ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. ΠΡΟΣ: Εφημερίδα: α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ β) ΘΑΡΡΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. ΠΡΟΣ: Εφημερίδα: α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ β) ΘΑΡΡΟΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ./νση : Αντικάλαμος Καλαμάτα Τηλ : , FAX : Πληροφορίες: Π.Χειλάς ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Βαθμός Ασφαλείας Καλαμάτα 14/10/2011 Αριθμ. Πρωτ.: 4144 ΠΡΟΣ: Εφημερίδα: α) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ β) ΘΑΡΡΟΣ KOIN.: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη: α/α Αιτιολογία Πληροφορίες 1. Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το εργαστήριο Γεωργικών Υδατικών Πόρων και Γεωργικού Περιβάλλοντος του τμήματος ΒΙΟΘΕΚΑ του ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Προδιαγραφών κος Παναγιώτης Χειλάς Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την πρόσκληση και τις τεχνικές προδιαγραφές από το Διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΤΕΙ Καλαμάτας: Οι προσφορές πρέπει να είναι σφραγισμένες και να κατατεθούν μέχρι τις και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου (γραφείο 24) (τηλ: φαξ: ). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΤΕΙ -Κ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΝΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι στην εφημερίδα να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών & Κ.Π.Σ. του ΑΤΕΙ Καλαμάτας (τηλ ) για την οικονομική τους τακτοποίηση.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (A.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ./νση : Αντικάλαμος Καλαμάτα Τηλ : , FAX : Πληροφορίες : Π.Χειλάς ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το εργαστήριο Γεωργικών Υδατικών Πόρων και Γεωργικού Περιβάλλοντος του τμήματος ΒΙΟΘΕΚΑ του ΑΤΕΙ Καλαμάτας. Βαθμός Ασφαλείας Καλαμάτα 14/10/11 Αριθμ. Πρωτ.: 4144 Βαθμός Προτεραιότητας : ΠΡΟΣ: KOIN.: Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις: 1.1. Του Ν.2522/1997 «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.», 1.2. Του Ν.Δ. 2362/95 (ΦΕΚ 247/τ. Α / ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 1.3. Του Ν. 1404/83 (ΦΕΚ 173/τ. Α / ) «Δομή και Λειτουργία των Τ.Ε.Ι.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 1.4. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/τ. Α / ) «Περί Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 1.5. Του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό Δίκαιο..» Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ. Α / )«Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, 1.7. Του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/τ. Α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.) Το Π.Δ. 60/2007, Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και

3 υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7 ης Σεπτεμβρίου 2005 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083/2005 της 19 ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/14/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων). 2. Τις απόφασεις Συμβουλίου του ΑΤΕΙ-Κ 11/ , θέμα 61 ο «Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το εργαστήριο Γεωργικών Υδατικών Πόρων και Γεωργικού Περιβάλλοντος του τμήματος ΒΙΟΘΕΚΑ του ΑΤΕΙ Καλαμάτας».. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε 1. Την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το εργαστήριο Γεωργικών Υδατικών Πόρων και Γεωργικού Περιβάλλοντος του τμ. ΒΙΟΘΕΚΑ του ΑΤΕΙ Καλαμάτας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης μέχρι του ποσού των είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ,00), συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 2. Τα προς προμήθεια είδη αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης. 3. Οι προσφορές θα είναι σε σφραγισμένο φάκελο επί του οποίου θα αναγράφεται ο αριθμός της προκήρυξης. 4. Η παράδοση της ολικής ποσότητας ή της παροχής εργασίας θα γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σε χώρο που θα υποδειχθεί, όπου και θα παραλειφθούν από την αρμόδια Επιτροπή. 5. Η δαπάνη μεταφοράς θα βαρύνει τον προμηθευτή. 6. Ο υποψήφιος που θα ανακηρυχθεί μειοδότης θα υπογράψει σχετική σύμβαση με την οποία θα καθορισθούν λοιπές λεπτομέρειες. 7. Ο ανάδοχος - μειοδότης επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής: 3% υπέρ ΜΤΠΥ στην καθαρή αξία 2% χαρτόσημο επί του ΜΤΠΥ 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 8. Στην καθαρή αξία θα γίνει παρακράτηση φόρου 4% για την προμήθεια υλικών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ του Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α/94) ή 8% για την παροχή υπηρεσιών. 9. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον προμηθευτή, σύμφωνα με τον Ν.3548/07 άρθρ.4 παραγρ.3, έτσι όπως συμπληρώθηκε, με το Ν.3801/09.

4 10. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το ελληνικό Δημόσιο. 11. Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης της προκήρυξης εφ όσον κρίνει κάτι τέτοιο απαραίτητο. 12. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι τις 10/11/2011 και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου (γραφείο 24) στις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΑΤΕΙ-Κ (τηλ: , φαξ: , κα Αγγελοπούλου). Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος και ο αριθμός πρωτοκόλλου της προκήρυξης. Σε περίπτωση που το ΑΤΕΙ-Καλαμάτας είναι κλειστό λόγω ανωτέρας βίας (κατάληψη κ.λ.π.), υπάρχει η δυνατότητα παράτασης τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λειτουργίας του ΑΤΕΙ-Κ για την κατάθεση των προσφορών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΑΤΕΙ-Κ Ανδρέας Κανάκης Καθηγητής

5 ΑΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Γεωργικών Υδατικών Πόρων και Γεωργικού Περιβάλλοντος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρήστος Μουρούτογλου ΤΗΛ Καλαμάτα, 07/07/2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ: Τμήμα Προϋπολογισμού, Δαπανών & Κ.Π.Σ. ΚΟΙΝ.: Α) Αντιπρόεδρο Οικονομικών Υποθέσεων Β) Δ/ντη Σ.ΤΕ.Γ. Θέμα: «Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το εργαστήριο Γεωργικών Υδατικών Πόρων και Γεωργικού Περιβάλλοντος» Παρακαλώ όπως προβείτε στην έγκριση του χρηματικού ποσού των δεκαοκτώ τριακόσια εικοσιέξι χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ) περιλαμβανομένου του ΦΠΑ για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για το εργαστήριο Γεωργικών Υδατικών Πόρων και Γεωργικού Περιβάλλοντος που θα εξυπηρετήσει στην οργάνωση των εργαστηριακών μαθημάτων και τους ερευνητικούς σκοπούς του εργαστηρίου: 1. Μία (1) συσκευή μέτρησης παρακράτησης εδαφικής υγρασίας (προσδιορισμός pf), με εκτιμώμενη τιμή 5.100,00 με ΦΠΑ. 2. Ενός (1) κλιβάνου ξήρανσης 630 lt, με εκτιμώμενη τιμή με ΦΠΑ 3. Ενός (1) συστήματος άλεσης δειγμάτων (αποξηραμένων φύλλων κυρίως), με εκτιμώμενη τιμή 4300,00 με ΦΠΑ 4. Ενός (1) φορητού οργάνου μέτρησης του υδατικού δυναμικού των φύλλων με εκτιμώμενη τιμή με ΦΠΑ 5. Μίας (1) λεκάνης εξάτμισης class A με αισθητήρα στάθμης νερού με εκτιμώμενη τιμή με ΦΠΑ. Συνημμένα: Τεχνικές προδιαγραφές εργαστηριακού εξοπλισμού Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου: Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Χρήστος Μουρούτογλου Καθηγητής Εφαρμογών Ευστράτιος Γεωργόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

6 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΣΥΣΚΕΥΉ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΡΆΤΗΣΗΣ ΕΔΑΦΙΚΉΣ ΥΓΡΑΣΊΑΣ (ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΌΣ PF) 1. Το όργανο να είναι κατάλληλο για μετρήσεις pf από 0 2.0, (0 0.1 bar) 2. Να περιλαμβάνει δοχείο άμμου 3. Να περιλαμβάνει συνθετική άμμο κοκκομετρίας 73 micron 4. Να περιλαμβάνει υφασμάτινο φίλτρο microns 5. Να περιλαμβάνει πίνακα ελέγχου 6. Να περιλαμβάνει στατώ ρύθμισης υποπίεσης 7. Να περιλαμβάνει δοχείο παροχής νερού 10 λίτρων με στήριγμα 8. Να περιλαμβάνει κιτ O-rings για την συγκράτηση του φίλτρου στα δαχτυλίδια 9. Να περιλαμβάνει σετ διαφόρων εξαρτημάτων 10. Να μπορεί να δεχτεί μέχρι 40 δείγματα ταυτόχρονα των 100 ml 11. Να μπορεί να παραμείνει γεμάτο με νερό έπ άπειρον 12. Να διαθέτει δαχτυλίδι από χαλκό για την αποφυγή δημιουργίας άλγης. 13. Η συσκευή να φέρει σήμανση CE Mark 14. Η συσκευή να συνοδεύεται από βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας με την οποία βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτής έχει υποστεί service training. 2. ΚΛΊΒΑΝΟΣ ΞΉΡΑΝΣΗΣ 1. Ο κλίβανος να είναι κατάλληλος για διαδικασίες ξήρανσης και αποστείρωσης με αναγκαστική κυκλοφορία αέρα. 2. Να διαθέτει κατ ελάχιστο 600 lt ωφέλιμο χώρο 3. Να διαθέτει εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας 5 βαθμούς πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 250 ο C. 4. Να διαθέτει ομοιογένεια θερμοκρασίας ±2,5%. 5. Να έχει σταθερότητα θερμοκρασίας 0,2%. 6. Η μέγιστη ισχύς του να είναι 3000 Watt. 7. Να έχει υποστεί δοκιμές θερμοκρασιακής ομοιογένειας και σταθερότητας κατά DIN και δοκιμές ασφαλείας κατά EN Το εξωτερικό του φούρνου να είναι βαμμένο με εποξική ρητίνη. 9. Η εξωτερική πόρτα, ο διπλός θάλαμος και οι δίσκοι να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI Να διαθέτει ρυθμιζόμενη εισαγωγή αέρα. 11. Η ρύθμιση θερμοκρασίας να γίνεται από ψηφιακό ηλεκτρονικό ρυθμιστή με μικροεπεξεργαστή (P.I.D), 12. Το αισθητήριο θερμοκρασίας να είναι PT-100, με ανάλυση θερμοκρασίας 0,1 ο C. 13. Να διαθέτει βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα με εσωτερικό σύστημα ανεμιστήρα, με πλάκα αερισμού από ανοξείδωτο ατσάλι. 14. Να παραδοθεί πλήρως εξοπλισμένος με δεκατέσσερα διάτρητα ράφια από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 με ρυθμιζόμενο ύψος και σύστημα μη ολίσθησης. Ο φούρνος θα πρέπει να μπορεί να δεχτεί συνολικά μέχρι και 23 ράφια. 3. ΣΎΣΤΗΜΑ ΆΛΕΣΗΣ ΔΕΙΓΜΆΤΩΝ (ΑΠΟΞΗΡΑΜΈΝΩΝ ΦΎΛΛΩΝ ΚΥΡΊΩΣ) 1. Ο μύλος να επιδέχεται ρύθμιση στο μέγεθος των σωματιδίων. Η ρύθμιση αυτή να γίνεται με την αλλαγή κατάλληλων προσαρμοστικών στην έξοδο του μύλου για διαστάσεις σωματιδίων όπως παρακάτω : 6.0, 5.0, 4.0, 3.0, 2.0, 1.5, 1.0, 0.8, 0.5, και 0.2 χιλιοστά. (Ο μύλος θα πρέπει να συνοδεύεται με ένα προσαρμοστικό των 2.0 χιλιοστών). 2. Ο καθαρισμός του χώρου άλεσης να είναι πολύ εύκολος. 3. Το μύλο να συνοδεύουν όλα τα υλικά (βουρτσάκια, κλπ) για τον καθαρισμό του θαλάμου άλεσης. 6

7 4. Να διαθέτει ειδικό σύστημα ασφαλείας που σταματάει την άλεση σε περίπτωση που ανοιχθεί η πόρτα του θαλάμου άλεσης καθώς και σύστημα για προστασία υπερφόρτωσης. 5. Ο θάλαμος άλεσης να κλείνει ερμητικά ώστε να επιτυγχάνεται η κατακράτηση της σκόνης εντός του θαλάμου. 6. Η λειτουργία του μύλου να βασίζεται σε 3 περιστρεφόμενα μαχαίρια από ανοξείδωτο σκληρό ατσάλι AISI Ο έλεγχος της ταχύτητας να γίνεται ηλεκτρονικά και να διαθέτει εύρος από 50 έως 6000 rpm. 8. Ο Όγκος εργασίας του να είναι περίπου 300 ml. 9. Να διαθέτει προστασία IP Να διαθέτει ισχύς: 1000 W. 11. Η τάση τροφοδοσίας του να είναι από 220 Volts / 50 Hz. 12. Να διαθέτει διαστάσεις περίπου 250 x 330 x 480 χιλιοστά (Πλάτος x Ύψος x Βάθος). 13. Να διαθέτει βάρος περίπου 12 κιλά. 14. Ο μύλος να συνοδεύεται επίσης από 12 πλαστικούς σωλήνες των 35 cc και μία ξύλινη βάση για τους σωλήνες. 4. ΦΟΡΗΤΌ ΌΡΓΑΝΟ ΜΈΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΎ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΤΩΝ ΦΎΛΛΩΝ 1. Πλήρως φορητό σύστημα μέτρησης του υδατικού δυναμικού των φύλλων 2. Ο θάλαμος και ο μετρητής πίεσης να είναι κατάλληλος για δοκιμές έως και 40 BAR 3. Το όργανο να είναι σχεδιασμένο για την ακριβή και ασφαλή μέτρηση και τον υπολογισμό του stress νερού, φυτικών ιστών. 4. Η μέθοδος μέτρησης να είναι άμεση με αποτέλεσμα την αποφυγή ανακριβειών και παρεμβολών που εισάγουν οι έμμεσες μέθοδοι. 5. Ο θάλαμος δοκιμών του οργάνου να είναι ευρύχωρός ώστε να μπορούν να μελετηθούν μεγάλα δείγματα ιστών και φύλλων. 6. Εν τούτοις ο διαθέσιμος όγκος του θαλάμου να μπορεί να μειωθεί αν το επιθυμεί ο χρήστης με την χρήση κατάλληλων μειωτήρων. 7. Το δοχείο πιέσεως και τα καπάκια να είναι κατασκευασμένα από στέρεο υψηλής ποιότητας ορείχαλκο ( και να μην χρησιμοποιείται αλουμίνιο το οποίο είναι ελαφρύ υλικό αλλά σημαντικά πιο αδύναμο και περισσότερο επιρρεπή στο να υποστεί ρωγμές από την μεγάλη πίεση.. 8. Η κεφαλή να είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να παρέχει 100% ασφάλεια και ταυτόχρονα η σύνδεση / αποσύνδεση να είναι πολύ γρήγορη και εύκολη. 9. Να υπάρχει ειδικός σχεδιασμός του συστήματος σφράγισης του θαλάμου που θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της καταστροφής βλαστού και των φύλλων. 10. Να υπάρχει δυνατότητα η παρεχόμενη πίεση συνεχώς να παρακολουθείται από μετατροπέα πίεσης τύπου ημιαγωγού. 11. Ο χρήστης να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ελέγξει την πίεση μέσω της οθόνης υγρών κρυστάλλων που διαθέτει η συσκευή. 12. Ο χρήστης να μπορεί ανά πάσα στιγμή μπορεί να «παγώσει» την ένδειξη της πίεσης με το απλό πάτημα ενός πλήκτρου. Ώστε να μην είναι αναγκασμένος να παρακολουθεί και να σημειώνει συνεχώς την ένδειξη κάποιου αναλογικού μανομέτρου, όπως τα παλαιάς τεχνολογίας συστήματα. 13. Ο χρήστης να μπορεί να επιλέξει ανάλογα με το βαθμό χρήσης του οργάνου μεγάλη ή μικρή φιάλη πεπιεσμένο αέρα. 14. Κανονική περιοχή πίεσης λειτουργίας : 0-40 BAR. 7

8 15. Να υπάρχει βαλβίδα ασφαλείας : Ρυθμιζόμενη (το εργοστάσιο την τοποθετεί στα 40 Bar) 16. Δυνατότητα χρησιμοποιούμενο αέριου : Άζωτο, ή πεπιεσμένος αέρας, ή Διοξείδιο του άνθρακα. 17. Τροφοδοσία: μέσω 9 Volts μπαταρία. 18. Όγκος θαλάμου: 0.54 λίτρα (βάθος θαλάμου 136 χιλιοστά) 19. Ολικές διαστάσεις οργάνου: 320 Χ 255 Χ 155 χιλιοστά. 20. Η συσκευή να περιλαμβάνει: Κυρίως σώμα συσκευής 21. Η συσκευή να περιλαμβάνει: Εύκαμπτος σωλήνας σύνδεσης της φιάλης με την συσκευή ο οποίος να φέρει δύο κονέκτορες ταχείας σύνδεσης - αποσύνδεσης. 22. Η συσκευή να περιλαμβάνει: στεγανωτικά πίεσης 23. Η συσκευή να περιλαμβάνει: στεγανωτικό γράσο σιλικόνης 24. Η συσκευή να περιλαμβάνει: Φιάλη πεπιεσμένου αέρα 3 λίτρων 25. Η συσκευή να περιλαμβάνει: Ρεγουλατόρος και διπλό μανόμετρο 26. Η συσκευή φέρει σήμανση CE Mark. 27. Η συσκευή συνοδεύεται από βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας με την οποία βεβαιώνεται ότι ο προμηθευτής έχει υποστεί service training. 5. ΛΕΚΆΝΗ ΕΞΆΤΜΙΣΗΣ ΝΕΡΟΎ CLASS A ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΉΡΑ ΣΤΆΘΜΗΣ ΝΕΡΟΎ 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συνδέσει την ανωτέρω διάταξη με τον υπάρχοντα μετεωρολογικό σταθμό του ΑΤΕΙ Καλαμάτας 2. Η λεκάνη εξάτμισης να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα 3. Η λεκάνη εξάτμισης διαθέτει κρουνό αποχέτευσης 4. Η διάμετρος της λεκάνης να είναι 1206mm 5. Το ύψος της λεκάνης να είναι 245mm 6. Ο αισθητήρας να έχει: 5.1 Περιοχή μέτρησης 0-1m, 5.2 Αυτόματη αντιστάθμιση της βαρομετρικής πίεσης 5.3 Θερμοκρασία λειτουργίας -50 ο C έως +80 ο C 5.4 Ακρίβεια 0.1% FS 5.5 Σήμα εξόδου V 8

9 6. ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ: 1. Ο ανάδοχος να δίνει 1 έτος (τουλάχιστον) εγγύησης καλής λειτουργίας με άμεση αντικατάσταση εξαρτημάτων που μπορεί να υποστούν φθορά λόγο κακής ποιότητας. 2. Η εγγύηση να καλύπτει επισκευή βλαβών που οφείλονται σε αστοχία υλικών. 3. Τα υλικά να φέρουν στο σύνολό τους σήμα CE 4. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, υποχρεούνται να προσκομίσουν περιλαμβανομένης της προσφοράς των και φύλλο συμμόρφωσης για το σύνολο των ζητούμενων τηρώντας την ΙΔΙΑ αρίθμηση με αυτή που ακολουθήθηκε στις ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές. Το φύλλο συμμόρφωσης να συνοδεύεται επιπλέον από έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο οποίο να αναγράφονται τα εξής: "Α) Το φύλλο συμμόρφωσης των προδιαγραφών του προτεινόμενου εξοπλισμού της εταιρείας μας απαντά στο σύνολο των ζητούμενων των τεχνικών προδιαγραφών (με το χαρακτηρισμό καλύπτει ή δεν καλύπτει) και Β) Στο φύλλο συμμόρφωσης έχει τηρηθεί η τηρούμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές αρίθμηση". Ο συντάκτης, Χρήστος Μουρούτογλου Καθηγητής Εφαρμογών 9

ΑΔΑ: Β4ΣΠ46914Ο-ΦΩ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: Β4ΣΠ46914Ο-ΦΩ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ./νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 14/12/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΑΤΕΙ Καλαμάτας ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού για την: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.Δ/νση : Αντικάλαμος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014

ΠΡΟΣ: Προτεινόμενη ημερομηνία δημοσίευσης: 13/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση : Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ δις) για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου με κωδικό CPV 42924710-9

ΕΝΑΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ δις) για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου με κωδικό CPV 42924710-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 21-8-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση : Αρετής Νιώτη & Σκορδιλών 24 Τ.Κ. 71 202, Ηράκλειο Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της ΚΓ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Σερπετσιδάκη Ιωάννα, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧAΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.Δ/νση: ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΟΥ & ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 1 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46914Γ-ΥΤΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 21-3-2014 Αριθμ. Πρωτ. 13242

ΑΔΑ: ΒΙΞΒ46914Γ-ΥΤΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 21-3-2014 Αριθμ. Πρωτ. 13242 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

ΘΕΜΑ : Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ή το ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ (όποιος οριστεί ως φορέας) δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κομοτηνή, 30/07//2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β. του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,

Α Π Ο Φ Α Σ Η. β. του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α 19) «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β49Τ6ΣΙ-ΕΥ5 Πειραιάς, 18 /5/2012 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 24/6/204 Αρ. πρωτ.: Γ -204-873 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ερευνητικού - εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ.-Τμ.Α Α.Δ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 17-6-2015 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. AΔΑ Β499469Η25-Ν3Φ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-4 -2012 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 10

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο

ΘΕΜΑ: Επανάληψη διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ.πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Φ.358/10/26467/17-12-2010) για την επιλογή αναδόχου για τo έργο με τίτλο Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ.πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Φ.358/42/23435 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax Ε-mail ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Μελέτης : 66/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΕΥΧΗ 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002367851 2014-10-29

14PROC002367851 2014-10-29 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.10.29 13:31:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 688ΛΟΡ1Θ-3Ρ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 29-10 - 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 76/2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002423605 2014-11-24

14PROC002423605 2014-11-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0Χ46Ψ8Ζ6-Μ4Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 02/12/2013 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθμ.Πρωτ. 9289 Fax: 210.347.1105 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 14.03. 2013 Α.Π.: 4919 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Εργαστηριακού

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002218695 2014-08-04

14PROC002218695 2014-08-04 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.01 11:48:25 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΛΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 3847/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την προμήθεια Ιατρικών Αερίων» ΣΧΕΤ. : 1. Η αριθμ. 95/30-04-2015 απόφαση του Δ.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 15PROC002838008 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2015-06-10 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΔΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 10 Ιουνίου 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3683 Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)».

ΘΕΜΑ : «Ανακοίνωση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού υλικού αναλώσιμου (Ιατρικές Προμήθειες)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΔΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ικαρία 30/06/2014 Αρ.Πρωτ. :2017 Διεύθυνση: Άγιος Κήρυκος Τ.Κ. 83 300 Ικαρία Πληροφορίες: Βασιλάκη Λεμονιά Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου E-mail: legadv@nagref.gr Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα