ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

2 Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Σκοπό του δια-πανεπιστημιακού, δια τμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος "Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση αποτελεί η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου και η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες και τις προκλήσεις των φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Μία διεπιστημονική προσέγγιση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αποτελεσματικότητα της οποίας διασφαλίζεται από το συνδυασμό θεωρητικής και εμπειρικής γνώσης και τη διδασκαλία εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων, τα οποία και ανταποκρίνονται στο ιδιαίτερο περιβάλλον και τις μεταρρυθμιστικές προκλήσεις της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιδιωκόμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα Η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες φοιτητές, αναφορικά με την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσιμων ζητημάτων οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η κατανόηση των απαιτήσεων πρακτικής εφαρμογής και ενσωμάτωσης των σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων στρατηγικού προγραμματισμού, στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η προώθηση της καινοτομίας και της αλλαγής στη λειτουργία των φορέων της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων μοντέλων προγραμματισμού, οικονομικής διαχείρισης και συντονισμού στους ΟΤΑ, μέσα από τη μεταφορά καλών πρακτικών της διεθνούς εμπειρίας και την εξειδίκευση τους, βάσει των πραγματικών αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα Η ανάδειξη ενός νέου προτύπου αναπτυξιακού προγραμματισμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στην Ελλάδα, βασιζόμενου στη συμμετοχικότητα, τη διαβούλευση και τη δια τομεακή συνεργασία. Δομή του Προγράμματος Σπουδών 1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 75 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ ECTS) και η φοίτηση και η επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των φοιτητών κατά τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών εξαμήνων, τα οποία ακολουθούνται από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Οι 60 ΠΜ ECTS αντιστοιχούν στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες των δύο διδακτικών εξαμήνων (ανά 30 ΠΜ ECTS σε κάθε εξάμηνο), ενώ οι υπόλοιπες 15 ΠΜ ECTS αντιστοιχούν στην μεταπτυχιακή διατριβή. Για τον ορισμό των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/ Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή. 2

3 Οργάνωση προγράμματος σπουδών Οργάνωση ΠΜΣ I. Κοινή φάση σπουδών: Τέσσερα (4) μαθήματα ΙΙ. Φάση τριών κατευθύνσεων: Τέσσερα (4) μαθήματα Οι τρεις (3) κατευθύνσεις είναι: α) ανάπτυξης και προγραμματισμού β) οικονομικής λειτουργίας γ) κοινωνικής πολιτικής Παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων επιλεγείσας κατεύθυνσης και δύο (2) μαθημάτων από τις άλλες δύο κατευθύνσεις ΙΙΙ. Πτυχιακή εργασία E-Class Υποστήριξη ΠΜΣ από πρόγραμμα e-class, μέσω του οποίου θα μπορούσαν να παρέχονται ενδεχόμενα και κάποια συμπληρωματικά μαθήματα, όπως: Μεθοδολογία έρευνας - Συλλογή και ανάλυση δεδομένων λειτουργίας ΟΤΑ (κοινή φάση σπουδών) Καλές πρακτικές διεθνούς εμπειρίας (φάση κατευθύνσεων) Εργαστήρια Υποστήριξη της υλοποίησης του αντικειμένου των πτυχιακών εργασιών Δομή μαθημάτων Τα μαθήματα προτείνεται να περιλαμβάνουν τις κάτωθι διδακτικές ενότητες: Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής δράσης Διαδικασία εφαρμογής ανάπτυξης δράσης σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία Διαδικασία ανάπτυξης και υλοποίησης της δράσης Κρίσιμα ζητήματα επιτυχούς υλοποίησης δράσης Καλές πρακτικές διεθνούς εμπειρίας 3

