ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 IΔPΥΜA TEXNOΛOΓIAΣ KAI EPEYNAΣ Iνστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Ν. Πλαστήρα 00, BAΣIΛIKA BOYTΩN HPAKΛEIO 7003 Πληροφορίες: Θεοδωράκης Κων/νος τηλ. (280) , fax (280) 390 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Tο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Eρευνας (ΙΤΕ) στο πλαίσιο του προγράμματος Αριστεία / MyelinTag/593, (ΕΣΠΑ ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό για το έργο: προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ προϋπολογισμού δαπάνης 5.00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αναλυτικές πληροφορίες για τα είδη προς προμήθεια αναφέρονται στο Παράρτημα A «Περιγραφή ειδών» και στο Παράρτημα B «Αναλυτικές Τεχνικές Προδιαγραφές». Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 9//2 και ώρα:00 στο ΙΤΕ στο γραφείο Γ20 του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη γραμματεία του μέχρι την 9//202 και ώρα:00 στη διεύθυνση : Ινστιτούτου Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ν. Πλαστήρα 00, Βασιλικά Βουτών Ηράκλειο 7003 Γραμματεία Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Υπόψη: κ. Θεοδωράκη Κων/νου Τηλ , Fax Παρακαλούμε για οποιεσδήποτε ερωτήσεις να απευθύνεστε στα τηλέφωνα (Καραγωγέως) και (Θεοδωράκης)

2 Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται το διάστημα των δεκαπέντε ημερών (5) από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας Δικαίωμα Συμμετοχής Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο εμπορικό, τεχνικό ή βιομηχανικό επιμελητήριο. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσφορές Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τις προσφορές τους στην Ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο ή ενιαίο περίβλημα, μέχρι την ημερομηνία και την ώρα λήξης κατάθεσης των προσφορών προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους ή ταχυδρομικά με απόδειξη παραλαβής. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας για το έργο «προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (Η/Υ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ, πρόγραμμα Αριστεία / MyelinTag/593». Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες. Οποιαδήποτε διόρθωση υπάρχει στην προσφορά πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Οι προσφορές που θα υποβληθούν, πρέπει ρητά να αναφέρουν ότι θα ισχύουν για 30 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές Kριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η συμφερότερη προσφορά. Για τον χαρακτηρισμό μιας προσφοράς ως συμφερότερης θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια : Η συμφωνία της προσφοράς με τις προδιαγραφές της πρόσκλησης, Η ποιότητα των προσφερομένων ειδών Συμβατότητα με ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό Ο χρόνος παράδοσης Η διάρκεια της εγγύησης και η Τεχνική υποστήριξη Η προσφερόμενη τιμή

3 Ματαίωση του διαγωνισμού Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΕ διατηρεί το δικαίωμα α) να ματαιώσει τον διαγωνισμό β) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να τον επαναλάβει με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Προκήρυξης γ) να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να προσφύγει στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του κανονισμού προμηθειών του Ι.Τ.Ε. Υπογραφή Σύμβασης Μετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση προμήθειας. Η Σύμβαση περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του Έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος θα γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου Εγγυητική Ευθύνη Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης και ότι θα πληροί όσα προβλέπονται από αυτήν, θα στερείται ελαττωμάτων και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές, και ιδιότητες όπως αυτές προδιαγράφονται στην Προκήρυξη ή επιτρέπεται να προδιαγραφούν από την Αναθέτουσα Αρχή κατά την εκτέλεση του Έργου. Ηράκλειο 3//202 Για το ΙΤΕ Βασίλειος Πάχνης Διευθυντής ΙΜΒΒ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: α/α Περιγραφή ειδών Ποσότητα Φορητός υπολογιστής Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2 3 Οθόνη Η/Υ 2 έως Πολυμηχάνημα Laser (εκτυπωτής, σαρωτής εγγράφων, φωτοτυπικό μηχάνημα) 5 Εξωτερικός Δίσκος, TB, USB USB FLASH, minimum 6GB 4 7 APPLE USB ETHERNET ADAPTER FOR MACBOOK AIR 8 ADAPTER APPLE MINI DISPLAYPORT TO VGA Apple 45W Magsafe Power Adapter for MacBook Air Apple Greek Keyboard with Numeric Keypad Apple USB SuperDrive 202 Time Capsule - 2TB Macally 4PORTHUB be.ez LA robe 3" Black / White Apple Wired Mighty Mouse

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:. Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής APPLE 3,3 : Επεξεργαστής Intel Core i7 2,0 Ghz ( μέχρι Ghz Turbo Boost) Οθόνη 3.3" Hi-Res, LED backlit Glossy Widescreen Display ανάλυσης 440x900 Σκληρός δίσκος Flash Storage 256GB Μνήμη 8GB 600MHz DDR3 SDRAM Κάρτα γραφικών Intel HD Graphics 4000 Τροφοδοσία Ενσωματωμένη μπαταρία πολυμερών λιθίου 50 watt (μέχρι 7 ώρες εργασίας με ασύρματη λειτουργία), 45W MagSafe 2 Power Adapter with cable management; MagSafe 2 power port Ενσωματωμένη κάμερα isight Όχι Ενσωματωμένη κάμερα FaceTime HD Ναι TrackPad Apple Multi-Touch TrackPad Συνοδευτικό λογισμικό Mac OS X Lion, ilife (περιλαμβάνει iphoto, imovie, GarageBand) με δυνατότητα εγκατάστασης Windows 8 Θύρες Thunderbolt Θύρα Thunderbolt Άλλες θύρες SD card θύρα, MagSafe 2 power port Θύρες USB 2 Θύρες USB 3 (μέχρι 5 Gbps) SDXC Card Slot Όχι Express Card/34 connector Όχι Keyboard Ελληνολατινικό Wi-Fi Ναι Bluetooth Bluetooth 4.0 Bluetooth 2.+EDR Όχι Ήχος Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία, Πολυκατευθυντικό μικρόφωνο, Headphone port, Υποστήριξη για Apple iphone headset με remote και μικρόφωνο 2) Σταθερός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Τύπος Κουτιού Οικογένεια Επεξεργαστή Κωδική Ονομασία Επεξεργαστή Περιγραφή Επεξεργαστή Χωρητικότητα Μνήμης Μέγιστη Μνήμη Κάρτα Οθόνης Σκληρός Δίσκος Οπτικό μέσο Λειτουργικό Σύστημα Γλώσσα Λειτουργικού Συστήματος Πληκτρολόγιο & Ποντίκι Tower Intel Core i5 INTEL I GHZ, 6MB W/ INTEGRATED HD2500 GRAPHICS 4Gb (min) 8GB (min) INTEL# HD GRAPHICS 2500/ GB HDD SATA III 7200RPM (min) DVD+/-RW (6X) Microsoft Windows 7 Pro Multi Language YES

6 Επίπεδο & Δυνατότητες Υπηρεσιών Υποστήριξης Εγγύηση 5YR BASIC WARRANTY NBD ON SITE 5 ΕΤΗ ONSITE ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚ. 3) Οθόνη Η/Υ 23 Display: 23" Wide (6:9) Color IPS LED TFT Pixel Size: 0.265x0.265 mm Brightness: 250 cd/m2 Contrast: : Response Time: 5 ms Max View Angle: 780/780 (H/V) Input: D-sub Analog, DVI-D, PC Audio Frequency: KHz (H) Hz (V) Native Resolution: 920x080 Special: 6 Axis Color Control, SUPER Energy Saving mode, HDCP Speaker: 2x7W Stand: Tilt, Swivel, High Adjust, Pivot, VESA wall mount interface Safety: EPEAT Gold, TCO5.0, SEMCO, UL, TUV-GS, FCC-B, CE, EPA5.0 4) Πολυμηχάνημα Laser (εκτυπωτής, σαρωτής εγγράφων, φωτοτυπικό μηχάνημα) Βάθος χρώματος 24BIT Σύνδεση HI-SPEED USB 2.0,ETHERNET Ταχύτητα αντιγραφής 25CPM ασπρόμαυρη Μέγεθος εγγράφου A4 Εκτύπωση διπλής όψης Ναι Fax Ναι Κατασκευαστής Hewlett Packard Μνήμη 28MB Θύρα Δικτύου Ναι Τροφοδοσία χαρτιού 250 Ανάλυση εκτύπωσης 200DPI Ταχύτητα εκτύπωσης 25PPM (min) ασπρόμαυρη Ανάλυση σάρωσης UP TO 9200DPI Τεχνολογία Laser Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας 8000PAGES Εγγύηση έτος (min) 5) Εξωτερικός Δίσκος, TB, USB 3.0 Μέγεθος Χωρητικότητα Σύνδεση USB Εγγύηση 2.5'' TB (min) USB3 2 έτη (min)