ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/04-11-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 18/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης /2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Πρακτικού Νο6 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την υπ αριθμ. Οίκ /14118/ Διακήρυξη, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Στην Κέρκυρα σήμερα ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή, στην αίθουσα συνεδριάσεων, Σαμάρα 13 - Κέρκυρα. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής (αριθμ. πρωτ /16/ ), σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν.3852/2010, η οποία επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1. Σπύρου Σπυρίδων Πρόεδρος 2. Μηλιώτης Νικόλαος Αντιπρόεδρος 3. Μόσχου Αιμιλία Τακτικό Μέλος 4. Λούβρου Αλίκη Τακτικό Μέλος 5. Φόρτε Γεράσιμος Τακτικό Μέλος 6. Κορφιάτης Ιωάννης Τακτικό Μέλος Απουσίαζε από την συνεδρίαση, το τακτικό μέλος, κ. Γρουζή Τζόγια, αν και κλήθηκε μέσα στη νόμιμη προθεσμία, για προσωπικούς λόγους. Χρέη γραμματέα εκτελεί η ορισθείσα με την αριθμ. πρωτ. Οικ /19048/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, υπάλληλος της Π.Ι.Ν. Κέρκυρας, Ειρήνη Διαμάντη. Μετά τη διαπιστωθείσα εκ του Νόμου απαρτία ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπύρου Σπυρίδων κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης...παραλειψη 1

2 Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησαν στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 4ο Η.Δ.: Έγκριση Πρακτικού Νο6 της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την υπ αριθμ. Οίκ /14118/ Διακήρυξη, Π.Ε. Κεφαλληνίας. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν αναπτύσσει το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης και καταθέτει γραπτή εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης, κ. Ευστάθιου - Σωτηρίου Κουρή και πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, τα οποία έχουν ως εξής: EIΣΗΓΗΣΗ Έχοντας υπόψη: 1.Τις αναλήψεις: α. Την υπ αριθμ. Οίκ.24053/7343/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 4ΑΣΠ7ΛΕ-ΒΑΣ που καταχωρήθηκε με α/α 4 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Νομού Κεφαλληνίας β. Την υπ αριθμ. Οίκ.24208/7368/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:4Α3Ψ7ΛΕ-Δ που καταχωρήθηκε με α/α 3 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Νομού Κεφαλληνίας 2. Την υπ αριθ /2011 (ΑΔΑ: 4Α8Κ7ΛΕ-0Υ1) Απόφασή σας, με την οποία εγκρίνατε ομόφωνα το από Νο3 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την υπ αριθμ. Οίκ.34767/10104/ Διακήρυξη που αφορούσε την επιλογή αναδόχου για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης και των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με το οποίο προτεινόταν μεταξύ άλλων ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος και να επαναδιακηρυχθεί με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί είχαν εγκριθεί με την υπ αριθ /2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΥ7ΛΕ-ΘΓΟ) απόφασή σας 3. Την αριθμ. Οίκ /14118/ διακήρυξη, η οποία αναρτήθηκε/δημοσιεύθηκε στις εφημερίδες, στη δικτυακή πύλη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης και στον ΕΟΜΜΕΧ. 4. Το ότι η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, μετά την αριθμ. οίκ.49693/14920/ πρόσκληση συνεδρίασε στις , αξιολόγησε τις κατατεθείσες προσφορές και συνέταξε το από πρακτικό Νο6. 2

3 ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε Την έγκριση του από Νο6 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την υπ αριθμ. οίκ.47207/14118/ Διακήρυξη, με το οποίο προτείνεται: Α) Η απόρριψη της προσφοράς της ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ιθάκης), για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο πρακτικό. Β) Η κατακύρωση του διαγωνισμού στο ΒΑΣΣΟ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟ (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Άρτας) λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά στοιχεία του διαγωνισμού του 2009, καθώς και της συμπληρωματικής απευθείας ανάθεσης που είχε γίνει το έτος 2010 για το κτήριο που στεγάζονταν οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Κεφαλληνίας και του Τμήματος Εμπορίου/Πρόνοιας και διαπιστώνοντας ότι οι τιμές που προσφέρονται σε σχέση με αυτές είναι κατά πολύ χαμηλότερες και συνεπώς, σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007, δύναται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στο μοναδικό εναπομείναντα και προσφέροντα. Συνημμένα: Πρακτικό Νο6 σελ.5 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης 19/10/2011 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Νο 6/2011 Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών με θέμα: «Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό είκοσι ένα χιλιάδες, εξακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (21.690,50 ) και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή». Στο Αργοστόλι σήμερα 10/10/2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα π.μ., κατόπιν της αριθμ. οίκ.49693/14920/ προσκλήσεως, 3

4 συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών, του άρθρου 38 του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» η οποία συστήθηκε με την αριθμ. Οίκ.2720/949/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων με θέμα την υπ αριθ. Οίκ /14118/ διακήρυξη «Πρόχειρος ανοιχτός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό είκοσι ένα χιλιάδες, εξακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (21.690,50 ) και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή», και ήταν παρόντες: 1. Σπαθής Ευάγγελος, ΠΕ Δ/κού-Οικ/κού με βαθμό Α, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως πρόεδρος. 2. Σπίνος Ευθύμιος, ΠΕ Γεωτεχνικών (Ιχθυολογίας) με βαθμό Β, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως αναπληρωματικό μέλος. 3. Σταθούλη Πολύμνια, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό Α, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως τακτικό μέλος. 4. Τουλιάτου Ελισάβετ, ΔΕ Πληροφορικής-Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Α, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως τακτικό μέλος. 5. Ζαπάντη Σταματίνα, ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας (Ιχθυοκομίας Αλιείας) με βαθμό Β, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως τακτικό μέλος Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελούσε η Θεούλα-Χριστίνα Δεσαλέρμου, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με βαθμό Γ, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την αριθμ. Οίκ.2720/949/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο Παπαευθυμίου Σπυρίδων, ΠΕ Φυσικών με βαθμό Β, υπάλληλος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα. Η ανωτέρω επιτροπή εξέτασε το εξής θέμα: ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό είκοσι ένα χιλιάδες, εξακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (21.690,50 ) Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού παρέστη η κα Μαζαράκη Παναγιώτα, εξουσιοδοτημένη νόμιμα από το Βάσσο Ε. Κυριάκο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες διατάξεις συνεδρίασης. Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1, σελ. 5 (Τόπος και Χρόνος διενέργειας Διαγωνισμού-δημοσίευση της διακήρυξης) της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια Υπηρεσία μέχρι την 10 η Οκτωβρίου 2011 και ώρα 10:30, διαπίστωσε ότι και οι δύο ανωτέρω προσφορές κατατέθηκαν στην αρμόδια Υπηρεσία εμπρόθεσμα. Η Επιτροπή έλαβε υπόψη: 4

5 1) την αριθμ. Οίκ /14118/ διακήρυξη της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού. 2) Την υπ αριθ /2011 (ΑΔΑ: 4Α8Κ7ΛΕ-0Υ1) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την οποία ενέκρινε ομόφωνα το από Νο3 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την υπ αριθμ. Οίκ.34767/10104/ Διακήρυξη που αφορούσε την επιλογή αναδόχου για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των Π.Ε.Κεφαλληνίας και Ιθάκης και των Περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, με το οποίο προτεινόταν μεταξύ άλλων ο διαγωνισμός να κηρυχθεί άγονος και να επαναδιακηρυχθεί με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί είχαν εγκριθεί με την υπ αριθ /2011 (ΑΔΑ: 4ΑΣΥ7ΛΕ-ΘΓΟ) απόφασή της. 3) τις σχετικές ισχύουσες με το διαγωνισμό διατάξεις του Π.Δ.118/07 (Κ.Π.Δ.) 4) την δημοσίευση της διακήρυξης: α)τον πίνακα ανακοινώσεων του κτηρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κεφαλληνίας, β) στο Επιμελητήριο Κεφαλονιάς και Ιθάκης, γ) στον ΕΟΜΜΕΧ, δ) στη δικτυακή πύλη της Υπηρεσίας, ε) στις εφημερίδες: «Ανεξάρτητος», «Ημερήσιος» και «Τα Χρονικά». 5) Την υπ αριθμ. Οίκ /7344/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 4Α367ΛΕ-Π2 που καταχωρήθηκε με α/α 4 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Νομού Κεφαλληνίας 6) Την υπ αριθμ. Οίκ.45485/13575/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:4Α897ΛΕ-9ΜΗ που καταχωρήθηκε με α/α 10 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου του Νομού Κεφαλληνίας. 7) Το αριθμ /15170/ έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικού- Οικονομικού, με το οποίο επιδόθηκαν στην Επιτροπή αξιολόγησης οι δύο (2) κατατεθείσες προσφορές των: α) ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔ.ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ, Υπηρεσίες Καθαρισμού & Υπηρεσίες Μαγείρου με Σύμβαση Έργου, Περαχώρι Ιθάκης, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ιθάκης β) ΒΑΣΣΟΥ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Γενικοί Καθαρισμοί, Υπηρεσίες Διάθεσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας, Απολυμάνσεις- Συντηρήσεις-Επισκευές Κτιρίων, Συντήρηση Πρασίνου-Έκδοση Κοινοχρήστεων, Καραϊσκάκη 10, Άρτα, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Άρτας Στη συνέχεια η Επιτροπή αποσφράγισε και μονόγραψε τους κυρίως φακέλους και τους φακέλους των προσφορών των ενδιαφερομένων: α) ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔ.ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ, Υπηρεσίες Καθαρισμού & Υπηρεσίες Μαγείρου με Σύμβαση Έργου, Περαχώρι Ιθάκης, β) ΒΑΣΣΟΥ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥ, Γενικοί Καθαρισμοί, Υπηρεσίες Διάθεσης Ανθρώπινου Δυναμικού, Παροχή Υπηρεσιών Ασφαλείας, Απολυμάνσεις- Συντηρήσεις-Επισκευές Κτιρίων, Συντήρηση Πρασίνου-Έκδοση Κοινοχρήστεων, Καραϊσκάκη 10, Άρτα 5

6 και προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και διαπίστωσε τα εξής: 1. Ως προς την προσφορά της ενδιαφερόμενης ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ: η υπ αριθ εγγυητική επιστολή συμμετοχής από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, περιελάμβανε όλα τα απαραίτητα στοιχεία του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 και της ανωτέρω διακήρυξης, εκτός από τον αριθμό της διακήρυξης. Επίσης, στην υπεύθυνη δήλωση της ενδιαφερόμενης δεν αναφερόταν ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρ.6 του Π.Δ.118/2007 σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ.20 του Π.Δ.118/ Ως προς την προσφορά του ΒΑΣΣΟΥ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥ: η Επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο προσφοράς, το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και το φάκελο του Άρθρου 68 του Ν.3863/2010, μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τους ανά φύλλο. Ο ενδιαφερόμενος στο φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής είχε καταθέσει τα εξής: α) την υπ αριθ εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς, στην οποία διαπιστώθηκε ότι αναγραφόταν σωστά το ποσό (1.100,00 ), ο αριθμός της διακήρυξης, η ημερομηνία και τα λοιπά στοιχεία του άρθρου 25 του Π.Δ. 118/2007 και της διακήρυξης. β) έγγραφο υποβολής και ισχύος της προσφοράς, στο οποίο διαπιστώθηκε ότι η ισχύς της προσφοράς, ήτοι έως τις 30/11/2012, είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική διακήρυξη (12 μήνες). γ) Παραστατικό εκπροσώπησης δ) Νομιμοποιητικά έγγραφα (έναρξη δραστηριότητας της επιχείρησης) ε) Πιστοποιητικά ISO 9001 & ΕΛΟΤ 1801 στ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 για το γνήσιο της υπογραφής ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 για την επιχείρηση η) Τέσσερις (4) Υπεύθυνες Δηλώσεις του ν.1599/1986 σχετικές με το διαγωνισμό Στην Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 που κατέθεσε ο ενδιαφερόμενος, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι έφερε ημερομηνία υπογραφής αυτή του διαγωνισμού, ήτοι 10/10/2011, η οποία είναι και ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς του. Αναφορικά με το φάκελο του Άρθρου 68 του Ν.3863/2010 και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι περιέχει όλα τα οριζόμενα από τη διακήρυξη. Εν συνεχεία, η Επιτροπή αποσφράγισε το φάκελο της τεχνικής προσφοράς, μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της ανά φύλλο και διαπίστωσε ότι πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της σχετικής διακήρυξης. Εν συνεχεία, λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και λόγω του ότι δεν υπάρχει σύμβαση σε εξέλιξη, η Επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου 6

7 της οικονομικής προσφοράς και διαπίστωσε τα εξής: Ως προς το μέρος του έργου Τ1, η προσφορά του ενδιαφερόμενου ανερχόταν στο ποσό των τριών χιλιάδων εξήντα ευρώ (3.060,00 ), έναντι του ποσού των τριών χιλιάδων εξήντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (3.067,21 ) που ήταν ο προϋπολογισμός της διακήρυξης για το εν λόγω μέρος του έργου. Ως προς το μέρος του έργου Τ2, η προσφορά του ενδιαφερόμενου ανερχόταν στο ποσό των διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (292,00 ), έναντι του ποσού των διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (293,37 ) της διακήρυξης. Ως προς το μέρος του έργου Τ3, η προσφορά του ενδιαφερόμενου ανερχόταν στο ποσό των διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (254,00 ), έναντι του ποσού των διακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα λεπτών (254,50 ), ποσού που αναγραφόταν στη διακήρυξη. Κατόπιν των ανωτέρω, η κα Μαζαράκη Παναγιώτα γνωστοποίησε στην Επιτροπή ότι είχε μαζί της το φάκελο δικαιολογητικών κατακύρωσης, τον οποίο και υπέβαλε στην Επιτροπή. Στη συνέχεια η επιτροπή έλεγξε και αξιολόγησε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, διαπίστωσε ότι ήταν πλήρη. Συγκεκριμένα, ο ΒΑΣΣΟΣ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΣ προσκόμισε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: (α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του ιδίου, με αριθμ.πρωτ. 4041/ από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Άρτας, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. (β) Πιστοποιητικό με αριθμ.πρωτ.542/ από τη γραμματέα του Πρωτοδικείου Άρτας από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει εκδοθεί απόφαση που να θέτει (δεν τελεί) σε αναγκαστική διαχείριση πιστωτών, εκκαθάριση, παύση εργασιών της πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση, την περιουσία του Κυριάκου Βάσσου του Ευαγγέλου, κατοίκου Άρτας. (γ) Πιστοποιητικό με αριθμ.πρωτ. 1486/1487/ από τη γραμματέα του Πρωτοδικείου Άρτας, από το οποίο προκύπτει ότι ο Κυριάκος δεν έχει κηρυχθεί (δεν τελεί) σε πτώχευση με απόφαση του Πρωτοδικείου Άρτας και δεν τελεί σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης και σε διαδικασία κήρυξης σε πτωχευτικό συμβιβασμό, ότι δεν κατατέθηκε αίτηση για να κηρυχθεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πιστωτών, παύση εργασιών της πτώχευσης, πτωχευτικό συμβιβασμό ή ανάλογη κατάσταση. (δ) Πιστοποιητικό που εκδόθηκε από το ΙΚΑ (Υποκατάστημα Άρτας, Τμήμα Εσόδων) με αριθμ.πρωτ. 2728/ ότι ο Κυριάκος Βάσσος του Ευαγγέλου δεν οφείλει ληξιπρόθεσμες εισφορές για το προσωπικό του. (ε) Πιστοποιητικό του Επιμελητηρίου Άρτας με αριθμ.πρωτ. 3218/ ότι η επιχείρηση Βάσσος Κυριάκος του Ευαγγέλου είναι γραμμένη στο Μητρώο 7

8 του Επιμελητηρίου, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. (στ) Βεβαίωση με αριθμ.πρωτ / της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών περί φορολογικής ενημερότητας του Κυριάκου Βάσσου (ε) Πιστοποιητικό που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) με αρ. πρωτ. 8466/ , ότι ο Βάσσος Κυριάκος του Ευαγγέλου φέρεται ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ και έχει καταβάλει όλες τις απαιτήσεις προς τον ΟΑΕΕ εισφορές μέχρι την 31/08/2011. Μετά από διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αναφερόμενα η Επιτροπή ο μ ό φ ω ν α γ ν ω μ ο δ ό τ η σ ε προς την Οικονομική Επιτροπή του Άρθρου 175 της Π.Ι.Ν. Α) Την απόρριψη της προσφοράς της ενδιαφερόμενης ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ Επειδή η εγγυητική επιστολή συμμετοχής δεν περιελάμβανε τον αριθμό της διακήρυξης. Επίσης, δεν αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση της ενδιαφερόμενης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρ.6 του Π.Δ.118/2007 σύμφωνα και με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρ.20 του Π.Δ.118/2007. Β) Την κατακύρωση του διαγωνισμού στο ΒΑΣΣΟ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟ, λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά στοιχεία του διαγωνισμού του 2009, καθώς και της συμπληρωματικής απευθείας ανάθεσης που είχε γίνει το έτος 2010 για το κτήριο που στεγάζονταν οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Κεφαλληνίας και του Τμήματος Εμπορίου και διαπιστώνοντας ότι οι τιμές που προσφέρονται σε σχέση με αυτές κατά την τελευταία ανάθεση είναι κατά πολύ χαμηλότερες. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατόπιν των ανωτέρω κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης. Σ ένδειξη συνετάγη το παρόν σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται όπως παρακάτω: Αργοστόλι, 10 Οκτωβρίου 2011 Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού & αξιολόγησης προσφορών 8

9 1. Σπαθής Ευάγγελος 2. Σπίνος Ευθύμιος 3. Σταθούλη Πολύμνια 4. Τουλιάτου Ελισάβετ 5. Ζαπάντη Σταματίνα Η Γραμματέας Δεσαλέρμου Θεούλα-Χριστίνα ΑΠΟΦΑΣΗ Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση, εγκρίνει ΟΜΟΦΩΝΑ το από Νο6 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υπ αριθμ. οίκ.47207/14118/ Διακήρυξη, με το οποίο προτείνεται: Α) Η απόρριψη της προσφοράς της ΣΑΡΔΕΛΗ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Ιθάκης), για τους λόγους που αναφέρονται στο συνημμένο πρακτικό. Β) Κατακυρώνει τον διαγωνισμό για την καθαριότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων των Υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας & Ιθάκης και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με προϋπολογισμό είκοσι ένα χιλιάδες, εξακόσια ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά (21.690,50 ) και κριτήριο κατακύρωσης την προσφορά με την χαμηλότερη τιμή, στον ΒΑΣΣΟ Ε. ΚΥΡΙΑΚΟ (ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Άρτας), λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά στοιχεία του διαγωνισμού του 2009, καθώς και της συμπληρωματικής απευθείας ανάθεσης που είχε γίνει το έτος 2010 για το κτήριο που στεγάζονταν οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Κεφαλληνίας και του Τμήματος Εμπορίου/Πρόνοιας και διαπιστώνοντας ότι οι τιμές που προσφέρονται σε σχέση με αυτές είναι κατά πολύ χαμηλότερες και συνεπώς, σύμφωνα με την περίπτωση του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/2007, δύναται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός στο μοναδικό εναπομείναντα και προσφέροντα. 9

10 H παραπάνω απόφαση έλαβε αριθμό /2011 ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ.. Μετά τη συζήτηση του παραπάνω θέματος, λύεται η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΥ Μηλιώτης Νικόλαος Μόσχου Αιμιλία Λούβρου Αλίκη Φόρτες Γεράσιμος Κορφιάτης Ιωάννης Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ειρήνη Διαμάντη 10

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 32/29-11-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 796-32/29-11-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 13-05 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 13-05 - 2011

Κέρκυρα, 13-05 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 13-05 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 13-05 /2011 Αριθμ.πρωτ.21456/7749-26-05-2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 13-05 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 13-05 - 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 03/10-02-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 76-03/10-02-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/02-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 473-20/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 05/09-03-2012 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. Απόφασης 138-05/09-03-2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 02/20-01-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 42-02/20-01-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 16/12-05-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 298-16/12-05-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 09/27-03-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 193-09/27-03-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 443-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 06/17-03-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 183-06/17-03-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ 19-07- 2013 Αριθ. Πρωτ.: οικ. 51131/3840 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : Κροκιδά 2 Ταχ. Κωδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276821 2014-09-08

14PROC002276821 2014-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28.8.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5270 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 20/30-08-2013 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 578-20/30-08-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μηχανολογικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5. Τρίπολη 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 80388/29775 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑ: 7ΒΣ27Λ1-ΤΓ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/ση : 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 12/30-05-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 355-12/30-05-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 2 / 2014 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 24-02 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 24-02 - 2011

Κέρκυρα, 24-02 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 24-02 - 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κέρκυρα, 24-02 /2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 24-02 - 2011 Στην Κέρκυρα σήμερα 24-02 - 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, συνεδρίασε, η Οικονομική Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ A Α : ΒΛΛΑ7Λ1-ΡΙΚ Καλαμάτα 16-10-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ.

Καταχωρήθηκε στο Διαδίκτυο: στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Διαύγεια, Κ.Η.Μ.Δ.Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 142 34 Νέα Ιωνία www.eoppep.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα