Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Βελγίου για το 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Βελγίου για το 2015"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2015) 252 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Βελγίου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Σταθερότητας του Βελγίου για το 2015 EL EL

2 Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Βελγίου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το Πρόγραμμα Σταθερότητας του Βελγίου για το 2015 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 121 παράγραφος 2 και το άρθρο 148 παράγραφος 4, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου, της 7ης Ιουλίου 1997, για την ενίσχυση της εποπτείας της δημοσιονομικής κατάστασης και την εποπτεία και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών 1, και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 2, Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με την πρόληψη και τη διόρθωση των υπερβολικών μακροοικονομικών ανισορροπιών 2, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 1, Έχοντας υπόψη τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 3, Έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 4, Έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Απασχόλησης, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Δημοσιονομικής Επιτροπής, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της Επιτροπής να δρομολογηθεί νέα στρατηγική για την ανάπτυξη και την απασχόληση, με την ονομασία Ευρώπη 2020, η οποία να βασίζεται στον βελτιωμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Η στρατηγική εστιάζει στους νευραλγικούς τομείς στους οποίους απαιτείται δράση ώστε να ενισχυθεί το δυναμικό βιώσιμης ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. (2) Στις 13 Ιουλίου 2010, το Συμβούλιο, βάσει προτάσεων της Επιτροπής, εξέδωσε σύσταση σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς της οικονομικής πολιτικής ΕΕ L 209 της , σ. 1. ΕΕ L 306 της , σ. 25. COM(2015) 252 P8_TA(2015)0067, P8_TA(2015)0068, P8_TA(2015)0069. EL 2 EL

3 των κρατών μελών και της Ένωσης (2010 έως 2014) και στις 21 Οκτωβρίου 2010 εξέδωσε απόφαση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Από κοινού αποτελούν τις «ολοκληρωμένες κατευθυντήριες γραμμές» τις οποίες τα κράτη μέλη κλήθηκαν να λάβουν υπόψη στις εθνικές οικονομικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης. (3) Στις 8 Ιουλίου 2014, το Συμβούλιο εξέδωσε σύσταση σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Βελγίου για το 2014 και διατύπωσε τη γνώμη του σχετικά με το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας του Βελγίου για το Στις 28 Νοεμβρίου 2014, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 473/2013 5, η Επιτροπή διετύπωσε τη γνώμη της σχετικά με το σχέδιο δημοσιονομικού προγράμματος του Βελγίου για το (4) Στις 28 Νοεμβρίου 2014, η Επιτροπή εξέδωσε την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 7, με την οποία σηματοδοτήθηκε η έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2015 σχετικά με τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών. Την ίδια ημέρα, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011, η Επιτροπή εξέδωσε την έκθεση του μηχανισμού επαγρύπνησης 8, στην οποία διαπίστωσε ότι το Βέλγιο συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία απαιτείται εμπεριστατωμένη επισκόπηση. (5) Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις προτεραιότητες για ώθηση των επενδύσεων, επιτάχυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και υλοποίηση υπεύθυνης, ευνοϊκής για την ανάπτυξη δημοσιονομικής εξυγίανσης. (6) Στις 26 Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεση του 2015 για το Βέλγιο 9. Στην έκθεση αξιολογήθηκε η πρόοδος του Βελγίου όσον αφορά την αντιμετώπιση προβλημάτων που περιέχονται στις ειδικές ανά χώρα συστάσεις οι οποίες εκδόθηκαν στις 8 Ιουλίου Η έκθεση για τη χώρα περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης δυνάμει του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011. Από την ανάλυση της Επιτροπής προκύπτει το συμπέρασμα ότι το Βέλγιο εμφανίζει μακροοικονομικές ανισορροπίες που απαιτούν τη λήψη μέτρων πολιτικής και παρακολούθηση. Ειδικότερα, οι εξελίξεις όσον αφορά την εξωτερική ανταγωνιστικότητα των αγαθών εξακολουθούν να ενέχουν κινδύνους και χρήζουν προσοχής, δεδομένου ότι μια νέα επιδείνωση θα απειλούσε τη μακροοικονομική σταθερότητα. Περαιτέρω δράση για να διασφαλιστεί η σύγκλιση των παραμέτρων κόστους θα επιβράδυνε τη μείωση της απασχόλησης σε τομείς εμπορεύσιμων, ενώ μια ορατή πρόοδος για τη μείωση του πρωτοφανούς χάσματος κόστους θα μπορούσε να ενισχυθεί με τη μεταστροφή της φορολογίας προς φορολογικές βάσεις που δεν στηρίζονται στην εργασία. Το δημόσιο χρέος παραμένει υψηλό, αλλά διάφοροι παράγοντες μετριάζουν τους σχετικούς μακροοικονομικούς κινδύνους. (7) Στις 30 Απριλίου 2015, το Βέλγιο υπέβαλε το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για το 2015 και το Πρόγραμμα Σταθερότητας του Για να ληφθεί υπόψη η διασύνδεσή τους, τα δύο προγράμματα αξιολογήθηκαν ταυτοχρόνως. (8) Το Βέλγιο υπόκειται επί του παρόντος στο προληπτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και στον μεταβατικό κανόνα για το χρέος για την ΕΕ L 140 της , σ. 11. C(2014) 8800 final COM(2014) 902. COM(2014) 904. SWD(2015) 21 final/2 EL 3 EL

4 περίοδο Στις 27 Φεβρουαρίου 2015, η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση δυνάμει του άρθρου 126, παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ 10, δεδομένου ότι το Βέλγιο δεν αναμενόταν να πραγματοποιήσει ικανοποιητική πρόοδο προς τη συμμόρφωση με τον κανόνα για το χρέος το διάστημα ενώ το 2014 δεν τηρήθηκε η τιμή αναφοράς του 3% του ΑΕΠ για το έλλειμμα. Η ανάλυση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κριτήριο του χρέους θα πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει τηρηθεί κατά το εν λόγω διάστημα και ότι η υπέρβαση της τιμής αναφοράς για το έλλειμμα ήταν μικρή, προσωρινή και κατ εξαίρεση (λόγω μεθοδολογικών στατιστικών μεταβολών). Η εν λόγω ανάλυση εξακολουθεί εν πολλοίς να ισχύει. Με το Πρόγραμμα Σταθερότητας του 2015, η κυβέρνηση σχεδιάζει σταδιακή βελτίωση του διαρθρωτικού ισοζυγίου προκειμένου να επιτευχθεί ισοσκελισμένη δημοσιονομική θέση σε διαρθρωτικούς όρους έως το Εντούτοις, ο εκ νέου υπολογισμός του διαρθρωτικού ισοζυγίου 11 δείχνει διαρθρωτικό έλλειμμα της τάξεως του 0,3 % του ΑΕΠ το Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει να επιτύχει τον μεσοπρόθεσμο στόχο - πλεόνασμα 0,75 % του ΑΕΠ σε διαρθρωτικούς όρους - εντός της περιόδου του προγράμματος. Ο δείκτης δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να κορυφωθεί στο 106,9 % το 2015 και να μειωθεί σταδιακά στο 102 % το Το μακροοικονομικό σενάριο στο οποίο βασίζονται οι δημοσιονομικές αυτές προβλέψεις είναι ευλογοφανές. Ωστόσο, δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί επαρκώς τα μέτρα στήριξης των προβλεπόμενων στόχων για το έλλειμμα από το 2016 και μετά. Με βάση τις εαρινές προβλέψεις της Επιτροπής του 2015, μια καθαρή αύξηση των δαπανών το 2015 αναμένεται να είναι σύμφωνη με την τιμή αναφοράς για τις δαπάνες. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος κάποιας απόκλισης το διάστημα , η οποία να οφείλεται κυρίως στη διολίσθηση το Εάν η πολιτική παραμείνει αμετάβλητη, υπάρχει επίσης κίνδυνος σημαντικής απόκλισης από την απαιτούμενη πορεία προσαρμογής προς την επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου κατά το διάστημα Επομένως, θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα και τα δύο έτη. Με βάση την εκτίμηση του Προγράμματος Σταθερότητας και λαμβάνοντας υπόψη τις εαρινές προβλέψεις του 2015 της Επιτροπής, το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι υπάρχει κίνδυνος μη συμμόρφωσης του Βελγίου με τις διατάξεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. (9) Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση ενέκρινε σημαντική μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος με στόχο τη μείωση της διαφοράς μεταξύ της πραγματικής ηλικίας συνταξιοδότησης και της εκ του νόμου προβλεπόμενης ηλικίας συνταξιοδότησης, καθώς και την αύξηση της τελευταίας. Η ηλικία πρόωρης συνταξιοδότησης πρόκειται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο μετά το 2016, και να φθάσει τα 63 έτη έως το 2019, ενώ η ελάχιστη διάρκεια του εργασιακού βίου ανέρχεται στα 42 έτη. Μακροπρόθεσμα, υπάρχουν σχέδια για την αύξηση της νόμιμης ηλικίας συνταξιοδότησης, από τα 65 στα 66 έτη το 2025, και στα 67 έτη το Σχεδιάζεται η σταδιακή εισαγωγή ενός συστήματος συνταξιοδότησης βάσει πιστώσεων, με μηχανισμούς προσαρμογής στις δημογραφικές ή τις οικονομικές εξελίξεις, όπως την αύξηση του προσδόκιμου ζωής ή τη μεταβολή του δείκτη οικονομικής εξάρτησης. Η επιτυχία μιας στρατηγικής εξυγίανσης που να αντισταθμίζει τις δημοσιονομικές επιπτώσεις της γήρανσης του πληθυσμού και να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών εξαρτάται από την ταχεία εφαρμογή αυτής της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να παρέχονται κάποια κίνητρα COM(2015) 112. Το διαρθρωτικό ισοζύγιο όπως υπολογίστηκε εκ νέου από την Επιτροπή με βάση τα στοιχεία του Προγράμματος Σταθερότητας και σύμφωνα με την από κοινού συμφωνηθείσα μεθοδολογία. EL 4 EL

5 για τη στήριξη της απασχολησιμότητας των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις του συνταξιοδοτικού συστήματος θα έπρεπε να συνοδεύονται από μέτρα στήριξης της απασχόλησης και από μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας που συμβάλλουν στην ενεργό γήρανση. (10) Το βελγικό φορολογικό σύστημα χαρακτηρίζεται από μεγάλες συνολικά επιβαρύνσεις, σχετικά υψηλούς συντελεστές και περιορισμένες φορολογικές βάσεις. Την μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση φέρει ιδίως η εργασία. Αποτέλεσμα αυτού είναι το υψηλό εργατικό κόστος, που αποθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, και μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις, οι οποίες ευνοούν την ύπαρξη παγίδων ανεργίας. Επιπλέον, εν μέρει για την ελάφρυνση των υψηλών φορολογικών συντελεστών, οι φορολογικές βάσεις έχουν εν γένει διαβρωθεί από πολυάριθμες ειδικές απαλλαγές, εκπτώσεις, μειωμένους συντελεστές και φορολογικές δαπάνες, που συνεπάγονται την απώλεια αποδοτικότητας και προκαλούν στρεβλώσεις και ενδεχομένως φορολογικά κενά. Ορισμένα χαρακτηριστικά του φορολογικού συστήματος είναι επιβλαβή για το περιβάλλον. Λόγω των αδυναμιών αυτών, έχει επανειλημμένως συσταθεί στο Βέλγιο να προβεί στην απλούστευση και στον ανασχεδιασμό του φορολογικού συστήματος με σκοπό να επανεξισορροπήσει τη φορολογική επιβάρυνση, να εξαλείψει τα φορολογικά κενά και να μειώσει την ενίοτε επιζήμια διαφοροποίηση που δημιουργούν τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα. Μέχρι σήμερα, σημειώνεται περιορισμένη πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας σφαιρικής φορολογικής μεταρρύθμισης η οποία να επιφέρει ειδικότερα τη μεταστροφή από τη φορολόγηση της εργασίας προς φορολογικές βάσεις λιγότερο στρεβλωτικές για την ανάπτυξη. Στις φορολογικές βάσεις με περιθώριο διεύρυνσης περιλαμβάνονται οι περιβαλλοντικοί φόροι και οι φόροι κατανάλωσης καθώς και ορισμένα είδη χρηματοοικονομικών εισοδημάτων. Ο συνδυασμός της μεταστροφής από τη φορολόγηση της εργασίας και της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης (αναθεώρηση υφιστάμενων φορολογικών διατάξεων, επιχορηγήσεων, απαλλαγών και μειώσεων) θα μπορούσε να βελτιώσει τη γενική ισορροπία και την ισότητα του φορολογικού συστήματος, να στηρίξει την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους και να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. (11) Τα διαρθρωτικά προβλήματα που χαρακτηρίζουν τη βελγική αγορά εργασίας εξακολουθούν να οδηγούν σε χρόνια υποχρησιμοποίηση του εργατικού δυναμικού και σε χαμηλά ποσοστά συνολικής απασχόλησης και δραστηριότητας. Οι ελλείψεις οφείλονται κυρίως στην ανεπαρκή σύνδεση μισθών και παραγωγικότητας και στα οικονομικά αντικίνητρα για εργασία. Επίσης, το Βέλγιο αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης και αναντιστοιχία δεξιοτήτων. Οι διάφορες κρατικές συμφωνίες αναφέρονται στην ανάγκη ύπαρξης ισχυρότερων δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης προκειμένου να βελτιωθεί η γλωσσική και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και να αναπτυχθούν εναλλακτικά προγράμματα κατάρτισης για φοιτητές και ανέργους. Ωστόσο, η πρόοδος είναι αργή. Ο αντίκτυπος αυτών των διαρθρωτικών παραγόντων σε ορισμένες ομάδες στην αγορά εργασίας, όπως στους νέους και τους ηλικιωμένους ανέργους, και σε όσους προέρχονται από οικογένειες μεταναστών, είναι ιδιαίτερα έντονος. (12) Η μειωμένη εξωτερική ανταγωνιστικότητα του Βελγίου εξακολουθεί να ενέχει μακροοικονομικούς κινδύνους για την οικονομία του. Η οικονομία χαρακτηρίζεται από το πρόβλημα του υψηλού εργατικού κόστους, που έχει κατά μέσο όρο υπερβεί εκείνο των γειτονικών χωρών. Η αύξηση των μισθών πρέπει να εναρμονιστεί EL 5 EL

6 στενότερα με την παραγωγικότητα και ο καθορισμός των μισθών να καταστεί πιο ευέλικτος προκειμένου να αυξηθούν οι δυνατότητες προσαρμογής της οικονομίας. Έχουν ληφθεί ορισμένα στοχοθετημένα μέτρα για να μειωθεί το εργατικό κόστος για συγκεκριμένες ομάδες και να περιοριστούν οι διαφορές μεταξύ μεικτών και καθαρών μισθών στο κατώτερο επίπεδο της μισθολογικής κλίμακας. Ωστόσο, η πλήρης εξάλειψη των διαφορών θα απαιτήσει επιπλέον ενέργειες που βασίζονται στη μεταρρύθμιση του συστήματος καθορισμού μισθών. Η συσσώρευση μειονεκτήματος κόστους συμβαδίζει με την απώλεια θέσεων εργασίας και, τελικά, θα οδηγήσει σε διόρθωση εάν δεν αντιμετωπιστεί. Άλλοι βασικοί παράγοντες κόστους για τις επιχειρήσεις είναι το ενεργειακό κόστος και το κόστος των ενδιάμεσων επιχειρηματικών υπηρεσιών, το οποίο είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ρυθμιζόμενο και προστατευμένο από τον ανταγωνισμό. Υπάρχουν επίσης σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης της μη κοστολογικής διάστασης της εξωτερικής ανταγωνιστικότητας. Για τη διασφάλιση και την ενίσχυση των σημερινών επιπέδων ευημερίας, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας. Αυτό απαιτεί συνεχή ώθηση προς προϊόντα και συναφείς υπηρεσίες που βρίσκονται σε υψηλότερο σημείο της αξιακής αλυσίδας, μέσω της βελτίωσης των επιδόσεων όσον αφορά την καινοτομία και την αξιοποίηση της Ε&Α. Θα πρέπει να μειωθούν τα διοικητικά εμπόδια και να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της επιχειρηματικότητας και την αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμισμού. Το πολύ χαμηλό ποσοστό σύστασης νέων επιχειρήσεων αποτελεί ένδειξη δυσμενούς επιχειρηματικού κλίματος για νέες δραστηριότητες και επέκταση. Η αύξηση του ανταγωνισμού στους τομείς της λιανικής πώλησης και των επαγγελματικών υπηρεσιών αποτελεί επίσης πρόκληση. Επίσης, η εξάλειψη των σημείων συμφόρησης στις κρατικές υποδομές και η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας του μετοχικού κεφαλαίου μέσω πρόσθετων επενδύσεων, ιδίως στον τομέα των οδικών και των σιδηροδρομικών υποδομών, αναμένεται να ενισχύσει τη συνολική παραγωγικότητα της χώρας. (13) Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή διενήργησε σφαιρική ανάλυση της οικονομικής πολιτικής του Βελγίου και τη δημοσίευσε στην έκθεση του 2015 για τη χώρα. Προέβη επίσης σε αξιολόγηση του Προγράμματος Σταθερότητας και του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων, καθώς και των επακόλουθων ενεργειών σε συνέχεια των συστάσεων που διατυπώθηκαν προς το Βέλγιο τα προηγούμενα έτη. Έλαβε υπόψη όχι μόνον τη συνάφειά τους για την άσκηση βιώσιμης δημοσιονομικής και κοινωνικοοικονομικής πολιτικής στο Βέλγιο αλλά και τη συμμόρφωσή τους με τους κανόνες και τις κατευθύνσεις της ΕΕ, δεδομένης της ανάγκης ενδυνάμωσης της συνολικής οικονομικής διακυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων σε επίπεδο ΕΕ κατά τη διαμόρφωση των μελλοντικών εθνικών αποφάσεων. Οι συστάσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτυπώνονται στις συστάσεις 1 έως 4 κατωτέρω. (14) Στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης, το Συμβούλιο εξέτασε το Πρόγραμμα Σταθερότητας του Βελγίου και η γνώμη του 12 αποτυπώνεται ειδικότερα στην κατωτέρω σύσταση 1. (15) Υπό το πρίσμα της εμπεριστατωμένης επισκόπησης της Επιτροπής και της παρούσας αξιολόγησης, το Συμβούλιο εξέτασε το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και το Πρόγραμμα Σταθερότητας. Οι συστάσεις που απηύθυνε σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1176/2011 αποτυπώνονται στις συστάσεις 1 έως 4 κατωτέρω. 12 Δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συμβουλίου. EL 6 EL

7 (16) Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή διενήργησε επίσης ανάλυση της οικονομικής πολιτικής της ζώνης του ευρώ στο σύνολό της. Στη βάση της ανάλυσης αυτής, το Συμβούλιο εξέδωσε ειδικές συστάσεις προς τα κράτη μέλη με νόμισμα το ευρώ. Το Βέλγιο θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την πλήρη και έγκαιρη εφαρμογή των συστάσεων αυτών, ΣΥΝΙΣΤΑ στο Βέλγιο να αναλάβει δράση το 2015 και το 2016 προκειμένου: 1. Να επιτύχει δημοσιονομική προσαρμογή ύψους τουλάχιστον 0,6 % του ΑΕΠ για την υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου στόχου κατά το 2015 και το Να χρησιμοποιήσει τα έκτακτα κέρδη για να διατηρήσει τον δείκτη χρέους γενικής κυβέρνησης σε κατάλληλη πτωτική τροχιά. Να ολοκληρώσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος συνδέοντας την εκ του νόμου προβλεπόμενη ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής. Να συμφωνήσει σχετικά με εφαρμοστέα κατανομή δημοσιονομικών στόχων σε όλα τα επίπεδα κυβέρνησης. 2. Να εγκρίνει και να εφαρμόσει μια σφαιρική φορολογική μεταρρύθμιση, με τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, τη μεταστροφή της φορολογικής επιβάρυνσης από την εργασία και την εξάλειψη μη αποδοτικών φορολογικών δαπανών. 3. Να βελτιώσει τη λειτουργία της αγοράς εργασίας μειώνοντας τα οικονομικά αντικίνητρα στην εργασία, αυξάνοντας την πρόσβαση στην αγορά εργασίας για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους και αντιμετωπίζοντας την έλλειψη και την αναντιστοιχία δεξιοτήτων. 4. Να αποκαταστήσει την ανταγωνιστικότητα διασφαλίζοντας, σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, την εξέλιξη των μισθών σύμφωνα με την παραγωγικότητα. Βρυξέλλες, Για το Συμβούλιο Ο Πρόεδρος EL 7 EL