ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 26-6-2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β. Προσ: Όπωσ οπ.δ."

Transcript

1 ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Αρ. Πρωτ.: Τ5β/ Γ.Π. Δ/ΝΗ ΨΤΧΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτζλους 19 Τ.Κ. : Πληροφορίες :Παναγιώτα Μακροδημήτρη FAX : Τηλζφωνο : ΘΕΜΑ: Ανακοίνωςη δημοςίευςησ αποφάςεων Προσ: Όπωσ οπ.δ. ασ ανακοινώνουμε ότι ςτο ΥΕΚ 1426/ τεύχοσ Β δημοςιεύτηκαν: Α)η αριθ. Y5β/Γ.Π.οικ.56669/ υπουργική απόφαςη (ΑΔΑ:ΒΕΖ2Θ-ΝΚΖ) με θέμα Σροποποίηςη τησ Τπουργικήσ Απόφαςησ Τ5β/Γ.Π.οικ / «Καθοριςμόσ του τρόπου οργάνωςησ και λειτουργίασ των Κέντρων Ημέρασ του άρθρου 8 του Ν. 2716/1999» (ΥΕΚ Β 2444/ ), όπωσ ιςχύει, τροποποιηθείςα με την υπ αριθμ. ΤΑ Τ5β/Γ.Π.οικ.50557/ (ΥΕΚ Β 1299), καθώσ και Β) η αριθ.τ5β/γ.π. Y5β/Γ.Π.οικ.56675/ υπουργική απόφαςη (ΑΔΑ:ΒΕΖ2Θ-71Ζ) Σροποποίηςη τησ Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ Α3α/οικ.876/ «Καθοριςμόσ του τρόπου οργάνωςησ και λειτουργίασ των Μονάδων Ψυχοκοινωνικήσ Αποκατάςταςησ (Οικοτροφεία, Ξενώνεσ) και των Προγραμμάτων Προςτατευμένων Διαμεριςμάτων του άρθρου 9 του Ν. 2716/99» (ΥΕΚ Β' 661/ ). Αντίγραφο του προαναφερόμενου ΥΕΚ ςασ επιςυνάπτουμε για την ενημέρωςή ςασ. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: 1.Γραφείο Τπουργού 2.Γραφείο Τφυπουργού 3.Γραφείο Γεν.Γραμματέα Διεύθυνςη Ψυχικήσ Τγείασ-Β(4) Φωτεινή Κουλούρη

2 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ: ΠΗΝΑΚΑ ΓΗΑΝΟΜΖ: 1. Δηαιπεία Κοινυνικήρ Φςσιαηπικήρ & Φςσικήρ Τγείαρ, Μειεηίνπ Πεγά 22, Σ.Κ , Μεηο 2. Δηαιπεία Φςσικήρ Τγείαρ & Κοινυνικήρ Αποκαηάζηαζηρ Αζθενών Γηαλληηζώλ 31 & Π.Κπξίιινπ Σ.Κ Θεζ/λίθε 3. Θεζζαλική Δηαιπεία Φςσικήρ Τγείαρ Πεπίθαλτηρ & Αποκαηάζηαζηρ, Αγίνπ Όξνπο 6 α, Σ.Κ Λάξηζα 4. Δηαιπεία Φςσοκοινυνικήρ Τγείαρ ηος Παιδιού και ηος Δθήβος Ησάλλνπ Θενιόγνπ 19, Σ.Κ Υνιαξγόο 5. Δηαιπεία Πεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ & Φςσικήρ Τγείαρ, Γξάκκνπ Σ.Κ Μαξνύζη 6. Δηαιπεία Πποαγυγήρ Φςσικήρ Τγείαρ Ζπείπος, Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 38 Σ.Κ Ησάλληλα 7. Αζηική μη Κεπδοζκοπική Δηαιπεία «Κλίμακα», Δπκνιπηδώλ 30-32, Σ.Κ Γθάδη 8. Δλληνική Δηαιπεία Πποζηαζίαρ Αςηιζηικών Αηόμυν, Αζελάο 2, Σ.Κ Αζήλα 9. Δλληνικό Κένηπο για ηην Φςσική Τγεία ηος Παιδιού και ηηρ Οικογένειαρ «Σο Πεπιβολάκι», Ύδξαο 25, Σ.Κ Υαιάλδξη 10. «ΑΝΟΓΟ» Αζηική Μη Κεπδοζκοπική Δηαιπεία, Λεσθ.Αγ.Γεκεηξίνπ 54, Αγ.Γεκήηξηνο Σ.Κ Δλληνικό Κένηπο Γιαπολιηιζμικήρ Φςσιαηπικήρ & Πεπίθαλτηρ Πινπηάξρνπ 10, Σ.Κ , Αζήλα 12. Δλληνικό ςμβούλιο για ηοςρ Ππόζθςγερ, νισκνύ 25, Δμάξρεηα Σ.Κ «ΤΝΘΔΖ» Μη Κεπδοζκοπική Δηαιπεία Έπεςναρ Δκπαίδεςζηρ & Φςσοκοινυνικήρ Αποκαηάζηαζηρ, Μαξαζιή 51 & Ενπκεηίθνπ 9 Σ.Κ Θεζ/λίθε 14. Πανελλήνια Ένυζη για ηην Φςσοκοινυνική Αποκαηάζηαζη και ηην Δπαγγελμαηική Δπανένηαξη, Υαξίζζεο 6, Αζήλα Σ.Κ ύλλογορ Οικογενειών για ηην Φςσική Τγεία, Γήινπ 3, Σ.Κ Βύξσλαο 16. ύλλογορ Γονέυν, Κηδεμόνυν, Φίλυν Αςηιζηικών Αηόμυν Ν.Λάπιζαρ, Μαλδειαξά 57 & 28 εο Οθησβξίνπ4, Σ.Κ Λάξηζα 17. Δπεςνηηικό Πανεπιζηημιακό Ηνζηιηούηο Φςσικήρ Τγιεινήρ, σξαλνύ ηνπ Δθεζίνπ 2, Σ.Κ , Παπάγνπ Σ.Θ Μονάδα Δπαγγελμαηικήρ Αποκαηάζηαζηρ & Κοινυνικήρ Τποζηήπιξηρ «Κοινυνικέρ ςνεηαιπιζηικέρ Γπαζηηπιόηηηερ

3 Δςπαθών Ομάδυν «ΈΓΡΑ», Γαζηνύλεο & Γνπκελίηζαο 14 Σ.Κ Πεξηζηέξη 19. «ΗΡΗ» Δηαιπεία Πποαγυγήρ Φςσοκοινυνικήρ Τγείαρ Παιδιών & Δνηλίκυν, Δπηαλήζνπ 20, Αγία Παξαζθεπή, Σ.Κ , 20. Φςσογηπιαηπική Δηαιπεία «Ο ΝΔΣΧΡ», Γξνζνπνύινπ 22, Κπςέιε Σ.Κ «ΞΔΝΗΟ ΕΔΤ» Αζηική Μη Κεπδοζκοπική Δηαιπεία, Ζιία Ζιηνύ 36 & Γεηλνζηξάηνπο 88, Σ.Κ , Αζήλα 22. Γιεθνήρ Δηαιπεία Τπηπεζιών Φςσικήρ Τγείαρ, Ζπείξνπ 29, 55438, Θεζζαινλίθε 23. Αζηική μη κεπδοζκοπική Δηαιπεία «ΠΡΟΜΖΘΔΑ», Διηθώλνο 27 Σ.Κ Κπςέιε 24. Δλληνικό Κένηπο Πποαγυγήρ Κοινυνικήρ & Φςσικήρ Τγείαρ «ΠΟΡΔΗΑ» A.M.K.E., Εαλ Μσξεάο 20 Σ.Κ Υαιάλδξη 25. Δηαιπεία Φςσοκοινυνικήρ Κινηηικήρ Αποκαηάζηαζηρ και Μέπιμναρ Τγείαρ (Δ.Φ.Α.Μ.Τ.), Μάξλεο 5, Σ.Κ Αζήλα 26. Δηαιπεία Φςσικήρ Τγείαρ ηος Παιδιού και Δθήβος Αιηυλοακαπνανίαρ (ΔΦΤΠΔΑ), Κ. Σδαβέια 12 θαη Δ. Γειεγηώξγε Μεζνιόγγη 27. Δηαιπεία Φςσοκοινυνικήρ Έπεςναρ και Παπέμβαζηρ, Καινύδε 8Β, Σ.Κ , Ησάλληλα 28. Αζηική μη κεπδοζκοπική εηαιπεία «ΜΔΣΑΒΑΗ», Καιιηπόιεσο 20 & Αγ.Απνζηόισλ, Σ.Κ Βύξσλαο 29. Δηαιπεία Ανάπηςξηρ Κοινοηικών Τπηπεζιών Φςσικήρ Τγείαρ Παιδιών & Δνηλίκυν «ΠΑΝΑΚΔΗΑ», η.καδνύιε 18, Σ.Κ Ρόδνο 30. Κένηπο Μέπιμναρ Οικογένειαρ & Παιδιού, θνπθά 75, Σ.Κ , Αζήλα 31. Δλληνική Δηαιπεία Νόζος Alzheimer και ςγγενών Γιαηαπασών Βόλος, Αλζεζηήξσλ 5, Σ.Κ , Αιπθέο Βόινπ 32. Α.μ.Κ.Δ.Φςσοκοινυνικήρ Ανάπηςξηρ & Φςσοθεπαπείαρ "Αθηνά", Αγαζνππόιεσο 5, Σ.Κ , Κπςέιε 33. Α.μ.Κ.Δ. ΦΤΥΟΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΣΖΡΗΞΖ "Ζ ΑΡΧΓΖ", Μνπξέινπ 5, Σ.Κ , Ζξάθιεην Κξήηεο 34. Α.μ.Κ.Δ. "Φθιυηική Δηαιπεία Φςσικήρ Τγείαρ", Λεσθ. Γεκνθξαηίαο 52, Σ.Κ , Λακία 35. Α.μ.Κ.Δ. "ΑΝΗΜΑ", Αζελάο 62 & Μαιαγαξδή, ΣΚ Κνξπδαιιόο 36. "Δςαγγελιζμόρ" Α.μ.Κ.Δ. Κένηπο Φςσοκοινυνικήρ Φπονηίδαρ, Π. νθηθίηε 1, Άζζνο Κνξηλζίαο Σ.Κ Α.μ.Κ.Δ. "Αλθαία", Παλαγίηζαο Πιαηάλαο 6-8 Σ.Κ Σαύξνο 38. Δπανένηαξη Παιδιών με Φςσοκοινυνικά Πποβλήμαηα, Γξάθνληνο 6 Σ.Κ Καηζαξηαλή 39. Α.μ.Κ.Δ. "Ζπιόνη", αιακηλνκάρσλ 23, Σ.Κ , Μαξνύζη 40. Α.μ.Κ.Δ. "Πςξίδα", Φσθαίαο 3 θαη αξαληαπόξνπ, Πεηξαηάο, Σ.Κ

4 41. Κένηπο Φςσοκοινυνικήρ Μέπιμναρ Ν. Έβπος "Φςσαζπίρ", 3 ν ρηιηόκεηξν Οξεζηηάδαο Πύξγνπ, Σαρπδξ.Θπξίδα. 42, Οξεζηηάδα Έβξνπ, Σ.Κ Δηαιπεία Νόζος Αληζσάιμεπ κα ςναθών Γιαηαπασών Αθηνών, Μάξθνπ Μνπζνύξνπ 89 θαη ηίιπσλνο 33, Σ.Κ , Αζήλα 43. Α.μ.Κ.Δ. "Δλληνική Δηαιπεία Φςσοκοινυνικήρ Τποζηήπιξηρ, Αποκαηάζηαζηρ & Κοινοηικήρ Μέπιμναρ", Παηεζίσλ 334, Σ.Κ , Αζήλα 44. Α.μ.Κ.Δ. "ΗΑΗ", Επκπξαθάθε 45, Σ.Κ , Αγ. Νηθόιανο, Παηήζηα 45. Ηνζηιηούηο Έπεςναρ Δκπαίδεςζηρ Φςσιαηπικών Ανοφκών Αζθενών Alzheimer, Υξπζνπεγήο 58, Σ.Κ , Υαληά 46. "IASIS", Αξγνλαπηώλ 46, ΣΚ116 77, Διιεληθό 47. Α.μ.Κ.Δ. Γίοδορ" Καζαβέηε 9, Βόινο Σ.Κ TACT HELLAS, Καπεηάλ Βάξδα 26, Σ.Κ , Ν. Κόζκνο 49. Δηαιπεία Φςσοκοινυνικών Μελεηών (ΔΦΤΜΔ) "ΑΝΑΓΤΖ", Μ. Μπόηζαξε 33, Γξαπεηζώλα, ύλλογορ Γονέυρ Κηδεμόνυν & Φίλυν Αςηζηικών Αηόμυν "Αγ.Νικόλαορ, Νέζησξνο 4 Υνιαξγόο ΣΚ Μη Κεπδοζκοπικόρ Οπγανιζμόρ ηηρ Δκκληζίαρ ηηρ Δλλάδορ "Αλληλεγγύη", Λεσλίδνπ 34, Σ.Κ , Αζήλα 52. «ςν-ειπμόρ» Α.μ.Κ.Δ. Κοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ, Μπζήκλεο 27Β, Σ.Κ Αζήλα 53. Φίλοι Κοινυνικήρ Παιδιαηπικήρ/Ηαηπικήρ "Ανοισηή Αγκαλιά", Κνινθνηξώλε 181, Σ.Κ , Κνξσπί 54. "Μεηάβαζη"- Αζηική Δηαιπεία για ηη Φςσοκοινυνική Ένηαξη, Βνύξβαρε 6, Σ.Κ , Αξγνζηόιη-Κεθαινληά 55. Δλληνική Δηαιπεία Νόζος Alzheimer & ςγγενών Γιαηαπασών Πέηξνπ πλδίθα. 13, Θεζ/λίθε Σ.Κ «Κένηπο Παιδιού & Δθήβος»-Γιάγνυζη ςμβοςλεςηική Αποκαηάζηαζη, Αγίνπ Φσηίνπ 6, Σ.Κ , Υίνο 57. Α.μ.Κ.Δ. "Δηαιπεία ςζηημικήρ Θεπαπείαρ & Παπέμβαζηρ ζε άηομα, οικογένειερ & εςπύηεπα ζςζηήμαηα", Κνξπηζάο 17 Αγ.Παξαζθεπή (Κνληόπεπθν) ΣΚ Αηηηθήο 58. Κένηπο Αποκαηάζηαζηρ Φςσικήρ Τγείαρ «ΑΝΑΑ», πεξρεηνύ 7 Βνηαληθόο Σ.Κ Αζηική μη κεπδοζκοπική εηαιπεία ςποζηήπιξηρ αηόμυν πος πάζσοςν από διαηποθικέρ διαηαπασέρ «ΑΝΑΑ», Λ.πγγξνύ Σ.Κ Αζηική μη κεπδοζκοπική εηαιπεία «ΦΑΗΝΑΡΔΣΖ», Γνξδίνπ 1 θαη 2αο Μαίνπ 14 Σ.Κ Ν.κύξλε 61. Πανελλήνιορ ύλλογορ Πποζαπμοζμένυν Αθληηικών και Πολιηιζηικών Γπαζηηπιοηήηυν, Μνζρνλεζίσλ 42 Σ.Κ Αζήλα 62. Αζηική μη κεπδοζκοπική εηαιπεία «ΑΜΑΛΘΔΗΑ», Υαηδερξήζηνπ 36, Σ.Κ Σξίπνιε 63. «Ζ Αζπίδα ηος Γαςίδ», Διεπζεξσηώλ 27 Τκεηηόο Σ.Κ

5 64. ύλλογορ Γονέυν, Κηδεμόνυν και Φίλυν Αηόμυν με Αςηιζμό Ν.Μεζζηνίαρ, Πι. Τπαπαληήο Παξεθθιήζη Αγίσλ Αλαξγύξσλ Καιακάηα Σ.Κ Αζηική μη Κεπδοζκοπική Δηαιπεία Κένηπο Αποκαηάζηαζηρ Φςσικήρ Τγείαρ "ΖΡΔΜΗΑ", Γξνζνπνύινπ 112 & Καιιηθξνλά Σ.Κ Αζήλα

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν.

Θέμα: σεηικά με ηην παποσή ζηοισείων ωθελοςμένων ζηιρ Κινηηέρ Μονάδερ και ζηα Κένηπα Ζμέπαρ ηων άπθπων 7 και 8 ανηίζηοισα, ηος Ν. ANΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΦΤΥΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ Β Σαρ. Γλζε : Αξηζηνηέινπο 19, Αζήλα Σαρ. Κψδ. : 101 87 Σειέθσλν : 210 8251834 Fax : 210 82

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 23 / 1/ 2015. Αρ. Πρωτ.: Α4β/Γ.Π.οικ.6527 ΑΠΟΦΑΣΗ. : dipsy@yyka.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 19 Τ.Κ. : 101 87 Τηλέφωνο : 2132161772 FAX

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 17/ 05/ 2013 Αρ. Πρωτ.: Υ5β/Γ.Π.οικ. 44405 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗNΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 19 Τ.Κ.: 101 87 Τηλ: 210 8251834, 5 FAX: 210 8229236 E-mail: dipsy@yyka.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιηση προδιαγραφων κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κεντρα Ημερας) στα πλαίσια του προγράμματος «ΧΤΦΑΡΓΨ»

ΘΕΜΑ: Επικαιροποιηση προδιαγραφων κτιριακής υποδομής Μονάδων Χυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (Κεντρα Ημερας) στα πλαίσια του προγράμματος «ΧΤΦΑΡΓΨ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ. & ΣΕΦΝ. ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ B Σαχ. Δ/νση : Μακεδονιας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΝΜΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΝΜΚ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΔΑ: ΒΛ08Θ-ΝΜΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΤΓΕΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΤΦΙΚΗ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ Β ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚ. ΤΠΟΣ. & ΣΕΦΝ. ΤΠΟΔΟΜΨΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΦΝΙΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε

Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΜΗΜΑ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Απριλίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΥΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. Αρ. Πρωτ.: Γ19Α 5015607 ΔΞ 2012 Δ/ΝΗ 19Η ΣΕΛ. ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας.

ΘΕΜΑ: Παρέχονται συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικές με τις υπηρεσίες παραπομπής ασθενών στα Κέντρα Ημέρας Ψυχικής Υγείας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 10 / 8 / 2015 Α4β/Γ.Π./οικ.61211 Προς : Όπως ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ

ΑΠΟΥΑΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Δ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΣΜΗΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ.2: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες:

ΤΠΟΠΑΡΑΓΡΑΥΟ Δ.2: Ρυθμίσεις φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων για τα οχήματα των ατόμων με αναπηρίες: ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Υ.Κ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ 18 η ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΤΣ/ΣΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α & Β ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΟΡΩΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Να αποσταλεί και με e-mail Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: 41308 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Σ.Α. ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ Σ.Α. Σαχ. Δ/νση: ταδίου 27 Σαχ. Κώδικας: 101 83 - ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Β.Λαμπρακάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11)

Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΠΡΟΓ/ΣΟ Γ/ΝΖ ΠΡΟΓ/ΣΟ, ΠΡΟΣΤΠΧΝ & ΓΗΔΘΝΧΝ ΥΔΔΧΝ(Γ11) ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 12/10/2011 Ζ ΓΔΝ. Γ/ΝΣΡΗΑ θ.ανασαηοτ ΑΓΑ:45001-ΥΤΜ ΔΓΚΤΚΛΗΟ 25 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ & ΓΗΚΣΤΧΝ Αζήλα, 10/10/2011 Αξ. Πξση. Γ11δ/ν/3/72 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜ. ΓΖΜΟΗΧΝ ΔΡΓΧΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.

ΘΕΜΑ: Μετάβαση χρονίων ασθενών σε Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α Δ/νση : Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τ.Κ. : 101 87 Τηλ. : 210 8251834,5 Πληροφορίες : Ν. Σιμπερά FAX : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Γραφεία Δημάρχων ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 105 63 ΑΘΗΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. 23845 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ: Τους Ο.Τ.Α. Α βαθμού της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523

Αριστοτέλους 17 101 87, Αθήνα Α. Ασημακοπούλου 2132161523 Ε. Ο ΑΡΙΘ. προτοχ. ημερ, ληψεος DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY Τ AGENCY ΑΔΑ: 6ΦΡΖ465ΦΥ0-05 Μβ: 201507 28 12:43:46 EEST Reason: Location: Athens ANAPTHTEA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών

Α Π Ο Υ Α Η Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 Αρ. Πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Υ.320/7/7995 Σαχ. Δ/νση Σαχ. Κώδικας Πληροφορίες Σηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α.

Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ A 2) Δ/ΝΗ Ε.Υ.Κ. ΚΑΙ Υ.Π.Α. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ. : ΔΣΔ Α 5001457 ΕΞ 2015 ΓΕΝ.Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΥΚ 1) Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005.

Έγκριση: Απόφαση με ΑΠ ΔΥ8/Β/οικ.37511, 08-Απρ-2005. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Δ/ΝΣΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Αθήνα, 29 / 05 / 2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ & Αρ. Πρωτ.: Γ1α/Γ.Π.οικ. 41066 ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΣΑΔΟΣΙΚΏΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας»

ΘΕΜΑ : «Μείωση επιτοκίου αναχρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας» Αθήνα 9 / 9 /2014 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΞ7Μ-Ω87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ: 20/6/2012. Αρ. Πρωτ. :οικ. 29011 ΠΡΟΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΞ7Μ-Ω87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ: 20/6/2012. Αρ. Πρωτ. :οικ. 29011 ΠΡΟΣ ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΞ7Μ-Ω87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ: 20/6/2012 Αρ. Πρωτ. :οικ. 29011 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ηράκλειο 28 /3 /2014 ΠΡΟΣ Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σμύρνης 26, ΤΚ: 71201, Ηράκλειο Κρήτης, ΤΘ 1285 Πληροφορίες: Γαρεδάκη Εύη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4576Η-9ΜΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18-11-2011 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Αρ. Πρωτ: ΕΓΔΕΚΟ 2073 ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

ΑΔΑ: 4576Η-9ΜΜ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18-11-2011 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Αρ. Πρωτ: ΕΓΔΕΚΟ 2073 ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18-11-2011 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ Αρ. Πρωτ: ΕΓΔΕΚΟ 2073 ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Σαχ. Δ/νση: Καρ. ερβίας 8 Σαχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα Προς: ΕΓΚΤΚΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18699 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1129 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός δευτερευόντων διατακτών για την ανάλη ψη υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015. ΠΡΟΣ:ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Πληροφορίες ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 9. 04. 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. πρωτ.: Γ3δ/Δ.Φ.14/ Γ.Π./οικ.26847 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα