ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.500,00 συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ 1. ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 2. ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 3. ΕΣΗΔΗΣ ΡΟΔΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: Ταχ.Δ/νση: ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ Τηλ: Fax: Πληροφορίες: Ζαγουρής Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΤΥ 11B/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για προμήθεια συστήματος για την αναβάθμιση εκσυγχρονισμό και επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου του ΓΝ Ρόδου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 συμπεριλαμβανομένου 16% Φ.Π.Α. Κριτήριο κατακύρωσης: Χαμηλότερη τιμή Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Π.Δ.118/07 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 2) Την αριθ 20/ θέμα 3 [ΑΔΑ ΩΙΜ446907Κ-Ν2Κ] απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ρόδου., με την οποία εγκρίνεται η διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια συστήματος για την αναβάθμιση εκσυγχρονισμό και επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου του ΓΝ Ρόδου συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Προκηρύσσουμε: Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με πρόσκληση κατάθεσης σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια συστήματος για την αναβάθμιση εκσυγχρονισμό και επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου του ΓΝ Ρόδου συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 16%. Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι αναρτημένη στην σελίδα της Ηλεκτρονικής Εφημερίδας της Κυβέρνησης που λειτουργεί στην διεύθυνση και στην ιστοσελίδα των διαγωνισμών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου: Υποβολή προσφορών - Χρόνος και τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών -Διαδικασία αποσφράγισης - Χρόνος ισχύος προσφορών καθώς και λοιποί γενικοί όροι Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών, είναι η 29 η /10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής. Παρακαλούμε όπως μέχρι τις 29/10/2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 να κατατεθούν προσφορές για προμήθεια συστήματος για την αναβάθμιση εκσυγχρονισμό και επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου του ΓΝ Ρόδου επί ποινή αποκλεισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς: 1- Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 1

2 2- Ο πλήρης τίτλος του Νοσοκομείου ήτοι «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ» 3- Το θέμα του διαγωνισμού «προμήθεια συστήματος για την αναβάθμιση εκσυγχρονισμό και επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου του ΓΝ Ρόδου» 4- Τα στοιχεία του αποστολέα. Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή αποκλεισμού: 1) Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στον οποίο θα εσωκλείεται: α) Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα αναγράφεται ότι αποδέχονται πλήρως τους όρους της διακήρυξης, ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι, ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο. β) Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν με αντιπρόσωπο πρέπει να υποβάλλεται μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 2) Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ όπου θα εσωκλείονται: Πληροφορίες (τεχνικά χαρακτηριστικά - εγγυήσεις prospectus κλπ) από τα είδη που ζητούνται στις τεχνικές προδιαγραφές, 3) Κλειστός υποφάκελος με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Προσφορές μπορούν να δοθούν για οποιοδήποτε από τα είδη. Οι τιμές θα δίνονται για κάθε είδος χωριστά. Ο μειοδότης θα προκύψει ανά είδος. Η προσφορά θα αναφέρει το τελικό συνολικό κόστος το οποίο θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά εργασίες κρατήσεις - φόρους Φ.Π.Α. και την παράδοση των ειδών σε λειτουργία στο ΓΝ Ρόδου. Οι φάκελοι δικαιολογητικών - τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν εξήντα (160) ημέρες. Η Έναρξη προθεσμίας αρχίζει από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η όλη διαδικασία αποσφράγισης του διαγωνισμού θα γίνει από τριμελή επιτροπή η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται παραπάνω Η τριμελής επιτροπή θα προχωρήσει στη διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των εταιρειών. Κατόπιν η επιτροπή θα προβεί στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών των εταιρειών που είναι αποδεκτές από πλευράς δικαιολογητικών τεχνικών προδιαγραφών. Κατόπιν η επιτροπή θα προβεί στη σύνταξη πρακτικού αξιολόγησης των προσφορών και ανάδειξη του μειοδότη. Στην συνέχεια θα γίνει εισήγηση για επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Αντιπροσφορές Εναλλακτικές προσφορές Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διοικητικές προσφυγές Οι Διοικητικές προσφυγές θα υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 15 του Π.Δ.118/07. Κρατήσεις Πληρωμή Η πληρωμή θα γίνει μετά την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή, και αυστηρά εντός δύο μηνών από την έκδοση του τιμολογίου, εφόσον ο προμηθευτής προσκομίσει άμεσα α) Τιμολόγιο, β) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (για συνολική αξία άνω των 1.500,00 ), καθώς και όποιο άλλο νόμιμο παραστατικό και δικαιολογητικό προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και όποιο άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις : Α) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% (άρθρο 22 Π.Δ 422/1981) με χαρτόσημο επ αυτού 2% (άρθρο 10 Ν.187/1943) & ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% (άρθρο 10 Ν.187/1943). Β) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού ποσού (Ν.2198/94) Γ) Υπέρ ψυχικής υγείας 2% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 3, παρ.ε, εδ.εε Ν.3580/2007). 2

3 Δ) Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 0,10% επί του καθαρού ποσού (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011(Α204)) Γλώσσα Εγγράφων Διαγωνισμού Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και τη συμμετοχή σε αυτόν, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. Σύμβαση Η σύμβαση θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Στο κείμενο της σύμβασης της παρούσας πρόσκλησης, συμπληρώνονται τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή, με την οποία συμμετείχε στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σ αυτόν. Στο κείμενο της σύμβασης δεν χωρεί οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ούτε τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του προμηθευτή. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση κατακύρωσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. Παράδοση-Παραλαβή Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του Νοσοκομείου. Η παράδοση θα γίνει μέσα σε πενήντα (50) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η πληρωμή θα γίνει επί πιστώσει. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 1) Τις τεχνικές προδιαγραφές-προϋπολογισμός : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Εσωτερική διανομή Γραμματεία Τ.Υ. Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 3

4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΓΝ ΡΟΔΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Αφορά την Αναβάθμιση Εκσυγχρονισμό και επέκταση του Τηλεπικοινωνιακού Συστήματος is3050 του Οίκου NEC κατά: ΕΙΔΟΣ Α. AutoAttendant (Μενού επιλογών Αυτόματος δρομολογητής) αντικατάσταση των δύο SV60 Comfort με τρεις νέου τύπου operators (θέσεις τηλεφωνητών) Business ConneCT ver.6 (server based) Business ConneCT Server: Xeon E v3 (4C, 4T, 3.10GHz) με πληκτρολόγιο, ποντίκι, Οθόνη. τελεχρεωστικό λογισμικό Light Edition V10.0 (Single Site Only)-MA4000 Expense Management. Θα εγκατασταθεί στον Business ConneCT Server και η πρόσβαση θα είναι εφικτή μόνο με password. Αναλυτικά: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ USB Superpro Prot.Key 1 BCT 6.x Platform 1 Required by the BCT application 1 BCT 6.x platform license. Required to run BCT 6.x software. 1 Business ConneCT - Business ConneCT LMS Licences BCT Operator Package Lic. 1 Business ConneCT - Business ConneCT Licences Offers the Operator user interface. Provides features such as call control, Queue handling, Multi-tenant, Day/night mode with overflow, Presence information, Operator reachability, Simple and fast call handling, Free seating. License per Operator, concurrent usage. 2 BCT VMP Port Lic. 6 Allows handling or routing calls based on interactive menu s. Functional license (on/off). 1 ispbx - Digital Sets - ispbx ErgoLine D325-4 DG INT 3 4

5 ispbx - ispbx Licences Lic is3000 Q Ext 1 Lic CPU4000 Server 1 Lic SIP Ext 10 seats 1 Lic CSTA PBC Seat 1316 Lic CSTA PBC Appl 1 ispbx - ispbx USB Superpro Prot.Key 1 SIC 1 ISS 1 ISG 1 MA4000 Expense Management - MA4000 Expense Management LMS Licences MA4000 Expense Management provides pro-active and policy-based solutions ranging from customer care to billing. This licence is the base licence for the lite edition and is suitable for up to 2000 devices and a single data source. Default the licence comes along with access for two admin users. 1 MA4000 Expense Management allows you to collect data from all kind of datasources. Licencing is based on the total number of devices in the network.devices are Extensions and PIN codes (PIDS). Virtual extensions and trunks are automatically included. This licence is valid for the Light Edition 800 MA4000 Exp Mngt version Non Configured - NEC Server NPYGPSINXXXA 1 NEC Servers - NEC Server Xeon E v3 (4C, 4T, 3.10GHz) 1 NEC ROK WS2008 R2 FONDAT X64 1 Internal Slim DVD supermulti Drive 1 HDD SATA2 3.5 Fix 7,2K 500GB 2 DDR3L-1600, UDIMM, ECC watt non - hot plug power supply inch non-hot Plug Drive Cage Kit 1 5

6 NEC Servers - ispbx Mains lead EU plug 2.5m (straight IEC plug) 1 Η/Υ με οθόνες, πληκτρολόγιο, ποντίκι κτλ. για τους operators (θέσεις τηλεφωνητών) Business ConneCT. Oι προδιαγραφές για τα αντίστοιχα BCT Desktop Client (Windows PC Client for Operator) είναι οι εξής: 3 Desktop Client Hardware Platform Desktop Client Operating System Desktop Client Minimum Screen Resolution PC 4GB, i5, HDD 500GB, 1 Network 100/1000 Business ConneCT Desktop Client με Windows 8.1: Pro/- Enterprise Edition Employee and agent, Operator, Supervisor Client: 1024x768 minimum Στη συνολική αξία περιλαμβάνεται το κόστος εγκατάστασης, προγραμματισμού και θέσης σε κανονική και πλήρη λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού (Τηλεφωνικού Κέντρου) σε έτοιμο, ελεγμένο και αριθμοδοτημένο εσωτερικό δίκτυο. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΕΙΔΟΣ Β. Πρόγραμμα (λογισμικό) ανάγνωσης οθόνης Η/Υ για άτομα με απώλεια όρασης (ενδεικτικού τύπου JAWS της freedom scientific) προσαρμοσμένο καταλλήλως στο παραπάνω ΕΙΔΟΣ Α προκειμένου να καταστεί απολύτως λειτουργικό και με ελληνική ομιλία. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.500,00 Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ θα έχει παραδοθεί εντός 50 ημερών από την επίσημη υπογραφή της σύμβασης. Κατά την μεταγωγή από την παλαιά στην νέα κατάσταση, θα διακοπεί η λειτουργία του συστήματος για όσο το δυνατό μικρότερο διάστημα. 6