ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΕΔ/ΑΜΘ Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης Ο σχεδιασμός της νέας Προγραμματικής Περιόδου και εξειδίκευσή του σε σχέση με την Α βάθμια αυτοδιοίκηση Εισηγητής: Νίκος Μίχος Σύμβουλος Ανάπτυξης ΠΕΔ/ΑΜΘ, Μέλος ομάδας σχεδιασμού προγράμματος Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα εισήγηση έχει λάβει υπόψη την 2 η Εγκύκλιο του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης καθώς επίσης όλο το υλικό των Αναπτυξιακών Συνεδρίων που υλοποιήθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο αλλά και στην Περιφέρειά μας, στο οποίο συνέδριο υπήρξε εισήγηση της ΠΕΔ/ΑΜΘ δια του Προέδρου της. Με την εισηγηση αυτή επιχειρειται να προσεγγισθεί το ΣΕΣ ως προς τις ευκαιρίες που δίδει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α βαθμού, όπως επίσης να προσδιορίσει τα σημεία στα οποία ενδεχομένως η Αυτοδιοίκηση πρέπει να παρέμβει στην διαδικασία διαμόρφωσης του τελικού Συμφώνου αλλά και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στην συνέχεια. Επισημαίνεται ότι η επιχειρούμενη ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν κυρίως τους ΟΤΑ δεν πρέπει να αποκόπτονται από το συνολικό πλαίσιο όπως διαμορφώνεται για το νέο σύμφωνο και άρα είναι απαραίτητο τόσο οι αιρετοί όσο και τα στελέχη να λάβουν υπόψη όλα τα κείμενα στο σύνολό τους. Τα κείμενα αυτά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Μερικά πρώτα συμπεράσματα από τις διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη : Φαίνεται ότι το κύριο βάρος του νέου ΣΕΣ μετατοπίζεται από τα έργα υποδομής σε δράσεις που αφορούν στην καινοτομία, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος, την Διοικητική Μεταρρύθμιση. Οι αναφορές που γίνονται ως προς τους συντελεστές υλοποίησης των δράσεων αφορούν κυρίως περιφέρειες, επιχειρηματίες, συνεργασίες πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, Τοπική Αυτοδιοίκηση Μια προσεκτικότερη ματιά στα κείμενα αποκαλύπτει την ιδιαίτερη χωρική διάσταση του νέου ΣΕΣ. Οι αναφορές σε Περιφερειακό επίπεδο είναι πολλές αλλά και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αυτές που αφορούν στο τοπικό επίπεδο ή

2 υποπεριφερειακό επίπεδο, επίπεδα τα οποία αφορούν ιδιαίτερα την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εργα υποδομών στο τοπικό επίπεδο αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο ολιστικής προσέγγισης μέσω ολοκληρωμένων προγραμμάτων και ανάλογου σχεδιασμού. Οι όποιες παρεμβάσεις στις διαδικασίες διαμόρφωσης του ΣΕΣ αλλά και των επιχειρησιακών προγραμμάτων στη συνέχεια από πλευράς Α θμιας Αυτοδιοίκησης πρέπει να λάβουν υπόψη το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί από το Υπουργείο με καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων το τέλος τους Β. ΣΕΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α ΒΑΘΜΟΥ Οι κύριοι άξονες στρατηγικής, επιμέρους στόχοι και δράσεις στις οποίες εμπλέκεται έμμεσα και άμεσα η Α βάθμια Αυτοδιοίκηση, παρατίθενται παρακάτω. Επισημαίνεται ότι η εργασία αυτή αποτελεί μια πρώτη προσέγγιση και δίνει μια πρώτη εικόνα της κατάστασης: 1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηµατικότητα, µε αιχµή την καινοτοµία και αύξηση της εγχώριας προστιθέµενης αξίας. - Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία: Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην διαμόρφωση περιφερειακών στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση. - Ψηφιακή Σύγκληση Η συµπλήρωση και ολοκλήρωση των υποδοµών ευρυζωνικότητας. - Γεωργία και Αλιεία χρηµατοδότηση έργων σε αλιευτικά λιµάνια, τόπους εκφόρτωσης και αλιευτικά καταφύγια, µε στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας των προϊόντων που εκφορτώνονται, καθώς και της ασφάλειας και των συνθηκών εργασίας, βελτίωση της οργάνωσης της αγοράς στους τοµείς αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και της στήριξης ενεργειών προώθησης των αλιευτικών προϊόντων. - Τουρισμός Η ανάδειξη της στρατηγικής σχέσης µε τον τοµέα του Πολιτισµού και η αναβάθµιση και τουριστική αξιοποίηση χώρων αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

3 Η διαµόρφωση φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος και η υποστήριξη τουριστικών επενδύσεων µέσω χωροταξικής πολιτικής. Ενεργός συµµετοχή σε ολοκληρωµένες δράσεις τοπικής και αστικής ανάπτυξης χρηµατοδοτούµενες από περισσότερα από ένα ταµεία µε κύρια χαρακτηριστικά την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία. (π.χ. υποδομές, εξωστρέφεια, προστασία περιβάλλοντος, προώθηση και ανάδειξη τοπικών προϊόντων και προορισμών). Έργα υποδοµής στρατηγικής σηµασίας για τον τουρισµό, κυρίως όσον αφορά στον θαλάσσιο τουρισµό και την κρουαζιέρα, όπως η υλοποίηση τερµατικών εγκαταστάσεων κρουαζιέρας και το δίκτυο τουριστικών λιµένων, η Συνεδριακή υποδοµή µεγάλων πόλεων. Στοχευµένα έργα υποδοµής που να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα τουριστικών προορισµών αναδεικνύοντας τοπικά πλεονεκτήµατα πχ τουριστικές διαδροµές, ανάδειξη τοπικού τουριστικού αποθέµατος (παλιές βιοτεχνίες, µύλοι). ράσεις στον τοµέα της προστασίας του περιβάλλοντος όπως δράσεις ενεργειακής διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων και καταλυµάτων, έργα διαχείρισης αποβλήτων και υδάτινων πόρων σε τουριστικούς προορισµούς, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κ.α. o ράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της διασυνοριακής συνεργασίας. - Πολιτισμός Πιστοποίηση των µουσείων (κρατικών και ιδιωτικών), ώστε να καταστούν βιώσιµα και ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον. Ανάδειξη της φυσιογνωµίας, της εικόνας και της ιστορίας των πόλεων στο πλαίσιο της ανάδειξης και προβολής της πολιτιστικής και άυλης κληρονοµιάς. Προστασία και ανάδειξη µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων σε αυστηρά επιλεγµένες περιοχές, καθώς και σχεδιασµός και υλοποίηση Σχεδίων ιαχείρισης για τα Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, για βασικούς ή αναδυόµενους τουριστικούς προορισµούς, για περιοχές µε αυξηµένες δυνατότητες ενδογενούς ανάπτυξης, για νησιωτικές και ορεινές - µειονεκτικές περιοχές κ.ά. ηµιουργία νέων βιώσιµων πολιτιστικών θεσµών, ευρωπαϊκής ή και παγκόσµιας εµβέλειας και ενδιαφέροντος ιάσωση, διατήρηση και ανάδειξη των πολιτιστικών και παραδοσιακών αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών της ελληνικής υπαίθρου που συνδέονται

4 µε την κοινωνική ζωή των κατοίκων της. - Μεταποίηση εμπόριο Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη δηµιουργία διαµετακοµιστικών υποδοµών και συστηµάτων στα λιµάνια της χώρας που θα βελτιώσουν κατά πολύ τη δυναµικότητα των ελληνικών λιµένων ως µηχανισµών διεξαγωγής εµπορευµατικής δραστηριότητας και πρόσβασης τόσο από το εσωτερικό όσο και προς το εξωτερικό. 2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναµικού ενεργός κοινωνική ενσωµάτωση - Εκπαίδευση και δια βίου µάθηση Επιδιώκεται η διεύρυνση της πρόσβασης στη ια Βίου Μάθηση µε την ενίσχυση του δικτύου των Κέντρων ια Βίου Μάθησης µέσω της συµµετοχής των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων, των ιδρυµάτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων κοινωνίας πολιτών. Θα καλυφθεί η αναγκαία υλικοτεχνική υποδοµή (εξοπλισµοί και κτιριακές παρεµβάσεις στις δοµές παροχής δια βίου µάθησης και σύνδεσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης µε την αγορά εργασίας κλπ) που απαιτείται για την υλοποίηση των δράσεων. επιδιώκεται η συνέχιση της λειτουργίας των ολοήµερων Γυµνασίων, η ενίσχυση των Γυµνασίων εύτερης Ευκαιρίας και η δηµιουργία Λυκείων εύτερης Ευκαιρίας, προς όφελος των παιδιών με αναπηρίες, παιδιών από ομάδες χαμηλού εισοδήματος και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Θα καλυφθεί η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, κτήρια, εξοπλισμοί πληροφορικής κ.λ.π.). - Προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, κοινωνική πρόνοια και καταπολέµηση της φτώχειας Επιδιώκεται η στόχευση και προσανατολισµός πολιτικών για την ενεργητική ένταξη οµάδων (π.χ. άστεγοι, Ροµά) που αντιµετωπίζουν διαρκώς εντονότερα τον κίνδυνο να αποκλειστούν κοινωνικά. Στη νέα προγραµµατική περίοδο τονίζεται ιδιαίτερα η ανάπτυξη τοπικών προγραµµάτων κοινωφελούς σκοπού, στους τοµείς της υγείας, της πρόνοιας, των κοινωνικών υπηρεσιών, µε την ενεργοποίηση των φορέων της τοπικής κοινωνίας, στοχεύοντας στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.

5 Σηµαντικές κρίνονται και οι παρεµβάσεις για την ανάπτυξη της βιώσιµης κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, ώστε να αυξηθούν οι δυνατότητες απασχόλησης στα άτοµα που προέρχονται από τις ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. - Υγειονοµική περίθαλψη - Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φύλων 3. Προστασία του περιβάλλοντος µετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον - Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και των Πόρων Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση των εδαφικών και υδατικών πόρων στις γεωργικές περιοχές και στους βοσκότοπους µε βάση τα υδατικά και εδαφικά χαρακτηριστικά τους. Προστασία, διατήρηση και αποκατάσταση της βλάστησης, των εδαφικών και υδατικών πόρων στα δασικά οικοσυστήµατα, στις παρόχθιες περιοχές & τα δέλτα ποταµών µε βάση την καταγραφή των αναγκών των αντίστοιχων προστατευτικών λειτουργιών κατά περίπτωση. Ορθολογική διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, σε ένα πλαίσιο εφαρµογής ορθής τιµολογιακής πολιτικής για αγροτική χρήση, µε την κατασκευή έργων υποδοµής. Ορθολογική διαχείριση οικοσυστηµάτων και εδαφοϋδατικών πόρων µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, εφαρµογή καινοτόµων λύσεων (όπως γεωργία ακριβείας), κατάρτισης και δράσεων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. - Αναβάθµιση της Ποιότητας Ζωής Ολοκληρωµένη ιαχείριση Αστικών Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων Κάλυψη αναγκών σε υποδοµές Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Αποβλήτων Προώθηση της Πρόληψης, της Ανακύκλωσης και Επαναχρησιµοποίησης, προκειµένου να µειωθεί η ποσότητα των τελικά διατιθέµενων αποβλήτων και να προωθηθεί η ανάκτηση πόρων και ενέργειας Παρακολούθηση και Βελτίωση της Ποιότητας της Ατµόσφαιρας- Μείωση του Θορύβου- Καταγραφή και παρακολούθηση της ηλεκτροµαγνητικής ρύπανσης Ολοκληρωµένες Αστικές Παρεµβάσεις: Περιβαλλοντική αναβάθµιση - ανάκτηση του οικιστικού ιστού, προστασία των ελεύθερων χώρων στα αστικά

6 κέντρα, και ειδικότερα στις υποβαθµισµένες περιοχές και τις περιοχές λαϊκής κατοικίας, όπου οι ανάγκες είναι εντονότερες Προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας στις πόλεις: Αποσυµφόρηση κυκλοφοριακού φορτίου Ενίσχυση του ικτύου Ποδηλατοδρόµων Στήριξη της κινητικότητας των Πεζών Πολιτών Προστασία και ανάδειξη ιστορικών κέντρων πόλεων Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της Ευαισθητοποίησης των Πολιτών - Προώθηση της προσαρµογής στην Κλιµατική Αλλαγή και περιορισµός των πιπτώσεων αυτής Πρόληψη και ιαχείριση Κινδύνων Πρόληψη, έγκαιρη αντιµετώπιση και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές, ασθένειες, έντοµα, πληµµύρες κ.α.). Αποδοτική χρήση των υδατικών πόρων κυρίως µε ορθολογικό προγραµµατισµό των αρδεύσεων, µε εκσυγχρονισµό και βελτίωση των υποδοµών, έργα τεχνητού εµπλουτισµού και αξιοποίηση των µη συµβατικών υδατικών πόρων. Αξιοποίηση και ορθολογική χρήση της δασικής βιοµάζας και των υπολειµµάτων της υλοτοµίας και της επεξεργασίας του ξύλου ως ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, Αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστηµάτων. - Μετάβαση σε µία οικονοµία φιλική στο περιβάλλον Ολοκληρωµένες δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στις υποδοµές του δηµόσιου τοµέα (συµπεριλαµβανοµένης της δηµιουργίας υποδειγµατικών δηµοσίων κτηρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση συµβατικών καυσίµων). Ευρεία αξιοποίηση των Α.Π.Ε. 4. Ανάπτυξη εκσυγχρονισµός συµπλήρωση υποδοµών για την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη - ίκτυα µεταφορών Ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιώσιµες µεταφορές µε έµφαση στις αστικές περιοχές. Ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων µεταφορών και προώθηση της καινοτοµίας Δυνατότητα για πρόσβαση και µετακίνηση του συνόλου των πολιτών, ιδίως των κατοίκων των αποµακρυσµένων νησιωτικών και ορεινών περιοχών. - Ενεργειακές υποδοµές Η πιλοτική εφαρµογή ολοκληρωµένων συστηµάτων ευφυών δικτύων σε αστικές, ηµιαστικές και νησιωτικές περιοχές,

7 Η εκπόνηση και η υποστήριξη της υλοποίησης σχεδίων δράσης σε αστικές, ηµιαστικές και νησιωτικές περιοχές για εφαρµογή ευφυών συστηµάτων και δικτύων 5. Βελτίωση της θεσµικής επάρκειας και της αποτελεσµατικής δηµόσιας διοίκησης 6. Αειφόρος χωρική ανάπτυξη Τα Τοπικά προγράµµατα ανάπτυξης µε πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD) και οι Ολοκληρωµένες Εδαφικές Επενδύσεις (ΙΤΙ) αποτελούν τα κύρια εργαλεία εφαρµογής που προτείνονται από τους Κανονισµούς. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι α) η προυπόθεση ολοκληρωµένων Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης αναλόγως του πεδίου εφαρµογής, µε βάση τις τοπικές ανάγκες και το τοπικό δυναµικό, β) η εφαρµογή τους σε συγκεκριµένες εδαφικές ενότητες (υποπεριφερειακές για τα CLLD, ευρύτερες για τα ΙΤΙs). γ) η συµπερίληψη καινοτόµων στοιχείων στο σχεδιασµό και την εφαρµογή τους. Ειδικότερα για τα CLLD, η πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων και η στήριξη από τις Οµάδες Τοπικής ράσης µε συµµετοχή των δηµόσιων και ιδιωτικών τοπικών φορέων, είναι επιβεβληµένη. Ειδικά για την Ευρωπαική Εδαφική Συνεργασία νέα εργαλεία όπως ο Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) µε την συµµετοχή φορέων και τοπικής αυτοδιοίκησης µπορούν να αποτελέσουν τον ενδιάµεσο φορέα ή δικαιούχο υλοποίησης των σχετικών προγραµµάτων. Γ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (Ο.Ε.Ε.) (Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Μια ολοκληρωμένη και εδαφική κατά τόπους προσέγγιση πολλαπλών διαστάσεων με υπέρβαση των παραδοσιακών διοικητικών ορίων. Επιτρέπει την ομαδοποίηση χρηματοδότησης από διάφορους άξονες προτεραιοτήτων ενός ή περισσοτέρων Ε.Π., για συγκεκριμένη περιοχή. Προϋπόθεση η ύπαρξη ολοκληρωμένης διατομεακής εδαφικής στρατηγικής για περιοχές από το επίπεδο της αστικής γειτονιάς έως το αστικό, μητροπολιτικό, αστικό αγροτικό, υποπεριφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο. Η Ο.Ε.Ε. μπορεί να καλύψει γεωγραφικές μονάδες με παρεμφερή χαρακτηριστικά εντός της Περιφέρειας π.χ. δίκτυα πόλεων μεσαίου μεγέθους, καθώς επίσης είναι κατάλληλη για υλοποίηση δράσεων σε διασυνοριακές πόλεις.

8 Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Βασίζεται στην προσέγγιση Leader και αφορά όλα τα ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, Τ. Συνοχής). Επικεντρώνεται σε υπο-περιφερειακές περιοχές και αναπτύσσεται από ομάδες τοπικής δράσεις (οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών συμφερόντων κατέχουν το 50% και πάνω της εξουσίας για λήψη στην λήψη αποφάσεων). Υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων και πολυτομεακών στρατηγικών ανά περιοχή (πληθυσμός, swot ανάλυση, σχέδιο δράσης, χρημοτοοικονομικό σχέδιο). Η καταληκτική ημερομηνία για επιλογή και έγκριση τοπικών στρατηγικών είναι τέλος του Ε. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ενημέρωση όλων των Δήμων και των Υπηρεσιών τους ως προς τις διαδικασίες και το περιεχόμενο του νέου ΣΕΣ όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: - Υλοποίηση εργαστηρίου στην ΠΕΔ με την συμμετοχή των υπευθύνων υπηρεσιών προγραμματισμού των Δήμων. - Υλοποίηση ενημερωτικών ημερίδων - Συνεχείς ενημερώσεις και προώθηση υλικού από την ΠΕΔ - Σύνδεση των υπηρεσιών του Δήμου με την ομάδα σχεδιασμού προγράμματος στην οποία η ΠΕΔ μετέχει με σύμβουλο ανάπτυξης. Υποβοήθηση από την ΠΕΔ των Δήμων ως προς τις αναγκαίες ενέργειες με σκοπό να υπάρξει ετοιμότητα π.χ. διαμόρφωση ολοκληρωμένων προγραμμάτων, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος κλπ. Συνεργασία με την Περιφέρεια και την ομάδα σχεδιασμού προγράμματος για θέματα όπως: - Προσδιορισμός των περιοχών των Δήμων για εφαρμογή του νέου θεσμού των «Τοπικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων». - Προσδιορισμός αρχών και κριτηρίων για την επιλογή αστικών περιοχών στις οποίες θα εφαρμοστούν τα προγράμματα «Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης»

9 - Την ολοκληρωμένη προσέγγιση περιοχών που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό. - Τον προσδιορισμό των απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών στις οποίες απαιτείται ολοκληρωμένη παρέμβαση. Πρωτοβουλία σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ για την προώθηση συνολικών ζητημάτων που αφορούν στην Α βάθμια Αυτοδιοίκηση.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014 2020 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΚΔΟΣΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Περιγραφή της στρατηγικής του προγράμματος για να συμβάλει στη στρατηγική της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΪΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 2 ο ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ... i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ... i Ι. Πολιτικές ανά τοµέα που περιέχουν στόχους που αφορούν το ΠΕΠ και πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιασµό... 1 Ι.1 Αειφόρος Ανάπτυξη (ΠΛΑΙΣΙΟ)... 1 Ι.2 Αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 Τα ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2 είναι από τα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το κείμενο που παρουσιάζεται είναι μια συνοπτική περιγραφή των δράσεων του ΠΕΠ Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Α. Σύντοµο ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020

Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΘΕΜΑ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Έκδ.1 αναθ.4 ημ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ανδρόγεω 4, Τ.Κ. 71202 Πληροφορίες:Νικ. Μιχελάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 2020 ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα 1. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου

4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου 4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 4.1 Η Αποστολή, το Όραμα και οι κατευθυντήριες αρχές του Δήμου Αποκορώνου Ο Δήμος Αποκορώνου συνδυάζει ένα εντυπωσιακό ορεινό όγκο, μια παραγωγική και ιδιαιτέρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου

Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου Πρόταση Κατευθύνσεων 5ης Προγραμματικής Περιόδου 1 Η θέση της Περιφέρειας στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019

ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ -ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ 2015 2019 Α Φάση Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 Νομοθετικό Πλαίσιο 1. Άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2014-2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Μητροπόλεως 3, 5ος όροφος, 105 57 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» CCI: 2014GR16M2OP001 ΕΣΠΑ 2014-2020 Σύνοψη ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΚ ΟΣΗ 1.3 Εισαγωγή Ο σχεδιασμός της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014

Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Περίληψη για τους Πολίτες του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020. 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 1 ο ΣΧΕΔΙΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Έκδοση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρησης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Σάκη Καράγιωργα 22, 84100 Ερμούπολη notioaigaio@mou.gr www.pepna.gr

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 12 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP011, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ 2011 2014 Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραμματισμός Δυνάμει του άρθρου 266 του Ν3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του άρθρου 203 του Ν3463/06 «Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 : ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 1β) προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» CCI Τίτλος Έκδοση 1.3 Πρώτο έτος 2014 Τελευταίο έτος 2020 Επιλέξιμο από 1 Ιαν 2014 Επιλέξιμο έως 31 Δεκ 2023 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT

SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT SFC2014 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT Με το παρόν έγγραφο πιστοποιείται η παραλαβή στις 13 Δεκέμβριος 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της έκδοσης 1.4 του επιχειρησιακού προγράμματος 2014GR16M2OP003, που εστάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: Παλαιό και νέο ΕΣΠΑ. Η περίπτωση της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα