ΑΠΟΚΟΠΔ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΠΑ. Νομός Αηηικής. Δλδεηθηηθόο πξνγξακκαηηζκόο δηαθνπώλ ειεθηξνδόηεζεο ην μεζημέρι-απόγεσμα και βράδσ ηοσ Σαββάηοσ 25/6/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΟΠΔ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΠΑ. Νομός Αηηικής. Δλδεηθηηθόο πξνγξακκαηηζκόο δηαθνπώλ ειεθηξνδόηεζεο ην μεζημέρι-απόγεσμα και βράδσ ηοσ Σαββάηοσ 25/6/2011"

Transcript

1 ΑΠΟΚΟΠΔ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΠΑ Νομός Αηηικής Δλδεηθηηθόο πξνγξακκαηηζκόο δηαθνπώλ ειεθηξνδόηεζεο ην μεζημέρι-απόγεσμα και βράδσ ηοσ Σαββάηοσ 25/6/2011 Ώρες διακοπής Προβλεπόμενες περιοτές με διακοπή ηλεκηροδόηηζης 13:00-15:00 Μελίδη, Θξαθνκαθεδόλεο, Βαξπκπόκπε, Λπθόβξπζε, Δξπζξαία, Δθάιε, Γξνζηά, Γηόλπζνο, Άγηνο ηέθαλνο, Άλνημε, Κηνύξθα, Καπαλδξίηη, Κάιακνο, Χξνπόο, Οηλόθπηα, Άλδξνο, Σήλνο, Κέα, Αηγάιεσ, Άγηα Βαξβάξα, Γαθλί, Υατδάξη, Πεξηζηέξη, Νέα Ληόζηα, Πεηξνύπνιε, Κακαηεξό,Παπάγνπ, Υνιαξγόο, Φπρηθό, Γαιάηζη, Φηινζέε, Κνιιέγην, Υαιάλδξη, Αγία Παξαζθεπή, Σαύξνο, Ρέληεο, Μνζράην, Νέν Φάιεξν, Σεξςηζέα, Καζηέια, Πεηξατθή, Πεηξαηάο, Κακίληα, Πεγάδα, Φηιαδέιθεηα, Υαιθεδόλα, Άγηνη Αλάξγπξνη, Φπιή, Άλσ Ληόζηα Παγθξάηη, Εσγξάθνπ, Καηζαξηαλή, Καξέαο, Βύξσλαο, Ηιίζηα, Γνπδή, Νένο Κόζκνο, Καιιηζέα, Σδηηδηθηέο, Υαξνθόπνπ, Κνπθάθη, Πεηξάισλα, Παηήζηα, Πιαηεία Ακεξηθήο, Κνιηάηζνπ, Πιαηεία Βηθησξίαο, Πεδίν Άξεσο, Γθύδε, Ακπειόθεπνη, Διιελνξώζζσλ, Δξπζξόο, Πνιύγσλν, Κπςέιε, επόιηα, Πιαηεία.Αηηηθήο, Κνισλόο, Λέλνξκαλ, Μεηαμνπξγείν, Αθαδεκία Πιάησλνο, Βνηαληθόο, Ρνύθ, Κνισλάθη, Εάππεην, Θεζείν, Μνλαζηεξάθη, Μνπζείν, Δμάξρεηα, Καιακάθη, Γιπθάδα, Βνύια, Βνπιηαγκέλε, Βάξε, Βάξθηδα Μαξαζώλαο, Νέα Μάθξε, Ραθήλα, Πηθέξκη, Παιιήλε, Γέξαθαο, Πεληέιε, Βξηιήζζηα, Γιπθά Νεξά, Παηαλία, πάηα, Λνύηζα, Κνξσπί, Μαξθόπνπιν, Πόξην Ράθηε, Κεξαηέα, Καιύβηα, Λαύξην, νύλην, Αλάβπζζνο, Λαγνλήζη Πέξακα, Κεξαηζίλη, Ακθηάιε, Γξαπεηζώλα, Νίθαηα, Κνξπδαιιόο, Φηιαδέιθεηα, Υαιθεδόλα, Άγηνη Αλάξγπξνη, Φπιή, Άλσ Ληόζηα θαξακαγθάο, Αζπξόππξγνο, Διεπζίλα, Μάλδξα, Μέγαξα, αιακίλα, Αίγηλα, Τκεηηόο, Γάθλε, Νέα κύξλε, Παιαηό Φάιεξν, Άγηνο Γεκήηξηνο, Ζιηνύπνιε, Αξγπξνύπνιε, Άιηκνο, Διιεληθό, Παηήζηα, Πιαηεία Ακεξηθήο, Κνιηάηζνπ, Πιαηεία Βηθησξίαο, Πεδίν Άξεσο, Γθύδε, Ακπειόθεπνη, Διιελνξώζζσλ, Δξπζξόο, Πνιύγσλν, Κπςέιε. 25/6/2011-4:54 κκ

2 Νομός Θεζζαλονίκης Δνδεικηικός προγραμμαηιζμός διακοπών ηλεκηροδόηηζης ηο απόγεσμα ηοσ αββάηοσ 25/6/2011, ώρες Ωρες διακοπής Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκηροδόηηζης ΚΔΝΣΡΟ Πλαηεία Γημοκραηίας Λιμάνι ΚΔΝΣΡΟ Δγναηία ΚΔΝΣΡΟ Δγναηία Δρμού ΚΔΝΣΡΟ επάνω από ηην Δγναηία ΚΔΝΣΡΟ Κάηω από Δγναηία ΚΔΝΣΡΟ Κάηω από Δγναηία ΚΔΝΣΡΟ Κάηω από Δγναηία ίνδος, Σμήμα ΒΙΠΔΘ Σμήμα ΒΙΠΔΘ Σούμπα 'Νηεπό, Μ. Μπόηζαρη Κηθιζίας, Σμήμα Καλαμαριάς Β. Όλγας, Μ. Μπόηζαρη, Περιοτή Νηεπό 15:00-17:00 Καλαμαριά Καλαμαριά, Ποζειδώνιο Χαριλάοσ Γήπεδο μπάζκεη ΠΑΟΚ, Περιοτή Hayatt Κωζηανηινοπολίηικα Σμήμα Πσλαίας Θέρμη, Βιομητ. Περιοτή Θέρμης Γριμός, Μελιζζοτώρι Γορκάδα, Άζζηρος, Λεσκοτώρι, Καρηεραί Όζζα, Βερηίζκος, Αζκός, οτός Μελιζζοτώρι Σρίλοθος,Πλαγιάρι, Ν. Δπιβάηες, Σμήμα Περαίας, Αγ. Σριάδα Αγγελοτώρι, Ν. Μητανιώνα Αγ. Παραζκεσή, οσρωηή, Βαζιλικά Σμήμα Περαίας, Ν. Δπιβάηες

3 13:00 15:00 σλ. περί οδού Λαγού θέληρο Λάρηζας Νοκαρτία, Αζησλοκία σλ. περί οδού Ηρ. Ποισηετλείοσ οδοί Παπαλδρέοσ, Καρδίηζες Πόιε Διαζζόλας Καιιηζέα, θοπηά, Καρσά Άθρε, Λοσηρό, Κραληά Διαζζόλας Γαιαλόβρσζε, δοκεληθο, Γακαζη Διαζζόλας Σζαρηηζάλε, Βοηαλοτώρη, Γαιαλόβρσζε, ηεθαλόβοσλο Γση. Πόιες Διαζζόλας, Ληβάδη, Γοιίτη, Αγ. Γεκήηρηος Πηερείας Πόιε Φαρζάιφλ, Κέληρο Τγείας Βαζηιή Βορεηοδσηηθό Σκήκα Σσρλάβοσ Ακπειώλας, Κιηληθή Ιπποθράηεηο Ακσγδαιέα Σερυηζέα σλ. Σδίκε, Ακπειόθεποη, ηάδηο, Κοισκβεηήρηο Βηοκεταληθή Περηοτή Κέληρο Τγείας Γόλλφλ, Γόλοη, Μαθρστώροη, Ιηέα 15:00 17:00 Δπίιεθηος Φαρζάιφλ Μ. Δσηδρίο, Πσργάθη, Τπέργεηα Αρδεσηηθά, Περ. Καρδίηζας ηασρός, Αγ. Γεώργηος Βρσζηά Ατίιιεηο Φαρζάιφλ Παι. Δζλ. Οδός από Ν. κύρλε έφς 303 ΠΔΒ, 110 ΠΜ (Αεροδρόκηο) Ν. κύρλε έφς 31ες Ασγούζηοσ ΠΛ. Αγ, Βειηζαρίοσ, Α.Σ.Α. Αρδεσηηθά Γσρηφλες Διεσζέρηο Διεσζέρηο, Οκορθοτώρη Οκορθοτώρη, Καιοτώρη Γήκος Νέζζφλα Λαρίζες Σύρλαβος Ακπειώλας, Βρσόηοπος, Βηοκεταλίες 17:00 19:00 Γηάλλοσιε, Έργαη. Καηοηθίες, Βηοκεταλίες Γσηηθό Σκήκα Πόιες Λάρηζας Γσηηθά Πόιες Λάρηζας Σκήκα Δ.Ο. προς Αζελά, TRT, Δθ. Διεσζερία Γσηηθά Πόιες Λάρηζας Βηοκεταλίες Γσηηθά Ν. Λάρηζας Βηοκεταλίες Γσηηθά Ν. Λάρηζας Ρατούια, Βηοκεταλίες Αγηά, Μειίβοηα, Αλαηοιή, Γεραθάρη αραληάπορο σθηά, Παιαηόθαζηρο, Βερδηθούζηα Ροδηά, Γειέρηα Αρδεσηηθά Κοσιοσρίοσ ήραγγα ΟΔ.Σέκπε 0 Δ. Ο. Λάρηζας Θεζ/λίθες περί ηολ θόκβο Γσρηώλες Αρδεσηηθά, Βοσζηάζηα Προς Δ.Ο. Αζελώλ Αρδεσηηθά Άγηας Λοσηρό, Γοσδρούηζη, ηρ. Ναηο Ν. Περηβόιη Αρδεσηηθά θαηά κήθος Δ.Ο. Αζελώλ Αρδεσηηθά Υάιθες Πιαηύθακπος, Γιαύθε Αλαηοιηθές ζσλ. Λάρηζας, Οδός Λάρηζας Βόιοσ Σκήκα Νίθαηας, Αρδεσηηθά Ν. Λεύθε, Μεζοράτε, Αγ. Αλάργσροη Βηοηετλίες, Βοσζηάζηα προς Δ.Ο. Αζελώλ Νίθαηα Αλζούποιε, Οδός Φαρζάιφλ, θέληρο Λάρηζας πιεζίολ Αζηόρηα Ν. Ποιηηεία Ν. Ποιηηεία Οδός Λάρηζας Νίθαηας

4 13:00 15:00 Γήκνο Σξηθθαίσλ, Καιιηδέλδξνπ Γήκνο Μαιαθαζίνπ, Υαζίσλ, Καιακπάθαο 15:00 17:00 Γήκνο Σξηθθαίσλ,Φαιώξεηαο 17:00 19:00 Γήκνο Σξηθθαίσλ Σξηθάισλ Γήκνο Καιακπάθαο,Βαζηιηθήο,Φαιώξεηαο Γήκνο Καιακπάθαο,Βαζηιηθήο,Σπκθαίσλ 21:00 23:00 Γήκνο Δζηηαηώηηδνο, Πειιηλαίσλ Γήκνο Δζηηαηώηηδνο, Παιαηνθάζηξνπ, Σξηθθαίσλ Γήκνο Πειιηλαίσλ 13:00 15:00 Γ.Γ Πξναζηίνπ, εξβσηώλ, Πεδηλνύ Γ.Γ Πέηξηλνπ, Μεηακόξθσζεο, Βινρνύ, Αγ. Γεκεηξίνπ, Μαξαζέαο 15:00 17:00 Β Γ πόιεο Καξδίηζαο, Γ.Γ Μεηξόπνιεο, Φξάγθνπ, Παιαηνθθιεζίνπ, Λνμάδαο, Φαλαξίνπ, Καλαιίσλ, Μνξθνβνπλίνπ, Μεζηληθόια Βόξεην ηκήκα πόιεο Καξδίηζαο, Γ.Γ Αξηεζηαλνύ, Ρηδνβνπλίνπ 17:00 19:00 Καξδίηζαο Γ.Γ ηαπξνύ, Πξνδξόκνπ, ΑΓ. Θενδώξσλ, Μαηαξάγθαο, Δξκεηζίνπ Γ.Γ Αγηνπεγήο, Ακπέινπ, Αγ. Παξαζθεπήο, Μαπξαράδσλ, Φίιηαο Γ.Γ Λενληαξίνπ, Αριαδηάο, Αλάβξαο, Αλσ θαη Κάησ Κηεκέλεο, Λνπηξώλ Καίηζαο Γ.Γ Λνπηξνύ, Κέδξνπ, Θξαςηκίνπ, Παιηνπξίνπ, Γαθλνζπειηάο, Απηδηάο 21:00 23:00 Γ. νθάδσλ. 13:00 15:00 Διιεληθά Καιώδηα, Γάθλεο, Δξπζξέο ΒΗΟΣΔΡ, LIDL Κξηο Παλ, Διαηώλαο Πεηδεηαθεο, Νάλνο Tupperware, OMP Europe, Pipelife Θήβα, Πιαηαηέο Υαηξώλεηα Θνύξην Αγ. Βιάζηνο Αλζνρώξη Πξ. Ζιίαο Αληι ΔΤΓΑΠ Βαζηιηθά θάθα Λεπθνρώξη (Αξδ) Ληβαδεηάο Αθόληην Αγ. Απόζηνινη Αληι. ΔΤΓΑΠ Αξδεπηηθά Πιαηαηώλ Εεκελό 15:00 17:00 Θήβα σιελνπξγεηα Θεβώλ, Πξηόβνινο, Γεξβελνρσξηα Αγ. Γεκήηξηνο Καξπά Μαπξόγεηα Κσπατο ΑΔΒΔ Ννζνθ. Θήβαο 17:00 19:00 Βνησηίαο ήξαγγα Καιιηδξόκνπ (ΣΔΡΝΑ), ΔΡΓΟΔ, Ρεγγίλη Μόδη (Αξδ.) Ξπιηθνί, Σηζξώλην, Γξπκαία Ακθίθιεηα (Αξδ) Παιαηνρσξίνπ (Αξδ) Αληιηνζηάζην ΔΤΓΑΠ Γηζηόκνπ Ακπεινρώξη, Λενληάξη, Λεύθηξα, Διινπία, Γόκβξαηλα, Πξόδξνκνο, Αιπθή Αξδεπηηθά Βαγηώλ Βάγηα, Θέζπηεο, Αζθξή Γαιαμίαο, Λαηνκεία Λνπηνύθη, Μειιηζνρώξη, Καπαξέιη Πξ. Ζιίαο Αληι ΔΤΓΑΠ Βαζηιηθά θάθα Λεπθνρώξη (Αξδ) Υαηξώλεηα Θνύξην Αγ. Βιάζηνο Αλζνρώξη 21:00 23:00 ΒΗΟΣΔΡ, LIDL Κξηο Παλ, Διαηώλαο Πεηδεηαθεο, Νάλνο Tupperware, OMP Europe, Pipelife σιελνπξγεηα Θεβώλ, Πξηόβνινο, Γεξβελνρσξηα Αληιηνζηάζην ΔΤΓΑΠ Γηζηόκνπ Ληβαδεηάο Οξρνκελόο Παύιν Λνύηζη ΟΣΔ Υισκνύ Αγ. ππξίδσλ Πύξγνο 13:00 15:00 Άκθηζζα 15:00 17:00 Γαιαμείδη, Δξαηεηλή,Γηαζ.Ναππάθηνπ 17:00 19:00 Φσθίδνο Γειθνί, Αξάρσβα, Γηαζ.Γηζηόκνπ, Γηαζ.Λεηβαδηάο. Ληδσξίθη 21:00 23:00 Γξαβηά, Γηαζ.Λακίαο, Γηαζ. Λεηβαδηάο. 13:00 15:00 Βεινο Λεπνπξα Νενρσξη Αριαδεξε Απισλαξη Μνπξηεξε Ορζσληα Ομπιηζνο Πιαηαλα Παξ Κπκεο Μεζνθακπνο Κπκε 15:00 17:00 Αιηβέξη Λαηα Καηαθαινο Ληγληησξπρεην Αγ. Λνπθαο Παξακεξηηεο Κξεκαζηνο Μαθξπρσξη Μαληθηα Αλσ-Καησ εηηα Βέινο, Λέπνπξα, Κξηέδα, Πεηξηέο, Κνζθηλά, Εάξαθεο,Μεζνρώξηα, Σζαθαίνη, Πνιππόηακνο, Ε Πεγή, ηύξα. Πόιε Υαιθίδαο, Λειάληην πεδίν Δπβνίαο 17:00 19:00 Κάξπζηνο Μειαθη Πξαζηλν Γπζηνο Αξγπξν Αικπξνπνηακνο Ν ηπξα Καςαια Νεκπνξην Πνξην Λαθηα 21:00 23:00 Αιηβέξη Λαηα Καηαθαινο Ληγληησξπρεην Αγ. Λνπθαο Παξακεξηηεο Κξεκαζηνο Μαθξπρσξη Μαληθηα Αλσ-Καησ εηηα Καηζαξσλη Αγ Γεκεηξηνο Αθηαην Γηαλληηζη Πνζη Μειηζζσλ Καιιηαλνη ηνππαηνη Βαξειαηνη

5 13:00 15:00 Ρεριοχζσ Ν. Κεφαλονιάσ 15:00 17:00 Κεφαλλθνίασ Ρεριοχζσ Ν. Κεφαλονιάσ 21:00 23:00 Ρεριοχζσ Ν. Κεφαλονιάσ 13:00 15:00 15:00 17:00 Γοφβα, Αρόθ, Κάςτρο,Εβραιομνιματα,Ταμπάχανα,Αςτυνομικά, Δαςφλιο Μυρτιά, Καμάρεσ (παραλιακά) Κ. Αχαία, Λιμνοχϊρι,Καλαμάκι, τμιμα Νιφορζικα Αμερικισ, Νοταρά, Επιδαφρου, Αγυιά, Τερψικζα, Ρροάςτιο, Καςτελόκαμποσ, ίο, Βερναδζϊκα Λάγγουρα, Ρεριβόλα, Ελεκίςτρα Εργατικζσ κατοικίεσ, Κρφα Κτεϊν όπιςκεν Σπθλιϊπουλου, ΑΒΕΞ, Βερόπουλοσ, Βαςιλόπουλοσ Λεφκα, Ραραλία, οίτικα, Τςαοφςθ Λεφκα, Κάτω Οβρυά, Μιντιλόγλι, οίτικα, Βραχνζϊκα, Τςουκαλζϊκα όδου, Κορίνκου, Ζαίμθ, Κανακάρθ, Κολοκοτρϊνθ, Καραϊςκάκθ, Αλ.Υψθλάντου μζχρι Ερμοφ Κζντρο Αιγίου (Μθτροπόλεωσ) Ρόλθ Αιγίου Ρλατεία Ελευκερίασ, Μθτροδϊρου, Λφκωνοσ, Κορυτςάσ Γοφναρθ, Ερενςτρϊλε, Ραπαφλζςςα, Κανακάρθ, Μαιηϊνοσ, Ρλατεία Γεωργίου Ρζντε Ρθγαδίων, Ιράκθσ, Νόρμαν, Πκωνοσ Αμαλίασ Ηρ. Ρολυτεχνείου, Αμερικισ, Σοφοκλζουσ, Τερψικζασ Ναυμαχίασ Ελλθσ, Ιεςςαλονίκθσ, Ιράκθσ, Ακθνϊν, Αγ. Ανδρζου μζχρι Γεροκοςτωποφλου Aγ. Σοφίασ, Μακεδονίασ,Μουροφηθ, ιγα Φεραίου Ελαςςϊνοσ, Κιλκίσ, Κωνςταντινουπόλεωσ, Μαιηϊνοσ, Αγ. Αχαΐασ Νικολάου 17:00 19:00 Οβρυά Καλλικζα,Ραυλόκαςτρο,Κουρλαμπά,Δεμζνικα Ρατρϊν Ακθνϊν, Μεγίςτου, Ιεοδότου, Ανκεμίου, Κλεάνκθ, Καηαντηάκθ, Αρζκα Λιμνοχϊρι,Αρδευτικά ΒΚΡΕ, Καμίνια, Αλλιςόσ Φτζρθ, ορεινι περιοχι Καλαβρφτων προσ Βλαςία,Φ/Β ΔΕΜΟΣΚΑ Κζντρο Αιγίου (κλ. Οικονόμου, ιγα Φεραίου,Σολωμοφ) Ρόρτεσ, Σανταμζρι, Λουςικά, Ελαιοχϊρι, Καραμεςιναίϊκα, Λαμπρζϊκα, Μφρτοσ Ανω Διακοφτό, Καλάβρυτα ιόλοσ,καγκάδι,γιουλζικα,φράγκα,απιδεϊνασ Βουπράςιο,Βάρδα,Μανωλάδα Μετόχι,Λάππα,Καλογριά,Μποντζικα,Γομοςτό, Καρζϊκα, Σαγζϊκα. ΒΚΡΕ 21:00 23:00 Καλαβρφτων, Γερμανοφ, Καραϊςκάκθ Ακράτα,Αιγείρα Στάδιο,Γθροκομείο,Εγλυκάδα,Σαμακιά,Λυκοχωρό,Ρουρναρόκ αςτρο,ελεκφςτρα Λ'αγγουρα,Ακρωτθρίου, Αγ. Κωάννθσ Ρράτςικα, Τζρψθ,Λαδόπουλοσ Ζαρουχλζικα εωσ Ρειραικι Ρατραικθ Κ. Αχαία,,τμιμα Νιφορζικα,Καλαμάκι ΒΚΡΕ Ροταμόσ, Ευρϊπουλοι, λ. όπα, Βάτοσ, Γιαννάδεσ, Ερμόνεσ, 13:00 15:00 Μάρμαρο

6 Αγ.Γεϊργιοσ,Χλωμόσ,Κουςπάδεσ,Ρετρίτθσ Τμιμα Μαντουκίου,Αλυκζσ,Κοντόκαλι,Γουβιά,Ροταμόσ 15:00 17:00 Ραλιά πόλθ, Δικαςτιρια, Σπθλιά, νιςοσ Βίδο Μαντοφκι, Σολάρι, τμιμα Ροταμοφ, Λιμεναρχείο, Λιμάνι Κερκφρασ Φζλεκασ, Δουκάδεσ, Λιαπάδεσ, Ραλαιοκαςτρίτςα, Αρίλλασ, Καββαδάδεσ, Μακράκι Καπουκίνοι, Κoγκεβίνα, Σαρόκο Μπενίτςεσ, Γαςτοφρι, Ρζραμα, Βφροσ, Βαρυπατάδεσ Γαρδί, Αγ. Ματκαίοσ, Χαλκοφνασ, Ρεντάτι, Αγ. Γόρδιοσ, 21:00 23:00 Γαροφνασ, Κζντρο πόλθσ, ΟΤΕ, πλατεία Σπιανάδα, Λιςτόν Κ.Κορακιανά, Αγ.Μάρκοσ, Σινιζσ, Καςςιϊπθ, Ρερίκεια κεντρο Ρόλθσ, Νομαρχία, Ρλατεία Σαρόκου 13:00 15:00 Ε.Ο. από Στάνου ζωσ Κουβαρά, εργοςτάςιο KNAUF. Ξθροπιγαδο, Δ.Ευπαλίου (Μαλάματα,Μανάγουλθ,Μοναςτθράκι,Μαρακιάσ,Σεργοφλα), Δ.Τολοφϊνοσ ζωσ Ερατινι, νθςί Τροιηόνια. Τμιμα Ρεντάλοφου,Κάμποσ, ΑντλιοςτάςιαΛεςίνι. Στράτοσ, τμιμα Οχκίων, Ε.Ο ζωσ Κουβαρά ζτςινα,μοφςουρα, Ελλθνικά, Σταμνά, Ρλατυγιάλι τμιμα Διμου Νεάπολθσ, Δυτικό τμιμα Αγρινίου Αμπζλια,Καραμανζικα,Αγ.Βλάςιοσ,Κυπάριςςοσ,Ροταμοφλα,Φ ραγκόςκαλα,σαργιάδα,μαλευρό,ρεντάκορφο,οικιςμοί Δ.Ραρακαμπυλίων,Σταυροχϊρι διμου Ρρουςςοφ. 15:00 17:00 Οικιςμόσ Κρεμαςτϊν, Ψθλόβραχοσ, Αγαλιανόσ, Αλζςτια, Σαρκίνθ, Φτελιά διμου Ρρουςςοφ. Στάνοσ, Αμφιλοχία, Σπάρτοσ, Λουτρό, Ανοιξιάτικο κλπ, Οικιςμοί ζωσ Κατάφουρκο. Μεςολόγγι, Νοςοκομείο Μεςολογγίου, Νομαρχία Αιτωλ νίασ 17:00 19:00 21:00 23:00 Αιτωλοακαρνανίασ Ραπαδάτεσ, Ματαράγκα, Γραμματικοφ, Γαβαλοφ, Αγ.Ανδρζασ, Μεςάριςτα, Μακρυνοφ, Καψοράχθ, κλπ,οικιςμοί μακρυν. Ανω-Κάτω Κεράςοβο, Οικιςμοί περιοχισ προσ Ελλθνικά Μεςολογγίου, τμιμα οικιςμοφ Ζευγαρακίου, οικιςμόσ Φραγκουλαίικα. Ορεινόσ Βάλτοσ (Μπαμπαλιό, Βαρετάδα, Γιαννόπουλοι, Αλευράδα, Μαλεςιάδα, Χαλκόπουλοι, Εμπεςόσ, Βρουβιανά κλπ) τμιμα Μεςολογγίου, Ευθνοχϊρι, Γφρα Μακρι, ΤΕΚ Μεςολογγίου,Γαλατάσ,Κρυονζρι Διμοσ Ναυπάκτου, Λυγιά Ναυπάκτου, Κζντρο Υγείασ Ναυπάκτου Αφροξυλιά, ίγανθ, Βλαχομάνδρα, περ. Ρλατανίτθσ, Διμοσ Αντιρρίου, Γζφυρα ΚΟΥ ΑΝΤΚΚΟΥ Δάφνθ Ναυπάκτου, Δ.Ευπαλίου (Καςτράκι, Ευπάλιο, Κλίμα, Τείχιο, Ροτιδάνεια) και Δ.Αποδοτίασ ( Ανω Χϊρα, Ελατοφ, Τερψικζα, Λιμνίτςα, Αςπριάσ, Καταφφγιο, Αναβριτι, Καλλονι, Γραμμζνθ οξυά). κζντρο Διμου Ναυπάκτου, Ραλαιοπαναγιά Διμου Ναυπάκτου, εργος. Ρολφχρονου. Πχκια, Γουριϊτιςςα, ίγανθ, Αγ.Γεϊργιοσ Καλυβίων Τριχϊνιο, Δαφνιάσ Μακρυνείασ, Διμοσ Ιζρμου και Οικιςμοί αυτοφ ςτο ανατολικό τμιμα τθσ ορεινισ Τριχωνίδασ.

7 Λεπενοφ, Φυτείεσ, Σκουρτοφ, Μαχαιρά, Βαςιλόπουλο, Καραϊςκάκθ, Βλυηιανά, Αςτακόσ αϊνεσ, Σκουτεςιάδα, οι οικιςμοί του διμου Ραναιτωλικοφ (Σχίνοσ, Σκουτερά, Κεραςιά, Αγ.Ραραςκευι, Καςτανοφλα, Καμαροφλα, Νζα Αβϊρανθ, Μεταλοπλαςτικι,Ρερ.Εργ.Κατοικιων Διμου Αγρινίου. Τρφφοσ, Κουνοπίνα, Κατοφνα, Αετόσ, Αρχοντοχϊρι, Κομποτι, Κανδιλα, Μφτικασ, νθςιά Κάλαμοσ, Καςτόσ ν.λευκάδασ. Ανατ.ορεινι Ναυπακτία, Λυγιά Ναυπάκτου, Σκάλα Ναυπάκτου, Βομβοκοφ, Δάφνθ, Ραλιοχωράκι, Διμοσ Ρυλινθσ, Διμοσ Ρλατάνου, τμιμα Διμου Αποδοτίασ,εγκαταςτάςεισ ΕΥΔΑΡ ςτον Εφθνο 13:00 15:00 Καλαμάκι, Λαγανά 15:00 17:00 Ζακφνκου Λαγανάσ, Λικάκια, Κερί ν.δ. τμιμα νθςιϊν 21:00 23:00 Καταςτάρι, Αλυκζσ και β.δ. τμιμα νθςιϊν Βολίμεσ 13:00 15:00 Ρφλοσ, Μεκϊνθ, Φοινικοφντα Ρεριοχζσ Γαργαλιάνων Βιομθχανικι ηϊνθ, Αεροδρόμιο, Ανδροφςα, Βαλφρα Φ/Β ΚΟΔΑΝΚΔΗΣ Ρεριοχι Κυπαριςςίασ 15:00 17:00 Κζντρο πόλεωσ, οδόσ Ακθνϊν, Διοικθτιριο Αςπρόχωμα, Βόρειο τμιμα Ακρίτασ,Ακοβιτικα,Καρζλιασ Ροτά ωμανοιφ,κοριφλαςιο Μεςςθνίασ 17:00 19:00 Αγία τριάδα, Αριςτομζνουσ Αερίτθσ,Ραλαιά πόλθ,αγορά,ρλατεία 23θσ Μαρτίου ΒΚΟΡΑ,Μπουρνιάσ,Αεροπορικι Βάςθ Ραραλιακι ηϊνθ,μποφκα,ρεταλίδι,κορϊνθ 21:00 23:00 Ρεριοχι εκατζρωκεν οδοφ Καλαμάτασ- Μελιγαλά, ΒΚΡΕ Μελιγαλά, Ιουρία,Αρφαρων,Αριοσ Αντλιοςτάςια Καλαμάτασ Ρεριοχι βόρειασ Μεςςθνίασ, Μελιγαλάσ,Ρρϊθν διμοι Αυλϊνοσ,Αετοφ,Ανδανείασ,Ειρασ κϋοιχαλιασ 13:00 15:00 Σϊςτι, ουπάκι, Κζντρο & Φράγμα Σκουροχϊρι, Κατάκολο,Σκαφιδιά Κάςτρο, Αρκοφδι, Λουτρά Κυλλινθσ Τραγανό Αμπελϊνασ, Κουτςοχζρα, γραμμι Ρθνείασ 15:00 17:00 Ρφργοσ τμιμα Αμαλιάδασ Ανδραβίδα, Καβάςιλα, τμιμα Γαςτοφνθσ Ηλείασ 17:00 19:00 Ρφργοσ Βοφναργο, Ξυλοκζρα, Χανάκια, Μυρτιά Λαςτζϊκα, Σπιάτηα Ρφργου, Επιτάλιο Μαρακιά,Ραραλία Βαρκολομιό, τμιμα Γαςτοφνθσ 21:00 23:00 Αρχαία Ολυμπία, Μίρακα, Λυναριά, γραμμι Λάλα Σαβάλια Αρετι 13:00 15:00 Ανατολι, ανατολικό τμιμα πόλθσ Κωαννίνων Νοςοκομείο Χατηθκϊςτα, Κζντρο πόλθσ Ζερβοχϊρι, χωριά Σουλίου,Γαρδίκι Ραραμυκιά,Καρβουνάρι, κυρα Ραναγιά, Ρροδρόμι Ρλατάρια, Σφβοτα, Αργυρότοπο Βόρειο τμιμα τθσ πόλθσ προσ κζντρο Νεοχωρόπουλο, Κζντρο Κωαννίνων

8 Δυτικό τμιμα πόλθσ Κωαννίνων,Μεγ.Αλεξ'ανδρου Σπφρπυ Λάμπρου,Σουλίου ζωσ Ρλατεία Ομιρου Ν.Ζζρβα. Κόνιτςα, Επαρχία Κόνιτςασ Μαηαράκια, Καρτζρι, Διμοσ Ρζρδικασ Τμιμα Ελεοφςασ, Λυγκιάδεσ, Μαηια, Ρζραμα Μπάφρα, Νεοκαιςάρια, Μπιηάνι, Λάκκα Σοφλι, Τζροβο,Ολθ θ ΕΟ Κωαννίνων-Ακθνϊν από το PRAKTIKER προσ Ακινα. 15:00 17:00 Ν. Σελεφκεια, Ηγουμενίτςα κζντρο Πλα τα χωριά εκατζρωκεν τθσ Εκνικισ οδόυ Κωαννίνων- Ηγουμενίτςασ,οδοτόπι,Γραμμενοχϊρια,Κόντςικα,Αςβεςτοχϊ ρι. Κωαννίνων & Ιεςπρωτίασ Είςοδοσ πόλθσ από Κόνιτςα, Κολυμβθτιριο,κζντρο πόλθσ Ανατολι, πάρκο Ρυρςινζλλα, πόλθ Κωαννίνων ΒΚΡΕ, Γαρδίκθ Κάτςικα προσ Σφρακο, Καλαβρφτεσ, Κατςανοχϊρια,ΔΘΜΟσ 17:00 19:00 Βορείων Τηουμζρκων. Κοςμθρά,Δωδωνοχϊρια εωσ και ηωτικό,σιραγγ Δωδϊνθσ Εγνατίασ Ρολφγυροσ, Τυριά Διμοσ Φιλιατϊν, Διμοσ Σαγιάδασ Επαρχία Μετςόβου,Βουτονόςι,Μθλιά. Ζαγοροχϊρια,Ράπιγκο,Βρφςθ Ραςά. Ελεοφςα, Κρφα, Ρζραμα Λαδοχϊρι, Γραικοχϊρι, Λιμάνι, Άνω πόλθ Μαυροφδι, Ραραπόταμοσ, Εκνικι οδόσ προσ Κωάννινα Σταυράκι, Δροςιά, τμιμα Κωαννίνων 21:00 23:00 Ελεοφςα, Λάψιςτα, Ρετςάλι, Ρρωτόπαππα ΒΚΡΕ, Γαρδίκθ Ρεδινι, αμπζλεια, Μανωλιάςςα, Επιςκοπικό Κόνιτςα, Επαρχία Κόνιτςασ Ζερβοχϊρι, χωριά Σουλίου,Γαρδίκι Επαρχία Ρωγωνίου, Δελβινάκι Βαςιλικό, Κεφαλόβρυςο Ραραμυκιά,Καρβουνάρι, κυρα Ραναγιά, Ρροδρόμι 13:00 15:00 Τραχειά, Κοιλάδα, Σαλάντι, Δίδυμα, Φοφρνοι, Καρναηζϊκα Καρυά, Φρζγγενθ, Βροφςτι Φ/Β ΛΕΚΑΝΑ Αγ. Απόςτολοι, Καλλονι, Σκαπζτι, Δρυόπθ, Ανω Φανάρι, Καρατηά, Ρ.Επίδαυροσ Ρορτοχζλι, Χινίτςα, Νότιεσ και Ανατολικζσ Σπζτςεσ Λναχοσ, Θρα, Χωνικά, Λίμνεσ, Ρροςφμνθ Φ/Β ΔΑΦΝΕΣ Λναχοσ, Μυκινεσ, Μπάρςα, Φφχτια, Αρχαία Νεμζα ν. Κίοσ, Κιβζρι 15:00 17:00 Λρια, Δρζπανο, Βιβάρι, Κάντια, Καρναηζϊκα Άρια, Αςίνθ, Τολό, Λευκάκια, Ρλάκα Δρεπάνου Κουτςοπόδι Κιβζρι, Μφλοι, Ανδρίτςα,Ελλθνικό,Σκαφιδάκι 17:00 19:00 Κόςτα, Αγ. Αιμιλιανόσ, Βορ. Σπζτςεσ Γαλατάσ, Ρόροσ, Δάριηα Αργολίδασ Κρανίδι, Βερβερόντα, Ρορτοχζλι Λαλοφκα, Αγ. Τριάδα, Ραναριτι Ερμιόνθ, Φ/Β ΚΟΚΚΝΑΚ Αργολικό, ν.τίρυνκα, Αγ. Δθμιτριοσ, Αγ. Ανδριανόσ, Λυκοτροφπι τμιμα Αγ. Αποςτόλων, Τροιηινα Αργολικό, Λυγουριό, Τίρυνκα, Ραναριτι,Ν.Επίδαυροσ.

9 Μαλανδρζνι, Σχινοχϊρι, Λφρκεια, Αλζα, Σκοτεινι Κουρτάκι, Ρυργζλα, Δαλαμανάρα 21:00 23:00 Τραχειά, Κοιλάδα, Σαλάντι, Δίδυμα, Φοφρνοι, Καρναηζϊκα Καρυά, Φρζγγενθ, Βροφςτι Φ/Β ΛΕΚΑΝΑ Ρορτοχζλι, Χινίτςα, Νότιεσ και Ανατολικζσ Σπζτςεσ Λναχοσ, Θρα, Χωνικά, Λίμνεσ, Ρροςφμνθ Φ/Β ΔΑΦΝΕΣ Κουτςοπόδι 13:00 15:00 Ρεριςτζρι, Μυρτιά,Γραμμοφςα. Σπάρτθ, Σελαςιά 15:00 17:00 Λευκόχωμα Γεράκι, Γκορίτςα 17:00 19:00 Σπάρτθ Λακωνίασ Κφκθρα Γφκειο Δαιμονια,Αρχάγγελοι,Ραντάναςα,Φ/Β ΒΑΩΝΚΑ,Ελαφονθςοσ 21:00 23:00 Σκάλα,Κροκεζσ,Στεφανιά,Ελοσ,Λεθμονασ. Μαγοφλα Τρίπολθ περιφερειακά, Μερκοβοφνι, Σκόπθ, Σάγκα, Νεςτάνθ, 13:00 15:00 Σιραγγα Αρτεμθςίου sollar πελάτθσ ΜΤ Διμοσ Β.Κυνουρίασ,Δολιανά Διας. Τρίπολθσ,Ακιναιον,Γραικόσ,Φαλαιςία,Μεγαλόπολθ,Τουρκολζ κα Διας.Ρφργου,Καρφταινα,Ανδρίτςαινα, Φ/Β ΡΑΝΑΓΑΚΚΚΑ 15:00 17:00 17:00 19:00 Αρκαδίασ Οδοί Καλαμϊν, Ταξιαρχϊν, Ερ. Σταυροφ, πλατείεσ Αγ. Βαςιλείου, Ανεξαρτθςίασ & Νοςοκομείο Δ. Τρικολϊνων (Στεμνίτςα-Δθμθτςάνα), Δ. Λαγκαδίων, Τρόπαια Οδοί Καλαμϊν, Καλαβρφτων, Σπάρτθσ, Εκν. Αντίςταςθσ, ΟΗΕ, πλατείεσ Κολοκοτρϊνθ, Άρεωσ& Εκνικό ςτάδιο Δ. Φαλάνκου (Ριάνα-Χρυςοβίτςι-Αλωνίςταινα), Δ. Βαλτετςίου (Αςζα-Αραχαμίτεσ-Δόριηα) ΒΚΡΕ, Νεοχϊρι, Ζευγουλιατό, Φ/Β ΟΚΑΣ ΑΚΟΛΚΚΗ Δ. Κλείτοροσ, Δάφνθ, Ρουρνάρια, Δ. Ραίων, Ρερδικονζρι, Δ.Λευκαςίου (Κλειτορία) Διας. Σπάρτθσ,Μεγαλόπολθ Δ. Κοντοβάηαινασ, Βάχλια, Βαλθμάχι, Δ.Τροπαίων, Δ.Αροανίασ 21:00 23:00 (Σειρζσ-Λεχοφρι) Δ. Ηραίασ(Ρυρρι, Αγάλω, άχεσ) Διας. Καλαμάτασ,Ραραδείςια,Χράνθ sollar πελάτθσ ΜΤ 13:00 15:00 Λζχαιο, Ρεργιάλι, Άςςοσ Κουταλάσ, Σπακοβοφνι Κοκάνι, Βραχάτι Κοφτςι,Νεμζα,Ρετρί,Καςτράκι,Τιτάνι,Γυμνό,Ψάρι. Κιάτο (τμιμα),ραραλία Δθμινιοφ. Βζλλο, Βοχαϊκό, Ζευγολατιό,Ρουλιτςα,Κρινεσ 15:00 17:00 Λουτράκι (τμιμα) Κεχρεζσ, Λςκμια Ρόλθ Κορίνκου, Λζχαιο Κορινκίασ Λζχαιο, Ρεργιάλι, Άςςοσ Κουταλάσ, Σπακοβοφνι Στιμάγκα, Ζευγολατό,Ταρςίνα,Ελλθνοχϊρι,Χαλκι,Σουλινάρι

10 Κορινκίασ 17:00 19:00 Λουτράκι (τμιμα) Κιάτο (τμιμα) Κιάτο (τμιμα), Διμινιό Σολωμόσ,Χιλιομόδι,Κλενια,Στεφάνι,Αγιονόρι Δερβζνι Τρίκαλα, Γκοφρα,ιηά,Δζνδρο,Στενό Συκιά,Μελίςςι 21:00 23:00 Ρόλθ Κορίνκου (τμιμα) Βιομθχανικι ηϊνθ Κορίνκου, Κςκμόσ 13:00 15:00 Ρόλθ Αρτασ. Κεραςοφντα, Αγιοσ Σπυρίδωνασ, Στρογγυλι, Ρζτρα. Βόνιτςα, Ραλιάμπελλα, Ιφρρειο, Ακαρνανικά όρθ. Ρόλθ Ρρζβεηασ, Αγιοσ Γεϊργιοσ, Μφτικασ, Ραντοκράτορασ. Βιομθχανικι περιοχι Ρρζβεηασ. Ρόλθ Αρτασ, Νοςοκομείο, Στρατόπεδο κευγ. Κωςτακιοί, Κιρκιηάτεσ, Ρλθςιοί, Ανζηα, Γαβριά, Κεραμάτεσ, Ακροποταμιά Νεοχϊρι. 15:00 17:00 Ρόλθ Αρτασ, Νοςοκομείο, Στρατόπεδο κευγ. Φιλιππιάδα Ρλαγιά Αιτ/νίασ. Νικόπολθ, Σαμψοφντα, Λοφροσ, Ωρωπόσ, Σινϊπθ. Ρόλθ Αρτασ, Νεοχϊρι, Ακροποταμιά, Ραχυκάλαμοσ, Ρεράνκθ, 17:00 19:00 Συκιζσ. Χαλκιάδεσ, όκκα, Καλαμιά. Καλεντίνθ, Μεςόπυργοσ, Αςτροχϊρι, Βραγγιανά, Ακαμάνιο, Άρτασ, Ρρεβζηθσ & Λευκάδοσ Τετράκωμο. Ρόλθ Ρρζβεηασ, Άκτιο, Ζεφξθ Ακτίου-Ρρζβεηασ. Άκτιο, αεροδρόμια Ακτίου(ςτρατιωτικό & πολιτικό) Ρόλθ Λευκάδασ, Αγιοσ Νικόλαοσ, Τςουκαλάδεσ. Ρράμαντα, Άγναντα, Βουργαρζλι.(ΜΥΗΣ Καταρράκτθσ,Κρυοποθγισ) Ιεςπρωτικό, Νικολίτςι, ιηοβοφνι, Ραπαδάτεσ. Ραντάναςςα, Άγιοσ Γεϊργιοσ, Κεραςϊνασ, Ραναγιά Ρόλθ Ρρζβεηασ, Νοςοκομείο, Άγιοσ Ιωμάσ. Ρόλθ Λευκάδασ, Διμοσ Σφακιωτϊν, Απόλπαινα. 21:00 23:00 Αμμότοποσ, Χανόπουλο, Καμπι. Μφτικασ, Κανάλι, Καςτροςυκιά, Λυγιά, Βράχοσ. Μεγανιςι, Σφβροσ, Βλυχό, Μαραντοχϊρι. Εφεδρικι Ρζτα, Κομπότι, Μενίδι Καλόβατοσ, άχθ, Ρολφδροςο,Ανζηα,Βίγλα,Καλογερικό,Ψακοτόπι,Κορωνθςία.

11 Δνδεικηικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκηρικού ρεύμαηος για ηο άββαηο 25 Ιοσνίοσ 2011 ζε Κρήηη και Ρόδο Α. ΚΡΗΣΗ Νομός Ώρες Γιακοπής Προβλεπόμενες περιοτές με διακοπή ηλεκηροδόηηζης 20:10-20:50 ΜΑΡΓΑΣΗ,ΚΡΗΣΑ ΚΡΟΤΣΑ,ΑΛΜΤΡΟ,ΒΑΘΤ,ΑΜΟΤΓΑΡΑ,ΚΑΛΟ ΥΧΡΗΟ,ΗΣΡΟΝ,ΠΡΗΝΑ ΜΔΔΛΛΔΡΟΗ. Λαζιθίοσ 20:50-21:30 ΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ,ΓΡΑΛΤΓΗΑ,ΜΤΡΣΟ,ΣΟΜΗΟ. 21:30-22:10 ΒΟΡΔΗΟΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ,ΜΑΛΛΔ ΑΝΑΣΟΛΖ,ΡΗΕΑ, 20:10-20:50 ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΧ ΡΔΘΤΜΝΟΤ Ρεθύμνοσ 20:50-21:30 ΠΛΑΣΑΝΗΑ, ΑΓΔΛΗΑΝΟ ΚΑΜΠΟ, ΠΖΓΗΑΝΟ ΚΑΜΠΟ, ΦΑΚΑΚΗ, ΣΑΤΡΧΜΔΝΟ, ΚΑΛΔΣΑ, ΠΑΝΟΡΜΟ 21:30-22:10 ΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΧ ΡΔΘΤΜΝΟΤ, ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 20:10-20:50 ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΧ ΥΑΝΗΧΝ ( ΑΓΟΡΑ,ΚΟΤΜ ΚΑΠΗ, ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ, ΓΑΚΑΛΟΓΗΑΝΝΖ), ΣΜΖΜΑ ΟΤΓΑ, ΜΑΛΑΞΑ, ΔΣΑΝΑΠ Χανίων 20:50-21:30 ΑΠΟ ΑΓΗΑ ΔΧ ΚΑΗ ΟΜΑΛΟ ΚΑΗ ΔΧ ΚΑΗ ΔΜΠΡΧΝΑ, ΜΟΤΕΟΤΡΑ, ΥΟΡΓΑΚΗ, ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ 21:30-22:10 ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΛΔΝΣΑΡΗΑΝΧΝ, ΟΓΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ, ΟΓΤ ΚΟΤΜΠΔΛΖ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΑ, ΑΓ. ΟΝΟΤΦΡΗΟ, ΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΧ ΥΑΝΗΧΝ (ΓΟΓΟΝΖ, ΚΗΑΜΟΤ, ΠΔΡΗΒΟΛΗΧΝ, ΜΑΡΚΟΤ ΜΠΟΣΑΡΖ, ΠΑΥΗΑΝΑ, ΒΗΟΥΤΜ) 20:10-20:50 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-ΕΑΡΟ-ΓΔΡΓΔΡΖ-ΜΟΤΛΗΑ., ΑΡΥΑΝΔ- ΠΔΕΑ, ΠΡΟΦ. ΖΛΗΑ-ΚΤΠΑΡΗΗ-ΚΑΛΟΤ, ΦΟΗΝΗΚΗΑ Ηρακλείοσ 20:50-21:30 ΜΑΡΑΘΟ-ΓΑΜΑΣΑ, ΔΠΗΚΟΠΖ-ΜΑΡΗ, ΚΔΝΣΡΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΑΣΑΛΔΝΗΟ, ΚΑΛΑΝΗ-ΜΤΡΣΗΑ-ΜΔΛΔΔ-ΘΡΑΦΑΝΟ. 21:30-22:10 ΑΓΑΚΟΤ ΜΔΣΟΥΗ-ΓΑΕΗ, ΚΑΡΣΔΡΟ-ΚΟΚΚΗΝΗ ΥΑΝΗ-ΓΟΤΡΝΔ Β. ΡΟΓΟ 19:30-20:10 ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΒΑ) - ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΕΧΝΖ ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΑΦΑΝΣΟΤ - ΚΑΛΤΘΗΔ (ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΑ) - ΣΜΖΜΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΑΦΑΝΣΟΤ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΦΗΝΘΟ ΚΟΚΗΝΟΤ - ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗΟΤ - ΛΔΧΦΟΡΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΜΔΓΑΛΟ ΣΜΖΜΑ ΟΡΧΝΖ - ΦΑΝΔ - ΚΑΛΑΒΑΡΓΑ - ΚΑΜΔΗΡΟ (ΑΡΥΑΗΑ & ΝΔΑ) - ΚΡΖΣΖΝΗΑ - ΑΛΑΚΟ ΜΔΥΡΗ ΈΜΠΧΝΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΗΞΗΑ - SUPER MARKET "ΒΔΡΟΠΟΤΛΟ" - ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ "ΠΑΝΑΓΟ" ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΟΡΧΝΖ - ΔΛΔΟΤΑ - ΠΛΑΣΑΝΗΑ - ΑΠΟΛΛΧΝΑ - ΑΡΥΗΠΟΛΖ - ΈΜΠΧΝΑ - ΥΑΛΚΖ - ΗΑΝΝΑ - ΜΟΝΟΛΗΘΟ - ΑΠΟΛΑΚΗΑ - ΛΑΔΡΜΑ - ΊΣΡΗΟ - ΠΡΟΦΤΛΗΑ ΚΡΔΜΑΣΖ - ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΣΗΓΑ ΛΔΧΦΟΡΟ ΛΗΝΓΟΤ - ΣΑΗΡΗ - ΑΓΟΤΡΟΤ ΚΟΚΗΝΟΤ - ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗΟΤ - ΛΔΧΦΟΡΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗ - ΚΑΛΛΗΘΔΑ Γήμος Ρόδοσ 20:10-20:50 ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Γ. ΡΟΓΗΧΝ - Ν.Ο.Ρ. - ΚΑΕΗΝΟ "ΡΟΓΧΝ" - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ "ΔΝΤΓΡΔΗΟΤ" ΔΧ Τ/ ΕΔΤΞΔΧ ΗΗ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΣΜΖΜΑ ΑΦΑΝΣΟΤ - ΣΜΖΜΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗΟΤ ΜΗΥ. ΠΔΣΡΗΓΖ ΗΑΛΤΟ (ΥΧΡΗΟ) - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΗΑΛΤΟΤ (ΦΔΡΔΝΗΚΖ) ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΔΥΡΗ ΟΓΟ Θ. ΟΦΟΤΛΖ) ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΡΟΓΗΝΗ - ΚΑΡΑΚΟΝΔΡΟ) ΛΔΧΦΟΡΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ - ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ ΜΔΣΑΞΤ ΟΓΧΝ ΆΝΝΖ ΜΑΡΗΑ & Θ. ΟΦΟΤΛΖ ΠΟΛΖ - ΚΔΝΣΡΟ (Ο.Σ.Δ. - ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ - ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ - SUPER MARKET "ΠΑΠΠΟΤ" - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ "ΠΑΡΣΑΛΖ") ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΟΓΟ ΆΝΝΖ ΜΑΡΗΑ) 20:50-21:30 21:30-22:10 ΚΟΛΤΜΠΗΑ ΘΔΟΛΟΓΟ - ΓΑΜΑΣΡΗΑ - ΜΑΡΗΣΑ - ΠΑΣΗΓΑ (ΜΔΓΑΛΟ ΣΜΖΜΑ) - ΚΑΛΑΜΧΝΑ - ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ ΜΔΥΡΗ ΦΗΝΘΟ ΗΞΗΑ ΜΔΥΡΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ "MIRAMARE" - ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΑΡΑΛΗΑ ΗΑΛΤΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΟΓΟ ΆΝΝΖ ΜΑΡΗΑ) ΜΑΝΣΡΑΚΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΕΗΝΟ "GRAND HOTEL" ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ (ΟΓΟ ΧΚΡΑΣΟΤ) ΛΗΝΓΟ - ΥΑΡΑΚΗ ΚΗΟΣΑΡΗ - ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΗΑΛΤΟΤ ΠΡΟ ΦΗΛΔΡΖΜΟ - ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΚΡΔΜΑΣΖ (ΑΠΟ ΛΤΚΔΗΟ ΗΑΛΤΟΤ ΔΧ ΚΡΔΜΑΣΖ) ΚΗΟΣΑΡΗ - ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΑΓΟΤΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΔΥΡΗ ΟΓΟ Θ. ΟΦΟΤΛΖ) ΜΑΛΧΝΑ - ΜΑΑΡΗ - ΚΑΛΑΘΟ - ΠΤΛΧΝΑ - ΛΑΡΓΟ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΠΔΤΚΟΗ

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες

ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ Καθημερινές ώρες αναχώρησης: 06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.10 (εξπρές), 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Σάββατο Κυριακή και Αργίες ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (οδός Νόρμαν 5,τηλ.2610 421 205) (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Αστακό, Μύτικα, Αμφιλοχία, Βόνιτσα, Ντέκε (Λευκάδα), Μακρυνεία, Θέρμο, Ναύπακτο, Γαλατά) ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΑΓΡΙΝΙΟ ώρες αναχώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 9:00 44 2 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 11:00 42 3 42ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 10/10/2012 12:00 50 4 51ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ 18/10/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ. ΔΗΜΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Αίγιο) ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΑΘΗΝΩΝ 158-26442 ΠΑΤΡA ΔΗΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ FAX ΚΙΝΗΤΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Π Ι Ν Α Κ Α Σ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (που αφορούν στον Πίνακα Αποδεκτών Α ) ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Γραφείο Διοικητή Γραφεία Υποδιοικητών Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνση Διοικητικού Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2641093218 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΣΗ 2641023818 ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2641023818 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΛΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΕΘΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 6 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ. ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 22 εκεµβρίου 2014 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης του Εθνικού Οδικού ικτύου για τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, βρισκόµενο πάντα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*)

1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ(*) 1.1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (*) (*) Η καταγραφή των θαλασσίων διαδρομών έγινε λεξικογραφικά. Τηρείται αλφαβητική σειρά στην αφετηρία και τον προορισμό της θαλάσσιας διαδρομής. Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ GR000233 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑ GR000102 ΑΘΗΝΩΝ 12 ο χλμ ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ GR000131 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΛΕΚΤΩΝ ΥΛΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 1 ΔΑΦΝΗ-ΑΤΤΙΚΗΣ GR000231 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ N/A ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ GR000232 AΓΡΙΝΙΟΥ N/A AΓΡΙΝΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 7 Αυγούστου 2014 Σε ετοιµότητα το E.K.A.B. µε έκτακτα µέτρα κάλυψης του εθνικού οδικού δικτύου για τις ηµέρες του εκαπενταύγουστου. Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας, στα πλαίσια της επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΕ ΣΟΜΕΑΚΕ ΕΠΙΣΡΟΠΕ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ υνημμζνος Πίνακας α/α Σομείς Ψυχικής Τγείας Τπαγόμενοι Δήμοι Πρόεδροι ΣΕΨΤ Φορζας τοιχεία Επικοινωνίας 1 1ος ΣοΨΤ Αττικής Χαϊδαρίου, Αιγάλεω, Αγ. Βαρβάρασ ΠΡΟΩΡΙΝΗ ΤΠΑΓΩΓΗ Ε ΣΕΨΤ 2 ου ΣΟΨΤ Χαμογεωργάκθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α

ΑΔΑ: ΒΙΗ54691ΩΓ-ΩΣΛ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 Γ 99/ 20. Αρ. 31. Π Ρ Ο Σ: Τους Αποδέκτες του Επικαιροποιημένου πίνακα Α Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Απριλίου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους & ΘΡΑΚΗΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές

Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Είκοσι αντιπεριφερειάρχες αποφάσισαν μόνο 7 Κυριακές Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑ τις 7 συν την τελευταία του έτους ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16o ΡΑΛΛΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ

16o ΡΑΛΛΥ 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ Page of o ΡΑΛΛΥ ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΑ ΜΕΓΑΡΑ - ΛΟΥΤΡΑΚΙ /0/ 9,0,0 0,0, 0, SHELL Μάζι,0 0,0, 0,0 ΕΚΟ,00,0 SUPERMARKET MY MARKET,9 0, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ,0 0,0, 0, ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ,0 0,9, 0,0 ΣΧΙΝΟΣ, 0,9,0 0,9 0,9 0,9 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)»

ΘΕΜΑ: «Ορισμός τριακοσίων είκοσι ενός (321) Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Α & Δ ----- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΖΩΝΗΣ Τ.Ζ. > 1.500 / m2 Νομαρχία Περιοχή Κατώτατη Ανώτατη Αθηνών Αγία Βαρβάρα 750 1.100 Αθηνών Αγία Παρασκευή 1.400 2.050 Αθηνών Άγιος Δημήτριος 1.000 1.500 Αθηνών Άγιοι Ανάργυροι 1.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα 29 Απριλίου 2015 Ε.Κ.Α.Β.: Ειδικό Πρόγραµµα Κάλυψης Εθνικού Οδικού ικτύου µε έκτακτα µέτρα για την Πρωτοµαγιά (1/5-3/5/2015). Το Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας δίνει στη δηµοσιότητα το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 1ο χλμ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΙΟΥ 30100 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 166 30200 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 30300 ΣΤΕΡΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.9 Λοιπή τεχνική υποδοµή

1.9 Λοιπή τεχνική υποδοµή 1.9 Λοιπή τεχνική υποδοµή 1.9.1 Ενεργειακή υποδοµή υπερτοπικής εµβέλειας: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ανάλυσης που προηγήθηκε το ίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να είναι σε ικανοποιητική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Υ.ΠΑΙ.Θ. Αττικής Α Αθήνας ΚΕΣΥΠ Αμπελοκήπων Π. Κυριακού 10, Ισόγειο 46ου ΓΕ.Λ. Αθήνας, 115 21, Αμπελόκηποι 2106469537 http://kesyp-ampel.att.sch.gr e-mail: mail@kesyp-ampel.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραστικά Δρομολόγια Λεωφορείων

Υπεραστικά Δρομολόγια Λεωφορείων Υπεραστικά Δρομολόγια Λεωφορείων Από Λευκάδα προς Αθήνα Σάββατο 7:00, 9:30, 12:30, 17:15, 19:00 Κυριακή 9:30, 12:30, 16:30, 17:15, 19:00 ΧΡΟΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ: 5 ΩΡΕΣ ΚΑΙ 30 ΛΕΠΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ / ΤΙΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

Sheet1. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Απομακρυσμένες Περιοχές 30021. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙ Εντός Ορίων Πόλης 30020

Sheet1. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Απομακρυσμένες Περιοχές 30021. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙ Εντός Ορίων Πόλης 30020 Νομός Σταθμός Περιοχή Κατηγορία Τ.Κ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΤΙΚΑΣ Δυσπρόσιτες Περιοχές 30019 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΒΑΡΙΚΟΣ Απομακρυσμένες Περιοχές 30008 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ Απομακρυσμένες Περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 497 507 477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η (Αριθμός 3Κ/2014) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις»

γ) Της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 2469/1997 (Α'38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» Αριθμ. Δ6Α/1004645/ΕΞ2013/13 (ΦΕΚ 22 Β/10-1-2013) : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού

Αναλυτική κατάσταση τµηµάτων που συµµετέχουν στην πιλοτική εφαρµογή του Συστήµατος Ασφαλούς Μετάδοσης αποτελεσµάτων µέσω κινητού ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Εκλ.Περιφέρεια ΕΒΡΟΥ ( 83 τµηµ. ) ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ( 32 τµηµ. ) 1 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 4 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 12 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης 14 E.T. ήµου Αλεξανδρούπολης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310

.. ,1-6-2007 . 57020/ 4 . & : 37 . : 151 80 : m. : 210 3443310 1 Να διατηρηθεί µέχρι.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚ. Π.Ε. &.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ)

ΠΟΡΕΙΑ ΕΣΟ ΩΝ & ΦΠΑ 3 1125 5 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 190.518 277.192-86.674-31,3% 511.742 0 0 0 0 Α'(Α'Β'Γ') ΑΘΗΝΩΝ (Α'-Β'-Γ'-ΙΕ'-ΚΒ' ΑΘΗΝΩΝ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡ. ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - 30 / ' Αναφορά D16-epit-stoxon-2013a Εκτύπωση: 20/08/2013 A/A TAXIS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΠΕ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ E-MAIL 1 50ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΔΕ Α' ΑΘΗΝΑΣ 2105136649 mail@50gym-athin.att.sch.gr "Αρωματικά φυτά και βότανα στον ελλαδικό χώρο" 2 5ο ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΔΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2641048020 mail@5lyk-agrin.ait.sch.gr "Υδάτινοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών

ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ. Παρατήρηση πουλιών. Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου Παιδικά εργαστήρια Διαγωνισμοί. Παρατήρηση πουλιών ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΟΡΕΑΣ 11:00-14:00 ΑΤΤΙΚΗ Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ», Ίλιον Περιήγηση στις λίμνες του Πάρκου τηλ. 210 2316977, 210 8228704 e-mail: park@ornithologiki.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2

ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 1 ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 1 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 2 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ 2 Ετικέτες γραμμής Πλήθος από idikotita ΑΓΡΙΝΙΟ 20 (κενό) 20 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 3 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΝΑ 1 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΙΓΙΟ 10 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Ι. Π. Μεσολογγίου 27/01/2015 Αριθ. Πρωτ. : 27139/3751

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JEREMIE-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Σταδίου 40 102 52 ΑΘΗΝΑΙ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ελευθερίου Βενιζέλου 14 106 71 ΑΘΗΝΑΙ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ01.01 ΔΕ01.02 ΔΕ01.04 ΔΕ01.05 ΔΕ01.08 ΔΕ01.10 ΔΕ01.11 ΔΕ01.12 ΔΕ01.13 ΔΕ01.14 ΔΕ01.15 ΔΕ01.16 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕ0.0 ΔΕ0.0 ΔΕ0.04 ΔΕ0.05 ΔΕ0.08 ΔΕ0.0 ΔΕ0. ΔΕ0. ΔΕ0.3 ΔΕ0.4 ΔΕ0.5 ΔΕ0.6 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΗΗΕ ΑΤΤΙΚΗ Αγ. Δημητρίου Περιοχή Ασυρμάτου 210-9889945 Αγ. Ιωάννη Ρέντη Περιοχη Αγ. Άννης (πισω από το 120) 210-4254340 Αγ. Στεφάνου Πευκόφυτο 21320-30600 Αθηναίων Ιερά οδός 151,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr Τηλ. Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ

1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 2 ΔΕ Α/Α ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 1 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 13Η EBA (Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ) ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κατανομή σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Κατανομή σχολείων γενικής παιδαγωγικής ευθύνης στους Σχολικούς Συμβούλους Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο 3 η Α Ν Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ.

Σχετ.: Η υπ αριθμ. πρωτ. Π3α/Φ.32/Γ.Π.οικ.141770/22-12-2011 εγκύκλιος της Δ/νσης Προστασίας ΑμεΑ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888. Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460 Αλεξανδρούπολης Κεντρικά Λιμεναρχεία Μ. Μπότσαρη 2, Αλεξανδρούπολη, 68100 Βόλου Κ. Προβλήτα Βόλος, 38001 2421028888 Ελευσίνας Κανελλοπούλου 10, Ελευσίνα, 19200 Ηγουμενίτσας Ηγουμενίτσα, 46100 26650 99460

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ( ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ )

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ( ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ) 2490 87699 2831 2928 97889 3333 3150 84331 3585 1 52818 Γ1 - "morfosi" ΚΔΑΠ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α' Βάρδια 2 52821 Γ1 - "morfosi" ΚΔΑΠ Ναυπάκτου Β' Βάρδια 3150 84331 27968 1 52818 Γ1 - "morfosi" ΚΔΑΠ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ιευθύνσεις ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ /νση: Ρωµανού 3, Χαλέπα 73133 Χανιά Κρήτης Τηλ: 28210 23006 Fax: 28210 23003 Email: zema@chania.teicrete.gr Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

3.7 Λοιπή Τεχνική υποδοµή

3.7 Λοιπή Τεχνική υποδοµή 3.7 Λοιπή Τεχνική υποδοµή Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται λοιπές τεχνικές υποδοµές (π.χ ίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ίκτυο µεταφοράς φυσικού αερίου, Υποδοµές επεξεργασίας στερεών απορριµµάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου

2013, προς κάλυψη οικονομικής υποχρέωσής τους χρονικής περιόδου Ιανουαρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Ιουνίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:24314 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ - ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ, ΑΝΑ ΝΟΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΝΟΜΟΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ Τ Ε Λ

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ Τ Ε Λ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Κ Τ Ε Λ ΝΟΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΤΩΛ/NIAΣ ΚΤΕΛ ΑΙΤΩΛ/NIAΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ- ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ: 1 ο χλμ. Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ- ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ ΤΗΛ: 26410-22538 ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σταδίου 29 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3702402 210-3702330 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αριθμοί ΦΑΞ είναι πιθανό να είναι και αριθμοί ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΟΣ ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα)

Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Κόστος αποστολής προϊόντων για μεταφορά με πρακτορείο (ογκώδη ή βαριά αντικείμενα) Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 345 σε ογκώδη/βαριά προϊόντα Νομός-Πόλη Κόστος Νομός Αιτωλοακαρνανίας Αγρίνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1) Κοινωνικά θέματα (Αποδοχές, Απολύσεις, Συμβάσεις, Καταστάσεις Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ- ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΟΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΘΗΝΑ & ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΠΟΥ ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΝΟΥΝ ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Tandem

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ Τ.Ο.Ε.Β. Ισώματος Ίσωμα Ερυμάνθου 25008 Ίσωμα ΑΧΑΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. Μαρμάρων Αιγείρας Αιγείρα Αιγιαλείας 25010 Αιγείρα ΑΧΑΙΑΣ

ΤΟΕΒ - ΓΟΕΒ Τ.Ο.Ε.Β. Ισώματος Ίσωμα Ερυμάνθου 25008 Ίσωμα ΑΧΑΙΑΣ Τ.Ο.Ε.Β. Μαρμάρων Αιγείρας Αιγείρα Αιγιαλείας 25010 Αιγείρα ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟI ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Α.ΛΟΝΤΟΥ 34 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 25200 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ 25008 ΧΑΛΑΝΔΡΙΤΣΑ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΛΓ2Θ-5ΧΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

20 E.DIS.I. NET A.E.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 111 27100 ΠΥΡΓΟΣ 2621040200 olykek@olympiakokek.

20 E.DIS.I. NET A.E.E. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 25 ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 111 27100 ΠΥΡΓΟΣ 2621040200 olykek@olympiakokek. ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΒΡΟΥ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΗΣ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΒΡΟΥ ΦΕΡΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-164 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Β ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αριστοτέλους 17 ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 10187 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20/10/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΤ/ΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Α3/61100/9707 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Νίκης 5-7 10180 Αθήνα ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Tηλ.: 210-3332553/4 Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Ολοκληρώθηκε η Β φάση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629

ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΗΗ ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΔΧ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ 17 επ 13 Φ. 758.2/13/10901/.2629 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΜΒΔΒΛΖΜΔΝΧΝ ΗΑΣΡΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΧΝ-ΝΟΟΚΟΜΔΗΧΝ-ΦΑΡΜΑΚΔΗΧΝ ΖΠΔΗΡΟΤ ΔΠΧΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΟΓΟ ΑΡ. ΣΖΛΔΦΧΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1)

Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Το δίκτυο της ΕΡΤΑ Α.Ε. Το δίκτυο της ΕΡΤ Α.Ε. (1) Η ΕΡΤ Α.Ε. είναι πάροχος ραδιοφωνίας πανελλαδικής κάλυψης Τα κέντρα εκπομπής καιοισυχνότητες λειτουργίας της ΕΡΤ καθορίζονται από την ελληνική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου

4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου 4 η Πρόσκληση LEADER Β. Πελοποννήσου Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης LEADER 24 Αρχαίοι και Ιστορικοί Τόποι Πόλοι Ανάπτυξης της Υπαίθρου της Βόρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ

ΘΕΜΑ: Καταβολή επιδομάτων σε δικαιούχους προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΑ1Λ-ΓΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Τηλ.: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΕΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΑΝΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ- ΕΠΚΑ Θέατρο Διονύσου, Ωδείο Περικλέους ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Ηρώδειο ς Αθήνα Α ΕΠΚΑ Θέατρο Αχαρνών Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ.

ΑΠΟΦΑΖ. β) Σελ κε αξ. 10401/28-7-2014 επηζηνιή ηνπ Παλειιήληνπ πιιόγνπ Γπλαηθώλ κε Καξθίλν ηνπ Μαζηνύ. ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΤΓΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΔΡΓΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Λεηηνπξγηθνύ ρεδηαζκνύ ΣΜΖΜΑ : Eθαξκνγώλ Γηθηύνπ ΑΡΗΘ.ΠΡΩΣ. : 10401/ΓΔΓΔ/ΓΗΛ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Α. Θενδσξίδνπ ΣΖΛ./ΔΩΣ. : 210 8200914 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : 25/9/2014 ΘΔΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790

05/02/2007. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δραγατσανίου 8 101 10 ΑΘΗΝΑ 210-3748880-81 210-3748790 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΥΠ.Α.Κ.Π.) : www.ypakp.gr E-Mails

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΥΚΕΙΩΝ και ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ που έχουν καταχωρίσει Πρόγραμμα Εξετάσεων Α Τάξης Λυκείου (και Β Τάξης Εσπερινού ΓΕΛ) μέχρι 23 /5/ 2014 και ώρα 16.00 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΔΕ ΔΔΕ ΕΣΠΕΡΙΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΟΡΙΖΩΝ Ασφαλιστική Α.Ε.Γ.Α Λεωφόρος Αμαλίας 26α, 105 57, Αθήνα Τηλ: +30 210 32 27 932-6, FAX: +30 210 32 25 540 Α.Φ.Μ: 094019480, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Email: life@orizonins.gr ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2

Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1. ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ 1 Σύνολο - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 ΠΟΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 1 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ 2 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ 3 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 Σύνολο - ΑΓΡΙΝΙΟ 20 ΑΙΓΙΝΑ ΑΙΓΙΝΑ Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ 1 Σύνολο - ΑΙΓΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Τίτλος Πράξης : «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων & Αγροτών στην Πίνδο» Γ. ΑΒΕΡΩΦ 45 ΜΕΤΣΟΒΟ

Α.Σ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΙΝΔΟ» Τίτλος Πράξης : «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Ανέργων & Αγροτών στην Πίνδο» Γ. ΑΒΕΡΩΦ 45 ΜΕΤΣΟΒΟ Επιλεχθέντες Επωφελούμενοι: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 118978578 ΣΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΡΟΥ 3-5 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 065614010 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΡΡΑΚΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 301162008 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΑΒΑΚΗ 14 ΚΟΝΙΤΣΑ 122808943 Α ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΠ ΚΛΕΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδός-Περιοχή Πόλη Ευρύτερη περιοχή - Νομός ΤΚ Κατάστημα Δυσπρόσιτο ΚΑΡΑΜΑΝΑΙΙΚΑ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΠ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Οδός-Περιοχή Πόλη Ευρύτερη περιοχή - Νομός ΤΚ Κατάστημα Δυσπρόσιτο ΚΑΡΑΜΑΝΑΙΙΚΑ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΠ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Οδός-Περιοχή Πόλη Ευρύτερη περιοχή - Νομός ΤΚ Κατάστημα Δυσπρόσιτο ΚΑΡΑΜΑΝΑΙΙΚΑ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΠ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΠ ΚΡΕΜΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑ ΝΟΜΟ, ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΤΙΚΗ 1176 ΑΘΗΝΑ 1000 ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 78 ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ 74 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 70 ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ 68 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 63 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ 61 ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς»

ΘΕΜΑ: «Χαρακτηρισμός ως άγονων, απομακρυσμένων, νησιωτικών και προβληματικών περιοχών για την παροχή κινήτρων στους επικουρικούς ιατρούς» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 10433 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών

ΘΕΜΑ: «Ένταξη οφειλετών του Ο.Α.Ε.Ε. στο Μητρώο Οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.» Σχετ.: Η με αρ. 55/2013 εγκύκλιος Δ/νσης Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 10/1/2014 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Αρ. Πρωτ. Β. Προτ/τας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

ΘΕΜΑ: «Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Διεύθυνση Χωροταξίας Τμήμα Α Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : 11523 TELEX : 216938 TELEFAX : 6458690 Πληροφορίες : Ι. Κουκάς Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΑΒ Πικέρμι. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ΑΒ Ελληνικό

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ΑΒ Πικέρμι. Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Προβλήματα Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες «Αμυμώνη» ΑΒ Ελληνικό Κέντρο Στήριξης Παιδιού ΑΒ Πικέρμι ΑΒ Ελληνικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΒ Χολαργός ΑΒ Βύρωνας 1 ΑΒ Βύρωνας 2 ΑΒ City Καισαριανή ΑΒ City Καρέας ΑΒ City Ζωγράφου ΑΒ Γλυκά Νερά ΑΒ Αγ. Παρασκευή 1 ΑΒ Αγ. Παρασκευή 2 ΑΒ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λίστα Α/Κ στα οποία προβλέπεται να εγκατασταθεί VDSL εξοπλισµός σε Α/Κ (Μάιος 2012) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (Α/Κ µε πρόβλεψη για εγκατεστηµένο VDSL εξοπλισµό σε Α/Κ Μάιος 2012) ΤΗΛΕΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 14ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Π. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ 14ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 14ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ 103ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 105ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 10o NHΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣΧΟΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149

ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ. Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960. Φαξ: 210 8012 149 ΑΣΣΙΚΗ ΚΑΣΑΦΤΓΙΟ ΑΔΕΠΟΣΩΝ ΖΩΩΝ (ΚΑΖ) Ρεριοχι: Μαρκόπουλο Μεςογαίασ Τθλζφωνο: 6977 846 783 & 6971 780 960 Φαξ: 210 8012 149 Ώρεσ επικοινωνίασ: 09:00-14:00, 18:00-20:00 Πνομα επικοινωνίασ: κ. Βάνα Θεοδωρίδου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σε ομάδες σχολείων. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

ΘΕΜΑ: Κατανομή Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου σε ομάδες σχολείων. Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ --- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Τ. Σεχιώτη 38-40 Τ.Κ - Πόλη

Διαβάστε περισσότερα