ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΝΗ ΟΠΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΝΗ ΟΠΣ 383621"

Transcript

1 ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ( ΕΟΠΠΕΠ ) ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΧΡΗΜΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ (ΕΥτΥΚΑ 5082/ ) (ΚΕΚ/ΚΨΥ Κέντρο δια βίου µάθησης τύπου 2) Ε ΡΑ: ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: Fax: kek-cmh.gr ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΟΥ & ΠΑΠΑΦΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΤΗΛ: , , ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΚΕΚ/ΚΨΥ ΚΕ. Ι.ΒΙ.Μ2 ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΝΗ ΟΠΣ για τη θέση 1 : ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟI ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (1) Κάθε υποψήφιος µπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για έως δύο (2) κατηγορίες θέσεων, µαρκάροντας την/τις αντίστοιχη/ες θέση/εις µε (Χ) Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Πριν από τη συµπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να µελετήσετε τη σχετική Προκήρυξη. 1. Επώνυµο :... Όνοµα :... Όνοµα πατρός : ιεύθυνση αλληλογραφίας Οδός και αριθµός :... Πόλη / Περιφέρεια :... Ταχυδροµικός κώδικας :... Αριθµός τηλεφώνου οικίας :... Αριθµός τηλεφώνου εργασίας :...Κινητό:... Αριθµός τέλεφαξ :... Ε-mail :... Όνοµα και αριθµός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας µου:. 3. Ηµεροµηνία γέννησης : Υπηκοότητα: Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες): Απαλλαγή Εκπληρωµένη από :... /... /... έως :... /... / Οικογενειακή κατάσταση Άγαµος Έγγαµος 2

3 7. Σπουδές ευτεροβάθµιας - Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και Μεταπτυχιακές Σπουδές Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (ονοµασία, πόλη, χώρα) ιάρκεια σπουδών από έως (µήνας & έτος) (µήνας & έτος) Τίτλος πτυχίου ή διπλώµατος / ηµερ/νία χορήγησής του / βαθµολογία 8. Επαγγελµατική κατάρτιση ή άλλοι κύκλοι µαθηµάτων ελάχιστης διάρκειας 20 ωρών Ίδρυµα / Σχολή / Οργανισµός (ονοµασία, πόλη, χώρα) ιάρκεια σπουδών από έως (µήνας & έτος) (µήνας & έτος) Τίτλος πτυχίου ή πιστοποιητικού / ηµερ/νία χορήγησής του / βαθµολογία 9. Γνώσεις ξένων γλωσσών ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ Επίπεδο χαµηλότερο του Lower ή αντίστοιχου Επίπεδο Lower ή αντίστοιχο Επίπεδο Advanced ή αντίστοιχο Επίπεδο Proficiency ή αντίστοιχο ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΛΛΗ (σηµειώσατε ποια) 3

4 10. Επαγγελµατική εµπειρία που απέκτησα µετά το απολυτήριο / πτυχίο / δίπλωµα ( Συµπληρώστε όσες σελίδες χρειαστεί - Συµπληρώστε όσα από τα πεδία µπορείτε να τεκµηριώσετε εµπειρία) ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ (χρησιµοποιήστε την παρούσα σελίδα για την περιγραφή της παρούσας θέσης εργασίας.. Σε περίπτωση ανέργου, συµπληρώστε µόνο το χρονικό διάστηµα της ανεργίας) Ηµεροµηνίες (ηµέρα, µήνας, έτος): από / / έως / / Εργαζόµενος / Άνεργος (Συµπληρώστε δίπλα) Ακριβής τίτλος θέσης Εργοδότης Περιγραφή αντικειµένου εργασίας Εµπειρία στη διαχείριση και εφαρµογή κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων ή/και εκτέλεσης έργων ή προγραµµάτων του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα Εµπειρία σε προγράµµατα διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας ή/και δικτύωσης 4

5 10. 2 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ (για κάθε προηγούµενη θέση εργασίας συµπληρώστε αντίστοιχη σελίδα) Ηµεροµηνίες (ηµέρα, µήνας, έτος): από / / έως / / Ακριβής τίτλος θέσης Εργοδότης Περιγραφή αντικειµένου εργασίας Εµπειρία στη διαχείριση και εφαρµογή κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων ή/και εκτέλεσης έργων ή προγραµµάτων του ιδιωτικού ή δηµόσιου τοµέα Εµπειρία σε προγράµµατα διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας ή/και δικτύωσης Εργασιακή εµπειρία σε χώρα µέλος της Ε.Ε. 5

6 11. Γνώσεις - Χειρισµός Η/Υ Για τις εφαρµογές που ακολουθούν, κατατάξτε τον εαυτό σας σε ένα από τα παρακάτω επίπεδα: Επίπεδο 1: Απλή χρήση εφαρµογής, Επίπεδο 2: Ευχερής χρήση εφαρµογής & στοιχειώδης σχεδίαση, Επίπεδο 3: Ευχερής σχεδίαση εφαρµογών ΕΙ ΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΧΙ ΕΠ1 ΕΠ2 ΕΠ3 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Επεξεργαστής κειµένου Λογιστικό φύλλο Βάση δεδοµένων Εφαρµογή παρουσιάσεων Εφαρµογή παρακολούθησης έργων ΝΑΙ Τυφλό σύστηµα ΟΧΙ Internet / Χειρισµός Ο.Π.Σ. Χειρισµός Argus (ERP) Χειρισµός άλλων εφαρµογών πληροφορικής Αναφέρατε αναλυτικά: Γνώσεις προγραµµατισµού Αναφέρατε αναλυτικά: Κατάλογος δηµοσιεύσεων / Κοινωνική δραστηριότητα

7 13. Απαιτούµενη προθεσµία προειδοποίησης για την έναρξη της συνεργασίας µε το ΚΕΚ/ΚΨΥ Τεκµηρίωση του ενδιαφέροντός µου για την συγκεκριµένη θέση εργασίας (µπορεί να χρησιµοποιηθεί και επιπλέον σελίδα)

8 8

9 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ 1. ηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στο παρόν είναι πλήρεις και ακριβείς. 2. ηλώνω επίσης υπεύθυνα ότι: I. εν έχω καταδικαστεί για κακούργηµα σε οποιαδήποτε ποινή. II. III. εν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήµηση καθ' υποτροπή ή εγκλήµατα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. εν είµαι υπόδικος λόγω παραποµπής µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης έστω κι αν το αδίκηµα παραγράφηκε. 3. Εφόσον επιλεγώ ως συνεργάτης του ΚΕΚ/ΚΨΥ, αναλαµβάνω την υποχρέωση να παράσχω τα σχετικά µε τα σηµεία 3, 7, 8, 9 και 10 της Αίτησης Συνεργασίας δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις,. Η µη κατάθεση των ανωτέρω επισύρει την ακύρωση της επιλογής µου. 4. Γνωρίζω ότι ουδέν στοιχείο του φακέλου µου µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά έγγραφα θα µου επιστραφεί. 5. Αποδέχοµαι τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των δεδοµένων µου από µέρους του ΚΕΚ/ΚΨΥ και τυχόν εξωτερικού συνεργάτη που θα ενεργεί για λογαριασµό του, στο µέτρο που αφορούν την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς µου και δεν θα παραδοθούν σε τρίτο πρόσωπο. 6. Αποδέχοµαι τους όρους της σχετικής µε την παρούσα Πρόσκλησης του ΚΕΚ/ΚΨΥ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 9