Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Στρωμνίτσης Θεσσαλονίκη Τ.Θ Πληροφορίες : Δρ Μαρία Βλάχου Τηλέφωνο : Τηλ. - Fax : Ηλεκ. Ταχ.: Θεσ/νίκη 29 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: Σχετ.: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (α) του Ν. Δ/τος 210/1973 (ΦΕΚ 277Α/ ) «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος». (β) του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207Α/ ) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους νόμους 3734/2009 και 4001/2011 και ισχύει (γ) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (δ) του Π.Δ 142/2011 (ΦΕΚ 235Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ε) της με αριθ. οικ.99386/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 3105/Β// ). 1

2 (στ) της Υ.Α. Δ9Β/Φ166/οικ.20076/ΓΔΦΠ5258/329/ (ΦΕΚ 1530Β/ ) «Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών» (ζ) της Υ.Α. Δ9Β,Δ/Φ166/7859/1392/ (ΦΕΚ 1058Β/ ) «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων.» (η) της Y.A. Δ7/Α/οικ.12050/2223/ (ΦΕΚ 1227Β/ ) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» (θ) της Υ.Α. Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211/ (ΦΕΚ 2450Β/ ) «Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας» (ι) της Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ (ΦΕΚ 2647Β/ ) «Όροι και Διαδικασίες εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας» (ια) της Υ.Α. με αριθμ / (ΦΕΚ 3635Β/ ) «Αναγνώριση του φυσικού πόρου νερό Λουτρών Ν. Απολλωνίας ως ιαματικού». 2. H από αίτηση εκμίσθωσης γεωθερμικού δυναμικού στο βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας Β. Κωνσταντινίδης-Α. Μικροπούλου. 3. Το με αρ. πρωτ. 9900/ έγγραφό μας προς την Δ/νση Τουρ. Επενδύσεων- ΥΠ.Ο.Υ.ΝΑ.Τ. με το οποίο ζητάμε την κοινοποίηση της υδρογεωλογικής μελέτης του αναγνωρισμένου ιαματικού φυσικού πόρου Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης. 4. Το με αρ. πρωτ. 7047/ έγγραφο της Δ/νσης Τουρ. Επενδύσεων-ΥΠ.Ο.Υ.ΝΑ.Τ. με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υδρογεωλογική μελέτη που ζητήθηκε. 5. Το με αρ. πρωτ / έγγραφό μας προς το E.K.B.A.A.-ΙΓΜΕΜ με θέμα την «Γνωμοδότηση για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων με σκοπό την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και διαχείρισης τμημάτων πιθανών και βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Απολλωνίας, Δ. Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης». 6. Το με αρ. πρωτ. 1306/ έγγραφο του E.K.B.A.A.-ΙΓΜΕΜ σε απάντηση του (5) σχετικού. 7. Το με αρ. πρωτ. οικ39742/ έγγραφό μας προς το E.K.B.A.A.-ΙΓΜΕΜ για την επικαιροποίηση των συντεταγμένων των προς μίσθωση τμημάτων. 8. Το με αρ. πρωτ. 1933/ έγγραφο του E.K.B.A.A.-ΙΓΜΕΜ σε απάντηση του (7) σχετικού. Και επειδή συντρέχουν λόγοι Δημοσίου Συμφέροντος για την επίσπευση της εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού καθώς και την εκμίσθωση των σχετικών επ αυτού δικαιωμάτων του Δημοσίου στην εν θέματι περιοχή, με στόχο αφενός την ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την οικονομική ανάπτυξη με προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή, και αφετέρου την εξασφάλιση ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ, καλύπτοντας τους αναληφθέντες εθνικούς στόχους της χώρας 2

3 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Την Προκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας Πρόσκλησης, περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος της Πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη, Γραφείο 101γ, 1 ος όροφος την 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ. 4. Οι δεσμευτικές προτάσεις όσων συμμετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη, 1 ος όροφος Γραφείο 103), το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής. 5. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (www.damt.gov.gr) καθώς και στα παρακάτω σημεία: Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου ΑΔΜΘ Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Στο Δήμο Βόλβης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ207Α/ ) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Νόμους 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α/ ) και 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/ ) και ισχύει, τον Μεταλλευτικό Κώδικα Ν.Δ.210/1973 (ΦΕΚ 277/Α), και την Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ (ΦΕΚ 2647 Β/ ) Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Εσωτ. Διανομή 1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. 2. Χρον. Αρχείο Τμ. Β 3. Φ. 18 Νικήτας Φραγκισκάκης 4. Φ. 18.ΘΕ Μ. Βλάχου 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1) ΥΠΑΠΕΝ Γεν. Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών Δ/νση Μεταλ. Ενεργ. κ Βιομηχ. Ορυκτών Μεσογείων ΑΘΗΝΑ 2) Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος Τμ. Επιθεώρησης Μεταλλείων Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3) ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ Δ/νση Υδατικών Πόρων & Γεωθερμίας Τμήμα Γεωθερμίας Σπ. Λούη 1 Ολυμπιακό Χωριό ΑΧΑΡΝΕΣ 4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης Δ/νση Βιομηχ. Ενέργειας κ Φυσ. Πόρων Τμ. Τεχνικών Εφαρμογών Μοναστηρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5) ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Γραφείο Δημάρχου ΣΤΑΥΡΟΣ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντικείμενο μίσθωσης Εισαγωγή Αντικείμενο μίσθωσης Διάρκεια μίσθωσης Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή πρόσκλησης Πληροφοριακό υλικό... 8 Β. Γενικοί Όροι Πρόσκλησης Θεσμικό πλαίσιο της Πρόσκλησης Δικαίωμα συμμετοχής Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς Κριτήρια αξιολόγησης Χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Υποβολή προτάσεων Αποσφράγιση Έλεγχος των προσφορών Αξιολόγηση Βαθμολόγηση των προσφορών Κατακύρωση αποτελέσματος Ενστάσεις Λοιποί διαδικαστικοί όροι Γ. Εγγυητικές επιστολές Δ. Περιεχόμενο σύμβασης Υποχρεώσεις μισθωτή Εγκατάσταση μισθωτή Μισθώματα Έλεγχος εργασιών και μίσθωσης Κυρώσεις Εκχώρηση ή μεταβίβαση μισθωτικών δικαιωμάτων Παραίτηση μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Λύση της σύμβασης μίσθωσης Προσφυγές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Υπεύθυνες Δηλώσεις) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Εγγυητικές Επιστολές) 6

7 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης/Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (εφεξής αποκαλούμενη στο παρόν ως «εκμισθωτής») δυνάμει της με αρ. πρωτ / Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. διακηρύσσει την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων (εφεξής καλούμενη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου Γεωθερμικού Πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 2. Αντικείμενο μίσθωσης Αντικείμενο της μίσθωσης είναι το δικαίωμα διαχείρισης τριών (3) τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας της Νέας Απολλωνίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα οποία περικλείονται από τα σημεία οι συντεταγμένες των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας.1. Συντεταγμένες των προς μίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ορθογώνιες συντεταγμένες Κορυφή (ΕΓΣΑ 87) Πολυγώνου Χ Υ ΤΜΗΜΑ Α (1.132 στρ) Α , ,76 Β , ,96 Γ , ,76 Δ , ,11 Ε , ,77 Ζ , ,08 ΤΜΗΜΑ Β (610 στρ) Δ , ,11 Ε , ,77 Ζ , ,08 Η , ,02 ΤΜΗΜΑ Γ (854 στρ) Ζ , ,08 Η , ,02 Θ , ,49 Ι , ,25 7

8 Λαμβάνοντας υπ όψη τα με αρ. πρωτ. 1306/ και 1933/ έγγραφα του ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ, οι μέγιστες επιτρεπόμενες παροχές προς εκμετάλλευση για το κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα αντίστοιχα είναι: Τμήμα Α: 137 m 3 /h Τμήμα Β: 74 m 3 /h Τμήμα Γ: 104 m 3 /h Το βάθος του ταμιευτήρα προς εκμετάλλευση στα προαναφερόμενα τμήματα βρίσκεται μεταξύ των 30 και των 320 μέτρων, με θερμοκρασία γεωθερμικού ρευστού μεταξύ 26,5 ο και 55 ο C. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1306/ γνωμοδότηση του ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ, τα γεωθερμικά ρευστά του πεδίου της Νέας Απολλωνίας δεν περιέχουν σημαντικές ποσότητες συμπυκνωμένων αερίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως παραπροϊόντα της εκμετάλλευσης. Επισημαίνεται ότι στο τμήμα Γ, το οποίο γειτνιάζει με τον αναγνωρισμένο ιαματικό φυσικό πόρο της Ν. Απολλωνίας, όπως αυτός ορίστηκε με την Υ.Α / (ΦΕΚ 3635Β/ ) επιτρέπεται η εκτέλεση υδρομαστευτικών έργων εντός της Ζώνης Ελεγχόμενης Προστασίας του ιαματικού φυσικού πόρου (Ζώνη ΙΙΒ) μόνο μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. 3. Διάρκεια μίσθωσης Το δικαίωμα διαχείρισης των τμημάτων του βεβαιωμένου πεδίου εκμισθώνεται για χρονική περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για πέντε (5) επί πλέον έτη κάθε φορά, μέχρι τη συμπλήρωση τριανταπέντε (35) ετών συνολικά, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος. 4. Ενημέρωση Ενδιαφερομένων Παραλαβή Πρόσκλησης Πληροφοριακό υλικό Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, στην διεύθυνση Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη, 1 ος όροφος Γραφείο 101α, τηλ , fax όλες τις εργάσιμες μέρες, και ώρες 09:00 15:00. Αντίγραφο της παρούσας Πρόσκλησης θα αναρτηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού στα εξής σημεία: Στα γραφεία της Α.Δ.Μ.Θ., Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δ/νση Βιομηχ. Ενέργειας κ Φυσ. Πόρων Στο Δήμο Βόλβης 8

9 Περίληψη της προκήρυξης αυτής δημοσιεύεται τουλάχιστον σαράντα (40) μέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και σε µία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται από τον Εκμισθωτή µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207Α/ ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τις προβλεπόμενες σε αυτόν αποφάσεις, ειδικότερα δε των αποφάσεων µε αριθ. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ (ΦΕΚ2647Β/ ) «Όροι και Διαδικασίες εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας», Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211/ (ΦΕΚ2450Β/ ) «Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας» και Δ9Β,Δ/Φ166/7859/1392/ (Φ.Ε.Κ. 1058Β/ ) «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων.». Οι διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 277Α/ ), όπως ισχύει, και γενικότερα της μεταλλευτικής νομοθεσίας, εφαρμόζονται και για το γεωθερμικό δυναμικό, εφόσον δεν γίνεται διαφορετική ρύθμιση με τις διατάξεις του Ν. 3175/ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσων όρων, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Πρόσκληση και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε ),είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Πρόσκληση ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και την διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά μόνο νομικά πρόσωπα. Τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι του Εκμισθωτή, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μίσθωση. 9

10 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Α.Δ.Μ.Θ., σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η επωνυμία του υποβάλλοντα και το τμήμα του γεωθερμικού πεδίου στο οποίο αφορά η δεσμευτική επενδυτική πρόταση και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά: i. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 του διαγωνιζομένου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες του νομίμου εκπροσώπου, συνοδευόμενες από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του, στις οποίες θα δηλώνεται ότι: η δεσμευτική επενδυτική πρόταση συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή Τα στοιχεία σχετικά µε την εμπειρία στην υλοποίηση έργων αντίστοιχης κλίμακας και ανάλογων επενδύσεων είναι αληθή Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές µε το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση µε την επαγγελματική του ιδιότητα Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή άλλης ανάλογης διαδικασίας. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ii. iii. iv. Καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις του (προκειμένου για νομικά πρόσωπα) ή συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, σχετικές τροποποιήσεις και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, με δικαίωμα υπογραφής, καθώς και η θητεία αυτού και των μελών του διοικητικού οργάνου. Μετοχολόγιο ή ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευσης των μετόχων (προκειμένου για Α.Ε.). Αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου των μετόχων ή εταίρων ή μελών της κοινοπραξίας με ποσοστό άνω του 5% ή σε περίπτωση που αυτοί είναι νομικά πρόσωπα, καταστατικό τους και μετοχολόγιο ή ακριβές αντίγραφο της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης. 10

11 v. Τελευταίο ισολογισμό (όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η ύπαρξη ισολογισμού). vi. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω της υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα, διάρκειας ενός (1) έτους με έναρξη ισχύος την ημέρα του διαγωνισμού, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ), που θα απευθύνεται στην Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Σε περίπτωση που η δεσμευτική επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στα χίλια ευρώ (1.000 ), vii. Μελέτη διαχείρισης του τμήματος ή των τμημάτων του πεδίου σε τρία (3) αντίτυπα διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 της Υ.Α.Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ (ΦΕΚ2647Β / ). Σε περίπτωση αγροτικής εκμετάλλευσης αυτή πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που να συνηγορούν στην αποκλειστική αγροτική χρήση. viii. Εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους, υποβάλλεται φάκελος σε τρία (3) αντίτυπα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδίδεται κατά τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 28 του Ν. 2773/99, Ειδικότερα, σε περίπτωση που η διανομή θερμικής ενέργειας αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο μελέτη που να περιλαμβάνει λεπτομερώς: 1. Περιγραφή της τεχνολογίας που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί, 2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης εγκατάστασης όπως τύπος, ισχύς, διάρκεια κλπ. 3. Η αποδοτική παραγωγή και χρήση της θερμικής ενέργειας 4. Χρονοδιάγραμμα κατασκευών 5. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική δυνατότητα και την εμπειρία και τεχνική ικανότητα του υποβάλλοντα την δεσμευτική πρόταση 6. Τιμολογιακή πολιτική ix. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική επιφάνεια των διαγωνιζομένων και την επιστημονική και τεχνική τους υποδομή, που αποδεικνύουν την δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την δεσμευτική επενδυτική πρότασή τους, εις διπλούν (2). Η επιστημονική και τεχνική υποδομή μπορεί να αποδεικνύεται από την συνεργασία των διαγωνιζόμενων με ειδικούς 11

12 επιστήμονες, φορείς και εταιρίες ή και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να προσκομίσουν. Οι δεσμευτικές επενδυτικές προτάσεις και όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία, εάν δεν είναι επίσημη, θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντα για την ακρίβεια της μετάφρασης. Στην περίπτωση θεώρησης στην αλλοδαπή απαιτείται επικύρωση Apostile σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της ή από Ελληνική Προξενική αρχή στην αντίστοιχη χώρα. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ξενόγλωσσου κειμένου και της ελληνικής μετάφρασης, υπερισχύει το μεταφρασμένο στα ελληνικά κείμενο. Δεσμευτικές επενδυτικές προτάσεις που δεν έχουν διατυπωθεί στην ελληνική γλώσσα ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, καθώς και δεσμευτικές προτάσεις ο φάκελος των οποίων δεν είναι πλήρης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα υπόκεινται σε αξιολόγηση. Οι δεσμευτικές επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι την υπογραφή σύμβασης από τον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική πρόταση. Ο εκμισθωτής δύναται να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να παράσχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των στοιχείων του άρθρου 3 της παρούσας Πρόσκλησης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεση των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στα εξής: Το ύψος του προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης για την αξιοποίηση του τμήματος του γεωθερμικού πεδίου. Τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επενδυτικής πρότασης. Το βαθμό ορθολογικής διαχείρισης του τμήματος του γεωθερμικού πεδίου με βάση την μελέτη που υποβλήθηκε με την δεσμευτική επενδυτική πρόταση για αξιολόγηση, σε σχέση με τα στοιχεία των τμημάτων όπως την έκταση, καθώς και την μέγιστη εκμεταλλεύσιμη παροχή γεωθερμικού ρευστού όπως αυτή αναφέρονται στο άρθρο 2. Τα κριτήρια που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας σε τρίτους κατά το άρθρο 14 του ν. 3175/2003, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους. 12

13 Τέλος, για την επιλογή της καλύτερης δεσμευτικής πρότασης εκτιμώνται η δυνατότητα των διαγωνιζομένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την δεσμευτική επενδυτική πρότασή τους, όπως η δυνατότητα αυτή προκύπτει από την οικονομική και χρηματοδοτική τους ικανότητα, καθώς επίσης και από την σχετική τους εμπειρία και την τεχνολογική δυνατότητα αυτών που διαγωνίζονται, οι οποίες μπορούν να αποδεικνύονται από την υλοποίηση έργων ανάλογης κλίμακας, ιδιαίτερα σε ανάλογες επενδύσεις, ή και μέσω συνεργασίας τους με ειδικούς επιστήμονες και φορείς. Οι συνεργασίες αυτές πρέπει να αποδεικνύονται με δεσμευτικές συμφωνίες, όχι απλά με δηλώσεις προθέσεων. 5. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1. Η υποβολή ενσφράγιστων δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου το αργότερο μέχρι την 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. οπότε και άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) στα γραφεία της, με βάση τους δεσμευτικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στο σύνολό τους. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος καμία δεσμευτική επενδυτική πρόταση δεν γίνεται δεκτή. 2. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Κατά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενσφράγιστες προσφορές διαβιβάζονται από το Πρωτόκολλο στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 3. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.Θ. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη). Ισχύει όµως µόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 4. Μετά την διαβίβαση των δεσμευτικών προτάσεων από το Πρωτόκολλο, εξετάζεται από την Επιτροπή αν τηρήθηκαν οι οριζόμενες στη πρόσκληση, προθεσμίες και δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν, ο διαγωνισμός μέσω της υποβολής δεσμευτικών προτάσεων ματαιώνεται. 5. Για τμήμα ή τμήματα του πεδίου για το/τα οποίο/α είτε δεν κατατεθεί είτε δεν εγκριθεί καμία επενδυτική πρόταση η διαδικασία του διαγωνισμού θα επαναληφθεί στις 20 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα (12:00 μ.) και στα ίδια γραφεία (Δ.Τ.Ε. της Α.Δ.Μ.Θ., Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη, γραφείο 101γ, 1 ος όροφος). 13

14 6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των, οι δεσμευτικές προτάσεις αποσφραγίζονται από την Επιτροπή και ανακοινώνονται τα βασικά στοιχεία κάθε δεσμευτικής επενδυτικής πρότασης, παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα των φακέλων και την εγκυρότητα της κάθε δεσμευτικής επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ Κατά τον έλεγχο των προσφορών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις επί των νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών ή των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς, µόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Απορρίπτονται οι προσφορές που: i. ο φάκελός τους δεν περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο Β.3 της παρούσας πρόσκλησης ii. δεν είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τμημάτων του πεδίου (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο Α.2, και έχουν καθοριστεί μετά από τη γνωμοδότηση του ΕΚΒΑΑ ΙΓΜΕΜ ειδικά ως προς τα χρησιμοποιούμενα ποσά ενέργειας ή ως προς το επιτρεπτό των προτεινόμενων χρήσεων, και βάθος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου). Από τις έγκυρες κατά τα προαναφερόμενα δεσμευτικές προτάσεις, διαχωρίζονται αυτές που περιλαμβάνουν και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους (εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν αποκλειστικά σε διανομή θερμικής ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις). Για την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών, ο πρόεδρος της Επιτροπής αποστέλλει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ένα αντίτυπο: της μελέτης διαχείρισης του τμήματος του πεδίου (παρ. vii του άρθρου Β.3 της παρούσας), του φακέλου σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (παρ. viii του άρθρου Β.3 της παρούσας) όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. ix του άρθρου Β.3 της παρούσας Πρόσκλησης Η επιτροπή βαθμολογεί κάθε δεσμευτική επενδυτική πρόταση, σε κλειστή συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο Β.7 της παρούσας Πρόσκλησης και συντάσσει πίνακα όπου τις κατατάσσει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Από τις έγκυρες δεσμευτικές προτάσεις επιλέγεται η δεσμευτική επενδυτική πρόταση με την μεγαλύτερη βαθμολογία. 14

15 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι αποδεκτές δεσμευτικές επενδυτικές προτάσεις, ανάλογα με τον χαρακτήρα της προτεινόμενης εκμετάλλευσης, θα βαθμολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας, που περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν: Πίνακας.2. Κριτήρια αξιολόγησης δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται για τη μίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπου δεν περιλαμβάνεται διανομή θερμικής ενέργειας. Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ύψος προϋπολογισμού σε σχέση με την προτεινόμενη Συντελεστές βαρύτητας 25% διαχείριση. Βιωσιμότητα προτεινόμενης επένδυσης 25% Βαθμός ορθολογικής διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου. 20% Οικονομική δυνατότητα προσφέροντος 15% Εμπειρία τεχνολογική δυνατότητα προσφέροντος. 15% Πίνακας.3. Κριτήρια αξιολόγησης δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται για τη μίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπου περιλαμβάνονται αγροτικές εκμεταλλεύσεις και διανομή θερμικής ενέργειας αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αξιολόγηση της εκμετάλλευσης Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ύψος προϋπολογισμού σε σχέση με την προτεινόμενη Συντελεστές βαρύτητας 12,5% διαχείριση. Βιωσιμότητα προτεινόμενης επένδυσης 12,5% Βαθμός ορθολογικής διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου. 10% Οικονομική δυνατότητα προσφέροντος 7,5% Εμπειρία τεχνολογική δυνατότητα προσφέροντος. 7,5% Αξιολόγηση της διανομής θερμικής ενέργειας Τεχνολογία που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και τεχνικά χαρακτηριστικά (τύπος, ισχύς, διάρκεια κλπ) 10% Χρονοδιάγραμμα κατασκευών 5% Αποδοτική παραγωγή και χρήση θερμικής ενέργειας (στοιχεία παραγωγής, στοιχεία προτεινόμενης χρήσης κλπ) 5% Προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια εγκαταστάσεων 5% Οικονομικές δυνατότητες 10% Εμπειρία και τεχνική ικανότητα 10% Τιμολογιακή πολιτική και προστασία των καταναλωτών 5% 15

16 Πίνακας.4. Κριτήρια αξιολόγησης δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται για τη μίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπου περιλαμβάνονται αγροτικές εκμεταλλεύσεις και διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους όχι αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Βαθμολογία της ΡΑΕ Κ ρ ι τ ή ρ ι α Συντελεστές βαρύτητας 50% (συνολικά) Ύψος προϋπολογισμού σε σχέση με την προτεινόμενη 12,5% διαχείριση. Βιωσιμότητα προτεινόμενης επένδυσης 12,5% Βαθμός ορθολογικής διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου. 10% Οικονομική δυνατότητα προσφέροντος 7,5% Εμπειρία τεχνολογική δυνατότητα προσφέροντος. 7,5% Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από κάθε αξιολογητή με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 100. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Ως τελική βαθμολογία κάθε κριτηρίου λαμβάνεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών κάθε αξιολογητή. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του. Ο βαθμός αξιολόγησης κάθε δεσμευτικής επενδυτικής πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των κριτηρίων. 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Για τον διαγωνισμό συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται οι διατυπώσεις που τηρήθηκαν, όσοι συμμετείχαν σ αυτόν, η δεσμευτική επενδυτική πρόταση του καθένα και η βαθμολογία τους κατά φθίνουσα σειρά καθώς και οι αναδειχθείσες καλύτερες δεσμευτικές προτάσεις. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλεται εντός πενήντα (50) ημερών από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, ή από την ημερομηνία παραλαβής της αξιολόγησης της ΡΑΕ, στον Γενικό Γραμματέα, με πρόταση για το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος. 2. Μετά την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής στον Γενικό Γραμματέα, με πρόταση για το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος, ο Γεν. Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. εκδίδει εντός δεκαπέντε (15) ημερών απόφαση αποδοχής ή μη αποδοχής του. Ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση καλείται να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. i του άρθρου Β.3 της παρούσας (σύμφωνα με τα αναφέροντα στην γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθ. 117/ ). 16

17 3. Εντός τριών ημερών όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν γνώση της παραπάνω απόφασης και του πρακτικού. Η γνωστοποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ. γίνεται με ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ενημέρωση των συμμετεχόντων (μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης. 4. Σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τότε που έλαβαν γνώση αυτών, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση προς τον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ., ο οποίος αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την άσκηση της ένστασης. 5. Αντιρρήσεις που δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται σαν να μην υποβλήθηκαν. 6. Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ., αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων που ήθελαν τυχόν υποβληθεί, εκδίδει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του πρακτικού ή την εκδίκαση των ενστάσεων, απόφαση κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, η οποία επιδίδεται με απόδειξη στους υποβάλλοντες την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση για κάθε τμήμα και σε όλους όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 9. ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο διαγωνισμός μέσω της υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων δεν ολοκληρώνεται πριν κατακυρωθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ.. 2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, είναι δυνατόν να ακυρωθεί μόνο για κάποιο από τους παρακάτω λόγους: i. Για παράτυπη διεξαγωγή, αλλά μόνο εφ όσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. ii. Αν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για το Ελληνικό δημόσιο. iii. Αν ο συναγωνισμός, κατά την κρίση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ., υπήρξε ανεπαρκής ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόμενων για την αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού. 3. Αν ο διαγωνισμός μέσω της υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο το αποτέλεσμα της, δεν δικαιούνται αποζημίωσης οι μετέχοντες στον διαγωνισμό. 4. Εάν δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, ή δεν υποβληθεί δεσμευτική επενδυτική πρόταση, αυτός επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο Β.5 της παρούσας Πρόσκλησης. 17

18 5. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της πρόσκλησης της αρχικής και των τυχόν επαναληπτικών διαγωνισμών, βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους στους οποίους κατακυρώθηκαν τα τμήματα. 6. Σε περίπτωση που ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική πρόταση είναι κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, οι κοινοπρακτούντες οφείλουν εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού να συστήσουν εταιρεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, οι κοινοπρακτούντες στερούνται του δικαιώματος μίσθωσης και καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 7. Ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση οφείλει εντός μηνός από την επίδοση της εγκριτικής απόφασης ή της σύστασης της εταιρείας, να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, με ταυτόχρονη προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής. 8. Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και όλες οι δαπάνες για την σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου βαρύνουν τον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση. 9. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από υπαιτιότητα του υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση, αυτός στερείται του δικαιώματος μισθώσεως του τμήματος του πεδίου και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 10. Σε περίπτωση στέρησης του δικαιώματος μισθώσεως ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. εκδίδει απόφαση έκπτωσης. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έκπτωσης εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον υποβάλλοντα την δεύτερη κατά σειρά καλύτερη δεσμευτική πρόταση. 11. Οι υπάρχουσες γεωτρήσεις του Ι.Γ.Μ.Ε. ή του Δημοσίου, παραχωρούνται στους υποβάλλοντες την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση ανά τμήμα, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα. 12. Το ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ και ο εκμισθωτής θα παραδώσουν στον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση, όλα τα στοιχεία που διαθέτουν για το συγκεκριμένο τμήμα του γεωθερμικού πεδίου. 13. Κατά τη διαχείριση των τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, ισχύει η σύμβαση μίσθωσης ανάμεσα στον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση και την Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, προς την οποία θα είναι σύμφωνη. 14. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή τα μισθωτικά του δικαιώματα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. ο οποίος και μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους. 18

19 Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινής αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκειας ενός (1) έτους, με έναρξη ισχύος την ημέρα του διαγωνισμού, δηλ Το ύψος θα είναι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ), και θα απευθύνεται στην Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση που η δεσμευτική επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εν λόγω εγγυητικής επιστολής ορίζεται στα χίλια ευρώ (1.000 ). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποψηφίου που αποσύρει μέρος ή το σύνολο της προσφοράς του μετά την υποβολή της καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου προς το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας των συναφών έργων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται από την τεχνική μελέτη, ισχύος κατά ένα (1) έτος μεγαλύτερης από τη διάρκεια πραγματοποιήσεως των εν λόγω έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση που η εκμετάλλευση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος του ποσοστού υπολογισμού της εγγυητικής ορίζεται ίσο με δυόμισι τοις εκατό (2,5%). Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στο μισθωτή μετά την πιστοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία των έργων και εγκαταστάσεων, που θα προβλέπει η τεχνικοοικονομική μελέτη. Αδικαιολόγητη απόκλιση από τα προβλεπόμενα στη μελέτη, σχετικά με την πραγματοποίηση των έργων και εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του μισθίου, μπορεί να επιφέρει, με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της ΑΔΜΘ, την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως υπέρ του Δημοσίου. Ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση οφείλει να υποβάλει κατά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας διαχείρισης των τμημάτων του πεδίου, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους τριακονταπλάσιου (30πλάσιου) του ελάχιστου μισθώματος. Σε περίπτωση που η εκμετάλλευση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο πενταπλάσιο (5πλάσιο) του ελάχιστου μισθώματος. Η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται αναπροσαρμοζόμενη ανά πενταετία. 19

20 Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. και του υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση, καταρτίζεται σύμβαση μίσθωσης. 2. Στη σύμβαση μίσθωσης περιλαμβάνονται όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης που συμπληρώνονται με τους όρους της αποφάσεως εγκρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την δεσμευτική επενδυτική πρόταση και την οικονομικοτεχνική μελέτη καθώς και τους εξής πρόσθετους όρους: I. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την πιστή εφαρμογή της μελέτης, διαφορετικά καταπίπτει η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή, η οποία αντικαθίσταται εντός τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση υπαίτιας υποτροπής ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος με παράλληλη κατάπτωση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. II. Ο μισθωτής υποχρεούται, εφόσον η δεσμευτική επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει και την διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους, να εφοδιαστεί εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης με την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 του ν 3175/2003 άδεια διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπαίτιος μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος με παράλληλη κατάπτωση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. III. Ο μισθωτής υποχρεούται όπως πριν από κάθε επέμβαση στο μίσθιο τμήμα του γεωθερμικού πεδίου να εφοδιαστεί με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για την άσκηση της δραστηριότητας διοικητικές άδεις και εγκρίσεις, (π.χ. Ε.Π.Ο., έγκριση τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε.). Το Δημόσιο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που απορριφθεί σχετικό αίτημα του μισθωτή καθώς και τυχόν περιορισμούς ή και απαγορεύσεις που ενδεχομένως θα τεθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες IV. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί του όρους των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και στον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών. V. Να τοποθετήσει, με ποινή κατάπτωσης έως το 30% από την αντίστοιχη εγγύηση καλής εκτέλεσης, στο στόμιο κάθε γεώτρησης υδρομετρητές και καταγραφικά θερμόμετρα. VI. Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την έναρξη κάθε μισθωτικού έτους, με αρχή το δεύτερο μισθωτικό έτος, ο μισθωτής θα υποβάλλει στον εκμισθωτή έκθεση για τις εργασίες που έγιναν το προηγούμενο έτος, τις ποσότητες προϊόντων, 20

21 υποπροϊόντων και παραπροϊόντων που παρήχθησαν καθώς και κατάσταση και αντίγραφα τιμολογίων πωλήσεων αυτών, ώστε να καταγράφεται η συνολική ποσότητα των αντλούμενων ρευστών του πεδίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, με σκοπό την συνολική διαχείριση του πεδίου. VII. Ο μισθωτής οφείλει να επιδεικνύει δραστηριότητα για την αξιοποίηση του μισθίου σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και ανάλογη με τη σπουδαιότητα και σημασία του πεδίου. Αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών διαχείρισης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ή οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή, επί μία διετία, δύναται να επιφέρει την κήρυξη του μισθωτή έκπτωτου και την κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δημοσίου. VIII. Ο μισθωτής οφείλει να προβαίνει σε μονομερή παράταση της μίσθωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο Α.3 της παρούσας. Η παράταση πραγματοποιείται με μονομερή συμβολαιογραφική πράξη, που θα καταρτίζεται τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης. Η συμβολαιογραφική πράξη κοινοποιείται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή της. Η παράλειψη του μισθωτή για οποιονδήποτε λόγο να προβεί σε εμπρόθεσμη σύνταξη της μονομερούς δηλώσεως ενώπιον Συμβολαιογράφου ή και σε εμπρόθεσμη κοινοποίηση στον εκμισθωτή συνεπάγεται τη λύση της συμβάσεως, οι δε εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται, εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει τις μέχρι τότε συμβατικές του υποχρεώσεις. IX. Η μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3175/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Μεταλλευτικό Κώδικα και την Υ.Α Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Ο μισθωτής εγκαθίσταται στο πεδίο εντός εξήντα (60) ημερών μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και γίνεται η παράδοση του μισθίου, των στοιχείων που διαθέτει το ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ καθώς και των ερευνητικών έργων και γεωτρήσεων που έχουν εκτελεστεί από το Δημόσιο ή το Ι.Γ.Μ.Ε. 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα συγκροτείται τριμελής επιτροπή η οποία συντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του μισθίου και των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο στοιχείων. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από την επιτροπή και τον μισθωτή ή νόμιμο εκπρόσωπό του και συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό φάκελο της μίσθωσης που διατηρεί η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.Θ. 21

22 3. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1. Ο μισθωτής κάθε τμήματος του γεωθερμικού πεδίου, μετά την παρέλευση του χρόνου που προβλέπεται στην μελέτη για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστου και αναλογικού μισθώματος. 2. Το ελάχιστο και το αναλογικό μίσθωμα βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο και καταβάλλονται από το μισθωτή εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από τη βεβαίωσή του στο Δημόσιο Ταμείο. Εντός της αυτής προθεσμίας υποβάλλεται από το μισθωτή στον εκμισθωτή το οικείο τριπλότυπο είσπραξης. Η καθυστέρηση πληρωμής του οφειλομένου στο Δημόσιο μισθώματος (ελαχίστου ή αναλογικού) πέραν των ενενήντα (90) ημερών από τη βεβαίωσή του, επιφέρει την έκπτωση του μισθωτή από τα μισθωτικά του δικαιώματα και την κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως υπέρ του Δημοσίου. 3. Το ελάχιστο μίσθωμα βεβαιώνεται στον πρώτο μήνα κάθε έτους, με έναρξη υπολογισμού μετά την παρέλευση του χρόνου που προβλέπεται στην μελέτη για την κατασκευή των εγκαταστάσεων. Το ύψος του καθορίζεται με βάση το ύψος του αναλογικού μισθώματος και τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαχείρισης ελάχιστες πωλήσεις. Σε περίπτωση ίδιας χρήσης (ή/και σε περίπτωση που οι ελάχιστες πωλήσεις δεν προσδιορίζονται επακριβώς) λαμβάνεται υπ όψη ως ελάχιστη κατανάλωση το 30% της προβλεπόμενης απαιτούμενης παροχής γεωθερμικού ρευστού, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την δεσμευτική επενδυτική πρόταση, και το εξοικονομούμενο κόστος κάλυψης αντίστοιχου ενεργειακού ισοδύναμου με τη φθηνότερη διαθέσιμη συμβατική ενέργεια στην περιοχή. 4. Το ύψος του αναλογικού μισθώματος ορίζεται στο 5% της συνολικής αξίας των προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων του γεωθερμικού πεδίου, σε περίπτωση που η εκμετάλλευση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ στο 10% σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 5. Το αναλογικό μίσθωμα αρχίζει να καταβάλλεται με την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας. Μετά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας το αναλογικό και το ελάχιστο μίσθωμα συμψηφίζονται. 6. Η αξία των προϊόντων, παραπροϊόντων, υποπροϊόντων για τον υπολογισμό του αναλογικού μισθώματος, θα προκύπτει από τις καταστάσεις τιμολογίων οι οποίες θα υποβάλλονται στον εκμισθωτή εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους. Η μη υποβολή των ως άνω στοιχείων εντός της ως άνω προθεσμίας ή η υποβολή αναληθών στοιχείων δύναται να επιφέρει την δυνάμει σχετικής αποφάσεως του εκμισθωτή επιβολή στο μισθωτή προστίμου, το ύψος του οποίου μπορεί να είναι ίσο με το 50% της κατατεθειμένης εγγυήσεως, και θα εισπράττεται από αυτή. 7. Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. αντίγραφα τιμολογίων), εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. 22

23 8. Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποιήσεως προϊόντων ή παραπροϊόντων ή υποπροϊόντων το αναλογικό μίσθωμα θα προσδιορίζεται με βάση προγενέστερα τιμολόγια. Σε περίπτωση ελλείψεως τέτοιων στοιχείων για τον προσδιορισμό της τιμής πωλήσεως θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος λειτουργίας και το επιχειρηματικό κέρδος καθώς και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην μελέτη διαχείρισης του πεδίου του άρθρου Β3 σχετικά με το εξοικονομούμενο κόστος κάλυψης των απαιτούμενων ενεργειακών αναγκών σε σύγκριση με τη φθηνότερη διαθέσιμη συμβατική ενέργεια στην περιοχή (Δ9/Δ/Φ452/10704/2049/ ΥΠΕΚΑ-Δ/νση Ενεργειακών Ορυκτών). 9. Ο μισθωτής κάθε τμήματος του γεωθερμικού πεδίου υποχρεούται, από την έναρξη της εκμετάλλευσης, στην καταβολή ειδικού τέλους, που ορίζεται σε 10% επί του αναλογικού μισθώματος, υπέρ του Δήμου Βόλβης. Το τέλος υπολογίζεται και βεβαιώνεται ταυτόχρονα με την βεβαίωση των αναλογικών μισθωμάτων. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο έλεγχος της εκτελέσεως των όρων της σύμβασης διενεργείται από τον εκμισθωτή, είτε με βάση τα υποβαλλόμενα από τον μισθωτή στοιχεία, ή με αυτοψία υπαλλήλων του, ή με έλεγχο των λογιστικών στοιχείων του μισθωτή, ή με συνδυασμό των ανωτέρων. 2. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας του γεωθερμικού πεδίου ασκείται και από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας, βάσει του Κανονισμού Μεταλλευτικών Λατομικών Εργασιών, του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα. Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, είναι δυνατόν να ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ. 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του μισθωτή προς τους όρους της σύμβασης, η οποία δεν επιφέρει την έκπτωσή του, ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση που επιδίδεται με απόδειξη στον μισθωτή με την οποία: i. διατάσσεται η κατάπτωση ποσοστού της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. ii. τάσσεται προθεσμία για την συμμόρφωσή του. 4. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ., να κηρυχθεί ο μισθωτής έκπτωτος και το σύνολο της ως άνω εγγυήσεως να καταπέσει υπέρ του Δημοσίου. 5. Το μέρος της εγγυητικής επιστολής που καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, στις προβλεπόμενες από τα οικεία άρθρα της σύμβασης περιπτώσεις, πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η μη έγκαιρη κατά τα ανωτέρω αντικατάσταση ή συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής επιφέρει την έκπτωση του μισθωτή και τη λύση της σύμβασης με αιτιολογημένη απόφαση του εκμισθωτή. 23

24 5. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή τα μισθωτικά του δικαιώματα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., ο οποίος και μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους. 2. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκχώρησης των μισθωτικών δικαιωμάτων, μεριδίων ή ποσοστών ή μετοχών των συνεταίρων ή των μετόχων προς οποιοδήποτε αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιθαγένειας ή εθνικότητας αντιστοίχως κράτους μη μέλους της Ε.Ε. απαιτείται η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις έγκριση. 6. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Ο μισθωτής δικαιούται να αιτηθεί στον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ. την λύση της σύμβασης μίσθωσης που έχει συναφθεί, ως αποτέλεσμα της παρούσας προκήρυξης, προ του προβλεπόμενου σε αυτή χρόνου λήξης για σπουδαίους λόγους. Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. κρίνει τους λόγους και αποφασίζει για τη λύση ή όχι της σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα για λύση της σύμβασης, ο μισθωτής θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, από τις σχετικές άδειες που έχει λάβει, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι τρίτων. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Η έκπτωση του μισθωτή από τα μισθωτικά του δικαιώματα για παραβάσεις όρων, όπως προβλέπεται στα άρθρα της σύμβασης, απαγγέλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του εκμισθωτή και ισχύει από της επίδοσης της αποφάσεως αυτής στον μισθωτή. 2. Η κήρυξη έκπτωσης του μισθωτή, επιφέρει την λύση της μίσθωσης τόσο για τον μισθωτή όσο και για κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν, η δε κατατεθειμένη από τον μισθωτή σχετική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 8. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. Μετά την λύση της μίσθωσης για οιονδήποτε λόγο όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις και λοιπά έργα που έγιναν από τον μισθωτή, για τις ανάγκες αξιοποίησης του μισθίου, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί σε ιδιωτικές εκτάσεις του μισθωτή ή τρίτων. 2. Μετά την λύση της μίσθωσης τυχόν εδαφικές εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν για τις ανάγκες αξιοποίησης του μισθίου, περιέρχονται στη διαχείριση του Δημοσίου. 24

25 3. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λύση της μίσθωσης και με την σύμπραξη και των δύο συμβαλλομένων μερών γίνεται επιτόπια απογραφή των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων και των εγκαταστάσεων του μισθίου, των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στο Δημόσιο, καθώς και των κινητών μηχανημάτων και των υλικών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμπράξει, για οποιονδήποτε λόγο, η απογραφή γίνεται από τον άλλο (στην περίπτωση του εκμισθωτή η απογραφή γίνεται από επιτροπή υπαλλήλων του). Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο με δικαστικό επιμελητή. 4. Μετά τη λύση της μίσθωσης και την επιτόπια απογραφή και εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη σχετική σύμβαση, δικαιούται εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών και με την παρουσία τριμελούς επιτροπής ως εκπροσώπου του Δημοσίου να αποκομίσει τα υλικά και κινητά μέρη των μηχανημάτων τα οποία εγκατέστησε ο ίδιος στο μίσθιο, εφόσον δεν προκαλείται βλάβη στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που παραμένουν στην κυριότητα του Δημοσίου. 5. Αν ο μισθωτής δεν κάνει χρήση του δικαιώματός του να αποκομίσει, κατά τα άνω οριζόμενα, τα κινητά μηχανήματα, αυτά περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα και κατοχή του Δημοσίου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στο μισθωτή ή τρίτο, που τυχόν έχει δικαίωμα αποζημιώσεως έναντι του μισθωτή ή έλκει οποιαδήποτε ενοχικά δικαιώματα επ αυτών. 6. Με τη λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στο Δημόσιο, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα στο Δημόσιο ποσό, που καθορίζεται από τον εκμισθωτή στη σύμβαση, για κάθε ημέρα καθυστέρησης και ως αποζημίωση το ελάχιστο μίσθωμα, που αντιστοιχεί στο χρόνο της αυθαίρετης χρήσης του μισθίου, με βάση το αναλογικό μίσθωμα της τελευταίας περιόδου καθώς και πρόσθετη αποζημίωση για τις τυχόν ζημίες του εκμισθωτή από την αντισυμβατική συμπεριφορά του. Το ποσό της προβλεπόμενης στη σύμβαση σχετικής ποινικής ρήτρας αναπροσαρμόζεται ανά 5ετία κατά ποσοστό 15%. 9. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά των πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ., για την εκμίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ουσίας, που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο στον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα σε ένα (1) μήνα από την επίδοση της πράξεως. 25

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ Χαϊδάρι 5/12/2013 ΔΗΜΟΣ: ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 43463 Ταχ. Διεύθυνση: Στρ.Καραϊσκάκη 138 & Επαύλεως Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών Δ. Χαϊδαρίου Τηλέφωνο: 2132047330 2132047317

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 27/05/2015 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 35550 Διεύθυνση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1 Τηλέφωνο: 2413 500259 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 03/12/10 Αρ. πρωτ.:8925 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213 41760, Fax: 28210 93300 www. chania.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ

Π Ε Ρ Ι Λ Η ΨΗ Δ Ι ΑΚ Η Ρ ΥΞ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 1 ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ME ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 ΚΕΝΑΚΑΠ. A.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α. Ιωαννίνων 84, 422 00

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050

Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 9549100, FAX: 9577050 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Αθήνα, 10/04/2012 Αρ. πρωτ.: Γ-2012-0376 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014 μέχρι 31/07/2015» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι 17 06 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 10894 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου από 31/07/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 601 ΘΕΜΑ: «Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 07/11/2014 ΔΗΜΟΣ: ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 105180 Διεύθυνση: ΑΘΛΗΤΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τµήµα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Πληροφορίες: ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ταχ. Δ/νση Ρούσβελτ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓ. 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Κουστουλίδου Ελπίδα Τηλέφωνο : 25213501228 Φαξ: 2521025997

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αθήνα,16 /02/10 Αρ. πρωτ.: 8117 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΚΑΕΞΑΣΕΛΙΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 16 Οκτωβρίου 2012 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 5389 Πληροφορίες: Κάιτατζης Γεώργιος Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ»

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 656/10/ΔΠ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ» ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα