2. Σύσταση / Πληροφορίες για τα συστατικά 2.1 Χηµική ονοµασία Περιεκτικότητα % Σύµβολο Φράσεις - R CAS EINECS, ELINCS Υδροχλωρικό οξύ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Σύσταση / Πληροφορίες για τα συστατικά 2.1 Χηµική ονοµασία Περιεκτικότητα % Σύµβολο Φράσεις - R CAS EINECS, ELINCS Υδροχλωρικό οξύ"

Transcript

1 1/5 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 91/155 Οδηγία της Ε.Ε. 1. Στοιχεία του παρασκευάσµατος και της επιχείρησης / εταιρίας Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος Χρήση της ουσίας / παρασκευάσµατος Αποµακρύνει την σκουριά από µεταλλικές επιφάνειες. Στοιχεία εταιρίας Würth Hellas S.A., 23 ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας, Κρυονέρι Αττικής Τηλέφωνο: & , Fax: Tηλέφωνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης / Γραφείο πληροφοριών Κέντρο δηλητηριάσεων: Τηλ.: , , Τηλέφωνο της εταιρίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης: Τηλέφωνο από 07:30-16:00 ώρα: & Σύσταση / Πληροφορίες για τα συστατικά 2.1 Χηµική ονοµασία Περιεκτικότητα % Σύµβολο Φράσεις - R CAS EINECS, ELINCS Υδροχλωρικό οξύ 1-<10 C/Xi Hydrochloric acid Για πλήρη σύνταξη των φράσεων R, βλ. σηµείο Προσδιορισµός κινδύνων 3.1 Για τον άνθρωπο Βλ. σηµείο 11 και 15. Το παρασκεύασµα δεν είναι επικίνδυνο σύµφωνα µε την οδηγία 1999/45/ΕΚ. 3.2 Για το περιβάλλον Βλ. σηµείο Μέτρα πρώτων βοηθειών 4.1 Εισπνοή εν απαιτούνται ειδικά µέτρα. Εφοδιάστε το άτοµο µε καθαρό αέρα. 4.2 Επαφή µε τα µάτια Πλύνετε πολύ καλά για αρκετά λεπτά µε άφθονο νερό - καλέστε γιατρό αµέσως, κρατήστε διαθέσιµο το ελτίο εδοµένων Ασφαλείας του προϊόντος. 4.3 Επαφή µε το δέρµα Πλύνετε πολύ καλά µε άφθονο νερό - αφαιρέστε αµέσως τον µολυσµένο ρουχισµό. Αν εµφανισθεί ερεθισµός του δέρµατος (κοκκινίλα κλπ), συµβουλευθείτε γιατρό. 4.4 Κατάποση Ξεπλύνετε το στόµα πολύ καλά µε νερό. ώστε στο άτοµο να πιει άφθονο νερό - συµβουλευτείτε γιατρό αµέσως. Κρατήστε διαθέσιµο το ελτίο εδοµένων Ασφαλείας του προϊόντος. 4.5 Ειδικά εφόδια απαραίτητα για πρώτες βοήθειες ε. 5. Μέτρα για την καταπολέµηση της πυρκαϊάς 5.1 Κατάλληλα µέσα πυρόσβεσης Ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος της φωτιάς.

2 2/5 5.2 Ακατάλληλοι τρόποι πυρόσβεσης για λόγους ασφαλείας ε. 5.3 Ειδικοί κίνδυνοι λόγω έκθεσης στην ίδια την ουσία / παρασκεύασµα, σε προϊόντα καύσης ή εκλυόµενα αέρια Σε περίπτωση πυρκαϊάς µπορεί να αναπτυχθούν τα παρακάτω: ιαβρωτικοί ατµοί. 5.4 Ειδικός προστατευτικός εξοπλισµός για τους πυροσβέστες Αναπνευστική συσκευή µε ανεξάρτητη παροχή αέρα Προστατευτικός ρουχισµός ανθεκτικός στα οξέα. 5.5 Πρόσθετες πληροφορίες Να απορρίψετε το µολυσµένο νερό της πυρόσβεσης σύµφωνα µε τους επίσηµους κανονισµούς. 6. Μέτρα αντιµετώπισης τυχαίας έκλυσης Βλ. σηµείο 13. και για ατοµική προστασία βλ. σηµείο Προσωπικές προφυλάξεις Εξασφαλίστε επαρκή αερισµό. Αποφύγετε εισπνοή και επαφή µε τα µάτια ή το δέρµα. 6.2 Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος Σε περίπτωση διαρροής, να φραχθεί. Αποτρέψτε τη διείσδυση στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα καθώς και στο έδαφος. Μην το ρίχνετε στη αποχέτευση αδιάλυτο. 6.3 Μέθοδοι καθαρισµού Να συλλεχθεί µε τη βοήθεια απορροφητικού υλικού (π.χ. προσροφητικό υλικό γενικής χρήσης) και να διατεθεί σαν απόρριµµα σύµφωνα µε το σηµείο 13. Είναι πιθανή η εξουδετέρωση (µόνο από ειδικό). Ξεπλύνετε τα υπολείµµατα µε άφθονο νερό. 7. Χειρισµός και αποθήκευση 7.1 Χειρισµός Συµβουλές για ασφαλή χειρισµό: Βλ. σηµείο 6.1 Λάβετε υπ όψιν τις υποδείξεις στην ετικέτα και τις οδηγίες χρήσης. Να εφαρµόζετε γενικά µέτρα υγιεινής για τον χειρισµό των χηµικών. 7.2 Αποθήκευση Απαιτήσεις για τους αποθηκευτικούς χώρους και τα δοχεία: Να µην φυλάσσεται σε διαδρόµους ή σκάλες. Μη χρησιµοποιείτε υλικά ευαίσθητα στα οξέα. Απαραίτητο πάτωµα ανθεκτικό στα οξέα. Φυλάσσεται ξεχωριστά από τα αλκάλεα. Κατάλληλο δοχείο: ιάφορα πλαστικά. Ειδικές συνθήκες αποθήκευσης: Βλ. σηµείο Έλεγχος της έκθεσης στο προϊόν / ατοµική προστασία Εξασφαλίστε καλό αερισµό. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τοπική αναρρόφηση ή γενικώς εξαγωγή του αέρα. Εάν αυτό δεν είναι αρκετό για να διατηρηθεί η συγκέντρωση κάτω από τις τιµές OES, MEL ή MAK, πρέπει να χρησιµοποιηθεί κατάλληλη συσκευή αναπνευστικής προστασίας. Αυτό εφαρµόζεται µόνο όταν τα όρια της έκθεσης αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα. Χηµική ονοµασία Περιεκτικότητα % Τιµή-OES, MEL, MAK, TRK Τιµή-BMGV, BAT CAS Υδροχλωρικό οξύ Hydrochloric acid 1-<10 HCl 1ppm (2 mg/m 3 ), 5ppm (8mg/m 3 ) (EC) 8.1 Αναπνευστική προστασία: Κανονικά δεν είναι απαραίτητη. Εάν η τιµή υπερβαίνει τις τιµές-oes, MEL ή ΜΑΚ χρησιµοποιείστε µάσκα µε φίλτρο B/E (ΕΝ 141). 8.2 Προστασία των χεριών: Λαστιχένια γάντια. (ΕΝ374) 8.3 Προστασία των οφθαλµών: Συστήνεται: Γυαλιά προστασίας µε πλαϊνά προστατευτικά που εφαρµόζουν ερµητικά (ΕΝ 166). 8.4 Προστασία του δέρµατος: Προστατευτικός ρουχισµός εργασίας ανθεκτικός στα οξέα (ΕΝ 368/9). Πρόσθετες πληροφορίες για την προστασία των χεριών εν έχουν διεξαχθεί δοκιµές. Η επιλογή που έγινε για τα παρασκευάσµατα, βασίζεται στις καλύτερες διαθέσιµες γνώσεις και τις πληροφορίες µας για τα συστατικά. Η επιλογή των υλικών είναι αποτέλεσµα των συστάσεων των κατασκευαστών γαντιών.

3 3/5 Η τελική επιλογή του υλικού των γαντιών πρέπει να γίνει λαµβάνοντας υπ όψιν, την µηχανική αντοχή του, τον ρυθµό διαπνοής και την αντοχή του σε αποικοδόµηση. Η επιλογή ενός κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται µόνο από το υλικό κατασκευής, αλλά επίσης και από άλλα χαρακτηριστικά ποιότητας, που ποικίλουν από κατασκευαστή σε κατασκευαστή. Στην περίπτωση των παρασκευασµάτων η αντοχή του υλικού του γαντιού δεν µπορεί να υπολογιστεί προκαταβολικά, συνεπώς πρέπει να ελεγχθεί πριν χρησιµοποιηθεί. Τα πλήρη χαρακτηριστικά του υλικού του γαντιού (µηχανική αντοχή, διαπερατότητα, διαπνοή, αντοχή στα χηµικά, στην θερµότητα, στο ψύχος, στον ηλεκτρισµό, στην ιονίζουσα ακτινοβολία στους µικροοργανισµούς) πρέπει να ζητούνται από τον κατασκευαστή προστατευτικού γαντιού και πρέπει να λαµβάνονται υπ όψιν. 9. Φυσικές και χηµικές ιδιότητες Φυσική κατάσταση: Υγρό Χρώµα: Καθαρό, Κίτρινο Οσµή: Χαρακτηριστική Τιµή PH αδιάλυτου: <1 Τιµή PH αραιωµένο 10%: Σηµείο / περιοχή βρασµού ( ο C): 100 Σηµείο / περιοχή τήξης ( ο C): Σηµείο ανάφλεξης ( ο C): Αυταναφλεξιµότητα: Όχι Το προϊόν δεν είναι εκρηκτικό. Tάση ατµού: 23 mbar/20 o C Σχετική πυκνότητα(g/ml): 1,02/ 20 o C DIN ιαλυτότητα στο νερό: Αναµίξιµο 10. Σταθερότητα και δραστικότητα 10.1 Συνθήκες που πρέπει να αποφεύγονται Σταθερό, εάν χειριστεί και αποθηκευτεί σωστά Υλικά που πρέπει να αποφεύγονται Βλ. σηµείο 7 Αποφύγετε επαφή µε υλικά ευαίσθητα στα οξέα. Επαφή µε ισχυρά αλκάλεα οδηγεί σε ισχυρή εξωθερµική αντίδραση Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης Βλ. σηµείο 5.3 Πιθανή δηµιουργία υδροχλωρικού αερίου. 11. Τοξικολογικά στοιχεία 11.1 Οξεία τοξικότητα και άµεσες επιδράσεις Κατάποση, σε ποντίκια από το στόµα, LD50 (mg/kg): Εισπνοή, σε ποντίκια, LC50 (mg/l/4h): Επαφή µε το δέρµα, σε ποντίκια, LD50 (mg/kg): Επαφή µε τα µάτια: 11.2 Καθυστερηµένες και χρόνιες επιδράσεις Ευαισθητοποίηση: εν υπάρχουν ενδείξεις για τέτοιου είδους επίδραση Καρκινογένεση: Μετάλλαξη: Τοξική δράση στην αναπαραγωγή: Νάρκωση: 11.3 Επιπλέον πληροφορίες εν ταξινοµείται σύµφωνα µε την συµβατική υπολογιστική µέθοδο. 12. Οικολογικά στοιχεία Κατηγορία επικινδυνότητας των υδάτων: 1 Αυτοκατάταξη: Ναι (VwVwS) Ανθεκτικότητα και διασπασιµότητα: Άµεσα βιοδιασπώµενο (>70% OECD 301B) Τα περιεχόµενα τασενεργά είναι >90% βιοδιασπάσιµα Συµπεριφορά σε εγκαταστάσεις αποχέτευσης: εν αναµένονται προβλήµατα εάν χρησιµοποιηθεί σωστά. Σύµφωνα µε τη συνταγή δεν περιέχει ΑΟΧ. Τοξικότητα στα ύδατα: Η χαµηλή τιµή ph µπορεί να βλάψει τα ύδατα. Οικοτοξικότητα:

4 4/5 13. Εξάλειψη ουσίας / παρασκευάσµατος 13.1 Για το υλικό / το παρασκεύασµα / το υπόλειµµα Κωδικός εξάλειψης της Ε.Ε. αρ.: Οι παραπάνω κωδικοί εξάλειψης αποβλήτων αποτελούν συστάσεις που βασίζονται στην προγραµµατισµένη χρήση αυτού του προϊόντος. Εξαιτίας των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες ο χρήστης χρησιµοποιεί και εξαλείφει το προϊόν και άλλοι κώδικες εξάλειψης αποβλήτων µπορούν να εφαρµοστούν σε συγκεκριµένες περιστάσεις απόβλητα από την παραγωγή, διαµόρφωση, προµήθεια και χρήση (Π ΠΧ) οξέων απορρίµµατα που δεν έχουν ταξινοµηθεί σε άλλη κατηγορία Σύσταση: ώστε προσοχή στους επίσηµους, τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς. Είναι πιθανή η εξουδετέρωση από ειδικό. π.χ. Κατάλληλη µονάδα αποτέφρωσης. π.χ. Να απορρίπτεται σε κατάλληλο χώρο απορριµµάτων 13.2 Για µολυσµένο υλικό συσκευασίας Βλ. σηµείο 13.1 ώστε προσοχή στους επίσηµους, τοπικούς και εθνικούς κανονισµούς πλαστική συσκευασία Καθαρισµένη συσκευασία: Ανακύκλωση 14. Στοιχεία σχετικά µε τη µεταφορά Γενική αναφορά Αριθµός - UN: 1789 Οδική / Σιδηροδροµική µεταφορά (ADR/RID) Τάξη/οµάδα συσκευασίας: 8/ΙΙΙ UN 1789 ΜΙΓΜΑ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ Κωδικός ταξινόµησης: C1 LQ: 19 Μεταφορά µέσω θαλάσσης Κωδικός - IMDG: 8/III (τάξη / οµάδα συσκευασίας) Αριθµός - EmS: F-A, S-B Ρυπαντής θαλασσίων υδάτων:. ΜΙΓΜΑ Υ ΡΟΧΛΩΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ Αεροµεταφορά ΙΑΤΑ: Μίγµα υδροχλωρικού οξέος Πρόσθετες πληροφορίες: Κωδικός κινδύνου και κωδικός συσκευασίας είναι διαθέσιµοι, εφ όσον ζητηθούν. 8/-/III (τάξη / δευτερογενής κίνδυνος / οµάδα συσκευασίας) 15. Στοιχεία σχετικά µε τις κανονιστικές διατάξεις Ταξινόµηση σύµφωνα µε τους Κανονισµούς Επικίνδυνων Προϊόντων συµπεριλαµβανοµένων και των οδηγιών της Ε.Ε. (67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ) Σύµβολο: εν εφαρµόζεται. Περιγραφή κινδύνου: --- Φράσεις - R: --- Φράσεις - S: --- Επιπρόσθετα στοιχεία: Το δελτίο δεδοµένων ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιµο στον επαγγελµατία χρήστη εφ όσον ζητηθεί.. Λάβετε υπ όψιν τους περιορισµούς: VOC-CH VOC 1999/13/EC 16. Άλλες πληροφορίες Αυτά τα λεπτοµερή δεδοµένα αναφέρονται στο προϊόν στην παραδοτέα του µορφή. Κατηγορία αποθήκευσης VCI (Γερµανία): 12 Αναθεωρηµένα σηµεία: 2,14,4,12,6,7,8,9,10,11,3,15 ΤΑ αέρα: ΙΙ 0,1-2,5% 34: Προκαλεί εγκαύµατα. 37: Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστηµα. 38: Ερεθίζει το δέρµα. 41: Κίνδυνος σοβαρών οφθαλµικών βλαβών.

5 5/5 Υπόµνηµα: =δεν εφαρµόζεται /=δεν υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία /ε.=δεν έχει ελεγχθεί OES=επαγγελµατικά πρότυπα έκθεσης /MEL=ανώτατο όριο έκθεσης /BMGV=τιµή οδηγίας βιολογικής παρακολούθησης /VwVwS= διοικητικός κανονισµός που αφορά τις επικίνδυνες ως προς τα ύδατα ουσίες (Γερµανία)/VbF=κανονισµοί εύφλεκτων υγρών (Γερµανία) ΜΑΚ=µέγιστη επιτρεπόµενη συγκέντρωση στο χώρο εργασίας (Γερµανία)/ TRK=συγκέντρωση τεχνικής οδηγίας (Γερµανία)/ BAT=βιολογική ανοχή στο χώρο εργασίας (Γερµανία)/TRbF=τεχνικοί κανονισµοί εύφλεκτων υγρών (Γερµανία). WGK=βαθµός επικινδυνότητας για τα ύδατα (Γερµανία) - WGK3=πολύ επικίνδυνο για τα ύδατα,wgk2=επικίνδυνο για τα ύδατα,wgk1=ελαφρά επικίνδυνο για τα ύδατα. VOC=πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCV- Ελβετία)/AOX=προσροφούµενες αλογονούχες οργανικές ενώσεις. Τα προαναφερθέντα περιγράφουν το προϊόν σε σχέση µε τις απαραίτητες προφυλάξεις ασφαλείας δεν εγγυώνται οριστικά χαρακτηριστικά και βασίζονται στην παρούσα γνώση µας. εν φέρουµε καµία ευθύνη. Αυτές οι δηλώσεις έγιναν από: Chemical Check GmbH, Beim Staumberge 3, D Steinheim, Tel.: /9417-0, Fax: / Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η αλλοίωση αυτού του εγγράφου, εκτός αν υπάρχει η συγκατάθεση της Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Η ακριβής µεταφορά του κειµένου και της ορολογίας στην Ελληνική γλώσσα, έγινε µε εντολή και για λογαριασµό της WÜRTH HELLAS S.A, από το εργαστήριο δοκιµών και ελέγχου ποιότητας ICLab Παπαδόπουλος Αλέξανδρος, ήµητρος Ελευσίνα, Τηλ fax ,

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράρτηµα ΙΙ

ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράρτηµα ΙΙ 1/6 ελτίο εδοµένων Ασφαλείας Προϊόντος σύµφωνα µε την υπ αριθµόν 1907/2006 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτηµα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ 1/6 Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 91/155 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 91/155 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ 1/6 ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 91/155 Οδηγία ΕΟΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράτημα ΙΙ

ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006 Οδηγία ΕΚ, Παράτημα ΙΙ 1/6 ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006/ Οδηγία ΕΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Phenol, 2,2 -Polythiobis [4-C8-30-alkyl derivative over alkaline calcium salts] 1-10 --- 53 291-829-9

Phenol, 2,2 -Polythiobis [4-C8-30-alkyl derivative over alkaline calcium salts] 1-10 --- 53 291-829-9 1/6 ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006/ Οδηγία ΕΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Phenol, 2,2 -Polythiobis [4-C8-30-alkyl derivative over alkaline calcium salts] 1-10 --- 53 291-829-9

Phenol, 2,2 -Polythiobis [4-C8-30-alkyl derivative over alkaline calcium salts] 1-10 --- 53 291-829-9 1/6 ελτίο εδομένων Ασφαλείας Προϊόντος σύμφωνα με την υπ αριθμόν 1907/2006/ Οδηγία ΕΚ, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ/ΕΤΑΙΡΙΑΣ Περιγραφή της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

Ethyl acetate 25-50 F/Xi 11-36-66-67 205-500-4

Ethyl acetate 25-50 F/Xi 11-36-66-67 205-500-4 1 / 9 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας σύµφωνα µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτηµα II 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος B+S ΑΣΤΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1 / 5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος EVAPOFRESH

Διαβάστε περισσότερα

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία

1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 3/9/12 Έκδοση :02 σελίδα : 1/11 1. Τµήµα 1.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εµπορική Ονοµασία A/C FOAM CLEANER 1.2

Διαβάστε περισσότερα

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2

EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2. ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (σύµφωνα µε τον καν 1907/2006/EC και ακόλουθες τροποποιήσεις) Ηµερ/νία σύνταξης Μάιος 2014 EKOPOX MORTAR J SOLUTION 2 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΕΠΟΞΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ συστατικό 2 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 9 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Eμπορικη oνομασία Κωδικός προΐόντος: 23052.7020 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1 / 5 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Παράρτημα ΙΙ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 28/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» ACETONE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 6 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008

Σελίδα 1 του 5. Aquafountain 2000. G Νουµερο SDS : 305339 V000.0 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 ελτίο δεδοµένων ασφαλείας υλικών, σύµφωνα µε ( ΕC)1907/2006-ISO 11014-1 Σελίδα 1 του 5 Aquafountain 2000 G Νουµερο SDS : 305339 Επαλήθευση: 00.00.0000 Ηµεροµηνία εκτύπωσης: 02.06.2008 1. Ταυτοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύµφωνα µε τον κανονισµό 1907/2006/ΕΕ άρθρο 31 Ηµεροµηνία έκδοσης: 19/01/2011 Έκδοση :01 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. Στοιχεία της ουσίας η του παρασκευάσµατος 1.1 Εµπορική Ονοµασία «DESMOS» SOLVE

Διαβάστε περισσότερα

PROVENTUS DS σελίδα 1/6

PROVENTUS DS σελίδα 1/6 PROVENTUS DS σελίδα 1/6 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσµατος: PROVENTUS DS 1.2 Προβλεπόµενη χρήση της ουσίας/παρασκευάσµατος: Ξηρή

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ

ελτίο στοιχείων ασφαλείας σύµφωνα µε την οδηγία 91/155/EΟΚ Σελίδα: 1/8 * 1 Στοιχεία της ουσίας/παρασκευάσµατος και εταιρείας/επιχείρησης ηλώσεις επί του προϊόντος: Χρήση του υλικού / της σύνθεσης: Φυτοπροστατευτικό προϊόν Παραγωγός/προµηθευτής: AOLOGY Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ FLOW 50 SC 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΥΣIΑΣ / ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Ταυτότητα του σκευάσματος Εμπορική ονομασία : Flow 50 SC Χρήση του σκευάσματος : Ζιζανιοκτόνο φυτοπροστατευτικό προϊόν Εταιρία : GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 453/2010 LARGOMATIC DET-ALU 100 Έκδοση: 02 Ημερομηνία Έκδοσης: 01/06/2015 1. ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Ονομασία προϊόντος στο εμπόριο: 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μίγματος και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet)

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Material Safety Data Sheet) Το παρόν δελτίο συντάχθηκε βάση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ / ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/12 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Σελίδα 1 από 10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ

ελτιο δεδοµενοζ ασφαλειασ Αριθµός προϊόντος : AT12-0004 RM25 Σελίδα 1 από 16 1 01 Σοιχεία ουσίας / µίγµατος και εταιρείας /επιχείρησης Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος RAL 9010 25L. AT12-0004 RM25 53200593 Συναφείς προσδιοριζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σελίδα 1 από 11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς REACH 1907/2006/ΕΚ (άρθρο31), CLP 1272/2008/ΕΚ και 453/2010/ΕΚ Σελίδα: 1/10 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Συμμορφώνεται στον Κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 1907/2006 (REACH), Παράρτημα II - Ελλάδα 1. ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Στοιχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ:

ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 ΠΡΟΪΟΝ: ΕΛΤΙΟ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 Έκδοση: 1.0 Ημ. Αναθεώρησης: 1/11/2012 Ημ. Εκτύπωσης: 29/7/2013 1. Στοιχεία ουσίας / μείγματος και εταιρείας / επιχείρησης Αναγνωριστικός

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον 1907/2006/EK, Άρθρο 31 και τον 453/2010/ ΕΚ Σελίδα: 1/11 ΤΜΗΜΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος 1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες

Διαβάστε περισσότερα