4 Πρόγραμμα Σπουδών Α εξάμηνο: Μαθήματα κορμού 1. Στρατηγική διοίκηση φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Σκοπό του συγκεκριμένου μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων ως προς τη διοίκηση και το προγραμματισμό των ασκούμενων αρμοδιοτήτων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η διδασκαλία του μαθήματος θα εστιάσει στην εφαρμογή των βασικών αρχών και εργαλείων του στρατηγικού προγραμματισμού στο ιδιαίτερο περιβάλλον ανάπτυξης του θεσμού στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας παράλληλα τις σύγχρονες τάσεις ως προς την αποτελεσματική διοίκηση και συντονισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ. ECTS Η ενημέρωση των φοιτητών ως προς τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής του στρατηγικού προγραμματισμού στο περιβάλλον της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων ανάλυσης των αναγκών και των απαιτήσεων ανάπτυξης του στρατηγικού προγραμματισμού στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού Η γνώση και εφαρμογή των σύγχρονων και καινοτόμων εργαλείων στρατηγικού προγραμματισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 2. Παρακολούθηση και αξιολόγηση αποδοτικότητας παρεχόμενων υπηρεσιών με τη χρήση στατιστικών μεθόδων Η διδασκαλία του παρόντος μαθήματος επικεντρώνεται στη παρουσίαση των στατιστικών μεθοδολογιών που βοηθούν στην παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ και την εκτενή ανάλυση των απαιτήσεων εφαρμογής τους στο ιδιαίτερο περιβάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα μέσα από αναλυτικά παραδείγματα θα αναδειχθεί η ιδιαίτερη ικανότητα της επιστήμης της Στατιστικής στην ενδελεχή μελέτη και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις υπηρεσίες ΟΤΑ. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ Η χρησιμοποίηση από τους φοιτητές αναλυτικών στατιστικών μεθοδολογιών για την αξιολόγηση της λειτουργίας των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων επιλογής και ενσωμάτωσης δεικτών παρακολούθησης των ασκούμενων αρμοδιοτήτων και υλοποιούμενων πολιτικών των ΟΤΑ Η γνώση των σύγχρονων μεθοδολογικών εργαλείων ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των λειτουργιών των ΟΤΑ 4

5 3. Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στόχο του μαθήματος αποτελεί η ενημέρωση και γνώση των συμμετεχόντων αναφορικά με τις χρηματοδοτικές δυνατότητες που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η ανάπτυξη των απαιτούμενων δεξιοτήτων αποτελεσματικής διαχείρισης τους. Μέσα από την αναλυτική παρουσίαση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων και εργαλείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απώτερη στόχευση του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων αναπτυξιακών παρεμβάσεων και έργων, σύμφωνα με τις ανάγκες των φορέων της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η κατανόηση του περιβάλλοντος λειτουργίας των ΟΤΑ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η ενημέρωση των φοιτητών αναφορικά με τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ΟΤΑ κατά την προγραμματική περίοδο Η ανάπτυξη πρακτικών γνώσεων ως προς την προετοιμασία και συμμετοχή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε σχετικά Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς το σχεδιασμό και την εφαρμογή ευρωπαϊκών προγραμμάτων στους φορείς της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης 4. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Στόχος του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η συγκριτική και συστηματική παρουσίαση των σύγχρονων και με πρακτική εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων παροχής των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στο πλαίσιο της νέας τοπικής διακυβέρνησης. Μέσα από τον ορισμό και την αξιολόγηση νέων δεικτών θα αναδειχθεί η συνεισφορά των εφαρμογών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ως προς την αποτελεσματική εισαγωγή των εργαλείων της νέας διακυβέρνησης στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων ανάπτυξης και ενσωμάτωσης των σύγχρονων μοντέλων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων ως προς το σχεδιασμό καινοτόμων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των ΟΤΑ προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις Η πρακτική διασύνδεση των σύγχρονων εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με τον προγραμματισμό και τη λήψη αποφάσεων στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα Η αποτελεσματική αξιοποίηση των εργαλείων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη λειτουργία των ΟΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 30 5

6 Β εξάμηνο ECTS 1η κατεύθυνση Ανάπτυξη και Προγραμματισμός 1. Στρατηγικός Προγραμματισμός και Συντονισμός φορέων Τοπικής και Περιφερειακή Αυτοδιοίκησης Η διδασκαλία του μαθήματος αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση των σύγχρονων μοντέλων και προσεγγίσεων οικονομικού προγραμματισμού και συντονισμού φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Εξειδικευμένα θέματα στρατηγικού και οικονομικού προγραμματισμού τα οποία αφορούν τη χρηματοδότηση των λειτουργιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το συντονισμό των ασκούμενων πολιτικών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και το σχεδιασμό βιώσιμων προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης. Η κατανόηση από τους φοιτητές του ιδιαίτερου περιβάλλοντος και του κανονιστικού πλαισίου εφαρμογής του αναπτυξιακού προγραμματισμού στην Ελλάδα Η γνώση των σύγχρονων μοντέλων αναπτυξιακού και οικονομικού προγραμματισμού στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού και εφαρμογής αναπτυξιακών προγραμμάτων στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων ως προς την εφαρμογή και ενσωμάτωση των σύγχρονων μοντέλων διακυβέρνησης στη λειτουργία των ΟΤΑ Η βελτίωση του πολυ επίπεδου συντονισμού στη λειτουργία των φορέων της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης και η χρήση εξειδικευμένων εργαλείων προώθησης του 2. Ανάπτυξη και Παρακολούθηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μέσα από το συγκεκριμένο μάθημα οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή και θα κατανοήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, τους περιορισμούς, αλλά και τις προοπτικές εφαρμογής επιχειρησιακών προγραμμάτων προώθησης των αλλαγών στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν τα βασικά μοντέλα επιχειρησιακού σχεδιασμού για τη διαχείριση της αλλαγής, εξειδικεύοντας στο περιβάλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και οι προϋποθέσεις δημιουργίας κλίματος αποδοχής και υποστήριξης των προωθούμενων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων από το προσωπικό των ΟΤΑ, τους πολίτες και εμπλεκόμενους. Επικουρικά προς την παρουσίαση των απαιτήσεων οργάνωσης και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης της αλλαγής, στο πλαίσιο του μαθήματος, θα αναλυθούν διεξοδικά οι βασικές αρχές και οι διαδικασίες διαχείρισης έργων, ως αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής για τη μεταρρύθμιση των λειτουργιών των ΟΤΑ. Η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων ως προς το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των ΟΤΑ Η απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων αξιολόγησης, ανάλυσης και σύνθεσης των δράσεων των επιχειρησιακών σχεδίων Η διδασκαλία σύγχρονων μεθοδολογιών υποστήριξης του επιχειρησιακού προγραμματισμού στους ΟΤΑ 6

7 Η ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων διαχείρισης της αλλαγής στους φορείς της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η απόκτηση δεξιοτήτων σχεδιασμού προγραμμάτων αναδιοργάνωσης στους ΟΤΑ 3. Μάθημα επιλογής από τη 2η ή 3η κατεύθυνση σπουδών 4. Μάθημα επιλογής από τη 2η ή 3η κατεύθυνση σπουδών ΣΥΝΟΛΟ 30 2η κατεύθυνση Οικονομική Λειτουργία 1. Σύνταξη και διαχείριση προϋπολογισμού Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η παρουσίαση των απαιτούμενων διαδικασιών σύνταξης και διαχείρισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ. Η παρουσίαση των διαδικασιών σύνταξης και διαχείρισης του προϋπολογισμού, θα εμπλουτιστεί στο πλαίσιο του μαθήματος, από τη διδασκαλία του πλαισίου και των στόχων εφαρμογής του προϋπολογισμού στο σύγχρονο περιβάλλον και τις αναδυόμενες ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Διακριτό μέρος του μαθήματος θα αποτελέσει η διδασκαλία των αρχών και διαδικασιών διασύνδεσης του προϋπολογισμού με το στρατηγικό προγραμματισμό των ΟΤΑ, καθώς και η παρουσίαση των σύγχρονων μοντέλων ανάπτυξης του προϋπολογισμού, όπως ο προϋπολογισμός προγραμμάτων. Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων, ως προς το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες ανάπτυξης του προϋπολογισμού στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων διαχείρισης και παρακολούθησης της εφαρμογής του προϋπολογισμού από τους φορείς Η γνώση των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των λειτουργιών των ΟΤΑ Η σύνδεση του προϋπολογισμού με την εφαρμογή του στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού στους ΟΤΑ Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων υπολογισμού του κόστους των δράσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΟΤΑ Η ενημέρωση και απόκτηση δεξιοτήτων ως προς την εφαρμογή σύγχρονων μοντέλων διαχείρισης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ, όπως ο προϋπολογισμός προγραμμάτων 2. Οικονομική διαχείριση και έλεγχος φορέων Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Στο πλαίσιο του μαθήματος θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι βασικές λειτουργίες οικονομικής διαχείρισης και εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ στην Ελλάδα, σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις εφαρμογής τους. Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων οικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των ασκού- 7

8 μενων αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ, στις οποίες περιλαμβάνονται η διαχείριση συμβάσεων, η οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων και η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών των φορέων. Η ενημέρωση των φοιτητών αναφορικά με το θεσμικό καθεστώς και τις απαιτήσεις ορθής οικονομικής διαχείρισης στους φορείς της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων ως προς την αποτελεσματική εκτέλεση των οικονομικών λειτουργιών των ΟΤΑ Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου στους ΟΤΑ Η γνώση των διαδικασιών οικονομικής διαχείρισης των αναπτυξιακών προγραμμάτων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η απόκτηση δεξιοτήτων ως προς την εισαγωγή καινοτόμων εργαλείων οικονομικής διαχείρισης στους ΟΤΑ στην Ελλάδα 3. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 3η κατεύθυνση σπουδών 4. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 3η κατεύθυνση σπουδών ΣΥΝΟΛΟ 30 3η κατεύθυνση Κοινωνική Πολιτική 1. Οργάνωση και Διοίκηση Κοινωνικών Υπηρεσιών Σκοπό του συγκεκριμένου μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη εξειδικευμένων γνώσεων οργάνωσης και διοίκησης, σύμφωνα με τις ιδιάζουσες ανάγκες και το ιδιαίτερο περιβάλλον παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο. Πρακτικές δεξιότητες και μεθοδολογικά εργαλεία διοίκησης κοινωνικών υπηρεσιών, τα οποία θα εστιάζουν στην αποτελεσματική αναγνώριση των αναγκών, την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων και διαφοροποιημένων κοινωνικών προβλημάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και την εύρεση των βέλτιστων πολιτικών αντιμετώπιση τους. Η γνώση του ιδιαίτερου περιβάλλοντος οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελλάδα Η ανάπτυξη εξειδικευμένων δεξιοτήτων οργάνωσης και λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ Η απόκτηση δεξιοτήτων ως προς την αναγνώριση των ιδιαίτερων τοπικών αναγκών σε κοινωνικές υπηρεσίες και την ενσωμάτωση τους στον προγραμματισμό των ΟΤΑ Η ενημέρωση για τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις εφαρμογής καινοτόμων μοντέλων παροχής και χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση 8

9 2. Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και παροχής κοινωνικών υπηρεσιών Η διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος εξειδικεύεται στην αναλυτική παρουσίαση των διαδικασιών και απαιτήσεων εφαρμογής των εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης και χρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, εστιάζοντας στην κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστούν συγκριτικά και τα εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης των κοινωνικών υπηρεσιών στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς και το απαιτούμενο πλαίσιο δια τομεακής συνεργασίας και παροχής των κοινωνικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες των ωφελούμενων και τα προβλήματα προς αντιμετώπιση. Η ενημέρωση των φοιτητών για το περιβάλλον και το πλαίσιο ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα Η γνώση και κατανόηση του θεσμικού πλαισίου σύστασης και λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα Η ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων σχεδιασμού και ανάπτυξης κοινωνικών επιχειρήσεων στους ΟΤΑ Η απόκτηση δεξιοτήτων ως προς τη διαχείριση της λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων Η διδασκαλία των εναλλακτικών μοντέλων οργάνωσης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και των απαιτήσεων εφαρμογής τους 3. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 2η κατεύθυνση σπουδών 4. Μάθημα επιλογής από τη 1η ή 2η κατεύθυνση σπουδών ΣΥΝΟΛΟ 30 Θερινή περίοδος Μεταπτυχιακή εργασία 15 9

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΛΑ, 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ. 2461068207 ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΝ.ΕΠ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Σ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Η Σ & Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Σ Δ Ι Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η Σ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ Ε Κ Θ Ε Σ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α/Α ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Εξειδίκευση και αποτίμηση των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα, όπως αυτές Μελέτη Ανασχεδιασμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών

Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Καβάλα 2008 Οδηγός επαγγέλµατος Πτυχιούχου ιαχείρισης Πληροφοριών Γραφείο ιασύνδεσης Τ.Ε.Ι. Καβάλας Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207-

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -206- -207- ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Διδακτορικά Προγράμματα της Σχολή Επιστημών της Αγωγής PhD Programs - School of Education Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής προσφέρει προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ.5 3. ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έχοντας ως γνώμονα ότι οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν πλέον απαραίτητη προέκταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στόχος του παρόντος Οδηγού είναι η ενημέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ.

Μ.Β.Α. Master of Business Administration. Pofjkfjbnmc,w. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. Μ.Β.Α. Master of Business Administration Pofjkfjbnmc,w 0 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Π.Θ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μ.Β.Α. Master of Business Administration

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠ... 3 3. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ... 21 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού του ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 Τεχνική Οδηγία 1 οµή,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠ) ΕΚΤ hidden ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Α : ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ................................................................................. 3 ΤΜΗΜΑ Β : ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...............................................................................

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΟΜ. Ε. Α. ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Καθηγητής Δημήτριος Κοτρόγιαννος Πρόεδρος ΟΜ.Ε.Α Νοέμβριος 2010 ΟΜ.Ε.Α: -------------------------------Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras.

Τμήμα Χημείας. Τμήμα Χημείας ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τμήμα Χημείας. Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ. http:///www.chem.upatras. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ http:///www.chem.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδημαϊκού Έτους 2011-2012 Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας Τμήμα Χημείας ΥΠOΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα