Scooters - Motorcycles - ATVs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Scooters - Motorcycles - ATVs"

Transcript

1

2 Scooters - Motorcycles - ATVs

3 1954: ºäñõóç ôçò åôáéñåßáò. äñá: Taiwan 1962: Îåêßíçóå ç ðáñáãùãþ ìïôïðïäçëüôùí êáé åðéâáôçãþí áõôïêéíþôùí ìå ôç óõíåñãáóßá ôçò Honda Motor Co., Ltd. ôçò Éáðùíßáò. 1994: Ç ðáñáãùãþ ôùí ìïôïóéêëåôþí SYM îåðåñíüåé ôéò 5 åêáôïììýñéá ìïíüäåò. 1995: Ç SYM áðïêôü ðéóôïðïßçóç ISO 9001 ãéá ôá ìïôïðïäþëáôá êáé ISO 9002 ãéá ôá áõôïêßíçôá. 1998: Ïé åãêáôáóôüóåéò ôïõ åñãïóôáóßïõ óôçí ðüëç Hsinchu ðéóôïðïéþèçêáí ìå ISO : ÅðÝêôáóç óõíåñãáóßáò ôçò SYM óôïí ôïìýá ðáñáãùãþò áõôïêéíþôïõ ìå ôçí åôáéñåßá 2004: ÅîáãùãÝò óå ðåñéóóüôåñåò áðü 30 þñåò. 2005: Åñãáæüìåíïé 2100 Üôïìá. 2007: ºäñõóç êáé åãêáôüóôáóç õðïêáôáóôçìüôùí óå Éôáëßá êáé Ãåñìáíßá ãéá áñôéüôåñç êüëõøç ôùí ðùëþóåùí ôçò Åõñþðçò. 2008, 2009: Η SYM είναι η εταιρεία scooter με τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων. 2010: Η SYM πρώτη στην κατάταξη ταξινομήσεων των scooters στην Ελλάδα (επίσημα στοιχεία ΣΕΑΑ). 2011: Επέκταση της SYM στην παραγωγή αυτοκινήτων. Η SYM πρώτη στην κατάταξη ταξινομήσεων των scooters στην Ελλάδα (επίσημα στοιχεία ΣΕΑΑ). 2012: Η SYM πρώτη στην κατάταξη ταξινομήσεων των scooters στην Ελλάδα. (επίσημα στοιχεία ΣΕΑΑ) Óõíå Þò ðáñïõóßá óôçí åëëçíéêþ áãïñü äéôñü ùí áðü ôï Ç ÃÊÏÑÃÊÏËÇÓ Á.Å áðïôåëåß óõíý åéá ôçò ôåëåõôáßáò åëëçíéêþò åôáéñåßáò êáôáóêåõþò äéêýêëùí MEGO. Ç óôåíþ áõôþ ó Ýóç ìå ôï äßêõêëï åßíáé ç åéäïðïéüò äéáöïñü ôçò ÃÊÏÑÃÊÏËÇÓ Á.Å áðü ôéò Üëëåò åôáéñåßåò ôïõ êëüäïõ. Ç åìðåéñßá, ç åîåéäßêåõóç, ç âáèéü ôå íïãíùóßá áëëü êáé ç åðéìïíþ ôùí áíèñþðùí ôçò óôçí êáôüêôçóç ôùí óôü ùí Ý åé ως áðïôýëåóìá ç åôáéñåßá íá ðñùôïðïñåß óôï þñï. Αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση των scooters SYM: τo 2004 στην Ελλάδα το 2008 σε Βουλγαρία, Σκόπια και Κύπρο το 2011 στη Ρουμανία

4 MAXSYM 400i ABS MΑΧ απόλαυση, ΜΑΧ ασφάλεια Εξοπλισμός Ρυθμιζόμενος ανεμοθώρακας 2 θέσεων Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Αυτόματο άνοιγμα σέλας Πλάτη συνοδηγού Γρίλιες στην εσωτερική ποδιά που κατευθύνουν το θερμό αέρα στα πόδια του αναβάτη Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Διακόπτης ALARM Στροφόμετρο Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας κλειδαριάς Αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας κάτω από τη σέλα Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών 12V παροχή ρεύματος και θύρα USB για φόρτιση συσκευών Ρεζερβουάρ 15 λίτρων Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Χειρόφρενο Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Iσχύς 34.5hp Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI μάρκας KEIHIN Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 15 ο εμπρόσθιος και 14 ο οπίσθιος Εμπρός διπλό δισκόφρενο με ακτινικές 4πίστονες δαγκάνες / Πίσω δισκόφρενο Εξελιγμένο σύστημα πέδησης ABS 4ης γενιάς Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Σταθερό άκαμπτο πλαίσιο BLACK Black White

5 Η πολυτέλεια στο MAXIMUM!

6 GTS 250i F4 CBS 300i F4 ABS Περισσότερο GTS Mε επιβλητική εμφάνιση και με ολοκαίνουριο κινητήρα και πλαίσιο, το νέο GTS 300i συνδυάζει την πολυτέλεια με τις υψηλές επιδόσεις! Εξοπλισμός Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Αυτόματο άνοιγμα σέλας Πλάτη συνοδηγού Γρίλιες στην εσωτερική ποδιά που κατευθύνουν το θερμό αέρα στα πόδια του αναβάτη Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς Διπλά φώτα ομίχλης Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Νέοι αναδιπλούμενοι καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας τεχνολογίας LED Διακόπτης ALARM Στροφόμετρο Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας κλειδαριάς Αντικλεπτικός διακόπτης ασφαλείας κάτω από τη σέλα Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών 12V παροχή ρεύματος Ρεζερβουάρ 12 λίτρων Κεντρικό/πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο - Υγρόψυκτο - Καταλυτικό Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI 2 χρόνια εγγύηση (απεριόριστα χλμ.) Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 14 ο εμπρόσθιος και 13 ο οπίσθιος Πίσω - εμπρός δισκόφρενο με 4πίστονες δαγκάνες Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ 4 θέσεων Νέο ενισχυμένο άκαμπτο πλαίσιο Mat Black Black White MAT BLACK

7 Το νέο SYM GTS τρίτης γενιάς στα χέρια σας! Απολαύστε το...

8 Citycom 300i CBS...και απολαύστε την κίνηση Το Citycom έχει σχεδιαστεί για να σας δώσει όχι μόνο περισσότερους χώρους αλλά και τη μέγιστη ευελιξία. Οι εμπνευσμένες σχεδιαστικές λύσεις εξασφαλίζουν λειτουργικούς χώρους και ευχρησία. Εξοπλισμός Κεντρικός μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας 12V παροχή φόρτισης κινητού Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Αναδιπλούμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Ενσωματωμένο μεγάλο διαφανές φέρινγκ Ρεζερβουάρ 10 λίτρων Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μέγιστη ασφάλεια Τα αποτελεσματικά φρένα και οι μεγάλοι τροχοί 16 δίνουν πραγματική αίσθηση ασφάλειας Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Πολυεδρικοί δυνατοί προβολείς Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS WHITE Mat Black Black White

9 GTS 250i EVO Ά ν ε σ η κ α ι π ο λ υ τ έ λ ε ι α Εξοπλισμός Aναδιπλούμενοι καθρέπτες Πλάτη συνοδηγού Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας Διακόπτης ALARM Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ και σέλας Ρυθμιζόμενη πλάτη οδηγού Στροφόμετρο 12V παροχή φόρτισης κινητού Μεγάλοι και έξυπνοι αποθηκευτικοί χώροι Άνοιγμα σέλας με υδραυλικό μηχανισμό Διπλοί πολυεδρικοί εμπρόσθιοι προβολείς Εμπρόσθιος και οπίσθιος φανός τεχνολογίας LED Εσωτερικός φωτισμός χώρου αποσκευών Ρεζερβουάρ 12 λίτρων Τεχνολογική υπεροχή Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μέγιστη ασφάλεια Τροχοί 13 Διπλά φώτα ομίχλης Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Σταθερό άκαμπτο πλαίσιο Σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS WHITE Mat Black Black White

10 VS ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ Ευρύχωρος αποθηκευτικός χώρος Επίπεδο μεγάλο πάτωμα Σύγχρονος, χαμηλής κατανάλωσης, τετράχρονος - τετραβάλβιδος κινητήρας Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Μίζα- Μανιβέλα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ Εκπληκτικά φώτα τεχνολογίας LED 2 άγκιστρα ανάρτησης χειραποσκευών Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ Άνετο εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα Πτυσσόμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Εμπρός δισκόφρενο 273mm, το μεγαλύτερο στην κατηγορία του Οπίσθιο δισκόφρενο (VS150) Ρεζερβουάρ 6 λίτρων Τροχοί 12 Grey Black White BLACK

11 Joyride i EVO Για αναβάτες που επιθυμούν μόνο το καλύτερο, η επιλογή λέγεται Joyride! Το JOYRIDE προσφέρει πολυτέλεια, ασφάλεια, λειτουργικότητα Άνετο και παράλληλα εύκολο στην οδήγηση, συνδυάζει την ευελιξία με την άνεση. Πρακτικό με μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους και ίσιο μεγάλο πάτωμα θα διευκολύνει τις καθημερινές μετακινήσεις σας Τα διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ και τα αποτελεσματικά φρένα εμπνέουν εμπιστοσύνη και σιγουριά σε κάθε κίνηση Η μηχανολογική τελειότητα του Joyride εξασφαλίζει την αξιοπιστία για να νιώθετε σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Ο σύγχρονος, 4βάλβιδος, υγρόψυκτος κινητήρας υπερκαλύπτει τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές ρύπων EURO 3 και φροντίζει για τη δυναμική και απροβλημάτιστη κίνησή σας. Το JOYRIDE διαθέτει το μεγαλύτερο εμπρός δισκόφρενο της κατηγορίας του. Ρεζερβουάρ 7,6 λίτρων Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Τροχός εμπρόσθιος 13 Αυτόματο άνοιγμα τάπας ρεζερβουάρ και σέλας Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Mat Grey White Grey Black White WHITE GREY

12 HD i Η εξέλιξη ολοκληρώθηκε Πιο ελκυστικό από ποτέ, έρχεται με αναβαθμισμένο ηλεκτρονικό ψεκασμό KEIHIN για άμεση απόκριση, μεγαλύτερες επιδόσεις και χαμηλή κατανάλωση καυσίμου με μειωμένες εκπομπές ρύπων. Υγρόψυκτος, τετραβάλβιδος κινητήρας νέας γενιάς Πίσω - εμπρός δισκόφρενο με διπίστονες δαγκάνες και σωληνάκια υψηλής πίεσης Μοντέρνος και πλήρης πίνακας οργάνων με LCD οθόνη και αναλογικές ενδείξεις Άνετη σέλα από ανθεκτικό υλικό υψηλής ποιότητας Κλειστός αποθηκευτικός χώρος στην εσωτερική ποδιά Bαλίτσα 33 λίτρων στο βασικό εξοπλισμό Κεντρικό πλαϊνό σταντ με διακόπτη ασφαλείας Αντικλεπτικός διακόπτης Black Grey White WHITE

13 HD 200i EVO classic Σημείο Αναφοράς Το HD είναι ένα απόλυτα λειτουργικό και εύχρηστο όχημα. Πλήρως εξοπλισμένο για να σας διευκολύνει στις καθημερινές σας μετακινήσεις. Τετραβάλβιδο Υγρόψυκτο Ηλεκτρονικός ψεκασμός EFI Άνετη μεγάλη σέλα Άνετοι αποθηκευτικοί χώροι Bαλίτσα 33 λίτρων στο βασικό εξοπλισμό Ίσιο πάτωμα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Μαρσπιέ συνοδηγού Μεγάλη σχάρα αποσκευών Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Ρεζερβουάρ 8 λίτρων Black White Red Mat Black Grey MAT BLACK

14 Symphony SR Το όπλο που χρειάζεστε! Το Symphony SR συνδυάζει την άνεση με τον έξοχο επιθετικό σχεδιασμό και τη μεγάλη σταθερότητα. Τετράχρονο - αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Τροχοί 16 Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Πίσω - εμπρός δισκόφρενα τύπου μαργαρίτα με διπίστονη δαγκάνα Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ενσωματωμένη σχάρα αποσκευών Μίζα - μανιβέλα Επίπεδο πάτωμα Ενσωματωμένο εμπρόσθιο ντουλαπάκι Πρωτοποριακό ψηφιακό καντράν Μεγάλη άνετη σέλα Πτυσσόμενα μαρσπιέ συνεπιβάτη Grey Black White Mat Grey BLACK

15 JET J E T F O R Y O U! Ένα scooter φτιαγμένο για σένα! Νεανικό μοντέρνο με αεροδυναμικό design Ισχυρός τετράχρονος κινητήρας αυξημένων επιδόσεων 13 εμπρόσθιος τροχός με δισκόφρενο 226mm Πλήρη, ευανάγνωστα, ψηφιακά όργανα σύγχρονης σχεδίασης Μοντέρνοι, ισχυροί εμπρόσθιοι προβολείς Νεανικοί όμορφοι συνδυασμοί χρωμάτων JET4 JET4R 50 NEΑ 2χρονη έκδοση Red Black White Blue Black White White Black Black White White Blue Red Black White Mat Grey Blue Black White Red Black White Black

16 Fiddle II Δ ι α χ ρ ο ν ι κ ή σ χ ε δ ί α σ η - Κ λ α σ ι κ ή ο μ ο ρ φ ι ά Η μοναδική εμφάνιση και το διαχρονικό στυλ του θα σας μαγέψουν. Ευέλικτο και ελαφρύ θα κάνει την οδήγηση διασκέδαση. Τετράχρονο αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Άνετη σέλα και επίπεδο πάτωμα Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος Τροχοί 12 Σχάρα αποσκευών Ρεζερβουάρ 5.2 λίτρων Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ομοιόχρωμο βαλιτσάκι ως δωρεάν αξεσουάρ Παρμπρίζ ως δωρεάν αξεσουάρ (125 & 150) Mat Brown Beige Red Black Light Blue White Mat Grey BROWN

17 ORBIT II 50 Σχεδιασμένο με απλές και μοντέρνες γραμμές, το Orbit II θα σας κερδίσει με την πρώτη ματιά. Tετράχρονο - αερόψυκτο - καταλυτικό Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Η άνετη σέλα και η άριστη εργονομία του, θα κάνει τη μετακίνηση μέσα στην πόλη παιχνίδι! Ζάντες 12 αλουμινίου Μίζα- Μανιβέλα Blue Black White Red Black BLUE BLACK

18 Symphony S Συμφωνία για αρμονικό συνδυασμό λειτουργικότητας, ευελιξίας και άνεσης Δένει τέλεια το κλασικό με το μοντέρνο. Design που αρέσει με την πρώτη ματιά. Είμαστε όλοι σύμφωνοι ότι η πρόταση SYMPHONY θα είναι τώρα η πρώτη σας επιλογή. Τετράχρονο - Αερόψυκτο Κύλινδρος κεραμικής επίστρωσης με απεριόριστη εγγύηση Τροχοί 16 Πίσω - εμπρός δισκόφρενο Κεντρικό - πλαϊνό σταντ Ρεζερβουάρ 4,8 λίτρων Ενσωματωμένη σχάρα αποσκευών Μίζα - Μανιβέλα WHITE Black BLACK

19 Mio Το scooter που σίγουρα θα αγαπήσετε! Η μοντέρνα γραμμή, το διαφορετικό στυλ, η μοναδική εμφάνιση αλλά και η βελούδινη λειτουργία του, συνθέτουν ένα scooter υψηλών προδιαγραφών. Ο εξελιγμένης τεχνολογίας τετράχρονος κινητήρας προφυλάσσει το περιβάλλον και παράλληλα κινεί το scooter με δύναμη και αξιοπιστία. Η άνετη σέλα δύο ατόμων, ο μεγάλος αποθηκευτικός χώρος και το επίπεδο πάτωμα συνθέτουν ένα εύχρηστο scooter. Η ποιότητα κατασκευής είναι εμφανής με την πρώτη ματιά σε κάθε λεπτομέρεια. Επιλέξτε ένα από τα πανέμορφα χρώματα και κινηθείτε με στυλ. Ρεζερβουάρ 4,8 λίτρων Τροχοί 10 Κεντρικό - πλαϊνό σταντ MioSP Pink White Latte Black White Red White Red White

20 WOLF 125 Η ΑΓΡΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΟΥ Υπόταξε τις αναστολές σου και εμπιστέψου τις αισθήσεις σου. Ζήσε την πόλη όπως θα ήθελες να τη ζήσεις κάθε στιγμή. Τετράχρονος κινητήρας με ισχύ 11 ίππων στις στροφές Σασμάν 5 ταχυτήτων Εμπρόσθιος δίσκος τύπου «μαργαρίτα» 260mm και πίσω μεγάλο ταμπούρο 150mm Τηλεσκοπικό πιρούνι διαδρομής 130mm και monoshock ανάρτηση Ζάντες 17 από ελαφρύ κράμα αλουμινίου Επιθετικός τριγωνικός προβολέας Αιχμηρή ουρά με σύγχρονο φωτιστικό σώμα τύπου LED Σύγχρονη LCD οθόνη Στροφόμετρο Ρεζερβουάρ 16 λίτρων Black White BLACK

21 WOLF 250i Η ΑΓΡΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΤΗΣ SYM Το Wolf250i, ήρθε για να προκαλέσει το ενδιαφέρον όσων συχνάζουν στα λημέρια των naked μοτοσικλετών. Με μυώδεις γραμμές σχεδίασης και εντυπωσιακές επιδόσεις στο δρόμο, το Wolf250i είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την καθημερινή «ζούγκλα»! Εμφάνιση: Κινητήρας: Τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας 250 κυβικών με αντικραδασμικό στρόφαλο που αποδίδει 26 ίππους στις 7500 στροφές Ειδική κατεργασία κεραμικής επίστρωσης του κυλίνδρου, εγγυάται για τη μακροζωία του κινητήρα Εξαιρετική οικονομία καυσίμου (2,44lt/100km) επιτυγχάνεται χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία ψεκασμού καυσίμου (E.F.I.) WHITE BLACK Χαρακτηριστικός εμπρόσθιος φανός, χαρίζει μία άγρια sport εμφάνιση στη μοτοσικλέτα Αιχμηρή ουρά με κομψό φωτιστικό σώμα τύπου LED Πλαϊνά πλαστικά καλύμματα αιχμηρής σχεδίασης, οδηγούν τον αέρα κατευθείαν στο ψυγείο και τον κινητήρα Η καρίνα έρχεται να βελτιώσει την αεροδυναμική της μοτοσικλέτας και να αναδείξει το δυναμικό σχεδιασμό της Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά: Καλαίσθητη LCD οθόνη μπλε φωτισμού με ψηφιακό ταχύμετρο και ψηφιακή ένδειξη ταχυτήτων Εντυπωσιακό σύστημα φρένων - αποτελείται από ένα μεγάλο εμπρόσθιο δίσκο 288mm με τετραπίστονες ακτινικές δαγκάνες και πίσω δισκόφρενο 222mm Οι μανέτες συμπλέκτη και φρένου διαθέτουν 4 θέσεις ρύθμισης για βελτιστοποίηση του χειρισμού. Ζάντες 17 από ελαφρύ κράμα αλουμινίου Μonoshock ανάρτηση διαδρομής 125mm WHITE

22 XPRO Η νέα επιλογή στα επαγγελματικά οχήματα για τη μεταφορά φορτίου! Εξαιρετικοί χώροι φόρτωσης Οδήγηση με ασφάλεια Αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Διπλά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ για μεγαλύτερη Μεγάλη επαγγελματική επίπεδη σχάρα για την ασφάλεια κατά τη μεταφορά φορτίου μεγάλου μεταφορά εμπορευμάτων βάρους Εύχρηστο Ζάντες 12 αλουμινίου Εξαιρετικά μεγάλης χωρητικότητας Ισχυρά φρένα με εμπρόσθιο δισκόφρενο ρεζερβουάρ 9,0 λίτρων με εύκολο γέμισμα ενώ διαμέτρου 190mm το όχημα παραμένει φορτωμένο. Νέο ενισχυμένο πλαίσιο, για βέλτιστη Πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας συμπεριφορά κατά την μεταφορά φορτίου OI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ COMBIZ 125 Άφθονοι χώροι φόρτωσης Eπίπεδο πάτωμα μήκους 410mm Μεγάλος αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα Επιπλέον χώρος φόρτωσης στο πίσω μέρος του scooter χάρη στην αναδιπλούμενη σέλα συνεπιβάτη Άγκιστρο αποσκευών Εύχρηστο Εργονομική θέση οδήγησης Πρωτοποριακός σχεδιασμός της τάπας του ρεζερβουάρ για εύκολο άνοιγμα Ειδικά σχεδιασμένο κεντρικό σταντ για εύκολο στήσιμο του οχήματος Πλαϊνό σταντ με διακόπτη λειτουργίας Οδήγηση με ασφάλεια Διπλή πίσω ανάρτηση για μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά φορτίου μεγάλου βάρους Η χαμηλή απόσταση σέλας - εδάφους (750mm) εξασφαλίζει ότι τα πόδια του οδηγού φτάνουν εύκολα το έδαφος Ισχυρά φρένα με εμπρόσθιο δισκόφρενο διαμέτρου 180mm Αξιοπιστία και οικονομία Χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, χάρη στο σύγχρονο κινητήρα και τη χρήση καρμπιρατέρ KEIHIN (2.15lt/100km με ταχύτητα 50km/h) Δυνατός τετράχρονος κινητήρας με απόδοση 10.5 PS Black White WHITE 41cm BLACK Red White

23 QUADLANDER 300S Δράση - Περιπέτεια 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Οπίσθιο αμορτισέρ ρύθμισης 5 θέσεων Εφοδιασμένα με όπισθεν, με λεβιέ τύπου αυτοκινήτου Διπλοί εμπρόσθιοι προβολείς 35 watt Σύγχρονος τετραβάλβιδος υγρόψυκτος κινητήρας Χειρόφρενο Μίζα και χειροκίνητη μανιβέλα Παροχή ρεύματος 12V Ζάντες αλουμινίου Επιλογή δύο σχέσεων (αργό - γρήγορο) Τελική μετάδοση με άξονα Red Beige QUADRAIDER 600 LE 4x4 Απόλυτο εργαλείο δύναμης Εξερευνήστε, διασκεδάστε και χαρείτε τη φύση! Κανένα εμπόδιο δεν θα σας αντισταθεί! 3 δισκόφρενα με σύστημα συνδυασμένης πέδησης CBS Ανεξάρτητη ανάρτηση εμπρός-πίσω Επιλογή δύο σχέσεων (αργό - γρήγορο) Επιλογή με μπουτόν κίνησης 4Χ4 ή 2Χ4 Εφοδιασμένα με όπισθεν, με λεβιέ τύπου αυτοκινήτου Σύγχρονος υγρόψυκτος μονοκύλινδρος κινητήρας Παροχή ρεύματος 12V Διατίθεται και με ζάντες αλουμινίου Red Beige BEIGE RED

24 MAXSYM 400i ABS CITYCOM 300i CBS GTS 300i F4 ABS GTS 250i F4 - GTS 250i EVO JOYRIDE i EVO HD HD2 200i Κινητήρας Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου ( Hp/rpm) 34.5/ / / / / / / /8000 Ροπή Εργοστασίου ( Nm/rpm) 35.7/ / / / / / / /7000 Σύστημα Ψύξης Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Τροφοδοσία E.F.I. E.F.I. E.F.I. E.F.I. Καρμπιρατέρ - E.F.I. Καρμπιρατέρ - E.F.I. Εκκίνηση Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα Μίζα/Μανιβέλα - Μίζα Μίζα Φρένο μπροστά (mm) 2 Δίσκοι 275 Δίσκος 260 Δίσκος 260 Δίσκος Δίσκος 240 Δίσκος 273 Δίσκος 226 Φρένο πίσω (mm) Δίσκος 275 Δίσκος 260 με CBS Δίσκος 240 Δίσκος Δίσκος 220 με CBS Δίσκος 200 Δίσκος 220 Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 120/ / / / / / /80-16 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 160/ / / / / / /80-16 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 825x2270x x 2210 x x 2160 x x 2160 x x 2165 x x 2110 x x 2055 x 1280 Συνολικό Βάρος (kg) Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 14.7 λίτρα 10 λίτρα 12 λίτρα 12 λίτρα 7.6 λίτρα 8.1 λίτρα VS SYMPHONY SR SYMPHONY S FIDDLE II JET JET 4R 50 Κ ινητήρας Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Δίχρονος Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) 12.6/ / / / / / / / Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) 10.4/ / / / / / / / / / / / /5000 Σύστημα Ψύξης Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Ε κκίνηση Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά (mm) Δίσκος 273 Δίσκος 226 Δίσκος 226 Δίσκος 190 Δίσκος 226 Δίσκος 226 Φρένο πίσω (mm) Ταμπούρο - Δίσκος 190 Δίσκος 226 Δίσκος 226 Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 110/ / / / / /60-13 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 130/ / / / / /70-12 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 680 x 1935 x x 2000 x x 2000 x x 1870 x x 1900 x x 1900 x 1040 Συνολικό Βάρος ( kg) Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 6 λίτρα 4.8 λίτρα λίτρα 4.8 λίτρα λίτρα 5.2 λίτρα 5.2 λίτρα 5.2 λίτρα QUADRAIDER 600 LE 4x4 QUADLANDER 300S WOLF 250i WOLF 125 X-PRO COMBIZ 125 Κ ινητήρας Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος (4 Βαλβίδες) Τετράχρονος, (2 Βαλβίδες) Σασμάν 6 Ταχυτήτων Σασμάν 5 Ταχυτήτων Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Τετράχρονος (2 Βαλβίδες) Ισχύς Εργοστασίου (Hp/rpm) / / / / /8000 Ροπή Εργοστασίου (Nm/rpm) / / / / /6000 Σύστημα Ψύξης Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Υγρόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Αερόψυκτο Τροφοδοσία Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ E.F.I. Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Καρμπιρατέρ Ε κκίνηση Μίζα /Χειροκίνητη μανιβέλα Μίζα / Χ ειροκίνητη μανιβέλα Μίζα Μίζα Μίζα/Μανιβέλα Μίζα/Μανιβέλα Φρένο μπροστά (mm) 2 Δίσκοι Δίσκοι 175 Δίσκος 288 Δίσκος 260 Δίσκος 190 Δίσκος 180 Φρένο πίσω (mm) Δίσκος 180 με CBS Δίσκος 220 με CBS Δίσκος 222 Ταμπούρο Ταμπούρο Ταμπούρο Διαστ.Ελαστ.Εμπρός 25* * / / / /90-10 Διαστ.Ελαστ.Πίσω 25* * / / / /90-10 Πλάτος X Μήκος X Ύψος (mm) 1155 x 2295 x x 1910 x x 2005 x x 2010 x x 1910 x x 1920 x 1080 Συνολικό Βάρος ( kg) Χωρ/τητα Ρεζερβουάρ 19 λίτρα 13 λίτρα 14 λίτρα 16 λίτρα 9 λίτρα 5.5 λίτρα ΕΚΘΕΣΗ : Θησέως 71 Καλλιθέα Τηλ.:

Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις.

Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις. Dacia Οι προσδοκίες σας είναι η έμπνευσή μας για ακόμα πιο έξυπνες λύσεις. Αυτό που σας συνδέει με τη Dacia είναι οι έξυπνες επιλογές. Σας αρέσουν οι έξυπνες λύσεις και θέλετε να τις αποκτήσετε σε καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ renault megane coupe. ΝΕΟ renault megane coupe. drive the change. (www.renault.gr)

ΝΕΟ renault megane coupe. ΝΕΟ renault megane coupe. drive the change. (www.renault.gr) ΝΕΟ renault megane coupe ΝΕΟ renault megane coupe (www.renault.gr) φωτογραφιεσ εκδοσησ: P. OTTO, R. SHOEHUYS, T. LEBRALY - προσαρμογη: GENCO POWER SA - εκτυπωθηκε στην ε.ε. - 7711MC3012 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΟ VOLVO S40 Επιδόσεις 6 Περιβάλλον του οδηγού 10 Ψυχαγωγία μέσα στο αυτοκίνητο 16 Προσωπική ασφάλεια 18 Ασφάλεια και περιβάλλον 20

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΤΟ VOLVO S40 Επιδόσεις 6 Περιβάλλον του οδηγού 10 Ψυχαγωγία μέσα στο αυτοκίνητο 16 Προσωπική ασφάλεια 18 Ασφάλεια και περιβάλλον 20 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ VOLVO ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΟΤΙ Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΘΟΡΥΒΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ. ΚΑΙ Ο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΟ ΒΡΑΔΥ. ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΟΥΤ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. ΥΠΑΡΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Toyota Επαγγελματικά. Η πιο αξιόπιστη θέση εργασίας.

Toyota Επαγγελματικά. Η πιο αξιόπιστη θέση εργασίας. Η Νο1 Αυτοκινητοβιομηχανία σε πωλήσεις Επαγγελματικών Οχημάτων την τελευταία 20ετία, εξελίσσεται και σας παρουσιάζει μία μεγάλη γκάμα επιλογών για να καλύψετε κάθε επαγγελματική σας ανάγκη, από το θρυλικό

Διαβάστε περισσότερα

8. Δυναμικό, ευκίνητο και έτοιμο για δράση. 14. Ευέλικτο, άνετο και έτοιμο για όλες τις διαδρομές. 16. Σχεδιασμένο για την τελειότητα.

8. Δυναμικό, ευκίνητο και έτοιμο για δράση. 14. Ευέλικτο, άνετο και έτοιμο για όλες τις διαδρομές. 16. Σχεδιασμένο για την τελειότητα. Mazda6 Mazda6 4. Mazda6. Ένα καθαρόαιμο σπορ αυτοκίνητο. Το στιλ που κόβει την ανάσα είναι μόνο η αρχή. 8. Δυναμικό, ευκίνητο και έτοιμο για δράση. Έτοιμο να οδηγηθεί σε όλες τις συνθήκες. 10. Συντονισμένο

Διαβάστε περισσότερα

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010

10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001. Honda PCX. Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:50 3GKWN600_001 Honda PCX ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ Honda Motor Co., Ltd. 2010 10/06/07 10:58:53 3GKWN600_002 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ο ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΗΣ Αυτό το σκούτερ είναι σχεδιασµένο για να

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ.: Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια. Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια Μαθητές Β Λυκείου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Θεσμική Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης Οδήγησης στην

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα πιο... CC VW PASSAT CC. δες

Ακόμα πιο... CC VW PASSAT CC. δες 31 Πρώτο Θέμα Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012 VW PASSAT CC Ακόμα πιο... CC το νέο VW Passat εν κινήσει Η τετραθέσια coupe έκδοση του Passat ξεκίνησε σαν ένα αυτοκίνητο για «εξειδικευμένο» κοινό, όμως η εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας.

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Να Βρίσκεται Πάντοτε στο Αυτοκίνητο. Περιέχει Χρήσιµες Πληροφορίες για την Ασφάλεια, Λειτουργία και Συντήρηση του Αυτοκινήτου σας. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE Συστάσεις για τα καύσιµα: είτε τη σελίδα 1-1 Συστάσεις για το λάδι του κινητήρα: Βενζινοκινητήρας: Ποιότητα: SG, SH, SJ, SL ή SM Ιξώδες: Κινητήρας 1.6 L ή 2.4 L: SAE 0W-20, 5W-30,

Διαβάστε περισσότερα

Υποδεχτείτε το χειμώνα που έρχεται με τον καλύτερο τρόπο: Τα νέα πακέτα 5 + years SMART PACK. Audi Service

Υποδεχτείτε το χειμώνα που έρχεται με τον καλύτερο τρόπο: Τα νέα πακέτα 5 + years SMART PACK. Audi Service Audi Service Υποδεχτείτε το χειμώνα που έρχεται με τον καλύτερο τρόπο: Τα νέα πακέτα 5 + years SMART PACK. Audi Service Δωρεάν χειμερινός έλεγχος στο Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Συνεργατών Service Audi της

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας ΧΡΥΣΟΥΝ ΜΕΤΑΛΛΙΟΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας Αρχική επιμόρφωση ÑÕÓÏÕÍ ÌÅÔÁËËÉÏÍ ÁÊÁÄÇÌÉÁÓ ÁÈÇÍÙÍ ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΉΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκαίνει τα δόντια σε λιγότερο από 10 λεπτά. Απλή και εύκολη εφαρμογή, εγγυημένο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα!

Λευκαίνει τα δόντια σε λιγότερο από 10 λεπτά. Απλή και εύκολη εφαρμογή, εγγυημένο και εντυπωσιακό αποτέλεσμα! αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Το SmileBright έχει άμεσα αποτελέσματα και είναι ιδανικό για εσάς που θέλετε γρήγορα την τέλεια εμφάνιση για το ραντεβού σας ή για ένα ξεχωριστό event. Κάντε τα δόντια σας πιο

Διαβάστε περισσότερα

NIKON VISION CO., LTD.

NIKON VISION CO., LTD. Since 1917 2 0 1 1-2 0 1 2 2 Στην καρδιά της φύσης Η φύση βρίθει από στιγμές ανείπωτης ομορφιάς που περιμένουν να καταγραφούν πριν χαθούν μια για πάντα. Επομένως, κάθε φορά που εξερευνάτε την ύπαιθρο,

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος 2012-2013 Πρωτοπορία σ ρία στα φο α φ ρη ορ τ η ά τ συσ συστήματ τήμα α θέρμανση τα θ ς

Κατάλογος 2012-2013 Πρωτοπορία σ ρία στα φο α φ ρη ορ τ η ά τ συσ συστήματ τήμα α θέρμανση τα θ ς Κατάλογος 2012-2013 Πρωτοπορία ρία στα φορητά συστήματα θέρμανσης Fan Heaters Inverter Iδανική και ασφαλής θέρμανση με τη χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου. σελ. 4-5 Wick Type Ποιοτική και οικονομική επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Ακόμα πιο εξελιγμένη. Ακόμα πιο εύκολη. Ακόμα πιο έξυπνη.

Ακόμα πιο εξελιγμένη. Ακόμα πιο εύκολη. Ακόμα πιο έξυπνη. Ακόμα πιο εξελιγμένη. Ακόμα πιο εύκολη. Ακόμα πιο έξυπνη. ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ VIERA & ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ & ΗΧΟΥ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ VIERA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ Γιατί να σπαταλάτε το χρόνο σας αναζητώντας

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία αυτόματης εστίασης

Αυτόματη εστίαση (AF): Λειτουργία αυτόματης εστίασης ενός καρέ (AF-S), διαρκής λειτουργία αυτόματης εστίασης Προδιαγραφές της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής SLR D4 της Nikon Τύπος φωτογραφικής μηχανής Μονοοπτική ψηφιακή φωτογραφική μηχανή reflex Υποδοχή φακού Μοντούρα F της Nikon (με σύζευξη AF και επαφές AF)

Διαβάστε περισσότερα

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV!

Energy. Intelligent. Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Intelligent Ιούνιος 2011 Energy Έξυπνες και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης ενέργειας από την παραγωγή έως την τελική διανομή Παρουσιάζουμε τη Schneider Electric TV! Το μέρος όπου μπορείτε να βρείτε τρέχοντα

Διαβάστε περισσότερα

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

όλα-σε-ένα νεση για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ νεση όλα-σε-ένα για οικιακές & εμπορικές εφαρμογές ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DAIKIN ALTHERMA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Θέρμανση, ζεστό νερό χρήσης και ψύξη Βιώσιμες ενεργειακές λύσεις για

Διαβάστε περισσότερα

Τα γνήσια Aftermarket

Τα γνήσια Aftermarket Ο κόσμος της DENSO Ο κόσμος της DENSO Τα γνήσια Aftermarket Κορυφαία παγκοσμίως ανταλλακτικά από μία κορυφαία παγκοσμίως μάρκα Κάθε διανομέας και κάθε συνεργείο χρειάζεται μία μάρκα ανταλλακτικών που να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 36. To e-pass έφθασε και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 2-3

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 36. To e-pass έφθασε και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 2-3 τα νέα της ΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 36 To e-pass έφθασε και στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου 2-3 Η άνοιξη στους κήπους της... Αττικής Οδού 10-11 Οδηγός ασφαλείας για συνεπιβάτη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός αναφοράς καμερών

Οδηγός αναφοράς καμερών Οδηγός αναφοράς καμερών Περιεχόμενα Πίνακες επιλογών 4 Κάμερες FlexiDome I & II 10 Flexidome VF Κάμερες ασφαλείας μεταβλητής εστίασης 12 FlexiDome XT+ & XF Κάμερες ασφαλείας υψηλής αντοχής 14 FlexiDome

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!!

Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο ΠΙΟ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ!!! Ο απόλυτος ρυθμιστής ρεύματος! Το μοναδικό με εσωτερική οθόνη Και δυνατότητα ρυθμίσεων εντός οχήματος Μετέτρεψε το αυτοκίνητο σου

Διαβάστε περισσότερα

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace

SmILE. Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Ι. Αυτοκίνητο και κλίµα SmILE Όλα όσα θα θέλατε να µάθετε για το χαµόγελο της Greenpeace Πόσο συµβάλλει η αυτοκίνηση στην αλλαγή του κλίµατος; Το διοξείδιο του άνθρακα (CO 2 ), το οποίο εκλύεται ως καυσαέριο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοπλισμός για την παραγωγή Κομπόστας Ανακύκλωση Οργανικών Υλικών

Εξοπλισμός για την παραγωγή Κομπόστας Ανακύκλωση Οργανικών Υλικών Στατικός Κάδος 220 LT ή 330 LT Εξοπλισμός για την παραγωγή Κομπόστας Ανακύκλωση Οργανικών Υλικών Στατικός Κάδος 700 LT ή 980 LT Θρυμματιστής IKRA Προ-κομποστοποιητής Σεβόμαστε το περιβάλλον ανακυκλώνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη έκθεση αγοράς ετοιμοπαράδoτων όπλων και αξεσουάρ στην Ελλάδα!

Η μεγαλύτερη έκθεση αγοράς ετοιμοπαράδoτων όπλων και αξεσουάρ στην Ελλάδα! Η μεγαλύτερη έκθεση αγοράς ετοιμοπαράδoτων όπλων και αξεσουάρ στην Ελλάδα! Αθήνα - Κέντρο & Δίπλα από την είσοδο των ΚΤΕΛ Κηφισού Εδώ έχετε μόνο προνόμια! Πάνω από 80 χρόνια τώρα, λειτουργούμε έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Οικιακών Εφαρμογών

Κατάλογος Οικιακών Εφαρμογών Κατάλογος Οικιακών Εφαρμογών 14 www.daikin.gr Περιεχόμενα Η Ιστορία της Daikin Η Ιστορία της Daikin Τεχνολογία Streaer Τεχνολογία Inverter Ururu Sarara Online Controller Daikin & Περιβάλλον Eco Design

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΑ ΝΕΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΙΔΗΡΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ ΕΚΔΟΣΗ 01 ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΝΕΑ ΤΑ 10.8V ΓΙΝΟΝΤΑΙ XR A C D 18V XR LI-ION ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΔΡΑΠ/ΒΙΔΟ DCD985L2 Ανθεκτικό 3 ταχ. Πλήρως μεταλλικό κιβώτιο για αυξημένη διάρκεια εργασίας και ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές

Οδηγός Συστηµάτων. Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές Οδηγός Συστηµάτων Προϊ ντα, υπηρεσίες και συστήµατα ελέγχου για ολοκληρωµένες λ σεις κλιµατισµο και ψ ξης σε εµπορικές και βιοµηχανικές αγορές ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύστηµα µόνο ψύξης Σύστηµα αντλίας

Διαβάστε περισσότερα