Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας, Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: , Φαξ.: web: ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη 0/6/04 Α.Π. 540 Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Προκήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού με τα κάτωθι στοιχεία, ο οποίος θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως: Α. Περίληψη Προκήρυξης Είδος Διαγωνισμού: Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών-υλικών Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Αναλωσίμων για την Ανάπτυξη Μεθόδων Εκτίμησης της Ακτινοευαισθησίας των Φυσιολογικών Ιστών Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε 0.474,00 ευρώ ( ) Φ.Π.Α. Πλέον Φ.Π.Α. ( Φ.Π.Α. 3%: 4.709,0) Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος "Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης της ακτινοευαισθησίας των Διαγωνισμός : φυσιολογικών ιστών" Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Ιδιώτες Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.: ΚΕ-8006 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κος Κουκουράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής Δ.Π.Θ., Αρ. Πρωτοκ. του αιτήματος του Ε.Υ. για 968/ έγκριση της διενέργειας & προκήρυξης του παρόντος δημόσιου διαγωνισμού Απόφαση έγκρισης της διενέργειας & Εγκρίθηκε στη Συνεδρίαση 74/ του Ειδικού Επταμελούς προκήρυξης του παρόντος δημόσιου Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ. διαγωνισμού Κριτήριο κατακύρωσης: Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού: (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών 8/7/04, ημέρα: Τρίτη, ώρα: :00

2 Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.) Τόπος Διενέργειας του διαγωνισμού: Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν το αργότερο μέχρι: Τόπος Κατάθεσης προσφορών: Παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων επί τεχνικών θεμάτων, σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού; Δωρεάν διάθεση της περίληψης και της αναλυτικής προκήρυξης του διαγωνισμού Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία: Απόφαση συγκρότησης, κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 6, του Ν.404/0), των Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου Γραφείο κου Κουκουράκη Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, τηλ. επικ.: /7/04, ημέρα: Δεύτερα, ώρα: 4:00 Γραφείο κου Κουκουράκη Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, τηλ. επικ.: κος Κουκουράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής Δ.Π.Θ., τηλ. επικ.: Από την ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. στο δικτυακό τόπο Οι προσφορές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. Να δεσμεύουν τους προμηθευτές για 0 ημέρες από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Διαγωνιζόμενοι που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες του διαγωνισμού με αντιπρόσωπό τους, θα πρέπει να καταθέσουν μαζί με την προσφορά τους και παραστατικό εκπροσώπησης. 4888/ (ΑΔΑ: ΩΙΘ46ΨΖΥ-ΤΝΥ) λαμβάνοντας υπόψη: Το Π.Δ. 43/98 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Β/89 (ΦΕΚ Β 90/..988). Τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/ (ΦΕΚ 86Β), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ παρ. 0 του άρθρου του Ν.33/994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/00. Το Π.Δ. 8/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των ΑΕΙ). Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.403/0, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,0%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 03/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,0% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 0% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).

3 Τις σχετικές διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης, και του Οδηγού Προμηθειών, του Ειδικού Λογαριασμού του Δ. Π. Θράκης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π. Θράκης. Την με αριθμό 500/04 απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. σχετικά με τον ορισμό του Αναπληρωτή Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Αν. Καθηγητή κ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχ/σης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος. Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου του Έργου για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού Την απόφαση που ελήφθη από την Επιτροπή Ερευνών για την έγκριση διενέργειας και της προκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού Το αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου της Πράξης/Έργου, για τη συγκρότηση κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 6, του Ν.404/0), των Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου. Την απόφαση που ελήφθη από την Επ. Ερ., για την έγκριση της συγκρότησης, κατόπιν κλήρωσης (σύμφωνα με το αρ. 6, του Ν.404/0), των Επιτροπών (i) Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (ΕΔΔΑΠ), και (ii) Παραλαβής, στο πλαίσιο του ως άνω αναφερόμενου έργου. Τις διατάξεις του Ν.386/00 (ΦΕΚ Ά ) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις. Το άρθρο 6 Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης, του Ν.404/0. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος Καθηγητής του Δ.Π.Θ 3

4 Β. Αναλυτική Προκήρυξη του Δημόσιου Διαγωνισμού Προμηθειών 4

5 Περιεχόμενα. Όροι Διαγωνισμού Τεχνικές προδιαγραφές Σχέδιο Σύμβασης

6 . Όροι Διαγωνισμού. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες και ενώσεις προμηθευτών που διαθέτουν την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φερεγγυότητα με συναφή δραστηριότητα στο αντικείμενο του διαγωνισμού και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 53/997.. Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του προμηθευτή με τον Ειδικό Λογαριασμό του Δ. Π. Θράκης θα γίνονται στην Ελληνική γλώσσα. 3. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις : ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Για την Ομάδα Ειδών: (*) Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Διεύθυνση: Αριθμό τηλεφώνου:.. (Είναι απαραίτητο στοιχείο) (Είναι απαραίτητο στοιχείο) Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια Αναλωσίμων για την Ανάπτυξη Μεθόδων Εκτίμησης της Ακτινοευαισθησίας των Φυσιολογικών Ιστών» Κωδικός Έργου: ΚΕ-8006 Αριθμός Πρωτοκόλλου της Προκήρυξης:.. Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): «κος Κουκουράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής Δ.Π.Θ., Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Γραφείο κου Κουκουράκη Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής, Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη, τηλ. επικ.: » ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το Πρωτόκολλο (*) Στην περίπτωση τμηματικής κατακύρωσης (δηλ. ανά ομάδα ειδών), πρέπει υποχρεωτικά να κατατεθούν ξεχωριστοί φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς για την κάθε ομάδα ειδών, με σαφή αναφορά σ αυτές 4. Οι προσφορές (Οικονομική και Τεχνική) θα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, διαφορετικά θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με εξαίρεση τα τυχόν συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορεί να είναι και στην Αγγλική γλώσσα. 5. Οι προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε Ευρώ. Προσφορές σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα εκτός από το ευρώ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 6. Εναλλακτικές Προσφορές δεν επιτρέπονται. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 8. Ο προσφέρων εφόσον συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του υποβάλλει παραστατικό εκπροσώπησης. 6

7 9. Προσφορές που θα υποβληθούν ή περιέλθουν στην Ε.Δ.Δ.Α.Π με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα, δε λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 0. Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π).. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών θα αποσφραγιστούν από την Ε.Δ.Δ.Α.Π., για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων.. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της, μπορεί να προτείνει ότι αναφέρεται στο άρθρο του Π.Δ.8/ Η σύμβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα 4. Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (0) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 5. Εάν ο Ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (0) ημερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης, λύεται η σύμβαση με τον Ανάδοχο, της Αναθέτουσας Αρχής επιφυλασσομένης της αναζήτησης κάθε ζημιάς από την αιτία αυτή. Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή προχωρά σε κοινοποίηση κατακύρωσης στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα κατάταξης κοκ. 6. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 7. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων και απαιτήσεων του συγκεκριμένου έργου η δωρεάν προσφορά υπηρεσιών ή επιπλέον συνοδευόντων στοιχείων τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της προκήρυξης δεν αποκλείονται, θα διαχωρίζονται όμως σαφώς τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική προσφορά και θα συνεκτιμώνται από την Ε.Δ.Δ.Α.Π.. 8. Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 9. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλειπαραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. 0. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από τον ανάδοχο κατά το μέγιστο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.. Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει στους χώρους του Δ.Π.Θ. στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, κατόπιν συνεννοήσεως με τον Υπεύθυνο της πράξης - Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.. Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών στους προμηθευτές θα γίνει με την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των αντίστοιχων ειδών. Για τους προμηθευτές Ελληνικής Επικράτειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόμου 98/94 (ΦΕΚ 43/Α/.03.94) παρακρατείται φόρος επί του καθαρού ποσού της αξίας των υπό προμήθεια ειδών. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του προμηθευτή. 3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.403/0, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,0%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 03/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,0% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 0% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 4. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που θα περιγράφονται στην υπογεγραμμένη σύμβαση με την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα) και εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό Λογαριασμό του Δ.Π.Θ. 7

8 5. Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα ή από την σύμβαση που θα συνταχθεί σε εκτέλεση αυτής, είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης. 6. Επιπλέον ισχύουν και τα ακόλουθα: Για την αξιολόγηση προσφορών, λαμβάνονται υπόψη, τα παρακάτω κριτήρια: Η προσφερόμενη τιμή. Η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της προκήρυξης προμηθευτή, η πρόσφορά του οποίου κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η παρακάτω: Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των οικονομικών στοιχείων (τιμή), κατατάσσονται σε δύο () ομάδες με συγκεκριμένους συντελεστές βαρύτητας σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: η ΟΜΑΔΑ (Τεχνικών προδιαγραφών Ποιότητας και Απόδοσης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Η συμφωνία της τεχνικής προσφοράς των προσφερομένων ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης (όπως 80% αναγράφονται στους Πίνακες.. έως..5 ) Σύνολο ομάδας: 80% η ΟΜΑΔΑ (Παράδοσης) ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών (απαίτηση: μέγιστος χρόνος παράδοσης 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους) ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 0% Σύνολο ομάδας: 0% Σύνολο συντελεστών βαρύτητας 80% + 0% = 00% Διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης Προσφορών Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφορά αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την Σταθμισμένη Βαθμολογία της. Συγκριτική Τιμή Λ = Σταθμισμένη Βαθμολογία Για τις δύο ομάδες βαθμολόγησης ορίζεται συντελεστής βαρύτητας που ανέρχεται σε ποσοστό επί τοις εκατό 80 και 0 για κάθε ομάδα αντίστοιχα. Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 00 βαθμούς. Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 00 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 0 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. 8

9 Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου, όπως ορίζεται στη προκήρυξη, επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων.. Τεχνικές προδιαγραφές. Περιγραφή του έργου Σύντομη περιγραφή του έργου: Το ερευνητικό έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων μεθόδων εκτίμησης της ειδικής ευαισθησίας των φυσιολογικών ιστών προς όφελος των ογκολογικών ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία μέσα από την προσφορά μοριακών εξετάσεων που εξατομικεύουν τη δόση και τα σχήματα ακτινοθεραπείας αυξάνοντας έτσι τον θεραπευτικό δείκτη.. Είδη προς Προμήθεια και τεχνικά χαρακτηριστικά Ομάδα Ειδών : Δοκιμασίες Κυτταροτοξικότητας Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 3.300,00 α/α Ομάδας Ειδών CPV Είδος προς προμήθεια Δοκιμασίες κυτταροτοξικότητας Κόστος Συνολικό Ποσοστό Φ.Π.Α. (χωρίς κόστος με Φ.Π.Α. ( ) ΦΠΑ) ( ) Φ.Π.Α. ( ) 3.300,00 3% 759, ,00 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ομάδας Ειδών αναγράφονται στον Πίνακα.. Πίνακας..: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Δοκιμασιών Κυτταροτοξικότητας Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΙΤ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ CyQUANT NF Cell Proliferation Assay Kit ΚΙΤ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ AlamarBlue Κιτ για μέτρηση πρωτεΐνης με βάση την πρότυπη καμπύλη BCA Pierce BCA Protein Assay 3 kit 3 kit kit ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Ομάδα Ειδών : Αντισώματα και Δείκτες Ανοσοαποτύπωσης Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) :.640,00 α/α Ομάδας Ειδών CPV Είδος προς προμήθεια Αντισώματα και Δείκτες Ανοσοαποτύπωσης Κόστος Συνολικό Ποσοστό (χωρίς Φ.Π.Α. ( ) κόστος με Φ.Π.Α. ΦΠΑ) ( ) Φ.Π.Α. ( ).640,00 3% 377,0.07,0 9

10 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ομάδας Ειδών αναγράφονται στον Πίνακα.. Πίνακας..: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντισωμάτων και Δεικτών Ανοσοαποτύπωσης Α/Α ΕΙΔΟΥΣ 3 4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μάρτυρας πρωτεϊνικού βάρους 0-50 kda, τριών διαφορετικών χρωματικών ζωνώσεων 500μl Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) κουνελιού ml Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)-HRP Conjugate δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) ποντικού ml Goat Anti-Mouse IgG (H+L)-HRP Conjugate Διαλυμα υποστρωματος για εμφανιση στο Western blot kit Clarity Western ECL Substrate ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 5 Ομάδα Ειδών 3: Αναλώσιμα Ανοσοαποτύπωσης Κυτταροκαλλιεργειών Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 6.0,00 α/α Ομάδας Ειδών CPV Είδος προς προμήθεια Κόστος (χωρίς ΦΠΑ) ( ) Ποσοστό Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ( ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. ( ) Αναλώσιμα Ανοσοαποτύπωσης Κυτταροκαλλιεργειών 6.0,00 3%.38, ,76 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ομάδας Ειδών 3 αναγράφονται στον Πίνακα..3 Πίνακας..3: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αναλωσίμων Ανοσοαποτύπωσης Κυτταροκαλλιεργειών Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 0 ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Πλαστικές αποστειρωμένες βαθμονομημένες πιπέττες των 0ml 000 τεμ Αποστειρωμένα φιαλίδια όγκου,8ml με βιδωτό καπάκι 00 τεμ. 3 Σωληνάρια των 5ml απο πολυπροπυλένιου με βιδωτό καπάκι 500 τεμ. 4 Σωληνάρια των 50ml από πολυπροπυλενίου με βιδωτό καπάκι 500 τεμ. 5 Φλάσκες για καλλιέργεια κυττάρων 75 cm, με φίλτρο στο στόμιο 00 τεμ. 6 Διηθητικό χαρτί για την διαδικασία της μεταφοράς στην ηλεκτροφόριση 3 πακ. 7 Τρυγικό νάτριο του καλίου kg 8 Υδροξείδιο του Νατρίου σε pellets kg 9 Χρωστική για μέθοδο ποσοτικοποίησης πρωτεϊνών 500ml 0 Ακρυλαμίδη 30% lit Αποστειρωμένα plates 4 θέσεων 50 τεμ

11 Αποστειρωμένα plates 6 θέσεων 60 τεμ 3 Αποστειρωμένα plates 96 θέσεων 50 τεμ 4 Τρις(υδροξυμεθυλο)-αμινομεθαν kg 5 Ακετόνη 8lit 6 Αλβουμίνη εμβρύου βοός 300gr 7 Ακετικό οξύ lit 8 Γλυκίνη 500gr Ομάδα Ειδών 4: Μέσα Κυτταροκαλλιέργειας Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) : 8.,00 α/α Ομάδας Ειδών CPV Είδος προς προμήθεια Κόστος (χωρίς ΦΠΑ) ( ) Ποσοστό Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. ( ) Συνολικό κόστος με Φ.Π.Α. ( ) Μέσα Κυτταροκαλλιέργειας 8.,00 3%.868, ,06 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ομάδας Ειδών 4 αναγράφονται στον Πίνακα..4 Πίνακας..4: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Μέσων Κυτταροκαλλιέργειας Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Διάλυμα (50 mm Tris-HCl, ph 8.0, with 50 mm sodium chloride,.0% Igepal CA-630 (NP-40), 0.5% sodium deoxycholate, and 0.% sodium dodecyl sulfate) για την απομόνωση του ολικού εκχυλίσματος πρωτεϊνών από κυτταρικές 50ml Καλλιεργητικό μέσο για την ανάπτυξη κυτταρικών σειρών. Xαμηλής περιεκτικότητας σε γλυκόζη και διαθέτει αμινοξέα, sodium pyruvate, L-γλουταμίνη και ρυθμιστικά διαλύματα για την διατήρηση του ph 500ml Καλλιεργητικό μέσο για την ανάπτυξη κυτταρικών σειρών. Περιέχει αμινοξέα, L- γλουταμίνη και ρυθμιστικά διαλύματα για την διατήρηση του ph 500ml Καλλιεργητικό μέσο για την ανάπτυξη κυτταρικών σειρών. Περιέχει αμινοξέα, L- γλουταμίνη, Sodium Bicarbonate (NaHCO3), Hepes και ρυθμιστικά διαλύματα για την διατήρηση του ph 500ml Ορός πρωτεΐνης βοός. Προστίθεται στο καλλιεργητικό μέσο για την κάλυψη την πρωτεϊνικών αναγκών για την ανάπτυξη των κυτταρικών σειρών 500ml Διάλυμα αμινοξέος γλουταμίνης. Αποτελεί βασικό αμινοξύ για την ανάπτυξη των κυτταρικών σειρών και προστίθεται για ενίσχυση του καλλιεργητικού μέσου 0ml Αντιμηκιτισιακο/ αντιμικροβιακο διάλυμα. Προστίθεται στο καλλιεργητικό μέσο για την προστασία των κυτταρικών σειρών από μολυσματικούς παράγοντες 0ml(00x) Ρυθμιστικό διάλυμα άλατος με βάση το νερό που περιέχει φωσφορικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο. Χρησιμοποιείται κατά την κυτταροκαλλιέργεια για την πλύση των κυτταρικών σειρών και την επαναιώριση του ενζύμου θρυψίνη 500ml (0X) Διάλυμα ενζύμου θρυψίνης σε EDTA για αποκόλληση κυττάρων από το υπόστρωμα του πιάτου κυτταροκαλλιέργειας 0ml (0X) ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 50ml 90*500ml =45.000ml 0*500ml =0.000 ml 30*500ml =5000 ml 4*500ml =7000ml 0 *0ml =00 ml 0*0ml 0*500ml =00 ml (0X) 0*0ml =00ml

12 0 Ορός πρωτεΐνης αλόγου. Προστίθεται στο καλλιεργητικό μέσο για την κάλυψη την πρωτεϊνικών αναγκών για την ανάπτυξη των κυτταρικών σειρών 500ml Μίγμα Αναστολέων πρωτεασών. Προστίθεται στο LYSIS buffer για την προστασία από την αποδόμηση των πρωτεϊνών κατά την απομόνωση του κυτταρικού εκχυλίσματος από κυτταρικές σειρές και ιστούς από τις ενδογενείς πρωτεάσες 00x-ml Μίγμα αναστολεων φωσφατασών (00X), που περιέχει sodium fluoride, sodium pyrophosphate, -glycerophosphate, and sodium orthovanadate. Χρησιμοποιείται για την διατήρηση της ακεραιότητας των πρωτεϊνών του εκχυλίσματος. Δρα κατά των ενδογενών φωσφατασών σερίνης/θρεονίνης καιτυροσίνης. ml 3*500ml =500 ml 0 ml 0 ml Ομάδα Ειδών 5: Αντισώματα Προϋπολογισμός (χωρίς ΦΠΑ) :.400,00 α/α Ομάδας Ειδών 5 CPV Κόστος Είδος προς Ποσοστό Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος με (χωρίς προμήθεια Φ.Π.Α. ( ) Φ.Π.Α. ( ) ΦΠΑ) ( ) Αντισώματα.400,00 3% 3,00 7,00 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Ομάδας Ειδών 5 αναγράφονται στον Πίνακα..5 Πίνακας..5: Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αντισωμάτων Α/Α ΕΙΔΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝ CF488A Donkey anti-rabbit IgG(H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) κουνελιού με μήκος κύματος απορρόφησης τα 488 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: γάιδαρος ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤA CF488A Goat anti-mouse IgG (H+L), δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) ποντικού, με μήκος κύματος απορρόφησης τα 488 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: κατσίκα 3 CF568 Donkey anti-rabbit IgG (H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) κουνελιού με μήκος κύματος απορρόφησης τα 568 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: γάιδαρος 4 CF568 Goat anti-mouse IgG(H+L) >δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) ποντικού, με μήκος κύματος απορρόφησης τα 568 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: κατσίκα

13 5 CF640R Donkey anti-rabbit IgG(H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) κουνελιού με μήκος κύματος απορρόφησης τα 640 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: γάιδαρος 6 CF640R Goat anti-mouse IgG (H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) ποντικού, με μήκος κύματος απορρόφησης τα 640 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: κατσίκα 7 CF640R Donkey anti-sheep IgG (H+L)CF640R Goat anti-mouse IgG (H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) πρόβατου, με μήκος κύματος απορρόφησης τα 640 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης:γάιδαρος.3 Πίνακες Συμμόρφωσης Σύνταξη Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς Τα απαιτούμενα σύμφωνα με τους Πίνακες Συμμόρφωσης τεχνικά χαρακτηριστικά (Πίνακες ) θεωρούνται όλα σημαντικά και η μη εξολοκλήρου κάλυψή τους ενδέχεται, κατά την κρίση της Ε.Δ.Δ.Α.Π., να αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς. Οι Πίνακες Συμμόρφωσης έχουν διαμορφωθεί όπως ακολουθεί και θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:. Να απαντηθούν υποχρεωτικά μία προς μία οι ερωτήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές στη στήλη «Απάντηση», τσεκάροντας τα τετραγωνίδια. Κλειδί απαντήσεων: ΝΑΙ = το προσφερόμενο είδος πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, ΟΧΙ = το προσφερόμενο είδος δεν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, ΥΠΕΡ = το προσφερόμενο είδος υπερκαλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές. Εν προκειμένω, πρέπει να δηλωθεί και ο τρόπος της υπερκάλυψης.. Στη στήλη «Παραπομπή», καταγράφεται η τεκμηρίωση της κάλυψης ή υπερκάλυψης της αντίστοιχης τεχνικής προδιαγραφής (πχ με παραπομπή σε τεχνικό ενημερωτικό φυλλάδιο του κατασκευαστή (Prospectus) ή αναλυτική τεχνική περιγραφή των ειδών ή του τρόπου λειτουργίας ή με αναφορά της μεθοδολογίας εγκατάστασης, υποστήριξης και εκπαίδευσης κλπ). Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η ευκρινής συμπλήρωση και η συγκεκριμενοποίηση των παραπομπών (πχ τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4 κλπ). Τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις από τα προς προμήθεια είδη και η μη εξολοκλήρου κάλυψή τους θα αποτελέσει λόγο απόρριψης της προσφοράς. Πίνακας.3.: Πίνακας τεχνικής προσφοράς για τις Δοκιμασίες Κυτταροτοξικότητας (Ομάδα Ειδών ) (αναφορικά με τα βαθμολογούμενα στοιχεία της ης ΟΜΑΔΑΣ Τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας και απόδοσης) 3 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Δοκιμασίες Κυτταροτοξικότητας Προδιαγραφή - Υποχρέωση ΚΙΤ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ CyQUANT NF Cell Proliferation Assay Kit Απάντηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡ ΚΙΤ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ AlamarBlue Κιτ για μέτρηση πρωτεΐνης με βάση την πρότυπη καμπύλη BCA Pierce BCA Protein Assay Παραπομπή 3

14 Πίνακας.3.: Πίνακας τεχνικής προσφοράς για τα Αντισώματα και τους Δείκτες Ανοσοαποτύπωσης (Ομάδα Ειδών ) (αναφορικά με τα βαθμολογούμενα στοιχεία της ης ΟΜΑΔΑΣ Τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας και απόδοσης) 3 4 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ Αντισώματα και Δείκτες Ανοσοαποτύπωσης Προδιαγραφή - Υποχρέωση Μάρτυρας πρωτεϊνικού βάρους 0-50 kda, τριών διαφορετικών χρωματικών ζωνώσεων 500μl Precision Plus Protein Kaleidoscope Standards δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) κουνελιού ml Goat Anti-Rabbit IgG (H+L)-HRP Conjugate δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) ποντικού ml Goat Anti-Mouse IgG (H+L)-HRP Conjugate Διάλυμα υποστρώματος για εμφάνιση στο Western blot kit Clarity Western ECL Substrate Απάντηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡ Παραπομπή Πίνακας.3.3: Πίνακας τεχνικής προσφοράς για τα Αναλώσιμα Ανοσοαποτύπωσης Κυτταροκαλλιεργειών (Ομάδα Ειδών 3) (αναφορικά με τα βαθμολογούμενα στοιχεία της ης ΟΜΑΔΑΣ Τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας και απόδοσης) ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 3 Αναλώσιμα Ανοσοαποτύπωσης Κυτταροκαλλιεργειών Απάντηση Προδιαγραφή - Υποχρέωση ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡ Πλαστικές αποστειρωμένες βαθμονομημένες πιπέττες των 0ml Αποστειρωμένα φιαλίδια όγκου,8ml με βιδωτό καπάκι Σωληνάρια των 5ml από πολυπροπυλένιο με βιδωτό καπάκι Σωληνάρια των 50ml από πολυπροπυλενίου με βιδωτό καπάκι Φλάσκες για καλλιέργεια κυττάρων 75 cm, με φίλτρο στο στόμιο Διηθητικό χαρτί για την διαδικασία της μεταφοράς στην ηλεκτροφόριση Τρυγικό νάτριο του καλίου Υδροξείδιο του Νατρίου σε pellets Χρωστική για μέθοδο ποσοτικοποίησης πρωτεϊνών Ακρυλαμίδη 30% Αποστειρωμένα plates 4 θέσεων Παραπομπή 4

15 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 3 Αναλώσιμα Ανοσοαποτύπωσης Κυτταροκαλλιεργειών Αποστειρωμένα plates 6 θέσεων Αποστειρωμένα plates 96 θέσεων Τρις(υδροξυμεθυλο)-αμινομεθαν Ακετόνη Αλβουμίνη εμβρύου βοός Ακετικό οξύ Γλυκίνη Πίνακας.3.4: Πίνακας τεχνικής προσφοράς για Μέσα Κυτταροκαλλιέργειας (Ομάδα Ειδών 4) (αναφορικά με τα βαθμολογούμενα στοιχεία της ης ΟΜΑΔΑΣ Τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας και απόδοσης) ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 4 Μέσα Κυτταροκαλλιέργειας Προδιαγραφή - Υποχρέωση Διάλυμα (50 mm Tris-HCl, ph 8.0, with 50 mm sodium chloride,.0% Igepal CA-630 (NP-40), 0.5% sodium deoxycholate, and 0.% sodium dodecyl sulfate) για την απομόνωση του ολικού εκχυλίσματος πρωτεϊνών από κυτταρικές 50ml Καλλιεργητικό μέσο για την ανάπτυξη κυτταρικών σειρών. Xαμηλής περιεκτικότητας σε γλυκόζη και διαθέτει αμινοξέα, sodium pyruvate, L-γλουταμίνη και ρυθμιστικά διαλύματα για την διατήρηση του ph 500ml Καλλιεργητικό μέσο για την ανάπτυξη κυτταρικών σειρών. Περιέχει αμινοξέα, L-γλουταμίνη και ρυθμιστικά διαλύματα για την διατήρηση του ph 500ml Καλλιεργητικό μέσο για την ανάπτυξη κυτταρικών σειρών. Περιέχει αμινοξέα, L-γλουταμίνη, Sodium Bicarbonate (NaHCO3), Hepes και ρυθμιστικά διαλύματα για την διατήρηση του ph 500ml Ορός πρωτεΐνης βοός. Προστίθεται στο καλλιεργητικό μέσο για την κάλυψη την πρωτεϊνικών αναγκών για την ανάπτυξη των κυτταρικών σειρών 500ml Διάλυμα αμινοξέος γλουταμίνης. Αποτελεί βασικό αμινοξύ για την ανάπτυξη των κυτταρικών σειρών και προστίθεται για ενίσχυση του καλλιεργητικού μέσου 0ml Αντιμηκιτισιακο/ αντιμικροβιακο διάλυμα. Προστίθεται στο καλλιεργητικό μέσο για την προστασία των κυτταρικών σειρών από μολυσματικούς παράγοντες (00x) 0ml Απάντηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡ Παραπομπή 5

16 8 9 0 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 4 Μέσα Κυτταροκαλλιέργειας Ρυθμιστικό διάλυμα άλατος με βάση το νερό που περιέχει φωσφορικό νάτριο, χλωριούχο νάτριο. Χρησιμοποιείται κατά την κυτταροκαλλιέργεια για την πλύση των κυτταρικών σειρών και την επαναιώριση του ενζύμου θρυψίνη 500ml Διάλυμα ενζύμου θρυψίνης σε EDTA για αποκόλληση κυττάρων από το υπόστρωμα του πιάτου κυτταροκαλλιέργειας 0ml Ορός πρωτεΐνης αλόγου. Προστίθεται στο καλλιεργητικό μέσο για την κάλυψη την πρωτεϊνικών αναγκών για την ανάπτυξη των κυτταρικών σειρών 500ml Μίγμα Αναστολέων πρωτεασών. Προστίθεται στο LYSIS buffer για την προστασία από την αποδόμηση των πρωτεϊνών κατά την απομόνωση του κυτταρικού εκχυλίσματος από κυτταρικές σειρές και ιστούς από τις ενδογενείς πρωτεάσες 00x-ml Μίγμα αναστολεων φωσφατασών (00X), που περιέχει sodium fluoride, sodium pyrophosphate, -glycerophosphate, and sodium orthovanadate. Χρησιμοποιείται για την διατήρηση της ακεραιότητας των πρωτεϊνών του εκχυλίσματος. Δρα κατά των ενδογενών φωσφατασών σερίνης/θρεονίνης και τυροσίνης. Πίνακας.3.5: Πίνακας τεχνικής προσφοράς για Αντισώματα (Ομάδα Ειδών 5) (αναφορικά με τα βαθμολογούμενα στοιχεία της ης ΟΜΑΔΑΣ Τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας και απόδοσης) ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 5 Αντισώματα Προδιαγραφή - Υποχρέωση CF488A Donkey anti-rabbit IgG(H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) κουνελιού με μήκος κύματος απορρόφησης τα 488 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: γάιδαρος CF488A Goat anti-mouse IgG (H+L), δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) ποντικού, με μήκος κύματος απορρόφησης τα 488 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: κατσίκα CF568 Donkey anti-rabbit IgG (H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) κουνελιού με μήκος κύματος απορρόφησης τα 568 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: γάιδαρος CF568 Goat anti-mouse IgG(H+L) >δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) ποντικού, με μήκος κύματος απορρόφησης τα 568 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: κατσίκα CF640R Donkey anti-rabbit IgG(H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) κουνελιού με μήκος κύματος απορρόφησης τα 640 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: γάιδαρος CF640R Goat anti-mouse IgG (H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) ποντικού, με μήκος κύματος Απάντηση ΝΑΙ ΟΧΙ ΥΠΕΡ Παραπομπή 6

17 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ 5 Αντισώματα απορρόφησης τα 640 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: κατσίκα 7 CF640R Donkey anti-sheep IgG (H+L)CF640R Goat anti-mouse IgG (H+L) > δευτερογενές φθορίζον αντίσωμα έναντι IgG (H+L) πρόβατου, με μήκος κύματος απορρόφησης τα 640 nm, συγκέντρωσης mg/ml, ποσότητας 0.5ml, ζώο ανοσοποίησης: γάιδαρος Πίνακας.3.6. Πίνακας Τεχνικής Προσφοράς (αναφορικά με τα βαθμολογούμενα στοιχεία της ης ΟΜΑΔΑΣ Παράδοσης) Α/Α Ομάδας ειδών Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των ειδών (κατά μέγιστο 5 εργάσιμες ημέρες από την ημέρα παραγγελίας) Π.χ. Ομάδα Π.χ. 5 εργάσιμες ημέρες Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει στην τεχνική τους προσφορά να επισυνάψουν συμπληρωμένους τους σχετικούς Πίνακες Τεχνικής Προσφοράς αναφορικά με τα βαθμολογούμενα στοιχεία της ης ΟΜΑΔΑΣ Τεχνικών προδιαγραφών ποιότητας και απόδοσης (Πίνακες ) και τον Πίνακα.3.6 ενώ στην οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να δίνουν για κάθε είδος την καθαρή αξία ανά τεμάχιο, την καθαρή αξία της ζητούμενης ποσότητας, το ποσοστό Φ.Π.Α., τον Φ.Π.Α. και τη συνολική αξία της ζητούμενης ποσότητας. 7

18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας, Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: , Φαξ.: , 3. Σχέδιο Σύμβασης Αρ. Πρωτοκ..... Ημερομηνία: /.../ 0 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Στην Ξάνθη σήμερα. οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Α. Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), με ΑΦΜ: / Δ.Ο.Υ.: Α -Β Ξάνθης, που νομίμως εκπροσωπείται, σύμφωνα με το Π.Δ. 43/8, την Υπουργική Απόφαση ΚΑ/679/.08.96, και την με αριθ. 500/04 απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ. Αν. Καθηγητή κ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο (εφεξής καλούμενος ως Αναθέτων ), Β. Η εταιρία με τα κάτωθι στοιχεία: Επωνυμία: Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ. Διεύθυνση: Νόμιμος εκπρόσωπος για την υπογραφή της παρούσης σύμβασης: Αρ. Δελτ. Ταυτότητας: (εφεξής καλούμενη ως Ανάδοχος ), και Οδός/Αριθμός/Πόλη/Τ.Κ. κος/κα... Γ. Ο Καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (εφεξής καλούμενος ως Επιστημονικά Υπεύθυνος ), με τα κάτωθι στοιχεία: Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.) έργου: Τίτλος Έργου : Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.: κος Κουκουράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής Δ.Π.Θ., "Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης της ακτινοευαισθησίας των φυσιολογικών ιστών" Ιδιώτες ΚΕ-8006 Αφού έλαβαν υπόψιν: 8

19 . Το Π.Δ. 43/98 περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών Αξιοποιήσεως κονδυλίων για εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Β/89 (ΦΕΚ Β 90/..988).. Τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/ (ΦΕΚ 86Β), που εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση του εδαφίου γ παρ. 0 του άρθρου του Ν.33/994, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3794/009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του Ν.3848/ Το Π.Δ. 8/007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (στο βαθμό που οι διατάξεις του δεν συγκρούονται με τους όρους της παρούσας προκήρυξης και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους Ειδικούς Λογαριασμούς των ΑΕΙ). 4. Ότι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.403/0, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του, επιβάλλεται ΚΑΙ κράτηση ύψους 0,0%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 03/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, επί της κράτησης 0,0% διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 0% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). 5. Τις σχετικές διατάξεις του Οδηγού Χρηματοδότησης & Διαχείρισης, και του Οδηγού Προμηθειών, του Ειδικού Λογαριασμού του Δ. Π. Θράκης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π. Θράκης. 6. Την με αριθμό 500/04 απόφαση του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. σχετικά με τον ορισμό του Αναπληρωτή Πρύτανη του Δ.Π.Θ. Αν. Καθηγητή κ. Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλο ως Πρόεδρο της Επιτροπής Διαχ/σης του Ειδικού Λογαριασμού (Επιτροπής Ερευνών) 7. Την απόφαση χρηματοδότησης και το τεχνικό δελτίο της εγκεκριμένης πράξης του εν λόγω προγράμματος. 8. Το πλαίσιο διενέργειας του διαγωνισμού και ορισμού επιτροπών, με τα κάτωθι στοιχεία: Είδος Διαγωνισμού: Δημόσιος Πρόχειρος Διαγωνισμός Τύπος Προμήθειας: Προμήθεια αγαθών-υλικών Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια Αναλωσίμων για την Ανάπτυξη Μεθόδων Εκτίμησης της Ακτινοευαισθησίας των Φυσιολογικών Ιστών Συνολική Προϋπολογιζόμενη δαπάνη (Π.Υ.) σε 0.474,00 ευρώ ( ) Φ.Π.Α. Πλέον Φ.Π.Α. Τίτλος Έργου στο οποίο εντάσσεται ο Δημόσιος Διαγωνισμός : "Ανάπτυξη μεθόδων εκτίμησης της ακτινοευαισθησίας των φυσιολογικών ιστών" Χρηματοδότηση /Φορέας χρηματοδότησης: Ιδιώτες Κωδικός έργου Ε.Λ./Δ.Π.Θ.: ΚΕ-8006 Επιστημονικά Υπεύθυνος (Ε.Υ.): κος Κουκουράκης Μιχαήλ, Καθηγητής Τμ. Ιατρικής Δ.Π.Θ., Αρ. Πρωτοκ. της Προκήρυξης του διαγωνισμού: 540/ Αναφέρεται στην προκήρυξη που υπάρχει στο site του Ε.Λ./ΔΠΘ (www.rescom.duth.gr) Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά ανά ομάδα ειδών Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 8/7/04, ημέρα: Τρίτη, ώρα: :00 Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού: Στη Συνεδρίαση με αριθμό / του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π. 9

20 Συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα παρακάτω: Θράκης ΑΡΘΡΟ. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω. «Σύμβαση» είναι το παρόν συμφωνητικό και όλα τα προσαρτήματα, ήτοι η Προκήρυξης του Διαγωνισμού, η Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, εφεξής αποκαλούμενη ως «Προσφορά» και όλες οι επιστολές που αντηλλάγησαν μεταξύ των συμβαλλομένων και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. «Συμβατικά είδη» είναι το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών που περιγράφονται αναλυτικά στην Προσφορά του αναδόχου, και τα οποία αναλαμβάνει να προμηθεύσει ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένης κάθε άλλης υπηρεσίας που εμπεριέχεται στην Προσφορά του. ΑΡΘΡΟ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύμβαση και το επισυναπτόμενο Παράρτημα, θα καλύψει ερευνητικές ανάγκες του ως άνω αναφερόμενου έργου, και ανατίθεται στον ανάδοχο/προμηθευτή κατόπιν διενέργειας του ως άνω αναφερόμενου διαγωνισμού, που πραγματοποιήθηκε με μέριμνα και ευθύνη του πρώτου συμβαλλόμενου. Η συγκεκριμένη δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του παραπάνω έργου. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης, είναι η προμήθεια των ειδών που περιγράφονται στην Προσφορά του αναδόχου, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, και το οικονομικό τίμημά της καθορίζεται μέχρι του ποσού του παρακάτω πίνακα, ως ακολούθως: Ομάδα Ειδών α/α CPV Είδος/δη προς προμήθεια Ποσότητα Κόστος (χωρίς ΦΠΑ) ( ) Ποσοστό ΦΠΑ (%) ΦΠΑ ( ) Συνολική αξία ( ) () () (3) (4) (5) (6) (7) (8) Σύνολο.... Τόπος και διεύθυνση παράδοσης: Κλινική Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα Αλεξανδρούπολης Στην παραπάνω τιμή εκτός από την αξία των υπό προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς, ασφαλίσεως, φορτοεκφορτώσεως και εγκαταστάσεως αυτών. 0

21 ΑΡΘΡΟ 3. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σε περίπτωση που θα υπάρχει διαφορά ή διάσταση στο κείμενο της παρούσας σύμβασης σε σχέση με τα κατωτέρω έγγραφα στα οποία αυτή στηρίζεται, συμφωνείται ότι η σειρά ισχύος τους είναι η ακόλουθη: I. Η παρούσα σύμβαση II. Η Προκήρυξη του ως άνω αναφερόμενου Διαγωνισμού. III. Η Προσφορά του Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά). ΑΡΘΡΟ 4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Τα συμβατικά είδη θα πρέπει να πληρούν και να ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά και τους όρους που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική προσφορά του αναδόχου. Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, θα αναγγέλλει-παραγγέλλει στον ανάδοχο, τις ημερομηνίες παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών. Τα συμβατικά είδη θα φορτωθούν και θα μεταφερθούν εν όλω ή εν μέρει με ευθύνη του αναδόχου, στους συγκεκριμένους χώρους που θα υποδείξει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου, στην πόλη της Αλεξανδρούπολης, μετά από την έναρξη ισχύος της σύμβασης αυτής, η δε παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται από τον ανάδοχο εντός.... εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελίας τους από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. Η διάρκεια, και άρα η ισχύς, της παρούσης σύμβασης, ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της, από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη, έως τη λήξη του Έργου στο οποίο εντάσσεται ο σχετικός Δημόσιος Διαγωνισμός, συμπεριλαμβανομένων των οιονδήποτε παρατάσεων που τυχόν υπάρξουν στο Έργο, ή έως ότου εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις από όλα τα μέλη (όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο). ΑΡΘΡΟ 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΔΩΝ Η πληρωμή του αναδόχου προσδιορίζεται στο άρθρο, θα καταβάλλεται εφόσον έχει καταβληθεί η σχετική χρηματοδότηση στον Ειδικό Λογαριασμό του Δ.Π.Θ. και μετά την οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών. Για να εκτελεστεί η πληρωμή θα πρέπει να παραδοθούν από τον ανάδοχο/προμηθευτή τα εξής παραστατικά/ δικαιολογητικά: ) Τιμολόγιο Πρωτότυπο που να αναφέρει την ένδειξη επί πιστώσει και να αναγράφει πάνω τα στοιχεία του Διαγωνισμού, ως εξής: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Δ.Π.Θ. ΑΦΜ: Βασιλ. Σοφίας, 6700 Ξάνθη Κωδικός έργου: ΚΕ-8006 Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ε.Υ. Μιχαήλ Κουκουράκης Αριθμός Σύμβασης: Α.Π... ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. 3) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας. Ο Ανάδοχος/προμηθευτής επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών, η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο.

22 Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν.403/0, άρθρο 4, παρ.3 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,0%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το Α.Π. Δ ΤΕΦ Α ΕΞ 03/ έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών και Ειδικών Φορολογιών, διενεργείται και κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% (πλέον 0% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ). Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών. Με την εξόφληση κάθε τιμολογίου που αφορά στην παρούσα σύμβαση, ο Ανάδοχος/Προμηθευτής υποχρεούται στην έκδοση εξοφλητικής απόδειξης. ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Για οτιδήποτε άλλο αφορά σε αυτήν την προμήθεια, ισχύουν οι όροι της ως άνω αναφερόμενης προκήρυξης του διαγωνισμού, οι τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά του αναδόχου και οι σχετικές διατάξεις των Νόμων που ρυθμίζουν παρόμοια θέματα. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που προκύπτει από τη σύμβαση και αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή, στην ερμηνεία της και γενικώς στις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, αρμόδια είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια της Ξάνθης. Για την προσήκουσα εκτέλεση του Έργου, όλοι οι όροι της παρούσης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση τους από τον Ανάδοχο συνιστά λόγο καταγγελίας αυτής από τον Αναθέτοντα. Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, προσθήκη ή διαφοροποίηση της παρούσης σύμβασης θα γίνεται μόνο έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 386/00 (ΦΕΚ Ά ) Πρόγραμμα «Διαύγεια». ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ Η παρούσα Σύμβαση, που εκδίδεται σε τρία (3) πρωτότυπα, υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως: ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για τον Αναθέτοντα O Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών Δ.Π.Θ. Για τον Ανάδοχο Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Έργου Ραφαήλ Σανδαλτζόπουλος Αν. Καθηγητής Δ.Π.Θ. Αναπληρωτής Πρύτανη Δ.Π. Θράκης Νόμιμος εκπρόσωπος Μιχαήλ Κουκουράκης Καθηγητής Δ.Π.Θ.

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού

Προκήρυξη Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Εξοπλισμού Λογισμικού (Ομάδα Β) Αναθέτουσα Αρχή

Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού. για την Προμήθεια Εξοπλισμού Λογισμικού (Ομάδα Β) Αναθέτουσα Αρχή Προκήρυξη Πρόχειρου Επαναληπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εξοπλισμού Λογισμικού (Ομάδα Β) Αναθέτουσα Αρχή Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ειδικός Λογαριασμός Ημερομηνία: 16.10.2012 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 210 2828111 Fax: 210 2844954 14PROC002100229 2014-06-12

Τηλέφωνο: 210 2828111 Fax: 210 2844954 14PROC002100229 2014-06-12 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΙΝΟΥ Λυκόβρυση 12-6-2014 Αρ. Πρωτ.: 141 Τηλέφωνο: 210 2828111 Fax: 210 2844954 14PROC002100229 2014-06-12 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 14.03. 2013 Α.Π.: 4919 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Τηλ.: 25410-79410 - Φαξ.: 2541079454 Ξάνθη 31/03/2015 Α.Π. 8284 ΑΝΑΡΤΗΤΕA

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002695427 2015-04-07

15PROC002695427 2015-04-07 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 7/4/2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 480 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 210 2845940 Fax: 210 2840740 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002742562 2015-04-30

15PROC002742562 2015-04-30 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (Ι.Τ.Α.Π.) Τηλ.: 210 2819094 Fax: 210 2844954 Λυκόβρυση 30-04-2015 Αρ. Τηλέφωνο: Πρωτ.: 210 615 Τηλ.: ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια εξοπλισμού Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ (ΚΥΑ 679/22.08.96) Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 Ξάνθη Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002336404 2014-10-13

14PROC002336404 2014-10-13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 13/10/2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 1314 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 210 2845940 Fax: 210 2840740 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003037319 2015-09-11

15PROC003037319 2015-09-11 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1252 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης ή Έργου Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet)

Τίτλος Πράξης ή Έργου Σύστημα βασισμένο στη γνώση της θέσης για την παρακολούθηση και τη διαχείριση του ελέγχου των επιβλαβών εντόμων (FruitFlyNet) Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας

Δημόσιος Διαγωνισμός Προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 2, 67 00 ΞΑΝΘΗ Τμ. Προμηθειών, τηλ.: 2540-7940 - Φαξ.: 254079454, email:supplies@rescom.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001992944 2014-04-15

14PROC001992944 2014-04-15 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 15/4/2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 557 ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 210 2845940 Fax: 210 2840740 14PROC001992944 2014-04-15 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Πράξης ή Έργου

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Πράξης ή Έργου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 563/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ /νση Οικονοµικής ιαχείρισης Τµήµα Οικονοµικής ιαχείρισης Αλεξανδρούπολης 6 ο χλµ.αλεξ/πολης-μάκρης 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Έργου και Δυναμικής Ιστοσελίδας

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Προμήθεια Λογισμικού Διαχείρισης Έργου και Δυναμικής Ιστοσελίδας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Εργαστηριακά Αναλώσιμα και Αντιδραστήρια

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Εργαστηριακά Αναλώσιμα και Αντιδραστήρια Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα