ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση Β.2.2: EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001. Δράση Β.2.2: EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση Β.2.2: EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (ΕΤΟΣ 2001)

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ ΤΟΜΕΑΣ Β: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Β.2: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗ Β.2.2: EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης 1979) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2001). ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

3 Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκθεση είναι: Τσιαούση, Βασιλική Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2001). ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ. Θεσσαλονίκη 8 σελ. & Παραρτήματα. This document may be cited as follows: Tsiaoussi, Vasiliki Report on Bern Convention (January - December 2001). YPEHODE - ΕΚΒΥ. Thessaloniki 8 p & Annexes.

4 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο του Τομέα Β «Θέματα που προκύπτουν από κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις», Υποτομέα Β.2. «Διεθνή Θέματα» του Προγράμματος Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ , για τη Δράση Β.2.2. «Σύμβαση της Βέρνης». Η δράση αυτή αφορά την ενημέρωση του φακέλου για τη Σύμβαση της Βέρνης και την έκθεση των πεπραγμένων για το έτος Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Διεθνής Σύμβαση «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης» υπεγράφη στη Βέρνη της Ελβετίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1979 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του Η Σύμβαση της Βέρνης, όπως καθιερώθηκε να ονομάζεται, κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Νόμο 1335/1983 και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος. Το πρωτότυπο κείμενο της Σύμβασης είναι στη γαλλική γλώσσα και περιλαμβάνει 24 άρθρα και 4 Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). Στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνονται τα είδη χλωρίδας τα οποία πρέπει να τεθούν υπό αυστηρή προστασία, στο Παράρτημα ΙΙ τα είδη πανίδας τα οποία επίσης πρέπει να τεθούν υπό αυστηρή προστασία και των οποίων η καθ οποιονδήποτε τρόπο κατοχή και θανάτωσή τους απαγορεύεται και στο Παράρτημα ΙΙΙ τα είδη πανίδας τα οποία πρέπει να τεθούν υπό προστασία έτσι ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός τους σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στο Παράρτημα ΙV αναφέρονται τα απαγορευμένα μέσα και οι μέθοδοι κυνηγίου και άλλων μορφών εκμεταλλεύσεως. Η Σύμβαση της Βέρνης προβλέπει ότι τα Συμβαλλόμενα Mέρη (ΣΜ) θα λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματά της. Τα ΣΜ στη Σύμβαση της Βέρνης είναι 45 (έως 10/12/2001) και περιλαμβάνουν 39 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 5 κράτη μη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Μαρόκο επικύρωσε τη Σύμβαση στις 25/4/2001 και στις 1/8/2001 έγινε το 45 ο Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση. Η Γεωργία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία προσχώρησης στη Σύμβαση. Στο Παράρτημα Α δίνεται ο κατάλογος των ΣΜ της Σύμβασης της Βέρνης, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Σύμβασης (www.nature.coe.int/ english/cadres/bern.htm). Γ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η παρακολούθηση της Σύμβασης της Βέρνης αποτελεί αρμοδιότητα της Μόνιμης Επιτροπής και του Προεδρείου της, της Γραμματείας της Σύμβασης και των Ομάδων Ειδικών για τα απειλούμενα είδη και τους οικοτόπους. Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της Σύμβασης και των μηχανισμών εφαρμογής της περιγράφονται στην έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης για το έτος 2000 (υπ. αρ. 5755/ Έκθεση ΕΚΒΥ). Στην παρούσα έκθεση επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι ως προς το Προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής, αυτό απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον προηγούμενο πρόεδρο. Το Προεδρείο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και είναι 1

5 υπεύθυνο για τη λήψη διοικητικών και οργανωτικών αποφάσεων μεταξύ των συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής. Η Γραμματεία της Σύμβασης διανέμει τις εκθέσεις των συναντήσεων του Προεδρείου στα ΣΜ. Δ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ Η Γραμματεία της Σύμβασης παρέχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης με έδρα το Στρασβούργο της Γαλλίας. Από τον Ιανουάριο 2001 το Συμβούλιο της Ευρώπης αναδιοργανώθηκε σε ό,τι αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος ως εξής: 1) Καταργήθηκε η Διεύθυνση «Περιβάλλον και Αειφορική Ανάπτυξη». 2) Οι δραστηριότητες της ανωτέρω διεύθυνσης εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα του Τμήματος «Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς» της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, η οποία ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Νεότητας και Αθλητισμού, και Περιβάλλοντος. 3) Το Τμήμα «Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς» αποτελείται πλέον από τους εξής τρεις τομείς: Τομέας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τομέας Φυσικής Κληρονομιάς και Τομέας Περιφερειακού Σχεδιασμού και Τεχνικής Συνεργασίας και Βοήθειας. Η Σύμβαση της Βέρνης αποτελεί πλέον αρμοδιότητα του Τομέα Φυσικής Κληρονομιάς (υπεύθυνος Τομέα είναι ο κ. Eladio Fernandez Galiano). Η ανωτέρω αναδιοργάνωση συνοδεύθηκε από μειώσεις σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Ειδικότερα, προβλέπονται περικοπές ύψους 40% και μείωση του προσωπικού. Οι οικονομικές μεταβολές πιθανώς να μην εμποδίσουν την εφαρμογή της Σύμβασης, καθώς μεγάλο τμήμα των πόρων προέρχεται από εθελοντικές συνεισφορές των ΣΜ. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της Σύμβασης, αυτό θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις αλλαγές αυτές και να δώσει έμφαση κυρίως σε θέματα πολιτικής, παρά σε επιμέρους τεχνικά θέματα. Ως αποτέλεσμα των περικοπών, δεν είναι πλέον διαθέσιμοι οι οικονομικοί πόροι για τη διατήρηση των ομάδων ειδικών της Σύμβασης. Για τον λόγο αυτό, επιδιώχθηκε η διερεύνηση συνεργασιών με οργανισμούς (όπως π.χ. το δίκτυο Planta Europa). Στο πνεύμα αυτό, διοργανώθηκαν κοινές συναντήσεις των ομάδων ειδικών, οι οποίες φιλοξενήθηκαν σε ΣΜ της Σύμβασης της Βέρνης. Η κατεύθυνση ανάπτυξης της Σύμβασης της Βέρνης είναι προς την ανάληψη πιο ενεργού ρόλου για την περιφερειακή εφαρμογή της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), καθώς κατά την 20η Συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής θεωρήθηκε ως προτεραιότητα η βαθμιαία προσαρμογή των δραστηριοτήτων, ιδίως εκεί που υπάρχει τεχνογνωσία από τη Σύμβαση της Βέρνης, στα θέματα με τα οποία ασχολείται η ΣΒΠ. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχέσεων με τη Γραματεία της ΣΒΠ, η υιοθέτηση κοινής ορολογίας και η παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων στις συνεδριάσεις του επιστημονικού και τεχνικού σώματος της ΣΒΠ (Subsidiary Body for Scientific, Technical and Technological Advice - SBSTTA) (έγγραφο Τ-PVS (2001)27). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προτείνεται η 2

6 παρουσίαση στην 8 η συνεδρίαση του SBSTTA μίας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων - Συνεργασίες Κατά το 2001, το Συμβούλιο της Ευρώπης προέβη στην προετοιμασία συνεργασιών και την υπογραφή μνημονίων, για την ενδυνάμωση των δεσμών του με άλλους Οργανισμούς, Συμβάσεις, και μη Κρατικές Οργανώσεις. Η Σύμβαση της Βέρνης προβλέπεται να ωφεληθεί από την ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών σε θέματα που άπτονται του γνωστικού της αντικειμένου. Ειδικότερα, υπεγράφησαν δύο Μνημόνια Συνεργασίας. Το πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την ιδιότητά του ως Γραμματέα της Σύμβασης της Βέρνης και της Γραμματείας της ΣΒΠ, στις 13/3/2001, κατά την 6 η Συνάντηση του SBSTTA, στο Μόντρεαλ. Το δεύτερο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη, στις 3/7/2001. Το μνημόνιο στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας ως προς τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για είδη, οικοτόπους και προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, υπό ετοιμασία βρίσκεται η σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με μη Κρατικούς Οργανισμούς, όπως με την Πρωτοβουλία για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα στην Ευρώπη (Large Carnivore Initiative for Europe), τη Χαρτογράφηση των Ασπονδύλων της Ευρώπης (European Invertebrate Survey), το δίκτυο Planta Europa, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Διατήρηση της Φύσης (European Centre for Nature Conservation) και το BirdLife International. Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οι συναντήσεις των θεσμικών οργάνων της Σύμβασης της Βέρνης εντός του 2001 περιγράφονται κατωτέρω. Σε ό,τι αφορά το Προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής, περιγράφεται αναλυτικότερα η δεύτερη συνεδρίαση, στην οποία συζητήθηκε σχετικό με την Ελλάδα θέμα. 1. Συνεδρίαση Προεδρείου Μόνιμης Επιτροπής, 4/9/2001 Κατά το 2001 το Προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης συνεδρίασε δύο φορές στο Στρασβούργο, στις 3/5 και στις 4/9. Κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου στις 4/9/2001 συζητήθηκε η δυνατότητα ανοίγματος φακέλου για το κωπηλατοδρόμιο στον Σχινιά. Το Προεδρείο αποφάσισε να μην προβεί στο άνοιγμα του φακέλου αλλά να παραπέμψει τον φάκελο στη Μόνιμη Επιτροπή και να ληφθεί η απόφαση κατά την 21 η συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής η Συνεδρίαση Μόνιμης Επιτροπής, 26-30/11/2001 Η ετήσια συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής έλαβε χώρα στο Στρασβούργο, στις Νοεμβρίου Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την κα Σπάλα Δήμητρα, από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η έκθεση της συνεδρίασης δεν είναι έως τώρα (19/12/2001) διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 3

7 Σύμβασης (http://www.nature.coe.int/english/cadres/bern.htm) και δεν είναι γνωστές οι αποφάσεις της Μόνιμης Επιτροπής. Από την ημερήσια διάταξη και τα κείμενα που είναι διαθέσιμα για την εν λόγω συνεδρίαση στην ίδια ιστοσελίδα, τα θεωρούμενα ως αφορώντα την Ελλάδα αναφέρονται παρακάτω: 2.1. Υποβλήθηκαν προς έγκριση σχέδια Συστάσεων (draft Recommendations) σχετικά με: τα Σχέδια Δράσης για τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη πουλιών Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Porphyrio porphyrio, Hieraaetus fasciatus, Gypaetus barbatus, Tetrax tetrax. Τα Σχέδια Δράσης είχαν συνταχθεί από το BirdLife International (Αρ. εγγράφου T-PVS (2001) 55). την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών (T-PVS (2001) 50 addendum) Συζητήθηκε η δυνατότητα ανοίγματος φακέλου για το κωπηλατοδρόμιο στον Σχινιά. Τα έγγραφα που υποστήριξαν τη συζήτηση ήταν α) η Έκθεση της Γραμματείας της Σύμβασης της Βέρνης (T-PVS (2001) 17), β) η Έκθεση από Μη Κρατικές Οργανώσεις (WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς) (T-PVS (2001) 67) και γ) η Έκθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης (ΥΠΕΧΩΔΕ) (T-PVS (2001) 86). 3. Συναντήσεις Ομάδων Ειδικών για τα Είδη και τους Οικοτόπους Κατά το 2001 έλαβαν χώρα συναντήσεις δύο ομάδων ειδικών, για τη διατήρηση των φυτών (3.1) και για το δίκτυο Emerald (3.2.) Ομάδα ειδικών για τη διατήρηση των φυτών Η 6 η συνάντηση της ομάδας ειδικών για τη διατήρηση των φυτών έγινε στην Pruhonice, Τσεχία, στις 27 Ιουνίου 2001, σε συνδυασμό με το 3 ο ευρωπαϊκό συνέδριο της Planta Europa που διοργανώθηκε στην ίδια πόλη στις 23 με 28 Ιουνίου Από τη συνάντηση της ομάδας ειδικών προέκυψαν τα εξής: Η ομάδα ειδικών ενημερώθηκε από τη Γραμματεία ότι: η αναδιοργάνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης συνοδεύτηκε από περικοπές προϋπολογισμού και αλλαγή προτεραιοτήτων. Η Σύμβαση της Βέρνης αποσκοπεί πλέον στην πιο άμεση συμβολή στη ΣΒΠ και το Τεχνικό και Επιστημονικό Σώμα αυτής (SBSTTA). δίνεται βάρος στις συνεργασίες και στη διάδοση των επιστημονικών δραστηριοτήτων της Σύμβασης της Βέρνης, περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τη διατήρηση των φυτών. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Περιβάλλον. Σε προετοιμασία βρίσκεται και η σύνταξη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Planta Europa. 4

8 Οι συναντήσεις της ομάδας ειδικών για τη διατήρηση των φυτών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο μέλλον θα συνδυάζονται με τα συνέδρια της Planta Europa, έτσι ώστε και οι δύο διαδικασίες να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες συνέργειας Παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κόκκινου Καταλόγου για τα απειλούμενα φυτά, επί του οποίου έγιναν τοποθετήσεις. Ο πρόεδρος έκλεισε την παρουσίαση αναφέροντας ότι επρόκειτο για πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, η οποία πρέπει να συνεχισθεί και να επιδιωχθεί συσχέτιση με τον κατάλογο Euro-Med Συμφωνήθηκε να υποστηριχθεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών, και να αξιοποιηθούν οι αρχές και οι οδηγίες της στις μελλοντικές δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διατήρηση των φυτών. Το κοινό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη διατήρηση των φυτών διαμορφώθηκε στο 3 ο ευρωπαϊκό συνέδριο της Planta Europa, παρουσιάστηκε στην ομάδα ειδικών, και υποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Planta Europa ως κείμενο προς πληροφόρηση (information document) στην 7 η συνάντηση του SBSSTA (Μόντρεαλ, Νοεμβρίου 2001). Η τελική έκδοση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη διατήρηση των Φυτών θα υποβληθεί στην 6 η Διάσκεψη των ΣΜ της ΣΒΠ τον Απρίλιο Η εν λόγω Στρατηγική δύναται να είναι η συμβολή της Σύμβασης της Βέρνης στη διαμόρφωση της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη Διατήρηση των Φυτών της ΣΒΠ (Απόφαση V/10, Παράρτημα Β) Ομάδα ειδικών για το δίκτυο Emerald Η 6 η συνάντηση της ομάδας ειδικών για το δίκτυο Emerald έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, στις 4-5 Οκτωβρίου Επρόκειτο για από κοινού συνάντηση με την ομάδα ειδικών για το Πανευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο της Πανευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και την Ποικιλότητα του Τοπίου. Η λογική της από κοινού συνάντησης ήταν να ενθαρρύνει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο δικτύων. Κατά τη συνάντηση προέκυψαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Το δίκτυο Emerald εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τη Σύμβαση της Βέρνης. Θεωρείται ένα χρήσιμο πολιτικό εργαλείο στην υποβοήθηση της προετοιμασίας των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς το δίκτυο Νatura Κατά το 2001 ξεκίνησαν πιλοτικά έργα για τη δημιουργία του δικτύου Emerald στην Ουκρανία, Λιθουανία, Κύπρο, Ουγγαρία και Μάλτα και διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας σε καθεμία από αυτές τις χώρες. Εντός του 2001 συμφωνήθηκε η εκκίνηση πιλοτικού έργου στην Κροατία, για το οποίο η συνάντηση εργασίας ορίσθηκε να γίνει στις αρχές του Οι εκπρόσωποι των χωρών ομοφώνως δήλωσαν τη χρησιμότητα των εν λόγω έργων στη διαδικασία σχηματισμού του δικτύου. 5

9 ΣΤ. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αναφέρονται τα συνέδρια που σχετίζονται με τη Σύμβαση της Βέρνης ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Planta Europa, Τσεχία, 23-28/6/2001 Το τρίτο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη διατήρηση των φυτών έλαβε χώρα στην Pruhonice, Τσεχία, από τις 23 έως τις 28 Ιουνίου Είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη σχεδίου Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Διατήρηση των Φυτών, με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης (βλ. Δ ). Στην ίδια συνάντηση, καθώς και στην 6 η Διάσκεψη των ΣΜ της ΣΒΠ, υποβλήθηκε και το Ψήφισμα από την Planta Europa και το τρίτο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη διατήρηση των φυτών (Pruhonice, Τσεχία, 23-28/6/2001) ο Μεσογειακό Συνέδριο για τις θαλάσσιες χελώνες Το συνέδριο έγινε στη Ρώμη, από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου 2001 και συνδιοργανώθηκε από τις Γραμματείες της Σύμβασης της Βαρκελώνης, της Σύμβασης της Βέρνης και της Σύμβασης της Βόννης. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει και διαδώσει την πιο σύγχρονη επιστημονική και τεχνική γνώση και την πείρα διαχείρισης σχετικά με τις θαλάσσιες χελώνες. Η Σύμβαση της Βέρνης συμμετείχε με δύο εκθέσεις. Η πρώτη ανέλυε τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φωλεοποίηση των θαλάσσιων χελωνών (από: A. Δημητρόπουλο, έγγραφο αρ. T-PVS (2000) 41) και η δεύτερη πρότεινε ένα Μηχανισμό Διεκπεραίωσης Πληροφορίας (Clearing-House Mechanism) για τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο (από: M. Kasparek, έγγραφο αρ. T-PVS (2001) 40). Ζ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΒΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ Το ΕΚΒΥ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτές απορρέουν από το Πρόγραμμα Συνεργασίας , προέβη κατά το 2001 στις ακόλουθες ενέργειες: Παρακολούθηση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, της ιστοσελίδας της Σύμβασης στο Διαδίκτυο (http://www.nature.coe.int) και ενημέρωση γύρω από τα τρέχοντα θέματα. Δημιουργία Φακέλου στον οποίο περιλαμβάνονται, στοιχεία σχετικά με τη Σύμβαση όπως Παραρτήματα της Σύμβασης, τροποποιήσεις Παραρτημάτων, κείμενα εργασίας, Σχέδια Δράσης για είδη, ενημερωτικό υλικό, τα οποία προέρχονται κυρίως από την ιστοσελίδα της Σύμβασης ή έχουν ζητηθεί και αγοραστεί από το τμήμα εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Συμμετοχή στο 3 ο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη διατήρηση των αυτοφυών φυτών της Planta Europa (Pruhonice, Τσεχία, Ιουνίου 2001) (υπ. αρ. 5793/ Έκθεση ΕΚΒΥ). Συμμετοχή στην 6 η συνάντηση της ομάδας ειδικών για τη διατήρηση των φυτών, (Pruhonice, Τσεχία 27 Ιουνίου 2001) (υπ. αρ. 5793/ Έκθεση ΕΚΒΥ). 6

10 Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη Σύμβαση της Βέρνης, Διαφαίνεται ότι ο τομέας του περιβάλλοντος δεν κατέχει υψηλή θέση στις προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις περικοπές οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για τα περιβαλλοντικά θέματα. Στο εξής η Σύμβαση της Βέρνης θα εστιάζει περισσότερο σε θέματα πολιτικής, ενώ ορισμένες δραστηριότητες τεχνικής φύσης αναστέλλονται. Επίσης, προσανατολίζεται, και προσαρμόζει αναλόγως τις δραστηριότητές της, στη σύνδεση με τη Γραμματεία της ΣΒΠ (βλ. υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας) και στην ανάληψη πιο ενεργού ρόλου για την περιφερειακή εφαρμογή της ΣΒΠ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης προβαίνει στην ανάπτυξη δεσμών και την ενδυνάμωση των συνεργασιών με διεθνείς Οργανισμούς, Συμβάσεις και μη Κρατικές Οργανώσεις. Η Σύμβαση της Βέρνης προβλέπεται να ωφεληθεί από την ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών σε θέματα που άπτονται του γνωστικού της αντικειμένου. Το δίκτυο Emerald εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της Σύμβασης της Βέρνης, γεγονός που φαίνεται και από τη δυναμική των πιλοτικών έργων που έχουν αρχίσει να εκπονούνται στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, Κατά το 2001, η χώρα εκπροσωπήθηκε στην 21 η συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης. Παρουσία ελλήνων επιστημόνων υπήρχε στη συνάντηση της ομάδας των ειδικών για τη διατήρηση των φυτών, καθώς και σε δύο διεθνή συνέδρια που αφορούσαν θέματα της Σύμβασης της Βέρνης. Η Ελλάδα κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο δίκτυο Emerald στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς η ίδρυση του εν λόγω δικτύου προετοιμάζει αυτές τις χώρες ως προς το δίκτυο Νatura 2000, για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα θα μπορούσε να προσφέρει την τεχνογνωσία και την πείρα της ίδρυσης του δικτύου Natura 2000 και να προωθήσει έτσι την ενδυνάμωση των συνεργασιών της με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Είναι σκόπιμο η Ελλάδα να προχωρήσει στην εφαρμογή των Συστάσεων της Σύμβασης της Βέρνης (στη μορφή που θα υιοθετηθούν), σε ό,τι αφορά α) τα Σχέδια Δράσης για τα είδη πουλιών Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Hieraaetus fasciatus και Gypaetus barbatus και β) την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, ειδικότερα προτείνεται η σύνταξη προδιαγραφών, και η εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης για σημαντικά είδη. Επισημαίνεται ότι από τον σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προβλέπεται η εκπόνηση σχεδίων δράσης για ιδιαιτέρως απειλούμενα είδη. Θα πρέπει να διασφαλισθεί η αποφυγή διπλής προσπάθειας και η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης της εκπόνησης εθνικών σχεδίων δράσης για τα ανωτέρω είδη 7

11 Ο αριθμός των συμβάσεων που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και βιολογικής ποικιλότητας, η αλληλεπικάλυψη, ορισμένες φορές, του γνωστικού τους αντικειμένου και η ανάδειξη της ΣΒΠ, ως Σύμβασης Ομπρέλας, καθιστούν εμφανή την αναγκαιότητα ενιαίας αντιμετώπισης και ομογενοποίησης του τρόπου χειρισμού από την Ελλάδα των θεμάτων περιβάλλοντος και της βιολογικής ποικιλότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνονται ως γενικότερες ενέργειες α) η οργάνωση δικτύου πληροφόρησης του ΥΠΕΧΩΔΕ-ΤΔΦΠ και β) η αξιοποίησή του στον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής που απορρέουν από τις συμβάσεις που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και βιολογικής ποικιλότητας. 8

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

13 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης Α/Α Κράτη Η/νία Η/νία Υπογραφής Επικύρωσης 1 Αζερμπαϊτζάν 28/03/00 01/07/00 2 Αλβανία 31/10/95 13/01/99 01/05/99 3 Ανδόρρα 11/05/00 13/10/00 01/02/01 4 Αυστρία 19/09/79 02/05/83 01/09/83 5 Βέλγιο 19/09/79 24/08/90 01/12/90 6 Βουλγαρία 31/01/91 01/05/91 7 Γαλλία 19/09/79 26/04/90 01/08/90 8 Γερμανία 19/09/79 13/12/84 01/04/85 9 Δανία 19/09/79 08/09/82 01/01/83 10 Δημοκρατία της Τσεχίας 08/10/97 25/02/98 01/06/98 11 Ελβετία 19/09/79 12/03/81 01/06/82 12 Ελλάδα 19/09/79 13/06/83 01/10/83 13 Εσθονία 03/08/92 01/12/92 14 Ηνωμένο Βασίλειο 19/09/79 28/05/82 01/09/82 15 Ιρλανδία 19/09/79 23/04/82 01/08/82 16 Ισλανδία 17/06/93 17/06/93 01/10/93 17 Ισπανία 19/09/79 27/05/86 01/09/86 18 Ιταλία 19/09/79 11/02/82 01/06/82 19 Κροατία 03/11/99 03/07/00 01/11/00 20 Κύπρος 21/10/81 16/05/88 01/09/88 21 Λεττονία 23/01/97 23/01/97 01/05/97 22 Λιθουανία 28/09/94 05/09/96 01/01/97 23 Λίχτενστάιν 19/09/79 30/10/80 01/06/82 24 Λουξεμβούργο 19/09/79 23/03/82 01/07/82 25 Μάλτα 26/11/93 26/11/93 01/03/94 26 Μολδοβία 24/05/94 01/09/94 27 Νορβηγία 19/09/79 27/05/86 01/09/86 28 Ολλανδία 19/09/79 28/10/80 01/06/82 29 Ουγγαρία 16/11/89 01/03/90 30 Ουκρανία 17/08/98 05/01/99 01/05/99 31 Πολωνία 24/03/95 13/09/95 01/01/96 32 Πορτογαλία 19/09/79 03/02/82 01/06/82 Η/νία έναρξης ισχύος 33 Πρώην Γιουγκοσλαβική 17/12/98 17/12/98 01/04/99 Δημοκρατία της Μακεδονίας 34 Ρουμανία 18/05/93 01/09/93 35 Σλοβακία 28/04/94 23/09/96 01/01/97 36 Σλοβενία 20/10/98 29/09/99 01/01/00 37 Σουηδία 19/09/79 14/06/83 01/10/83 38 Τουρκία 19/09/79 02/05/84 01/09/84 39 Φιλανδία 19/09/79 09/12/85 01/04/86 1

14 Κράτη μη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης Α/Α Κράτη Η/νία Υπογραφής Η/νία Επικύρωσης 1 Μαρόκο 25/04/01 01/08/01 2 Μονακό 07/02/94 01/06/94 3 Μπουρκίνα Φάσο 14/06/90 01/10/90 4 Σενεγάλη 13/04/87 01/08/87 5 Τυνησία 12/01/96 01/05/96 Η/νία έναρξης ισχύος Διεθνείς Οργανισμοί Α/Α Οργανισμοί Η/νία Υπογραφής Η/νία Επικύρωσης 1 Ευρωπαϊκή Ένωση 19/09/79 07/05/82 01/09/82 Η/νία έναρξης ισχύος Συνολικός αριθμός υπογραφών που δεν συνοδεύονται από επικυρώσεις: 0 Συνολικός αριθμός επικυρώσεων/εισχωρήσεων: 45 Πηγή: Ιστοσελίδα Σύμβασης Βέρνης (http://www.nature.coe.int/english/cadres/bern.htm) 2

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

16 COP 5 Decision V/10 Global strategy for plant conservation The Conference of the Parties, Recognizing that plant diversity is a common concern of humankind, and an essential resource for the planet, Concerned that as many as two thirds of the world s plant species may be in danger of extinction in nature during the course of the twenty first century, and that this threatens humankind's expectation of using plant diversity to build sustainable, healthy and better lives for the future, Taking note of the proposal contained in the Gran Canaria Declaration (UNEP/CBD/COP/5/INF/32), calling for the development of a Global Strategy for Plant Conservation, as well as the resolution of the XVI International Botanical Congress, held in St.Louis, Missouri, United States of America, in August 1999, and taking into account the International Agenda for Botanic Gardens in Conservation, the Global Invasive Species Programme, and the Plants Programme of the IUCN Species Survival Commission, 1. Recognizes that the Convention on Biological Diversity is a leading international convention for the conservation and sustainable use of biodiversity, and further recognizes the cross-cutting nature of plant conservation; 2. Recognizes also the important role of other existing initiatives, in particular the Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and is aware of current efforts to revise the International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture developed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations; 3. Decides to consider, at its sixth meeting, the establishment of a global strategy for plant conservation; 4. Requests the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice to make recommendations to the Conference of the Parties, for consideration at its sixth meeting, regarding the development of a global

17 strategy for plant conservation, which would be aimed at halting the current and continuing unacceptable loss of plant diversity; 5. In order to better enable the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice to carry out this task, requests the Executive Secretary to solicit the views of Parties, and to liaise with relevant organizations, including, inter alia, the Global Plan of Action of the Food and Agriculture Organization, the Man and the Biosphere Programme of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Botanic Gardens Conservation International, and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, in order to gather information regarding plant conservation, including information on existing international initiatives. This information is to be reported to the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, together with advice on the relationship between plant conservation and the thematic work programmes

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+

Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Η Διεθνής Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+ Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Δεκεμβρίου 2014 Αθανάσιος Καυκαλίδης Υπεύθυνος για τη Διεθνή Κινητικότητα & τις Κεντρικές Δράσεις ΕRASMUS + Τομέας Ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2014-2021 ΒΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ Κινητικότητα φοιτητών και νέων αποφοίτων για τοποθετήσεις ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ-ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΕΡΑΤΩΣ ΚΟΖΑΚΟΥ-ΜΑΡΚΟΥΛΛΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015, 11:00 πμ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες

Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Καταγραφή της Συνεχιζόμενης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στις Ευρωπαϊκές Χώρες Α. Καβαδέλλα, Κ. Τσιχλάκης, Α. Κοσιώνη, Ι. Τζούτζας, J. Cowpe, A. Bullock Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αθήνα Cardiff University,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία)

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 (προσωρινά στοιχεία) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 30 Σεπτεµβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ (προσωρινά στοιχεία) Από

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Ιούνιος 2013 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α) Προσδιορισµός ύψους υποτροφίας Β) Δικαιολογητικά για την κινητικότητα προσωπικού (διοικητικό ή διδακτικό προσωπικό) για επιµόρφωση Γ) Χρονοδιάγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 23 Ιανουαρίου 2013 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιαν. - Σεπτεµβρίου 2012 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 9 Ιανουαρίου 2015 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουάριος - Σεπτέµβριος 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς:

Αφίξεις µη κατοίκων κατά µέσο µεταφοράς: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πειραιάς, 23 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Ιανουαρίου-Ιουνίου 2014 Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η ΤτΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής

Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Τα Κυπριακά Σημεία Επαφής «Πολιτισμό» και «Ευρώπη για τους Πολίτες» συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας (50%) και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (50%) Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ B ΤΡΙΜΗΝΟ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 20 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...3 2. Εξέλιξη ευρυζωνικών γραμμών...4 3. Πορεία σύγκλισης με τη υπόλοιπη Ευρώπη...4 4. Ανάλυση με βάση τον τύπο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: ΒΛΛΚ4691ΩΓ-Η4Γ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 Ε99/25 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/25 Βαθμός Προτ/τας ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΟΥΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα Εξουσιοδοτηµένων Εγκαταστατών της PROINSO ξεπέρασε τις 2.000 συµβεβληµένες επιχειρήσεις σε όλο τον κόσµο Εδραιώνοντας έτσι την ηγετική της θέση διεθνώς Από την έναρξή του το 2010, συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο!

επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο 25 /μήνα για 1 χρόνο! επιχειρηματικό ΠΡΟΣΦΟΡΑ για περιορισμένο χρονικό διάστημα Ταχύτητα έως 24Μbps στην τιμή των 4Mbps μόνο /μήνα για 1 χρόνο! 2 ο κανάλι φωνής -50% για 1 χρόνο! επιχειρηματικό για ευέλικτη επικοινωνία, με

Διαβάστε περισσότερα

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12

PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453. 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 PLANT-NET CY LIFE+08 NAT/CY/000453 3 η Συνάντηση Συμβουλίου Ενδιαφερόμενων Φορέων του Έργου PLANT-NET CY 18/01/12 Διάρκεια: 01/01/10-30/06/13 Συνεργαζόμενοι φορείς: Τμήμα Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο Frederick

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης

Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης Συνάντηση κορυφής ευρωπαϊκών γεύσεων. Οι κουζίνες της Ευρώπης 11 12 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «Δ. ΤΟΦΑΛΟΣ» - ΠΑΤΡΑ Δικτύωση εκδηλώσεις έκθεση γαστρονομία Παρουσίαση γαστρονομίας 28 28 χωρών της

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα.

Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Ανακύκλωση Αποβλήτων Συσκευασίας. Ηεικόνασήμερα. Σεπτέμβριος 2008 Ιστορικό Αύγουστος 2001: Ψήφιση του Νόμου 2939/01 Φεβρ. 2003: Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης «ΣΣΕΔ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων

Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ (Σεπτέμβριος 2013) Βιβλιάριο υγείας ανασφάλιστων 1. Έλληνες 2. Ομογενείς 3. Ανιθαγενείς 4. Υπήκοοι Κρατών Μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης 1. Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει

Σημείωση 1: Ο φοιτητής είναι δυνατό να μεταβεί στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ στα πλαίσια του Προγράμματος ERASMUS+ Μαθησιακής Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές (σε ΑΕΙ της Ευρώπης)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΙΓΥΠΤΟΣ... 3 ΑΙΘΙΟΠΙΑ... 3 ΑΛΒΑΝΙΑ... 3 ΑΛΓΕΡΙΑ...3 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ... 4 ΑΡΜΕΝΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ... 4 ΑΥΣΤΡΙΑ...4 ΒΑΤΙΚΑΝΟ... 5 ΒΕΛΓΙΟ... 5 ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ... 5 ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Microsoft Access Τα εργαστήρια που ακολουθούν έγιναν στο 7 ο Γυµνάσιο Ζωγράφου κατά το σχολικό έτος 2004-05 Περιεχόµενα 1. ηµιουργία πίνακα 2. ηµιουργία φόρµας 3. ηµιουργία έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015

Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις. Αθήνα, Μάιος 2015 Η σημασία της καινοτομίας για μικρές επιχειρήσεις Αθήνα, Μάιος 2015 ΜΜΕ Σύνολο επιχειρήσεων (2011): 728.282 κατά μέσο όρο μικρότερες απ ότι απ ότι σε μεγάλες χώρες Μέγεθος εταιρειών μικρό: Ελλάδα / ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Στόχος του Προγράμματος Στόχος του Προγράμματος Εξυγίανσης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερχρεωμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr

ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ΝΕΑ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ndpress@nd.gr ευτέρα, 26 Μαρτίου 2012 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο υπεύθυνος Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Νέας ημοκρατίας, βουλευτής Β Αθηνών κ. Κωστής Χατζηδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο EL ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Το Συμβούλιο Δυο θεσμικά όργανα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής δράσης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Προειδοποίηση Το παρόν φυλλάδιο έχει

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015

Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Γραφείο Ενημέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 23/01/2015 Η Ευρωπαϊκή Ένωση: 28 χώρες - 504 εκατομμύρια κάτοικοι Κράτη Μέλη της ΕΕ 28 Υποψήφιες για Ένταξη Χώρες Τουρκία (2005) πγδμ (2009) Ισλανδία (2010)

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις.

Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Ενέργεια. Εκφρασµένη µε λέξεις. Η εταιρεία Η Enerlogos, από τις λέξεις «ενέργεια» και «λόγος», είναι η πρώτη εξειδικευµένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών γλωσσικής υποστήριξης και επικοινωνίας για τους τοµείς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Συμπόσιο To E.M.Π. στην πρωτοπορία της έρευνας και της τεχνολογίας Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2007 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γ. Κανελλαΐδης, Ι. Γκόλιας, Γ. Γιαννής,

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG IVC Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία αποτελεί τον 3 ο Στόχο της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4204, 30/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L255, 30.9.2005, σ.22.

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015

Οικονομικοί Πίνακες Erasmus+ Πρόσκληση 2015 Οικονομικοί Πίνακες Erasmus Πρόσκληση 2015 KA101 Σχέδιο Κινητικότητας για Προσωπικό Σχολικής Εκπαίδευσης Επιλέξιμες δαπάνες Μηχανισμός χρηματοδότησης Ποσό Κανόνας κατανομής για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Η αλήθεια για το γάλα

Η αλήθεια για το γάλα Η αλήθεια για το γάλα Υφιστάµενο πλαίσιο Σύµφωνα µε το υφιστάµενο πλαίσιο στην Ελλάδα υπάρχει γάλα χαµηλής παστερίωσης διάρκειας µέχρι 5 ηµερών, που µπορεί να ονοµάζεται και «φρέσκο» και γάλα υψηλής παστερίωσης-

Διαβάστε περισσότερα

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό

02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Κεφάλαιο 02-04 σελ. 1 02-04-00: «Ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας Δυναμικό Όπως επισημάνθηκε στο κεφάλαιο 01-04, η πρώτη ύλη για τα «ιδιαίτερα» κλάσματα βιομάζας είναι μη επικίνδυνα απόβλητα, κυρίως παραγόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΩΨΕΘΗ-1ΩΣ ΦΕΚ: Β 3058/13-11-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ

MANAGEMENT BY ACTION 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ MANAGEMENT BY ACTION 39 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 11 ΓΛΩΣΣΕΣ 14 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 500 ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ World s s No 1 Business Simulation Training 15.000 ΣΤΕΛΕΧΗ Press to navigate Press to

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ KA1: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 1. Κινητικότητα φοιτητών ERASMUS+ με σκοπό την Πρακτική Άσκηση Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 2013-2014 1 Συνολική παρουσία Υπουργείου Εξωτερικών ανά τον κόσμο ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ/ ΓΕΝ. ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

WIDER Green Growing of SMEs:

WIDER Green Growing of SMEs: WIDER Green Growing of SMEs: Πράσινη Ανάπτυξη των ΜΜΕ: Καινοτομία και Ανάπτυξη στον Τομέα της Ενέργειας στην Περιοχή της Μεσογείου Μαρία Τσαρμποπούλου Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr

Χρήστος Τζομάκας Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας email : ctzomakas@ptapde.gr GP Wind «Καλές Πρακτικές για την Εναρμόνιση των ωφελειών της Αιολικής Ενέργειας με τους Περιβαλλοντικούς και Κοινωνικούς Στόχους» IEE 09/941/SI2.558383 August 1st 2010 / July 31st 2012 Χρήστος Τζομάκας

Διαβάστε περισσότερα

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας!

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας! Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να επιλέξεις τον ιδανικό συνεργάτη. Εμείς έχουμε 25. Όσους και τα χρόνια μας! Εμπειρία. Είναι μεγάλη όσα και τα χρόνια μας στο χώρο της επικοινωνίας. Στρατηγική. Είναι η φιλοσοφία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1. Ακαθάριστος κύκλος εργασιών....4 2. Λειτουργικό Κέρδος....7 3. Άποψη για την οικονομική κρίση... 10 4. Τα περισσότερο σημαντικά επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούλιος-Αύγουστος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Ιούλιος-Αύγουστος 2013 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 1Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να συγκεντρώσει απόψεις και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την πιθανή εισαγωγή πανευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις Όροι και Προϋποθέσεις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ «Sony BRAVIA» 1. Διοργανώτρια εταιρεία για τη Δραστηριότητα προώθησης Sony BRAVIA («Δραστηριότητα προώθησης») είναι η Home Entertainment & Sound Europe, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015

Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 ΦΟΙΤΗΤΕΣ Μετακίνηση Φοιτητών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού με το Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ 2014-2015 Oι θέσεις που υπάρχουν για μετακίνηση φοιτητών του Τμήματός μας σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως:

Το δικό μας εταιρικό στιλ περιλαμβάνει τέτοια στοιχεία όπως: Ο Τουριστικός Οργανισμός TEZ TOUR ιδρύθηκε το 1994, και κατέχει ηγετική θέση στον τομέα του εξερχόμενου τουρισμού από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης καθώς και από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εργαστήριο Διδακτικής & Επιστημολογίας Φυσικών Επιστημών και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα

Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ. Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Η ZENTIVA ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Στόχος μας είναι να γίνουμε ο πολύτιμος εταίρος σας στα γενόσημα φάρμακα Ηνωμένο Βασίλειο Γαλλία Πορτογαλία Πολωνία Δημοκρατία της Τσεχίας Γερμανία Εσθονία Λετονία Λιθουανία Σλοβακία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχόμαστε ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό 2015. Το παρόν αποτελεί το 6 ο e-newsletter του έργου ClusterPoliSEE. Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11/9/2014 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών της Σχολής Αγρονόμων

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία

ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία ΑποτελέσματααπότοπρώτοΠαγκόσμιο Βαρόμετρο για την Οικονομική Κρίση Έρευνα στην Εκθεσιακή Βιομηχανία Διευθυνόμενη μεταξύ των μελών της UFI* και της SISO** * ** στις ΗΠΑ Φεβρουάριος 2009 1 Πλαίσιο της Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία

Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Το CERN, η Ελλάδα και η Διεθνής Συνεργασία Emmanuel Tsesmelis Deputy Head of International Relations, CERN FloratosFest 2014 University of Athens 10 October 2014 1 Προς τιμήν του Εμμανουήλ Φλωράτου Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρόγραμμα: «Συμμετοχή της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 31.08.2010. Βαθμός Ασφαλείας Α50-17 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Αθήνα, 31.08.2010. Βαθμός Ασφαλείας Α50-17 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 31.08.2010 Βαθμός Ασφαλείας Aριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Α50-17 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ.

Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. Ευρωπαϊκή κρίση στην Ελλάδα: Επιστημονική ανάλυση της κρίσης υπό το πρίσμα των οικονομικών στοιχείων & του μάρκετινγκ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ Αντικείμενα αναφοράς Ανασκόπηση της κρίσης και εφαρμογή «μνημονιακών»

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

LEGAL INSIGHT. Γιώργος Ψαράκης ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 LEGAL INSIGHT ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΜΕΤΡΗΤΩΝ) ΠΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΝΤΑΙ Ή ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γιώργος Ψαράκης Βάσει κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας κάθε εξερχόμενο ή εισερχόμενο στην Ε.Ε. φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΠΕ ΛΗΔΡΑ ΛΤΔ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΕΥΡΩ 1. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ Με εξασφάλιση προσωπικές εγγυήσεις 3 με ελάχιστη χρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE

Ixelles, 40 rue Washington. B 1050 Brussels BE ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΚΟΟΠΡΟΘΕΤΙΣΤΩΝ Ixelles, 40 rue Washington B 1050 Brussels BE Η Ευρωπαϊκή Ενωση των Ακοοπροθετιστών ( ΑΕΑ) εκπροσωπεί τα συμφέροντα πλέον των 8,000 μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Χαιρετισμοί. Ατομικά Στοιχεία. Οικογένεια

Ενότητα 1: Χαιρετισμοί. Ατομικά Στοιχεία. Οικογένεια 1. Συμπληρώστε τα κενά 1. Γειας σας, κύριε. Τι...; Καλά ευχαριστώ. Εσείς; 2. Πώς...Ελένη; Είμαι θάυμα, Μαρία μου! 3. Καλημέρα Κώστα. Τι...; Έτσι κι έτσι 4. Πώς... ο πατέρας σου; Γιώργος 5. Πώς...λένε;

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα