Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς : Τα μέλη της Επιτροπής Κοιν. : Γρ. Προμηθειών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χ. Ραζή ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: Θέμα : Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Πρώιμη Ανίχνευση και Έγκαιρη παρέμβαση για την διάγνωση και αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας και κώφωσης» και «Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)» Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : 1. Του ισχύοντος οργανισμού του Ε.Ι.Κ. Β.Δ. 703/72( ΦΕΚ 201/ ) 2. Του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ε.Ι.Κ.(ΥΠ. Απόφαση Φ60/Δ3Α/1770/ ). 3. Του Π.Δ. 60/2007(ΦΕΚ 64/Α) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 4. Το Π.Δ. 118/ περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίων. 5. Του Ν. 2362/95(ΦΕΚ 247/95 περί Δημοσίου Λογιστικού και δαπανών του Κράτους. 6. Του Ν. 2286/ περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. 7. Την υπ αριθμ. 4/ (θέμα 1 ο Η.Δ.) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Κ. Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ, βάσει των επισυναπτομένων τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση των προγραμμάτων «Πρώιμη Ανίχνευση και Έγκαιρη παρέμβαση για την διάγνωση και αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας 1

2 και κώφωσης» και το πρόγραμμα «Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)», για το διάστημα 1/11/ /12/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Τριάντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (38.500,00 ), περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., το οποίο αναλύεται ως ακολούθως: ποσό είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (26.500,00 ) για το έργο «Πρώιμη Ανίχνευση και Έγκαιρη παρέμβαση για την διάγνωση και αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας και κώφωσης» και ποσό δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000,00 ) για το έργο «Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)». ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ (Ζαχάρωφ 1, Αθήνα) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: , ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ: (βαρύνουν τον προμηθευτή) ΜΤΠΥ: 3% επί της συμβατικής αξίας Χαρτόσημο: 2% επί της παραπάνω κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου: 20% επί του χαρτοσήμου (2%) Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων: 0,10% επί της καθαρής αξίας Χαρτόσημο: 3% επί της ως άνω κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου: 20% επί του ως άνω χαρτοσήμου (3%) Παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ του Ν. 2238/1994). ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν στο τηλέφωνο (κα Χρύσα Ραζή). Συνημμένη Προκήρυξη: Φύλλα Επτά (7) Ο Διοικητής - Πρόεδρος του Δ.Σ. Τούσιας Γεώργιος 2

3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ζαχάρωφ 1, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Ραζή Χρυσή Τηλ.: Φαξ.: e- mail: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Είδος διαγωνισμού Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός Κριτήριο Χαμηλότερη τιμή Είδος έργου 1. Πρώιμη Ανίχνευση και Έγκαιρη παρέμβαση για την διάγνωση και αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας και κώφωσης 2. Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) Αναθέτουσα Αρχή Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (Ν.Π.Δ.Δ.) Προϋπολογισμός ,00 περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% [26.500,00 (Πρώιμη Ανίχνευση και Έγκαιρη παρέμβαση για την διάγνωση και αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας και κώφωσης) ,00 (Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)] Λήξη κατάθεσης προσφορών , Πέμπτη και ώρα μ.μ. Ημερομηνία Διενέργειας , Πέμπτη και ώρα μ.μ. Τόπος διενέργειας Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, Ζαχάρωφ 1 - Αθήνα Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών Τριμελής Επιτροπή που ορίστηκε δυνάμει της με αριθμό 2710/13/10/14/Φ40 απόφασης του Προέδρου. Χρόνος εκτέλεσης του έργου 1/11/ /12/2014 3

4 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών προκηρύσσει και διεξάγει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με τίτλο υλοποίηση των προγραμμάτων «Πρώιμη Ανίχνευση και Έγκαιρη παρέμβαση για την διάγνωση και αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας και κώφωσης» και «Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.)», για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας του Ιδρύματος στο πλαίσιο εξυπηρέτησης του σκοπού του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα: 1. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/Α/1974), «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». 2. Το Ν 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες διατάξεις». 3. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 4. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» 5. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/α/2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 6. Το Ν 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της της 25 ης Φεβρουαρίου 1992, όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007». 7. Την Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Κράτους (ΝΣΚ) με αριθμό 117/2009, σύμφωνα με την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρμόζεται στις διαγνωστικές διαδικασίες. 8. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», 9. Την Αριθμ /739/ (ΦΕΚ 1291/Β/2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν 2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 10. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 11. Το Π.Δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α/1998) «Διαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου». 4

5 12. Τον ισχύοντα οργανισμό του Ε.Ι.Κ. Β.Δ. 703/72( ΦΕΚ 201/ ). 13. Τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ε.Ι.Κ. (ΥΠ. Απόφαση Φ60/Δ3Α/1770/ ). 14. Την υπ αριθμ. 4/ (θέμα 1 ο Η.Δ.) απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ι.Κ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν 2362/1995, σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 12, του 2286/1995 και την Αριθ. ΥΑ Π1/3305/2010, στην έδρα του ΕΙΚ, επί της οδού Ζαχάρωφ 1, στην Αθήνα. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να υποβάλλουν τις προσφορές τους μέσα σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ., στο Πρωτόκολλο του ΕΙΚ, επί της οδού Ζαχάρωφ 1 στην Αθήνα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών πρέπει να είναι παρόντες τα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, ενώ μπορεί να είναι παρών και ένας εκπρόσωπος από κάθε ανάδοχο. Οι τιμές προσφοράς θα δίνονται με υπογεγραμμένο τον πίνακα οικονομικής προσφοράς, συμπληρωμένο με τιμές ανά ειδικότητα απασχολούμενου ατόμου σε ευρώ. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος με τη μικρότερη συνολική τιμή προσφοράς, εφόσον αυτή καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Επομένως, επί ποινή αποκλεισμού απορρίπτονται οι προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας. Ο ανάδοχος βαρύνεται και με τις νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις ήτοι: ΜΤΠΥ: 3% επί της συμβατικής αξίας Χαρτόσημο: 2% επί της παραπάνω κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου: 20% επί του χαρτοσήμου (2%) Υπέρ της ενιαίας αρχής δημοσίων συμβάσεων: 0,10% επί της καθαρής αξίας Χαρτόσημο: 3% επί της ως άνω κράτησης ΟΓΑ χαρτοσήμου: 20% επί του ως άνω χαρτοσήμου (3%) Παρακρατείται φόρος εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 55 παρ. 1 εδ. στ του Ν. 2238/1994). 5

6 Στον παρόντα διαγωνισμό δύναται να συμμετέχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, μεμονωμένα ή σε κοινοπραξία και δύναται να υποβληθεί προσφορά για τα δύο προγράμματα μαζί ή για ένα από αυτά. Τέλος, μετά την κατάθεση των προσφορών, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος του έργου υποχρεούται να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό (επιστημονικό, βοηθητικό, υποστηρικτικό και διοικητικό κατά προτίμηση με γνώση Ε.Ν.Γ. σε επίπεδο επάρκειας) για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων: (1) Πρώιμη Ανίχνευση και Έγκαιρη παρέμβαση για την διάγνωση και αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας και κώφωσης και (2) Εκμάθησης Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) και συγκεκριμένα ως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα οικονομικής προσφοράς που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας: Α. ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Πόλη Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Ώρες εργασίας Αθήνα ΠΕ ιατρών με ειδικότητα Ω.Ρ.Λ. 2 4 ΤΕ κοινωνικών λειτουργών 1 4 ΤΕ/ΠΕ λογοθεραπευτής 1 4 ΠΕ ειδικών παιδαγωγών 2 4 ΔΕ Βρεφονηπιοκόμος 1 4 Συντονιστές 1 6 Διερμηνέας Ε.Ν.Γ. 1 4 Θεσσαλονίκη ΠΕ ιατρών με ειδικότητα Ω.Ρ.Λ. 1 4 ΤΕ κοινωνικών λειτουργών 1 4 ΤΕ/ΠΕ λογοθεραπευτής 1 4 ΠΕ ειδικών παιδαγωγών 1 4 Συντονιστές 1 6 ΠΕ Ψυχολόγο 1 4 Ποσό 6

7 Β. ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ Πόλη Ειδικότητα Αριθμός ατόμων Ώρες εργασίας Αθήνα Δάσκαλος Ε.Ν.Γ. 2 8 Θεσσαλονίκη Δάσκαλος Ε.Ν.Γ. 1 8 Πάτρα Δάσκαλος Ε.Ν.Γ. 2 8 Ποσό Ο ανάδοχος υποχρεούται το αργότερο κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει εγγυητική καλής εκτέλεσης του έργου ποσού ύψους 5% επί του ποσού της τιμής που θα προσφερθεί μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της προσφοράς του, ο προσφέρων θα περιέχει α) φάκελο δικαιολογητικών και β) φάκελο με οικονομική προσφορά. Πάνω στο φάκελο της προσφοράς πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται: Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Τα στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου Το/τα πρόγραμμα/ -τα στα οποία απευθύνεται η προσφορά Η οικονομική προσφορά θα εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η φράση «οικονομική προσφορά» και θα περιλαμβάνεται στο φάκελο της προφοράς. Ειδικότερα στο φάκελο της προσφοράς θα περιλαμβάνονται τα κάτωθι: Α. Δικαιολογητικά : Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: (α) να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν (β) να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ 60/2007. Για τα νομικά πρόσωπα η δήλωση υποβάλλεται από τον ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 7

8 - δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη διαδικασία. - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής και ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις, - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που το συμμετέχον/ συμμετέχοντα πρόσωπα δεν υποχρεούνται σε εγγραφή σε επιμελητήριο ή άλλη ισοδύναμη επαγγελματική οργάνωση δεν υφίσταται υποχρέωση προσκόμισης σχετικής υπεύθυνης δήλωση εγγραφής. - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), - δεν είναι ένοχοι υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών. Για τα νομικά πρόσωπα η δήλωση υποβάλλεται από τον ή τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. - δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. Β. Οικονομική Προσφορά : Στην οικονομική του προσφορά ο Προσφέρων θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πίνακα οικονομικής προφοράς, ή σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για το ένα από τα δύο προαναφερόμενα έργα, το τμήμα αυτού που αφορά στο έργο για το οποίο κατατίθεται η προσφορά, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο. Η τιμή που θα λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του μειοδότη θα είναι εκείνη που θα προκύπτει από το σύνολο του πίνακα οικονομικής προσφοράς. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η υποβαλλόμενη προσφορά οφείλει να πληροί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που είναι αναγκαίες για την ομαλή εκτέλεση των προγραμμάτων στα οποία αφορά ο παρόν και εξυπηρετούν τους σκοπούς του ιδρύματος, ως ακολούθως: Ο ανάδοχος αναλαμβάνει: 8

9 (α) την υποστήριξη της επιστημονικής και διοικητικής δομής του προγράμματος της Πρώιμης Ανίχνευσης και Έγκαιρης Παρέμβασης για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας και κώφωσης, οφείλει δε να καλύπτει τις ανάγκες όλου του νεογνικού, βρεφικού και παιδικού πληθυσμού με ειδικό εκπαιδευτικό και ιατρικό προσωπικό (ιατροί Ω.Ρ.Λ., ειδικοί παιδαγωγοί, λογοθεραπευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, συντονιστές και διοικητικό προσωπικό) στο ΕΙΚ Αθήνας και στο παράρτημα αυτού στη Θεσσαλονίκη ή/ και (β) την υποστήριξη της επιστημονικής και διοικητικής δομής του προγράμματος εκμάθησης της Ελληνικής νοηματικής γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) με ειδικό επιστημονικό προσωπικό (δασκάλους Ε.Ν.Γ., Διερμηνείς Ε.Ν.Γ. συντονιστές και διοικητικό προσωπικό) στο ΕΙΚ Αθήνας και στα παραρτήματα αυτού στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει πρόγραμμα προώθησης και επικοινωνίας των προγραμμάτων προσυμπτωτικού ελέγχου και εκμάθησης της Ε.Ν.Γ. και σχετικών με αυτά δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και της εμπέδωσης της αξίας αυτών των δράσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει συντονιστή/ - ές, υπευθύνους για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οφείλει να καταθέτει μηνιαίως απολογιστικές αναφορές ανά πρόγραμμα και δράση. Οι υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται καθημερινά 8.00 π.μ. με 9.00 μ.μ. Το προσωπικό που κατ ελάχιστο δύναται να απασχοληθεί ανά ειδικότητα, ώρες απασχόλησης και ανά πρόγραμμα αποτυπώνεται στον πίνακα της οικονομικής προσφοράς. 9

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax

ΑΔΑ: Β49Ζ46904Ν-4ΞΧ : : : : : : : : Δ/νση Υποδ/ση Τμήμα Γραφείο Πληροφορίες Τηλ. Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αθήνα 28-05-2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 6643/1076 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. Η ΕΛΠΙΣ Δ/νση: Δημητσάνας 7, Αμπελόκηποι, ΑΘΗΝΑ Τηλ:. 210 6494136, Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 20/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 7/10/2010 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1152/15474 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002792469 2015-05-21

15PROC002792469 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 28ης Οκτωβρίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τρίπολη 22100 Πληροφορίες: Κ. Πετρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.) ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1Π/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΙΤΡΟΠΗΣΑΧΣ ΟΛΥΣΧΧΜΠΙΩΝ & FAX: 210-32 Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 10/02/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ : 77 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΛΥΜΠΙΩΝ & ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΖΑΠΠΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ 105 57 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210-32

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη Δημιουργία Θεραπευτικής Μονάδας Αποκατάστασης και εκπαίδευσης Παιδιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 14/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο : 210-3722500

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα Πληροφορίες: κα Ζ. Ζωγράφου Τηλέφωνο : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Ελευθ. Βενιζέλου 57 Ταχ. Κώδ : 105 64 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002276821 2014-09-08

14PROC002276821 2014-09-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 28.8.2014 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5270 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προϋπολογισμού & Δαπανών Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313-312.229, Fax 2310-830.359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Υ-8ΡΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

15PROC002712559 2015-04-17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. Φ/Λ/17/4272/17-04-2015 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ α/α Συστήματος :5577 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) Κηφισού 50, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 2120100, Φαξ: 210 2120131 Email: esyd@esyd.gr, Website: http://www.esyd.gr Αρ. Πρωτ.:883/15 Αθήνα, 24 / 4/ 2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 1 / 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 1 / 2015 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 1 / 2015 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Τακτικός Προϋπολογισμός. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:246.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ A Α : ΒΛΛΑ7Λ1-ΡΙΚ Καλαμάτα 16-10-2013 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή υπηρεσιών Καθαρισμού κτιρίων στέγασης των υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14

Σελ. 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθμ. 40/14 Σελ. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Δημ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αμπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5013 και 5015 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα