ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση Β.2.2: EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1999-2001. Δράση Β.2.2: EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Δράση Β.2.2: EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (ΕΤΟΣ 2001)

2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ ΤΟΜΕΑΣ Β: ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ Β.2: ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗ Β.2.2: EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Σύμβαση για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης 1979) ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2001). ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΤΣΙΑΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

3 Η πλήρης αναφορά στην παρούσα έκθεση είναι: Τσιαούση, Βασιλική Έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης (Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2001). ΥΠΕΧΩΔΕ - ΕΚΒΥ. Θεσσαλονίκη 8 σελ. & Παραρτήματα. This document may be cited as follows: Tsiaoussi, Vasiliki Report on Bern Convention (January - December 2001). YPEHODE - ΕΚΒΥ. Thessaloniki 8 p & Annexes.

4 Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο του Τομέα Β «Θέματα που προκύπτουν από κοινοτικές και διεθνείς υποχρεώσεις», Υποτομέα Β.2. «Διεθνή Θέματα» του Προγράμματος Συνεργασίας ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ , για τη Δράση Β.2.2. «Σύμβαση της Βέρνης». Η δράση αυτή αφορά την ενημέρωση του φακέλου για τη Σύμβαση της Βέρνης και την έκθεση των πεπραγμένων για το έτος Β. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η Διεθνής Σύμβαση «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης» υπεγράφη στη Βέρνη της Ελβετίας στις 19 Σεπτεμβρίου 1979 και τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του Η Σύμβαση της Βέρνης, όπως καθιερώθηκε να ονομάζεται, κυρώθηκε από την Ελλάδα με τον Νόμο 1335/1983 και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος. Το πρωτότυπο κείμενο της Σύμβασης είναι στη γαλλική γλώσσα και περιλαμβάνει 24 άρθρα και 4 Παραρτήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV). Στο Παράρτημα Ι περιλαμβάνονται τα είδη χλωρίδας τα οποία πρέπει να τεθούν υπό αυστηρή προστασία, στο Παράρτημα ΙΙ τα είδη πανίδας τα οποία επίσης πρέπει να τεθούν υπό αυστηρή προστασία και των οποίων η καθ οποιονδήποτε τρόπο κατοχή και θανάτωσή τους απαγορεύεται και στο Παράρτημα ΙΙΙ τα είδη πανίδας τα οποία πρέπει να τεθούν υπό προστασία έτσι ώστε να παραμείνει ο πληθυσμός τους σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στο Παράρτημα ΙV αναφέρονται τα απαγορευμένα μέσα και οι μέθοδοι κυνηγίου και άλλων μορφών εκμεταλλεύσεως. Η Σύμβαση της Βέρνης προβλέπει ότι τα Συμβαλλόμενα Mέρη (ΣΜ) θα λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των φυσικών οικοτόπων και των ενδιαιτημάτων των ειδών που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματά της. Τα ΣΜ στη Σύμβαση της Βέρνης είναι 45 (έως 10/12/2001) και περιλαμβάνουν 39 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, 5 κράτη μη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Μαρόκο επικύρωσε τη Σύμβαση στις 25/4/2001 και στις 1/8/2001 έγινε το 45 ο Συμβαλλόμενο Μέρος στη Σύμβαση. Η Γεωργία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία προσχώρησης στη Σύμβαση. Στο Παράρτημα Α δίνεται ο κατάλογος των ΣΜ της Σύμβασης της Βέρνης, όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Σύμβασης (www.nature.coe.int/ english/cadres/bern.htm). Γ. ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Η παρακολούθηση της Σύμβασης της Βέρνης αποτελεί αρμοδιότητα της Μόνιμης Επιτροπής και του Προεδρείου της, της Γραμματείας της Σύμβασης και των Ομάδων Ειδικών για τα απειλούμενα είδη και τους οικοτόπους. Ο ρόλος των θεσμικών οργάνων της Σύμβασης και των μηχανισμών εφαρμογής της περιγράφονται στην έκθεση για τη Σύμβαση της Βέρνης για το έτος 2000 (υπ. αρ. 5755/ Έκθεση ΕΚΒΥ). Στην παρούσα έκθεση επιπροσθέτως αναφέρουμε ότι ως προς το Προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής, αυτό απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον προηγούμενο πρόεδρο. Το Προεδρείο συγκαλείται από τον Πρόεδρο και είναι 1

5 υπεύθυνο για τη λήψη διοικητικών και οργανωτικών αποφάσεων μεταξύ των συνεδριάσεων της Μόνιμης Επιτροπής. Η Γραμματεία της Σύμβασης διανέμει τις εκθέσεις των συναντήσεων του Προεδρείου στα ΣΜ. Δ. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ Η Γραμματεία της Σύμβασης παρέχεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης με έδρα το Στρασβούργο της Γαλλίας. Από τον Ιανουάριο 2001 το Συμβούλιο της Ευρώπης αναδιοργανώθηκε σε ό,τι αφορά τον τομέα του περιβάλλοντος ως εξής: 1) Καταργήθηκε η Διεύθυνση «Περιβάλλον και Αειφορική Ανάπτυξη». 2) Οι δραστηριότητες της ανωτέρω διεύθυνσης εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα του Τμήματος «Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς» της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς, η οποία ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Νεότητας και Αθλητισμού, και Περιβάλλοντος. 3) Το Τμήμα «Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς» αποτελείται πλέον από τους εξής τρεις τομείς: Τομέας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Τομέας Φυσικής Κληρονομιάς και Τομέας Περιφερειακού Σχεδιασμού και Τεχνικής Συνεργασίας και Βοήθειας. Η Σύμβαση της Βέρνης αποτελεί πλέον αρμοδιότητα του Τομέα Φυσικής Κληρονομιάς (υπεύθυνος Τομέα είναι ο κ. Eladio Fernandez Galiano). Η ανωτέρω αναδιοργάνωση συνοδεύθηκε από μειώσεις σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Ειδικότερα, προβλέπονται περικοπές ύψους 40% και μείωση του προσωπικού. Οι οικονομικές μεταβολές πιθανώς να μην εμποδίσουν την εφαρμογή της Σύμβασης, καθώς μεγάλο τμήμα των πόρων προέρχεται από εθελοντικές συνεισφορές των ΣΜ. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων της Σύμβασης, αυτό θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις αλλαγές αυτές και να δώσει έμφαση κυρίως σε θέματα πολιτικής, παρά σε επιμέρους τεχνικά θέματα. Ως αποτέλεσμα των περικοπών, δεν είναι πλέον διαθέσιμοι οι οικονομικοί πόροι για τη διατήρηση των ομάδων ειδικών της Σύμβασης. Για τον λόγο αυτό, επιδιώχθηκε η διερεύνηση συνεργασιών με οργανισμούς (όπως π.χ. το δίκτυο Planta Europa). Στο πνεύμα αυτό, διοργανώθηκαν κοινές συναντήσεις των ομάδων ειδικών, οι οποίες φιλοξενήθηκαν σε ΣΜ της Σύμβασης της Βέρνης. Η κατεύθυνση ανάπτυξης της Σύμβασης της Βέρνης είναι προς την ανάληψη πιο ενεργού ρόλου για την περιφερειακή εφαρμογή της Σύμβασης για τη Βιολογική Ποικιλότητα (ΣΒΠ), καθώς κατά την 20η Συνάντηση της Μόνιμης Επιτροπής θεωρήθηκε ως προτεραιότητα η βαθμιαία προσαρμογή των δραστηριοτήτων, ιδίως εκεί που υπάρχει τεχνογνωσία από τη Σύμβαση της Βέρνης, στα θέματα με τα οποία ασχολείται η ΣΒΠ. Προς την κατεύθυνση αυτή, επιδιώκεται η ενδυνάμωση των σχέσεων με τη Γραματεία της ΣΒΠ, η υιοθέτηση κοινής ορολογίας και η παρουσίαση συγκεκριμένων θεμάτων στις συνεδριάσεις του επιστημονικού και τεχνικού σώματος της ΣΒΠ (Subsidiary Body for Scientific, Technical and Technological Advice - SBSTTA) (έγγραφο Τ-PVS (2001)27). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι προτείνεται η 2

6 παρουσίαση στην 8 η συνεδρίαση του SBSTTA μίας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη διαχείριση του παράκτιου και θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ανάπτυξη δραστηριοτήτων - Συνεργασίες Κατά το 2001, το Συμβούλιο της Ευρώπης προέβη στην προετοιμασία συνεργασιών και την υπογραφή μνημονίων, για την ενδυνάμωση των δεσμών του με άλλους Οργανισμούς, Συμβάσεις, και μη Κρατικές Οργανώσεις. Η Σύμβαση της Βέρνης προβλέπεται να ωφεληθεί από την ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών σε θέματα που άπτονται του γνωστικού της αντικειμένου. Ειδικότερα, υπεγράφησαν δύο Μνημόνια Συνεργασίας. Το πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την ιδιότητά του ως Γραμματέα της Σύμβασης της Βέρνης και της Γραμματείας της ΣΒΠ, στις 13/3/2001, κατά την 6 η Συνάντηση του SBSTTA, στο Μόντρεαλ. Το δεύτερο Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος στην Κοπεγχάγη, στις 3/7/2001. Το μνημόνιο στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασίας ως προς τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για είδη, οικοτόπους και προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, υπό ετοιμασία βρίσκεται η σύνταξη μνημονίων συνεργασίας με μη Κρατικούς Οργανισμούς, όπως με την Πρωτοβουλία για τα Μεγάλα Σαρκοφάγα στην Ευρώπη (Large Carnivore Initiative for Europe), τη Χαρτογράφηση των Ασπονδύλων της Ευρώπης (European Invertebrate Survey), το δίκτυο Planta Europa, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τη Διατήρηση της Φύσης (European Centre for Nature Conservation) και το BirdLife International. Ε. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Οι συναντήσεις των θεσμικών οργάνων της Σύμβασης της Βέρνης εντός του 2001 περιγράφονται κατωτέρω. Σε ό,τι αφορά το Προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής, περιγράφεται αναλυτικότερα η δεύτερη συνεδρίαση, στην οποία συζητήθηκε σχετικό με την Ελλάδα θέμα. 1. Συνεδρίαση Προεδρείου Μόνιμης Επιτροπής, 4/9/2001 Κατά το 2001 το Προεδρείο της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης συνεδρίασε δύο φορές στο Στρασβούργο, στις 3/5 και στις 4/9. Κατά τη συνεδρίαση του Προεδρείου στις 4/9/2001 συζητήθηκε η δυνατότητα ανοίγματος φακέλου για το κωπηλατοδρόμιο στον Σχινιά. Το Προεδρείο αποφάσισε να μην προβεί στο άνοιγμα του φακέλου αλλά να παραπέμψει τον φάκελο στη Μόνιμη Επιτροπή και να ληφθεί η απόφαση κατά την 21 η συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής η Συνεδρίαση Μόνιμης Επιτροπής, 26-30/11/2001 Η ετήσια συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής έλαβε χώρα στο Στρασβούργο, στις Νοεμβρίου Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από την κα Σπάλα Δήμητρα, από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η έκθεση της συνεδρίασης δεν είναι έως τώρα (19/12/2001) διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της 3

7 Σύμβασης (http://www.nature.coe.int/english/cadres/bern.htm) και δεν είναι γνωστές οι αποφάσεις της Μόνιμης Επιτροπής. Από την ημερήσια διάταξη και τα κείμενα που είναι διαθέσιμα για την εν λόγω συνεδρίαση στην ίδια ιστοσελίδα, τα θεωρούμενα ως αφορώντα την Ελλάδα αναφέρονται παρακάτω: 2.1. Υποβλήθηκαν προς έγκριση σχέδια Συστάσεων (draft Recommendations) σχετικά με: τα Σχέδια Δράσης για τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη πουλιών Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Porphyrio porphyrio, Hieraaetus fasciatus, Gypaetus barbatus, Tetrax tetrax. Τα Σχέδια Δράσης είχαν συνταχθεί από το BirdLife International (Αρ. εγγράφου T-PVS (2001) 55). την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών (T-PVS (2001) 50 addendum) Συζητήθηκε η δυνατότητα ανοίγματος φακέλου για το κωπηλατοδρόμιο στον Σχινιά. Τα έγγραφα που υποστήριξαν τη συζήτηση ήταν α) η Έκθεση της Γραμματείας της Σύμβασης της Βέρνης (T-PVS (2001) 17), β) η Έκθεση από Μη Κρατικές Οργανώσεις (WWF Ελλάς, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς) (T-PVS (2001) 67) και γ) η Έκθεση της Ελληνικής Κυβέρνησης (ΥΠΕΧΩΔΕ) (T-PVS (2001) 86). 3. Συναντήσεις Ομάδων Ειδικών για τα Είδη και τους Οικοτόπους Κατά το 2001 έλαβαν χώρα συναντήσεις δύο ομάδων ειδικών, για τη διατήρηση των φυτών (3.1) και για το δίκτυο Emerald (3.2.) Ομάδα ειδικών για τη διατήρηση των φυτών Η 6 η συνάντηση της ομάδας ειδικών για τη διατήρηση των φυτών έγινε στην Pruhonice, Τσεχία, στις 27 Ιουνίου 2001, σε συνδυασμό με το 3 ο ευρωπαϊκό συνέδριο της Planta Europa που διοργανώθηκε στην ίδια πόλη στις 23 με 28 Ιουνίου Από τη συνάντηση της ομάδας ειδικών προέκυψαν τα εξής: Η ομάδα ειδικών ενημερώθηκε από τη Γραμματεία ότι: η αναδιοργάνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης συνοδεύτηκε από περικοπές προϋπολογισμού και αλλαγή προτεραιοτήτων. Η Σύμβαση της Βέρνης αποσκοπεί πλέον στην πιο άμεση συμβολή στη ΣΒΠ και το Τεχνικό και Επιστημονικό Σώμα αυτής (SBSTTA). δίνεται βάρος στις συνεργασίες και στη διάδοση των επιστημονικών δραστηριοτήτων της Σύμβασης της Βέρνης, περιλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τη διατήρηση των φυτών. Στο πλαίσιο αυτό υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Περιβάλλον. Σε προετοιμασία βρίσκεται και η σύνταξη Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Planta Europa. 4

8 Οι συναντήσεις της ομάδας ειδικών για τη διατήρηση των φυτών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο μέλλον θα συνδυάζονται με τα συνέδρια της Planta Europa, έτσι ώστε και οι δύο διαδικασίες να μπορούν να αξιοποιούν τις δυνατότητες συνέργειας Παρουσιάστηκε το πρώτο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κόκκινου Καταλόγου για τα απειλούμενα φυτά, επί του οποίου έγιναν τοποθετήσεις. Ο πρόεδρος έκλεισε την παρουσίαση αναφέροντας ότι επρόκειτο για πολύ ενδιαφέρουσα εργασία, η οποία πρέπει να συνεχισθεί και να επιδιωχθεί συσχέτιση με τον κατάλογο Euro-Med Συμφωνήθηκε να υποστηριχθεί η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών, και να αξιοποιηθούν οι αρχές και οι οδηγίες της στις μελλοντικές δραστηριότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διατήρηση των φυτών. Το κοινό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη διατήρηση των φυτών διαμορφώθηκε στο 3 ο ευρωπαϊκό συνέδριο της Planta Europa, παρουσιάστηκε στην ομάδα ειδικών, και υποβλήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Planta Europa ως κείμενο προς πληροφόρηση (information document) στην 7 η συνάντηση του SBSSTA (Μόντρεαλ, Νοεμβρίου 2001). Η τελική έκδοση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη διατήρηση των Φυτών θα υποβληθεί στην 6 η Διάσκεψη των ΣΜ της ΣΒΠ τον Απρίλιο Η εν λόγω Στρατηγική δύναται να είναι η συμβολή της Σύμβασης της Βέρνης στη διαμόρφωση της Παγκόσμιας Στρατηγικής για τη Διατήρηση των Φυτών της ΣΒΠ (Απόφαση V/10, Παράρτημα Β) Ομάδα ειδικών για το δίκτυο Emerald Η 6 η συνάντηση της ομάδας ειδικών για το δίκτυο Emerald έλαβε χώρα στην Κωνσταντινούπολη, στις 4-5 Οκτωβρίου Επρόκειτο για από κοινού συνάντηση με την ομάδα ειδικών για το Πανευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο της Πανευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα και την Ποικιλότητα του Τοπίου. Η λογική της από κοινού συνάντησης ήταν να ενθαρρύνει τη συνοχή και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο δικτύων. Κατά τη συνάντηση προέκυψαν, μεταξύ άλλων, τα εξής: Το δίκτυο Emerald εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα για τη Σύμβαση της Βέρνης. Θεωρείται ένα χρήσιμο πολιτικό εργαλείο στην υποβοήθηση της προετοιμασίας των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς το δίκτυο Νatura Κατά το 2001 ξεκίνησαν πιλοτικά έργα για τη δημιουργία του δικτύου Emerald στην Ουκρανία, Λιθουανία, Κύπρο, Ουγγαρία και Μάλτα και διοργανώθηκε συνάντηση εργασίας σε καθεμία από αυτές τις χώρες. Εντός του 2001 συμφωνήθηκε η εκκίνηση πιλοτικού έργου στην Κροατία, για το οποίο η συνάντηση εργασίας ορίσθηκε να γίνει στις αρχές του Οι εκπρόσωποι των χωρών ομοφώνως δήλωσαν τη χρησιμότητα των εν λόγω έργων στη διαδικασία σχηματισμού του δικτύου. 5

9 ΣΤ. ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αναφέρονται τα συνέδρια που σχετίζονται με τη Σύμβαση της Βέρνης ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Planta Europa, Τσεχία, 23-28/6/2001 Το τρίτο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη διατήρηση των φυτών έλαβε χώρα στην Pruhonice, Τσεχία, από τις 23 έως τις 28 Ιουνίου Είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη σχεδίου Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη Διατήρηση των Φυτών, με τη συνεργασία του Συμβουλίου της Ευρώπης (βλ. Δ ). Στην ίδια συνάντηση, καθώς και στην 6 η Διάσκεψη των ΣΜ της ΣΒΠ, υποβλήθηκε και το Ψήφισμα από την Planta Europa και το τρίτο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη διατήρηση των φυτών (Pruhonice, Τσεχία, 23-28/6/2001) ο Μεσογειακό Συνέδριο για τις θαλάσσιες χελώνες Το συνέδριο έγινε στη Ρώμη, από τις 24 έως τις 28 Οκτωβρίου 2001 και συνδιοργανώθηκε από τις Γραμματείες της Σύμβασης της Βαρκελώνης, της Σύμβασης της Βέρνης και της Σύμβασης της Βόννης. Σκοπός του συνεδρίου ήταν να παρουσιάσει και διαδώσει την πιο σύγχρονη επιστημονική και τεχνική γνώση και την πείρα διαχείρισης σχετικά με τις θαλάσσιες χελώνες. Η Σύμβαση της Βέρνης συμμετείχε με δύο εκθέσεις. Η πρώτη ανέλυε τις επιπτώσεις του τουρισμού στη φωλεοποίηση των θαλάσσιων χελωνών (από: A. Δημητρόπουλο, έγγραφο αρ. T-PVS (2000) 41) και η δεύτερη πρότεινε ένα Μηχανισμό Διεκπεραίωσης Πληροφορίας (Clearing-House Mechanism) για τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο (από: M. Kasparek, έγγραφο αρ. T-PVS (2001) 40). Ζ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΒΥ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ Το ΕΚΒΥ, στα πλαίσια των υποχρεώσεών του προς το ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτές απορρέουν από το Πρόγραμμα Συνεργασίας , προέβη κατά το 2001 στις ακόλουθες ενέργειες: Παρακολούθηση, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, της ιστοσελίδας της Σύμβασης στο Διαδίκτυο (http://www.nature.coe.int) και ενημέρωση γύρω από τα τρέχοντα θέματα. Δημιουργία Φακέλου στον οποίο περιλαμβάνονται, στοιχεία σχετικά με τη Σύμβαση όπως Παραρτήματα της Σύμβασης, τροποποιήσεις Παραρτημάτων, κείμενα εργασίας, Σχέδια Δράσης για είδη, ενημερωτικό υλικό, τα οποία προέρχονται κυρίως από την ιστοσελίδα της Σύμβασης ή έχουν ζητηθεί και αγοραστεί από το τμήμα εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου. Συμμετοχή στο 3 ο ευρωπαϊκό συνέδριο για τη διατήρηση των αυτοφυών φυτών της Planta Europa (Pruhonice, Τσεχία, Ιουνίου 2001) (υπ. αρ. 5793/ Έκθεση ΕΚΒΥ). Συμμετοχή στην 6 η συνάντηση της ομάδας ειδικών για τη διατήρηση των φυτών, (Pruhonice, Τσεχία 27 Ιουνίου 2001) (υπ. αρ. 5793/ Έκθεση ΕΚΒΥ). 6

10 Η. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη Σύμβαση της Βέρνης, Διαφαίνεται ότι ο τομέας του περιβάλλοντος δεν κατέχει υψηλή θέση στις προτεραιότητες του Συμβουλίου της Ευρώπης, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στις περικοπές οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για τα περιβαλλοντικά θέματα. Στο εξής η Σύμβαση της Βέρνης θα εστιάζει περισσότερο σε θέματα πολιτικής, ενώ ορισμένες δραστηριότητες τεχνικής φύσης αναστέλλονται. Επίσης, προσανατολίζεται, και προσαρμόζει αναλόγως τις δραστηριότητές της, στη σύνδεση με τη Γραμματεία της ΣΒΠ (βλ. υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας) και στην ανάληψη πιο ενεργού ρόλου για την περιφερειακή εφαρμογή της ΣΒΠ. Το Συμβούλιο της Ευρώπης προβαίνει στην ανάπτυξη δεσμών και την ενδυνάμωση των συνεργασιών με διεθνείς Οργανισμούς, Συμβάσεις και μη Κρατικές Οργανώσεις. Η Σύμβαση της Βέρνης προβλέπεται να ωφεληθεί από την ανάπτυξη αυτών των συνεργασιών σε θέματα που άπτονται του γνωστικού της αντικειμένου. Το δίκτυο Emerald εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα της Σύμβασης της Βέρνης, γεγονός που φαίνεται και από τη δυναμική των πιλοτικών έργων που έχουν αρχίσει να εκπονούνται στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, Κατά το 2001, η χώρα εκπροσωπήθηκε στην 21 η συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής της Σύμβασης της Βέρνης. Παρουσία ελλήνων επιστημόνων υπήρχε στη συνάντηση της ομάδας των ειδικών για τη διατήρηση των φυτών, καθώς και σε δύο διεθνή συνέδρια που αφορούσαν θέματα της Σύμβασης της Βέρνης. Η Ελλάδα κρίνεται σκόπιμο να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο δίκτυο Emerald στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς η ίδρυση του εν λόγω δικτύου προετοιμάζει αυτές τις χώρες ως προς το δίκτυο Νatura 2000, για την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα θα μπορούσε να προσφέρει την τεχνογνωσία και την πείρα της ίδρυσης του δικτύου Natura 2000 και να προωθήσει έτσι την ενδυνάμωση των συνεργασιών της με τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Είναι σκόπιμο η Ελλάδα να προχωρήσει στην εφαρμογή των Συστάσεων της Σύμβασης της Βέρνης (στη μορφή που θα υιοθετηθούν), σε ό,τι αφορά α) τα Σχέδια Δράσης για τα είδη πουλιών Phalacrocorax aristotelis desmarestii, Hieraaetus fasciatus και Gypaetus barbatus και β) την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Διατήρηση των Φυτών. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, ειδικότερα προτείνεται η σύνταξη προδιαγραφών, και η εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης για σημαντικά είδη. Επισημαίνεται ότι από τον σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης προβλέπεται η εκπόνηση σχεδίων δράσης για ιδιαιτέρως απειλούμενα είδη. Θα πρέπει να διασφαλισθεί η αποφυγή διπλής προσπάθειας και η διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης της εκπόνησης εθνικών σχεδίων δράσης για τα ανωτέρω είδη 7

11 Ο αριθμός των συμβάσεων που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και βιολογικής ποικιλότητας, η αλληλεπικάλυψη, ορισμένες φορές, του γνωστικού τους αντικειμένου και η ανάδειξη της ΣΒΠ, ως Σύμβασης Ομπρέλας, καθιστούν εμφανή την αναγκαιότητα ενιαίας αντιμετώπισης και ομογενοποίησης του τρόπου χειρισμού από την Ελλάδα των θεμάτων περιβάλλοντος και της βιολογικής ποικιλότητας. Υπό αυτό το πρίσμα, προτείνονται ως γενικότερες ενέργειες α) η οργάνωση δικτύου πληροφόρησης του ΥΠΕΧΩΔΕ-ΤΔΦΠ και β) η αξιοποίησή του στον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής που απορρέουν από τις συμβάσεις που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και βιολογικής ποικιλότητας. 8

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

13 ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ Κράτη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης Α/Α Κράτη Η/νία Η/νία Υπογραφής Επικύρωσης 1 Αζερμπαϊτζάν 28/03/00 01/07/00 2 Αλβανία 31/10/95 13/01/99 01/05/99 3 Ανδόρρα 11/05/00 13/10/00 01/02/01 4 Αυστρία 19/09/79 02/05/83 01/09/83 5 Βέλγιο 19/09/79 24/08/90 01/12/90 6 Βουλγαρία 31/01/91 01/05/91 7 Γαλλία 19/09/79 26/04/90 01/08/90 8 Γερμανία 19/09/79 13/12/84 01/04/85 9 Δανία 19/09/79 08/09/82 01/01/83 10 Δημοκρατία της Τσεχίας 08/10/97 25/02/98 01/06/98 11 Ελβετία 19/09/79 12/03/81 01/06/82 12 Ελλάδα 19/09/79 13/06/83 01/10/83 13 Εσθονία 03/08/92 01/12/92 14 Ηνωμένο Βασίλειο 19/09/79 28/05/82 01/09/82 15 Ιρλανδία 19/09/79 23/04/82 01/08/82 16 Ισλανδία 17/06/93 17/06/93 01/10/93 17 Ισπανία 19/09/79 27/05/86 01/09/86 18 Ιταλία 19/09/79 11/02/82 01/06/82 19 Κροατία 03/11/99 03/07/00 01/11/00 20 Κύπρος 21/10/81 16/05/88 01/09/88 21 Λεττονία 23/01/97 23/01/97 01/05/97 22 Λιθουανία 28/09/94 05/09/96 01/01/97 23 Λίχτενστάιν 19/09/79 30/10/80 01/06/82 24 Λουξεμβούργο 19/09/79 23/03/82 01/07/82 25 Μάλτα 26/11/93 26/11/93 01/03/94 26 Μολδοβία 24/05/94 01/09/94 27 Νορβηγία 19/09/79 27/05/86 01/09/86 28 Ολλανδία 19/09/79 28/10/80 01/06/82 29 Ουγγαρία 16/11/89 01/03/90 30 Ουκρανία 17/08/98 05/01/99 01/05/99 31 Πολωνία 24/03/95 13/09/95 01/01/96 32 Πορτογαλία 19/09/79 03/02/82 01/06/82 Η/νία έναρξης ισχύος 33 Πρώην Γιουγκοσλαβική 17/12/98 17/12/98 01/04/99 Δημοκρατία της Μακεδονίας 34 Ρουμανία 18/05/93 01/09/93 35 Σλοβακία 28/04/94 23/09/96 01/01/97 36 Σλοβενία 20/10/98 29/09/99 01/01/00 37 Σουηδία 19/09/79 14/06/83 01/10/83 38 Τουρκία 19/09/79 02/05/84 01/09/84 39 Φιλανδία 19/09/79 09/12/85 01/04/86 1

14 Κράτη μη Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης Α/Α Κράτη Η/νία Υπογραφής Η/νία Επικύρωσης 1 Μαρόκο 25/04/01 01/08/01 2 Μονακό 07/02/94 01/06/94 3 Μπουρκίνα Φάσο 14/06/90 01/10/90 4 Σενεγάλη 13/04/87 01/08/87 5 Τυνησία 12/01/96 01/05/96 Η/νία έναρξης ισχύος Διεθνείς Οργανισμοί Α/Α Οργανισμοί Η/νία Υπογραφής Η/νία Επικύρωσης 1 Ευρωπαϊκή Ένωση 19/09/79 07/05/82 01/09/82 Η/νία έναρξης ισχύος Συνολικός αριθμός υπογραφών που δεν συνοδεύονται από επικυρώσεις: 0 Συνολικός αριθμός επικυρώσεων/εισχωρήσεων: 45 Πηγή: Ιστοσελίδα Σύμβασης Βέρνης (http://www.nature.coe.int/english/cadres/bern.htm) 2

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

16 COP 5 Decision V/10 Global strategy for plant conservation The Conference of the Parties, Recognizing that plant diversity is a common concern of humankind, and an essential resource for the planet, Concerned that as many as two thirds of the world s plant species may be in danger of extinction in nature during the course of the twenty first century, and that this threatens humankind's expectation of using plant diversity to build sustainable, healthy and better lives for the future, Taking note of the proposal contained in the Gran Canaria Declaration (UNEP/CBD/COP/5/INF/32), calling for the development of a Global Strategy for Plant Conservation, as well as the resolution of the XVI International Botanical Congress, held in St.Louis, Missouri, United States of America, in August 1999, and taking into account the International Agenda for Botanic Gardens in Conservation, the Global Invasive Species Programme, and the Plants Programme of the IUCN Species Survival Commission, 1. Recognizes that the Convention on Biological Diversity is a leading international convention for the conservation and sustainable use of biodiversity, and further recognizes the cross-cutting nature of plant conservation; 2. Recognizes also the important role of other existing initiatives, in particular the Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, and is aware of current efforts to revise the International Undertaking on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture developed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations; 3. Decides to consider, at its sixth meeting, the establishment of a global strategy for plant conservation; 4. Requests the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice to make recommendations to the Conference of the Parties, for consideration at its sixth meeting, regarding the development of a global

17 strategy for plant conservation, which would be aimed at halting the current and continuing unacceptable loss of plant diversity; 5. In order to better enable the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice to carry out this task, requests the Executive Secretary to solicit the views of Parties, and to liaise with relevant organizations, including, inter alia, the Global Plan of Action of the Food and Agriculture Organization, the Man and the Biosphere Programme of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Botanic Gardens Conservation International, and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, in order to gather information regarding plant conservation, including information on existing international initiatives. This information is to be reported to the Subsidiary Body on Scientific, Technical and Technological Advice, together with advice on the relationship between plant conservation and the thematic work programmes

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97

Αριθμός απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ: 56850/3145/16.09.97 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩΔΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Πρόγραμμα: «Συμμετοχή της Ελλάδας στη Μεσογειακή Επιτροπή Υγροτόπων της Διεθνούς Σύμβασης Ραμσάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π.

ΦΥΣΗ, ΔΙΚΤΥΑ, NATURA 2000, DIR.92/43/ΕΟΚ, Τ.Δ.Φ.Π. 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, η οποία αναφέρεται ως οδηγία για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας και η δημιουργία του ευρωπαϊκού δικτύου «ΦΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400

ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 L v ψ υ, Υ ΔIMHNIAIA ΕΚΔΟΣΗ TOY EΛΛHNIKOY KENTPOY ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 27 ΔΡΧ. 400 με την υποστήριξη του ΥΠΕΧΩΔΕ Τ V Λ ΤΑΠ Λ ΛΊ Ι~ΆΛ/>νΐ Π1/Λ VI Λ Χαρτογράφ ηση Οικοτόπων Τον Μάρτιο

Διαβάστε περισσότερα

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/8/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/8/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27/8/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, Αριθ. Πρωτ.: 40332 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Μ θ ά ν ν θ Ι ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΕΡΚΙΝΗΣ Πρακτικά Προγράμματος Κατάρτισης Σέρρες, 25-29 Σ επ τεμβρίου 1995 Κυριάκός Σκορδάς & Μαρία Αναγνωστοπούλου (συντονιστές έκδοσης) ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ CivPro is a Regional Initiative Project financed by INTERREG IVC, the European programme for interregional cooperation ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ....2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ

1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1991-2001 ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΕΚΒΥ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΒΥ 1 Τα κείμενα της παρούσας έκδοσης έχουν γραφεί από τους ακόλουθους: Ευτυχία Αλεξανδρίδου, Μαρία Αναγνωστοπούλου, Mανώλη Αναστασιάδη, Αντώνη Αποστολάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3.5.2014 L 132/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 445/2014/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη θέσπιση δράσης της Ένωσης όσον αφορά τις πολιτιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας

Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών 2004-2007 το έργο της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας επικεντρώθηκε τόσο στην υλοποίηση των ράσεων του Γ! ΚΠΣ, που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, όσο και στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2010 2011 Θ ΕΞΑΜΗΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (από 1-1-2014 έως και 30-6-2014) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

EKΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (από 1-1-2014 έως και 30-6-2014) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ EKΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ (από 1-1-2014 έως και 30-6-2014) ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 EKΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ τεύχος 99-100 Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Αθ. Ζωγόπουλος, Διπλωματ. Μηχανολόγος Μηχανικος MSc, εκπ/κός ΕΠΑΣ Αιγάλεω, Διδάκτωρ Μηχανικός Ε.Μ.Π. Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453

LIFE08 NAT/CY/000453 LIFE08 NAT/CY/000453 Έκθεση Προόδου Καλύπτει τις δράσεις του προγράμματος από 01/09/2010 μέχρι 31/07/2011 Ημερομηνία υποβολής της έκθεσης 01/09/2011 Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Στατιστικού Προγράμματος 2014 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Πειραιάς, 31 Μαΐου 2013

Διαβάστε περισσότερα

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας

Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 REVIEW Η διεθνής πρακτική της Aξιολόγησης της Τεχνολογίας Υγείας Η ανάπτυξη της Αξιολόγησης της Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή Σταύρος Ελ. Καλογιάννης Διεθνείς αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή Οι θέσεις της Ελλάδας την πενταετία 2004 2009 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Πρόλογος... 9 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. 2006, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ.ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ- ΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ- ΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΧΕΛΜΟΥ- ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥ-

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 3 OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 55 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: OI ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η θέσπιση προστατευόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης

Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Travelife Πρόγραμμα Κατάρτισης Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για Διοργανωτές και Πωλητές Οργανωμένων Ταξιδιών Σημείωμα εκδότη Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης αναπτύχθηκε με την υποστήριξη των ακόλουθων οργανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ NATIONAL CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ΕΡΕΥΝΑ- ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Κείμενα Εργασίας 2008/18 Working Papers

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ I. ιεθνείς Συµβάσεις και Κοινοτικές Κανονιστικές Πράξεις Σύµβαση Ραµσάρ: Στρατηγικό Σχέδιο 1997-2002. Σύµβαση για τη βιολογική ποικιλότητα. Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙE - ΣΥΝΟΔΟΣ Α ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΥΠΟΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Πρόλογος 4 Α. Εισαγωγή Αντικείμενο Εργασιών Υποεπιτροπής 7 Β. Θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ». Επιβλέπουσα: Διδασκάλου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική έκθεση: εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η δομή της τριτοβάθμιας 2006/07. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ειδική έκθεση: εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η δομή της τριτοβάθμιας 2006/07. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ειδική έκθεση: Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη 2006/07 Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη Ευρωπαϊκή Επιτροπή EURYDICE Ειδική έκθεση: Η δομή της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society

Αφιέρωμα: Γ Α ΙΑ. Π ροστα τευόμενες Περιοχές. Στους αιμμόλοφ ους του Ευρώ τα. The CAFE society ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ί Κ Η * Τ Ε Υ Χ Ο Σ 38 * ΔΡΧ.4 & 0 Μ Α ΙΟ Σ -Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 1 με τη ν υ ττο ο τή ρ ιξη το υ Υ Π Ε Ψ Ω Δ Ε Γ Α ΙΑ Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες

Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες Ελληνική ΥΥΠΟ ΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤ ΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ ΔΔΙ ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝ ΣΣΗΗ ΟΟΙ ΙΙΚΚΟΟΝΝ ΟΟΜΜΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΚΚΑΑΙ ΙΙ ΑΑΝΝ ΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΙ ΙΙΑΑΚΚΗΗΣΣ ΠΠΟΟΛΛ ΙΙΤΤΙ Ι ΙΙΚΚ ΗΗΣΣ ΤΤΟΟΠΠΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΥΥΤΤΟΟΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών

Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠερΔικ 3/2010 (ΕΤΟΣ 14ο) 439 Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τον καθορισμό και τη διαχείριση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΑΣ, ΔΝ, Δικηγόρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Α.ΔΙ.Π. 2013-2014 ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1 Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Η Σ Α. Δ Ι. Π. 2013-2014 ΑΘΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα