ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03/02/2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Ταχ. Κωδ. : Πληροφορίες : Ι. Χαντζάρας- M. Kακαβά Τηλέφωνο : / Φαξ : Αριθμ. Πρωτ. : 550 Α.Δ.Α. : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην ανοικτή διαδικασία του ΠΔ 4/2002 για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)» O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ), 3. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας στήριξης και διαχείριση των αντιστοίχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/ ), όπως έχει εξειδικευθεί και ισχύει, 4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπου αναλογικά εφαρμόζεται, για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Π.Δ. 4/2002, 1

2 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» όπου αναλογικά εφαρμόζεται, για θέματα που δεν ρυθμίζονται από το Π.Δ. 4/2002, 6. Την ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628 (ΦΕΚ Β/1856/ ) «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους, 7. Την υπ' αρ / κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Γεωργίας "Σύσταση Διοικητικού Τομέα Προγραμματισμού και Εφαρμογών του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και θέσης Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Γεωργίας" (ΦΕΚ 1363/01.Β'), όπως συμπληρώθηκε με τις 22992/ (ΦΕΚ 233/02 τ.β') και / (ΦΕΚ 592/03 τ.β') όμοιες αποφάσεις, καθώς και το άρθρο 46 του Ν. 3614/2007 "Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο " (ΦΕΚ Α/267/ ) με το οποίο ο Διοικητικός Τομέας μετονομάστηκε σε "Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών", 8. Την με αριθ. 6792/102229/ (ΦΕΚ 410/τ.ΥΟΔΔ/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων ο Ιατρίδης Δημήτριος του Μιχαήλ, 9. Την με αριθ. πρωτ. 3519/ (ΑΔΑ: ΒΛΩ2Β-ΔΚ9) απόφαση του Ειδικού Γραμματέα ένταξης στο Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας της πράξης με τίτλο «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ( με την με αριθ. πρωτ. 5664/ απόφαση ΑΔΑ: ΒΛΓ2Β-Χ3Λ), 10. Την υπ' αριθ. 0828ΣΑΕ (Κωδικός Έργου 2013ΣΕ ) από την οποία θα χρηματοδοτηθεί η ενέργεια, 11. Τα από 18/7/2013 και από 15/11/2013 Υπηρεσιακά Σημειώματα της Μονάδας Α για την ένταξη του έργου στην Τεχνική Βοήθεια του ΠΑΑ, ενόψει των αναγκών προγραμματισμού της νέας περιόδου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την προκήρυξη του έργου με τίτλο ««ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΠΑΑ)», σύμφωνα με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 3 της απόφασης με αρ /ΕΥΣΣΑΑΠ3628/ΦΕΚ Β 1856/ , όπως αυτή εξειδικεύει το Π.Δ. 4/

3 ΟΡΙΣΜΟΙ: Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διοικητικός Τομέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ » Τίτλος Έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ(ΠΑΑ)» Κατηγορία έργου: Παροχή Υπηρεσιών με κωδικό Β.3.1 Σύμβουλοι, όπως προσδιορίζεται και στην απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με αρ /2010 (ΦΕΚ B/1856/ ) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Διάρκεια: Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Προϋπολογισμός: εξήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) Δικαίωμα Συμμετοχής: Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις αυτών ή Συνεταιρισμοί Ανάθεση: Η ανάθεση και η εκτέλεση του έργου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το ΠΔ 4/2002, την απόφαση 51540/2010 και το Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 (ΦΕΚ Α 150), το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά για όλα τα ζητήματα, που δεν ρυθμίζει το ΠΔ 4/2002 Λήξη υποβολής προσφορών: 18/02/2014 ώρα 15:00. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της Υπηρεσίας. Υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστούς φακέλους στη γραμματεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ », (Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα ΤΚ , 3 ος όροφος). Οι φάκελοι των προσφορών θα είναι σφραγισμένοι με την σφραγίδα του υποψήφιου αναδόχου. Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να παραλάβουν την προκήρυξη μπορούν να απευθύνονται: - Στο Διοικητικό Τομέα Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α., Λ. Αθηνών 58, όροφος 2 ος, αρμόδιος υπάλληλος Κακαβά Μαρία, Μονάδα Δ, τηλέφωνο όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( ). - Επίσης σχετικές πληροφορίες περιέχονται στην ιστοσελίδα: Για την παραλαβή της προκήρυξης δεν προβλέπεται επιβάρυνση των ενδιαφερομένων. 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η συνεχής υποστήριξη της ΕΥΔ ΠΑΑ και ιδιαίτερα της Μονάδας Α, προκειμένου να διεξαχθούν οι απαραίτητες ενέργειες, διαδικασίες και συνεργασίες με τους εμπλεκομένους φορείς, έτσι ώστε να επιτευχθεί η κατάρτιση και οριστική υποβολή του ΠΑΑ, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο και τα σχετικά επεξηγηματικά έγγραφα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 3

4 2 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ 2.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΑ Για την κατάρτιση και τελική υποβολή του ΠΑΑ, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη κυρίως το θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε, τα έγγραφα εργασίας, οι οδηγοί που εκδίδονται από την Ε.Ε καθώς επίσης το κείμενο της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) και η εξειδίκευσή του ως προς την αγροτική ανάπτυξη. Ο ανάδοχος υποστηρίζει την Μονάδα Α στη συλλογή, επεξεργασία, διανομή και αξιολόγηση, όπου χρειάζεται, των ανωτέρω κειμένων καθώς επίσης και στις συναντήσεις και συσκέψεις μεταξύ των αρμοδίων φορέων, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η κατάρτιση του ΠΑΑ, προκειμένου να υποστηρίξει την Υπηρεσία στη διαπραγμάτευση για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΑ Ο σύμβουλος παρέχει τεχνική υποστήριξη στην ΕΥΔ ΠΑΑ για την εκπόνηση των παρακάτω εργασιών οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την κατάρτιση και υποβολή του ΠΑΑ. Για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος ή εκπρόσωπός του, έπειτα από έγκαιρη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή, ενδέχεται να μετακινείται εκτός έδρας (έως και τρεις φορές κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου) με δαπάνες, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του παρόντος έργου. Περιγραφή της στρατηγικής Υποστηρίζει την ανάπτυξη και περιγραφή της τελικής στρατηγικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως την ανάπτυξη των θεμάτων που σχετίζονται με την επιλογή των προτεραιοτήτων και των περιοχών εστίασης, την περιγραφή των οριζόντιων θεμάτων, καθώς και ότι άλλο απαιτηθεί σύμφωνα με τα έγγραφα εργασίας της Ε.Ε. Περιγραφή των μέτρων του ΠΑΑ 1. Με την υποστήριξη του Αναδόχου θα περιγραφούν και θα αναλυθούν γενικά θέματα και όροι που είναι κοινά και εμφανίζονται σε περισσότερα από ένα μέτρα, όπως: - Ορισμός της αγροτικής περιοχής - Γραμμή βάσης - Πολλαπλή συμμόρφωση - Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων - Χρήση προκαταβολών 2. Με την υποστήριξη του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί αναλυτική περιγραφή των Τεχνικών Δελτίων των Μέτρων λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Ε.Ε. (πρότυπα κατάρτισης Τεχνικών Δελτίων Μέτρων, οδηγοί Μέτρων κ.λ.π.) και τις προτάσεις των εμπλεκομένων φορέων προς την ΕΥΔ ΠΑΑ. Ο Ανάδοχος υποστηρίζει τη Μονάδα Α στην κατάρτιση των Τεχνικών Δελτίων Μέτρων, την επεξεργασία και την ομογενοποίησή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα της Ε.Ε. καθώς και στην ενσωμάτωσή τους στο ενιαίο κείμενο του Προγράμματος. Πλάνο αξιολόγησης Το πλάνο αξιολόγησης περιλαμβάνει τα αντικείμενα και τον σκοπό της αξιολόγησης, τις μεθόδους διακυβέρνησης και τον συντονισμό, τις απαραίτητες δραστηριότητες, 4

5 πληροφορίες και δεδομένα που σχετίζονται με την αξιολόγηση, το χρονοδιάγραμμα, των δραστηριοτήτων, τους απαραίτητους πόρους κ.λ.π. Ο Ανάδοχος υποστηρίζει τη σύνταξη του πλάνου αξιολόγησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στα σχετικά έγγραφα εργασίας της Ε.Ε. όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. Πλάνο δεικτών Το πλάνο δεικτών προκύπτει από τα Τεχνικά Δελτία Μέτρων και περιλαμβάνει : -τους στόχους για κάθε προτεραιότητα, -την κατανομή των μέτρων στις περιοχές εστίασης με τις προγραμματισμένες εκροές και δαπάνες που κατανέμονται μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα Ο Ανάδοχος συμβάλλει στη συμπλήρωση των απαραίτητων πινάκων που αποτελούν στο σύνολό τους το πλάνο δεικτών σύμφωνα με τα έγγραφα καθοδήγησης της Ε.Ε. Συμπληρωματικότητα μέτρων και δράσεων Ο Ανάδοχος υποστηρίζει τη Μονάδα Α, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των σχετικών συναντήσεων, στην ανάλυση της συμπληρωματικότητας του ΠΑΑ με άλλα χρηματοδοτικά μέσα όπως τα διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και τις χρηματοδοτήσεις του 1 ου Πυλώνα. Περιλήψεις που θα αναρτηθούν στη βάση δεδομένων της Ε.Ε. Οι περιλήψεις αφορούν τα βασικά στοιχεία του προγράμματος σύμφωνα με το κείμενο εργασίας της Ε.Ε. Ο ανάδοχος υποστηρίζει τη Μονάδα Α στη σύνταξη περιλήψεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται από τη βάση δεδομένων της Ε.Ε. Β. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Η παράδοση του έργου θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) στάδια με αντίστοιχα παραδοτέα, τα οποία θα περιλαμβάνουν: 1ο Παραδοτέο: θα περιλαμβάνει το πλήρες κείμενο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως αυτό θα πρέπει να υποβληθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Μέχρι την οριστική έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1 ο παραδοτέο θα επικαιροποιείται και θα παραδίδεται στην Αναθέτουσα Αρχή με βάση τις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 2ο Παραδοτέο: θα περιλαμβάνει εγκεκριμένο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή τρία (3) αντίγραφα. Ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής και παραλαβής των παραδοτέων θα καθοριστεί στην σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο. 5

6 Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 18 μήνες από τη υπογραφή της σύμβασης. Δ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, που θα αναλάβει να υλοποιήσει ο ανάδοχος του παρόντος διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής του, ανέρχεται κατ ανώτατο όριο στο ποσό των εξήντα πέντε ευρώ ( ), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΣΑΕ 0828 και ειδικότερα τον κωδικό 2013ΣΕ Η αμοιβή του Αναδόχου καλύπτει και τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες ή έξοδα μετακινήσεων, που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση του έργου. Επιπλέον επισημαίνεται ότι φόροι, δασμοί, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του. 3. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να διακόψει, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, αιτιολογημένα, ανά πάσα στιγμή την εκτέλεση της Σύμβασης. Δύναται επίσης να μην εξαντλήσει το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο σκόπιμο. 4. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο πριν την κάλυψη του παραπάνω συνολικού προϋπολογισμού, ο ανάδοχος απεκδύεται κάθε δικαιώματός του για το υπόλοιπο ποσό. 5. Σε περίπτωση κάλυψης του συνολικού προϋπολογισμού πριν τη λήξη της σύμβασης, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για τον εργοδότη. 6. Οι πληρωμές θα γίνονται τμηματικά και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 4/2002 με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου της σύμβασης με το οποίο θα πιστοποιείται η καλή εκτέλεση κάθε ενέργειας και οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες για την υλοποίησή της. Ο προσδιορισμός της τμηματικής καταβολής θα συνδέεται υποχρεωτικά με την τμηματική παράδοση του έργου, όπως τελικά θα καθορισθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί. 7. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον ανάδοχο. 6

7 8. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά/ δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Στο ανωτέρω ποσό του προϋπολογισμού συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του Έργου χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας. Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Η υλοποίηση του παρόντος έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του έργου. Ο προσφέρων, στον οποίο θα ανατεθεί το παρόν έργο, αναλαμβάνει συνολικά: την ευθύνη για την έγκαιρη υλοποίηση κάθε επιμέρους εργασίας σύμφωνα με τις κάθε φορά προτεραιότητες και ανάγκες μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου. την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, κατά την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τις αναλυτικές προδιαγραφές και τις κατευθύνσεις της αναθέτουσας αρχής. Ο προσφέρων, στον οποίο θα ανατεθεί το παρόν έργο, οφείλει να συνεργάζεται στενά με την ΕΥΔ ΠΑΑ καθώς και με όποιον άλλο φορέα ή άτομο του υποδειχθεί, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συντονισμένη και απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου. ΣΤ. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν αποκλειστικά εγγράφως διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας προκήρυξης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α.Α Λεωφόρος Αθηνών 58, 2ος όροφος, τηλέφωνα , τηλεομοιοτυπία , Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται προς την Αναθέτουσα Αρχή. Επί αυτών καθώς και επί των σχετικών απαντήσεων διευκρινίσεων της Αναθέτουσας Αρχής θα ενημερώνεται αμέσως η Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού. Οι απαντήσεις παρέχονται γραπτώς το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την παραλαβή της σχετικής αίτησης και το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας, που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. Όλες οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις - διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα 7

8 Μετά την υποβολή των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της προκήρυξης από τους υποψήφιους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι παρεχόμενες απαντήσεις / διευκρινίσεις από την Αναθέτουσα Υπηρεσία δεν δύνανται να τροποποιήσουν / μεταβάλλουν ή συμπληρώσουν ουσιωδώς το περιεχόμενο και τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Ζ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1. Δικαίωμα συμμετοχής υποβολής προσφοράς Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις ή Κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί, που υποβάλλουν κοινή προσφορά και έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους Μέλους της Ε.Ε. και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 (ΦΕΚ Α 139/ ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. Εφόσον υποβάλλεται κοινή προσφορά από ένωση ή Κοινοπραξία φορέων, η οποία δεν έχει περιβληθεί τη χρονική στιγμή της υποβολής νομική μορφή, θα πρέπει η προσφορά να υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς, που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτημένο προς τούτο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως θα προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης των φορέων, ο επικεφαλής εταίρος, ο κοινός εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση που επιλεγεί ένωση ή κοινοπραξία, η οποία δεν έχει ιδιαίτερη νομική μορφή, οφείλει πριν από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον της ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, να περιβληθεί είτε τη μορφή της κοινοπραξίας του Κ.Β.Σ., συσταθείσας δια συμβολαιογραφικού εγγράφου, είτε τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου. Τα μέλη της κοινοπραξίας ή της ενώσεως ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης, που θα υπογραφεί μετά την ανάθεση του έργου και έως της ολοσχερούς εκτελέσεώς του. Κάθε υποψήφιος και προσφέρων μπορεί να συμμετέχει με μία μόνον προσφορά είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης. Η συμμετοχή σε περισσότερες της μίας προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης όλων των προσφορών στις οποίες ο συγκεκριμένος υποψήφιος μετέχει. 8

9 2. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής / Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής / Τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες 2.1 Κάθε προσφέρων (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά) θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς με ποινή αποκλεισμού τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό: Αποδεδειγμένη επαγγελματική δραστηριότητα και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, αλλά και με τις ευρύτερες κανονιστικές διατάξεις και τις διαδικασίες εφαρμογής και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων από όλα τα Ταμεία της Ε.Ε. Η ως άνω απαίτηση καλύπτεται από την επιτυχής ολοκλήρωση κατά την τελευταία πενταετία ( ), τουλάχιστον ενός συναφούς έργου που αφορά στην εφαρμογή συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων. Κατάλληλη γενική υλικοτεχνική υποδομή για την υποστήριξη των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν. Κατάλληλα στελεχωμένη ομάδα έργου καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επόμενης Παραγράφου Σε ότι αφορά την ομάδα έργου, πρέπει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισμού να υφίστανται και αποδεικνύονται οι ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: O Τεχνικός Σύμβουλος θα πρέπει να στελεχώνεται με ικανό σε αριθμό προσωπικό, καθώς και με κατάλληλο και ικανό σε αριθμό επιστημονικό προσωπικό. Ειδικότερα θα πρέπει να στελεχώνεται από: Υπεύθυνο έργου που θα έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών του Συμβούλου Συνεχούς Τεχνικής Υποστήριξης. Ομάδα Έργου, που σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Έργου αναλαμβάνει επιμέρους εργασίες στο πλαίσιο του έργου. Υπεύθυνος Έργου (ΥΕ) Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) που θα έχει την ευθύνη και εποπτεία του όλου έργου. Ο Υπεύθυνος Έργου θα είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος και υπόλογος έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Α.Α., προκειμένου να υλοποιείται σωστά το έργο και να πληρούνται οι όροι της προκήρυξης, όπως θα εξειδικευθούν περαιτέρω και στην αντίστοιχη σύμβαση. Ο ΥΕ θα πρέπει: να είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, να έχει συμμετάσχει, ως Υπεύθυνος Έργου στην κατάρτιση τουλάχιστον ενός συγχρηματοδοτούμενου αναπτυξιακού προγράμματος, το οποίο έχει υποβληθεί 9

10 και εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο των προγραμματικών περιόδων ή/και Ομάδα έργου Η Ομάδα Έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο στελέχη, κατόχους πτυχίων ανώτατου ιδρύματος, της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής και να πληροί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις: Εμπειρία σχετικά με τον Πυλώνα ΙΙ και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) Ένα τουλάχιστον στέλεχος να έχει αποδεδειγμένα απασχοληθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου Εμπειρία σχετικά με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ένα τουλάχιστον στέλεχος να έχει αποδεδειγμένα απασχοληθεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε θέματα σχεδιασμού, διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων (εκτός αγροτικής ανάπτυξης) που συγχρηματοδοτήθηκαν ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ανατεθεί στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου Υποστηρικτικό προσωπικό Η Ομάδα έργου θα πρέπει να συνεπικουρείται από το κατάλληλο γραμματειακό και τεχνικό προσωπικό. 2.4 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν στελέχη κατάλληλα, δηλαδή αντιστοίχων προσόντων, ικανά να αναπληρώσουν τα στελέχη της Ομάδας Έργου σε περίπτωση που παραστεί σημαντικός λόγος για αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου 2.5 Ο Υπεύθυνος Έργου του Αναδόχου δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της ΕΥΔ ΠΑΑ, και θα πρέπει να συνεργάζεται συστηματικά με τα αρμόδια στελέχη της Υπηρεσίας. 2.6 Ο προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ») ως στοιχεία τεκμηρίωσης βιογραφικά σημειώματα, συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στην παράγραφο 9 του μέρους Η της παρούσας. 10

11 2.7 Διευκρινίζεται ότι οι ως άνω ελάχιστες προϋποθέσεις συνιστούν προαπαιτούμενα στοιχεία συμμετοχής και δεν βαθμολογούνται ή ποσοτικοποιούνται σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης. Οι προϋποθέσεις αυτές θα ελεγχθούν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου Θ της παρούσας και με βάση τα προσκομισθέντα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο Η. 9 της παρούσης. 3. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, όσοι δεν πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: 1. υπάρχει οριστική και αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος των προσφερόντων, για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται κατωτέρω: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση από παράνομες δραστηριότητες. 2. α) τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, β) έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, γ) έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή (υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, δόλια χρεοκοπία) του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου, δ) έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές, ε) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας της αναθέτουσας αρχής, στ) δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές με την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας όπου είναι εγκαταστημένος ή σύμφωνα με τη νομοθεσία της Χώρας της αναθέτουσας αρχής, 11

12 ζ) είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται από την παρούσα προκήρυξη ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ενώσεις προσώπων, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθένα από τα μέλη της ένωσης. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για ένα μόνο μέλος ένωσης, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισμό. 4. Όροι συμμετοχής Η συμμετοχή στην παρούσα προκήρυξη γίνεται με ευθύνη του συμμετέχοντα. Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρης αποδοχή της παρούσας προκήρυξης εκ μέρους του υποψηφίου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψήφιους. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. Η. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 1. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 18/02/2014 και μέχρι ώρα 15:00. Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία λήξεως υποβολής προσφορών. Σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση δίνεται αριθμός πρωτοκόλλου από τον οποίο και μόνο αποδεικνύεται η ημερομηνία υποβολής. Προσφορές οι οποίες δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου εγκαίρως δεν λαμβάνονται υπόψη. 2. Απαγορεύεται επί ποινή απορρίψεως των προσφορών η συμμετοχή ενός φυσικού ή νομικού προσώπου σε περισσότερες από μια προσφορές. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές για το σύνολο ή μέρος του προκηρυσσόμενου με την παρούσα έργου. 4. Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω. 12

13 5. Πιστοποιητικά και έγγραφα σε άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής, λαμβάνονται υπόψη μόνον αν συνοδεύονται από νόμιμη μετάφραση στην ελληνική επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά το νόμο εκπρόσωπο ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας στη χώρα, στην περιοχή της οποίας έχουν συνταχθεί τα έγγραφα ή από την πρεσβεία στην Ελλάδα ή το προξενείο της χώρας προέλευσης. Σε περίπτωση διαφορών στη μετάφραση, υπερισχύει το κείμενο στην Ελληνική Γλώσσα. 6. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες, αριθμημένες ανά σελίδα (πλην των δικαιολογητικών) και δε φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κ.λ.π.) Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. 7. Η προσφορά συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλεται σε ενιαίο σφραγισμένο με την σφραγίδα του αναδόχου φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει 3 ξεχωριστούς υποφακέλους επίσης σφραγισμένους με την σφραγίδα του αναδόχου. Όλοι οι υποφάκελοι φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, ήτοι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο Ο πρώτος υποφάκελος περιέχει σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά/υπεύθυνες δηλώσεις και σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το λοιπό υλικό, ο δεύτερος περιλαμβάνει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή την ανάλυση που αφορά στην τεχνική προσφορά, και ο τρίτος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή την οικονομική προσφορά με ισχύ 120 ημερών από την υποβολή της. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 120 ημερών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητήσει παράταση της ισχύος των προσφορών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο ΠΔ 118/2007, άρθρο 13, παρ.3. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις: - Την Επωνυμία και τη Διεύθυνση του υποψηφίου ή τις Επωνυμίες και τις Διευθύνσεις των εταιρειών μελών της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας - Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και τον αριθμό της συναφούς προκήρυξης - Τον Αποδέκτη (πλήρης τίτλος της υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό), ως ακολούθως : 13

14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ Π.Α.Α Λεωφόρος Αθηνών 58, Αθήνα ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για την επιλογή Αναδόχου για το έργο ««ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ)» ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 18/02/2014 «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ» Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να σφραγισθούν εκ νέου χωρίς να αφήσουν ίχνη. Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται το φυσικό/ νομικό πρόσωπο/ ένωση/ κοινοπραξία, που υποβάλλει την προσφορά και ο χρόνος ισχύος της προσφοράς. Η συνοδευτική επιστολή υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου ή ενώσεως προσώπων (ο οποίος θα έχει οριστεί προς τούτο με συμβολαιογραφικό έγγραφο) ή από τους νόμιμους εκπροσώπους των εταιριών, που συμμετέχουν στην ένωση. 9. Στον Υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιέχονται επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής: Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του υποψηφίου νομικού προσώπου, εφόσον ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας στο οποίο αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των μελών της, καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφασης του αρμόδιου Διοικητικού Οργάνου του Νομικού Προσώπου ή κάθε μέλους-νομικού προσώπου της ένωσης ή Κοινοπραξίας με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του υποψηφίου στον διαγωνισμό (πλην μονοπρόσωπων εταιριών) και παρέχεται εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού καθώς και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί. Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικό πρόσωπο ή κοινής προσφοράς από εκπρόσωπο ένωσης εταιριών ή Κοινοπραξίας αντί του ανωτέρω είναι δυνατή η 14

15 προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου για την υπογραφή και υποβολή της προσφοράς από τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή των μελών της ένωσης ή Κοινοπραξίας εφόσον η προσφορά δεν υπογράφεται από όλα τα μέλη της ένωσης ή Κοινοπραξίας. i. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, από τον προσφέροντα στην οποία: - Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού - Να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος (προκειμένου περί Α.Ε.) δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήματα : συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες και κάθε μέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση (κοινή του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει), παύση εργασιών, παύση πληρωμών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, παύσης εργασιών ή πληρωμών. 15

16 - Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες και κάθε μέλος της ένωσης ή της Κοινοπραξίας είναι: ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις - Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών και εγγράφων σε σχέση με τα παραπάνω για τα οποία υποβλήθηκαν οι υπεύθυνες δηλώσεις, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, και πριν από την κοινοποίηση κατακύρωσης στον ανάδοχο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 1 του Ν. 3614/2007, όπως ισχύει. Την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, εκτός από την περίπτωση της Υπεύθυνης Δήλωσης αναφορικά με την ποινική κατάσταση των διαχειριστών υποψήφιας Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., καθώς και του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου υποψηφίας Α.Ε., οι οποίες υπογράφονται από τα αναφερόμενα πρόσωπα. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ii. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία θα φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, όπου να δηλώνεται ότι: - Ο φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης, - η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση, - η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου - τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, - συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, - δεν έχει αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου, - θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο. - Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να υπογράφονται από τους νομίμους ή τους ειδικά εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των νομικών προσώπων και σε 16

17 περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας υποβάλλονται για κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση ένωσης φυσικών προσώπων ή νομικών εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ έγγραφα υποβάλλονται και για κάθε μέλος της ένωσης. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: i. Πρόταση Μεθοδολογίας-Προσέγγισης του Έργου Στο σημείο αυτό περιέχονται τα όσα ήδη αναλύονται στο «Αντικείμενο του έργου - Αναλυτικά καθήκοντα του Αναδόχου Παραδοτέα», όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο Α της παρούσας. Ειδικότερα, θα περιλαμβάνονται τα εξής: Σαφήνεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και πληρότητα προτεινόμενης μεθοδολογίας (περιγραφή, ανάλυση, τεκμηρίωση) και αντίληψη αναδόχου για το έργο ii. Σύνθεση ομάδας έργου Οργανωτικό σχήμα και περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων. Περιγραφή και αξιοπιστία του προταθέντος διαγράμματος ροής εργασιών. Συνοχή της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας μόνιμες ή περιστασιακές Το οργανωτικό σχήμα περιλαμβάνει: 1. Αναλυτική περιγραφή της δομής, σύνθεσης και οργάνωσης του Διοικητικού Πυρήνα της Ομάδας Έργου (των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο). 2. Συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο θα παρέχονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου και εξειδικευμένων συνεργατών/ συμβούλων. Στον εν λόγω Πίνακα θα πρέπει να ορίζεται επακριβώς η ομάδα των στελεχών που θα απασχοληθεί για την ολοκλήρωση των επί μέρους παραδοτέων του έργου. Για το λόγο αυτό θα ήταν σκόπιμη η παρουσίαση διακριτών πινάκων για επί μέρους παραδοτέα, όπου ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει αναγκαία: 17

18 ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ & ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Εταιρεία : Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Έργου Καθήκοντα Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο κάθε προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου. Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα" συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την προτεινόμενη διοικητική οργάνωση της Ομάδας. Στη στήλη Καθήκοντα αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε στέλεχος της ομάδας έργου κατ αντιστοιχία με την πρόταση προσέγγισης του θέματος. Επισημαίνεται ότι : στον υποφάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα περιλαμβάνεται διάγραμμα ροής εργασιών Στον υποφάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» εσωκλείεται η οικονομική προσφορά, η οποία θα παρουσιάζεται σε αναλυτικό πίνακα ανά κατηγορία εργασιών που θα εκτελεσθούν. Επίσης, θα περιλαμβάνει πίνακα των απασχολούμενων στελεχών, με ανθρωπομήνες απασχόλησης, κόστος ανθρωπομήνα για κάθε κατηγορία στελεχών και συνολικό κόστος, που θα αφορά στους συνολικούς ανθρωπομήνες απασχόλησης του συνόλου των στελεχών. Τέλος, θα περιέχει τη συνολική τελική τιμή της οικονομικής προσφοράς για την εκτέλεση του έργου, η οποία θα διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς (χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ). 18

19 Η οικονομική προσφορά δεν μπορεί να υπερβεί το προεκτιμώμενο τίμημα για το σύνολο των υπηρεσιών του αναδόχου. Προσφορές οι οποίες υπερβαίνουν τον ως άνω προϋπολογισμό δεν γίνονται δεκτές και επιφέρουν αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς και τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος φορέα. Οι προσφερόμενες τιμές πρέπει να είναι σε ΕΥΡΩ. Τυχόν έκπτωση επί του ως άνω προεκτιμώμενου τιμήματος πρέπει να δηλώνεται εγγράφως στον ίδιο υποφάκελο. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση του ευλόγου ή μη των προσφερομένων τιμών, ειδικότερα δε σε περιπτώσεις ιδιαιτέρως χαμηλών προσφορών, οι δε συμμετέχοντες υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές θα απορρίπτονται. Θ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΣΤΑΔΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Η τελική επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΠΑΑ ή του οργάνου, που του έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α. Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των λόγων αποκλεισμού των φορέων, που συνδέονται με την προσωπική κατάσταση. Σε περίπτωση μη υποβολής οποιουδήποτε από τα ως άνω δικαιολογητικά ή σε περίπτωση που τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν τους όρους τις παρούσας προκήρυξης, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αποδεκτοί στη συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης γίνονται μόνο όσοι προσφέροντες έχουν υποβάλει νομίμως τα δικαιολογητικά και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης και ιδίως εφόσον δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα προκήρυξη β. Αξιολόγηση τεχνικών προσφορών γ. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς δ. Τελική αξιολόγηση ε. Έλεγχος της νομιμότητας και πληρότητας των δικαιολογητικών κατακύρωσης, που προσκομίζονται για την υπογραφή της σύμβασης καθώς και των δικαιολογητικών τεχνικής και οικονομικής επάρκειας, που περιέχονται σε αυτά. 19

20 Ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης των τεχνικών και οικονομικών προσφορών και ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης και των αποδεικτικών τεχνικής και οικονομικής επάρκειας διενεργείται από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού η οποία ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/ ) και όπως αυτή συγκροτείται κάθε φορά. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των λόγων αποκλεισμού κοινοποιούνται στους αποκλεισθέντες. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς κοινοποιούνται στο σύνολο των συμμετεχόντων στη διαδικασία. Η Επιτροπή, αρμόδια για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης του κυρίως φακέλου και του υποφακέλου ΔΙΑΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ σε ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί έγκαιρα στους προσφέροντες από την Αναθέτουσα Υπηρεσία. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της ως άνω Επιτροπής. Στην αποσφράγιση μπορούν να παραστούν όσοι από τους συμμετέχοντες ή τους νομίμους εκπροσώπους τους επιθυμούν ή νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων και των προτάσεών τους ως προς τους όρους της προκήρυξης. Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης, λαμβάνουν γνώση των στοιχείων των λοιπών συμμετεχόντων. Επίσης προκειμένου να έχουν πρόσβαση στις προτάσεις των λοιπών συμμετεχόντων, θα πρέπει να το αιτούνται εγγράφως. Η κατά τα ανωτέρω πρόσβαση μπορεί να εξασφαλίζεται, είτε με μελέτη των σχετικών εγγράφων στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με χορήγηση αντιγράφων. Τα έξοδα της αναπαραγωγής θα βαρύνουν τον αιτούντα. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή προβαίνει σε σύνταξη πρακτικού, όπου αναφέρονται οι υποβληθείσες προτάσεις, οι συμμετέχοντες και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν ειδικότερα τα εξής: Αρχικά, αποσφραγίζεται ο κύριος και ενιαίος Φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, και μονογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ κατά φύλλο, παρουσία των προσφερόντων ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Ο υποφάκελος ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ο υποφάκελος ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής στο εξωτερικό τους περίβλημα και φυλάσσονται στην Υπηρεσία. Η Επιτροπή Διαγωνισμού σε επόμενες κλειστές συνεδριάσεις της ελέγχει τον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ κάθε προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό με το οποίο 20

21 εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιεί δια σχετικής διαβιβάσεως από την Αναθέτουσα Υπηρεσία τους συμμετέχοντες που τυχόν αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία. Η αποσφράγιση του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ γίνεται μόνο για όσους προσφέροντες έγιναν αποδεκτοί στο διαγωνισμό βάσει του ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς με σχετική ανακοίνωση, που θα τους αποσταλεί με fax ή άλλως δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι τεχνικές προσφορές. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι ή εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. Κατά την συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και μονογράφεται, από τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ κατά φύλλο. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ δεν αποσφραγίζεται, αλλά φυλάσσεται από την αρμόδια Υπηρεσία. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντος, συντάσσει πρακτικό και εισηγείται σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με φαξ ή άλλως. Ο ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα αποσφραγισθεί μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς κάθε προσφέροντος σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς που έλαβαν μέρος και των οποίων η βαθμολογία της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» τους καλύπτει την προϋπόθεση, όπως προβλέπεται στο σχετικό όρο της προκήρυξης, με σχετική ανακοίνωση που θα τους αποσταλεί με fax ή άλλως δύο (2) τουλάχιστον ημέρες προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού μετά και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, προχωρά στον έλεγχο του Φακέλου των ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ του πρώτου σε κατάταξη φορέα μετά την αξιολόγηση και της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, συντάσσει πρακτικό και εισηγείται σχετικά την κατακύρωση του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή. Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει σχετική απόφαση η οποία κοινοποιείται σε όλους τους ενδιαφερόμενους με φαξ ή όποιο άλλο πρόσφορο μέσο. Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 1. Βαθμολόγηση Τεχνικής Προσφοράς Η τεχνική αξιολόγηση θα βασιστεί σε δύο ομάδες κριτηρίων: Α. Μεθοδολογική Προσέγγιση του έργου με συντελεστή βαρύτητας 60% Β. Σύνθεση ομάδας του Έργου με συντελεστή βαρύτητας 40%. 21

22 Τα επί μέρους κριτήρια κάθε ομάδας και η σχετική βαρύτητά τους εντός της ομάδας παρουσιάζονται στον Πίνακα που ακολουθεί: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ Α1. Μεθοδολογική προσέγγιση 60% Σαφήνεια, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και πληρότητα προτεινόμενης μεθοδολογίας (περιγραφή, ανάλυση, τεκμηρίωση) και αντίληψη αναδόχου για το έργο 60 Α2. Σύνθεση ομάδας έργου 40% Οργανωτικό σχήμα και περιγραφή των καθηκόντων του σε σχέση με την εκπόνηση των παραδοτέων 70 Περιγραφή και αξιοπιστία του προταθέντος διαγράμματος ροής εργασιών 20 Συνοχή της προτεινόμενης ομάδας, που χαρακτηρίζεται από τις σχέσεις συνεργασίας μόνιμες ή περιστασιακές 10 Ο συντελεστής βαρύτητας συνολικά για την Τεχνική Αξιολόγηση συνίσταται στο 80% της συνολικής βαθμολογίας. Ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ) κάθε συμμετέχοντος θα προκύψει με τη μέθοδο που ακολουθεί: Κάθε μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης θα βαθμολογήσει με ένα ακέραιο βαθμό από το 0 έως το 100 κάθε ένα από τα κριτήρια τεχνικής αξιολόγησης. Στη συνέχεια για κάθε ένα κριτήριο θα υπολογισθεί ο μέσος όρος των βαθμών των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο οποίος θα πολλαπλασιασθεί με τον επιμέρους συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου, για να προκύψει ο βαθμός του κριτηρίου αυτού. Το άθροισμα των βαθμών των κριτηρίων θα αποτελεί τον Απόλυτο Βαθμό της Τεχνικής Προσφοράς (ΑΒΤΠ) του κάθε προσφέροντος. Ο Συνολικός Βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΣΒΤΠ j ) της προσφοράς j, υπολογίζεται από τον τύπο: ΣΒΤΠ j = ΑΒΤΠ ΑΒΤΠ j max

23 Όπου ΑΒΤΠ max = ο μεγαλύτερος απόλυτος βαθμός τεχνικής προσφοράς από τις αξιολογηθείσες τεχνικές προσφορές. 2. Βαθμολόγηση οικονομικής προσφοράς Το κριτήριο, που αφορά την Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς, έχει συντελεστή βαρύτητας 20%. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο ακόλουθος τύπος: Οj = (K min / K j) x 100 όπου: Οj: η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς j Kmin: η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή από όλες τις έγκυρες προσφορές, χωρίς ΦΠΑ Kj: η προσφερόμενη τιμή της προσφοράς j, χωρίς ΦΠΑ. Ασυνήθιστα χαμηλές οικονομικές προσφορές θα απορρίπτονται, εκτός και εάν η Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού κρίνει ότι μπορεί να ζητήσει σχετικές διευκρινίσεις από τον φορέα και αυτές κριθούν ως επαρκείς. 3. Τελική Αξιολόγηση Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον παρακάτω τύπο: Tj=0,80 x ΣΒΤΠj + 0,20 x Oj όπου: Τj: η συνολική βαθμολογία της πρότασης j ΣΒΤΠj: η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς για την πρόταση j σε κλίμακα Oj: η βαθμολογία της οικονομικής προσφοράς για την πρόταση j σε κλίμακα Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια ανάθεσης. 23

24 Κ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Με την περάτωση της ως άνω διαδικασίας αξιολόγησης και βαθμολόγησης των υποψηφίων, ο φορέας, που συγκεντρώνει την υψηλότερη συνολικά βαθμολογία, προσκομίζει σε σφραγισμένο φάκελο, που φέρει εξωτερικά την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, τα δικαιολογητικά και έγγραφα, όπως προσδιορίζονται παρακάτω. Τα οικεία δικαιολογητικά και έγγραφα θα υποβάλλονται στη διεύθυνση που θα ορίζει η πρόσκληση και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου με βεβαίωση παραλαβής. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα. 2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του φορέα, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από τον οποίο θα προκύπτει ότι το φυσικό πρόσωπο, οι διαχειριστές Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος εάν πρόκειται για Α.Ε. ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα του Κεφαλαίου Ζ αριθμός 3 της παρούσης. - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής (ανάλογα με την περίπτωση και τη νομική μορφή του φορέα) έκδοσης τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο φορέας στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν τελεί σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. - Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμερος ο φορέας ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις - Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ανάλογα με την περίπτωση, έκδοσης τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο φορέας δεν τελεί υπό την κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α 101) ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 24

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18/11/2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. /νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:24/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/4/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007 2013 ΜΟΝΑ Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ AΘΗΝΑ, 27/08/2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Π. : 3754 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Α.Δ.Α. : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 4/3/2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. Δ/νση : Θεμιστοκλέους 42, Ταχ. Κώδικας : 10678, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Παλαιά Ανάκτορα Ταχ. Κωδ.: 49 100 Κέρκυρα Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Τρίτη , ώρα 13,00, ΔΕΘ- HELEXPO, Εγνατία 154, Θεσσαλονίκη, Τμήμα Προμηθειών. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΗΠΤΩΝ Αρ. πρωτ. : 906 Θεσσαλονίκη, 08.04.2016 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 27/12/2016 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 27433 ΘΕΜΑ : «Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εταιρία παροχής υπηρεσιών Ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18-01-2013 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης Κτήριο Ε4.103 Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ Ταχ. /νση : ΠΑΤΗΤΗΡΙ, ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ Αρ. Πρωτ.: 1160 Ταχ. Κώδικας : 37 005 Τηλέφωνο : 2424066419 ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ, 11/10/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με αντικείμενο «Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του έργου ForestLife» για τις ανάγκες του έργου LIFE - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ με τον αριθμό LIFE14/GIE/GR/000304,

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Πληροφορίες: Ε. Μωραΐτου Τηλ: 210 69.69.768

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ.

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 1055 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν εµπειρία και σχετική ενασχόληση σε έναν ή περισσότερους από τους τοµείς : αξιολόγησης προγραµµάτων, περιφερειακής

Οι προσφέροντες, θα πρέπει να έχουν εµπειρία και σχετική ενασχόληση σε έναν ή περισσότερους από τους τοµείς : αξιολόγησης προγραµµάτων, περιφερειακής ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ TOY ΚΠΣ Aθήνα 13.10.2006 Α.Π. 41426/ΕΥΣΣΑΑΠ 3444 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ.: 26441 E- mail: dytikiellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, 2-3-2016 Αριθμ. Πρωτ.: 1385 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Μαίρη E. Τσιάρα 2313321777, -700 2313321701, -702 mtsiara@mou.gr ΘΕΜΑ: Απόφαση για δημιουργία και τήρηση Kαταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013

«Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 «Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 1. /2013 Για την ανάθεση του έργου «Πρόγραμμα στέγασης Ε.Τ.Ε.Α. με Ι. Αξιολόγηση προτεινόμενων ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου, προκειμένου να διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης τους από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 Fax: +30 210 36 39 758 Email: kmop@kmop.gr Ημερομηνία: 04/06/2016 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 04.06.2016/2Β

Διαβάστε περισσότερα

6. Το άρθρο 38 της υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης.

6. Το άρθρο 38 της υπ αριθ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (ΦΕΚ Β 540/ ) Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης. Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2010 Αριθμ. Πρωτ.: 3759 Πληρ.: Τηλ.: Fax: e-mail: Ε. Λαζαρίδου 2313 321772 2313 321701-2 elazaridou@mou.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών «Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. (ΟΤΑ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γρηγορίου Ε 50, Χανιά, Τ.Κ.: 73135, Τηλ.: 28210 91888, Fax: 28210 83400, E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ Διεύθυνση: Σκουφά 75, 10680, Αθήνα Τηλ: +30 210 36 37 547 Fax: +30 210 36 39 758 Email: kmop@kmop.gr Ημερομηνία: 04/06/2016 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ No: 04.06.2016/1Β

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00

Χρόνος υλοποίησης Έως και την ολοκλήρωση του παραδοτέου Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 11 Σεπτεμβρίου 2015 ώρα 15:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά, 04 Σεπτεμβρίου 2015 Μητροπόλεως 60, 52100 Αρ.Πρωτ. 2170 Καστοριά Τηλ:2467028981 URL:www.kastoriachamber.gr Email:kastcham@otenet.gr ΘΕΜΑ: Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε θέματα ανακύκλωσης συσκευασιών σε ενήλικα άτομα εθνικότητας Ρομά, στο Βουκουρέστι, στο Ιάσιο και στην Κραϊόβα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν».

«Περί τις 1100 επιχειρήσεις μέλη του Επιμελητηρίου που θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες υποδομές αξιοποίησης του η-επιχειρείν». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ Αρ. Πρωτ. 5346 Τρίκαλα, 12/05/2011 ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη δημιουργία δια-δικτυακού τόπου

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για τη δημιουργία δια-δικτυακού τόπου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Ε. Ψαχούλια Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου-

ΰν τα απαιτούμενα. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος (1) της κοινής δράσης 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου- 449 Ν. 12(Ι)/2006 υπέβαλαν αίτηση ΰν τα απαιτούμενα συμμετοχής ή που οεν ς που δεν (4) Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της δυνατότητας περιορισμού του αριθμού των προς συζήτηση Λύσεων ή των προς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Προηγείται και τροφοδοτεί τη Δ3-02. διαγωνισμού. Έπεται και τροφοδοτείται από τη Δ3-02. διαγωνισμού Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δημιουργία Έκδοση εντύπου λευκώματος προβολής των αποτελεσμάτων και των έργων του Προγράμματος LEADER» ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές:

Αναφορικά με τις υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης για κάθε ωφελούμενο θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) ατομικές συμβουλευτικές: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΝΕΩΝ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ -ΛΟΥΔΙΑ - ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 06/11/2014 Αρ. πρωτ. 1544 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 7.100,00 ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 21/2014 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την Ανάθεση Εργασιών Λογιστικής Παρακολούθησης (Παροχή Υπηρεσιών) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. Αρ. ΜΑΕ 26632/53/Β/92/005 Ταχ. δ/νση: Ύδρας 10, Τ.Κ. 65302, Καβάλα Πληρ.: κ. Δημήτριος Νικηφορίδης Τηλ: 2510.620459 Φαξ: 2510.620429 Email: anka@ankavala.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 1 από 7 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΕΝΤΥΠΟ 1: ΕΝΤΥΠΟ 2: ΕΝΤΥΠΟ 3: ΕΝΤΥΠΟ 4: ΕΝΤΥΠΟ 5: ΕΝΤΥΠΟ 6: ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος έργου: «Εκτίμηση της βιοασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά στην Ελλάδα»

Τίτλος έργου: «Εκτίμηση της βιοασφάλειας τροφίμων ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από παιδιά στην Ελλάδα» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Κ. Παππάς Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ. διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΞΨ-ΓΙ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 16/09/2013 Αρ. πρωτ. 38282 ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η.../2013 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ διακηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα