Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Στρωμνίτσης Θεσσαλονίκη Τ.Θ Πληροφορίες : Δρ Μαρία Βλάχου Τηλέφωνο : Τηλ. - Fax : Ηλεκ. Ταχ.: Θεσ/νίκη 29 Μαΐου 2015 Αρ. Πρωτ.: Σχετ.: ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ (α) του Ν. Δ/τος 210/1973 (ΦΕΚ 277Α/ ) «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος». (β) του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207Α/ ) «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους νόμους 3734/2009 και 4001/2011 και ισχύει (γ) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (δ) του Π.Δ 142/2011 (ΦΕΚ 235Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ε) της με αριθ. οικ.99386/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων Με εντολή Γενικού Γραμματέα στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης» (ΦΕΚ 3105/Β// ). 1

2 (στ) της Υ.Α. Δ9Β/Φ166/οικ.20076/ΓΔΦΠ5258/329/ (ΦΕΚ 1530Β/ ) «Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών» (ζ) της Υ.Α. Δ9Β,Δ/Φ166/7859/1392/ (ΦΕΚ 1058Β/ ) «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων.» (η) της Y.A. Δ7/Α/οικ.12050/2223/ (ΦΕΚ 1227Β/ ) «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)» (θ) της Υ.Α. Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211/ (ΦΕΚ 2450Β/ ) «Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας» (ι) της Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ (ΦΕΚ 2647Β/ ) «Όροι και Διαδικασίες εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας» (ια) της Υ.Α. με αριθμ / (ΦΕΚ 3635Β/ ) «Αναγνώριση του φυσικού πόρου νερό Λουτρών Ν. Απολλωνίας ως ιαματικού». 2. H από αίτηση εκμίσθωσης γεωθερμικού δυναμικού στο βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης, της εταιρείας Β. Κωνσταντινίδης-Α. Μικροπούλου. 3. Το με αρ. πρωτ. 9900/ έγγραφό μας προς την Δ/νση Τουρ. Επενδύσεων- ΥΠ.Ο.Υ.ΝΑ.Τ. με το οποίο ζητάμε την κοινοποίηση της υδρογεωλογικής μελέτης του αναγνωρισμένου ιαματικού φυσικού πόρου Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης. 4. Το με αρ. πρωτ. 7047/ έγγραφο της Δ/νσης Τουρ. Επενδύσεων-ΥΠ.Ο.Υ.ΝΑ.Τ. με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υδρογεωλογική μελέτη που ζητήθηκε. 5. Το με αρ. πρωτ / έγγραφό μας προς το E.K.B.A.A.-ΙΓΜΕΜ με θέμα την «Γνωμοδότηση για την έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων με σκοπό την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας και διαχείρισης τμημάτων πιθανών και βεβαιωμένων γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Απολλωνίας, Δ. Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης». 6. Το με αρ. πρωτ. 1306/ έγγραφο του E.K.B.A.A.-ΙΓΜΕΜ σε απάντηση του (5) σχετικού. 7. Το με αρ. πρωτ. οικ39742/ έγγραφό μας προς το E.K.B.A.A.-ΙΓΜΕΜ για την επικαιροποίηση των συντεταγμένων των προς μίσθωση τμημάτων. 8. Το με αρ. πρωτ. 1933/ έγγραφο του E.K.B.A.A.-ΙΓΜΕΜ σε απάντηση του (7) σχετικού. Και επειδή συντρέχουν λόγοι Δημοσίου Συμφέροντος για την επίσπευση της εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού καθώς και την εκμίσθωση των σχετικών επ αυτού δικαιωμάτων του Δημοσίου στην εν θέματι περιοχή, με στόχο αφενός την ορθολογική αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, την οικονομική ανάπτυξη με προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή, και αφετέρου την εξασφάλιση ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ, καλύπτοντας τους αναληφθέντες εθνικούς στόχους της χώρας 2

3 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 1. Την Προκήρυξη Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 2. Οι γενικοί και ειδικοί όροι της παρούσας Πρόσκλησης, περιγράφονται αναλυτικά στο επισυναπτόμενο Τεύχος της Πρόσκλησης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 3. Η διαδικασία υποβολής των δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, Στρωμνίτσης 53 Θεσσαλονίκη, Γραφείο 101γ, 1 ος όροφος την 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 μ. 4. Οι δεσμευτικές προτάσεις όσων συμμετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη, 1 ος όροφος Γραφείο 103), το αργότερο μέχρι την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής. 5. Περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, ενώ θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (www.damt.gov.gr) καθώς και στα παρακάτω σημεία: Στη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου ΑΔΜΘ Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Στο Δήμο Βόλβης Π.Ε. Θεσσαλονίκης Κάθε θέµα που δεν αναφέρεται στην προκήρυξη αυτή, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ207Α/ ) όπως αυτός τροποποιήθηκε με τους Νόμους 3734/2009 (ΦΕΚ 8Α/ ) και 4001/2011 (ΦΕΚ 179Α/ ) και ισχύει, τον Μεταλλευτικό Κώδικα Ν.Δ.210/1973 (ΦΕΚ 277/Α), και την Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ (ΦΕΚ 2647 Β/ ) Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Εσωτ. Διανομή 1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. 2. Χρον. Αρχείο Τμ. Β 3. Φ. 18 Νικήτας Φραγκισκάκης 4. Φ. 18.ΘΕ Μ. Βλάχου 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 1) ΥΠΑΠΕΝ Γεν. Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών Δ/νση Μεταλ. Ενεργ. κ Βιομηχ. Ορυκτών Μεσογείων ΑΘΗΝΑ 2) Υ.Π.Α.Π.ΕΝ. Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος Τμ. Επιθεώρησης Μεταλλείων Κουντουριώτου 6 και Φωκαίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3) ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ Δ/νση Υδατικών Πόρων & Γεωθερμίας Τμήμα Γεωθερμίας Σπ. Λούη 1 Ολυμπιακό Χωριό ΑΧΑΡΝΕΣ 4) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γεν. Διεύθυνση Ανάπτυξης Δ/νση Βιομηχ. Ενέργειας κ Φυσ. Πόρων Τμ. Τεχνικών Εφαρμογών Μοναστηρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5) ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Γραφείο Δημάρχου ΣΤΑΥΡΟΣ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΜΕ Α.Π / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Αντικείμενο μίσθωσης Εισαγωγή Αντικείμενο μίσθωσης Διάρκεια μίσθωσης Ενημέρωση ενδιαφερομένων Παραλαβή πρόσκλησης Πληροφοριακό υλικό... 8 Β. Γενικοί Όροι Πρόσκλησης Θεσμικό πλαίσιο της Πρόσκλησης Δικαίωμα συμμετοχής Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς Κριτήρια αξιολόγησης Χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού Υποβολή προτάσεων Αποσφράγιση Έλεγχος των προσφορών Αξιολόγηση Βαθμολόγηση των προσφορών Κατακύρωση αποτελέσματος Ενστάσεις Λοιποί διαδικαστικοί όροι Γ. Εγγυητικές επιστολές Δ. Περιεχόμενο σύμβασης Υποχρεώσεις μισθωτή Εγκατάσταση μισθωτή Μισθώματα Έλεγχος εργασιών και μίσθωσης Κυρώσεις Εκχώρηση ή μεταβίβαση μισθωτικών δικαιωμάτων Παραίτηση μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Λύση της σύμβασης μίσθωσης Προσφυγές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Υπεύθυνες Δηλώσεις) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (Εγγυητικές Επιστολές) 6

7 Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης/Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (εφεξής αποκαλούμενη στο παρόν ως «εκμισθωτής») δυνάμει της με αρ. πρωτ / Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Μ.Θ. διακηρύσσει την πρόσκληση υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων (εφεξής καλούμενη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) για την εκμίσθωση του δικαιώματος διαχείρισης τμημάτων του βεβαιωμένου Γεωθερμικού Πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Απολλωνίας του Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. 2. Αντικείμενο μίσθωσης Αντικείμενο της μίσθωσης είναι το δικαίωμα διαχείρισης τριών (3) τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας της Νέας Απολλωνίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βόλβης, της Π.Ε. Θεσσαλονίκης, τα οποία περικλείονται από τα σημεία οι συντεταγμένες των οποίων παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Πίνακας.1. Συντεταγμένες των προς μίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Ορθογώνιες συντεταγμένες Κορυφή (ΕΓΣΑ 87) Πολυγώνου Χ Υ ΤΜΗΜΑ Α (1.132 στρ) Α , ,76 Β , ,96 Γ , ,76 Δ , ,11 Ε , ,77 Ζ , ,08 ΤΜΗΜΑ Β (610 στρ) Δ , ,11 Ε , ,77 Ζ , ,08 Η , ,02 ΤΜΗΜΑ Γ (854 στρ) Ζ , ,08 Η , ,02 Θ , ,49 Ι , ,25 7

8 Λαμβάνοντας υπ όψη τα με αρ. πρωτ. 1306/ και 1933/ έγγραφα του ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ, οι μέγιστες επιτρεπόμενες παροχές προς εκμετάλλευση για το κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα αντίστοιχα είναι: Τμήμα Α: 137 m 3 /h Τμήμα Β: 74 m 3 /h Τμήμα Γ: 104 m 3 /h Το βάθος του ταμιευτήρα προς εκμετάλλευση στα προαναφερόμενα τμήματα βρίσκεται μεταξύ των 30 και των 320 μέτρων, με θερμοκρασία γεωθερμικού ρευστού μεταξύ 26,5 ο και 55 ο C. Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 1306/ γνωμοδότηση του ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ, τα γεωθερμικά ρευστά του πεδίου της Νέας Απολλωνίας δεν περιέχουν σημαντικές ποσότητες συμπυκνωμένων αερίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως παραπροϊόντα της εκμετάλλευσης. Επισημαίνεται ότι στο τμήμα Γ, το οποίο γειτνιάζει με τον αναγνωρισμένο ιαματικό φυσικό πόρο της Ν. Απολλωνίας, όπως αυτός ορίστηκε με την Υ.Α / (ΦΕΚ 3635Β/ ) επιτρέπεται η εκτέλεση υδρομαστευτικών έργων εντός της Ζώνης Ελεγχόμενης Προστασίας του ιαματικού φυσικού πόρου (Ζώνη ΙΙΒ) μόνο μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. 3. Διάρκεια μίσθωσης Το δικαίωμα διαχείρισης των τμημάτων του βεβαιωμένου πεδίου εκμισθώνεται για χρονική περίοδο είκοσι πέντε (25) ετών, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης για πέντε (5) επί πλέον έτη κάθε φορά, μέχρι τη συμπλήρωση τριανταπέντε (35) ετών συνολικά, εφόσον τηρούνται οι όροι των σχετικών συμβάσεων και οι όροι προστασίας του περιβάλλοντος. 4. Ενημέρωση Ενδιαφερομένων Παραλαβή Πρόσκλησης Πληροφοριακό υλικό Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, στην διεύθυνση Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη, 1 ος όροφος Γραφείο 101α, τηλ , fax όλες τις εργάσιμες μέρες, και ώρες 09:00 15:00. Αντίγραφο της παρούσας Πρόσκλησης θα αναρτηθεί τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού στα εξής σημεία: Στα γραφεία της Α.Δ.Μ.Θ., Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Στην διαδικτυακή ιστοσελίδα της Α.Δ.Μ.Θ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δ/νση Βιομηχ. Ενέργειας κ Φυσ. Πόρων Στο Δήμο Βόλβης 8

9 Περίληψη της προκήρυξης αυτής δημοσιεύεται τουλάχιστον σαράντα (40) μέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σε μία ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών και σε µία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Ο παρών ανοικτός διαγωνισμός διενεργείται από τον Εκμισθωτή µε βάση τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207Α/ ), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και τις προβλεπόμενες σε αυτόν αποφάσεις, ειδικότερα δε των αποφάσεων µε αριθ. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ (ΦΕΚ2647Β/ ) «Όροι και Διαδικασίες εκμίσθωσης του δικαιώματος του Δημοσίου για έρευνα και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού βεβαιωμένων ή πιθανών Γεωθερμικών Πεδίων Χαμηλής Θερμοκρασίας της Χώρας», Δ9Β/Φ166/23880/ΓΔΦΠ4211/ (ΦΕΚ2450Β/ ) «Άδειες διανομής θερμικής ενέργειας αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις από εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας» και Δ9Β,Δ/Φ166/7859/1392/ (Φ.Ε.Κ. 1058Β/ ) «Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορία Γεωθερμικών Πεδίων.». Οι διατάξεις του Ν.Δ. 210/1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικα» (ΦΕΚ 277Α/ ), όπως ισχύει, και γενικότερα της μεταλλευτικής νομοθεσίας, εφαρμόζονται και για το γεωθερμικό δυναμικό, εφόσον δεν γίνεται διαφορετική ρύθμιση με τις διατάξεις του Ν. 3175/ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσων όρων, σε όσους πληρούν τις νομικές, οικονομικές και τεχνικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Πρόσκληση και διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια και εμπειρία. Προσφορές που, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (Ε ),είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή περιέχουν όρους αντίθετους προς την Πρόσκληση ή/και αιρέσεις, χαρακτηρίζονται ως µη αποδεκτές και απορρίπτονται. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών. Εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και την διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτά μόνο νομικά πρόσωπα. Τα µέλη της Κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι του Εκμισθωτή, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την μίσθωση. 9

10 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό μέσω υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, πρέπει να καταθέσουν στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου Α.Δ.Μ.Θ., σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η επωνυμία του υποβάλλοντα και το τμήμα του γεωθερμικού πεδίου στο οποίο αφορά η δεσμευτική επενδυτική πρόταση και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά: i. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν.1599/1986 του διαγωνιζομένου ή προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες του νομίμου εκπροσώπου, συνοδευόμενες από αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του, στις οποίες θα δηλώνεται ότι: η δεσμευτική επενδυτική πρόταση συντάχθηκε σύμφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, και τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή είναι αληθή και ακριβή Τα στοιχεία σχετικά µε την εμπειρία στην υλοποίηση έργων αντίστοιχης κλίμακας και ανάλογων επενδύσεων είναι αληθή Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές µε το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση µε την επαγγελματική του ιδιότητα Δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλης ανάλογης κατάστασης και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ή άλλης ανάλογης διαδικασίας. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ii. iii. iv. Καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις του (προκειμένου για νομικά πρόσωπα) ή συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτει η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, σχετικές τροποποιήσεις και ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής, με δικαίωμα υπογραφής, καθώς και η θητεία αυτού και των μελών του διοικητικού οργάνου. Μετοχολόγιο ή ακριβές αντίγραφο του πρακτικού της τελευταίας γενικής συνέλευσης των μετόχων (προκειμένου για Α.Ε.). Αντίγραφα ταυτότητας ή διαβατηρίου των μετόχων ή εταίρων ή μελών της κοινοπραξίας με ποσοστό άνω του 5% ή σε περίπτωση που αυτοί είναι νομικά πρόσωπα, καταστατικό τους και μετοχολόγιο ή ακριβές αντίγραφο της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης. 10

11 v. Τελευταίο ισολογισμό (όπου προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις η ύπαρξη ισολογισμού). vi. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό μέσω της υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων, από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα τράπεζα, διάρκειας ενός (1) έτους με έναρξη ισχύος την ημέρα του διαγωνισμού, ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ), που θα απευθύνεται στην Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Σε περίπτωση που η δεσμευτική επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στα χίλια ευρώ (1.000 ), vii. Μελέτη διαχείρισης του τμήματος ή των τμημάτων του πεδίου σε τρία (3) αντίτυπα διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Η μελέτη πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 της Υ.Α.Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ (ΦΕΚ2647Β / ). Σε περίπτωση αγροτικής εκμετάλλευσης αυτή πρέπει να περιγράφεται με ακρίβεια και να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που να συνηγορούν στην αποκλειστική αγροτική χρήση. viii. Εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους, υποβάλλεται φάκελος σε τρία (3) αντίτυπα, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδίδεται κατά τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου 28 του Ν. 2773/99, Ειδικότερα, σε περίπτωση που η διανομή θερμικής ενέργειας αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο μελέτη που να περιλαμβάνει λεπτομερώς: 1. Περιγραφή της τεχνολογίας που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί, 2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης εγκατάστασης όπως τύπος, ισχύς, διάρκεια κλπ. 3. Η αποδοτική παραγωγή και χρήση της θερμικής ενέργειας 4. Χρονοδιάγραμμα κατασκευών 5. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική δυνατότητα και την εμπειρία και τεχνική ικανότητα του υποβάλλοντα την δεσμευτική πρόταση 6. Τιμολογιακή πολιτική ix. Στοιχεία σχετικά με την οικονομική επιφάνεια των διαγωνιζομένων και την επιστημονική και τεχνική τους υποδομή, που αποδεικνύουν την δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την δεσμευτική επενδυτική πρότασή τους, εις διπλούν (2). Η επιστημονική και τεχνική υποδομή μπορεί να αποδεικνύεται από την συνεργασία των διαγωνιζόμενων με ειδικούς 11

12 επιστήμονες, φορείς και εταιρίες ή και όποιο άλλο στοιχείο κρίνεται σκόπιμο από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να προσκομίσουν. Οι δεσμευτικές επενδυτικές προτάσεις και όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι διατυπωμένα στην ελληνική γλώσσα. Σε διαφορετική περίπτωση, τα υποβαλλόμενα στοιχεία θα πρέπει να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία, εάν δεν είναι επίσημη, θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του υποβάλλοντα για την ακρίβεια της μετάφρασης. Στην περίπτωση θεώρησης στην αλλοδαπή απαιτείται επικύρωση Apostile σύμφωνα με τη σύμβαση της Χάγης της ή από Ελληνική Προξενική αρχή στην αντίστοιχη χώρα. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ξενόγλωσσου κειμένου και της ελληνικής μετάφρασης, υπερισχύει το μεταφρασμένο στα ελληνικά κείμενο. Δεσμευτικές επενδυτικές προτάσεις που δεν έχουν διατυπωθεί στην ελληνική γλώσσα ή δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, καθώς και δεσμευτικές προτάσεις ο φάκελος των οποίων δεν είναι πλήρης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα υπόκεινται σε αξιολόγηση. Οι δεσμευτικές επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους μέχρι την υπογραφή σύμβασης από τον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική πρόταση. Ο εκμισθωτής δύναται να καλέσει τους διαγωνιζόμενους να παράσχουν διευκρινίσεις επί των υποβληθέντων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά των στοιχείων του άρθρου 3 της παρούσας Πρόσκλησης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεση των προσφορών υποβολή ελλειπόντων δικαιολογητικών. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο συναγωνισμός μεταξύ των διαγωνιζομένων αναφέρεται στα εξής: Το ύψος του προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης για την αξιοποίηση του τμήματος του γεωθερμικού πεδίου. Τη βιωσιμότητα της προτεινόμενης επενδυτικής πρότασης. Το βαθμό ορθολογικής διαχείρισης του τμήματος του γεωθερμικού πεδίου με βάση την μελέτη που υποβλήθηκε με την δεσμευτική επενδυτική πρόταση για αξιολόγηση, σε σχέση με τα στοιχεία των τμημάτων όπως την έκταση, καθώς και την μέγιστη εκμεταλλεύσιμη παροχή γεωθερμικού ρευστού όπως αυτή αναφέρονται στο άρθρο 2. Τα κριτήρια που προβλέπονται για τη χορήγηση άδειας διανομής θερμικής ενέργειας σε τρίτους κατά το άρθρο 14 του ν. 3175/2003, εφόσον η διαχείριση περιλαμβάνει και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους. 12

13 Τέλος, για την επιλογή της καλύτερης δεσμευτικής πρότασης εκτιμώνται η δυνατότητα των διαγωνιζομένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν με την δεσμευτική επενδυτική πρότασή τους, όπως η δυνατότητα αυτή προκύπτει από την οικονομική και χρηματοδοτική τους ικανότητα, καθώς επίσης και από την σχετική τους εμπειρία και την τεχνολογική δυνατότητα αυτών που διαγωνίζονται, οι οποίες μπορούν να αποδεικνύονται από την υλοποίηση έργων ανάλογης κλίμακας, ιδιαίτερα σε ανάλογες επενδύσεις, ή και μέσω συνεργασίας τους με ειδικούς επιστήμονες και φορείς. Οι συνεργασίες αυτές πρέπει να αποδεικνύονται με δεσμευτικές συμφωνίες, όχι απλά με δηλώσεις προθέσεων. 5. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 1. Η υποβολή ενσφράγιστων δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων θα πραγματοποιηθεί στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου το αργότερο μέχρι την 14 Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ. οπότε και άρχεται η συνεδρίαση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ) στα γραφεία της, με βάση τους δεσμευτικούς όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα Πρόσκληση, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στο σύνολό τους. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος καμία δεσμευτική επενδυτική πρόταση δεν γίνεται δεκτή. 2. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής για πρωτοκόλλησή τους. Κατά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των προσφορών, οι ενσφράγιστες προσφορές διαβιβάζονται από το Πρωτόκολλο στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. 3. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων στην Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.Θ. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ταχυδρομικά (συστημένη). Ισχύει όµως µόνο στην περίπτωση που έχει λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω. 4. Μετά την διαβίβαση των δεσμευτικών προτάσεων από το Πρωτόκολλο, εξετάζεται από την Επιτροπή αν τηρήθηκαν οι οριζόμενες στη πρόσκληση, προθεσμίες και δημοσιεύσεις. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν, ο διαγωνισμός μέσω της υποβολής δεσμευτικών προτάσεων ματαιώνεται. 5. Για τμήμα ή τμήματα του πεδίου για το/τα οποίο/α είτε δεν κατατεθεί είτε δεν εγκριθεί καμία επενδυτική πρόταση η διαδικασία του διαγωνισμού θα επαναληφθεί στις 20 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα (12:00 μ.) και στα ίδια γραφεία (Δ.Τ.Ε. της Α.Δ.Μ.Θ., Στρωμνίτσης 53, Θεσσαλονίκη, γραφείο 101γ, 1 ος όροφος). 13

14 6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Μετά την παρέλευση του χρόνου υποβολής των, οι δεσμευτικές προτάσεις αποσφραγίζονται από την Επιτροπή και ανακοινώνονται τα βασικά στοιχεία κάθε δεσμευτικής επενδυτικής πρότασης, παρουσία των νόμιμων εκπροσώπων των διαγωνιζομένων. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξετάζει την πληρότητα των φακέλων και την εγκυρότητα της κάθε δεσμευτικής επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Πρόσκληση και τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ Κατά τον έλεγχο των προσφορών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις επί των νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών ή των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς, µόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού. Απορρίπτονται οι προσφορές που: i. ο φάκελός τους δεν περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο Β.3 της παρούσας πρόσκλησης ii. δεν είναι σύμφωνες με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τμημάτων του πεδίου (όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο Α.2, και έχουν καθοριστεί μετά από τη γνωμοδότηση του ΕΚΒΑΑ ΙΓΜΕΜ ειδικά ως προς τα χρησιμοποιούμενα ποσά ενέργειας ή ως προς το επιτρεπτό των προτεινόμενων χρήσεων, και βάθος εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου). Από τις έγκυρες κατά τα προαναφερόμενα δεσμευτικές προτάσεις, διαχωρίζονται αυτές που περιλαμβάνουν και τη διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους (εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν αποκλειστικά σε διανομή θερμικής ενέργειας για αγροτικές εκμεταλλεύσεις). Για την αξιολόγηση των προτάσεων αυτών, ο πρόεδρος της Επιτροπής αποστέλλει στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ένα αντίτυπο: της μελέτης διαχείρισης του τμήματος του πεδίου (παρ. vii του άρθρου Β.3 της παρούσας), του φακέλου σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (παρ. viii του άρθρου Β.3 της παρούσας) όλων των στοιχείων που προβλέπονται στην παρ. ix του άρθρου Β.3 της παρούσας Πρόσκλησης Η επιτροπή βαθμολογεί κάθε δεσμευτική επενδυτική πρόταση, σε κλειστή συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο Β.7 της παρούσας Πρόσκλησης και συντάσσει πίνακα όπου τις κατατάσσει κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Από τις έγκυρες δεσμευτικές προτάσεις επιλέγεται η δεσμευτική επενδυτική πρόταση με την μεγαλύτερη βαθμολογία. 14

15 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι αποδεκτές δεσμευτικές επενδυτικές προτάσεις, ανάλογα με τον χαρακτήρα της προτεινόμενης εκμετάλλευσης, θα βαθμολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους συντελεστές βαρύτητας, που περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν: Πίνακας.2. Κριτήρια αξιολόγησης δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται για τη μίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπου δεν περιλαμβάνεται διανομή θερμικής ενέργειας. Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ύψος προϋπολογισμού σε σχέση με την προτεινόμενη Συντελεστές βαρύτητας 25% διαχείριση. Βιωσιμότητα προτεινόμενης επένδυσης 25% Βαθμός ορθολογικής διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου. 20% Οικονομική δυνατότητα προσφέροντος 15% Εμπειρία τεχνολογική δυνατότητα προσφέροντος. 15% Πίνακας.3. Κριτήρια αξιολόγησης δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται για τη μίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπου περιλαμβάνονται αγροτικές εκμεταλλεύσεις και διανομή θερμικής ενέργειας αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Αξιολόγηση της εκμετάλλευσης Κ ρ ι τ ή ρ ι α Ύψος προϋπολογισμού σε σχέση με την προτεινόμενη Συντελεστές βαρύτητας 12,5% διαχείριση. Βιωσιμότητα προτεινόμενης επένδυσης 12,5% Βαθμός ορθολογικής διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου. 10% Οικονομική δυνατότητα προσφέροντος 7,5% Εμπειρία τεχνολογική δυνατότητα προσφέροντος. 7,5% Αξιολόγηση της διανομής θερμικής ενέργειας Τεχνολογία που προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και τεχνικά χαρακτηριστικά (τύπος, ισχύς, διάρκεια κλπ) 10% Χρονοδιάγραμμα κατασκευών 5% Αποδοτική παραγωγή και χρήση θερμικής ενέργειας (στοιχεία παραγωγής, στοιχεία προτεινόμενης χρήσης κλπ) 5% Προστασία περιβάλλοντος, ασφάλεια εγκαταστάσεων 5% Οικονομικές δυνατότητες 10% Εμπειρία και τεχνική ικανότητα 10% Τιμολογιακή πολιτική και προστασία των καταναλωτών 5% 15

16 Πίνακας.4. Κριτήρια αξιολόγησης δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων που υποβάλλονται για τη μίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, όπου περιλαμβάνονται αγροτικές εκμεταλλεύσεις και διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους όχι αποκλειστικά για αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Βαθμολογία της ΡΑΕ Κ ρ ι τ ή ρ ι α Συντελεστές βαρύτητας 50% (συνολικά) Ύψος προϋπολογισμού σε σχέση με την προτεινόμενη 12,5% διαχείριση. Βιωσιμότητα προτεινόμενης επένδυσης 12,5% Βαθμός ορθολογικής διαχείρισης γεωθερμικού πεδίου. 10% Οικονομική δυνατότητα προσφέροντος 7,5% Εμπειρία τεχνολογική δυνατότητα προσφέροντος. 7,5% Κάθε κριτήριο βαθμολογείται από κάθε αξιολογητή με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 100. Η βαθμολογία κάθε κριτηρίου των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις του κριτηρίου. Ως τελική βαθμολογία κάθε κριτηρίου λαμβάνεται ο μέσος όρος των βαθμολογιών κάθε αξιολογητή. Η σταθμισμένη βαθμολογία κάθε κριτηρίου είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του. Ο βαθμός αξιολόγησης κάθε δεσμευτικής επενδυτικής πρότασης προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών των κριτηρίων. 8. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 1. Για τον διαγωνισμό συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται οι διατυπώσεις που τηρήθηκαν, όσοι συμμετείχαν σ αυτόν, η δεσμευτική επενδυτική πρόταση του καθένα και η βαθμολογία τους κατά φθίνουσα σειρά καθώς και οι αναδειχθείσες καλύτερες δεσμευτικές προτάσεις. Το πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλεται εντός πενήντα (50) ημερών από την διεξαγωγή του διαγωνισμού, ή από την ημερομηνία παραλαβής της αξιολόγησης της ΡΑΕ, στον Γενικό Γραμματέα, με πρόταση για το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος. 2. Μετά την υποβολή του πρακτικού της Επιτροπής στον Γενικό Γραμματέα, με πρόταση για το συμφέρον ή όχι του αποτελέσματος, ο Γεν. Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. εκδίδει εντός δεκαπέντε (15) ημερών απόφαση αποδοχής ή μη αποδοχής του. Ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση καλείται να καταθέσει εντός είκοσι (20) ημερών τα στοιχεία που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. i του άρθρου Β.3 της παρούσας (σύμφωνα με τα αναφέροντα στην γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με αριθ. 117/ ). 16

17 3. Εντός τριών ημερών όσοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν γνώση της παραπάνω απόφασης και του πρακτικού. Η γνωστοποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ. γίνεται με ανάρτησή της στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ενημέρωση των συμμετεχόντων (μέσω τηλεομοιοτυπίας και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης της απόφασης. 4. Σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τότε που έλαβαν γνώση αυτών, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση προς τον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ., ο οποίος αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την άσκηση της ένστασης. 5. Αντιρρήσεις που δεν υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούνται σαν να μην υποβλήθηκαν. 6. Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ., αφού αποφανθεί επί των ενστάσεων που ήθελαν τυχόν υποβληθεί, εκδίδει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την υποβολή του πρακτικού ή την εκδίκαση των ενστάσεων, απόφαση κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού, η οποία επιδίδεται με απόδειξη στους υποβάλλοντες την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση για κάθε τμήμα και σε όλους όσους συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 9. ΛΟΙΠΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Ο διαγωνισμός μέσω της υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων δεν ολοκληρώνεται πριν κατακυρωθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ.. 2. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, είναι δυνατόν να ακυρωθεί μόνο για κάποιο από τους παρακάτω λόγους: i. Για παράτυπη διεξαγωγή, αλλά μόνο εφ όσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. ii. Αν το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για το Ελληνικό δημόσιο. iii. Αν ο συναγωνισμός, κατά την κρίση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ., υπήρξε ανεπαρκής ή αν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συναγωνιζόμενων για την αποφυγή πραγματικού συναγωνισμού. 3. Αν ο διαγωνισμός μέσω της υποβολής δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων ακυρωθεί ή δεν εγκριθεί για οποιονδήποτε λόγο το αποτέλεσμα της, δεν δικαιούνται αποζημίωσης οι μετέχοντες στον διαγωνισμό. 4. Εάν δεν εγκριθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, για κάποιον από τους παραπάνω λόγους, ή δεν υποβληθεί δεσμευτική επενδυτική πρόταση, αυτός επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά στην ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο Β.5 της παρούσας Πρόσκλησης. 17

18 5. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της πρόσκλησης της αρχικής και των τυχόν επαναληπτικών διαγωνισμών, βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους στους οποίους κατακυρώθηκαν τα τμήματα. 6. Σε περίπτωση που ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική πρόταση είναι κοινοπραξία ή ένωση προσώπων, οι κοινοπρακτούντες οφείλουν εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού να συστήσουν εταιρεία. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, οι κοινοπρακτούντες στερούνται του δικαιώματος μίσθωσης και καταπίπτει υπέρ του δημοσίου η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 7. Ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση οφείλει εντός μηνός από την επίδοση της εγκριτικής απόφασης ή της σύστασης της εταιρείας, να προσέλθει ενώπιον συμβολαιογράφου για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης, με ταυτόχρονη προσκόμιση της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής. 8. Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και όλες οι δαπάνες για την σύνταξη του μισθωτηρίου συμβολαίου βαρύνουν τον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση. 9. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από υπαιτιότητα του υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση, αυτός στερείται του δικαιώματος μισθώσεως του τμήματος του πεδίου και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 10. Σε περίπτωση στέρησης του δικαιώματος μισθώσεως ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. εκδίδει απόφαση έκπτωσης. Μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης έκπτωσης εκδίδεται απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού στον υποβάλλοντα την δεύτερη κατά σειρά καλύτερη δεσμευτική πρόταση. 11. Οι υπάρχουσες γεωτρήσεις του Ι.Γ.Μ.Ε. ή του Δημοσίου, παραχωρούνται στους υποβάλλοντες την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση ανά τμήμα, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα. 12. Το ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ και ο εκμισθωτής θα παραδώσουν στον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση, όλα τα στοιχεία που διαθέτουν για το συγκεκριμένο τμήμα του γεωθερμικού πεδίου. 13. Κατά τη διαχείριση των τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου Νέας Απολλωνίας, ισχύει η σύμβαση μίσθωσης ανάμεσα στον υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση και την Α.Δ.Μ.Θ., όπως αυτή θα υπογραφεί μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, προς την οποία θα είναι σύμφωνη. 14. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή τα μισθωτικά του δικαιώματα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Π.Α.Π.ΕΝ. ο οποίος και μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους. 18

19 Γ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Οι ενδιαφερόμενοι που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με την υποβολή δεσμευτικών επενδυτικών προτάσεων οφείλουν να καταθέσουν, επί ποινής αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, διάρκειας ενός (1) έτους, με έναρξη ισχύος την ημέρα του διαγωνισμού, δηλ Το ύψος θα είναι δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 ), και θα απευθύνεται στην Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση που η δεσμευτική επενδυτική πρόταση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εν λόγω εγγυητικής επιστολής ορίζεται στα χίλια ευρώ (1.000 ). Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποψηφίου που αποσύρει μέρος ή το σύνολο της προσφοράς του μετά την υποβολή της καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου. Ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσου προς το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας των συναφών έργων και εγκαταστάσεων που προβλέπονται από την τεχνική μελέτη, ισχύος κατά ένα (1) έτος μεγαλύτερης από τη διάρκεια πραγματοποιήσεως των εν λόγω έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ. Σε περίπτωση που η εκμετάλλευση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος του ποσοστού υπολογισμού της εγγυητικής ορίζεται ίσο με δυόμισι τοις εκατό (2,5%). Η εγγυητική αυτή επιστολή επιστρέφεται στο μισθωτή μετά την πιστοποίηση από την αρμόδια υπηρεσία των έργων και εγκαταστάσεων, που θα προβλέπει η τεχνικοοικονομική μελέτη. Αδικαιολόγητη απόκλιση από τα προβλεπόμενα στη μελέτη, σχετικά με την πραγματοποίηση των έργων και εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης του μισθίου, μπορεί να επιφέρει, με απόφαση του Γεν. Γραμματέα της ΑΔΜΘ, την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως υπέρ του Δημοσίου. Ο υποβάλλων την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση οφείλει να υποβάλει κατά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας διαχείρισης των τμημάτων του πεδίου, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους τριακονταπλάσιου (30πλάσιου) του ελάχιστου μισθώματος. Σε περίπτωση που η εκμετάλλευση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται στο πενταπλάσιο (5πλάσιο) του ελάχιστου μισθώματος. Η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται αναπροσαρμοζόμενη ανά πενταετία. 19

20 Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. και του υποβάλλοντα την καλύτερη δεσμευτική επενδυτική πρόταση, καταρτίζεται σύμβαση μίσθωσης. 2. Στη σύμβαση μίσθωσης περιλαμβάνονται όλοι οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης που συμπληρώνονται με τους όρους της αποφάσεως εγκρίσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού, τις υποχρεώσεις που ανέλαβε με την δεσμευτική επενδυτική πρόταση και την οικονομικοτεχνική μελέτη καθώς και τους εξής πρόσθετους όρους: I. Ο μισθωτής υποχρεούται στην καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την πιστή εφαρμογή της μελέτης, διαφορετικά καταπίπτει η αντίστοιχη εγγυητική επιστολή, η οποία αντικαθίσταται εντός τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση υπαίτιας υποτροπής ο μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος με παράλληλη κατάπτωση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. II. Ο μισθωτής υποχρεούται, εφόσον η δεσμευτική επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει και την διανομή θερμικής ενέργειας σε τρίτους, να εφοδιαστεί εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης με την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 του ν 3175/2003 άδεια διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπαίτιος μισθωτής κηρύσσεται έκπτωτος με παράλληλη κατάπτωση της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. III. Ο μισθωτής υποχρεούται όπως πριν από κάθε επέμβαση στο μίσθιο τμήμα του γεωθερμικού πεδίου να εφοδιαστεί με τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία για την άσκηση της δραστηριότητας διοικητικές άδεις και εγκρίσεις, (π.χ. Ε.Π.Ο., έγκριση τεχνικής μελέτης του άρθρου 4 του Κ.Μ.Λ.Ε.). Το Δημόσιο δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που απορριφθεί σχετικό αίτημα του μισθωτή καθώς και τυχόν περιορισμούς ή και απαγορεύσεις που ενδεχομένως θα τεθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες IV. Ο μισθωτής υποχρεούται να τηρεί του όρους των ανωτέρω αδειών και εγκρίσεων καθώς και τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και στον Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών. V. Να τοποθετήσει, με ποινή κατάπτωσης έως το 30% από την αντίστοιχη εγγύηση καλής εκτέλεσης, στο στόμιο κάθε γεώτρησης υδρομετρητές και καταγραφικά θερμόμετρα. VI. Εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την έναρξη κάθε μισθωτικού έτους, με αρχή το δεύτερο μισθωτικό έτος, ο μισθωτής θα υποβάλλει στον εκμισθωτή έκθεση για τις εργασίες που έγιναν το προηγούμενο έτος, τις ποσότητες προϊόντων, 20

21 υποπροϊόντων και παραπροϊόντων που παρήχθησαν καθώς και κατάσταση και αντίγραφα τιμολογίων πωλήσεων αυτών, ώστε να καταγράφεται η συνολική ποσότητα των αντλούμενων ρευστών του πεδίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, με σκοπό την συνολική διαχείριση του πεδίου. VII. Ο μισθωτής οφείλει να επιδεικνύει δραστηριότητα για την αξιοποίηση του μισθίου σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής, τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς, καθώς και ανάλογη με τη σπουδαιότητα και σημασία του πεδίου. Αδικαιολόγητη διακοπή των εργασιών διαχείρισης, που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ή οφείλεται σε υπαιτιότητα του μισθωτή, επί μία διετία, δύναται να επιφέρει την κήρυξη του μισθωτή έκπτωτου και την κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής υπέρ του Δημοσίου. VIII. Ο μισθωτής οφείλει να προβαίνει σε μονομερή παράταση της μίσθωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο Α.3 της παρούσας. Η παράταση πραγματοποιείται με μονομερή συμβολαιογραφική πράξη, που θα καταρτίζεται τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημέρες πριν από τη λήξη της μίσθωσης. Η συμβολαιογραφική πράξη κοινοποιείται από τον μισθωτή στον εκμισθωτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή της. Η παράλειψη του μισθωτή για οποιονδήποτε λόγο να προβεί σε εμπρόθεσμη σύνταξη της μονομερούς δηλώσεως ενώπιον Συμβολαιογράφου ή και σε εμπρόθεσμη κοινοποίηση στον εκμισθωτή συνεπάγεται τη λύση της συμβάσεως, οι δε εγγυητικές επιστολές επιστρέφονται, εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει τις μέχρι τότε συμβατικές του υποχρεώσεις. IX. Η μίσθωση διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3175/2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, τον Μεταλλευτικό Κώδικα και την Υ.Α Δ9Δ,Β/Φ166/οικ.25158/ΓΔΦΠ4398/ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Ο μισθωτής εγκαθίσταται στο πεδίο εντός εξήντα (60) ημερών μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και γίνεται η παράδοση του μισθίου, των στοιχείων που διαθέτει το ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ καθώς και των ερευνητικών έργων και γεωτρήσεων που έχουν εκτελεστεί από το Δημόσιο ή το Ι.Γ.Μ.Ε. 2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα συγκροτείται τριμελής επιτροπή η οποία συντάσσει πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του μισθίου και των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο στοιχείων. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από την επιτροπή και τον μισθωτή ή νόμιμο εκπρόσωπό του και συμπεριλαμβάνεται στο σχετικό φάκελο της μίσθωσης που διατηρεί η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.Θ. 21

22 3. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 1. Ο μισθωτής κάθε τμήματος του γεωθερμικού πεδίου, μετά την παρέλευση του χρόνου που προβλέπεται στην μελέτη για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, υποχρεούται στην καταβολή ελάχιστου και αναλογικού μισθώματος. 2. Το ελάχιστο και το αναλογικό μίσθωμα βεβαιώνονται ως δημόσιο έσοδο και καταβάλλονται από το μισθωτή εφάπαξ εντός τριάντα (30) ημερών από τη βεβαίωσή του στο Δημόσιο Ταμείο. Εντός της αυτής προθεσμίας υποβάλλεται από το μισθωτή στον εκμισθωτή το οικείο τριπλότυπο είσπραξης. Η καθυστέρηση πληρωμής του οφειλομένου στο Δημόσιο μισθώματος (ελαχίστου ή αναλογικού) πέραν των ενενήντα (90) ημερών από τη βεβαίωσή του, επιφέρει την έκπτωση του μισθωτή από τα μισθωτικά του δικαιώματα και την κατάπτωση της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτελέσεως υπέρ του Δημοσίου. 3. Το ελάχιστο μίσθωμα βεβαιώνεται στον πρώτο μήνα κάθε έτους, με έναρξη υπολογισμού μετά την παρέλευση του χρόνου που προβλέπεται στην μελέτη για την κατασκευή των εγκαταστάσεων. Το ύψος του καθορίζεται με βάση το ύψος του αναλογικού μισθώματος και τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαχείρισης ελάχιστες πωλήσεις. Σε περίπτωση ίδιας χρήσης (ή/και σε περίπτωση που οι ελάχιστες πωλήσεις δεν προσδιορίζονται επακριβώς) λαμβάνεται υπ όψη ως ελάχιστη κατανάλωση το 30% της προβλεπόμενης απαιτούμενης παροχής γεωθερμικού ρευστού, σύμφωνα με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν με την δεσμευτική επενδυτική πρόταση, και το εξοικονομούμενο κόστος κάλυψης αντίστοιχου ενεργειακού ισοδύναμου με τη φθηνότερη διαθέσιμη συμβατική ενέργεια στην περιοχή. 4. Το ύψος του αναλογικού μισθώματος ορίζεται στο 5% της συνολικής αξίας των προϊόντων, παραπροϊόντων και υποπροϊόντων του γεωθερμικού πεδίου, σε περίπτωση που η εκμετάλλευση αφορά αποκλειστικά σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ στο 10% σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. 5. Το αναλογικό μίσθωμα αρχίζει να καταβάλλεται με την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας. Μετά την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας το αναλογικό και το ελάχιστο μίσθωμα συμψηφίζονται. 6. Η αξία των προϊόντων, παραπροϊόντων, υποπροϊόντων για τον υπολογισμό του αναλογικού μισθώματος, θα προκύπτει από τις καταστάσεις τιμολογίων οι οποίες θα υποβάλλονται στον εκμισθωτή εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού έτους. Η μη υποβολή των ως άνω στοιχείων εντός της ως άνω προθεσμίας ή η υποβολή αναληθών στοιχείων δύναται να επιφέρει την δυνάμει σχετικής αποφάσεως του εκμισθωτή επιβολή στο μισθωτή προστίμου, το ύψος του οποίου μπορεί να είναι ίσο με το 50% της κατατεθειμένης εγγυήσεως, και θα εισπράττεται από αυτή. 7. Ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. αντίγραφα τιμολογίων), εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. 22

23 8. Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποιήσεως προϊόντων ή παραπροϊόντων ή υποπροϊόντων το αναλογικό μίσθωμα θα προσδιορίζεται με βάση προγενέστερα τιμολόγια. Σε περίπτωση ελλείψεως τέτοιων στοιχείων για τον προσδιορισμό της τιμής πωλήσεως θα λαμβάνεται υπόψη το κόστος λειτουργίας και το επιχειρηματικό κέρδος καθώς και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην μελέτη διαχείρισης του πεδίου του άρθρου Β3 σχετικά με το εξοικονομούμενο κόστος κάλυψης των απαιτούμενων ενεργειακών αναγκών σε σύγκριση με τη φθηνότερη διαθέσιμη συμβατική ενέργεια στην περιοχή (Δ9/Δ/Φ452/10704/2049/ ΥΠΕΚΑ-Δ/νση Ενεργειακών Ορυκτών). 9. Ο μισθωτής κάθε τμήματος του γεωθερμικού πεδίου υποχρεούται, από την έναρξη της εκμετάλλευσης, στην καταβολή ειδικού τέλους, που ορίζεται σε 10% επί του αναλογικού μισθώματος, υπέρ του Δήμου Βόλβης. Το τέλος υπολογίζεται και βεβαιώνεται ταυτόχρονα με την βεβαίωση των αναλογικών μισθωμάτων. 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 1. Ο έλεγχος της εκτελέσεως των όρων της σύμβασης διενεργείται από τον εκμισθωτή, είτε με βάση τα υποβαλλόμενα από τον μισθωτή στοιχεία, ή με αυτοψία υπαλλήλων του, ή με έλεγχο των λογιστικών στοιχείων του μισθωτή, ή με συνδυασμό των ανωτέρων. 2. Ο έλεγχος των εργασιών έρευνας του γεωθερμικού πεδίου ασκείται και από την Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας, βάσει του Κανονισμού Μεταλλευτικών Λατομικών Εργασιών, του Κανονισμού Γεωθερμικών Εργασιών και του Μεταλλευτικού Κώδικα. Για την άσκηση των ελέγχων αυτών, είναι δυνατόν να ζητηθεί η συνδρομή του ΕΚΒΑΑ-ΙΓΜΕΜ. 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης του μισθωτή προς τους όρους της σύμβασης, η οποία δεν επιφέρει την έκπτωσή του, ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση που επιδίδεται με απόδειξη στον μισθωτή με την οποία: i. διατάσσεται η κατάπτωση ποσοστού της αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής. ii. τάσσεται προθεσμία για την συμμόρφωσή του. 4. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ., να κηρυχθεί ο μισθωτής έκπτωτος και το σύνολο της ως άνω εγγυήσεως να καταπέσει υπέρ του Δημοσίου. 5. Το μέρος της εγγυητικής επιστολής που καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου, στις προβλεπόμενες από τα οικεία άρθρα της σύμβασης περιπτώσεις, πρέπει να συμπληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών. Η μη έγκαιρη κατά τα ανωτέρω αντικατάσταση ή συμπλήρωση της εγγυητικής επιστολής επιφέρει την έκπτωση του μισθωτή και τη λύση της σύμβασης με αιτιολογημένη απόφαση του εκμισθωτή. 23

24 5. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 1. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει με οποιονδήποτε τρόπο, τύπο και μορφή τα μισθωτικά του δικαιώματα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνο ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υ.Π.Α.Π.ΕΝ., ο οποίος και μπορεί να επιβάλλει πρόσθετους όρους. 2. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή εκχώρησης των μισθωτικών δικαιωμάτων, μεριδίων ή ποσοστών ή μετοχών των συνεταίρων ή των μετόχων προς οποιοδήποτε αλλοδαπό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιθαγένειας ή εθνικότητας αντιστοίχως κράτους μη μέλους της Ε.Ε. απαιτείται η προβλεπόμενη από τις ισχύουσες διατάξεις έγκριση. 6. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Ο μισθωτής δικαιούται να αιτηθεί στον Γενικό Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ. την λύση της σύμβασης μίσθωσης που έχει συναφθεί, ως αποτέλεσμα της παρούσας προκήρυξης, προ του προβλεπόμενου σε αυτή χρόνου λήξης για σπουδαίους λόγους. Ο Γενικός Γραμματέας της Α.Δ.Μ.Θ. κρίνει τους λόγους και αποφασίζει για τη λύση ή όχι της σύμβασης. Σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα για λύση της σύμβασης, ο μισθωτής θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή, από τις σχετικές άδειες που έχει λάβει, καθώς και τυχόν υποχρεώσεις που έχει αναλάβει έναντι τρίτων. Επίσης θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 7. ΕΚΠΤΩΣΗ ΜΙΣΘΩΤΗ 1. Η έκπτωση του μισθωτή από τα μισθωτικά του δικαιώματα για παραβάσεις όρων, όπως προβλέπεται στα άρθρα της σύμβασης, απαγγέλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του εκμισθωτή και ισχύει από της επίδοσης της αποφάσεως αυτής στον μισθωτή. 2. Η κήρυξη έκπτωσης του μισθωτή, επιφέρει την λύση της μίσθωσης τόσο για τον μισθωτή όσο και για κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν, η δε κατατεθειμένη από τον μισθωτή σχετική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου. 8. ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 1. Μετά την λύση της μίσθωσης για οιονδήποτε λόγο όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις, γεωτρήσεις και λοιπά έργα που έγιναν από τον μισθωτή, για τις ανάγκες αξιοποίησης του μισθίου, περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, χωρίς καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης, εκτός από τις κτιριακές εγκαταστάσεις που έχουν ανεγερθεί σε ιδιωτικές εκτάσεις του μισθωτή ή τρίτων. 2. Μετά την λύση της μίσθωσης τυχόν εδαφικές εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν για τις ανάγκες αξιοποίησης του μισθίου, περιέρχονται στη διαχείριση του Δημοσίου. 24

25 3. Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λύση της μίσθωσης και με την σύμπραξη και των δύο συμβαλλομένων μερών γίνεται επιτόπια απογραφή των απαλλοτριωθεισών εδαφικών εκτάσεων και των εγκαταστάσεων του μισθίου, των οποίων η κυριότητα περιέρχεται στο Δημόσιο, καθώς και των κινητών μηχανημάτων και των υλικών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συμπράξει, για οποιονδήποτε λόγο, η απογραφή γίνεται από τον άλλο (στην περίπτωση του εκμισθωτή η απογραφή γίνεται από επιτροπή υπαλλήλων του). Αντίγραφο του σχετικού πρακτικού κοινοποιείται στον αντισυμβαλλόμενο με δικαστικό επιμελητή. 4. Μετά τη λύση της μίσθωσης και την επιτόπια απογραφή και εφόσον ο μισθωτής έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη σχετική σύμβαση, δικαιούται εντός εκατόν ογδόντα (180) ημερών και με την παρουσία τριμελούς επιτροπής ως εκπροσώπου του Δημοσίου να αποκομίσει τα υλικά και κινητά μέρη των μηχανημάτων τα οποία εγκατέστησε ο ίδιος στο μίσθιο, εφόσον δεν προκαλείται βλάβη στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που παραμένουν στην κυριότητα του Δημοσίου. 5. Αν ο μισθωτής δεν κάνει χρήση του δικαιώματός του να αποκομίσει, κατά τα άνω οριζόμενα, τα κινητά μηχανήματα, αυτά περιέρχονται αυτοδικαίως στην κυριότητα και κατοχή του Δημοσίου, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στο μισθωτή ή τρίτο, που τυχόν έχει δικαίωμα αποζημιώσεως έναντι του μισθωτή ή έλκει οποιαδήποτε ενοχικά δικαιώματα επ αυτών. 6. Με τη λύση της μίσθωσης, ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μίσθιο στο Δημόσιο, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ως ποινική ρήτρα στο Δημόσιο ποσό, που καθορίζεται από τον εκμισθωτή στη σύμβαση, για κάθε ημέρα καθυστέρησης και ως αποζημίωση το ελάχιστο μίσθωμα, που αντιστοιχεί στο χρόνο της αυθαίρετης χρήσης του μισθίου, με βάση το αναλογικό μίσθωμα της τελευταίας περιόδου καθώς και πρόσθετη αποζημίωση για τις τυχόν ζημίες του εκμισθωτή από την αντισυμβατική συμπεριφορά του. Το ποσό της προβλεπόμενης στη σύμβαση σχετικής ποινικής ρήτρας αναπροσαρμόζεται ανά 5ετία κατά ποσοστό 15%. 9. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Κατά των πράξεων του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ.Μ.Θ., για την εκμίσθωση τμημάτων του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου χαμηλής θερμοκρασίας Νέας Απολλωνίας, Δήμου Βόλβης, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ουσίας, που ασκείται από τον ενδιαφερόμενο στον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσα σε ένα (1) μήνα από την επίδοση της πράξεως. 25

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Φυσικού Πλούτου Δ/ΝΣΗ Ενεργειακών Ορυκτών ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜ0-ΚΝΟ. Αρ. Πρωτ.: 9Β/Φ166/23880/Γ ΦΠ4211

ΑΔΑ: 45ΒΜ0-ΚΝΟ. Αρ. Πρωτ.: 9Β/Φ166/23880/Γ ΦΠ4211 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ α)γενικη /ΝΣΗ Φυσικού Πλούτου /ΝΣΗ Ενεργειακών Ορυκτών ΤΜΗΜΑ Β β)υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας

2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Ο Δήμαρχος Πέλλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γιαννιτσά 11 Μαρτίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Αριθ. Πρωτ. : 8733 ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 9Β, / Φ166/οικ25158/Γ ΦΠ4398

Αρ. Πρωτ. 9Β, / Φ166/οικ25158/Γ ΦΠ4398 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΑΙΑ, 11.03.2016 «Προμήθεια θραυστού υλικού για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ: 8128 ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΔΑ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένου της Κτηματικής

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015

ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ : Καθαρισμός Συντήρηση των αποκριάτικων στολών για το έτος 2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τον καθαρισμό συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016. ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 28/04/2016 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:Φ6στ 5476/28.04.2016 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 4/2016 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 2-2-2016 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 1826 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κέρκυρα : 2-08 -2011 Ταχ. Δ/νση: Ακαδημίας 2 Κέρκυρα Αρ. Πρωτ. : 60555 Ταχ. Κώδ.: 49100 Πληρ. : κα Κατερίνα Λάσκαρη Τηλέφωνο: 26610-21835

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (MASTER) ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύμβαση Κατασκευής Έργου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ταχ. Διεύθυνση: Οιδίποδος 8 & Πρωτέως 20 Ταχ. Κώδικας: 15238 Πάτημα Χαλανδρίου Τηλέφωνο: 210 6017054,210 6017056 Φαξ: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Επαναληπτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άστρος 15/07/ 2014 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Ρ Ε Ι Α Σ Κ Υ Ν Ο Υ Ρ Ι Α Σ Δ / ν σ η : Δ ι ο ι κ η τ ι κ ώ ν & Ο ι κ ο ν ο μ ι - κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν Τ μ ή μ α : Ο ι κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προϋπολογισμός: 58.020,33 ΕΥΡΩ Ηράκλειο, 13-11 2013

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αρ. μελέτης : 166 / 2016 τμήμα τεχν. έργων προμηθειών & διενέργειας διαγωνισμών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑΜ: 16PROC004885960 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ314691ΩΓ-7ΤΓ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. Γ99/ΠΟΥ/35/3088 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ. Πρωτ. 5402/171656 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 23-9-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 5, του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 05/11/2014 Αριθμ. πρωτ.: 87537

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί

Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ορισμοί Σχέδιο νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών Άρθρο 1 Σκοπός Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ι ΡΥΜΑ Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ιαχειριστική Επιτροπή του Ιδρύµατος Γ. Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ που εδρεύει στον Χάρακα Λακωνίας και νόµιµα εκπροσωπείται, ανακοινώνει την µίσθωση των κατωτέρω

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013»- (ΠΑΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 28/08/2014 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 15357 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Έχοντας υπόψη: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1) τις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου

ΘΕΜΑ: Όροι διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των δημοτικών αγροκτημάτων στη θέση «Αλώνια» Δ.Ε. Ν.Αγχιάλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Λεωφ. Ειρήνης 131 Ταχ. Κώδικας : 38446 Ν.Ιωνία Βόλου ΠΡΟΣ: Πληροφορίες ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του

ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ Συκιές 28-01-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 277 ΘΕΜΑ: «Διανομή δώδεκα (12) τευχών του περιοδικού ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ στο Δήμο Νεάπολης Συκεών και σε γειτονικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ιεξαγωγής πρόχειρου διαγωνισµού προµήθειας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ αναού 3 Άργος 212 00 27513-60700 e-mail: dimos@argos.gr Fax: 27510-23506 Άργος : 18/05/2012 Αριθµός απόφασης

Διαβάστε περισσότερα