ΑΠΟΚΟΠΔ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΠΑ. Νομός Αηηικής. Δλδεηθηηθόο πξνγξακκαηηζκόο δηαθνπώλ ειεθηξνδόηεζεο ην μεζημέρι-απόγεσμα και βράδσ ηοσ Σαββάηοσ 25/6/2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΚΟΠΔ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΠΑ. Νομός Αηηικής. Δλδεηθηηθόο πξνγξακκαηηζκόο δηαθνπώλ ειεθηξνδόηεζεο ην μεζημέρι-απόγεσμα και βράδσ ηοσ Σαββάηοσ 25/6/2011"

Transcript

1 ΑΠΟΚΟΠΔ ΦΟΡΣΗΟΤ ΓΠΑ Νομός Αηηικής Δλδεηθηηθόο πξνγξακκαηηζκόο δηαθνπώλ ειεθηξνδόηεζεο ην μεζημέρι-απόγεσμα και βράδσ ηοσ Σαββάηοσ 25/6/2011 Ώρες διακοπής Προβλεπόμενες περιοτές με διακοπή ηλεκηροδόηηζης 13:00-15:00 Μελίδη, Θξαθνκαθεδόλεο, Βαξπκπόκπε, Λπθόβξπζε, Δξπζξαία, Δθάιε, Γξνζηά, Γηόλπζνο, Άγηνο ηέθαλνο, Άλνημε, Κηνύξθα, Καπαλδξίηη, Κάιακνο, Χξνπόο, Οηλόθπηα, Άλδξνο, Σήλνο, Κέα, Αηγάιεσ, Άγηα Βαξβάξα, Γαθλί, Υατδάξη, Πεξηζηέξη, Νέα Ληόζηα, Πεηξνύπνιε, Κακαηεξό,Παπάγνπ, Υνιαξγόο, Φπρηθό, Γαιάηζη, Φηινζέε, Κνιιέγην, Υαιάλδξη, Αγία Παξαζθεπή, Σαύξνο, Ρέληεο, Μνζράην, Νέν Φάιεξν, Σεξςηζέα, Καζηέια, Πεηξατθή, Πεηξαηάο, Κακίληα, Πεγάδα, Φηιαδέιθεηα, Υαιθεδόλα, Άγηνη Αλάξγπξνη, Φπιή, Άλσ Ληόζηα Παγθξάηη, Εσγξάθνπ, Καηζαξηαλή, Καξέαο, Βύξσλαο, Ηιίζηα, Γνπδή, Νένο Κόζκνο, Καιιηζέα, Σδηηδηθηέο, Υαξνθόπνπ, Κνπθάθη, Πεηξάισλα, Παηήζηα, Πιαηεία Ακεξηθήο, Κνιηάηζνπ, Πιαηεία Βηθησξίαο, Πεδίν Άξεσο, Γθύδε, Ακπειόθεπνη, Διιελνξώζζσλ, Δξπζξόο, Πνιύγσλν, Κπςέιε, επόιηα, Πιαηεία.Αηηηθήο, Κνισλόο, Λέλνξκαλ, Μεηαμνπξγείν, Αθαδεκία Πιάησλνο, Βνηαληθόο, Ρνύθ, Κνισλάθη, Εάππεην, Θεζείν, Μνλαζηεξάθη, Μνπζείν, Δμάξρεηα, Καιακάθη, Γιπθάδα, Βνύια, Βνπιηαγκέλε, Βάξε, Βάξθηδα Μαξαζώλαο, Νέα Μάθξε, Ραθήλα, Πηθέξκη, Παιιήλε, Γέξαθαο, Πεληέιε, Βξηιήζζηα, Γιπθά Νεξά, Παηαλία, πάηα, Λνύηζα, Κνξσπί, Μαξθόπνπιν, Πόξην Ράθηε, Κεξαηέα, Καιύβηα, Λαύξην, νύλην, Αλάβπζζνο, Λαγνλήζη Πέξακα, Κεξαηζίλη, Ακθηάιε, Γξαπεηζώλα, Νίθαηα, Κνξπδαιιόο, Φηιαδέιθεηα, Υαιθεδόλα, Άγηνη Αλάξγπξνη, Φπιή, Άλσ Ληόζηα θαξακαγθάο, Αζπξόππξγνο, Διεπζίλα, Μάλδξα, Μέγαξα, αιακίλα, Αίγηλα, Τκεηηόο, Γάθλε, Νέα κύξλε, Παιαηό Φάιεξν, Άγηνο Γεκήηξηνο, Ζιηνύπνιε, Αξγπξνύπνιε, Άιηκνο, Διιεληθό, Παηήζηα, Πιαηεία Ακεξηθήο, Κνιηάηζνπ, Πιαηεία Βηθησξίαο, Πεδίν Άξεσο, Γθύδε, Ακπειόθεπνη, Διιελνξώζζσλ, Δξπζξόο, Πνιύγσλν, Κπςέιε. 25/6/2011-4:54 κκ

2 Νομός Θεζζαλονίκης Δνδεικηικός προγραμμαηιζμός διακοπών ηλεκηροδόηηζης ηο απόγεσμα ηοσ αββάηοσ 25/6/2011, ώρες Ωρες διακοπής Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκηροδόηηζης ΚΔΝΣΡΟ Πλαηεία Γημοκραηίας Λιμάνι ΚΔΝΣΡΟ Δγναηία ΚΔΝΣΡΟ Δγναηία Δρμού ΚΔΝΣΡΟ επάνω από ηην Δγναηία ΚΔΝΣΡΟ Κάηω από Δγναηία ΚΔΝΣΡΟ Κάηω από Δγναηία ΚΔΝΣΡΟ Κάηω από Δγναηία ίνδος, Σμήμα ΒΙΠΔΘ Σμήμα ΒΙΠΔΘ Σούμπα 'Νηεπό, Μ. Μπόηζαρη Κηθιζίας, Σμήμα Καλαμαριάς Β. Όλγας, Μ. Μπόηζαρη, Περιοτή Νηεπό 15:00-17:00 Καλαμαριά Καλαμαριά, Ποζειδώνιο Χαριλάοσ Γήπεδο μπάζκεη ΠΑΟΚ, Περιοτή Hayatt Κωζηανηινοπολίηικα Σμήμα Πσλαίας Θέρμη, Βιομητ. Περιοτή Θέρμης Γριμός, Μελιζζοτώρι Γορκάδα, Άζζηρος, Λεσκοτώρι, Καρηεραί Όζζα, Βερηίζκος, Αζκός, οτός Μελιζζοτώρι Σρίλοθος,Πλαγιάρι, Ν. Δπιβάηες, Σμήμα Περαίας, Αγ. Σριάδα Αγγελοτώρι, Ν. Μητανιώνα Αγ. Παραζκεσή, οσρωηή, Βαζιλικά Σμήμα Περαίας, Ν. Δπιβάηες

3 13:00 15:00 σλ. περί οδού Λαγού θέληρο Λάρηζας Νοκαρτία, Αζησλοκία σλ. περί οδού Ηρ. Ποισηετλείοσ οδοί Παπαλδρέοσ, Καρδίηζες Πόιε Διαζζόλας Καιιηζέα, θοπηά, Καρσά Άθρε, Λοσηρό, Κραληά Διαζζόλας Γαιαλόβρσζε, δοκεληθο, Γακαζη Διαζζόλας Σζαρηηζάλε, Βοηαλοτώρη, Γαιαλόβρσζε, ηεθαλόβοσλο Γση. Πόιες Διαζζόλας, Ληβάδη, Γοιίτη, Αγ. Γεκήηρηος Πηερείας Πόιε Φαρζάιφλ, Κέληρο Τγείας Βαζηιή Βορεηοδσηηθό Σκήκα Σσρλάβοσ Ακπειώλας, Κιηληθή Ιπποθράηεηο Ακσγδαιέα Σερυηζέα σλ. Σδίκε, Ακπειόθεποη, ηάδηο, Κοισκβεηήρηο Βηοκεταληθή Περηοτή Κέληρο Τγείας Γόλλφλ, Γόλοη, Μαθρστώροη, Ιηέα 15:00 17:00 Δπίιεθηος Φαρζάιφλ Μ. Δσηδρίο, Πσργάθη, Τπέργεηα Αρδεσηηθά, Περ. Καρδίηζας ηασρός, Αγ. Γεώργηος Βρσζηά Ατίιιεηο Φαρζάιφλ Παι. Δζλ. Οδός από Ν. κύρλε έφς 303 ΠΔΒ, 110 ΠΜ (Αεροδρόκηο) Ν. κύρλε έφς 31ες Ασγούζηοσ ΠΛ. Αγ, Βειηζαρίοσ, Α.Σ.Α. Αρδεσηηθά Γσρηφλες Διεσζέρηο Διεσζέρηο, Οκορθοτώρη Οκορθοτώρη, Καιοτώρη Γήκος Νέζζφλα Λαρίζες Σύρλαβος Ακπειώλας, Βρσόηοπος, Βηοκεταλίες 17:00 19:00 Γηάλλοσιε, Έργαη. Καηοηθίες, Βηοκεταλίες Γσηηθό Σκήκα Πόιες Λάρηζας Γσηηθά Πόιες Λάρηζας Σκήκα Δ.Ο. προς Αζελά, TRT, Δθ. Διεσζερία Γσηηθά Πόιες Λάρηζας Βηοκεταλίες Γσηηθά Ν. Λάρηζας Βηοκεταλίες Γσηηθά Ν. Λάρηζας Ρατούια, Βηοκεταλίες Αγηά, Μειίβοηα, Αλαηοιή, Γεραθάρη αραληάπορο σθηά, Παιαηόθαζηρο, Βερδηθούζηα Ροδηά, Γειέρηα Αρδεσηηθά Κοσιοσρίοσ ήραγγα ΟΔ.Σέκπε 0 Δ. Ο. Λάρηζας Θεζ/λίθες περί ηολ θόκβο Γσρηώλες Αρδεσηηθά, Βοσζηάζηα Προς Δ.Ο. Αζελώλ Αρδεσηηθά Άγηας Λοσηρό, Γοσδρούηζη, ηρ. Ναηο Ν. Περηβόιη Αρδεσηηθά θαηά κήθος Δ.Ο. Αζελώλ Αρδεσηηθά Υάιθες Πιαηύθακπος, Γιαύθε Αλαηοιηθές ζσλ. Λάρηζας, Οδός Λάρηζας Βόιοσ Σκήκα Νίθαηας, Αρδεσηηθά Ν. Λεύθε, Μεζοράτε, Αγ. Αλάργσροη Βηοηετλίες, Βοσζηάζηα προς Δ.Ο. Αζελώλ Νίθαηα Αλζούποιε, Οδός Φαρζάιφλ, θέληρο Λάρηζας πιεζίολ Αζηόρηα Ν. Ποιηηεία Ν. Ποιηηεία Οδός Λάρηζας Νίθαηας

4 13:00 15:00 Γήκνο Σξηθθαίσλ, Καιιηδέλδξνπ Γήκνο Μαιαθαζίνπ, Υαζίσλ, Καιακπάθαο 15:00 17:00 Γήκνο Σξηθθαίσλ,Φαιώξεηαο 17:00 19:00 Γήκνο Σξηθθαίσλ Σξηθάισλ Γήκνο Καιακπάθαο,Βαζηιηθήο,Φαιώξεηαο Γήκνο Καιακπάθαο,Βαζηιηθήο,Σπκθαίσλ 21:00 23:00 Γήκνο Δζηηαηώηηδνο, Πειιηλαίσλ Γήκνο Δζηηαηώηηδνο, Παιαηνθάζηξνπ, Σξηθθαίσλ Γήκνο Πειιηλαίσλ 13:00 15:00 Γ.Γ Πξναζηίνπ, εξβσηώλ, Πεδηλνύ Γ.Γ Πέηξηλνπ, Μεηακόξθσζεο, Βινρνύ, Αγ. Γεκεηξίνπ, Μαξαζέαο 15:00 17:00 Β Γ πόιεο Καξδίηζαο, Γ.Γ Μεηξόπνιεο, Φξάγθνπ, Παιαηνθθιεζίνπ, Λνμάδαο, Φαλαξίνπ, Καλαιίσλ, Μνξθνβνπλίνπ, Μεζηληθόια Βόξεην ηκήκα πόιεο Καξδίηζαο, Γ.Γ Αξηεζηαλνύ, Ρηδνβνπλίνπ 17:00 19:00 Καξδίηζαο Γ.Γ ηαπξνύ, Πξνδξόκνπ, ΑΓ. Θενδώξσλ, Μαηαξάγθαο, Δξκεηζίνπ Γ.Γ Αγηνπεγήο, Ακπέινπ, Αγ. Παξαζθεπήο, Μαπξαράδσλ, Φίιηαο Γ.Γ Λενληαξίνπ, Αριαδηάο, Αλάβξαο, Αλσ θαη Κάησ Κηεκέλεο, Λνπηξώλ Καίηζαο Γ.Γ Λνπηξνύ, Κέδξνπ, Θξαςηκίνπ, Παιηνπξίνπ, Γαθλνζπειηάο, Απηδηάο 21:00 23:00 Γ. νθάδσλ. 13:00 15:00 Διιεληθά Καιώδηα, Γάθλεο, Δξπζξέο ΒΗΟΣΔΡ, LIDL Κξηο Παλ, Διαηώλαο Πεηδεηαθεο, Νάλνο Tupperware, OMP Europe, Pipelife Θήβα, Πιαηαηέο Υαηξώλεηα Θνύξην Αγ. Βιάζηνο Αλζνρώξη Πξ. Ζιίαο Αληι ΔΤΓΑΠ Βαζηιηθά θάθα Λεπθνρώξη (Αξδ) Ληβαδεηάο Αθόληην Αγ. Απόζηνινη Αληι. ΔΤΓΑΠ Αξδεπηηθά Πιαηαηώλ Εεκελό 15:00 17:00 Θήβα σιελνπξγεηα Θεβώλ, Πξηόβνινο, Γεξβελνρσξηα Αγ. Γεκήηξηνο Καξπά Μαπξόγεηα Κσπατο ΑΔΒΔ Ννζνθ. Θήβαο 17:00 19:00 Βνησηίαο ήξαγγα Καιιηδξόκνπ (ΣΔΡΝΑ), ΔΡΓΟΔ, Ρεγγίλη Μόδη (Αξδ.) Ξπιηθνί, Σηζξώλην, Γξπκαία Ακθίθιεηα (Αξδ) Παιαηνρσξίνπ (Αξδ) Αληιηνζηάζην ΔΤΓΑΠ Γηζηόκνπ Ακπεινρώξη, Λενληάξη, Λεύθηξα, Διινπία, Γόκβξαηλα, Πξόδξνκνο, Αιπθή Αξδεπηηθά Βαγηώλ Βάγηα, Θέζπηεο, Αζθξή Γαιαμίαο, Λαηνκεία Λνπηνύθη, Μειιηζνρώξη, Καπαξέιη Πξ. Ζιίαο Αληι ΔΤΓΑΠ Βαζηιηθά θάθα Λεπθνρώξη (Αξδ) Υαηξώλεηα Θνύξην Αγ. Βιάζηνο Αλζνρώξη 21:00 23:00 ΒΗΟΣΔΡ, LIDL Κξηο Παλ, Διαηώλαο Πεηδεηαθεο, Νάλνο Tupperware, OMP Europe, Pipelife σιελνπξγεηα Θεβώλ, Πξηόβνινο, Γεξβελνρσξηα Αληιηνζηάζην ΔΤΓΑΠ Γηζηόκνπ Ληβαδεηάο Οξρνκελόο Παύιν Λνύηζη ΟΣΔ Υισκνύ Αγ. ππξίδσλ Πύξγνο 13:00 15:00 Άκθηζζα 15:00 17:00 Γαιαμείδη, Δξαηεηλή,Γηαζ.Ναππάθηνπ 17:00 19:00 Φσθίδνο Γειθνί, Αξάρσβα, Γηαζ.Γηζηόκνπ, Γηαζ.Λεηβαδηάο. Ληδσξίθη 21:00 23:00 Γξαβηά, Γηαζ.Λακίαο, Γηαζ. Λεηβαδηάο. 13:00 15:00 Βεινο Λεπνπξα Νενρσξη Αριαδεξε Απισλαξη Μνπξηεξε Ορζσληα Ομπιηζνο Πιαηαλα Παξ Κπκεο Μεζνθακπνο Κπκε 15:00 17:00 Αιηβέξη Λαηα Καηαθαινο Ληγληησξπρεην Αγ. Λνπθαο Παξακεξηηεο Κξεκαζηνο Μαθξπρσξη Μαληθηα Αλσ-Καησ εηηα Βέινο, Λέπνπξα, Κξηέδα, Πεηξηέο, Κνζθηλά, Εάξαθεο,Μεζνρώξηα, Σζαθαίνη, Πνιππόηακνο, Ε Πεγή, ηύξα. Πόιε Υαιθίδαο, Λειάληην πεδίν Δπβνίαο 17:00 19:00 Κάξπζηνο Μειαθη Πξαζηλν Γπζηνο Αξγπξν Αικπξνπνηακνο Ν ηπξα Καςαια Νεκπνξην Πνξην Λαθηα 21:00 23:00 Αιηβέξη Λαηα Καηαθαινο Ληγληησξπρεην Αγ. Λνπθαο Παξακεξηηεο Κξεκαζηνο Μαθξπρσξη Μαληθηα Αλσ-Καησ εηηα Καηζαξσλη Αγ Γεκεηξηνο Αθηαην Γηαλληηζη Πνζη Μειηζζσλ Καιιηαλνη ηνππαηνη Βαξειαηνη

