ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΔΥ/οικ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΔΥ/οικ. 2577 / 9-9-2010"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 9 / 9 / 2010 Αρ. Πρωτ. ΕΣΔΥ/οικ 2577 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : κ. Παναγούλια Θεοδώρα Τηλέφωνο : FAX : Ιστοσελίδα : ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΑ : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 196, ΑΘΗΝΑ. Κριτήριο κατακύρωσης : Τη χαμηλότερη τιμή ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ Ημερομηνία Ημέρα Ωρα ΕΣΔΥ Ημ. Μήν. εβδομάδας Λ.Αλεξάνδρας 196, Αθήνα Ετος Τρίτη 10.00π.μ Αίθουσα Κοσμητείας 1ος όροφος Προϋπολογισθείσα δαπάνη : ,00 EYΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης σε Ελληνικές εφημερίδες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δημοσίευσης σε Φ.Ε.Κ

2 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις όπως ισχύουν : 1.1. Του Ν. 2194/94(ΦΕΚ Α 34) 1.2. Του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ Α 94)άρθρο Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247 ) «περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 1.5. Του Ν. 2920/01 (ΦΕΚ Α 131)άρθρο 15 παρ Του Ν. 2518/97 (ΦΕΚ Α 164) 1.7. Του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ Α 178) Του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ Α 199) άρθρο 8 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο..». 1.9 Του Ν. 3206/03 (ΦΕΚ Α 298) 1.10 Του Π.Δ. 1233/81 (ΦΕΚ Α 306) 1.11 Του Π.Δ. 346/98 (ΦΕΚ Α 230) άρθρο Tου Π.Δ. 95/00 (ΦΕΚ Α 76) Του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ Α 64) Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α 150). 2. Τις αποφάσεις : 2.1 Τις αποφάσεις του Συλλόγου των Καθηγητών της ΕΣΔΥ α) 269 συν/ και β) 282 συν/ «περί προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την φύλαξη των κτιρίων της ΕΣΔΥ». 2.2 Την αριθ. Πρωτ ΔΥ1α /Γ.Π. οικ.83498/2009 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διορισμός Κοσμήτορα και Αναπληρωτή Κοσμήτορα στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας». 2.3 Την αριθ. Πρωτ ΕΣΔΥ/οικ2517/ απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων στέγασης της ΕΣΔΥ, για ένα (1) έτος, με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 3. Την υπηρεσιακή ανάγκη φύλαξης - ασφάλειας των κτιρίων της ΕΣΔΥ επί 24ωρου βάσεως για όλες τις ημέρες του έτους. 4. Το γεγονός ότι στην ΕΣΔΥ δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος του κλάδου Φυλάκων Νυκτοφυλάκων. 5. Τ αριθ. Πρωτ. Γ.Π / έγγραφο της Δ/νσης Προσωπικού Τμήμα Δοιηκητικής Μέριμνας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο οποίο αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η διάθεση προσωπικού του κλάδου Φυλάκων Νυκτοφυλάκων. 6. Το γεγονός ότι η προβλεπόμενη δαπάνη φύλαξης των κτιρίων της ΕΣΔΥ θα ανέλθει μέχρι το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία είναι μικρότερη της μισθοδοσίας του απαιτούμενου γαι την φύλαξη των εν λόγω χώρων, μονίμου προσωπικού και θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του Φ. 210 ΚΑΕ 0899 του προϋπολογισμού της ΕΣΔΥ. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Ανοικτό διαγωνισμό, κατόπιν δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης στον ελληνικό Τύπο, επιλογής αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων στέγασης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) στην Αθήνα, για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 2

3 2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει τις 19 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. στο Γραφείο της Κοσμητείας της ΕΣΔΥ, Λ. Αλεξάνδρας 196 Αθήνα, παρουσία της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης. 3. Οι σχετικές προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν είκοσι (120) ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες Ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 7. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος, με έναρξη την 30/12/2010 και ώρα 00:00 π.μ. και λήξη την 29/12/2011 και ώρα 23:59 μ.μ, δυναμένη να παραταθεί μονομερώς από την ΕΣΔΥ για τρεις (3) μήνες, από τη λήξη της, με τους ίδιους όρους, χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου, πέραν δε τούτου και για εννέα (9) μήνες από τη λήξη της μονομερούς τρίμηνης παράτασης, εφόσον προς τούτο συναινεί ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη συναίνεσης του αναδόχου στην εννιάμηνη παράταση, ο ίδιος οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή με τη λήξη της αρχικής συμβατικής περιόδου, ήτοι το αργότερο την 29/12/ Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες προμηθευτών Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι, κάθε διαγωνιζόμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τον διαγωνισμό. 9. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και αποτελεί τεκμήριο ότι κάθε διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το σύνολο των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα διακήρυξη. 10. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τη συνημμένη Προκήρυξη και τα Παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: α) Παράρτημα Α - Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και β) Παράρτημα Β - Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης γ) Παράρτημα Γ - Σχέδιο Σύμβασης και, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της. 11. Περίληψη της παρούσας απόφασης θα δημοσιευτεί στο Τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στις Εφημερίδες: Α. Ναυτεμπορική Β. Κέρδος 12. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν την ΕΣΔΥ. 13. Επίσης, η σχετική προκήρυξη θα αποσταλεί στα Επιμελητήρια και τον ΕΟΜΜΕΧ 14. Η σχετική προκήρυξη διατίθεται ατελώς από το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της ΕΣΔΥ, από την επομένη της δημοσίευσης της περίληψής της στον Τύπο. 3

4 15. Εφόσον ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές υποβάλλονται και παρέχονται εντός των προθεσμιών του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/ Καταχώρηση της διακήρυξης θα βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ -Γραφείο Κοσμήτορα -ΓραφείοΑν.Κοσμήτορα - Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών. Ι. ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 4

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. ΕΣΔΥ/οικ. 2577/ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΣΔΥ) ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Κριτήριο Αξιολόγησης Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Τόπος κατάθεσης προσφορών Χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού Τόπος Διενέργειας του Διαγωνισμού Αναθέτουσα Αρχή Διάρκεια έργου Προϋπολογισμός Δαπάνης Πηγή χρηματοδότησης Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ελληνικό Τύπο Ημερομηνία στην Ιστοσελίδα της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr) Χαμηλότερη τιμή 18/10/2010, ημέρα Δευτέρα, ώρα: 14:00 Πρωτόκολλο της ΕΣΔΥ, Λ. Αλεξάνδρας 196, ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: 19/10/2010 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: π.μ. Γραφείο Κοσμητείας ΕΣΔΥ Λ. Αλεξάνδρας 196 Αθήνα Τ.Κ τηλ , Fax: ΕΣΔΥ Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης ,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Τακτικός Προϋπολογισμός ΕΣΔΥ 17/09/ /09/ /09/2010 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ 3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 5. ΓΛΩΣΣΑ 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 12. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 16. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 18. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 19. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 21. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 22. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 24. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 25. ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 26. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 27. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 28. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 6

7 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ, εφεξής καλουμένης «Αναθέτουσα Αρχή». Πληροφορίες: Παναγούλια Θεοδώρα (τηλ: fax: ) 2. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Πρωτόκολλο, (Λ. Αλεξάνδρας 196, 1 ος όροφος, Τ.Κ Αθήνα, τηλ , fax ). 3. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 3.1 Ανοικτός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, του Π.Δ. 118/2007 και τους όρους της παρούσας. 3.2 Περίληψη της παρούσας προκήρυξης θα δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Επίσης, η σχετική προκήρυξη αποστέλλεται στα Επιμελητήρια και στον ΕΟΜΜΕΧ. Η προκήρυξη δημοσιεύεται και στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση για τη διαθεσιμότητα, την ορθότητα και την πληρότητα του περιεχομένου της οποίας ουδεμία ευθύνη φέρει η Αναθέτουσα Αρχή. 4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, υποβάλλοντας προσφορά. Η προσφορά στο διαγωνισμό, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά / στοιχεία που ζητούνται στην παρούσα, πρέπει να κατατίθεται στην Υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο 2 της παρούσας και μέχρι , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών. Η αποσφράγιση των φακέλων προσφοράς της παρούσας θα πραγματοποιηθεί σε δημόσια συνεδρίαση στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στις , ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης. Στην αποσφράγιση κάθε υποψήφιος μπορεί να παραστεί δια του νομίμου εκπροσώπου του ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. 5. ΓΛΩΣΣΑ 5.1 Η προσφορά στον παρόντα διαγωνισμό, τα έγγραφα που τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ, από και προς την Αναθέτουσα Αρχή, διατυπώνονται εγγράφως, στην ελληνική γλώσσα. 5.2 Τεχνικοί όροι, που δεν μπορούν να αποδοθούν στην ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην αγγλική. 5.3 Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, τα οποία έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 5.4 Τυχόν εγχειρίδια ή άλλο έντυπο υλικό, που συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας, εφόσον είναι στην Αγγλική γλώσσα, δεν χρειάζεται να μεταφραστούν. 6. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού αποτελεί η παροχή του συνόλου των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την φύλαξη και ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων των κτιρίων που στεγάζεται η ΕΣΔΥ επί της οδού Λ.Αλεξάνδρας 196, ΑΘΗΝΑ καθόλο το 24ωρο 7

8 και για όλες τις ημέρες του έτους (εργάσιμες και αργίες). Τα κτίρια χρησιμοποιούνται ως γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια ή έχουν πολλαπλή χρήση. Οι υπηρεσίες είναι: 1. Φύλαξη κινητών και ακίνητων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων της ΕΣΔΥ 2. Διασφάλιση και διαφύλαξη από κακόβουλες ενέργειες των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της ΕΣΔΥ 3. Προστασία εργαζομένων και σπουδαστών 4. Φρούρηση εισόδων και άλλων ευπαθών σημείων της ΕΣΔΥ 5. Ολόπλευρη παρακολούθηση των κτιρίων και του περιβάλλοντα χώρου. 6. Επιτήρηση, διακριτικός και προσεκτικός οπτικός έλεγχος των εισερχομένων και ιδιαίτερα αυτών των οποίων οι κινήσεις και οι ενέργειές τους ξεφεύγουν από αυτές του συνήθη επισκέπτη. 7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 7.1 Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία πίνακα προσωπικού θεωρημένο από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς και τις σχετικές άδειες για κάθε άτομο που θα απασχοληθεί, τα οποία υποχρεούται να επαναϋποβάλλει σε περίπτωση μεταβολής τους. 7.2 Ο αριθμός των φυλάκων που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση της παραπάνω φύλαξης, θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε, να απασχολούνται επί 8ωρου, να εναλλάσσονται σε όλες τις βάρδιες και να δύναται να καλύψει τυχόν repo, άδειες, ασθένειες κ.α. Σε περίπτωση ασθένειας κατά την ώρα της υπηρεσίας η αντικατάσταση θα είναι άμεση. 7.3 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ασφαλίσει σε Ασφαλιστική Εταιρία εγνωσμένου κύρους και φερεγγυότητας τον κίνδυνο της γενικής ασφαλιστικής ευθύνης για ζημιές ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτιριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, στο εργαζόμενο σε αυτή προσωπικό, στους επισκέπτες της ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αμέλεια του Αναδόχου ή των υπαλλήλων του, για τα ακόλουθα ποσά: ΕΥΡΩ κατ άτομο για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ΕΥΡΩ για υλικές ζημιές κατά περιστατικό, ΕΥΡΩ ανώτατο όριο ευθύνης ανά γεγονός και ΕΥΡΩ ανώτατο όριο ευθύνης για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για ένα μήνα μετά τη με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωρίσει εξ αρχής το όνομα της Αναθέτουσας Αρχής στην Ασφαλιστική εταιρία ως δικαιούχου της ασφάλισης και να διατηρεί σε ισχύ την παραπάνω ασφαλιστική κάλυψη καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασής του με την Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει το παραπάνω ασφαλιστήριο κατά την υπογραφή της σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. 7.4 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να χορηγήσει, με δικές του δαπάνες, στο προσωπικό φύλαξης του κτιρίου τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την επιτυχή υλοποίηση των ανατεθειμένων υπηρεσιών. Το προσωπικό θα είναι εφοδιασμένο με ασύρματο και κινητό τηλέφωνο που θα παρέχεται από τον ανάδοχο. 7.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει σε κάθε περίπτωση και για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης επαρκές, άριστα εκπαιδευμένο και υγιές προσωπικό, που θα διαθέτει τις κατάλληλες άδειες εργασίας και πιστοποιητικά εκπαίδευσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας που εκτελεί καθώς και τουλάχιστον ενός (1) έτους εμπειρία σε υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας επίσης θα πρέπει να διαθέτει ικανότητα καλής επικοινωνίας με το κοινό και να μιλά απταίστως την Ελληνική Γλώσσα. 7.6 Ο Ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί τους ίδιους υπαλλήλους καθ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης ώστε να γνωρίζουν τους χώρους της Σχολής για την αποτελεσματικότερη Φύλαξή τους. Η αντικατάσταση από τον Ανάδοχο κάποιου υπαλλήλου θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ασθένεια, λήξη εργασιακής σχέσης) και αφού ενημερωθεί η αναθέτουσα Αρχή. 7.7 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση για την άριστη εμφάνιση του προσωπικού φύλαξης του κτιρίου. Συγκεκριμένα, το προσωπικό φύλαξης πρέπει να φέρει υποχρεωτικά 8

9 στολή κατά το χρόνο που βρίσκεται σε υπηρεσία, να είναι άοπλο και να φέρει τα σήματα και διακριτικά του αναδόχου και να φέρει επάνω του ταμπελάκι που θα αναγράφει το ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητα στο χώρο. Η στολή πρέπει να είναι καθαρή και σιδερωμένη, και ο φύλακας καθαρός. Η συμπεριφορά του προσωπικού φύλαξης πρέπει να διακρίνεται από σοβαρότητα, τιμιότητα, ευγένεια, προθυμία, διακριτικότητα και εχεμύθεια. 7.8 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση, εντός 24 ωρών, αντικατάσταση του φύλακα ή των φυλάκων, που εκτελούν πλημμελώς τα καθήκοντά τους, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής. 7.9 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή οιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης O Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και σε εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής και είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση κάθε είδους ζημιάς, φθοράς ή βλάβης σε πράγματα και εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής που θα προκληθούν από πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων του ή προστηθέντων αυτού ή ακόμα και από ελαττωματικό εξοπλισμό, κατά την εκτέλεση της σύμβασης Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν, του προσωπικού της Αναθέτουσας Αρχής και τρίτων κατά την εκτέλεση της σύμβασης και ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, είτε λόγω πταίσματος των προστηθέντων του Αναδόχου είτε λόγω ακαταλληλότητας και ελαττωματικότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωμάτων που του χορηγούνται με την Σύμβαση, καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νομοθεσία Ο Ανάδοχος υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαμβάνει από την Αναθέτουσα Αρχή, ως εμπιστευτική και να μην τη χρησιμοποιεί ή αποκαλύψει σε άλλα πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκτέλεση της Σύμβασης), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η τήρηση των καθηκόντων εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας των προσώπων που χρησιμοποιεί αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου Ο Ανάδοχος οφείλει ν αποφεύγει την καθ οιονδήποτε τρόπο προβολή της συνεργασίας και της συμβατικής του σχέσης με την Αναθέτουσα Αρχή, με εξαίρεση την απλή αναφορά στο πελατολόγιό του Ο Ανάδοχος οφείλει να μην παραβιάζει τους όρους της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, αλλά και γενικά το σύνολο της εργατικής νομοθεσίας, για τους υπαλλήλους που απασχολεί. 9

10 7.19 Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος σε συνεργασία με τους υπεύθυνους της υπηρεσίας, υποχρεούται να συντάξει Κανονισμό ασφάλειας με τα καθήκοντα του προσωπικού του, το οποίο θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα κτίρια της ΕΣΔΥ για να διαμορφώσουν γνώμη σχετικά με τον Κανονισμό Ασφαλείας που θα προτείνουν Τον έλεγχο της εφαρμογής του Κανονισμού, ο ανάδοχος υποχρεούται να αναθέσει σε επικεφαλή ομάδος φυλάκων (επόπτη), ο οποίος θα συντονίζει και θα ελέγχει τις παρεχόμενες υπηρεσίες των φυλάκων και θα είναι υπεύθυνος για τυχόν υποδείξεις εκ της υπηρεσίας. Ειδικότερα για τους φύλακες οι οποίοι θα επιλεγούν για τους χώρους φύλαξης της ΕΣΔΥ, θα ισχύουν τα εξής: Οφείλουν να εκτελούν φύλαξη με επισταμένη προσοχή όλων των κτιρίων Θα είναι ένστολοι, άοπλοι και εφοδιασμένοι με μνημόνιο που θα αναφέρει τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους. Θα είναι ευπαρουσίαστοι, ευγενικοί, συνεργάσιμοι και εκπαιδευμένοι στις ανάγκες φρούρησης των κτιρίων μας. Θα πραγματοποιούν έλεγχο του χώρου (εσωτερικά και εξωτερικά) κατά την διάρκεια αλλά και πριν την αποχώρησή τους. Θα παραμένουν εντός των φυλασσόμενων χώρων κατά το ωράριό τους και θα κινούνται σε όλους τους χώρους προκειμένου να τους ελέγχουν πλήρως. Υποχρεούνται να παραλαμβάνουν και να παραδίδουν τα καθήκοντά τους σε προκαθορισμένο χρόνο και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει να εγκαταλείπουν την θέση τους εάν ο αντικαταστάτης τους δεν έχει προσέλθει. Υποχρεούται να ενημερώνουν τον επόμενο αντικαταστάτη τους εάν υπάρχει θέμα που προέκυψε κατά την διάρκεια της βάρδιας τους. Η θέση τους θα είναι στο σημείο που θα τους υποδείξει η υπηρεσία, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τους διερχόμενους και με πεζές περιπολίες να ελέγχουν τον χώρο περιμετρικά. Θα ελέγχουν και θα χειρίζονται τα συστήματα συναγερμού όπου υπάρχουν καθώς και της πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. Μετά το πέρας λειτουργίας των υπηρεσιών ή και της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα ελέγχουν όλους τους χώρους για την τυχόν λειτουργία φωτοτυπικών μηχανημάτων, ύπαρξη αναμμένων λαμπτήρων, τσιγάρων, ανοικτών βρυσών, την καλή ασφάλιση θυρών, παραθύρων κ.λ.π. Θα παραλαμβάνουν την αλληλογραφία και τα δέματα κατά τις ώρες μη λειτουργίας των υπηρεσιών. Θα δίνουν πληροφορίες και θα εξυπηρετούν όποιον εισέρχεται στον χώρο του κτιρίου και θα τον κατευθύνουν στο αρμόδιο γραφείο. Σε κατάσταση κρίσεων (σεισμών, πυρκαγιάς κ.λ.π.) θα γνωρίζουν πώς να βοηθούν το προσωπικό και τους σπουδαστές να εκκενώσουν τους χώρους. Θα διασφαλίζουν και θα διαφυλάσσουν από κακόβουλες ενέργειες το υπόψη κτιριακό συγκρότημα, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία. Θα ελέγχουν την στάθμευση Ι.Χ. στο χώρο στάθμευσης της Σχολής, καθ υπόδειξη της αναθέτουσας αρχής. Θα διαχειρίζονται τα κλειδιά όλων των κτιρίων. Θα φυλάσσουν στην κλειδοθήκη τα κλειδιά των γραφείων και των αιθουσών και θα ασφαλίζουν την κλειδοθήκη κατά την αποχώρησή τους. Θα κλειδώνουν και θα ξεκλειδώνουν τους εσωτερικούς χώρους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Σχολής. Θα συντάσσουν ημερήσιο δελτίο αναφοράς το οποίο θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων όποτε το ζητήσουν. Θα έχουν άμεση επικοινωνία με τους υπευθύνους, θα εκτελούν τις νόμιμες εντολές αυτών πρόθυμα και θα επεμβαίνουν δυναμικά σε περίπτωση κινδύνου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος της εταιρίας (φύλακας) αντιληφθεί ότι ο ασφαλισμένος χώρος παραβιάζεται έμμεσα ή άμεσα, μέσω του παρόντος συμβολαίου κατοχυρώνεται να 10

11 ενεργήσει νομίμως αντιπροσωπεύοντας την Υπηρεσία και να προφυλάσσει τα δικαιώματά του επεμβαίνοντας ο ίδιος και ειδοποιώντας τα αρμόδια σώματα ασφαλείας Ο ανάδοχος υποχρεούται, όπως το προσωπικό που θα διαθέσει, να επιβλέπει εσωτερικά και εξωτερικά τα κτίρια, να τηρεί βιβλίο συμβάντων κατά το χρόνο φύλαξης και να ενημερώνει τα αρμόδια όργανα της ΕΣΔΥ για οτιδήποτε συμβεί Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό στα υπάρχοντα συστήματα ασφάλειας (σύστημα κλοπής, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας) Ο ανάδοχος οφείλει να λειτουργεί υπό την εποπτεία του Κέντρο Λήψεως Σημάτων ή να συνεργάζεται αποδεδειγμένα με κάποιο αντίστοιχο Κέντρο Λήψεως Σημάτων και να παρέχει την υπηρεσία αυτή στην ΕΣΔΥ για τους τρεις (3) συναγερμούς που λειτουργούν σε αυτήν, για όλο το χρόνο της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών παραμετροποίησης των συναγερμών για ανταπόκριση στις δικές του τεχνικές προδιαγραφές 7.24 Περαιτέρω υποχρεώσεις του Αναδόχου είναι δυνατό να καθορισθούν στη Σύμβασή του με την Αναθέτουσα Αρχή. Επισημαίνεται ότι, ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων υπηρεσιών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της διακήρυξης. 8 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8.1 Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για ένα (1) έτος, με έναρξη την 30/12/2010 και ώρα 00:00 π.μ. και λήξη την 29/12/2011 και ώρα 23:59 μ.μ, δυναμένη να παραταθεί μονομερώς από την ΕΣΔΥ για τρεις (3) μήνες, από τη λήξη της, με τους ίδιους όρους, χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου, πέραν δε τούτου και για εννέα (9) μήνες από τη λήξη της μονομερούς τρίμηνης παράτασης, εφόσον προς τούτο συναινεί ο ανάδοχος. Σε περίπτωση μη συναίνεσης του αναδόχου στην εννιάμηνη παράταση, ο ίδιος οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στην αναθέτουσα αρχή με τη λήξη της αρχικής συμβατικής περιόδου, ήτοι το αργότερο την 29/12/2011. Η ΕΣΔΥ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση χωρίς καμία υποχρέωση ολικά ή μερικά όταν προκύπτουν λόγοι ανωτέρας βίας, κατάργηση υπηρεσιών ή εάν οι ανάγκες της σε προσωπικό καλυφθούν από προσλήψεις ή άλλο δημόσιο φορέα. Προς τούτο θα ειδοποιήσει τον ανάδοχο δέκα πέντε (15) ημέρες νωρίτερα 8.2 Ο Ανάδοχος θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής επί της οδού Λ. Αλεξάνδρας αριθμός 196 στην Αθήνα. 9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η σχετική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν θα ξεπεράσει το ποσό των εκατό χιλιάδων Ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού και συγκεκριμένα τον Κ.Α.Ε Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10.1 Δεκτές γίνονται υποψηφιότητες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, συμπράξεις, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό σύσταση κοινοπραξίες των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο του Διαγωνισμού, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ή έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου πλην της Ελλάδας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 11

12 Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή, τέλος, έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 2513/97, καθώς και της Αυστραλίας Κάθε υποψήφιος, σωρευτικά πρέπει: α) Να είναι κάτοχος της ειδικής άδειας λειτουργίας του άρθρου 2 του Ν.2518/1997 (ΦΕΚ Α 164), άδειας για στολή και άδειας ραδιοδικτύου Α Κατηγορίας. β) Να απασχολεί κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2009 τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα προσωπικό για ασφάλεια και φύλαξη, το οποίο θα είναι νόμιμα απασχολούμενο και ασφαλισμένο. γ) Να έχει κύκλο εργασιών μεγαλύτερο ή ίσο του ,00 για κάθε ένα από τα τρία (3) οικονομικά έτη 2006, 2007, δ) Να δραστηριοποιείται κατά τα τελευταία τρία (3) έτη στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης δημοσίων κτιρίων που στεγάζουν άνω των 200 ατόμων και έχει εκτελέσει τρεις (3) διαφορετικές συμβάσεις για κάθε ένα από τα έτη 2006, 2007, 2008 και με χρονική διάρκεια τεσσάρων μηνών τουλάχιστον. ε) Να διαθέτει πιστοποιητικό Συμόρφωσης Συστήματος Ποιότητας της σειράς ISO Στην περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή εν γένει από περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, τα στοιχεία που καθορίζονται στην παρούσα πρέπει να υποβάλλονται για κάθε μέλος ξεχωριστά, οι δε προϋποθέσεις της παραγράφου 10.2 πρέπει να καλύπτονται τουλάχιστον από ένα μέλος Φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που λαμβάνει μέρος στο Διαγωνισμό, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει σε περισσότερες της μιας υποψηφιότητες, με ποινή αποκλεισμού του συνόλου των υποψηφιοτήτων στις οποίες συμμετέχει. 11. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 11.1 Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό τους Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους υποψηφίους Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται ουδεμίας αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα, φακέλων υποψηφιότητας, προσφοράς κλπ Όλοι οι όροι του διαγωνισμού θεωρούνται ουσιώδεις επί ποινή ακυρότητας της υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων, τυχόν δε παραβίασή τους από τους υποψηφίους ή διατύπωση επιφυλάξεων ή αιρέσεων ή όρων οδηγεί σε αποκλεισμό τους από το διαγωνισμό 11.5 Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, όλα τα μέλη τους ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και σε ολόκληρο Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. 12

13 11.7 Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι (120) μέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω προβλεπόμενο Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται, εφόσον το επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 12. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 12.1 Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής: α) Εγγυητική Συμμετοχής στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 13.1 της παρούσας διακήρυξης β) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: ι) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν ιι) να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της συγκεκριμένης προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 καταστάσεις - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ.α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/ δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ(2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/2007 κατάσταση. iii) να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω: γ) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Όσοι δεν καταθέσουν τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά αποκλείονται από τη διαδικασία. -Επίσης από τη διαδικασία αποκλείονται όσοι δεν διαθέτουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που να αποδεικνύεται με την υποβολή καταλόγου εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την τελευταία διετία συνοδευόμενο από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των εργασιών στα οποία θα αναφέρεται το ποσό, ο χρόνος και ο τόπος εκτέλεσης των εργασιών Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 6 του Π.Δ 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν (με fax) και με βεβαίωση παραλαβής αυθημερόν με fax (από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει 13

14 η κατακύρωση), οφείλει να υποβάλλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης σε σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω έγγραφα και δικαιολογητικά: 12.3 Οι Έλληνες πολίτες 1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ.1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 (δηλαδή της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης,της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2.Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 4. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Οι αλλοδαποί. 1.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται παραπάνω. 2.Πιστοποιητικό της κατά περίπτωσης αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία. 3.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 4.Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 14

15 12.5 Τα Νομικά Πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, υποβάλλουν: 1. Όλα τα παραπάνω ανά περίπτωση (Α) ή (Β) δικαιολογητικά. 2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ. ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990(α 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 3. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται παραπάνω Οι συνεταιρισμοί 1. Όλα τα ανωτέρω κατά περίπτωση δικαιολογητικά,. 2.Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται παραπάνω. 3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι Ενώσεις αναδόχων που υποβάλλουν κοινή προσφορά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007 υποχρεούνται να υποβάλουν: 1.Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες παραπάνω περιπτώσεις, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν με υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος κατά τα ανωτέρω. Στην κατά τα άνω Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 2. Η ένωση αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά που υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους συμμετέχοντες στην ένωση ή από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης αναδόχων. 3. Με τη υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 15

16 13. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΔΥ/οικ / Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής Κάθε υποψηφιότητα πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικά προϋπολογισθείσης δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00 ). Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ζητείται με την προκήρυξη. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο Άρθρο 25 του Π.Δ.118/2007. Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, ή σύμπραξης οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή ένωσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται σ αυτόν μεν που κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς διαγωνιζόμενους, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Επισημαίνεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα, Παράρτημα Α. Οι εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ.. Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές συντάσσονται στα Ελληνικά ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους. Υποψηφιότητες χωρίς την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω εγγυητική επιστολή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Ο υποψήφιος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Σχέδιο Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης παρατίθεται στο Παράρτημα Β της παρούσης. 14. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κάθε υποψήφιος υποχρεούται να υποβάλει, με ποινή αποκλεισμού, τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω: 14.1 Σύντομη μεν αλλά σαφή περιγραφή για τον τρόπο με τον οποίον προτίθεται ο διαγωνιζόμενος να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο έργο, περιγραφή τρόπου συντονισμού υπηρεσιών, τρόπου επικοινωνίας, περιγραφή τεχνικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, περιγραφή μεθόδου επόπτευσης, σύστημα καταγραφής και αρχειοθέτησης πεπραγμένων φύλαξης Αριθμός των ατόμων, κατά βάρδια και συνολικά, που θα απασχοληθούν στην φύλαξη των χώρων, ο τρόπος εκπαίδευσής τους, ο εξοπλισμός και τα μέσα που θα διατεθούν. 16

17 14.3 Λεπτομερής περιγραφή του τρόπου αντιμετώπισης συμβάντων έκτακτης ανάγκης (π.χ. περιπολικά, χρόνος προσέλευσης) 15. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 15.1 Οι υποψήφιοι πρέπει καταθέσουν οικονομική προσφορά για το σύνολο των υπηρεσιών που συνιστά το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού Οι τιμές πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη και να μην φέρει διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές κλπ), επί ποινή αποκλεισμού. Οικονομική Προσφορά, που είναι ελλιπής ή αόριστη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η Οικονομική Προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου και, σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση προσώπων, από όλα τα μέλη της ή από τον κοινό εκπρόσωπο της ένωσης. Προσφορά, που θα υποβληθεί ανυπόγραφη, θεωρείται άκυρη Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην Οικονομική Προσφορά ή επιφυλάξεων επ αυτής, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων του διαγωνισμού και οδηγούν στην απόρριψη της Οικονομικής Προσφοράς του υποψηφίου, που τις διατυπώνει H συνολική αμοιβή (τιμή χωρίς ΦΠΑ) που θα καταθέσει ο υποψήφιος θα ληφθεί υπόψη για την κατάσταση της οικονομικής προσφοράς. Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς, που θα δοθούν από τους διαγωνιζόμενους, αποτελούν την πλήρη αποζημίωσή τους για τις υπηρεσίες, που αναφέρονται στην παρούσα, και δεν θα υπερβαίνουν το όριο του προϋπολογισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 9 της παρούσας. Στην Οικονομική τους Προσφορά οι διαγωνιζόμενοι θα αναλύουν όλες τις δαπάνες για τις αμοιβές του προσωπικού τους (θα αναγράφεται αναλυτικά κόστος δαπάνης του διαγωνιζόμενου σε αποδοχές προσωπικού για τις βάρδιες που ζητούνται στην παρ.6 της παρούσας), που θα χρησιμοποιηθούν και κάθε μορφής έξοδα, που θα απαιτηθούν, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας όπως, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης για την αστική ευθύνη έναντι τρίτων καθώς και όλες τις δαπάνες για φόρους, εργοδοτικές εισφορές, τέλη, κρατήσεις και λοιπά κόστη, με τα οποία τυχόν βαρύνεται ο Ανάδοχος, όπως επίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, η τιμή της Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου θα παραμείνει σταθερή. Η ίδια τιμή θα ισχύει και για την περίπτωση που θα παραταθεί η σύμβαση σύμφωνα με την παρ. 8.1 της παρούσης Σε περίπτωση ύπαρξης αθροιστικών λαθών στην Οικονομική Προσφορά υποψηφίου, η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στη διόρθωση των αριθμητικών πράξεων και χρησιμοποιεί, για τη βαθμολόγηση των προσφορών, τη διορθωμένη πλέον προσφορά του διαγωνιζόμενου Η Αναθέτουσα Αρχή βαρύνεται με τον οφειλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των εκάστοτε πληρωτέων ποσών Οικονομικές προσφορές, από τις οποίες προκύπτουν κατώτερες αποδοχές προσωπικού από τις ισχύουσες συμβάσεις εργασίας, απορρίπτονται ως μη νόμιμες Οι οικονομικές προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν είκοσι μέρες (120) μέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού καθώς και για το χρόνο που οι υποψήφιοι αποδέχτηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω προβλεπομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από 17

18 τη λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την παρούσα Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 16. ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16.1 Οι υποψηφιότητες κατατίθενται σε κυρίως φάκελο κλειστό και σφραγισμένο με τη σφραγίδα του υποψηφίου, στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα: «Για τον Ανοικτό Διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων στέγασης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ αριθμός Διακήρυξης ΕΣΔΥ/οικ. 2577/ «Στοιχεία Υποψήφιου» (Πλήρης επωνυμία υποψηφίου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ). «Αντίκλητος» (Πλήρης επωνυμία αντικλήτου, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ). «Αποδέκτης: «Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Λ. Αλεξάνδρας 196, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ». Τη σημείωση: «ΝΑ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» Σε περίπτωση υπό σύσταση κοινοπραξίας και εν γένει περισσοτέρων του ενός προσώπων, φυσικών ή νομικών, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα, πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία και διεύθυνση, καθώς και ο αριθμός τηλεφώνου και φαξ, όλων των ανωτέρω Ο κυρίως φάκελος περιέχει τρεις (3) επί μέρους, Υποφακέλους, ανεξάρτητους, κλειστούς και σφραγισμένους με τη σφραγίδα του υποψηφίου, ως εξής: «Υποφάκελος Δικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στην παρ 12 της παρούσας. «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στην παρ 14 της παρούσας. «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς», ο οποίος περιέχει τα οριζόμενα στην παρ 15 της παρούσας. Οι επί μέρους Υποφάκελοι αναγράφουν το όνομα ή την επωνυμία του υποψηφίου και τον τίτλο του Υποφακέλου («Υποφάκελος Δικαιολογητικών και Προϋποθέσεων Συμμετοχής», «Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς» και «Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς») Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων (κυρίως φακέλου και υποφακέλων), που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν, χωρίς να αφήσουν ίχνη Οι υποψηφιότητες, που περιλαμβάνουν και τους τρεις υποφακέλους της παραγράφου 16.3, κατατίθενται κατά τα ως άνω σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Διευκρινίζεται ότι το αντίγραφο εσωκλείεται στον αντίστοιχο Υποφάκελο και φέρει την ένδειξη «Αντίγραφο», όλοι δε οι Υποφάκελοι περιλαμβάνονται στον κυρίως φάκελο. 18

19 17. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών την ημερομηνία που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, παρουσία των υποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. Η αποσφράγιση του Κυρίως φακέλου των Προσφορών και η αποσφράγιση των φακέλων «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» γίνεται δημόσια με τις παρακάτω διαδικασίες: 1. Αποσφραγίζεται ο Κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την παραπάνω επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. 2. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την παραπάνω επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία. 3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η παραπάνω επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν για το διαγωνισμό, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. Μετά την παραπάνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδονται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό Εφόσον η ανωτέρω επιτροπή αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών είναι αρμόδια και για την αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία οι ανωτέρω φάκελοι παραμένουν σε αυτήν. 4. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές με απόφαση της υπηρεσίας στην αρμόδια επιτροπή για την αποσφράγισή τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί σε σχετική πρόσκληση που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως με τηλεομοιοτυπία (fax) στους διαγωνιζόμενους, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την ορισθείσα ημερομηνία. 5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο υποψήφιος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998(Α 290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος παραδίδεται εμπρόθεσμα στο αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, τα δικαιολογητικά του άρθρου 12 της παρούσας. 6. Το αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών της παρ.2 του άρθρου 12 της παρούσας διακήρυξης, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί σε σχετική πρόσκληση. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαμβάνουν γνώση εφόσον το επιθυμούν των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 7. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τον ανάδοχο με σύγχρονη κοινοποίηση και προς τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό 18. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προσκομίζοντας την προβλεπομένη από το άρθρο 20 Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης αυτής και το προβλεπόμενο από την παρ.7.3 ασφαλιστήριο Με την ανακοίνωση της Ανάθεσης καταρτίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία η σχετική 19

20 Σύμβαση που υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Στη Σύμβαση που θα συνταχθεί, θα περιληφθούν : α) Οι όροι που αναφέρονται στην Διακήρυξη αυτή και τα παραρτήματα της. β) Κάθε τι που αναφέρεται στην προσφορά πλέον των ζητουμένων. γ) Κάθε τι που τυχόν θα συμφωνηθεί πλέον της Διακήρυξης και της προσφοράς, μέχρι και την υπογραφή της Σύμβασης αυτής. Δηλαδή, η Διακήρυξη, τα επιπλέον προσφερθέντα, καθώς και τα όσα επιπλέον συμφωνηθούν, θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω Σύμβασης έστω και αν τυχόν από παράλειψη, δεν αναφερθούν σ' αυτήν ρητά - και θα υπερισχύουν σε περίπτωση αμφισβητήσεων. Αν ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε Εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος που θα υπογράψει την σύμβαση, θα πρέπει να καταθέσει έγγραφα σχετικά με την νομιμοποίηση του ως εκπρόσωπος της Εταιρείας. Σχέδιο σύμβασης παρατίθεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αρνείται να υπογράψει τη Σύμβαση ή δεν προσέρχεται να την υπογράψει εντός της προθεσμίας που ορίστηκε, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.Δ. 118/ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 19.1 Το έργο της φύλαξης και ασφάλειας των κτιρίων θα παρακολουθείται από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που θα εκδίδει το σχετικό μηνιαίο πιστοποιητικό παραλαβής Σε περίπτωση που η αρμόδια επιτροπή διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος δεν τηρεί οποιοδήποτε όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, η ΕΣΔΥ δικαιούται, να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να ζητήσει αποζημίωση για κάθε ζημιά του, προερχόμενη από την αθέτηση των όρων σύμβασης. 20. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και συγκεκριμένα ανά μήνα δηλαδή με το μηνιαίο ποσό που θα προκύψει από την συνολική προσφορά του αναδόχου δια τους δώδεκα μήνες του έτους (Ευρώ) και, μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής και την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νόμιμων παραστατικών, που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Η αμοιβή του Αναδόχου υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Το Φ.Π.Α βαρύνει την ΕΣΔΥ. 21. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 21.1 Η ΕΣΔΥ για κάθε γενικά παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από το Ν.2286/95, το Π.Δ.118/07 και τις ισχύουσες αποφάσεις, δηλαδή σύσταση, πρόστιμο, κήρυξη κλ.π Τα ανωτέρω διοικητικά μέτρα, κυρώσεις, είναι ανεξάρτητα των ποινικών κυρώσεων που μπορεί να επιβληθούν από τα Ελληνικά Δικαστήρια μετά από διαβίβαση του σχετικού φακέλου στον Εισαγγελέα Τα πρόστιμα, οι καταλογισμοί και κάθε άλλη απαίτηση του Δημοσίου κατά του αναδόχου θα κρατούνται, από αυτά που πρόκειται να λάβει ο ανάδοχος, ή από την 20

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε' Συνημμένο στην υπ' αριθ. 1/2016 διακήρυξη της Σχολής Μετ/σης & Επιμ/σης Ελληνικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος. 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ.

Κέρκυρα,4/10/2016 Αρ. Πρωτ.:ΔΟ4/3527/Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Πληρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιωάννου Θεοτόκη 72 Ταχ. Κώδικας : 49100, Κέρκυρα Πληρ. : Γ. Τοψή Τηλέφωνο : 26610 87659 Fax : 26610

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004186934 2016-04-11 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Παπαδάκη Ε., Παλατιανού Κ. Τηλ.: 22540 83015, 83013 Fax: 22540 83109 Email:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις ως προς την αρίθμηση του άρθρου 6 της με αριθ. πρωτ. 901/ Διακήρυξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ /2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1113 /2016 Για την προμήθεια ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο κατακύρωσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμόδιος : Σταύρος Λυριντζάκης Δ/ντής Τηλ. 2810-338164, FAX : 2810-338126 e-mail: info@portheraklion.gr Ηράκλειο 26-9-2016 αρ. πρωτ. 5004 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1045/2015 Για την ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1045/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1045/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Ε05 & E06)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει «Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1115/2016 Για την προμήθεια εντύπου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά, 6 Ιουνίου 2016 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ- ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 7184 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ THN ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. 1106/2016 Για την προμήθεια ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 75.000 ΕΥΡΩ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά,12 Nοεμβρίου 2013 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αρ. Πρωτ. :22882 Θέμα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του Δημοτικού Συμβουλίου)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12-1-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 64387 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 1 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ07/102012 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 85.650,30 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Διακήρυξης 6/13 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 5546/27-2-13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

δυνατόν να καλύπτονται, κατόπιν σχετικού μειοδοτικού διαγωνισμού, από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Πατρ. Γρηγορίου Ε 12, Τ.Κ. 56123, Αμπελόκηποι Τίτλος: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ενδεικτ.προυπολ.: 94.464,00 Κ.Α. :

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Θεσσαλονίκη 10-05 -2016 Αρ. πρωτ.: οικ863 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των συνεδριάσεων του Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001957453 2014-04-01

14PROC001957453 2014-04-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Ολγας 198 Τ.Κ. 541 10, Θεσ/νίκη Τηλέφωνο : 2313 319-673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Αλεξανδρούπολη 26/04/2016 Αριθ. πρωτ. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Βέροια, 9 Απρίλιου 2015 Αρ. Πρωτ.:.165046(1397) ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Μητροπόλεως 44 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC

ΑΔΑ: 7ΔΞ3ΩΗΜ-Θ0Ε ΑΔΑΜ: 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 23-9-2015 Αριθμός πρωτ. 19740 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να

Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά Δικαιολογητικά συμμετοχής 1. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. - ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Παράρτημα : Ε.Κ.Α.Β.- ΚΑΒΑΛΑΣ Ημερομηνία 07/12/2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ 83/07-11- 2012 ΕΚΑΒ Καβάλας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) Πιεσόμετρα

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 7672/5-03-2014 ΕΡΓΟ: «Προμήθεια οργάνων για βελτίωση παιδικών χαρών Δήμου Σπάρτης» 14PROC001909828 2014-03-07 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα