ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 6923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Νοεμβρίου 2011 NΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυ λακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ Άρθρο 1 Σύσταση, υπαγωγή και αποστολή της Επικουρικής Ακτοφυλακής 1. Συνιστάται Επικουρική Ακτοφυλακή (εφεξής ΕΠ.ΑΚΤ.), η οποία υπάγεται στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (ν. 3922/2011, Α 35 εφεξής Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) και συνδράμει εθελοντικά στην εκτέλεση της αποστολής του. 2. Στις διεθνείς σχέσεις χρησιμοποιείται ο όρος «Hellenic Auxiliary Coast Guard». 3. Αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. είναι η ενίσχυση και η υπο στήριξη του έργου των Λιμενικών Αρχών ανά την Επι κράτεια, με την εθελούσια συμμετοχή πολιτών, ιδίως στους τομείς της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλ λοντος και της ασφάλειας ναυσιπλοΐας. 4. Ειδικότερα, η αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. περιλαμβάνει συνδρομή: α. στην πρόληψη και εφαρμογή μέτρων για την κατα πολέμηση θαλάσσιας ρύπανσης, β. στην προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και στην έρευνα διάσωση, γ. σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, δ. στην ασφάλεια πλου και τη θαλάσσια κυκλοφορία των ερασιτεχνικών σκαφών κάθε τύπου, καθώς και των θαλάσσιων μέσων αναψυχής. 5. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., οι δε εθελοντές και εθελόντριες δεν εμπλέκονται σε δραστηριότητες σχετικές με την επιβολή του νόμου και σε ένοπλες επι χειρήσεις, καθώς και σε δραστηριότητες που άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας των λιμενικών αρχών. Άρθρο 2 Απόκτηση ιδιότητας του Εθελοντή Ακτοφύλακα 1. Η ΕΠ.ΑΚΤ. αποτελείται αποκλειστικά από εθελοντές και εθελόντριες ακτοφύλακες. 2. Υποψήφιος εθελοντής/εθελόντρια ακτοφύλακας (εφεξής εθελοντής ακτοφύλακας) δύναται να είναι κάθε Έλληνας και Ελληνίδα υπήκοος ή υπήκοος κράτους μέ λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 60 ετών, ο οποίος υποβάλλει σχετική αίτηση σε λιμενική αρχή της χώρας, γνωρίζει και υποστηρίζει την αποστολή της ΕΠ.ΑΚΤ. και πληροί τα ακόλουθα προσόντα και υπο χρεώσεις: α. Δεν έχει καταδικασθεί και δεν διώκεται για τα αδι κήματα που αποτελούν κωλύματα για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού του Λ.Σ. κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3079/ 2002 (Α 311). β. Δεν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. γ. Έχει σωματική και ψυχική υγεία. δ. Γνωρίζει κολύμβηση. ε. Γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα και έχει μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών ετών. 3. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία απόκτησης της ιδιότητας του εθελοντή ακτοφύλακα, τα απαιτούμε να πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, ο τρόπος ελέγχου αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 4. Οι υποψήφιοι που γίνονται αποδεκτοί εντάσσο νται στη δύναμη της ΕΠ.ΑΚΤ. που εδρεύει στον τόπο υποβολής της αίτησης και προμηθεύονται το «Ειδικό Δελτίο Εθελοντή Ακτοφύλακα» (εφεξής Ε.Δ.Ε.Α.), το οποίο εκδίδεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης, Ευαισθη τοποίησης του Πολίτη και Εθελοντισμού της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., στην οποία εφεξής τηρείται και το «Ειδικό

2 6924 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6925

4 6926 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6927

6 6928 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6929

8 6930 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6931

10 6932 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6933

12 6934 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6935

14 6936 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 6937

16 6938 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Άρθρο 47 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX