Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)"

Transcript

1 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS ) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΦΙΑΛΗΣ ΑΖΩΤΟΥ, ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΠΟΣΟΥ ,25 ΕΥΡΩ, πλέον ΦΠΑ 23% 5511,31) ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ: ,56 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

2 Λάρισα, Α.Π.: 1141 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΦΙΑΛΗ ΑΖΩΤΟΥ, ΦΙΑΛΗ ΑΣΕΤΥΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΛΗΣ ΑΠΙΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΝΕΡΟΥ. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. α) Των άρθρων 21 και 22 Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λπ.» (Α. 247) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το αρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010(α. 141). 2. β) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180 Α / ). 3. γ) Την υπ αριθμ / Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β / ). 4. δ) Την αριθμ. 3 απόφαση της 2 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ περί καθορισμού προσωρινής οργανωτικής διάρθρωσης και λειτουργίας ( προσωρινή ισχύς των γενικών & ειδικών εξουσιοδοτήσεων των Συλλογικών Οργάνων των συγχωνευθέντων νομικών προσώπων - το προσωπικό ασκεί προσωρινά τα καθήκοντα της θέσεως στην οποία υπηρετούσε) 5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες

3 διατάξεις. 6. Την υπ αριθμ. 359/ απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με την οποία διορίστηκε ως προσωρινός Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κος Σέρκο Χαρουτουνιάν (ΦΕΚ 123 ΥΟΔΔ/ ). 7. Την αριθμ. 740/75722/ Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( ΦΕΚ 279/ΥΟΔΔ/ ), περί Διορισμού προσωρινού Διευθύνοντα Συμβούλου του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΠΙΔ. 8. Την αριθμ. 2795/ απόφαση (ΦΕΚ Β' 3647/ ) σχετικά με την έγκριση του προϋπολογισμού του οργανισμού για το έτος Τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α'160, ΜΕΡΟΣ Β'-ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). 10. Την αριθμ. 6 απόφαση της 18 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ περί καθορισμού ορίων χρηματικών εντολών, επιταγών και λοιπών παραστατικών και σχετικής εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (AΔΑ ΒΛ4ΨΟΞ3Μ-ΣΦΡ). 11. Την αριθμ /6./5938/ (ΑΔΑ ΒΙΨΨΛ-Β2Ι) απόφαση Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης ΑγροΕΤΑΚ με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 12. Την αριθμ. 28 απόφαση (ΑΔΑ ΒΙΨΗΟΞ3Μ-ΟΥΓ) της 31 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ, σχετικά με την εκτέλεση εργασιών με ίδια μέσα της Οριζόντιας Πράξης ΑγροΕΤΑΚ με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού. 13. Τον Κωδικό ΣΑ: Ε1828/ (ΑΔΑ ΒΜ3ΨΦ-01Σ) Ένταξη του προϋπολογισμού της ανωτέρω Πράξης. 14. Την αριθμ. 27 απόφαση (ΑΔΑ ΒΙΥ1ΟΞ3Μ-Κ29) της 39ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης του ΑγροΕΤΑΚ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΚΛ Υπεύθυνη Πράξης Δρ Ευαγγελία Βαβουλίδου), για την εκπόνηση καινοτόμων σχεδίων εφαρμοσμένης έρευνας στον αγροτικό τομέα από 150 επιστήμονες. 15. Την αριθμ. 15 απόφαση εκτός ημερήσιας διάταξης της 49ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την αποδοχή της επιχορήγησης ( ,00 ευρώ) από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση της ανωτέρω Πράξης Εκπόνηση σχεδίων

4 Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ) με κωδικό MIS στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΠΑΝΑΔ) ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας. 16. Την αριθμ. 12 απόφαση της 53 ης / (ΑΔΑ 6Δ2ΨΟΞ3Μ-ΒΝΦ) Συνεδρίασης του ΔΣ περί εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με τις προμήθειες αναλωσίμων και άλλων υλικών και μικροεξοπλισμού προϋπολογιζόμενης αξίας έως του ποσού ,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για την κάθε ομάδα ειδών ανά CPV (Χρήση Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων), από τα 11 εμπλεκόμενα Ερευνητικά Ινστιτούτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 10 της αριθμ. 919/131869/ Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΦΕΚ 2889Β / ), για το έτος 2015, σύμφωνα με τις εκτιμώμενες ανάγκες των έργων ΕΤΑΚ, στο πλαίσιο της Πράξης Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών Έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ) με Κωδ. ΟΠΣ του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. 17. Την υπ αριθμ.582/ (ΑΔΑ ΩΑΘΥΟΞ3Μ-Τ0Χ) απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών μέχρι του ποσού των , 00 ευρώ και παραλαβών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών για το έτος Τον αριθμ. 471/ σχετικό οδηγό για τις ανωτέρω προμήθειες. 19. Τα με αριθμ. πρωτ. 720, 721, 726, 725, 724, 722, 728, 727, 733, 729, 730, 731,732/3-3-15, 753,754/ & 810/ αιτήματα των Ωφελούμενων των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3373/125, 3378/124, 3665/193, 3204/51, 3505/187,,, 3494/139,3387/116, 3509/201,, 3368/130, 3679/230,,,3493/141 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΑΔΑΜ). 20. Το από Πρακτικό της επιτροπής διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών, και αξιολόγησης προσφορών προμηθειών αγαθών, παροχής υπηρεσιών και έργων του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας, με το οποίο προτείνεται η προμήθεια αναλωσίμων για τις ανάγκες των έργων ΕΤΑΚ. 21. Την με αριθμ. πρωτ. 3233/ με ΑΑ:747,ΑΔΑ:73ΔΨΟΞ3Μ-Γ98) απόφαση

5 ανάληψης υποχρέωσης για προμήθεια αναλωσίμων και λοιπών υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης ΠΔΕ προγράμματος ΑΓΡΟΕΤΑΚ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας αναλώσιμων για εργαστηριακή χρήση, υλικών αναφοράς και αντιδραστήρια εργαστηρίων, υαλικών και λοιπών αναλώσιμων, φιάλη αζώτου, ασετυλίνης και στήλη απιονισμένου νερού, για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων ΕΤΑΚ με ΚΥΠΕ: 3373/125,3378/124,3665/193,3204/51,3505/187,,,3494/139,3387/116,3509 /201,,3368/130,3679/230,,,3493/141 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους Ο/Οι ανάδοχος/οι θα προμηθεύσουν είτε το σύνολο των ειδών του έργου, είτε μία ή περισσότερες από τις τέσσερις (4) ομάδες, είτε ένα ή περισσότερα είδη από τις παρακάτω επτά (4) ομάδες ειδών: Ομάδα 1. Αναλώσιμα για εργαστηριακή χρήση (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 2445, 2492, 2493, 2496, 3314, 3741 και 4416 με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 3.931,71 πλέον 23% ΦΠΑ 904,29, σύνολο 4.836,00, κωδικός 64 Ομάδα 2. Υλικά αναφοράς και αντιδραστήρια εργαστηρίου (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 2400,2430,2431,2432,2441 και 3369) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος ,06 πλέον 23% ΦΠΑ 3.402,17, σύνολο ,23, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 3. Υαλικά και λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου (CPV με βάση τα πρώτα 4 στοιχεία: 1814,1842,1952, 3379, 3843 & 3929 με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 4.246,61 πλέον 23% ΦΠΑ 976,72, σύνολο 5.223,33, κωδικός 64 (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ομάδα 4. Φιάλη Αζώτου, Φιάλη Ασετυλίνης και στήλη Απιονισμένου νερού πέντε (5)εργαστηρίου (CPV 2411,2432, 3369) με μέγιστο εκτιμώμενο κόστος 991,87 πλέον 23% ΦΠΑ 228,13, σύνολο 1.220,00, κωδικός (Υλικά άμεσης ανάλωσης). Ο μέγιστος διατιθέμενος προϋπολογισμός για την προμήθεια του συνόλου των παραπάνω ομάδων ειδών ανέρχεται σε ,25 πλέον23% ΦΠΑ 5.511,31 σύνολο ,56. Αναλυτικά η περιγραφή και οι προδιαγραφές των παραπάνω ομάδων ειδών είναι οι εξής: Ομάδα 1 Απαιτούνται τα κάτωθι αναλώσιμα είδη εργαστηρίου: Α/Α CPV 4 χαρ. CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα Ποσότητα ανά ΚΥΠΕ Αγροχημικά προϊόντα (PIX) 9L 3509/ Ελκυστικά Magnet-Med 120τεμ 3493/ Ρυθμιστές της ανάπτυξης των φυτών 2g 3509/201 (Mepiquat chloride) Linalool καθαρότητας 97% 2,5 Λίτρα 3493/141

6 Θρεπτικό υπόστρωμα PDA 5τεμ 3494/ Θρεπτικό υπόστρωμα SDA 5τεμ 3494/ Micrococcus luteus Τριβλια Petri (6,9cm) 1 KOYTI E.coli λυοφιλιωμενα κύτταρα 1 PDA agar Αναλώσιμες κυψελίδες (Cuvettes) Αλουμινόχαρτο Parafilm imidacloprid PESTANAL, analytical standard / Τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία για βιοδοκιμές spirotetramat PESTANAL, analytical standard / Τεχνικώς καθαρή δραστική ουσία για βιοδοκιμές 100mg 100mg Acetone / Οργανικός Διαλύτης για βιοδοκιμές 2,5lt Tris ultrapure / Χημικό προϊόν για παρασκευή gel αγαρόζης EDTA Stock Solution (500 mm, ph 8.0) / Χημικό προϊόν για παρασκευή gel αγαρόζης Triton X-100 Stock Solution / Χημικό προϊόν για απομόνωση dna Quali - Petri Dishes for Tissue Culture, gamma sterilized, 35 x 10, 9,40cm3 / Πλαστικά τριβλία για βιοδοκιμές Quali - Petri Dishes for Tissue Culture, gamma sterilized, 60 x 15, 21,50 cm3 (50 packs x 10pcs) / Πλαστικά τριβλία για βιοδοκιμές Quali - Standard Tips, bevelled, 1-200µl / yellow (1bag x 1000tips) / Αναλώσιμα πλαστικά υλικά μιας χρήσεως που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών Quali microvolume tips, 0,1-10µl/clear (1 pack x 1000pcs) / Αναλώσιμα πλαστικά υλικά μιας χρήσεως που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών 1Kgr 250 ml 100 ml 50 packs x 10pcs 50 packs x 10pcs 20 4

7 Eppendorf Tubes 1,5ml /Αναλώσιμα πλαστικά υλικά μιας χρήσεως που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών Eppendorf tubes 0,5ml Αναλώσιμα πλαστικά υλικά μιας χρήσεως που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών ml individual PCR Tubes Flat cap, 1000 tubes / Αναλώσιμα πλαστικά υλικά μιας χρήσεως που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών Βαμβακι Eνέσεις 1,5,10ml (+ βελονες) 2 σε κάθε κατηγορία ΓΑΝΤΙΑ POWDER FREE ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΕΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ Παγίδες IPMT (International Pheromone McPhail Trap) EPPENDORF TUBES /141 Α/ Α Ομάδα 2 (Υλικά αναφοράς και αντιδραστήρια εργαστηρίου) CPV CPV 4 χαρ. ΕΙΔΟΣ Ποσότητα Α-45γρ Β -100γρ Χημικά προϊόντα (α-,β-,γ-κυκλοδεξτρίνες) Γ- 1γρ ΦΕΡΟΜΟΝΗ ΕΝΤΟΜΟΥ 10 NaCl 1 KCl 1 Na4 EDTA 1 HEPES 1 NaHCO3 1 Na2HPO4 1 KH2PO4 1 MgCl2 1 Ca+2 1 L-dihydroxyphenylalanine 1 Lysozyme 1 Laminarin 1 AΓΑΡ 1 Streptomycin 1 Methyl/Ethyl paraben 1 Τropolone 1 Ασκορβικο οξυ 1 Βενζοικο οξυ 1 Ποσότητα ανα ΚΥΠΕ 3509/201

8 Σουκροζη 1 1Kgr 1Kgr CaCl 2 3Kgr 3387/116 1Kgr Βασικές ανόργανες και οργανικές χημικές 3509/201 ουσίες* (1. Αλογονούχες ή Θειούχες ενώσεις, 2. Χλωριούχος σίδηρος 3. Θειούχα και θειίκά άλατα,νιτρικά, φωσφωρικά και ανθρακικά άλατα. 4. Φωσφωρικά άλατα 5.Νιτρικά άλατα 6. Βορικά και υπερβορικά άλατα 7.Αιθυλική αλκοόλη) 10 τεμ Βασικές ανόργανες και οργανικές ουσίες 2*250ml 3368/130 (Zn,Co,Mn,Mg,Se,Cu,Pb,K,Na,Fe,Cr /στοιχείο standard for AAS 1000mg/Lt) (22τεμ.) Petroleum ether 2*1L 3368/ Ακετόνη 1L 3493/ /187 Υδροχλώριο (HCl) 10 lt Hydrochloric acid 37 % p. A. / Χημικό 2,5lt προϊόν για απομόνωση dna /187 2Kgr Καυστικό Νάτριο NaOH 4 kg 3368/130 2Kgr Απεσταγμένο νερό 100L 3509/ Αιθανόλη 3L 3509/ Αλκοολη 1L Οίνοπνευμα 20L 3494/ Αιθυλική αλκοόλη 1L 3493/ Citric acid monohygrate - κιτρικό οξύ 500gr 3493/ Acetic acid 100 % p. A. / Χημικό προϊόν για παρασκευή gel αγαρόζης 2.5L Αscorbic acid - ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C) 500gr 3493/ Sodium propionate - προπιονικό νάτριο 500gr 3493/ Salt mixture - μίγμα αλάτων 2 kg 3493/ Azomethine 10g API-ZYM Strips & Αντιδραστηρια 1 Fluon (Northern Products, Rhode Island, 3494/139 USA 3 Kg, Αντιδραστήρια εργαστηρίων (NED ή N-(1-3505/ gr, naphthyl)-ethylenodiamine-hydrochloride) 3204/51 100τεμ. Χωνιά διήθησης διαμέτρου 6cm 200 τεμάχια 3505/187 Χωνιά διήθησης διαμέτρου 7,5 cm 100 τεμάχια 100τεμ.+100τεμ Αντιδραστήρια εργαστηρίων (Βορουδρίδιο ή Sodium Borohydride a.r. ή NaBH 4) Ηθμοί διήθησης mm 200 gr 13 κουτιά 3505/187 1 κουτ. 3204/51 8κουτ. 3505/187 4 κουτ.

9 Se Διηθητικά χαρτιά CH 3COONH 4 DTPA FeSO 4*7H 2O H 2SO 4 1 πακετ. και 1100 τεμάχια 50gr 9kg σε συσκευασίες 1Kg (2) και 1 των 2Kgr και 1 συσκευασία των 5 Kgr 100g 4 Kg σε 2 δύο συσκευασίες του 1Kg και μία 2Kg 45L 1πακ. 3387/ τεμ 3505/ τεμ. 3387/116 5Kgr 1 Kgr 1 Kgr 3505/187 2 Kgr 3387/ /116 2 Kgr 1 Kgr 1 Kgr 3387/116 25L 10L 3505/187 10L 53 θειικό 0,1Ν 1L H2SO4 1N Πυκνό H 3PO 4 HCl K 2Cr 2O 7 KCl 4L σε συσκευασίες του 1L 30L σε συσκευασίες των 5L 40L 3 Kg σε συσκευασίες του 1Kg 12 Kg σε συσκευασίες του 1,2, 5 & 4 Kg 3373/125 1L 3378/124 1L 3665/193 1L 3387/116 1L 5 L 3387/116 10L 3505/187 5L 5 L 3387/116 10L 3204/51 15L 3505/187 10L 3387/116 1 Kgr 1 Kgr 1 Kgr 1 Kgr 3387/116 5 Kgr 3204/51 4 Kgr 3505/187 2Kgr 1 Kgr 3387/116 1 Kgr 2 Kg σε Mεταφωσφορικό νάτριο συσκευασίες του 1Kg 65gr σε / g N-(1-naphthyl)-ethylenodiaminehydrochloride συσκευασία των 3204/51 40g 5gr,2 των 10gr 5g και μία των 40gr 10g 1 Kgr NaHCO 3 5Kgr 3387/116 2 Kgr 3373/125 2Kgr NaOH NaOH εμπορίου 40% 5Kg σε συσκευασίες του 1Kg-2kgr 160Kg σε 1 (μία)συσκευασία των 20 Kg, 1 (μία) των 30Kg και 2 (δύο) των 40Kg 1 Kgr 3373/125 1 Kgr 3387/116 1 Kgr 40 Kgr 3378/ Kgr 3373/ Kgr 3665/ Kgr 3387/ Kgr

10 TEA P-νιτροφαινόλη Βορικό οξύ Διφαινυλαμίνη Μολυβδαινικό αμμώνιο (NH4)6MoO24*4H2O Πρότυπα δ/μα Na, K και ιχνοστοιχείων(fe,zn. Mn.Cu) 30gr σε συσκευασίες των 10gr. 1 L 7Kgr σε συσκευασίες του ενός (1)Κg 20gr σε 2 (δυο) συσκευασίες των 10 gr 700gr σε 2 (δυο) συσκευασίες των 100gr και 2 (δύο) των 250gr 1L/στοιχείο *6 10g 3373/125 10g 3387/116 10g 3387/116 1 Kgr 1 Kgr 3373/125 1 Kgr 3378/124 1 Kgr 3387/116 1 Kgr 3665/193 1 Kgr 10g 3387/116 10g 250g 250g 3387/ g 3373/ g 3387/ Ταμπλέτες antifoam Ταμπλέτες Kjeldahl Χλωριούχο αμμώνιο Τρυγικό καλιαντιμόνιο KsbOC4HO8*0,5H2 Φιαλίδια falcon 50mL 1350 τεμάχια 2700 τεμάχια 10 Kg σε συσκευασίες του 1Kg, 4Kgr, 3Kgr 1450gr σε δύο (2) συσκευασίες των 100gr, μία (1) των 250gr και μία (1) του 1kg 1050 τεμάχια 2 L σε Πρότυπο νιτρικών 75 συσκευασίες του 1L 76 Σουλφανιλαμίνη 710gr σε δύο (2) συσκευασίες των100gr μία (1) συσκευασία των300gr,ι μία 3387/ τεμ. 3665/ τεμ. 3373/ τεμ. 3378/ τεμ. 3665/ τεμ. 3387/ τεμ. 3378/ τεμ. 3373/ τεμ. 1 Kgr 1 Kgr 3387/116 1 Kgr 3204/51 4 Kgr 3505/187 3Kgr 250g 1 Kgr 3387/ g 3373/ g 3204/51 400τεμ. 50 τεμ. 3387/ τεμ. 3505/ τεμ. 3204/51 1L 3505/187 1L 10g 3204/51 200g 3387/ g 100g 3505/ g

11 77 Aσκορβικό οξύ (1) των 200gr και μία των 10g 260gr σε 3 συσκευασίες των 20gr, και 1 (μία)συσκευασία των 200gr 20g 200g 3373/125 20g 3387/116 20g 78 NaNO 2 1Kg Σαλικιλικό οξύ Mixed indicator 5 for ammonia titration 350gr σε μία συσκευασία των 100gr και μία των 250gr 250ml 250gr 100gr Na2EDTA 1000gr 500gr 3209/49 500gr CaCl 2 1Kgr 83 CaCl2.2H2O 500g 84 CaSO4.2H2O 500gr 85 MgSO4 500gr 86 Ca(H2PO4)2.H2 O 250gr 87 K2SO4 500gr 88 NaH2PO4 x H2O 500gr 89 C2H5OH 500gr 90 NaNO 3 1Kgr 91 Βαναδικό Αμμώνιο 125gr 92 ΗΝΟ3 2.5L 93 Καταλύτης 1 συσκ. των Καυστικό αμμώνιο 0.5L 95 Οξικό Οξύ 2.5L Πρότυπα δ/τα buffer sollution τιμή 4 Πρότυπα δ/τα buffer sollution τιμή 7 Πρότυπο δ/μα Na Πρότυπο δ/μα Κ 3 των 500ml 3 των 500ml 2 L (1+1) 1L / / / / L 3505/187 1L

12 Αντιδραστήρια εργαστηρίων (Νιτρικός Άργυρος 0.1N AgNo3 0.1N) Αντιδραστήρια εργαστηρίων (Χλωριούχο Κάλιο KCl 2Μ) Sodium Polyphosphate (NaPO 3) 2L 3Kgr 1Kgr 3505/ / / Φουξίνη 200gr 3373/ KJELTABS CX K2SO4 5.0g/ CuSO4 0.5g 2x250 TABS Ηλεκτονικός αναδευτήρας πολύστροφου Βουγιούκου Πυκνόμετρο Βουγιούκου Θερμόμετρο Βουγιούκου Taq DNA Πολυμεράση, ανασυνδυασμένη, από θερμόφιλο βακτηριακό στέλεχος, Thermus aquaticus strain.να έχει συγκέντρωση 5 units/ml. Να συνοδεύεται από 10Χ Reaction buffer C χωρίς Mg2+ & 10Χ Reaction buffer D χωρίς Mg2 & Mg 25mM, Σε συσκευασία των 1000 units 6συσκ. 109 Dntps Κιτ νουκλεοτιδίων αδείνης γουανίνης, κυτοσίνης, θυμίνης σε συγκέντρωsh 100mM κατάλληλα για την διεξαγωγή αλυσιδωτής αντίδαρασης της πολυμεράσης 4 TΜΧ Κb DNA ladder σε μgr 50μgr 100 bp DNA ladder se μgr 50μgr Sodium hydroxide, pellets a.r. 10x1 kg Hydrochloric acid 1 mol/l 8x1 L Hydrochloric acid 37% a.r. 1x2,5 L Boric acid a.r. 2x1 Kg Tashiro indicator 1x250 ML Sulfuric acid 95-97% a.r. 2x2,5L Petroleum ether p. 3x5L Pumice stone (boiling stones) 1x0,5 Kg folded disc of med. fast qual. filter paper, Ø 100 mm, (WHATMAN 595 1/2) 6x100TMX

13 Acetone a.r. 1x2,5 L Αντισυπτικό αλκοολούχο υγρό χεριών 5L 2 τεμ Απολυμαντικό γενικής χρήσης σε σπρέι 2τεμ εγκεκριμένο από τον ΕΟΦ Χλωρίνη οικιακής χρήσης για απολύμανση 20τεμ 2lt Sea sand 1x1Kg cellulose extraction thimble, 30 x 80 mm, pk25 1x25 TΜΧ cellulose extraction thimble, 33 x 80 mm, pk25 1x25 TΜΧ OneTaq DNA Polymerase / Αντιδραστήριο που χρησιμοποιείτε για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών 4 x 200 units dntps set, 4 x 40 μmoles (4x400μl, 100mM) / Αντιδραστήριο που χρησιμοποιείτε για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών 4x400μl Agarose, Molecular Biology Grade / Χημικό προϊόν για παρασκευή gel αγαρόζης 500gr BcoDI, recombinant Restriction Enzyme Digestion / Αντιδραστήριο που χρησιμοποιείτε για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών 2 X 1000 units HincII, recombinant Restriction Enzyme Digestion / Αντιδραστήριο που χρησιμοποιείτε για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών 2 X 1000 units GelRed Nucleic Acid Stain, 10,000X in water, 0,5 ml / Αντιδραστήριο που χρησιμοποιείτε για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών bp DNA Ladder / Αντιδραστήριο που χρησιμοποιείτε για την ανίχνευση σημειακών μεταλλαγών Agar LB / σύνθετος πολυσακχαρίτης που χρησιμοποιείται σαν στερεοποιητικός παράγοντας για βιοδοκιμές 1Kgr Ομάδα 3 Υαλικά και λοιπά αναλώσιμα Απαιτούνται τα κάτωθι υαλικά και λοιπά αναλώσιμα για εργαστηριακή χρήση:

14 Α/Α CPV 4 χαρ CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα Ποσότητα ανα ΚΥΠΕ Γάντια εργασίας Powder Free Latex Gloves - Medium / Γάντια μιας χρήσης Γάντια μιας χρήσης Γάντια Latex 8 τεμ. 10πακ. 25πακ. 10 (1000 ζεύγη) 3373/125 4τεμ. 3378/124 4τεμ. 3494/139 5πακ. 3493/141 5πακ. 3378/124 3πακ. 3505/187 4πακ. 2πακ. 3204/51 4πακ. 3387/116 2πακ. 3679/ Petri Dishes (9 εκ.) 1000 τμχ 3494/ Πλαστικά τριβλία Perti διαμέτρου 9 cm / Γυάλινα τριβλία Perti διαμέτρου 9 cm / Display Box with Push Fit Lid, 79 x 47 x 21mm (external) / Πλαστικά κυτία που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή εντόμων (αφίδες) Γάντια νιτριλίου ανθεκτικά σε διαλύτες χημικά. Να συμμορφόνονται με τα standards της CE KATEGORY III και με τις ευρωπαικές οδηγίες 89/686/EEC. Να έχουν κατασκευαστεί συμφ. με το σύστημα ποιότητας Quality System ISO Να διατιθ. σε συσκ. των 200τεμ/κουτί. 3 κουτ L & 1 κουτ. M Φιάλες των 25ml Φιάλες Kjedahl Κωνικές Φιάλες των 250ml Κωνικές Φιάλες υάλινες των 500ml 20 20τεμ 20τεμ 3209/ Ποτήρια ζέσεως 250ml Ποτήρια ζέσεως 100ml Ποτήρια ζέσεως 500ml Ποτήρια ζέσεως 600ml Κύλινδρος των 25ml Κύλινδρος των 50ml Πορσελάνινες κάψες Πλαστικά ποτήρια των 250ml Ογκομετρικές Φιάλες 50ml / /49

15 Πλαστικές Ογκομετρικές Φιάλες 50ml Χωνιά γυάλινα Ηλεκτρόδια για το πεχάμετρο Ογκομετρικές γυάλινες φιάλες των 50ml Ογκομετρικές γυάλινες φιάλες των 100ml Ογκομετρικές γυάλινες φιάλες των 500ml Ογκομετρικές γυάλινες φιάλες των 1000ml Ογκομετρικές γυάλινες φιάλες των 5000ml Χωνάκια διαμέτρου 12 εκ Χωνιά πλαστικά διαμέτρου 7,5 εκ Πλαστικοί σωλήνες φυγοκέντρησης 50ml Σιφώνια 1ml Σιφώνια 2ml Σιφώνια 3ml Σιφώνια 4ml Σιφώνια 5ml Σιφώνια 10ml Tips πλαστικά, Ρύγχοι (πιπέτες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1. Universal Thin Wall κίτρινα ρύγχη πιπέτας μl συμβατά με πιπέτες Gilson, Eppendorf, Biohit, High Tech Lab, Corning, με διαβάθμιση, όχι αποστειρωμένα σε συσκευασία bulk των 500 τεμ. (5 ΣΥΣΚ.) 2. Universal μπλέ ρύγχη πιπέτας 1000 μl συμβατά με Gilson, Eppendorf, Biohit,High Tech Lab, Corning, όγκου μl, μη αποστειρωμένα, σε συσκευασία bulk των 250τεμ. (6 ΣΥΣΚ.) 3. Universal Thin Wall ρύγχη πιπέτας 0,1 10 μl συμβατά με πιπέτες Gilson, Eppendorf, Biohit, High Tech Lab, Corning, με διαβάθμιση, όχι αποστειρωμένα σε συσκευασία bulk των 250 τεμ. (12 ΣΥΣΚ.) TΜΧ / τεμ 200τεμ / / /130 5

16 Tips πλαστικά, Ρύγχοι (πιπέτες) αποστειρωμένα με φίλτρο σε συσκευασία των 10 raks x 96 tips ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 1. ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ 0,1 10μl, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, DNASE/RNASE/HUMAN DNA FREE, NON PYROGENIC, NON CYTOTOXIC. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΤΩ ΤΩΝ 96 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. Κατάλληλα για πιπέτες τύπου Gilson (70τεμ ) 2. ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ 2-20μl, ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, DNASE/RNASE/HUMAN DNA FREE, NON PYROGENIC, NON CYTOTOXIC. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΤΩ ΤΩΝ 96 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. Κατάλληλα για πιπέτες τύπου Gilson (10τεμ) 3. ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ μl. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, DNASE/RNASE/HUMAN DNA FREE, NON PYROGENIC, NON CYTOTOXIC. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΤΩ ΤΩΝ 96 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. Κατάλληλα για πιπέτες τύπου Gilson (10τεμ) 4. ΡΥΓΧΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΙΠΕΤΤΩΝ μl. ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ, DNASE/RNASE/HUMAN DNA FREE, NON PYROGENIC, NON CYTOTOXIC. ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΣΤΑΤΩ ΤΩΝ 96 ΤΕΜΑΧΙΩΝ. Κατάλληλα για πιπέτες τύπου Gilson (10τεμ) Γυάλινα είδη εργαστηρίου 1. Κωνικές φιάλες 500ml 4τεμ 2. Κωνικές φιάλες 1000ml 2 τεμ 3. Γυάλινα τριβ. Petri 9cm 4τεμ, 4. Γυάλινα τριβ. Petri 12cm 4τεμ. 5. Ογκ. Κύλινδροι 1000ml 2τεμ. 6. Ογκ. Κύλινδροι 500ml 2τεμ. 7. Γυάλινα μπουκάλια με πλαστικό πώμα 500ml 3τεμ. Και 1000ml 3τεμ Γυάλινα είδη εργαστηρίου Ογκ. Κύλινδροι των 200ml 5τεμ. Ογκ. Κύλινδροι των 400ml 5τεμ Κωνικές φιάλες 50ml Κωνικές φιάλες 100ml Γυάλινα βάζα (1 λίτρου) 100τεμ 24 ΤΜΧ 10τεμ τεμ. 3509/ / /130 12τεμ 3368/ / Εργαστηριακά πιπέτες και εξαρτήματα 1 πλήρες σετ 3368/130

17 Α/Α CPV 4 χαρ. Ομάδα 4 Στήλη Αζώτου, Ασετυλίνης και στήλη Απιονισμένου νερού CPV Είδος (περιγραφή και προδιαγραφές) ποσότητα Ποσότητα ανα ΚΥΠΕ Άζωτο (Καθαρό άζωτο N 2 ) 1 φιάλη 3505/ Φιάλη ασετυλίνης 1 φιάλη 3505/187 3 Φιάλη ασετυλίνης 1 φιάλη 3387/116 4 Στήλη απιονισμένου νερού /116 1στήλη 3505/187 2 στήλες 3204/51 1 στήλη Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160, ΜΕΡΟΣ Β -ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ). Το κάθε είδος του παραρτήματος θεωρείται ανεξάρτητο υποέργο. Ο ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα να προμηθευτεί κάθε είδος που περιλαμβάνεται στο διαγωνισμό από διαφορετικούς προμηθευτές και αντίστοιχα οι προμηθευτές μπορούν να δώσουν προσφορά για ένα ή και για όλα τα είδη του αυτής της διακήρυξης, στις ποσότητες που προβλέπονται στην παρούσα. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ (www.eprocurement.gov.gr), στη διαύγεια (www.diavgeia.gov.gr), στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΘΙΑΓΕ (www.nagref.gr), στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ (www.elgo.gr), ήτοι και όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει μέχρι την ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ να καταθέσουν προσφορά είτε για το σύνολο του έργου, είτε για ομάδα, είτε για είδος και να υποβάλλουν συμπληρωμένο - μαζί με την συνοδευτική επιστολή - τον παραπάνω πίνακα συμμετοχής για το σύνολο ή μέρους του έργου όπου θα αναφέρονται αναλυτικά: οι προδιαγραφές τους, η εγγύηση που παρέχεται (στην περίπτωση που απαιτείται στις προδιαγραφές), ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιμή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιμή). Η υποβολή της προσφοράς γίνεται μέχρι την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους ή αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, η φράση «Προσφορά για το διαγωνισμό προμήθειας αναλώσιμων για εργαστηριακή χρήση, υλικών αναφοράς και αντιδραστήρια εργαστηρίων, υαλικά και λοιπά αναλώσιμα εργαστηρίου και φιάλη

18 Αζώτου, ασετυλίνης & στήλης απιονισμένου νερού»), στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας στη Δ/νση: Θεοφράστου 1,ΤΚ 41335, Λάρισα. Η παραλαβή των φακέλων θα γίνεται από τη Γραμματεία του Ινστιτούτου κα Ε. Μαχαίρα ή την Επιτροπή Προμηθειών Γ. Μίχα, Ευαγγελία Χατζηκύρου, Π. Ράπτη, Τηλ: , , ) Το Ινστιτούτο ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο παραλαβής των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αν στην προσφορά υπάρχει οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον συντάκτη, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Οι προσφορές να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα, με εξαίρεση τους τεχνικούς όρους, που αναφέρονται στην προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα Σε κάθε περίπτωση οι προμηθευτές θα πρέπει να προσφέρουν υποχρεωτικά τιμή σε Ευρώ για κάθε είδος χωριστά (αναγράφοντας χωριστά την καθαρή τιμή, το Φ.Π.Α. και την συνολική τιμή). Τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. Οι προσφορές θα κατατίθενται μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (εντός του οποίου θα εμπεριέχονται ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις Τεχνικές προδιαγραφές και την Οικονομική προσφορά) που θα φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Στοιχεία του υποψηφίου : Επωνυμία:. Διεύθυνση: Αριθμό τηλεφώνου:.. Για το Διαγωνισμό: «Προμήθεια αναλωσίμων έργων ΕΤΑΚ» Αριθμός Πρωτοκόλλου της Διακήρυξης:.. Τόπος/Διεύθυνση Κατάθεσης ή αποστολής προσφορών: «Διεύθυνση: Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών, Θεοφράστου 1, 41335, Λάρισα τηλ. επικοινωνίας: ,671300, » Οι επί μέρους φάκελοι θα πρέπει να φέρουν τις εντός του παραπάνω πλαισίου ενδείξεις του κυρίως φακέλου, με μόνη διαφορά ότι αντί της ένδειξης «Φάκελος Προσφοράς», θα πρέπει να αναγράφουν το είδος του επί μέρους φακέλου («Φάκελος Προσφοράς για αναλώσιμα της ομάδας Χ»). Ως ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών ορίζεται την ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. β) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. γ) Η τιμή της προσφοράς.

19 Όλες οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης. Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, και σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται από την προκήρυξη, θα αποφασίσει την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει να συνυπογράψει/ουν συμβάσεις (αν το ποσό κατακύρωσης υπερβαίνει τα 2500,00 χωρίς ΦΠΑ), σχετικά με τα είδη που θα προμηθεύσει/ουν, τον χρόνο και τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία. Στη συνέχεια θα πρέπει να παραδώσει/ουν στην έδρα του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών το σύνολο των προσφερόμενων ειδών εντός του χρονικού διαστήματος παράδοσης που δήλωσε στην προσφορά του, επί ποινή επιβολής ποινικής ρήτρας για κάθε καθυστέρηση που ήθελε προκύψει. Η πληρωμή του/των αναδόχου/χων θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών, έκδοση τιμολογίων ανά ΚΥΠΕ (κατόπιν συνεννόησης με το λογιστήριο και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, (όπου απαιτείται στη φορολογική ενημερότητα να αναγράφεται ότι η χορήγηση αφορά είσπραξη από φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης), και την παραλαβή αυτών από την αρμόδια επιτροπή. Η προμήθεια αυτή έχει προβλεφθεί και βαρύνει τους προϋπολογισμούς των έργων με ΚΥΠΕ: / / / / / / / / / / /230 στο πλαίσιο της πράξης «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS )» της πράξης «Συνεργασία 2011» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια των παραπάνω ειδών ανέρχεται σε: ,25 πλέον ΦΠΑ 5511,31, σύνολο ,56

20 . Η πληρωμή της δαπάνης των παραπάνω ειδών θα γίνει με την έκδοση των σχετικών τιμολογίων. Σε τιμολόγια όπου η καθαρή αξία υπερβαίνει το ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ θα κρατείται φόρος 4% επί της καθαρής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4127/2013. Ο Διευθυντής Δρ Χρίστος Τσαντήλας Τακτικός Ερευνητής

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ. Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002830904 2015-06-08

15PROC002830904 2015-06-08 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.08 14:40:09 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω2ΗΤΟΞ3Μ-Μ3Ξ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Νέα Πέραμος,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.682,80 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 4.529,86 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.682,80 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 4.529,86 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.4573,50 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 9.172,73 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 7.4573,50 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) ΔΗΛΑΔΗ 9.172,73 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% χνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) ΑΜΙΚΟΥ» ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%)

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.100,00 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ΔΗΛΑΔΗ 1.353,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 4550) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002836209 2015-06-10

15PROC002836209 2015-06-10 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002618340 2015-03-05

15PROC002618340 2015-03-05 ΑΔΑ : ΨΟΕ5ΟΞ3Μ-Ρ5Μ Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002764208 2015-05-11

15PROC002764208 2015-05-11 5PROC0076408 05-05- ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου Λυκόβρυση Τηλ: 0 845940 Fax: 0 840740 Λυκόβρυση, /5/05 Αριθ. Πρωτ.: 663 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 671300, Fax: 2410 671321 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350)

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων. Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών Πληροφορίες: Γεώργιος Μίχας Ταχ. Διεύθυνση: Θεοφράστου 1,T.K.: 41335 Λάρισα Τηλ: 2410 533811, Fax: 2410 533809 e-mail: ikflaris@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003073667 2015-09-22

15PROC003073667 2015-09-22 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ & ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ), του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 6-4-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 331 Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: «ιακήρυξη πρόχειρου διαγωνισµού για προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 4-3-05 Αρ. Πρωτ: Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 02-07 -2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 02-07 -2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 02-07 -2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Πληροφορίες: Α. Νωτούδα Αριθμ. Πρωτ. : 1279 Τηλ.: 2310-365370 FAX : 2310-365371 e-mail:info@vri.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002655586 2015-03-20

15PROC002655586 2015-03-20 5PROC002655586 205-03-20 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου Λυκόβρυση Τηλ: 20 2845940 Fax: 20 2840740 Λυκόβρυση, 20/3/205 Αριθ. Πρωτ.: 374 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950762 2015-08-03

15PROC002950762 2015-08-03 Θέρμη: 03-8 - 2015 Αρ. Πρωτ: 3241 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής

Τις διατάξεις: 1. Του ν. 1845/89 (Ιδρυτικός νόµος του ΕΘΙΑΓΕ, του αριθµ. 18258/1990 Κανονισµού Οικονοµικής ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Θεσσαλονίκη: 21-4-2015 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ E ΑΦΟΫ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αρ. Πρωτ.: 381 Πληροφορίες: Α. Αντωνιάδου (εσωτ. 303) Τηλέφωνο: 2310-473429 Fax: 2310-489044 ΘΕΜΑ: ιακήρυξη πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003037319 2015-09-11

15PROC003037319 2015-09-11 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 11/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1252 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002819138 2015-06-03

15PROC002819138 2015-06-03 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 E-mail: inst.itap@nagref.gr Λυκόβρυση, 03/06/2015 Αριθ. Πρωτ.: 818 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Θέρμη: 09-06 - 205 Αρ. Πρωτ: 2359 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003022420 2015-09-07

15PROC003022420 2015-09-07 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Σοφ. Βενιζέλου 1 Λυκόβρυση Τηλ: 210 2845940 Fax: 210 2840740 Λυκόβρυση, 07/09/2015 Αριθ. Πρωτ.: 1226 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950793 2015-08-03

15PROC002950793 2015-08-03 Θέρμη: 03-8 - 2015 Αρ. Πρωτ: 3243 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003085953 2015-09-24

15PROC003085953 2015-09-24 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Πληροφορίες: Ν. Σταμάτης E-mail: nikstam@inale.gr INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002506638 2014-12-29

14PROC002506638 2014-12-29 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002808754 2015-05-28

15PROC002808754 2015-05-28 5PROC00808754 05-05-8 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λυκόβρυση 8/5/05 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 769 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τηλέφωνο: 0 845940 Fax: 0 840740 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα