ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Γ97ΛΚ-5Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7, Ηράκλειο Πληροφορίες: Μ.Βλασάκης Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Ηράκλειο, 10/8/2012 Α.Π.: 4350 Προς: Α.Σ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Συντονιστής Εταίρος ΚΕΚ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ Ρούσα Λίμνη Άγιος Νικόλαος ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ). 2. Τη με αριθμ. πρωτ. C/2007/5534/ Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 3. Τη με αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ , (ΦΕΚ 540/Β/ ) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ 1957/Β/ ) και την με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ 1212/ (ΦΕΚ 1088/Β/ ). 4. Την με αριθ. πρωτ. 9776/ΕΥΣ1129/ , (ΦΕΚ 448/Β/ ) Κ.Υ.Α., «Τροποποίηση της υπ αρ /Γ ΚΠΣ/2847 ΚΥΑ/ (ΦΕΚ1501/Β) Κ.Υ.Α. Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Κρήτης, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007», με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κρήτης. 5. Το Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/ ) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 18: «Οργάνωση και λειτουργία αναπτυξιακών συμπράξεων για δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 1

2 6. Την με αριθμ /οικ (ΦΕΚ 2667/Β / ) απόφαση Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές των 13 Περιφερειών της Χώρας. 7. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/ ). 8. Την με αριθμ. 123/2010 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, που αφορά στην ανακήρυξη των συνδυασμών για την ανάδειξη των Περιφερειακών Αρχών Περιφέρειας Κρήτης στις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου Την από 29/11/2011 απόφαση (Αρ.19.) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΑΔΑ: 457ΦΛ-ΚΧΑ), με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των Πράξεων της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Την με αριθμ. Ref. Ares(2011) /11/2011 (DG EMPL F.3/JS/ad Ares(2011)) Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Προγραμματική περίοδος ΕΚΤ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού" αριθ. 2007GR05UPO001. CCI. Εφαρμογή του άρθρου 11 (3) (β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 σχετικά με τη δυνατότητα κατ' αποκοπή δήλωσης εμμέσων δαπανών σε δράσεις επιχορηγήσεων». 11. Την με αρ.πρωτ. 1454/ πρόσκληση της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού». 12. Την με αρ. πρωτ. 8454/ αίτηση χρηματοδότησης πράξης του συντονιστή εταίρου της Α.Σ. "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" προς την Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 13. Το με αριθμ. πρωτ. 3945/ έγγραφο επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας της Α.Σ. "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ". 14. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ. 15. Το με αρ. πρωτ. 2/ έγγραφο της Α.Σ. "ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ" με το οποίο κοινοποιείται στην υπηρεσία μας υπογεγραμμένο το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης. 16. Την με αρ. πρωτ. 4270/ εισήγηση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Αποφασίζει την ένταξη της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ» στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», κατηγορία παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», Δράση 7 2

3 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT). Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1.Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ) Κωδικός πράξης ΠΔΕ: 2.1.Κωδικός ΣΑ: ΣΑΕ Κωδικός 2012ΕΠ πράξης ΣΑ: 3.Δικαιούχος: 4.Κωδικός Δικαιούχου: Α.Σ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Αντικείμενο της πράξης είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Περιφερειακής ενότητας Λασιθίου (Περιοχή Παρέμβασης) για την εξασφάλιση δημιουργίας θέσεων απασχόλησης ή στήριξης για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τουριστικό τομέα για 80 ωφελούμενους (άνεργοι και νέοι επιστήμονες). Ο τουριστικός τομέας που διαθέτει μακρά παράδοση αλλά και δυνατότητες ανάπτυξης, τίθεται στο επίκεντρο της προτεινόμενης πράξης και μέσα από το προτεινόμενο πλέγμα δράσεων αναμένεται η ενίσχυση των δυναμικών κλάδων τουρισμού και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του. 5.Φυσικό αντικείμενο της πράξης: Από το σύνολο των 80 ωφελουμένων το 60% θα είναι γυναίκες και το 30% θα είναι νέοι κάτω των 25 ετών. Οι στόχοι της πράξης είναι οι εξής: 30 ωφελούμενοι που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση ή και θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων και θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου. 30 ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις 20 ωφελούμενοι που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Σύντομη περιγραφή των δράσεων -Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου -Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ένταξη στην απασχόληση των 80 ωφελουμένων -Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου -Δικτύωση Φορέων και Υπηρεσιών -Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελουμένων και των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας 3

4 6.Παραδοτέα πράξης Σύνολο ωφελουμένων: 80 άνεργοι και νέοι επιστήμονες, εκ των οποίων: 30 ωφελούμενοι που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση ή και θα κάνουν επέκταση δραστηριοτήτων και θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου. 30 ωφελούμενοι που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις 20 ωφελούμενοι που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Οι ωφελούμενες γυναίκες του σχεδίου θα είναι το 60% του συνόλου των ωφελούμενων (48 άτομα) και οι ωφελούμενοι νέοι κάτω των 25 ετών θα είναι το 30% του συνόλου των ωφελούμενων (24 άτομα) Σύντομη περιγραφή των δράσεων - Δημοσιότητα και Ευαισθητοποίηση για την προσέλκυση των ομάδων στόχου - Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχο την ένταξη στην απασχόληση των 80 ωφελουμένων - Επαγγελματική κατάρτιση των ομάδων στόχου - Δικτύωση Φορέων και Υπηρεσιών (Τοπικό δίκτυο συνεργασίας, Δικτύωση Τοπικών Κοινωνικών Εταίρων) - Συμβουλευτική Υποστήριξη των ωφελουμένων και των ιδρυθέντων επιχειρήσεων κατά τα πρώτα στάδια της λειτουργίας -Συντονισμός και Διαχείριση της Πράξης 7. ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ 5031 Αριθμός ανέργων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης ΑΡΙΘΜΟΣ Αριθμός ανέργων που συμμετέχουν σε ενέργειες κατάρτισης Αριθμός ανέργων ωφελουμένων στο πλαίσιο των ΤΟΠΣΑ που προωθούνται σε απασχόληση ή σε πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης ΑΡΙΘΜΟΣ 80 ΑΡΙΘΜΟΣ Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 19 μήνες 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/3/ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. 1. Άμεσες Δαπάνες Βάσει παραστατικών , ,71 2. Έμμεσες Δαπάνες Κατ αποκοπή βάσει σταθερού ποσοστού επί των , ,29 αμέσων δαπανών ΣΥΝΟΛΑ , ,00 4

5 11. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε , Πράξεις επιχορηγήσεων Α) Το ποσοστό βάσει του οποίου υπολογίζεται το κατ αποκοπή ποσό των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών εξαρτάται από το Νομική Μορφή του Εταίρου που υλοποιεί μέρος της Πράξης, είναι κοινό για όλες τις κατηγορίες επιλέξιμων δράσεων στων οποίων την υλοποίηση συμβάλλει ο Εταίρος, υπολογίζεται επί των άμεσων δαπανών που πραγματοποιεί ο Εταίρος όταν από αυτές αφαιρεθούν οι άμεσες δαπάνες υπεργολαβίας, δε μεταβάλλεται σε όλη τη διάρκεια της Πράξης και για τους Εταίρους της Πράξης «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ» είναι υποχρεωτικά όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα % ποσοστό Εταίρος Αναπτυξιακής Σύμπραξης Νομική Μορφή έμμεσων επί των άμεσων δαπανών, πλην των άμεσων δαπανών υπεργολαβίας ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (AMKE) UNLIMITED TRUST ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Εργατικό κέντρο νομού Λασιθίου Εμποροβιοτεχνικός- Επαγγελματικός σύλλογος οροπεδίου Λασιθίου Α.Ε 20% ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 20% ΕΠΕ 20% ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 15% ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικό 15% 5

6 Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 1 ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για 1 η εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε ,00 και επιμερίζεται ως ακολούθως: 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): ,00 ποσό σε ΚΩΔ. ΣΑ: ΕΠ0028 ευρώ. Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2012 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται Φορέας ΣΑ: Περιφέρεια Κρήτης σε (ποσό σε ευρώ) 2: Προϋπολογισμός Π/Υ (2): ποσό σε ευρώ. ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: Η προτεινόμενη πίστωση έτους στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 2012ΕΠ ποσό σε ευρώ Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Εγκεκριμένης Πράξης ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα (υπόψη κας Φ.Νικολάου) 2. ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Κοραή 4, Αθήνα 3. ΕΥΣ ΕΚΤ, Κοραή 4, Αθήνα 4. Περιφέρεια Κρήτης, Δνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (Φορέας Χρηματοδότησης) 5. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ 6. Αρχή Πιστοποίησης ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 1. Προϊστ. Μονάδων Α, Β, Γ 2. Φάκελος Έργου 3. Χρονολογικό Αρχείο 6