ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bridion 100 mg/ml ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml περιέχει νατριούχο sugammadex ισοδύναµο µε 100 mg sugammadex. 2 ml περιέχουν νατριούχο sugammadex ισοδύναµο µε 200 mg sugammadex. 5 ml περιέχουν νατριούχο sugammadex ισοδύναµο µε 500 mg sugammadex. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. Έκδοχα: Κάθε ml περιέχει 9,7 mg νατρίου (βλέπε παράγραφο 4.4). 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ενέσιµο διάλυµα (ένεση). ιαυγές και άχρωµο έως ελαφρώς κίτρινο διάλυµα. Η τιµή ph είναι µεταξύ 7 και 8 και η ωσµωγραµµοµοριακότητα είναι µεταξύ 300 και 500 mosm/kg. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Αναστροφή του νευροµυϊκού αποκλεισµού που προκαλείται από το ροκουρόνιο ή το βεκουρόνιο. Για τον παιδιατρικό πληθυσµό: το sugammadex συνιστάται µόνο για την απλή αναστροφή αποκλεισµού που έχει προκληθεί από το ροκουρόνιο σε παιδιά και εφήβους. 4.2 οσολογία και τρόπος χορήγησης Το sugammadex πρέπει να χορηγείται µόνο από τον αναισθησιολόγο ή υπό την επίβλεψή του. Συνιστάται η χρήση µιας κατάλληλης τεχνικής παρακολούθησης του νευροµυϊκού αποκλεισµού, για να παρακολουθείται η επαναφορά του νευροµυϊκού αποκλεισµού. Όπως συνηθίζεται στην πρακτική µετά από αναισθησία µετά από νευροµυϊκό αποκλεισµό, συνιστάται η παρακολούθηση του ασθενή στην άµεση µετεγχειρητική περίοδο για ανεπιθύµητα συµβάντα όπως η επανεµφάνιση αποκλεισµού (βλέπε παράγραφο 4.4). Όταν χορηγούνται παρεντερικά συγκεκριµένα φαρµακευτικά προϊόντα εντός περιόδου 6 ωρών µετά τη χορήγηση του sugammadex τα οποία µπορούν να προκαλέσουν αλληλεπιδράσεις λόγω εκτόπισης, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται για σηµεία επανεµφάνισης αποκλεισµού (βλέπε παράγραφο 4.4 και 4.5). Η συνιστώµενη δόση sugammadex εξαρτάται από το επίπεδο του νευροµυϊκού αποκλεισµού, που πρόκειται να αναστραφεί. Η συνιστώµενη δόση δεν εξαρτάται από το φαρµακευτικό σχήµα αναισθησίας. Το sugammadex µπορεί να χρησιµοποιηθεί προκειµένου να αναστραφούν διαφορετικά επίπεδα νευροµυϊκού αποκλεισµού, που προκλήθηκαν από το ροκουρόνιο ή το βεκουρόνιο: Ενήλικες Απλή αναστροφή: Συνιστάται η χορήγηση δόσης 4 mg/kg sugammadex, εάν η ανάνηψη έχει φθάσει σε τουλάχιστον 1-2 µετατετανικές µετρήσεις (PTC) µετά από αποκλεισµό, που προκλήθηκε από ροκουρόνιο ή βεκουρόνιο. Ο διάµεσος χρόνος έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 είναι περίπου 3 λεπτά (βλέπε παράγραφο 5.1). 2

3 Η δόση των 2 mg/kg sugammadex συνιστάται αν έχει παρατηρηθεί αυτόµατη ανάνηψη έως τουλάχιστον την επανεµφάνιση του T 2, µετά από αποκλεισµό, που προκλήθηκε από ροκουρόνιο ή βεκουρόνιο. Ο διάµεσος χρόνος έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 είναι περίπου 2 λεπτά (βλέπε παράγραφο 5.1). Η χορήγηση των συνιστώµενων δόσεων για την απλή αναστροφή θα οδηγήσει σε ελαφρά γρηγορότερο διάµεσο χρόνο έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 για το νευροµυϊκό αποκλεισµό, που προκαλείται από το ροκουρόνιο, σε σύγκριση µε το νευροµυϊκό αποκλεισµό που προκαλείται από το βεκουρόνιο (βλέπε παράγραφο 5.1). Άµεση αναστροφή αποκλεισµού που έχει προκληθεί από το ροκουρόνιο: Αν υπάρχει κλινική ανάγκη για άµεση αναστροφή µετά από την χορήγηση του ροκουρόνιου, συνιστάται δόση sugammadex 16 mg/kg. Όταν χορηγείται δόση sugammadex 16 mg/kg 3 λεπτά µετά από µια δόση εφόδου (bolus) βρωµιούχου ροκουρόνιου 1,2 mg/kg, µπορεί να αναµένεται ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 σε 1,5 λεπτά περίπου (βλέπε παράγραφο 5.1). εν υπάρχουν δεδοµένα, ώστε να συνιστάται η χρήση του sugammadex για την άµεση αναστροφή µετά από αποκλεισµό που προκλήθηκε από βεκουρόνιο. Επαναχορήγηση του sugammadex: Στην εξαιρετική περίπτωση επανεµφάνισης αποκλεισµού µετεγχειρητικά (βλέπε παράγραφο 4.4) µετά από αρχική δόση 2 mg/kg ή 4 mg/kg sugammadex, συνιστάται µια επαναληπτική δόση των 4 mg/kg sugammadex. Μετά από τη δεύτερη δόση του sugammadex ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά για να εξακριβωθεί η επιστροφή της νευροµυϊκής λειτουργίας στα φυσιολογικά πλαίσια. Επαναχορήγηση ροκουρόνιου ή βεκουρόνιου µετά από το sugammadex: Πρέπει να υπολογίζεται χρόνος αναµονής 24 ωρών (βλέπε παράγραφο 4.4). Πρόσθετες πληροφορίες για ειδικούς πληθυσµούς: Νεφρική δυσλειτουργία: Για την ήπια έως µέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30 και < 80 ml/min): οι συνιστώµενες δόσεις είναι ίδιες µε εκείνες για τους ενήλικες. Η χρήση του sugammadex σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (συµπεριλαµβανοµένων των ασθενών που χρειάζονται αιµοδιύλιση (CrCl < 30 ml/min)) δεν συνιστάται (βλέπε παράγραφο 4.4). Ηλικιωµένοι ασθενείς: Μετά τη χορήγηση του sugammadex στην επανεµφάνιση του T 2 µετά από αποκλεισµό, που έχει προκληθεί από ροκουρόνιο, ο διάµεσος χρόνος έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 για τους ενήλικες (18-64 ετών) ήταν 2,2 λεπτά, σε ηλικιωµένους (65-74 ετών) ήταν 2,6 λεπτά και σε πολύ ηλικιωµένους ενήλικες (75 ετών και άνω) ήταν 3,6 λεπτά. Ακόµη κι αν οι χρόνοι ανάνηψης σε ηλικιωµένους τείνουν να είναι βραδύτεροι, πρέπει να ακολουθούνται οι ίδιες συνιστώµενες δόσεις µε εκείνες για τους ενήλικες (βλέπε παράγραφο 4.4). Παχύσαρκοι ασθενείς: Σε παχύσαρκους ασθενείς, η δόση του sugammadex πρέπει να βασίζεται στο πραγµατικό βάρος σώµατος. Πρέπει να εφαρµόζονται οι ίδιες συνιστώµενες δόσεις µε εκείνες για τους ενήλικες. Ηπατική δυσλειτουργία: Για την ήπια έως µέτρια ηπατική δυσλειτουργία: δεδοµένου ότι το sugammadex απεκκρίνεται κυρίως δια των νεφρών δεν απαιτούνται ρυθµίσεις της δόσης. εν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία και εποµένως σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία πρέπει να χορηγείται µε µεγάλη προσοχή (βλέπε παράγραφο 4.4). Παιδιατρικός πληθυσµός: Τα δεδοµένα για τον παιδιατρικό πληθυσµό είναι περιορισµένα (µόνο µια µελέτη αναστροφής αποκλεισµού που είχε προκληθεί από το ροκουρόνιο σε επανεµφάνιση του Τ 2 ). 3

4 Παιδιά και έφηβοι: Για την απλή αναστροφή από αποκλεισµό που προκλήθηκε από ροκουρόνιο, σε επανεµφάνιση του T 2 σε παιδιά και εφήβους (2-17 ετών), συνιστάται δόση 2 mg/kg sugammadex. Άλλες περιπτώσεις απλής αναστροφής δεν έχουν διερευνηθεί και συνεπώς η χορήγηση δεν συνιστάται έως ότου είναι διαθέσιµα περισσότερα δεδοµένα. Η άµεση αναστροφή σε παιδιά και εφήβους δεν έχει διερευνηθεί και για αυτό δεν συνιστάται έως ότου είναι διαθέσιµα περισσότερα δεδοµένα. Το Bridion 100 mg/ml είναι δυνατόν να αραιωθεί σε 10 mg/ml, ώστε να αυξηθεί η ακρίβεια της χορήγησης της δόσης στον παιδιατρικό πληθυσµό (βλέπε παράγραφο 6.6). Τελειόµηνα νεογνά και βρέφη: Υπάρχει µόνο περιορισµένη εµπειρία µε τη χρήση του sugammadex σε βρέφη (30 ηµερών έως 2 ετών) και δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε τελειόµηνα νεογνά (µικρότερα των 30 ηµερών). Συνεπώς δεν συνιστάται η χορήγηση του sugammadex σε τελειόµηνα νεογνά και βρέφη έως ότου είναι διαθέσιµα περισσότερα δεδοµένα. Τρόπος χορήγησης Το sugammadex πρέπει να χορηγείται ενδοφλεβίως ως εφάπαξ δόση εφόδου. Η δόση εφόδου πρέπει να χορηγηθεί ταχέως, µέσα σε 10 δευτερόλεπτα κατευθείαν στην φλέβα ή σε υφιστάµενη ενδοφλέβια γραµµή (βλέπε παράγραφο 6.6). Σε κλινικές δοκιµές το sugammadex έχει χορηγηθεί µόνο ως εφάπαξ δόση εφόδου. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Παρακολούθηση της αναπνευστικής λειτουργίας κατά την ανάνηψη: Είναι υποχρεωτική η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας των ασθενών µε µηχανικό αερισµό έως ότου να αποκατασταθεί η επαρκής αυτόµατη αναπνοή, µετά από αναστροφή του νευροµυϊκού αποκλεισµού. Ακόµη κι αν η ανάνηψη από το νευροµυϊκό αποκλεισµό είναι πλήρης, άλλα φαρµακευτικά προϊόντα που χρησιµοποιούνται στην περί- και µετεγχειρητική περίοδο είναι δυνατόν να καταστείλουν την αναπνευστική λειτουργία και συνεπώς είναι δυνατόν να εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας µε µηχανικό αερισµό. Αν, µετά από την αφαίρεση του σωλήνα, επανεµφανισθεί νευροµυϊκός αποκλεισµός, πρέπει να παρέχεται επαρκής υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας µε αερισµό. Επανεµφάνιση του αποκλεισµού: Σε κλινικές δοκιµές επανεµφάνιση του αποκλεισµού αναφέρθηκε κυρίως όταν χορηγήθηκαν δόσεις µικρότερες από τις βέλτιστες (σε µελέτες εύρεσης δόσης). Προκειµένου να προληφθεί η επανεµφάνιση του νευροµυϊκού αποκλεισµού, πρέπει να χρησιµοποιούνται οι συνιστώµενες δόσεις για απλή ή άµεση αναστροφή (βλέπε παράγραφο 4.2). Χρόνοι αναµονής για την επαναχορήγηση παραγόντων νευροµυϊκού αποκλεισµού µετά την αναστροφή µε το sugammadex: Αν απαιτείται επαναχορήγηση του ροκουρόνιου ή του βεκουρόνιου συνιστάται χρόνος αναµονής 24 ωρών. Αν απαιτείται νευροµυϊκός αποκλεισµός πριν να έχει παρέλθει ο συνιστώµενος χρόνος αναµονής, πρέπει να χρησιµοποιείται ένας µη στεροειδής παράγοντας νευροµυϊκού αποκλεισµού. Νεφρική δυσλειτουργία: Σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min) παρατηρήθηκε καθυστέρηση της απέκκρισης του sugammadex ή του συµπλόκου sugammadex-ροκουρόνιου, ωστόσο στους ασθενείς αυτούς δεν υπήρχαν σηµεία επανεµφάνισης νευροµυϊκού αποκλεισµού. Τα δεδοµένα από περιορισµένο αριθµό ασθενών µε νεφρική δυσλειτουργία οι οποίοι χρειάζονταν αιµοδιύλιση, 4

5 δείχνουν µη οµοιόµορφη µείωση των επιπέδων του sugammadex στο πλάσµα από αιµοδιύλιση. Σε ασθενείς µε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία, δεν συνιστάται η χρήση του sugammadex. Αλληλεπιδράσεις οφειλόµενες στην παρατεταµένη επίδραση του ροκουρόνιου ή του βεκουρόνιου: Όταν κατά την µετεγχειρητική φάση χρησιµοποιούνται φαρµακευτικά προϊόντα τα οποία ενισχύουν τον νευροµυϊκό αποκλεισµό, πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα το ενδεχόµενο της επανεµφάνισης αποκλεισµού. Για τον κατάλογο συγκεκριµένων φαρµακευτικών προϊόντων, τα οποία ενισχύουν το νευροµυϊκό αποκλεισµό παρακαλούµε ανατρέξατε στο φύλλο οδηγιών χρήσεως του ροκουρόνιου ή του βεκουρόνιου. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί επανεµφάνιση του αποκλεισµού, είναι δυνατόν να απαιτηθεί µηχανικός αερισµός για τον ασθενή και επαναχορήγηση του sugammadex (βλέπε παράγραφο 4.2). Ενδεχόµενες αλληλεπιδράσεις: Αλληλεπιδράσεις δέσµευσης: Εξαιτίας της χορήγησης του sugammadex, µπορεί να µειωθεί η αποτελεσµατικότητα ορισµένων φαρµακευτικών προϊόντων λόγω της µειώσεως των συγκεντρώσεων (ελευθέρου προϊόντος) στο πλάσµα (βλέπε παράγραφο 4.5, ορµονικά αντισυλληπτικά). Αν παρατηρηθεί το φαινόµενο αυτό, συνιστάται στον γιατρό να εξετάσει την επαναχορήγηση του φαρµακευτικού προϊόντος, τη χορήγηση ενός θεραπευτικά ισοδύναµου φαρµακευτικού προϊόντος (κατά προτίµηση από διαφορετική χηµική κατηγορία) και/ή την εφαρµογή µη φαρµακολογικών παρεµβάσεων, ανάλογα µε την περίπτωση. Αλληλεπιδράσεις λόγω εκτόπισης: Εξαιτίας της χορήγησης ορισµένων φαρµακευτικών προϊόντων µετά από το sugammadex, το ροκουρόνιο ή το βεκουρόνιο θεωρητικά µπορεί να εκτοπιστούν από το sugammadex. Σαν συνέπεια, µπορεί να παρατηρηθεί η επανεµφάνιση του αποκλεισµού. Στην περίπτωση αυτή ο ασθενής πρέπει να αερίζεται επαρκώς. Στην περίπτωση έγχυσης, πρέπει να διακοπεί η χορήγηση του φαρµακευτικού προϊόντος το οποίο προκάλεσε την εκτόπιση. Σε καταστάσεις όπου αναµένονται πιθανές αλληλεπιδράσεις εκτόπισης, οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σηµεία επανεµφάνισης του αποκλεισµού (περίπου για 15 λεπτά) µετά από την παρεντερική χορήγηση ενός άλλου φαρµακευτικού προϊόντος εντός περιόδου 6 ωρών µετά τη χορήγηση του sugammadex. Αυτή τη στιγµή, αλληλεπιδράσεις εκτόπισης αναµένονται µόνο από µερικές φαρµακευτικές ουσίες (toremifene, flucloxacillin και fusidic acid, βλέπε παράγραφο 4.5). Ελαφρά αναισθησία: Σε κλινικές δοκιµές, όταν ο νευροµυϊκός αποκλεισµός αναστράφηκε σκόπιµα στο µέσον της αναισθησίας, παρατηρήθηκαν περιστασιακά σηµεία ελαφράς αναισθησίας (µετακίνηση, βήχας, µορφασµοί και εκµύζηση του τραχειακού σωλήνα). Αν αναστραφεί ο νευροµυϊκός αποκλεισµός ενώ συνεχίζεται η αναισθησία, πρέπει να χορηγηθούν πρόσθετες δόσεις αναισθητικού και/ή οπιοειδούς, όπως ενδείκνυται κλινικά. Ηπατική δυσλειτουργία: Το sugammadex δεν µεταβολίζεται ούτε απεκκρίνεται δια του ήπατος. Για το λόγο αυτό δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες αποκλειστικά σε ασθενείς µε ηπατική δυσλειτουργία. Σε ασθενείς µε σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία πρέπει να χορηγείται µε µεγάλη προσοχή. Χρήση σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ): Το sugammadex δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς στους οποίους χορηγείται ροκουρόνιο ή βεκουρόνιο σε πλαίσια ΜΕΘ. Χρήση για την αναστροφή νευροµυϊκού αποκλεισµού από παράγοντες εκτός από το ροκουρόνιο και το βεκουρόνιο: Το sugammadex δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για να αναστραφεί αποκλεισµός που προκλήθηκε από µη στεροειδείς παράγοντες νευροµυϊκού αποκλεισµού, όπως οι ενώσεις σουκινιλοχολίνης ή βενζυλισοκινολινίου. Το sugammadex δεν πρέπει να χρησιµοποιείται για την αναστροφή νευροµυϊκού αποκλεισµού, που έχει προκληθεί από στεροειδείς παράγοντες νευροµυϊκού αποκλεισµού άλλους εκτός από το 5

6 ροκουρόνιο και το βεκουρόνιο, αφού δεν υπάρχουν δεδοµένα αποτελεσµατικότητας και ασφαλείας για τις περιπτώσεις αυτές. Για την αναστροφή του αποκλεισµού, που έχει προκληθεί από πανκουρόνιο, διατίθενται περιορισµένα δεδοµένα, αλλά συνιστάται να µην χρησιµοποιείται το sugammadex στην περίπτωση αυτή. Καθυστερηµένη ανάνηψη: Οι καταστάσεις που συνδέονται µε παρατεταµένο χρόνο κυκλοφορίας, όπως καρδιαγγειακή νόσος, µεγάλη ηλικία (βλέπε παράγραφο 4.2 για τον χρόνο έως την ανάνηψη σε ηλικιωµένους), ή οιδηµατώδης κατάσταση, είναι δυνατόν να σχετίζονται µε µεγαλύτερους χρόνους ανάνηψης. Αλλεργικές αντιδράσεις: Οι γιατροί πρέπει να είναι έτοιµοι για το ενδεχόµενο αλλεργικών αντιδράσεων και να παίρνουν τις αναγκαίες προφυλάξεις (βλέπε παράγραφο 4.8). Ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόµενου νατρίου: Κάθε ml διαλύµατος περιέχει 9,7 mg νατρίου. Μια δόση µε 23 mg νατρίου θεωρείται ουσιαστικά «ελεύθερη νατρίου». Αν απαιτείται να χορηγηθούν περισσότερα από 2,4 ml διαλύµατος, αυτό πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τους ασθενείς σε δίαιτα ελεγχόµενου νατρίου. Επιµήκυνση διαστήµατος QTc υο αναλυτικές δοκιµές QTc (N=146), και οι δύο σε εθελοντές που διατηρούσαν τις αισθήσεις τους, έδειξαν ότι το sugammadex µόνο ή σε συνδυασµό µε το ροκουρόνιο ή το βεκουρόνιο δεν σχετίζεται µε επιµήκυνση του διαστήµατος QTc. Ο δείκτης εµπιστοσύνης σε επίπεδο 95 % που µετρήθηκε στη µια πλευρά περιορίστηκε σε διαφορές όσο αφορά το QTc από το εικονικό φάρµακο σε αρκετά λιγότερο από 10 msec για κάθε ένα από τα 12 έως 13 διαστήµατα που αξιολογήθηκαν και στις δυο µελέτες. Στο κλινικό πρόγραµµα, σε κλινικές δοκιµές στις οποίες οι ασθενείς έλαβαν sugammadex σε συνδυασµό µε sevoflurane ή προποφόλη, αναφέρθηκαν µερικές περιπτώσεις επιµήκυνσης QTc (QTc> 500 msec ή QTc αύξηση> 60 msec). Κατά τη διάρκεια της αναισθησίας χορηγούνται πολλά φαρµακευτικά προϊόντα µε δυνατότητα επιµήκυνσης του QTc (π.χ. sevoflurane). Οι συνήθεις προφυλάξεις για την αντιµετώπιση της αρρυθµίας πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν. 4.5 Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα και άλλες µορφές αλληλεπίδρασης εν έχουν διεξαχθεί µελέτες αλληλεπίδρασης σε ενήλικες µε το sugammadex και άλλα φαρµακευτικά προϊόντα. Οι πληροφορίες σε αυτή την παράγραφο βασίζονται στη συγγένεια δέσµευσης ανάµεσα στο sugammadex και σε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα, σε µη-κλινικά πειράµατα και σε προσοµοιώσεις χρήσης µοντέλου και λαµβάνοντας υπόψιν τις φαρµακοδυναµικές επιδράσεις των παραγόντων νευροµυϊκού αποκλεισµού και τις φαρµακοκινητικές αλληλεπιδράσεις ανάµεσα στους παράγοντες νευροµυϊκού αποκλεισµού και το sugammadex. Με βάση in vitro στοιχεία και λαµβάνοντας υπόψιν τη φαρµακοκινητική και άλλες σχετικές πληροφορίες, καµία κλινικά σηµαντική φαρµακοδυναµική αλληλεπίδραση µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα δεν αναµένεται, µε εξαίρεση τα ακόλουθα: Για την toremifene, τη flucloxacillin και το fusidic acid αλληλεπιδράσεις λόγω εκτόπισης δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθούν (αναµένονται µη κλινικής σηµασίας αλληλεπιδράσεις δέσµευσης). Για τα ορµονικά αντισυλληπτικά δεν είναι δυνατόν να αποκλεισθεί κλινικά σηµαντική αλληλεπίδραση δέσµευσης (δεν αναµένονται αλληλεπιδράσεις λόγω εκτόπισης). Αλληλεπιδράσεις που ενδεχοµένως επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα του sugammadex (βλέπε επίσης την παράγραφο 4.4): Toremifene: Για τη toremifene, η οποία έχει σχετικά υψηλή σταθερά συγγένειας και σχετικά υψηλές συγκεντρώσεις πλάσµατος, είναι δυνατόν να παρατηρηθεί µερική εκτόπιση του βεκουρόνιου ή του ροκουρόνιου από το σύµπλοκο µε το sugammadex. Συνεπώς η ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 είναι δυνατόν να καθυστερήσει σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε toremifene την ίδια ηµέρα της χειρουργικής επέµβασης. Ενδοφλέβια χορήγηση flucloxacillin και fusidic acid: 6

7 Η ενδοφλέβια χορήγηση του fusidic acid και υψηλής δόσης flucloxacillin (έγχυση 500 mg ή περισσότερο), είναι δυνατόν να προκαλέσει µερική εκτόπιση του ροκουρόνιου ή του βεκουρόνιου από το sugammadex. Η χρήση αυτών των φαρµακευτικών προϊόντων κατά την προ-εγχειρητική φάση είναι δυνατόν να προκαλέσει µερική καθυστέρηση στην ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9. Η χρήση αυτών των φαρµακευτικών προϊόντων στη µετεγχειρητική φάση µετά από απλή αναστροφή κατά την περίοδο παρακολούθησης των 6 ωρών (βλέπε παράγραφο 4.4.) πρέπει να αποφεύγεται. Αν η χορήγηση της flucloxacillin ή του fusidic acid εντός αυτής της χρονικής περιόδου δεν µπορεί να αποφευχθεί, πρέπει να παρακολουθείται στενά ο αερισµός, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 15 λεπτά µετά από την χορήγηση. Για επαναχορήγηση του sugammadex βλέπε παράγραφο 4.2. Αλληλεπιδράσεις που ενδεχοµένως επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα άλλων φαρµακευτικών προϊόντων (βλέπε επίσης παράγραφο 4.4): Ορµονικά αντισυλληπτικά: Η αλληλεπίδραση µεταξύ 4 mg/kg sugammadex και ενός προγεσταγόνου προβλεπόταν ότι θα οδηγούσε σε µείωση της έκθεσης στο προγεσταγόνο (34 % της AUC) σε επίπεδο παρόµοιο µε την µείωση που παρατηρείται όταν η ηµερήσια δόση ενός από του στόµατος αντισυλληπτικού ληφθεί µε καθυστέρηση 12 ωρών, το οποίο µπορεί να οδηγήσει σε µείωση της αποτελεσµατικότητας. Για τα οιστρογόνα, η δράση αυτή αναµένεται να είναι ασθενέστερη. Συνεπώς η χορήγηση µια δόσης εφόδου του sugammadex θεωρείται ότι είναι ισοδύναµη µε την παράλειψη µιας ηµερήσιας δόσης από του στόµατος στεροειδούς αντισυλληπτικού (είτε συνδυασµένου ή µόνο πρεγεσταγόνου). Αν το sugammadex χορηγηθεί την ίδια ηµέρα, που λαµβάνεται ένα από του στόµατος αντισυλληπτικό, ανατρέξατε στις συστάσεις που αφορούν την παράλειψη δόσης στο φύλλο οδηγιών του από του στόµατος αντισυλληπτικού. Στην περίπτωση µη λαµβανοµένων από το στόµα ορµονικών αντισυλληπτικών, η ασθενής πρέπει να χρησιµοποιήσει µια επιπλέον µη ορµονική αντισυλληπτική µέθοδο για τις επόµενες 7 ηµέρες και να ανατρέξει στις οδηγίες στο φύλλο οδηγιών χρήσεως του προϊόντος. Παρέµβαση µε εργαστηριακές εξετάσεις: Γενικά το sugammadex δεν παρεµβαίνει στις εργαστηριακές εξετάσεις, µε πιθανή εξαίρεση τη µέτρηση της προγεστερόνης στον ορό και τον έλεγχο ορισµένων παραµέτρων πήξης [µερικός χρόνος ενεργοποίησης θροµβοπλαστίνης, χρόνος προθροµβίνης, χρόνος προθροµβίνης (διεθνής οµαλοποιηµένη σχέση)]. Η παρέµβαση αυτή παρατηρήθηκε σε δείγµατα πλάσµατος που προστέθηκε sugammadex µε συγκέντρωση στο ίδιο εύρος όπως επιτυγχάνεται για τη C max µετά από µια δόση 16 mg/kg. Η κλινική σηµασία αυτών των ευρηµάτων είναι αβέβαιη καθώς αυτό δεν έχει µελετηθεί σε ασθενείς. Παιδιατρικός πληθυσµός εν έχουν διεξαχθεί επίσηµες µελέτες αλληλεπίδρασης. Οι αναφερόµενες παραπάνω αλληλεπιδράσεις που παρατηρούνται στους ενήλικες και οι προειδοποιήσεις στην παράγραφο 4.4 πρέπει επίσης να λαµβάνονται υπόψη για τον παιδιατρικό πληθυσµό. 4.6 Κύηση και γαλουχία εν διατίθενται κλινικά δεδοµένα σχετικά µε την έκθεση κατά την εγκυµοσύνη στο sugammadex. Μελέτες σε ζώα δεν κατέδειξαν άµεσες ή έµµεσες επικίνδυνες επιπτώσεις στην εγκυµοσύνη, στην ανάπτυξη του εµβρύου, στον τοκετό ή στη µεταγεννητική ανάπτυξη. Η χορήγηση του sugammadex σε έγκυες γυναίκες πρέπει να πραγµατοποιείται µε ιδιαίτερη προσοχή. εν είναι γνωστό αν το sugammadex απεκκρίνεται στο µητρικό γάλα στον άνθρωπο. Οι µελέτες σε ζώα έχουν δείξει απέκκριση του sugammadex στο µητρικό γάλα. Γενικά, η από του στόµατος απορρόφηση των κυκλοδεξτρινών είναι χαµηλή και δεν αναµένονται επιδράσεις στο θηλάζον βρέφος µετά από εφάπαξ δόση στην θηλάζουσα µητέρα. Το sugammadex µπορεί να χρησιµοποιείται κατά τον θηλασµό. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών 7

8 εν πραγµατοποιήθηκαν µελέτες σχετικά µε τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισµού µηχανών. 4.8 Ανεπιθύµητες ενέργειες Η ασφάλεια του sugammadex έχει αξιολογηθεί µε βάση µια ολοκληρωµένη βάση δεδοµένων ασφαλείας σε περίπου 1700 ασθενείς και 120 εθελοντές. Η ανεπιθύµητη ενέργεια που αναφέρθηκε πιο συχνά ήταν η δυσγευσία (µεταλλική ή πικρή γεύση), παρατηρήθηκε κυρίως µετά από δόσεις sugammadex 32 mg/kg ή υψηλότερες. Σε µερικά άτοµα αναφέρθηκε αντίδραση τύπου αλλεργίας (εξάψεις, ερυθηµατώδες εξάνθηµα) µετά από το sugammadex, από τις οποίες η µια ήταν επιβεβαιωµένη ήπια αλλεργική αντίδραση. Οργανικό σύστηµα Συχνότητα σε άτοµα Ανεπιθύµητη ενέργεια ιαταραχές του ανοσοποιητικού συστήµατος Όχι συχνές ( 1/1000 έως < 1/100) Αλλεργικές αντιδράσεις (βλέπε παράγραφο 4.4) Συχνές ( 1/100 έως < 1/10) Επιπλοκή αναισθησίας (βλέπε παράγραφο 4.4) Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισµών Όχι συχνές ( 1/1000 έως < 1/100) Ανεπιθύµητη αφύπνιση κατά τη διάρκεια της αναισθησίας ιαταραχές του νευρικού συστήµατος Πολύ συχνές ( 1/10) σε εθελοντές υσγευσία Επιπλοκή αναισθησίας: Επιπλοκές της αναισθησίας, ενδεικτικών της επαναφοράς της νευροµϋικής λειτουργίας, περιλαµβάνουν την κίνηση ενός άκρου ή του σώµατος ή βήχα κατά τη διάρκεια της αναισθητικής διαδικασίας ή κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέµβασης, µορφασµοί ή αναρρόφηση του ενδοτραχειακού σωλήνα. Βλέπε παράγραφο 4.4 ελαφρά αναισθησία. Αφύπνιση: Σε ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε sugammadex αναφέρθηκαν µερικές περιπτώσεις αφύπνισης. Η συσχέτιση µε το sugammadex δεν είναι βέβαιη. Επανεµφάνιση αποκλεισµού: Στη βάση δεδοµένων των συνολικών µελετών φάσης Ι-ΙΙΙ µε οµάδα εικονικού φαρµάκου, τα περιστατικά επανεµφάνισης αποκλεισµού όπως µετρήθηκαν µε τη νευροµυϊκή παρακολούθηση ήταν 2 % µετά από το sugammadex και 0 % στην οµάδα του εικονικού φαρµάκου. Ουσιαστικά όλες αυτές οι περιπτώσεις ήταν από µελέτες εύρεσης δόσης στις οποίες µη-βέλτιστη δόση (µικρότερη από 2mg/kg) χορηγήθηκε (βλέπε παράγραφο 4.4). Πρόσθετες πληροφορίες για ειδικούς πληθυσµούς Πνευµονοπαθείς ασθενείς: Σε µια κλινική δοκιµή σε ασθενείς µε ιστορικό πνευµονολογικών επιπλοκών, σε δύο ασθενείς αναφέρθηκε βρογχόσπασµος ως µια πιθανόν συσχετιζόµενη ανεπιθύµητη ενέργεια και δεν µπορούσε να αποκλεισθεί τελείως η αιτιακή συσχέτιση. Όπως και µε όλους τους ασθενείς µε ιστορικό πνευµονολογικών επιπλοκών, ο γιατρός πρέπει να είναι ενήµερος για την πιθανή εµφάνιση βρογχόσπασµου. Παιδιατρικός πληθυσµός Η περιορισµένη βάση δεδοµένων υποδηλώνει ότι το προφίλ ασφαλείας του sugammadex (έως 4 mg/kg) σε παιδιατρικούς ασθενείς ήταν όµοιο µε εκείνο των ενηλίκων. 4.9 Υπερδοσολογία 8

9 Σε κλινικές µελέτες, αναφέρθηκε µια περίπτωση τυχαίας υπερδοσολογίας µε 40 mg/kg, χωρίς κάποιες σηµαντικές ανεπιθύµητες ενέργειες. Σε µια µελέτη για την ανοχή στον άνθρωπο, το sugammadex χορηγήθηκε σε δόσεις έως 96 mg/kg. εν αναφέρθηκαν δοσοεξαρτώµενες ανεπιθύµητες ενέργειες ούτε σοβαρές ανεπιθύµητες ενέργειες. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρµακοδυναµικές ιδιότητες Φαρµακοθεραπευτική κατηγορία: όλα τα λοιπά θεραπευτικά προϊόντα, κωδικός ATC: V03AB35 Μηχανισµός δράσης: Το sugammadex είναι µια τροποποιηµένη γάµα κυκλοδεξτρίνη, η οποία είναι ένας Εκλεκτικός Παράγοντας έσµευσης Μυοχαλαρωτικών (Selective Relaxant Binding Agent). Σχηµατίζει ένα σύµπλοκο µε τους παράγοντες νευροµυϊκού αποκλεισµού, το ροκουρόνιο ή το βεκουρόνιο, στο πλάσµα και µε τον τρόπο αυτό µειώνει την ποσότητα του παράγοντα νευροµυϊκού αποκλεισµού, που διατίθεται για να δεσµεύσει τους νικοτινικούς υποδοχείς στην νευροµυϊκή σύναψη. Αυτό οδηγεί στην αναστροφή του νευροµυϊκού αποκλεισµού που έχει προκληθεί από το ροκουρόνιο ή το βεκουρόνιο. Φαρµακοδυναµικές επιδράσεις: Το sugammadex έχει χορηγηθεί σε δόσεις κυµαινόµενες από 0,5 mg/kg έως 16 mg/kg σε µελέτες ανταπόκρισης στη δόση σε επαγόµενο από το ροκουρόνιο αποκλεισµό, (0,6, 0,9, 1,0 και 1,2 mg/kg βρωµιούχου ροκουρόνιου µε και χωρίς δόσεις συντήρησης) και σε επαγόµενο από το βεκουρόνιο αποκλεισµό (0,1 mg/kg βρωµιούχου βεκουρόνιου µε ή χωρίς δόσεις συντήρησης) σε διαφορετικά χρονικά σηµεία / βάθη αποκλεισµού. Στις µελέτες αυτές παρατηρήθηκε σαφής σχέση δόσηςαπόκρισης. Κλινική αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια: Το sugammadex µπορεί να χορηγείται σε διάφορα χρονικά διαστήµατα µετά από την χορήγηση του ροκουρόνιου ή του βρωµιούχου βεκουρόνιου: Απλή αναστροφή βαθύς νευροµυϊκός αποκλεισµός: Σε µια κεντρική µελέτη, οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στην οµάδα του ροκουρόνιου ή του βεκουρόνιου. Μετά από την τελευταία δόση του ροκουρόνιου ή του βεκουρόνιου, σε 1-2 PTCs, χορηγήθηκαν 4 mg/kg του sugammadex ή 70 mcg/kg νεοστιγµίνης µε τυχαία σειρά. Ο χρόνος από την έναρξη της χορήγησης του sugammadex ή της νεοστιγµίνης έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 ήταν: Χρόνος (λεπτά) από την χορήγηση του sugammadex ή της νεοστιγµίνης σε βαθύ νευροµυϊκό αποκλεισµό (1-2 PTCs) µετά από χορήγηση ροκουρόνιου ή βεκουρόνιου έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 Παράγοντας νευροµυϊκού Θεραπευτικό σχήµα αποκλεισµού Sugammadex (4 mg/kg) Νεοστιγµίνη (70 mcg/kg) Ροκουρόνιο N ιάµεσος χρόνος (λεπτά) 2,7 49,0 Εύρος 1,2-16,1 13,3-145,7 Βεκουρόνιο N ιάµεσος χρόνος (λεπτά) 3,3 49,9 9

10 Εύρος 1,4-68,4 46,0-312,7 Απλή αναστροφή µέτριος νευροµυϊκός αποκλεισµός: Σε µια άλλη κεντρική µελέτη, οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν στην οµάδα ροκουρόνιου ή του βεκουρόνιου. Μετά την τελευταία χορήγηση ροκουρόνιου ή του βεκουρόνιου, µε την επανεµφάνιση του T 2, χορηγήθηκαν 2 mg/kg sugammadex ή 50 mcg/kg νεοστιγµίνης µε τυχαία σειρά. Ο χρόνος από την έναρξη της χορήγησης του sugammadex ή της νεοστιγµίνης έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 ήταν: Χρόνος (λεπτά) από την χορήγηση του sugammadex ή της νεοστιγµίνης κατά την επανεµφάνιση του T 2 µετά από χορήγηση ροκουρόνιου ή βεκουρόνιου έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 Παράγονταςνευροµυϊκού Θεραπευτικό σχήµα αποκλεισµού Sugammadex (2 mg/kg) Νεοστιγµίνη (50 mcg/kg) Ροκουρόνιο N ιάµεσος χρόνος (λεπτά) 1,4 17,6 Εύρος 0,9-5,4 3,7-106,9 Βεκουρόνιο N ιάµεσος χρόνος (λεπτά) 2,1 18,9 Εύρος 1,2-64,2 2,9-76,2 Η αναστροφή του νευροµυϊκού αποκλεισµού που προκλήθηκε από το ροκουρόνιο µε το sugammadex συγκρίθηκε µε την αναστροφή του νευροµυϊκού αποκλεισµού που προκλήθηκε από το cis-ατρακούριο µε τη νεοστιγµίνη. Με την επανεµφάνιση του T 2 χορηγήθηκε δόση 2 mg/kg sugammadex ή 50 mcg/kg νεοστιγµίνης. Το sugammadex παρείχε ταχύτερη αναστροφή του νευροµυϊκού αποκλεισµού που προκλήθηκε από το ροκουρόνιο σε σύγκριση µε την αναστροφή του νευροµυϊκού αποκλεισµού που προκλήθηκε από το cis-ατρακούριο µε τη νεοστιγµίνη: Χρόνος (λεπτά) από τη χορήγηση του sugammadex ή της νεοστιγµίνης κατά την επανεµφάνιση του T 2 µετά από χορήγηση ροκουρονίου ή cis-ατρακούριου έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9 Παράγοντας νευροµυϊκού Θεραπευτικό σχήµα αποκλεισµού Ροκουρόνιο και sugammadex (2 mg/kg) Cis-ατρακούριο και νεοστιγµίνη (50 mcg/kg) N ιάµεσος χρόνος (λεπτά) 1,9 7,2 Εύρος 0,7-6,4 4,2-28,2 Για άµεση αναστροφή: Ο χρόνος έως την ανάνηψη από νευροµυϊκό αποκλεισµό που προκλήθηκε από σουκινυλχολίνη (1 mg/kg) συγκρίθηκε µε την ανάνηψη µε το sugammadex (16 mg/kg, 3 λεπτά αργότερα) από νευροµυϊκό αποκλεισµό που προκλήθηκε από ροκουρόνιο (1,2 mg/kg). Χρόνος (λεπτά) από την χορήγηση ροκουρόνιου και sugammadex ή σουκινυλχολίνης έως την ανάκτηση του T 1 10 % Παράγοντας νευροµυϊκού Θεραπευτικό σχήµα αποκλεισµού Ροκουρόνιο και sugammadex (16 mg/kg) Σουκινυλχολίνη (1 mg/kg) N ιάµεσος χρόνος (Λεπτά) 4,2 7,1 Εύρος 3,5-7,7 3,7-10,5 Σε συγκεντρωτική ανάλυση αναφέρθηκαν οι ακόλουθοι χρόνοι ανάνηψης για 16 mg/kg sugammadex µετά από 1,2 mg/kg βρωµιούχου ροκουρονίου: 10

11 Χρόνος (λεπτά) από την χορήγηση του sugammadex σε 3 λεπτά µετά το ροκουρόνιο έως την ανάκτηση του λόγου T 4 /T 1 στην τιµή 0,9, 0,8 ή 0,7 T 4 /T 1 στο 0,9 T 4 /T 1 στο 0,8 T 4 /T 1 στο 0,7 N ιάµεσος χρόνος 1,5 1,3 1,1 (λεπτά) Εύρος 0,5-14,3 0,5-6,2 0,5-3,3 5.2 Φαρµακοκινητικές ιδιότητες Οι φαρµακοκινητικές παράµετροι του sugammadex υπολογίστηκαν από το τελικό σύνολο των συγκεντρώσεων των δεσµευµένων και αδέσµευτων συµπλόκων του sugammadex. Οι φαρµακοκινητικές παράµετροι όπως η κάθαρση και ο όγκος κατανοµής θεωρούνται να είναι ίδιες για τα αδέσµευτα και τα δεσµευµένα σύµπλοκα του sugammadex στους ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε αναισθησία. Κατανοµή: Ο όγκος κατανοµής σταθερής κατάστασης του sugammadex είναι περίπου 11 έως 14 λίτρα. Ούτε το sugammadex ούτε το σύµπλοκο του sugammadex και του ροκουρόνιου δεσµεύονται στις πρωτεΐνες του πλάσµατος ή στα ερυθροκύτταρα, όπως παρατηρήθηκε in vitro χρησιµοποιώντας ανθρώπινο πλάσµα άνδρα και πλήρες αίµα. Το sugammadex εµφανίζει γραµµικές κινητικές ιδιότητες στο δοσολογικό εύρος από 1 έως 16 mg/kg όταν χορηγείται ως ενδοφλέβια (IV) δόση εφόδου. Μεταβολισµός: Σε προκλινικές και κλινικές µελέτες, δεν παρατηρήθηκαν µεταβολίτες του sugammadex και η µοναδική οδός αποβολής του αµετάβλητου προϊόντος ήταν µέσω νεφρική απέκκρισης. Αποµάκρυνση: Ο χρόνος ηµιζωής αποβολής (t ½ ) του sugammadex σε ενήλικες είναι 1,8 ώρες και η κάθαρση πλάσµατος εκτιµάται ότι είναι 88 ml/min. Μια µελέτη ισορροπίας µάζας έδειξε ότι > 90 % της δόσης απεκκρίθηκε εντός 24 ωρών. Το 96 % της δόσης απεκκρίθηκε στα ούρα, από τα οποία το 95 % τουλάχιστον µπορούσε να αποδοθεί σε αµετάβλητο sugammadex. Η απέκκριση µέσω των κοπράνων ή του εκπνεόµενου αέρα ήταν κάτω από το 0,02 % της δόσης. Η χορήγηση του sugammadex σε υγιείς εθελοντές οδήγησε σε αυξηµένη νεφρική αποµάκρυνση του ροκουρόνιου µε τη µορφή συµπλόκου. Ειδικοί πληθυσµοί: Ηλικιωµένοι και νεφρική δυσλειτουργία: Οι φαρµακοκινητικές παράµετροι βασισµένες σε φαρµακοκινητικό µοντέλο σε τυπικά ηλικιωµένους και/ή µε νεφρική δυσλειτουργία ασθενείς παρουσιάζονται παρακάτω: Τυπικό άτοµο (75 kg βάρος σώµατος) Ενήλικες (40 έτη) Ενήλικες (40 έτη) Ενήλικες (40 έτη) Ηλικιωµένοι (75 έτη) Φυσιολογική CrCL: 100 ml/min Ήπια νεφρική δυσλειτουργία CrCL: 50 ml/min Μέτρια νεφρική δυσλειτουργία CrCL: 30 ml/min Φυσιολογική CrCL: 80 ml/min Κάθαρση (ml/min) Όγκος κατανοµής σε Σταθερή Κατάσταση (l) Χρόνος ηµιζωής αποβολής (ώρες) 88 (25,0 %) 11,4 (22,9 %) 1,8 (32,9 %) 71 (23,6 %) 11,4 (23,0 %) 2,2 (33,3 %) 28 (24,4 %) 11,4 (23,5 %) 5,2 (32,9 %) 80 (24,0 %) 13,5 (24,4 %) 2,4 (34,9 %) 11

12 Ηλικιωµένοι (75 έτη) Ηλικιωµένοι (75 έτη) Ήπια νεφρική δυσλειτουργία CrCL: 50 ml/min Μέτρια νεφρική δυσλειτουργία CrCL: 30 ml/min Παρουσιάζονται µέση τιµή και CV (%). 72 (24,5 %) 13,2 (24,2 %) 2,6 (34,6 %) 28 (24,7 %) 13,4 (23,8 %) 6,1 (36,5 %) Παιδιατρικοί ασθενείς: Οι φαρµακοκινητικές ιδιότητες σε παιδιατρικούς ασθενείς (n=51) µε ηλικίες που κυµαίνονται από 0 έως 17 ετών αξιολογήθηκαν χρησιµοποιώντας ανάλυση φαρµακοκινητικής (PK) του πληθυσµού. Σε ασθενείς ηλικίας κάτω των 18 ετών, ο όγκος κατανοµής και η κάθαρση αυξάνουν καθώς αυξάνεται η ηλικία. Η διακύµανση των συγκεντρώσεων του sugammadex στο πλάσµα σε παιδιατρικούς ασθενείς είναι συγκρίσιµη µε τη διακύµανση σε ενήλικες ασθενείς. Οι φαρµακοκινητικές παράµετροι (PK) δύο τυπικών παιδιατρικών ασθενών συνοψίζονται παρακάτω: Φαρµακοκινητικές Παράµετροι (PK) του sugammadex σε τυπικά παιδιατρικούς ασθενείς Φαρµακοκινητική Παράµετρος (PK) Παιδί (Ηλικία:8 ετών) Έφηβος (Ηλικία: 15 ετών) Χρόνος ηµιζωής αποβολής (ώρες) 0,9 1,7 Όγκος κατανοµής σε Σταθερή 3,1 9,1 Κατάσταση (l) Κάθαρση (ml/min) Φύλο: εν παρατηρήθηκαν διαφορές ως προς το φύλο. Φυλή: Σε µια µελέτη σε υγιείς Ιάπωνες και Καυκάσιους, δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σηµαντικές διαφορές στις φαρµακοκινητικές παραµέτρους. Περιορισµένα στοιχεία δε δεικνύουν διαφορές στις φαρµακοκινητικές παραµέτρους σε άτοµα της µαύρης φυλής ή σε Αφρό-αµερικανούς. Βάρος σώµατος: Η ανάλυση φαρµακοκινητικής πληθυσµού ενηλίκων και ηλικιωµένων ασθενών δεν έδειξε σηµαντική σχέση κάθαρσης και όγκου κατανοµής µε το βάρος σώµατος. 5.3 Προκλινικά δεδοµένα για την ασφάλεια Τα µη κλινικά δεδοµένα δεν αποκαλύπτουν ιδιαίτερο κίνδυνο για τον άνθρωπο µε βάση τις συµβατικές µελέτες φαρµακολογικής ασφάλειας, τοξικότητας επαναλαµβανόµενων δόσεων, γονοτοξικότητας, τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα, τοπική ανοχή ή συµβατότητα µε το αίµα. Το sugammadex αποβάλλεται ταχέως από τα περισσότερα όργανα. Ωστόσο, σε επίµυες παρατηρήθηκε κάποια κατακράτηση της ουσίας στα οστά και τα δόντια. Η ένωση που είναι πιθανότερο να εµπλέκεται στην αναστρέψιµη δέσµευση είναι ο υδρόξυ-απατίτης, η ανόργανη βασική ουσία στους ιστούς αυτούς. Προκλινικές µελέτες σε νεαρούς ενήλικες και ώριµους επίµυες έδειξαν ότι η κατακράτηση αυτή δεν επηρεάζει αρνητικά το χρώµα των δοντιών ή την ποιότητα των οστών, τη δοµή, την αναπλήρωση και την ανάπτυξη. Σε νέους επίµυες, µετά από χορήγηση επαναλαµβανόµενων δόσεων, παρατηρήθηκε λευκωπός αποχρωµατισµός στους κοπτήρες και διαταραχή του σχηµατισµού του σµάλτου, ωστόσο τα επίπεδα έκθεσης ήταν φορές µεγαλύτερα από την κλινική έκθεση σε 4 mg/kg. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων 12

13 Υδροχλωρικό οξύ 3,7 % και/ή υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθµιση του ph) Ύδωρ για ενέσιµα 6.2 Ασυµβατότητες Αυτό το φαρµακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναµιγνύεται µε άλλα φαρµακευτικά προϊόντα εκτός από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.6. Έχει αναφερθεί φυσική ασυµβατότητα µε την βεραπαµίλη, την ονδανσετρόνη και τη ρανιτιδίνη. 6.3 ιάρκεια ζωής 3 χρόνια Μετά το άνοιγµα για πρώτη φορά και την αραίωση, η χηµική και φυσική σταθερότητα κατά την χρήση έχουν τεκµηριωθεί για 48 ώρες σε 2 C έως 25 C. Από µικροβιολογικής απόψεως, το αραιωµένο προϊόν πρέπει να χρησιµοποιείται αµέσως. Αν δεν χρησιµοποιηθεί αµέσως, οι χρόνοι φύλαξης κατά τη χρήση και οι συνθήκες πριν από την χρήση ορίζονται µε ευθύνη του χρήστη και κανονικά δεν πρέπει να είναι µεγαλύτεροι από 24 ώρες σε 2 C έως 8 C, εκτός αν η αραίωση έγινε σε ελεγχόµενες και επικυρωµένες άσηπτες συνθήκες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Φυλάσσετε σε θερµοκρασία µικρότερη των 30 C. Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. Για τις συνθήκες φύλαξης του αραιωµένου προϊόντος, βλέπε παράγραφο Φύση και συστατικά του περιέκτη Φιαλίδιο µιας χρήσης από γυαλί τύπου Ι µε γκρι πώµα ελαστικού χλωροβουτυλίου, µε κάλυµµα αλουµινίου µε άγκιστρο και αυτοαποσπώµενη σφράγιση. Το ελαστικό πώµα του φιαλιδίου δεν περιέχει latex. Μεγέθη συσκευασίας: 10 φιαλίδια των 2 ml ή 10 φιαλίδια των 5 ml. Μπορεί να µην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισµός Αν το Bridion χορηγείται µέσω της ίδια γραµµής έγχυσης που χρησιµοποιείται και για άλλα φαρµακευτικά προϊόντα, είναι σηµαντικό η γραµµή έγχυσης να έχει εκπλυθεί κατάλληλα (π.χ. µε 9 mg/ml χλωριούχο νάτριο (0.9 %διάλυµα)) µεταξύ της χορήγησης του Bridion και των φαρµακευτικών προϊόντων, για τα οποία η ασυµβατότητα µε το Bridion έχει καταδειχθεί ή για τα οποία η συµβατότητα µε το Bridion δεν έχει τεκµηριωθεί. Το sugammadex µπορεί να ενύεται σε ενδοφλέβια γραµµή µιας ήδη υπάρχουσας έγχυσης µε τα ακόλουθα ενδοφλέβια διαλύµατα: χλωριούχο νάτριο 9 mg/ml (0,9 %), γλυκόζη 50 mg/ml (5 %), χλωριούχο νάτριο 4,5 mg/ml (0,45 %) και γλυκόζη 25 mg/ml (2.5 %), διάλυµα Ringers lactate, διάλυµα Ringers, γλυκόζη 50 mg/ml (5 %) σε χλωριούχο νάτριο 9 mg/ml (0,9 %). Για παιδιατρικούς ασθενείς το Bridion µπορεί να αραιώνεται µε την χρήση χλωριούχου νατρίου 9 mg/ml (0,9 %) σε συγκέντρωση 10 mg/ml (βλέπε παράγραφο 6.3). Κάθε προϊόν που δεν έχει χρησιµοποιηθεί ή υπόλειµµα πρέπει να απορριφθεί σύµφωνα µε τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Оλλανδία 13

14 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Λεπτοµερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Φαρµάκων (EMEA) 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α. ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 15

16 Α. ΚΑΤΟΧΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙ ΩΝ Όνοµα και διεύθυνση των παραγωγών που είναι υπεύθυνοι για την αποδέσµευση των παρτίδων N.V. Organon Kloosterstraat 6 P.O. Box 20 NL BH Oss Оλλανδία Organon (Ireland) Ltd Drynam Road Swords Co. Dublin Іρλανδία Στο έντυπο φύλλο οδηγιών χρήσης του φαρµακευτικού προϊόντος πρέπει να αναγράφεται το όνοµα και η διεύθυνση του παραγωγού που είναι υπεύθυνος για την απελευθέρωση της σχετικής παρτίδας. Β. ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισµένη ιατρική συνταγή (Bλ. Παράρτηµα Ι: Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, παράγραφος 4.2.). ΟΡΟΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ εν εφαρµόζεται. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ Σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύστηµα φαρµακοεπαγρύπνησης, όπως περιγράφεται στην έκδοση 1.2 που παρουσιάζεται στην Ενότητα της Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας, είναι σε θέση και λειτουργεί πριν και κατά τη διάρκεια που το προϊόν είναι στην αγορά. Σχέδιο ιαχείρισης Κινδύνου Ο Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας οφείλει να ολοκληρώσει τις µελέτες και τις επιπρόσθετες ενέργειες για τη φαρµακοεπαγρύπνηση, όπως αυτές έχουν συµφωνηθεί στην έκδοση 2.0 του Σχεδίου ιαχείρησης Κινδύνου (RMP) που παρουσιάζεται στην Ενότητα της Αίτησης για Χορήγηση Άδειας Κυκλοφορίας καθώς και τυχόν επακόλουθες επικαιροποιήσεις του RMP που έχουν συµφωνηθεί µε την επιτροπή CHMP. Σύµφωνα µε την κατευθυντήρια γραµµή της CHMP για τα Συστήµατα ιαχείρισης Κινδύνου για φαρµακευτικά προϊόντα ανθρώπινης χρήσης, το επικαιροποιηµένο RMP πρέπει να υποβάλλεται την ίδια στιγµή µε την Έκθεση Περιοδικής Παρακολούθησης Ασφαλείας (ΕΠΠΑ). 16

17 Επιπρόσθετα, το επικαιροποιηµένο RMP πρέπει να υποβάλλεται Όταν υπάρχουν νέες πληροφορίες οι οποίες µπορεί να έχουν αντίκτυπο στην τρέχουσα Προδιαγραφή Ασφαλείας, στο Σχέδιο Φαρµακοεπαγρύπνησης ή στις ενέργειες ελαχιστοποίησης του κινδύνου Μέσα σε 60 ηµέρες µετά από την επίτευξη ενός σηµαντικού ορόσηµου (στη φαρµακοεπαγρύπνηση ή στην ελαχιστοποίηση κινδύνου) Μετά από αίτηµα του EMEA 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 18

19 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 19

20 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, 10 x 5 ml φιαλίδια 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bridion 100 mg/ml ενέσιµο διάλυµα sugammadex 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 1 ml περιέχει 100 mg sugammadex (ως νατριούχο άλας). 5 ml = 500 mg 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ Άλλα συστατικά: υδροχλωρικό οξύ 3,7% και/ή υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθµιση του ph), ύδωρ για ενέσιµα. Βλέπε το φύλλο οδηγιών για περαιτέρω πληροφορίες. 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 10 φιαλίδια 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(OI) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ IV Ενδοφλέβια χρήση. Μόνο για εφάπαξ χρήση. Να απορρίπτετε κάθε διάλυµα που δεν χρησιµοποιήθηκε. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠOΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 20

21 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Φυλάσσετε σε θερµοκρασία µικρότερη των 30 C. Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύετε από το φως. Μετά το άνοιγµα για πρώτη φορά και την αραίωση, φυλάσσετε σε θερµοκρασία 2-8 C και χρησιµοποιείστε εντός 24 ωρών. 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ N.V. Organon Kloosterstraat AB Oss Оλλανδία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Η αιτιολόγηση για να µην περιληφθεί η γραφή Braille είναι αποδεκτή 21

22 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΙΑΛΙ ΙΟΥ, 10 x 5 ml φιαλίδια 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(OI) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Bridion 100 mg/ml ένεση sugammadex IV 2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ EXP 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Lot 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ Α 5 ml 6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 22

23 ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, 10 x 2 ml φιαλίδια 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Bridion 100 mg/ml ενέσιµο διάλυµα sugammadex 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΣΤΙΚΗ(ΕΣ) ΟΥΣΙΑ(ΕΣ) 1 ml περιέχει 100 mg sugammadex (ως νατριούχο άλας). 2 ml = 200 mg 3. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚ ΟΧΩΝ Άλλα συστατικά : υδροχλωρικό οξύ 3,7% και/ή υδροξείδιο του νατρίου (για ρύθµιση του ph), ύδωρ για ενέσιµα. Βλέπε το φύλλο οδηγιών για περαιτέρω πληροφορίες. 4. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 10 φιαλίδια 5. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ IV Ενδοφλέβια χρήση. Για εφάπαξ χρήση µόνο. Να απορρίπτετε κάθε διάλυµα που δεν χρησιµοποιήθηκε. ιαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χορήγηση. 6. ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ ΙΑ Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΑΛΛΗ(ΕΣ) ΕΙ ΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ), ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ(ΕΣ) 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΛΗΞΗ 23

24 9. ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Φυλάσσεται σε θερµοκρασία µικρότερη των 30 C. Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. Μετά το άνοιγµα για πρώτη φορά και την αραίωση, φυλάσσετε σε θερµοκρασία 2-8 C και χρησιµοποιείστε εντός 24 ωρών. 10. Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 11. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ N.V. Organon Kloosterstraat AB Oss Оλλανδία 12. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EU/0/00/000/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Παρτίδα 14. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ Φαρµακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 15. Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 16. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ BRAILLE Η αιτιολόγηση για να µην περιληφθεί η γραφή Braille είναι αποδεκτή 24

25 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝ ΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΦΙΑΛΙ ΙΟΥ, 10 x 2 ml φιαλίδια 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΟΣ(OI) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Bridion 100 mg/ml ένεση sugammadex IV 2. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ EXP 4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΤΙ ΑΣ Lot 5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΣ, ΚΑΤ ΟΓΚΟ Ή ΚΑΤΑ ΜΟΝΑ Α 2 ml 6. ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 25

26 B. ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 26

27 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Bridion 100 mg/ml ενέσιµο διάλυµα sugammadex ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας χορηγηθεί αυτό το φάρµακο. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών χρήσης. Ίσως χρειαστεί να το διαβάσετε ξανά. Αν έχετε περισσότερες απορίες, ρωτείστε τον αναισθησιολόγο σας. Αν κάποια από τις ανεπιθύµητες ενέργειες γίνει σοβαρή ή αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλούµε να ενηµερώσετε τον αναισθησιολόγο σας ή άλλο γιατρό. Το παρόν φύλλο οδηγιών περιέχει: 1. Τι είναι το Bridion και ποια είναι η χρήση του 2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού σας χορηγηθεί το Bridion 3. Πώς χορηγείται το Bridion 4. Πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες 5. Πώς να φυλάσσεται το Bridion 6. Λοιπές πληροφορίες 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ BRIDION ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ Το Bridion ανήκει σε µια κατηγορία φαρµάκων που ονοµάζονται Εκλεκτικοί Παράγοντες έσµευσης Μυοχαλαρωτικών. Χρησιµοποιείται για να επιταχύνει την αποκατάσταση των µυών σας µετά από µια χειρουργική επέµβαση. Όταν υποβάλλεστε σε κάποιους τύπους χειρουργικής επέµβασης, οι µύες σας πρέπει να χαλαρώσουν πλήρως. Αυτό διευκολύνει περισσότερο τον χειρουργό προκειµένου να προβεί στην χειρουργική επέµβαση. Για τον λόγο αυτό, η γενική αναισθησία που σας δίνεται περιλαµβάνει φάρµακα που προκαλούν χαλάρωση των µυών σας. Αυτά ονοµάζονται µυοχαλαρωτικά, και στα παραδείγµατα περιλαµβάνεται το βρωµιούχο ροκουρόνιο και το βρωµιούχο βεκουρόνιο. Επειδή τα φάρµακα αυτά προκαλούν χαλάρωση και στους αναπνευστικούς σας µύες, χρειάζεστε βοήθεια για να αναπνέετε (τεχνητός αερισµός) κατά τη διάρκεια της επέµβασης και µετά από αυτήν, έως ότου να µπορέσετε να αναπνεύσετε και πάλι από µόνοι σας. Το Bridion χρησιµοποιείται για να διακόπτεται η δράση των µυοχαλαρωτικών. Το επιτυγχάνει δεσµευόµενο µε το βρωµιούχο ροκουρόνιο ή το βρωµιούχο βεκουρόνιο στον οργανισµό σας. Το Bridion χορηγείται για να επιταχύνει την αποκατάσταση σας από το µυοχαλαρωτικό για παράδειγµα, στο τέλος µιας επέµβασης προκειµένου να σας επιτραπεί να αναπνέετε φυσιολογικά συντοµότερα. 2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΤΟ BRIDION εν πρέπει να σας χορηγηθεί το Bridion Σε περίπτωση αλλεργίας (υπερευαισθησίας) στο sugammadex ή σε οποιαδήποτε άλλο συστατικό. Ενηµερώστε τον αναισθησιολόγο σας αν αυτό ισχύει για σας. Προσέξτε ιδιαίτερα µε το Bridion Εάν πάσχετε ή στο παρελθόν πάσχατε από νεφροπάθεια. Αυτό είναι σηµαντικό επειδή το Bridion αποµακρύνεται από τον οργανισµό σας δια των νεφρών. Εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν καρδιοπάθεια. Εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν ηπατοπάθεια 27

28 Εάν έχετε κατακράτηση υγρών (οίδηµα). Εάν ακολουθείτε δίαιτα µε ελεγχόµενο αλάτι. Ενηµερώστε τον αναισθησιολόγο σας αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για σας. Λήψη άλλων φαρµάκων Παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον αναισθησιολόγο σας εάν έχετε πάρει πρόσφατα άλλα φάρµακα, ακόµα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί µε συνταγή ή φυτικά σκευάσµατα. Το Bridion είναι δυνατόν να επηρεάζει άλλα φάρµακα ή να επηρεάζεται από αυτά. Ορισµένα φάρµακα µειώνουν τη δράση του Bridion Είναι εξαιρετικά σηµαντικό να ενηµερώσετε τον αναισθησιολόγο σας αν πρόσφατα έχετε πάρει: τορεµιφένη (χρησιµοποιείται στη θεραπεία καρκίνου του µαστού). φλουκλοξασιλίνη (αντιβιοτικό). φουσιδικό οξύ (αντιβιοτικό). Το Bridion µπορεί να επηρεάζει τα ορµονικά αντισυλληπτικά Το Bridion µπορεί να καταστήσει τα ορµονικά αντισυλληπτικά συµπεριλαµβανοµένων του «Χαπιού», του κολπικού δακτυλίου, των εµφυτευµάτων ή του ορµονικού Ενδοµήτριου Συστήµατος (IUS) λιγότερο αποτελεσµατικά, επειδή µειώνει την προσλαµβανόµενη από τον άνθρωπο ποσότητα της ορµόνης προγεστερόνης. Η ποσότητα προγεσταγόνου, που χάνεται κατά τη χρήση του Bridion, είναι περίπου ίδια µε εκείνη που χάνεται όταν παραλείπετε ένα από του στόµατος αντισυλληπτικό χάπι. Αν παίρνετε το Χάπι την ίδια ηµέρα κατά την οποία σας χορηγείται το Bridion, πρέπει να εφαρµόσετε τις οδηγίες του φύλλου οδηγιών για το Χάπι όσον αφορά την παράλειψη δόσης. Αν χρησιµοποιείτε άλλα ορµονικά αντισυλληπτικά (για παράδειγµα κολπικό δακτύλιο, εµφύτευµα ή IUS) πρέπει να χρησιµοποιήσετε επιπρόσθετη µη ορµονική αντισυλληπτική µέθοδο (όπως προφυλακτικό) για τις επόµενες 7 ηµέρες και να εφαρµόσετε τις οδηγίες που αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών χρήσεως του αντισυλληπτικού. Επιδράσεις στα αποτελέσµατα των αιµατολογικών εξετάσεων Γενικά, το Bridion δεν ασκεί επίδραση στις εργαστηριακές εξετάσεις. Ωστόσο, είναι δυνατόν να επιδρά στο αποτέλεσµα µιας αιµατολογικής εξέτασης για µια ορµόνη που ονοµάζεται προγεστερόνη και σε ορισµένες εξετάσεις για την πήξη του αίµατος. Κύηση και θηλασµός Ενηµερώστε τον αναισθησιολόγο σας αν είσθε έγκυος ή υποψιάζεστε ότι είστε έγκυος Είναι δυνατόν να µπορείτε να πάρετε το Bridion ούτως ή άλλως, αλλά πρέπει πρώτα να το συζητήσετε. Το sugammadex µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια του θηλασµού. Οδήγηση και χειρισµός µηχανών Ο γιατρός σας θα σας πει πότε είναι ασφαλές να οδηγήσετε ή να χειριστείτε µηχανές, αφού θα σας έχει χορηγηθεί Bridion. Το Bridion δεν είναι γνωστό να έχει επίδραση στην εγρήγορση ή στη συγκέντρωση. 3. ΠΩΣ ΧΟΡΗΓΕΊΤΑΙ ΤΟ BRIDION Η δόση Ο αναισθησιολόγος σας θα βρει τη δόση του Bridion, που χρειάζεστε µε βάση : Το βάρος σας Το βαθµό στον οποίο σας επηρεάζει ακόµη το µυοχαλαρωτικό φάρµακο σας. Η συνήθης δόση είναι 2-4 mg ανά κιλό βάρους σώµατος. Αν ο αναισθησιολόγος επιθυµεί να ανανήψετε γρηγορότερα είναι δυνατόν να χορηγηθεί υψηλότερη δόση. 28

29 Η δόση του Bridion για παιδιά είναι 2 mg/kg (παιδιά και έφηβοι ηλικίας 2-17 ετών). Πώς χορηγείται το Bridion Το Bridion θα χορηγηθεί σ εσάς από τον αναισθησιολόγο σας. Χορηγείται σε µια φλέβα (ενδοβλέβια) ως εφάπαξ ένεση. Αν σας χορηγηθεί περισσότερο Bridion από το συνιστώµενο Καθώς ο αναισθησιολόγος σας θα παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση σας, δεν είναι πιθανό να σας χορηγηθεί περισσότερο Bridion. Όµως αν αυτό συµβεί, είναι απίθανο να προκαλέσει κάποια προβλήµατα. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά µε τη χρήση αυτού του φαρµακευτικού προϊόντος, ρωτείστε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Όπως όλα τα φάρµακα, έτσι και το Bridion µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες, παρόλο που δεν παρουσιάζονται σε όλους τους ανθρώπους. Αν οι ανεπιθύµητες αυτές ενέργειες εκδηλωθούν ενώ βρίσκεστε σε αναισθησία, θα παρατηρηθούν και θα αντιµετωπισθούν από τον αναισθησιολόγο σας. Πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (παρατηρούνται σε περισσότερους από 1 στους 10) Μια προσωρινή δυσάρεστη γεύση στο στόµα σας. Συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (παρατηρούνται σε 1 έως 10 στους 100) Ελαφρά αναισθησία- µπορεί να αρχίσετε να επαναβρίσκετε τις αισθήσεις σας και να χρειάζεστε περισσότερο αναισθητικό. Αυτό µπορεί να σας κάνει να κινηθείτε ή να βήξετε στο τέλος της επέµβασης. Οι µύες σας µπορεί να γίνουν πάλι αδύναµοι µετά την επέµβαση (εάν έχει χορηγηθεί πολύ χαµηλή δόση). Όχι συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες (παρατηρούνται σε 1 έως 10 στους 1.000) Να ανακτήσετε τις αισθήσεις σας κατά τη διάρκεια της επέµβασης (αφύπνιση κατά την αναισθησία) Λαχάνιασµα οφειλόµενο σε µυϊκές κράµπες των αεροφόρων οδών (βρογχόσπασµος) που παρατηρείται σε ασθενείς µε ιστορικό άσθµατος Αλλεργικές αντιδράσεις (υπερευαισθησίας) όπως εξάνθηµα ή ερυθρότητα. Εάν κάποια ανεπιθύµητη ενέργεια γίνεται σοβαρή, ή εάν παρατηρήσετε ανεπιθύµητες ενέργειες που δεν αναφέρονται στο παρόν φύλλο οδηγιών, παρακαλείσθε να ενηµερώσετε τον γιατρό ή τον φαρµακοποιό σας. 5. ΠΩΣ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ BRIDION Να φυλάσσεται σε µέρη που δεν το φθάνουν και δεν το βλέπουν τα παιδιά. Να µη χρησιµοποιείτε το Bridion µετά την ηµεροµηνία λήξης που αναφέρεται στο φιαλίδιο και στο εξωτερικό κουτί. Φυλάσσετε σε θερµοκρασία µικρότερη των 30 C. Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε το φιαλίδιο στο εξωτερικό κουτί για να προστατεύεται από το φως. 29

AMINOPLASMAL HEPA-10%

AMINOPLASMAL HEPA-10% AMINOPLASMAL HEPA-10% ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αminoplasmal Hepa 10% 2.ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 1000ml διαλύματος περιέχουν: L-Isoleucin

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. 194.1μg 99μg 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ( SPC ) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ VITALIPID ( ADULT ) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1ml VITALIPID ADULT περιέχει: Δραστικά συστατικά Retinopalmitate

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GLIATILIN (Choline alfoscerate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: GLIATILIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Μαλακές Κάψουλες:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 1 mg/ml σιρόπι Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride

Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride Terbinafine/Target Terbinafine hydrochloride ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονοµασία ιδιοσκευάσµατος Τerbinafine/Target δερµατικό εκνέφωµα, διάλυµα 1%. 1.2 Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ MUPHORAN 200 mg, κόνις και διαλύτης για διάλυμα (προς αραίωση) για έγχυση. Fotemustine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης

Pronilen Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Ενέσιμο διάλυμα λουπροστιόλης Σύνθεση: Ανά ml: Λουπροστιόλη 7,50 mg Είδη ζώων: Αγελάδες, μοσχίδες, φοράδες, πρόβατα. Φαρμακολογικές ιδιότητες: Η λουπροστιόλη είναι ένα συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PULVO 47, αερόλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα γραμμάριο PULVO 47 περιέχει 2,70 mg (10811 UC*) horse liver catalase

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα II Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την ανάκληση ή την τροποποίηση των όρων των αδειών κυκλοφορίας και λεπτομερής αιτιολόγηση των αποκλίσεων από τη σύσταση της PRAC 69 Επιστημονικά πορίσματα

Διαβάστε περισσότερα

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 1, 12/2005] ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Glypressin 1 mg, κόνις και διαλύτης για ενέσιµο διάλυµα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ένα φιαλίδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5mg/ml πόσιμες σταγόνες, διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού.

Η έναρξη της ανοσίας είναι δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του βασικού εμβολιασμού. ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Covexin 10, ενέσιμο εναιώρημα σε πρόβατα και βοοειδή 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION. ( ιακετυλρεΐνη) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ INFLABION ( ιακετυλρεΐνη) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ INFLABION 50 mg σκληρά καψάκια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο περιέχει 50 mg διακετυλρεΐνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B. Ενέσιμο διάλυμα. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B Ενέσιμο διάλυμα 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EVATON-B, ενέσιμο διάλυμα (10+4+4+40+6)mg/2ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανά 2ml: Thiamine

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα

Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα ΙΙ Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος, της επισήμανσης και του φύλλου οδηγιών χρήσης που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FERRINEMIA 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φύσιγγα των 5 ml Ferrinemia περιέχει 100 mg σιδήρου ως σακχαρούχο σίδηρο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Panadol 120 mg/5 ml πόσιμο εναιώρημα Παρακεταμόλη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,διότι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Postinor 1500 1500 µικρογραµµάρια ισκίο 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 1500 µικρογραµµάρια λεβονοργεστρέλης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ SKINOREN, κρέμα 20% Δραστικό συστατικό: Azelaic Acid Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο,

Διαβάστε περισσότερα

O S T E O V I L E (Alfacalcidol)

O S T E O V I L E (Alfacalcidol) O S T E O V I L E (Alfacalcidol) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OSTEOVILE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ OSTEOVILE 0,25 mcg/cap: Περιέχει 0,25 mcg/cap alfacalcidol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HUMAN ALBUMIN 50 g/l BAXTER Διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Το HUMAN ALBUMIN 50g/l Baxter

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία: CLOPIXOL ΑCUTARD 1.2 Σύνθεση: Δραστική ουσία: Zuclopenthixol acetate (Ζουκλοπενθιξόλη) Έκδοχα: Triglycerides, medium-chain

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία. ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΒΕΤΑVΕRΤ 24 mg δισκία ιϋδροχλωρική Βηταϊστίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, προτου αρχίσετε να λαµβάνετε αυτό το φάρµακo. Φυλάξτε αυτό το φύλλο οδηγιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYNAPEN 3 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά FISH OIL (EICOSAPENTAENOIC ACID) & (DOCOSAHEXAENOIC

Διαβάστε περισσότερα

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο.

Ferinject 50 mg σιδήρου ανά ml ενέσιμο διάλυμα/διάλυμα για έγχυση. Ένα ml διαλύματος περιέχει 50 mg σιδήρου, ως ένωση καρβοξυμαλτόζης με σίδηρο. Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον Χρήστη CLARITYNE 10 mg δισκία Λοραταδίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1

Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ TRACHISAN Τροχίσκοι Tyrothricin + Lidocaine hydrochloride monohydrate + Chlorhexidine digluconate (0.5+1+1) mg/lozen ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml

NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml NeuroBloc Αλλαντική τοξίνη τύπου Β ενέσιμο διάλυμα 5.000 U/ml Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας για γιατρούς Σκοπός αυτού του εγχειριδίου είναι να παρέχει σε γιατρούς με δικαίωμα συνταγογράφησης και χορήγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/21 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cimalgex 8 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex 30 mg µασώµενα δισκία για σκύλους Cimalgex

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 1.1 Ονομασία: LOCERYL ΛΑΚΑ ΟΝΥΧΩΝ 5% Amorolfine 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Amorolfine Έκδοχα: Συμπολυμερές μεθακρυλικού οξέος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Skinoren γέλη 15% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g γέλης Skinoren περιέχει 150 mg (15%) αζελαϊκού οξέος. Έκδοχα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Afluon nasal spray SPC 13 EMA (GR120306) 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ AFLUON 0,1% w/v ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Διάλυμα

Διαβάστε περισσότερα

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη

Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Epirubicine/Generics 2 mg/ml, ενέσιµο διάλυµα Υδροχλωρική επιρουβικίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιµοποιείτε

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη.

2.2 Ποσοτική σύνθεση 100ml διαλύματος περιέχουν 25g πρωτεΐνης πλάσματος με τουλάχιστον το 95% ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Plasbumin 25 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 2.1 Ποιοτική σύνθεση Ανθρώπινη λευκωματίνη από ανθρώπινο πλάσμα 2.2 Ποσοτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE. Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) MEGACE Οξική Μεγεστρόλη (Megestrol Acetate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: MEGACE 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Ceftazidime/Generics 1 g & 2g, κόνις για ενέσιµο διάλυµα ή για διάλυµα προς έγχυση Κεφταζιδίµη πενταϋδρική ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη. Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα T r a

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ:ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ P R O S P A N Dried Ivy Leaf Extract Αναβράζοντα δισκία 65mg/tab Πόσιµο διάλυµα 35mg/5ml ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Skinoren 15% Γέλη Aζελαϊκό οξύ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο

Διαβάστε περισσότερα

UTROGESTAN Progesterone (micronized) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

UTROGESTAN Progesterone (micronized) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ UTROGESTAN Progesterone (micronized) ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν αρχίσετε να χρησιµοποιείτε το φάρµακό σας. Περιέχει σηµαντικές πληροφορίες. Αν δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HALOCUR 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα EL 4 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ HALOCUR 0,5 mg / ml στοματικό διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MESTINON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο δισκίο περιέχει 60 mg της δραστικής ουσιάς βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gadoxetic acid, disodium

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ. Gadoxetic acid, disodium ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Primovist 0,25 mmol/ml ενέσιμο διάλυμα Gadoxetic acid, disodium Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού σας δοθεί αυτό το φάρμακο. -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Atosiban SUN 6,75 mg/0,9 ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο των 0,9 ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ MAG-2 διάλυµα πόσιµο σε συσκευασία µιας δόσης 1,5 g / 10 ml VIAL (ORAL) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Τα 10 ml περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Minoxidil/Target Minoxidil

Minoxidil/Target Minoxidil Minoxidil/Target Minoxidil ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης, διότι περιέχει πληροφορίες που είναι σηµαντικές για εσάς. Για να έχετε τα

Διαβάστε περισσότερα

ROIPLON (Etofenamate)

ROIPLON (Etofenamate) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON (Etofenamate) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ROIPLON 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 5% ή 10% Etofenamate. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη

GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ GEMCITABINE/GENERICS 200 mg/vial & 1000mg/VIAL κόνις για διάλυµα προς έγχυση Γεµσιταβίνη ιαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙ-ΙΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΙΠΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΙΟ Α/Η1Ν1 ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΤΟΥΣ Ιούλιος 2009 Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ OMNIC TOCAS 0,4 mg δισκία παρατεταμένηςαποδέσμευσης Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο. Περιέχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία σας. Εάν έχετε περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ FORTEKOR FLAVOUR 5 mg Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Δισκία επικαλυμμένα με υμένιο για γάτες και σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Xenetix 250 (250 mg I/mL), ενέσιμο διάλυμα Xenetix 300 (300 mg I/mL), ενέσιμο διάλυμα Xenetix 350 (350 mg I/mL), ενέσιμο διάλυμα Ιοβιτριδόλη Διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TANILAS 10g, σκόνη για πόσιμο διάλυμα σε φακελλίσκο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φακελλίσκος περιέχει 10g macrogol

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΜΙΝΟΦΥΛΛΙΝΗ ΕΝΕΣΙΜΟ ΔΙΑΛΥΜΑ / DEMO 250mg/10ml AMP 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας

Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Παράρτημα I Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την τροποποίηση των όρων αδειών κυκλοφορίας Επιστημονικά πορίσματα Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αξιολόγησης της PRAC σχετικά με την PSUR για το ζολεδρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ AFLUON 0,1% (w/v) ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα Αζελαστίνη υδροχλωρική/azelastine hydrochloride Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο

Διαβάστε περισσότερα

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Mycospor. Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Mycospor Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ EMLA κρέμα (2,5+2,5)% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ Κάθε γραμμάριο κρέμας περιέχει lidocaine

Διαβάστε περισσότερα

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες

2.4.4 Κύηση Επειδή η ενδορινική καλσιτονίνη ενδείκνυται σε µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες, δεν έχουν διεξαχθεί µελέτες σε έγκυες γυναίκες ή θηλάζουσες Calcitonin/Target Salmon calcitonin ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνοµασία προϊόντος Calcitonin/ Target 1.2 Σύνθεση ραστική ουσία: Καλσιτονίνη σολοµού. Έκδοχα: Sodium

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1/5 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ONOMAΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DAFLON 500 mg, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σημείωση: Οι εν λόγω τροποποιήσεις της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και

Διαβάστε περισσότερα

SALONPAS HOT (Capsicum extract)

SALONPAS HOT (Capsicum extract) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT (Capsicum extract) 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SALONPAS HOT 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε έμπλαστρο SALONPAS HOT, μεγέθους 13cm

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Μεταβολές στις σχετικές παραγράφους της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος και του φύλλου οδηγιών χρήσης 56 Προϊόντα που περιέχουν μετοκλοπραμίδη Το ακόλουθο κείμενο πρέπει να συμπεριλαμβάνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) WARTEC 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ WARTEC 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Οξινο αιθανολικό διάλυμα Podophyllotoxin

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Cross Vetpharm Group Ltd, Dublin 24 Ireland

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων: Cross Vetpharm Group Ltd, Dublin 24 Ireland ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ Κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Η θεραπεία εξατοµικεύτεται κατά την κρίση του θεράποντος οφθαλµιάτρου.

Η θεραπεία εξατοµικεύτεται κατά την κρίση του θεράποντος οφθαλµιάτρου. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ TOY ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TΟΒREX οφθαλµικές σταγόνες, διάλυµα 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 ml διαλύµατος περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης.

Διαβάστε περισσότερα

[Version 7.2, 12/2008] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

[Version 7.2, 12/2008] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ [Version 7.2, 12/2008] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Vitamin AD3E, ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά)

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 25 Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη Javlor 25 mg/ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση vinflunine Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TRACTOCILE 6,75 mg/0,9 ml ενέσιµο διάλυµα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο των 0,9 ml διαλύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PANOLOG 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Δραστικό(ά) συστατικό(ά): Κάθε ml της αλοιφής PANOLOG περιέχει :

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ XOZAL 0,5 mg/ml πόσιμο διάλυμα Λεβοσετιριζίνη διυδροχλωρική. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) LIVOSTIN (Υδροχλωρική λεβοκαµπαστίνη) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: LIVOSTIN 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Levocabastine

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Aerius 5 mg επικαλυµµένα µε λεπτό υµένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε δισκίο περιέχει 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ SevoFlo Υγρό για εισπνεόµενους ατµούς για χρήση σε σκύλους. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Nobivac Myxo-RHD λυοφιλοποιημένη σκόνη και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα για κουνέλια 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης

Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Παράρτημα ΙΙΙ Τροποποιήσεις στις σχετικές παραγράφους της Περίληψης των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και τα Φύλλα Οδηγιών Χρήσης Σημείωση : Οι τροποποιήσεις στην Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦ.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Αρχές αντισύλληψης 1 1.2. Ιστορία της αντισύλληψης 3 1.3. Δημογραφικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ PANADOL ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία: Panadol Δισκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο 500mg/TAB, δισκία αναβράζοντα 500mg/E.F. TAB, πόσιμο διάλυμα 160mg/5ml,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ TOBREX Οφθαλµική αλοιφή 0,3% 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ 1 g αλοιφής περιέχει 3 mg τοµπραµυκίνης. Για τα έκδοχα,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος 1.1 Ονομασία ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. Προσδιορισμός φαρμακευτικού προϊόντος TRIVASTAL 50 mg, δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 1.2 Σύνθεση Δραστική ουσία: Πιριβεδίλη Έκδοχα: Πυρήνας: Πολυβιδόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Suprelorin 4,7 mg εμφύτευμα για σκύλους

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Suprelorin 4,7 mg εμφύτευμα για σκύλους ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ: Suprelorin 4,7 mg εμφύτευμα για σκύλους 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. (τρεπροστινίλη)

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. (τρεπροστινίλη) ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ REMODULIN, 1 mg/ml διάλυμα για έγχυση REMODULIN, 2,5 mg/ml διάλυμα για έγχυση REMODULIN, 5 mg/ml διάλυμα για έγχυση REMODULIN, 10 mg/ml διάλυμα για έγχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ - ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός www.eof.gr Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων ΑΘΗΝΑ, 26-10-2012 Πληροφορίες: Ε. ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Methylthioninium chloride Proveblue 5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml διαλύματος

Διαβάστε περισσότερα

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg).

Το Pradaxa είναι φάρμακο που περιέχει τη δραστική ουσία ετεξιλική δαβιγατράνη. Διατίθεται υπό μορφή καψακίων (75, 110 και 150 mg). EMA/47517/2015 EMEA/H/C/000829 Περίληψη EPAR για το κοινό ετεξιλική δαβιγατράνη Το παρόν έγγραφο αποτελεί σύνοψη της Ευρωπαϊκής Δημόσιας Έκθεσης Αξιολόγησης (EPAR) του. Επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Το διάλυμα περιέχει 200 g/l πρωτεΐνης, από την οποία τουλάχιστον το 96% είναι ανθρώπινη λευκωματίνη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Το διάλυμα περιέχει 200 g/l πρωτεΐνης, από την οποία τουλάχιστον το 96% είναι ανθρώπινη λευκωματίνη. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Albuminativ 200 g/l, διάλυμα για έγχυση 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ανθρώπινη Λευκωματίνη Το διάλυμα περιέχει 200

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ TESTOPATCH 1,2 mg/24 h TESTOPATCH 1,8 mg/24 h TESTOPATCH 2,4 mg/24 h Τεστοστερόνη - διαδερμικό έμπλαστρο ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

PANADOL ADVANCE Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 500mg/TAB

PANADOL ADVANCE Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 500mg/TAB PANADOL ADVANCE 500mg/TAB ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Oνομασία PANADOL ADVANCE 500mg /TAB Paracetamol 1.2 Σύνθεση: Δραστική Ουσία: Παρακεταμόλη Έκδοχα: Πυρήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 2,5 mg/0,5 ml ενέσιµο διάλυµα, προγεµισµένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεµισµένη

Διαβάστε περισσότερα

Novartis Animal Health Inc. Σελίδα 1 από 5 MILBEMAX σκύλοι / κουτάβια SEP. 2007 Φύλλο Οδηγιών Χρήσεως (after Renewal) ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Novartis Animal Health Inc. Σελίδα 1 από 5 MILBEMAX σκύλοι / κουτάβια SEP. 2007 Φύλλο Οδηγιών Χρήσεως (after Renewal) ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Novartis Animal Health Inc. Σελίδα 1 από 5 ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Δισκία για μικρόσωμους σκύλους και κουτάβια 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC) 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Konakion 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά Kάθε φύσιγγα του 1 ml διαλύµατος µικτών

Διαβάστε περισσότερα

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά.

Η μεταφορά των φαρμάκων γίνεται με παθητική διάχυση ή με ενεργητική μεταφορά. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ. Φάρμακο λέμε οποιαδήποτε ουσία που όταν χορηγηθεί στον άνθρωπο, τα ζώα ή τα φυτά με συγκεκριμένο τρόπο και σε συγκεκριμένη δόση έχει θεραπευτικό αποτέλεσμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ OXATREX, Οφθαλμικές σταγόνες, διάλυμα μιας δόσης 1,5mg/0,5ml (0,3%W/V ή 3mg/1ML) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε ml

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοχα: 0,35 mg παραϋδροξυβενζοϊκό μεθύλιο, 0,07 mg παραϋδροξυβενζοϊκό προπύλιο

Έκδοχα: 0,35 mg παραϋδροξυβενζοϊκό μεθύλιο, 0,07 mg παραϋδροξυβενζοϊκό προπύλιο SmPC Greece 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Rapydan 70 mg/70 mg φαρμακούχό έμπλαστρο. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φαρμακούχo έμπλαστρο περιέχει 70 mg λιδοκαΐνης και 70 mg τετρακαΐνης. Έκδοχα:

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο!

Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! Φύλλο οδηγιών για το χρήστη Οδηγίες για τον ασθενή - παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν πάρετε αυτό το φάρμακο! 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1.1 Ονομασία, μορφή, περιεκτικότητα Scheriproct

Διαβάστε περισσότερα