5 13:00 15:00 Ρεριοχζσ Ν. Κεφαλονιάσ 15:00 17:00 Κεφαλλθνίασ Ρεριοχζσ Ν. Κεφαλονιάσ 21:00 23:00 Ρεριοχζσ Ν. Κεφαλονιάσ 13:00 15:00 15:00 17:00 Γοφβα, Αρόθ, Κάςτρο,Εβραιομνιματα,Ταμπάχανα,Αςτυνομικά, Δαςφλιο Μυρτιά, Καμάρεσ (παραλιακά) Κ. Αχαία, Λιμνοχϊρι,Καλαμάκι, τμιμα Νιφορζικα Αμερικισ, Νοταρά, Επιδαφρου, Αγυιά, Τερψικζα, Ρροάςτιο, Καςτελόκαμποσ, ίο, Βερναδζϊκα Λάγγουρα, Ρεριβόλα, Ελεκίςτρα Εργατικζσ κατοικίεσ, Κρφα Κτεϊν όπιςκεν Σπθλιϊπουλου, ΑΒΕΞ, Βερόπουλοσ, Βαςιλόπουλοσ Λεφκα, Ραραλία, οίτικα, Τςαοφςθ Λεφκα, Κάτω Οβρυά, Μιντιλόγλι, οίτικα, Βραχνζϊκα, Τςουκαλζϊκα όδου, Κορίνκου, Ζαίμθ, Κανακάρθ, Κολοκοτρϊνθ, Καραϊςκάκθ, Αλ.Υψθλάντου μζχρι Ερμοφ Κζντρο Αιγίου (Μθτροπόλεωσ) Ρόλθ Αιγίου Ρλατεία Ελευκερίασ, Μθτροδϊρου, Λφκωνοσ, Κορυτςάσ Γοφναρθ, Ερενςτρϊλε, Ραπαφλζςςα, Κανακάρθ, Μαιηϊνοσ, Ρλατεία Γεωργίου Ρζντε Ρθγαδίων, Ιράκθσ, Νόρμαν, Πκωνοσ Αμαλίασ Ηρ. Ρολυτεχνείου, Αμερικισ, Σοφοκλζουσ, Τερψικζασ Ναυμαχίασ Ελλθσ, Ιεςςαλονίκθσ, Ιράκθσ, Ακθνϊν, Αγ. Ανδρζου μζχρι Γεροκοςτωποφλου Aγ. Σοφίασ, Μακεδονίασ,Μουροφηθ, ιγα Φεραίου Ελαςςϊνοσ, Κιλκίσ, Κωνςταντινουπόλεωσ, Μαιηϊνοσ, Αγ. Αχαΐασ Νικολάου 17:00 19:00 Οβρυά Καλλικζα,Ραυλόκαςτρο,Κουρλαμπά,Δεμζνικα Ρατρϊν Ακθνϊν, Μεγίςτου, Ιεοδότου, Ανκεμίου, Κλεάνκθ, Καηαντηάκθ, Αρζκα Λιμνοχϊρι,Αρδευτικά ΒΚΡΕ, Καμίνια, Αλλιςόσ Φτζρθ, ορεινι περιοχι Καλαβρφτων προσ Βλαςία,Φ/Β ΔΕΜΟΣΚΑ Κζντρο Αιγίου (κλ. Οικονόμου, ιγα Φεραίου,Σολωμοφ) Ρόρτεσ, Σανταμζρι, Λουςικά, Ελαιοχϊρι, Καραμεςιναίϊκα, Λαμπρζϊκα, Μφρτοσ Ανω Διακοφτό, Καλάβρυτα ιόλοσ,καγκάδι,γιουλζικα,φράγκα,απιδεϊνασ Βουπράςιο,Βάρδα,Μανωλάδα Μετόχι,Λάππα,Καλογριά,Μποντζικα,Γομοςτό, Καρζϊκα, Σαγζϊκα. ΒΚΡΕ 21:00 23:00 Καλαβρφτων, Γερμανοφ, Καραϊςκάκθ Ακράτα,Αιγείρα Στάδιο,Γθροκομείο,Εγλυκάδα,Σαμακιά,Λυκοχωρό,Ρουρναρόκ αςτρο,ελεκφςτρα Λ'αγγουρα,Ακρωτθρίου, Αγ. Κωάννθσ Ρράτςικα, Τζρψθ,Λαδόπουλοσ Ζαρουχλζικα εωσ Ρειραικι Ρατραικθ Κ. Αχαία,,τμιμα Νιφορζικα,Καλαμάκι ΒΚΡΕ Ροταμόσ, Ευρϊπουλοι, λ. όπα, Βάτοσ, Γιαννάδεσ, Ερμόνεσ, 13:00 15:00 Μάρμαρο

6 Αγ.Γεϊργιοσ,Χλωμόσ,Κουςπάδεσ,Ρετρίτθσ Τμιμα Μαντουκίου,Αλυκζσ,Κοντόκαλι,Γουβιά,Ροταμόσ 15:00 17:00 Ραλιά πόλθ, Δικαςτιρια, Σπθλιά, νιςοσ Βίδο Μαντοφκι, Σολάρι, τμιμα Ροταμοφ, Λιμεναρχείο, Λιμάνι Κερκφρασ Φζλεκασ, Δουκάδεσ, Λιαπάδεσ, Ραλαιοκαςτρίτςα, Αρίλλασ, Καββαδάδεσ, Μακράκι Καπουκίνοι, Κoγκεβίνα, Σαρόκο Μπενίτςεσ, Γαςτοφρι, Ρζραμα, Βφροσ, Βαρυπατάδεσ Γαρδί, Αγ. Ματκαίοσ, Χαλκοφνασ, Ρεντάτι, Αγ. Γόρδιοσ, 21:00 23:00 Γαροφνασ, Κζντρο πόλθσ, ΟΤΕ, πλατεία Σπιανάδα, Λιςτόν Κ.Κορακιανά, Αγ.Μάρκοσ, Σινιζσ, Καςςιϊπθ, Ρερίκεια κεντρο Ρόλθσ, Νομαρχία, Ρλατεία Σαρόκου 13:00 15:00 Ε.Ο. από Στάνου ζωσ Κουβαρά, εργοςτάςιο KNAUF. Ξθροπιγαδο, Δ.Ευπαλίου (Μαλάματα,Μανάγουλθ,Μοναςτθράκι,Μαρακιάσ,Σεργοφλα), Δ.Τολοφϊνοσ ζωσ Ερατινι, νθςί Τροιηόνια. Τμιμα Ρεντάλοφου,Κάμποσ, ΑντλιοςτάςιαΛεςίνι. Στράτοσ, τμιμα Οχκίων, Ε.Ο ζωσ Κουβαρά ζτςινα,μοφςουρα, Ελλθνικά, Σταμνά, Ρλατυγιάλι τμιμα Διμου Νεάπολθσ, Δυτικό τμιμα Αγρινίου Αμπζλια,Καραμανζικα,Αγ.Βλάςιοσ,Κυπάριςςοσ,Ροταμοφλα,Φ ραγκόςκαλα,σαργιάδα,μαλευρό,ρεντάκορφο,οικιςμοί Δ.Ραρακαμπυλίων,Σταυροχϊρι διμου Ρρουςςοφ. 15:00 17:00 Οικιςμόσ Κρεμαςτϊν, Ψθλόβραχοσ, Αγαλιανόσ, Αλζςτια, Σαρκίνθ, Φτελιά διμου Ρρουςςοφ. Στάνοσ, Αμφιλοχία, Σπάρτοσ, Λουτρό, Ανοιξιάτικο κλπ, Οικιςμοί ζωσ Κατάφουρκο. Μεςολόγγι, Νοςοκομείο Μεςολογγίου, Νομαρχία Αιτωλ νίασ 17:00 19:00 21:00 23:00 Αιτωλοακαρνανίασ Ραπαδάτεσ, Ματαράγκα, Γραμματικοφ, Γαβαλοφ, Αγ.Ανδρζασ, Μεςάριςτα, Μακρυνοφ, Καψοράχθ, κλπ,οικιςμοί μακρυν. Ανω-Κάτω Κεράςοβο, Οικιςμοί περιοχισ προσ Ελλθνικά Μεςολογγίου, τμιμα οικιςμοφ Ζευγαρακίου, οικιςμόσ Φραγκουλαίικα. Ορεινόσ Βάλτοσ (Μπαμπαλιό, Βαρετάδα, Γιαννόπουλοι, Αλευράδα, Μαλεςιάδα, Χαλκόπουλοι, Εμπεςόσ, Βρουβιανά κλπ) τμιμα Μεςολογγίου, Ευθνοχϊρι, Γφρα Μακρι, ΤΕΚ Μεςολογγίου,Γαλατάσ,Κρυονζρι Διμοσ Ναυπάκτου, Λυγιά Ναυπάκτου, Κζντρο Υγείασ Ναυπάκτου Αφροξυλιά, ίγανθ, Βλαχομάνδρα, περ. Ρλατανίτθσ, Διμοσ Αντιρρίου, Γζφυρα ΚΟΥ ΑΝΤΚΚΟΥ Δάφνθ Ναυπάκτου, Δ.Ευπαλίου (Καςτράκι, Ευπάλιο, Κλίμα, Τείχιο, Ροτιδάνεια) και Δ.Αποδοτίασ ( Ανω Χϊρα, Ελατοφ, Τερψικζα, Λιμνίτςα, Αςπριάσ, Καταφφγιο, Αναβριτι, Καλλονι, Γραμμζνθ οξυά). κζντρο Διμου Ναυπάκτου, Ραλαιοπαναγιά Διμου Ναυπάκτου, εργος. Ρολφχρονου. Πχκια, Γουριϊτιςςα, ίγανθ, Αγ.Γεϊργιοσ Καλυβίων Τριχϊνιο, Δαφνιάσ Μακρυνείασ, Διμοσ Ιζρμου και Οικιςμοί αυτοφ ςτο ανατολικό τμιμα τθσ ορεινισ Τριχωνίδασ.

7 Λεπενοφ, Φυτείεσ, Σκουρτοφ, Μαχαιρά, Βαςιλόπουλο, Καραϊςκάκθ, Βλυηιανά, Αςτακόσ αϊνεσ, Σκουτεςιάδα, οι οικιςμοί του διμου Ραναιτωλικοφ (Σχίνοσ, Σκουτερά, Κεραςιά, Αγ.Ραραςκευι, Καςτανοφλα, Καμαροφλα, Νζα Αβϊρανθ, Μεταλοπλαςτικι,Ρερ.Εργ.Κατοικιων Διμου Αγρινίου. Τρφφοσ, Κουνοπίνα, Κατοφνα, Αετόσ, Αρχοντοχϊρι, Κομποτι, Κανδιλα, Μφτικασ, νθςιά Κάλαμοσ, Καςτόσ ν.λευκάδασ. Ανατ.ορεινι Ναυπακτία, Λυγιά Ναυπάκτου, Σκάλα Ναυπάκτου, Βομβοκοφ, Δάφνθ, Ραλιοχωράκι, Διμοσ Ρυλινθσ, Διμοσ Ρλατάνου, τμιμα Διμου Αποδοτίασ,εγκαταςτάςεισ ΕΥΔΑΡ ςτον Εφθνο 13:00 15:00 Καλαμάκι, Λαγανά 15:00 17:00 Ζακφνκου Λαγανάσ, Λικάκια, Κερί ν.δ. τμιμα νθςιϊν 21:00 23:00 Καταςτάρι, Αλυκζσ και β.δ. τμιμα νθςιϊν Βολίμεσ 13:00 15:00 Ρφλοσ, Μεκϊνθ, Φοινικοφντα Ρεριοχζσ Γαργαλιάνων Βιομθχανικι ηϊνθ, Αεροδρόμιο, Ανδροφςα, Βαλφρα Φ/Β ΚΟΔΑΝΚΔΗΣ Ρεριοχι Κυπαριςςίασ 15:00 17:00 Κζντρο πόλεωσ, οδόσ Ακθνϊν, Διοικθτιριο Αςπρόχωμα, Βόρειο τμιμα Ακρίτασ,Ακοβιτικα,Καρζλιασ Ροτά ωμανοιφ,κοριφλαςιο Μεςςθνίασ 17:00 19:00 Αγία τριάδα, Αριςτομζνουσ Αερίτθσ,Ραλαιά πόλθ,αγορά,ρλατεία 23θσ Μαρτίου ΒΚΟΡΑ,Μπουρνιάσ,Αεροπορικι Βάςθ Ραραλιακι ηϊνθ,μποφκα,ρεταλίδι,κορϊνθ 21:00 23:00 Ρεριοχι εκατζρωκεν οδοφ Καλαμάτασ- Μελιγαλά, ΒΚΡΕ Μελιγαλά, Ιουρία,Αρφαρων,Αριοσ Αντλιοςτάςια Καλαμάτασ Ρεριοχι βόρειασ Μεςςθνίασ, Μελιγαλάσ,Ρρϊθν διμοι Αυλϊνοσ,Αετοφ,Ανδανείασ,Ειρασ κϋοιχαλιασ 13:00 15:00 Σϊςτι, ουπάκι, Κζντρο & Φράγμα Σκουροχϊρι, Κατάκολο,Σκαφιδιά Κάςτρο, Αρκοφδι, Λουτρά Κυλλινθσ Τραγανό Αμπελϊνασ, Κουτςοχζρα, γραμμι Ρθνείασ 15:00 17:00 Ρφργοσ τμιμα Αμαλιάδασ Ανδραβίδα, Καβάςιλα, τμιμα Γαςτοφνθσ Ηλείασ 17:00 19:00 Ρφργοσ Βοφναργο, Ξυλοκζρα, Χανάκια, Μυρτιά Λαςτζϊκα, Σπιάτηα Ρφργου, Επιτάλιο Μαρακιά,Ραραλία Βαρκολομιό, τμιμα Γαςτοφνθσ 21:00 23:00 Αρχαία Ολυμπία, Μίρακα, Λυναριά, γραμμι Λάλα Σαβάλια Αρετι 13:00 15:00 Ανατολι, ανατολικό τμιμα πόλθσ Κωαννίνων Νοςοκομείο Χατηθκϊςτα, Κζντρο πόλθσ Ζερβοχϊρι, χωριά Σουλίου,Γαρδίκι Ραραμυκιά,Καρβουνάρι, κυρα Ραναγιά, Ρροδρόμι Ρλατάρια, Σφβοτα, Αργυρότοπο Βόρειο τμιμα τθσ πόλθσ προσ κζντρο Νεοχωρόπουλο, Κζντρο Κωαννίνων

8 Δυτικό τμιμα πόλθσ Κωαννίνων,Μεγ.Αλεξ'ανδρου Σπφρπυ Λάμπρου,Σουλίου ζωσ Ρλατεία Ομιρου Ν.Ζζρβα. Κόνιτςα, Επαρχία Κόνιτςασ Μαηαράκια, Καρτζρι, Διμοσ Ρζρδικασ Τμιμα Ελεοφςασ, Λυγκιάδεσ, Μαηια, Ρζραμα Μπάφρα, Νεοκαιςάρια, Μπιηάνι, Λάκκα Σοφλι, Τζροβο,Ολθ θ ΕΟ Κωαννίνων-Ακθνϊν από το PRAKTIKER προσ Ακινα. 15:00 17:00 Ν. Σελεφκεια, Ηγουμενίτςα κζντρο Πλα τα χωριά εκατζρωκεν τθσ Εκνικισ οδόυ Κωαννίνων- Ηγουμενίτςασ,οδοτόπι,Γραμμενοχϊρια,Κόντςικα,Αςβεςτοχϊ ρι. Κωαννίνων & Ιεςπρωτίασ Είςοδοσ πόλθσ από Κόνιτςα, Κολυμβθτιριο,κζντρο πόλθσ Ανατολι, πάρκο Ρυρςινζλλα, πόλθ Κωαννίνων ΒΚΡΕ, Γαρδίκθ Κάτςικα προσ Σφρακο, Καλαβρφτεσ, Κατςανοχϊρια,ΔΘΜΟσ 17:00 19:00 Βορείων Τηουμζρκων. Κοςμθρά,Δωδωνοχϊρια εωσ και ηωτικό,σιραγγ Δωδϊνθσ Εγνατίασ Ρολφγυροσ, Τυριά Διμοσ Φιλιατϊν, Διμοσ Σαγιάδασ Επαρχία Μετςόβου,Βουτονόςι,Μθλιά. Ζαγοροχϊρια,Ράπιγκο,Βρφςθ Ραςά. Ελεοφςα, Κρφα, Ρζραμα Λαδοχϊρι, Γραικοχϊρι, Λιμάνι, Άνω πόλθ Μαυροφδι, Ραραπόταμοσ, Εκνικι οδόσ προσ Κωάννινα Σταυράκι, Δροςιά, τμιμα Κωαννίνων 21:00 23:00 Ελεοφςα, Λάψιςτα, Ρετςάλι, Ρρωτόπαππα ΒΚΡΕ, Γαρδίκθ Ρεδινι, αμπζλεια, Μανωλιάςςα, Επιςκοπικό Κόνιτςα, Επαρχία Κόνιτςασ Ζερβοχϊρι, χωριά Σουλίου,Γαρδίκι Επαρχία Ρωγωνίου, Δελβινάκι Βαςιλικό, Κεφαλόβρυςο Ραραμυκιά,Καρβουνάρι, κυρα Ραναγιά, Ρροδρόμι 13:00 15:00 Τραχειά, Κοιλάδα, Σαλάντι, Δίδυμα, Φοφρνοι, Καρναηζϊκα Καρυά, Φρζγγενθ, Βροφςτι Φ/Β ΛΕΚΑΝΑ Αγ. Απόςτολοι, Καλλονι, Σκαπζτι, Δρυόπθ, Ανω Φανάρι, Καρατηά, Ρ.Επίδαυροσ Ρορτοχζλι, Χινίτςα, Νότιεσ και Ανατολικζσ Σπζτςεσ Λναχοσ, Θρα, Χωνικά, Λίμνεσ, Ρροςφμνθ Φ/Β ΔΑΦΝΕΣ Λναχοσ, Μυκινεσ, Μπάρςα, Φφχτια, Αρχαία Νεμζα ν. Κίοσ, Κιβζρι 15:00 17:00 Λρια, Δρζπανο, Βιβάρι, Κάντια, Καρναηζϊκα Άρια, Αςίνθ, Τολό, Λευκάκια, Ρλάκα Δρεπάνου Κουτςοπόδι Κιβζρι, Μφλοι, Ανδρίτςα,Ελλθνικό,Σκαφιδάκι 17:00 19:00 Κόςτα, Αγ. Αιμιλιανόσ, Βορ. Σπζτςεσ Γαλατάσ, Ρόροσ, Δάριηα Αργολίδασ Κρανίδι, Βερβερόντα, Ρορτοχζλι Λαλοφκα, Αγ. Τριάδα, Ραναριτι Ερμιόνθ, Φ/Β ΚΟΚΚΝΑΚ Αργολικό, ν.τίρυνκα, Αγ. Δθμιτριοσ, Αγ. Ανδριανόσ, Λυκοτροφπι τμιμα Αγ. Αποςτόλων, Τροιηινα Αργολικό, Λυγουριό, Τίρυνκα, Ραναριτι,Ν.Επίδαυροσ.

9 Μαλανδρζνι, Σχινοχϊρι, Λφρκεια, Αλζα, Σκοτεινι Κουρτάκι, Ρυργζλα, Δαλαμανάρα 21:00 23:00 Τραχειά, Κοιλάδα, Σαλάντι, Δίδυμα, Φοφρνοι, Καρναηζϊκα Καρυά, Φρζγγενθ, Βροφςτι Φ/Β ΛΕΚΑΝΑ Ρορτοχζλι, Χινίτςα, Νότιεσ και Ανατολικζσ Σπζτςεσ Λναχοσ, Θρα, Χωνικά, Λίμνεσ, Ρροςφμνθ Φ/Β ΔΑΦΝΕΣ Κουτςοπόδι 13:00 15:00 Ρεριςτζρι, Μυρτιά,Γραμμοφςα. Σπάρτθ, Σελαςιά 15:00 17:00 Λευκόχωμα Γεράκι, Γκορίτςα 17:00 19:00 Σπάρτθ Λακωνίασ Κφκθρα Γφκειο Δαιμονια,Αρχάγγελοι,Ραντάναςα,Φ/Β ΒΑΩΝΚΑ,Ελαφονθςοσ 21:00 23:00 Σκάλα,Κροκεζσ,Στεφανιά,Ελοσ,Λεθμονασ. Μαγοφλα Τρίπολθ περιφερειακά, Μερκοβοφνι, Σκόπθ, Σάγκα, Νεςτάνθ, 13:00 15:00 Σιραγγα Αρτεμθςίου sollar πελάτθσ ΜΤ Διμοσ Β.Κυνουρίασ,Δολιανά Διας. Τρίπολθσ,Ακιναιον,Γραικόσ,Φαλαιςία,Μεγαλόπολθ,Τουρκολζ κα Διας.Ρφργου,Καρφταινα,Ανδρίτςαινα, Φ/Β ΡΑΝΑΓΑΚΚΚΑ 15:00 17:00 17:00 19:00 Αρκαδίασ Οδοί Καλαμϊν, Ταξιαρχϊν, Ερ. Σταυροφ, πλατείεσ Αγ. Βαςιλείου, Ανεξαρτθςίασ & Νοςοκομείο Δ. Τρικολϊνων (Στεμνίτςα-Δθμθτςάνα), Δ. Λαγκαδίων, Τρόπαια Οδοί Καλαμϊν, Καλαβρφτων, Σπάρτθσ, Εκν. Αντίςταςθσ, ΟΗΕ, πλατείεσ Κολοκοτρϊνθ, Άρεωσ& Εκνικό ςτάδιο Δ. Φαλάνκου (Ριάνα-Χρυςοβίτςι-Αλωνίςταινα), Δ. Βαλτετςίου (Αςζα-Αραχαμίτεσ-Δόριηα) ΒΚΡΕ, Νεοχϊρι, Ζευγουλιατό, Φ/Β ΟΚΑΣ ΑΚΟΛΚΚΗ Δ. Κλείτοροσ, Δάφνθ, Ρουρνάρια, Δ. Ραίων, Ρερδικονζρι, Δ.Λευκαςίου (Κλειτορία) Διας. Σπάρτθσ,Μεγαλόπολθ Δ. Κοντοβάηαινασ, Βάχλια, Βαλθμάχι, Δ.Τροπαίων, Δ.Αροανίασ 21:00 23:00 (Σειρζσ-Λεχοφρι) Δ. Ηραίασ(Ρυρρι, Αγάλω, άχεσ) Διας. Καλαμάτασ,Ραραδείςια,Χράνθ sollar πελάτθσ ΜΤ 13:00 15:00 Λζχαιο, Ρεργιάλι, Άςςοσ Κουταλάσ, Σπακοβοφνι Κοκάνι, Βραχάτι Κοφτςι,Νεμζα,Ρετρί,Καςτράκι,Τιτάνι,Γυμνό,Ψάρι. Κιάτο (τμιμα),ραραλία Δθμινιοφ. Βζλλο, Βοχαϊκό, Ζευγολατιό,Ρουλιτςα,Κρινεσ 15:00 17:00 Λουτράκι (τμιμα) Κεχρεζσ, Λςκμια Ρόλθ Κορίνκου, Λζχαιο Κορινκίασ Λζχαιο, Ρεργιάλι, Άςςοσ Κουταλάσ, Σπακοβοφνι Στιμάγκα, Ζευγολατό,Ταρςίνα,Ελλθνοχϊρι,Χαλκι,Σουλινάρι

10 Κορινκίασ 17:00 19:00 Λουτράκι (τμιμα) Κιάτο (τμιμα) Κιάτο (τμιμα), Διμινιό Σολωμόσ,Χιλιομόδι,Κλενια,Στεφάνι,Αγιονόρι Δερβζνι Τρίκαλα, Γκοφρα,ιηά,Δζνδρο,Στενό Συκιά,Μελίςςι 21:00 23:00 Ρόλθ Κορίνκου (τμιμα) Βιομθχανικι ηϊνθ Κορίνκου, Κςκμόσ 13:00 15:00 Ρόλθ Αρτασ. Κεραςοφντα, Αγιοσ Σπυρίδωνασ, Στρογγυλι, Ρζτρα. Βόνιτςα, Ραλιάμπελλα, Ιφρρειο, Ακαρνανικά όρθ. Ρόλθ Ρρζβεηασ, Αγιοσ Γεϊργιοσ, Μφτικασ, Ραντοκράτορασ. Βιομθχανικι περιοχι Ρρζβεηασ. Ρόλθ Αρτασ, Νοςοκομείο, Στρατόπεδο κευγ. Κωςτακιοί, Κιρκιηάτεσ, Ρλθςιοί, Ανζηα, Γαβριά, Κεραμάτεσ, Ακροποταμιά Νεοχϊρι. 15:00 17:00 Ρόλθ Αρτασ, Νοςοκομείο, Στρατόπεδο κευγ. Φιλιππιάδα Ρλαγιά Αιτ/νίασ. Νικόπολθ, Σαμψοφντα, Λοφροσ, Ωρωπόσ, Σινϊπθ. Ρόλθ Αρτασ, Νεοχϊρι, Ακροποταμιά, Ραχυκάλαμοσ, Ρεράνκθ, 17:00 19:00 Συκιζσ. Χαλκιάδεσ, όκκα, Καλαμιά. Καλεντίνθ, Μεςόπυργοσ, Αςτροχϊρι, Βραγγιανά, Ακαμάνιο, Άρτασ, Ρρεβζηθσ & Λευκάδοσ Τετράκωμο. Ρόλθ Ρρζβεηασ, Άκτιο, Ζεφξθ Ακτίου-Ρρζβεηασ. Άκτιο, αεροδρόμια Ακτίου(ςτρατιωτικό & πολιτικό) Ρόλθ Λευκάδασ, Αγιοσ Νικόλαοσ, Τςουκαλάδεσ. Ρράμαντα, Άγναντα, Βουργαρζλι.(ΜΥΗΣ Καταρράκτθσ,Κρυοποθγισ) Ιεςπρωτικό, Νικολίτςι, ιηοβοφνι, Ραπαδάτεσ. Ραντάναςςα, Άγιοσ Γεϊργιοσ, Κεραςϊνασ, Ραναγιά Ρόλθ Ρρζβεηασ, Νοςοκομείο, Άγιοσ Ιωμάσ. Ρόλθ Λευκάδασ, Διμοσ Σφακιωτϊν, Απόλπαινα. 21:00 23:00 Αμμότοποσ, Χανόπουλο, Καμπι. Μφτικασ, Κανάλι, Καςτροςυκιά, Λυγιά, Βράχοσ. Μεγανιςι, Σφβροσ, Βλυχό, Μαραντοχϊρι. Εφεδρικι Ρζτα, Κομπότι, Μενίδι Καλόβατοσ, άχθ, Ρολφδροςο,Ανζηα,Βίγλα,Καλογερικό,Ψακοτόπι,Κορωνθςία.

11 Δνδεικηικό πρόγραμμα περικοπών ηλεκηρικού ρεύμαηος για ηο άββαηο 25 Ιοσνίοσ 2011 ζε Κρήηη και Ρόδο Α. ΚΡΗΣΗ Νομός Ώρες Γιακοπής Προβλεπόμενες περιοτές με διακοπή ηλεκηροδόηηζης 20:10-20:50 ΜΑΡΓΑΣΗ,ΚΡΗΣΑ ΚΡΟΤΣΑ,ΑΛΜΤΡΟ,ΒΑΘΤ,ΑΜΟΤΓΑΡΑ,ΚΑΛΟ ΥΧΡΗΟ,ΗΣΡΟΝ,ΠΡΗΝΑ ΜΔΔΛΛΔΡΟΗ. Λαζιθίοσ 20:50-21:30 ΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ,ΓΡΑΛΤΓΗΑ,ΜΤΡΣΟ,ΣΟΜΗΟ. 21:30-22:10 ΒΟΡΔΗΟΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΗΔΡΑΠΔΣΡΑ,ΜΑΛΛΔ ΑΝΑΣΟΛΖ,ΡΗΕΑ, 20:10-20:50 ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΧ ΡΔΘΤΜΝΟΤ Ρεθύμνοσ 20:50-21:30 ΠΛΑΣΑΝΗΑ, ΑΓΔΛΗΑΝΟ ΚΑΜΠΟ, ΠΖΓΗΑΝΟ ΚΑΜΠΟ, ΦΑΚΑΚΗ, ΣΑΤΡΧΜΔΝΟ, ΚΑΛΔΣΑ, ΠΑΝΟΡΜΟ 21:30-22:10 ΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΧ ΡΔΘΤΜΝΟΤ, ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ 20:10-20:50 ΑΝΑΣΟΛΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΧ ΥΑΝΗΧΝ ( ΑΓΟΡΑ,ΚΟΤΜ ΚΑΠΗ, ΖΡΧΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ, ΓΑΚΑΛΟΓΗΑΝΝΖ), ΣΜΖΜΑ ΟΤΓΑ, ΜΑΛΑΞΑ, ΔΣΑΝΑΠ Χανίων 20:50-21:30 ΑΠΟ ΑΓΗΑ ΔΧ ΚΑΗ ΟΜΑΛΟ ΚΑΗ ΔΧ ΚΑΗ ΔΜΠΡΧΝΑ, ΜΟΤΕΟΤΡΑ, ΥΟΡΓΑΚΗ, ΑΓΗΑ ΣΡΗΑΓΑ 21:30-22:10 ΔΡΓΑΣΗΚΔ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΛΔΝΣΑΡΗΑΝΧΝ, ΟΓΤ ΠΡΟΦΖΣΖ ΖΛΗΑ, ΟΓΤ ΚΟΤΜΠΔΛΖ, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ, ΚΟΤΝΟΤΠΗΓΗΑΝΑ, ΑΓ. ΟΝΟΤΦΡΗΟ, ΓΤΣΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΧ ΥΑΝΗΧΝ (ΓΟΓΟΝΖ, ΚΗΑΜΟΤ, ΠΔΡΗΒΟΛΗΧΝ, ΜΑΡΚΟΤ ΜΠΟΣΑΡΖ, ΠΑΥΗΑΝΑ, ΒΗΟΥΤΜ) 20:10-20:50 ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-ΕΑΡΟ-ΓΔΡΓΔΡΖ-ΜΟΤΛΗΑ., ΑΡΥΑΝΔ- ΠΔΕΑ, ΠΡΟΦ. ΖΛΗΑ-ΚΤΠΑΡΗΗ-ΚΑΛΟΤ, ΦΟΗΝΗΚΗΑ Ηρακλείοσ 20:50-21:30 ΜΑΡΑΘΟ-ΓΑΜΑΣΑ, ΔΠΗΚΟΠΖ-ΜΑΡΗ, ΚΔΝΣΡΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ-ΑΣΑΛΔΝΗΟ, ΚΑΛΑΝΗ-ΜΤΡΣΗΑ-ΜΔΛΔΔ-ΘΡΑΦΑΝΟ. 21:30-22:10 ΑΓΑΚΟΤ ΜΔΣΟΥΗ-ΓΑΕΗ, ΚΑΡΣΔΡΟ-ΚΟΚΚΗΝΗ ΥΑΝΗ-ΓΟΤΡΝΔ Β. ΡΟΓΟ 19:30-20:10 ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΚΟΒΑ) - ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΕΧΝΖ ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΑΦΑΝΣΟΤ - ΚΑΛΤΘΗΔ (ΑΝΣΛΗΟΣΑΗΑ) - ΣΜΖΜΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΑΦΑΝΣΟΤ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΦΗΝΘΟ ΚΟΚΗΝΟΤ - ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗΟΤ - ΛΔΧΦΟΡΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΜΔΓΑΛΟ ΣΜΖΜΑ ΟΡΧΝΖ - ΦΑΝΔ - ΚΑΛΑΒΑΡΓΑ - ΚΑΜΔΗΡΟ (ΑΡΥΑΗΑ & ΝΔΑ) - ΚΡΖΣΖΝΗΑ - ΑΛΑΚΟ ΜΔΥΡΗ ΈΜΠΧΝΑ ΑΝΑΛΖΦΖ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΗΞΗΑ - SUPER MARKET "ΒΔΡΟΠΟΤΛΟ" - ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ "ΠΑΝΑΓΟ" ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΟΡΧΝΖ - ΔΛΔΟΤΑ - ΠΛΑΣΑΝΗΑ - ΑΠΟΛΛΧΝΑ - ΑΡΥΗΠΟΛΖ - ΈΜΠΧΝΑ - ΥΑΛΚΖ - ΗΑΝΝΑ - ΜΟΝΟΛΗΘΟ - ΑΠΟΛΑΚΗΑ - ΛΑΔΡΜΑ - ΊΣΡΗΟ - ΠΡΟΦΤΛΗΑ ΚΡΔΜΑΣΖ - ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΠΑΣΗΓΑ ΛΔΧΦΟΡΟ ΛΗΝΓΟΤ - ΣΑΗΡΗ - ΑΓΟΤΡΟΤ ΚΟΚΗΝΟΤ - ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗΟΤ - ΛΔΧΦΟΡΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗ - ΚΑΛΛΗΘΔΑ Γήμος Ρόδοσ 20:10-20:50 ΛΗΜΔΝΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Γ. ΡΟΓΗΧΝ - Ν.Ο.Ρ. - ΚΑΕΗΝΟ "ΡΟΓΧΝ" - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ "ΔΝΤΓΡΔΗΟΤ" ΔΧ Τ/ ΕΔΤΞΔΧ ΗΗ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ ΣΜΖΜΑ ΑΦΑΝΣΟΤ - ΣΜΖΜΑ ΦΑΛΖΡΑΚΗΟΤ ΜΗΥ. ΠΔΣΡΗΓΖ ΗΑΛΤΟ (ΥΧΡΗΟ) - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ ΠΑΡΑΛΗΑ ΗΑΛΤΟΤ (ΦΔΡΔΝΗΚΖ) ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΔΥΡΗ ΟΓΟ Θ. ΟΦΟΤΛΖ) ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΡΟΓΗΝΗ - ΚΑΡΑΚΟΝΔΡΟ) ΛΔΧΦΟΡΟ ΚΑΛΛΗΘΔΑ - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ - ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ ΜΔΣΑΞΤ ΟΓΧΝ ΆΝΝΖ ΜΑΡΗΑ & Θ. ΟΦΟΤΛΖ ΠΟΛΖ - ΚΔΝΣΡΟ (Ο.Σ.Δ. - ΔΘΝΗΚΟ ΘΔΑΣΡΟ - ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ - SUPER MARKET "ΠΑΠΠΟΤ" - ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ "ΠΑΡΣΑΛΖ") ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΟΓΟ ΆΝΝΖ ΜΑΡΗΑ) 20:50-21:30 21:30-22:10 ΚΟΛΤΜΠΗΑ ΘΔΟΛΟΓΟ - ΓΑΜΑΣΡΗΑ - ΜΑΡΗΣΑ - ΠΑΣΗΓΑ (ΜΔΓΑΛΟ ΣΜΖΜΑ) - ΚΑΛΑΜΧΝΑ - ΠΔΣΑΛΟΤΓΔ ΜΔΥΡΗ ΦΗΝΘΟ ΗΞΗΑ ΜΔΥΡΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ "MIRAMARE" - ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΑΡΑΛΗΑ ΗΑΛΤΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΟΓΟ ΆΝΝΖ ΜΑΡΗΑ) ΜΑΝΣΡΑΚΗ ΜΔΥΡΗ ΚΑΕΗΝΟ "GRAND HOTEL" ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΛΗΑ ΠΟΛΖ (ΟΓΟ ΧΚΡΑΣΟΤ) ΛΗΝΓΟ - ΥΑΡΑΚΗ ΚΗΟΣΑΡΗ - ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ ΣΜΖΜΑ ΗΑΛΤΟΤ ΠΡΟ ΦΗΛΔΡΖΜΟ - ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΚΡΔΜΑΣΖ (ΑΠΟ ΛΤΚΔΗΟ ΗΑΛΤΟΤ ΔΧ ΚΡΔΜΑΣΖ) ΚΗΟΣΑΡΗ - ΑΚΛΖΠΗΔΗΟ ΜΗΚΡΟ ΣΜΖΜΑ ΑΓΟΤΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΖ (ΠΔΡΗΟΥΖ ΑΓΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΜΔΥΡΗ ΟΓΟ Θ. ΟΦΟΤΛΖ) ΜΑΛΧΝΑ - ΜΑΑΡΗ - ΚΑΛΑΘΟ - ΠΤΛΧΝΑ - ΛΑΡΓΟ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΠΔΤΚΟΗ

Sheet1. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Απομακρυσμένες Περιοχές 30021. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙ Εντός Ορίων Πόλης 30020

Sheet1. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Απομακρυσμένες Περιοχές 30021. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΛΑΙ Εντός Ορίων Πόλης 30020 Νομός Σταθμός Περιοχή Κατηγορία Τ.Κ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΥΤΙΚΑΣ Δυσπρόσιτες Περιοχές 30019 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΒΑΡΙΚΟΣ Απομακρυσμένες Περιοχές 30008 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ Απομακρυσμένες Περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010)

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (Ν.3852/2010) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ "Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης" ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αρθρο 1 Σύσταση των δήμων και των κοινοτήτων Οι πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

Δυσπρόσιτες περιοχές

Δυσπρόσιτες περιοχές ΚΑΡΑΜΑΝΑΙΙΚΑ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΔΕΗ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΧΟΥΝΗ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδός-Περιοχή Πόλη Ευρύτερη περιοχή - Νομός ΤΚ Κατάστημα Δυσπρόσιτο ΚΑΡΑΜΑΝΑΙΙΚΑ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΠ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ

Οδός-Περιοχή Πόλη Ευρύτερη περιοχή - Νομός ΤΚ Κατάστημα Δυσπρόσιτο ΚΑΡΑΜΑΝΑΙΙΚΑ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΠ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ Οδός-Περιοχή Πόλη Ευρύτερη περιοχή - Νομός ΤΚ Κατάστημα Δυσπρόσιτο ΚΑΡΑΜΑΝΑΙΙΚΑ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΠ ΚΑΤΩ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 30021 ΑΓΡΙΝΙΟ ΔΠ ΚΡΕΜΑΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Νομός Πόλη Περιοχή Τ.Κ Σχόλια ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΒΑΡΙΚΟΣ 30008 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ 30021 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ

Νομός Πόλη Περιοχή Τ.Κ Σχόλια ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΒΑΡΙΚΟΣ 30008 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ 30021 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ Νομός Πόλη Περιοχή Τ.Κ Σχόλια ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΒΑΡΙΚΟΣ 30008 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ 30021 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ 30400 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΡΙΧΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2539/4-12-97 (ΦΕΚ-244 Α') : Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ν. 2539/4-12-97 (ΦΕΚ-244 Α') : Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ν. 2539/4-12-97 (ΦΕΚ-244 Α') : Συγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σχετ.Εγκύκλιος : α) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Εγκ.16/97) β) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1325/97) γ) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Εγκ.2/98 δ) ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. Εγκ.3/98 ε)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός προγραμματισμός πιθανών διακοπών ηλεκτροδότησης για την Τετάρτη 17/3/2010

Ενδεικτικός προγραμματισμός πιθανών διακοπών ηλεκτροδότησης για την Τετάρτη 17/3/2010 Ενδεικτικός προγραμματισμός πιθανών διακοπών ηλεκτροδότησης για την Τετάρτη 17/3/2010 Ωρες διακοπής Προβλεπόμενες περιοχές με διακοπή ηλεκτροδότησης Κολωνάκι, Ζάππειο, Θησείο, Μοναστηράκι, Μουσείο, Εξάρχεια,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Χρεώσεων & ιαθέσιµων Υπηρεσιών σε αποµακρυσµένες/δυσπρόσιτες περιοχές

Πίνακας Χρεώσεων & ιαθέσιµων Υπηρεσιών σε αποµακρυσµένες/δυσπρόσιτες περιοχές Πίνακας Χρεώσεων & ιαθέσιµων Υπηρεσιών σε αποµακρυσµένες/δυσπρόσιτες περιοχές Ταχυδροµικός Κώδικας ηµοτικό ιαµέρισµα Νοµός / Πρωτεύουσα νοµού Χρέωση 724 00 ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 8.00 724 00 ΑΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέωση (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

Χρέωση (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) Tαχυδρομικός Κώδικας Πόλη Νομός/ Πρωτεύουσα Νομού Χρέωση (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) 09:00 Express 10:00 Express 12:00 Express 724 00 ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 724 00 ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12 720

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ... 5 -Ομάδα Τοπικής Δράσης: ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ... 5 -Ομάδα Τοπικής Δράσης: ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε. Α.Α.Ε. ΟΤΑ... 5 2. ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ... 6 -Ομάδα Τοπικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΨΗΦΙΑ ΚΩ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Χ.Α.Κ.

ΟΡΙΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΨΗΦΙΑ ΚΩ ΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ Χ.Α.Κ. ΝΟΜΟΣ ΚΟΜΒΙΚΗ Ή ΤΕΧΝ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. ΚΩ ΙΚΑΣ Χ.Α.Κ. ΟΡΙΑ: ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΨΗΦΙΑ ΚΩ ΙΚ ΠΡΟΟΡΙΣΜ ΦΥΣIKH ΣΥΝ/ΣΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (Εγκατεστηµένες παροχές) 1 2 3 4 5 6 7 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΦΥΤΕΙΕΣ ΑΕΤΟΣ 646

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 1. ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ 1. Δήμος Αγρινίου με έδρα το Αγρίνιο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγρινίου β. Παραβόλας γ. Παρακαμπυλίων δ. Στράτου ε. Νεάπολης στ. Αγγελοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1133 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 106 20 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός οδών του Επαρχιακού Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ Λ.ΘΗΣΕΩΣ 367,ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ.2109829480-6980016162 e-mail: info@agn-autogas.gr www.agn-autogas.gr ATTIKH 137 πρατήρια ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 18/03/15 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 728 ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΧΑΡΤΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ Α

Διαβάστε περισσότερα

2. Δήμος Παπάγου - Χολαργού με έδρα το Χολαργό αποτελούμενος από τους δήμους α. Χολαργού και β. Παπάγου, οι οποίοι καταργούνται.

2. Δήμος Παπάγου - Χολαργού με έδρα το Χολαργό αποτελούμενος από τους δήμους α. Χολαργού και β. Παπάγου, οι οποίοι καταργούνται. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 1. Δήμος Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος με έδρα τη Νέα Φιλαδέλφεια αποτελούμενος από τους δήμους α. Νέας Φιλαδελφείας και β. Νέας Χαλκηδόνος, οι οποίοι 2. Δήμος Παπάγου -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ 2641093218 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΥΣΗ 2641023818 ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 2641023818 ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α' ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ: «ΔΩΟ ΑΡΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE & ΓΕΜΑΝΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ANY TIME»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ: «ΔΩΟ ΑΡΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE & ΓΕΜΑΝΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ANY TIME» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΓΕΙΑ: «ΔΩΟ ΑΡΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ COSMOTE & ΓΕΜΑΝΟΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ANY TIME» Α) θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «COSMOTE ΚΙΝΘΤΕΣ ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Νομός Δήμος / Πόλη / Χωριό / Περιοχή Τ.Κ.

ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. Νομός Δήμος / Πόλη / Χωριό / Περιοχή Τ.Κ. ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Νομός Δήμος / Πόλη / Χωριό / Περιοχή Τ.Κ. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΒΑΡΙΚΟΣ 300 08 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ 300 21 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ 304 00 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΒΟΝΙΤΣΗΣ 300 02 ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ

Δ. Γκούβης 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3. ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 3.1 Φυςική Γεωγραφία Θ Ελλάδα είναι χϊρα τθσ Ευρϊπθσ και μζλοσ τθσ Ε.Ε. και καταλαμβάνει το νοτιότερο τμιμα τθσ Βαλκανικισ Χερςονιςου (ςχιμα 3). Θ ζκταςθ τθσ ανζρχεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΚ ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ 101 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΣ από Πανεπιστημίου 43 10252 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 103 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Πανεπιστημίου 14 10671 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 104 ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α ΜΕΡΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και ως έκφραση της λαϊκής κυριαρχίας αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Νομός ή Πρωτεύουσα Νομού. 09:00 Express. 10:00 Express. Ημέρες Παράδοσης. 12:00 Express. Αναμενόμενος Χρόνος Παράδοσης. Ταχυδρομικός Κώδικας.

Νομός ή Πρωτεύουσα Νομού. 09:00 Express. 10:00 Express. Ημέρες Παράδοσης. 12:00 Express. Αναμενόμενος Χρόνος Παράδοσης. Ταχυδρομικός Κώδικας. Ταχυδρομικός Κώδικας Πόλη Νομός ή Πρωτεύουσα Νομού Χρέωση (δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%) Αναμενόμενος Χρόνος Παράδοσης Ημέρες Παράδοσης 09:00 Express 10:00 Express 20300 ΚΑΤΟΥΝΙΣΤΡΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 0 1 ημέρα

Διαβάστε περισσότερα