ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : ,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

2 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ κάδων απορριμμάτων. ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K.M. : Π08/2014 /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠ. : ,96 & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά την «προμήθεια υγρού για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων» για την κάλυψη των αναγκών της /νσης ιαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του ήμου. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε ,96 ( ) ( εκατέσσερις χιλιάδες εννιακόσια σαράντα έξι Ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και θα βαρύνει τον Κ.Α , της ιεύθυνσης ιαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο κάτωθι ενδεικτικός προϋπολογισμός αφορά την προμήθεια υγρού για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛIΚΗ ΤΙΜΗ(EURO) Υγρό για καθαρισμό και απολύμανση κάδων LT , ,00 1 απορριμμάτων ΣΥΝΟΛΟ ,00 Φ.Π.Α. 23% 2.794,96 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ,96 2

3 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Προμήθεια υγρού για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων», ήτοι προμήθεια και παράδοση υγρού για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων όπως περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές, ανηγμένη σε λίτρα. Τιμή lt 2,48 (δύο ευρώ & σαράντα οχτώ λεπτά) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υγρού για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών της /νσης ιαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του ήμου. Συγκεκριμένα, το προς προμήθεια είδος θα έχει τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: Να είναι μη τοξικό, αντιδιαβρωτικό, άφλεκτο, διαλυτό σε νερό. Να μην είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον. Να είναι σε υγρή μορφή. εν θα έχει ευαισθησία στο ψύχος, να έχει μηδενικό ιξώδες και μηδενική τάση ατμών. Να είναι άφλεκτο και να μην εκρήγνυται. εν θα παράγει επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης και δεν θα προκαλεί επικίνδυνες αντιδράσεις κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες. Να είναι δραστικό σε θετικά και αρνητικά κατά Gram μικρόβια, ιούς και μύκητες (όπως σταφυλόκοκκος, στρεπτόκοκκος, σαλμονέλα, ψευδομονάδες, ηπατίτιδα Β κ.λ.π.). Συσκευασία σε πλαστικά δοχεία των 20L. Να αναφέρονται οι δραστικές του ουσίες. Το προσφερόμενο προϊόν πρέπει να είναι εγκεκριμένο από τον Ε.Ο.Φ. και να έχει καταχωρηθεί με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του κράτους, επι ποινή αποκλεισμού. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3

4 ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της προμήθειας Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρού για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της /νσης ιαχείρισης Απορριμμάτων Πρασίνου. ΑΡΘΡΟ 2 ο Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχημάτων του ημοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. /τος 2396/53» Π.. 60 (ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρμογή Ελληνικής Νομοθεσίας «Περί Κρατικών Προμηθειών» προς το Κοινοτικό ίκαιο (Ε.Ε.). Π.. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προμήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησης προϋπολογισμού - Παράτασης προθεσμίας». Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προμηθειών του ημόσιου τομέα & ρυθμίσεων συναφών θεμάτων» N.2307/Α'/113/ Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. του Π.. 370/95/τ. Α /119 - και του Π.. 105/2000/τ. Α /100 - τα οποία προσαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν.2539/97/τΑ /244 - Συγκρότηση πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα ήμων & Κοινοτήτων» Εγκύκλιο 2/ Υπουργείου Εσωτερικών ημόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του ημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20ου άρθρου Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ημόσιας ιοίκησης» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων». Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2522/ (ΦΕΚ 178 Α ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημόσιων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». ΑΡΘΡΟ 3 ο Συμβατικά στοιχεία Συμβατικά στοιχεία είναι: A) Τεχνική έκθεση B) Ενδεικτικός προϋπολογισμός Γ) Τιμολόγιο Τιμές Εφαρμογής ) Τεχνικές προδιαγραφές 4

5 Ε) Συγγραφή υποχρεώσεων ΑΡΘΡΟ 4 ο Πληροφορίες και λοιπά στοιχεία προσφορών Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει θα είναι απολύτως υπεύθυνοι για τις πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία (οικονομικά, τεχνικά κ.τ.λ.) των προσφορών τους. Επίσης μαζί με τις προσφορές να προσκομίσουν δείγμα του προς προμήθεια είδους. Τα τεχνικά στοιχεία να παρέχουν και λίστα μικροοργανισμών που ελέγχονται από το προσφερόμενο προϊόν επί ποινή αποκλεισμού. Με υπεύθυνη δήλωση να αναφέρεται το ποσοστό υδατοδιάλυσης του προϊόντος. Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 5 ο Τιμές προσφορών Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για το προς προμήθεια είδος θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης των προς προμήθεια ειδών σύμφωνα με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης. Ο προσφέρων πρέπει να προσκομίσει με ποινή αποκλεισμού. α) καταχώρηση του προϊόντος από το Γ.Χ.Κ. β) άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος από τον Ε.Ο.Φ. ΑΡΘΡΟ 6 ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης - Πληρωμή Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας, και παρέχεται με εγγυητική επιστολή στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της προμήθειας. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την παραλαβή της προμήθειας. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφάπαξ μετά το τέλος της καλής εκτέλεσης της προμήθειας και με την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου. ΑΡΘΡΟ 7 ο Χρόνος εγγύησης Ο χρόνος εγγύησης μετά την πάροδο του οποίου ενεργείται η οριστική παραλαβή θα καθορισθεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, μη δυνάμενος όμως να είναι μικρότερος του ενός (1) έτους. ΑΡΘΡΟ 8 ο Ποινικές ρήτρες Έκπτωση του αναδόχου Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το ημοτικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 9 ο Πλημμελής κατασκευή 5

6 Εφ όσον το προς προμήθεια είδος δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, και δεν ταυτίζεται ποιοτικά με το δείγμα που έχει προσκομιστεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να το αποκαταστήσει. ΑΡΘΡΟ 10 ο Φόροι τέλη κρατήσεις Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. ΑΡΘΡΟ 11 ο Εξοφλητικός λογαριασμός Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή της προμήθειας. ΑΡΘΡΟ 12 ο Όροι και διαδικασία παραλαβής προμήθειας Η παραλαβή του προς προμήθεια είδους, ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο ήμος Ιλίου δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Η παραλαβή των παραπάνω ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων ως την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγύησης. ΑΡΘΡΟ 13 ο Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση του είδους, στην ιεύθυνση ιαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου του ήμου Ιλίου, επί της οδού Μπίμπιζα 1. ΑΡΘΡΟ 14 ο Χρόνος και τόπος παράδοσης Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού της παρούσας προμήθειας. Η παράδοση θα γίνει στο εργοτάξιο του ήμου Ιλίου, επί της οδού Μπίμπιζα 1. ΙΛΙΟΝ ΙΛΙΟΝ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΕΩΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΟΜΙ ΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Βασίλειος Αποστολόπουλος Ηλίας Καλογερόπουλος Πολιτικός Μηχανικός 6