Εφ. Απόλλων, Αι παραστάσεις του Ελληνικού δραματικού θιάσου Βερώνη εξακολουθούσι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εφ. Απόλλων, 9.1.1902 Αι παραστάσεις του Ελληνικού δραματικού θιάσου Βερώνη εξακολουθούσι"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ Από της παρελθούσης Παρασκευής ήρξατο των παραστάσεών του εν Σύρω μελοδραματικός θίασος υπό την διεύθυνσιν του κ. M. Labruna, με την Aida του Verdi, μελόδραμα εις πράξεις τέσσαρας. Κόσμος άπειρος παρίστατο θαυμάσας και χειροκροτήσας μάλλον την mise en scène παρά την αξίαν των ηθοποιών εξαιρέσει του βαρυτόνου, όστις ενθουσιωδώς εγένετο δεκτός παρά του κοινού. Αλλά και η κ. Frambolesi, η υποδυθείσα το πρόσωπον της Aida, εν σχέσει προς τους λοιπούς και δη το coro, ήρεσεν αρκετά. Κατά την εν Σύρω επικρατούσαν συνήθειαν έκαστον έργον κατά πρώτον αναβιβαζόμενον παίζεται τρις κατά συνέχειαν φοράς. Την εσπέραν της Τρίτης επαίχθη ο Ernani. Εφ. Νυκτερίς, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ } ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ } ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο κ. Γεώργ. Σουρής, ο δημοφιλής ποιητής του «Ρωμηού», ήλθεν εις Σύρον μετά αξιολόγου θιάσου, όστις παρέστησεν εν τω θεάτρω «Απόλλωνι» την Χειραφέτησιν επανειλημμένως, την 7 και 8 ισταμένου μηνός. Εφ. Φωνή Κυκλάδων και Αθηνών Κατά την εσπέραν της πρώτης του Νέου έτους το θεατρόν μας, εν τω οποίω εδίδετο ανά μία πράξις εξ εκάστου των μελοδραμάτων Μάρτυρος, Χορού Προσωπιδοφόρων και Μεφιστοφελούς και τω οποίω διεξήχθη, ως κατ έτος, λαχείον, κόσμος πολυπληθέστατος κατέκλυσε. Όλα τα θεωρεία της πρώτης, δευτέρας και τρίτης σειράς ήσαν πλήρη κόσμου ωμορφοντυμένου, η δε πλατεία του θεάτρου από της ογδόης της νυκτός ην ασφυκτικώς πλήρης, ένιοι δε μάλιστα ίνσταντο, μη εύροντες κάθισμα. Όλος ο εν τω θεάτρω κόσμος κατά ταύτην την εσπέραν διεξήγαγεν χαρτοπόλεμον πρωτοφανούς ζωηρότητος. Συνάμα ολόκληρα κομφετί ριπτόμενα από των θεωρείων κατακλύζουσι τας κεφαλάς των εν τη πλατεία. Αι σερπαντίνες εκτοξεύοντο από των θεωρείων εις θεωρείον και από των θεωρείων εις την πλατείαν, ούτω δε είχε σχηματισθή πυραμίς. Η πλατεία κάτω θεωμένη από του ύψους των θεωρείων της τρίτης σειράς παρουσίαζε κάτι τι εξόχως θεαματικόν, κάτι τι μυθικόν, φαντασμαγορικόν. Εφ. Απόλλων, Αι παραστάσεις του Ελληνικού δραματικού θιάσου Βερώνη εξακολουθούσι πάντοτε μετ επιτυχίας, πολλού κόσμου συρρέοντος. Αλλά δεν δυνάμεθα να παρατρέξωμεν τα κατά την αλησμόνητον αληθώς προχθεσινήν και ως εν πανδήμω πανηγύρει διεξαχθείσαν εν τω θεάτρω ημών παράστασιν της Αρτεμισίας, δαφνοστεφούς δράματος του δημοφιλούς Ερμουπολίτου και ιστοριογράφου της Σύρου κ. Τιμολέοντος Αμπελά. Κατά την εσπέραν εκείνην η πόλις ημών δεν εχειροκρότει μόνον δόκιμον έργον της δραματικής φιλολογίας της εποχής ημών, αλλ επί τη ευκαιρία ταύτη εξεδήλου την μεγάλην αυτής αγάπην και την δικαίαν εκτίμησην, ης είναι άξιος ο ακαταπόνητος ανήρ των γραμμάτων, ο δια τας ποικίλας αυτού δράσεις δικαίως τασσόμενος μεταξύ των πρωτεργατών της συγχρόνου φιλολογικής κινήσεως. Η Ερμούπολις εδράττετο προχθές της ευκαιρίας όπως υποδεχθή και ανευφημήση τον διαπρεπή λόγιον, όστις εξήλθεν εξ αυτών των σπλάχνων της σταδιοδρομών έκτοτε επιτυχώς και νικηφόρως εις ποικίλους πνευματικούς αγώνας, επί τέταρτον δ αιώνος ασκών σεμνώς και πρεπόντως τα καθήκοντα του ακουράστου δικαστού. Δεκάκις μέχρι τούδε βραβευθείς και επαινεθείς εις επιστημονικούς και δραματικούς διαγωνισμούς, δεν φαίνεται το παράπαν κουρασθείς, τουναντίον δε δια της Αρτεμισίας ανεφάνη ανήρ ευρισκόμενος ήδη εν τη ακμή της πνευματικής του δράσεως. Εφ. Ήλιος,

2

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΥΡΟΥ Από της παρελθούσης Παρασκευής ήρξατο των παραστάσεών του εν Σύρω μελοδραματικός θίασος υπό την διεύθυνσιν του κ. M. Labruna, με την Aida του Verdi, μελόδραμα εις πράξεις τέσσαρας. Κόσμος άπειρος παρίστατο θαυμάσας και χειροκροτήσας μάλλον την mise en scène παρά την αξίαν των ηθοποιών εξαιρέσει του βαρυτόνου, όστις ενθουσιωδώς εγένετο δεκτός παρά του κοινού. Αλλά και η κ. Frambolesi, η υποδυθείσα το πρόσωπον της Aida, εν σχέσει προς τους λοιπούς και δη το coro, ήρεσεν αρκετά. Κατά την εν Σύρω επικρατούσαν συνήθειαν έκαστον έργον κατά πρώτον αναβιβαζόμενον παίζεται τρις κατά συνέχειαν φοράς. Την εσπέραν της Τρίτης επαίχθη ο Ernani. Εφ. Νυκτερίς, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ } ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ } ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Ο κ. Γεώργ. Σουρής, ο δημοφιλής ποιητής του «Ρωμηού», ήλθεν εις Σύρον μετά αξιολόγου θιάσου, όστις παρέστησεν εν τω θεάτρω «Απόλλωνι» την Χειραφέτησιν επανειλημμένως, την 7 και 8 ισταμένου μηνός. Εφ. Φωνή Κυκλάδων και Αθηνών Κατά την εσπέραν της πρώτης του Νέου έτους το θεατρόν μας, εν τω οποίω εδίδετο ανά μία πράξις εξ εκάστου των μελοδραμάτων Μάρτυρος, Χορού Προσωπιδοφόρων και Μεφιστοφελούς και τω οποίω διεξήχθη, ως κατ έτος, λαχείον, κόσμος πολυπληθέστατος κατέκλυσε. Όλα τα θεωρεία της πρώτης, δευτέρας και τρίτης σειράς ήσαν πλήρη κόσμου ωμορφοντυμένου, η δε πλατεία του θεάτρου από της ογδόης της νυκτός ην ασφυκτικώς πλήρης, ένιοι δε μάλιστα ίνσταντο, μη εύροντες κάθισμα. Όλος ο εν τω θεάτρω κόσμος κατά ταύτην την εσπέραν διεξήγαγεν χαρτοπόλεμον πρωτοφανούς ζωηρότητος. Συνάμα ολόκληρα κομφετί ριπτόμενα από των θεωρείων κατακλύζουσι τας κεφαλάς των εν τη πλατεία. Αι σερπαντίνες εκτοξεύοντο από των θεωρείων εις θεωρείον και από των θεωρείων εις την πλατείαν, ούτω δε είχε σχηματισθή πυραμίς. Η πλατεία κάτω θεωμένη από του ύψους των θεωρείων της τρίτης σειράς παρουσίαζε κάτι τι εξόχως θεαματικόν, κάτι τι μυθικόν, φαντασμαγορικόν. Εφ. Απόλλων, Αι παραστάσεις του Ελληνικού δραματικού θιάσου Βερώνη εξακολουθούσι πάντοτε μετ επιτυχίας, πολλού κόσμου συρρέοντος. Αλλά δεν δυνάμεθα να παρατρέξωμεν τα κατά την αλησμόνητον αληθώς προχθεσινήν και ως εν πανδήμω πανηγύρει διεξαχθείσαν εν τω θεάτρω ημών παράστασιν της Αρτεμισίας, δαφνοστεφούς δράματος του δημοφιλούς Ερμουπολίτου και ιστοριογράφου της Σύρου κ. Τιμολέοντος Αμπελά. Κατά την εσπέραν εκείνην η πόλις ημών δεν εχειροκρότει μόνον δόκιμον έργον της δραματικής φιλολογίας της εποχής ημών, αλλ επί τη ευκαιρία ταύτη εξεδήλου την μεγάλην αυτής αγάπην και την δικαίαν εκτίμησην, ης είναι άξιος ο ακαταπόνητος ανήρ των γραμμάτων, ο δια τας ποικίλας αυτού δράσεις δικαίως τασσόμενος μεταξύ των πρωτεργατών της συγχρόνου φιλολογικής κινήσεως. Η Ερμούπολις εδράττετο προχθές της ευκαιρίας όπως υποδεχθή και ανευφημήση τον διαπρεπή λόγιον, όστις εξήλθεν εξ αυτών των σπλάχνων της σταδιοδρομών έκτοτε επιτυχώς και νικηφόρως εις ποικίλους πνευματικούς αγώνας, επί τέταρτον δ αιώνος ασκών σεμνώς και πρεπόντως τα καθήκοντα του ακουράστου δικαστού. Δεκάκις μέχρι τούδε βραβευθείς και επαινεθείς εις επιστημονικούς και δραματικούς διαγωνισμούς, δεν φαίνεται το παράπαν κουρασθείς, τουναντίον δε δια της Αρτεμισίας ανεφάνη ανήρ ευρισκόμενος ήδη εν τη ακμή της πνευματικής του δράσεως. Εφ. Ήλιος,

4 Αγαπητές φίλες και φίλοι, O Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Σύρου διατηρώντας το υψηλό επίπεδο στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του νησιού παρουσιάζει το πρόγραμμα ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ για το καλοκαίρι του Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται κορυφαίες μουσικές, θεατρικές και εικαστικές εκδηλώσεις ενώ στα καθιερωμένα διεθνούς εμβέλειας Φεστιβάλ (Φεστιβάλ Αιγαίου, Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Κυκλάδων, Φεστιβάλ Κιθάρας, Indie Rock Festival, Φεστιβάλ κινουμένων σχεδίων) προστίθενται και το Φεστιβάλ Ακορντεόν καθώς και το πρωτοεμφανιζόμενο Φεστιβάλ Λουκουμιού που έχει ως στόχο την ανάδειξη του τοπικού προϊόντος για το οποίο φημίζεται ο τόπος μας. Οι εκδηλώσεις διατηρούν την υψηλή τους ποιότητα και έχουν ως σκοπό να προσελκύσουν το φιλότεχνο κοινό και να προσφέρουν στους επισκέπτες και τους κατοίκους του νησιού μας ένα ευχάριστο πολιτιστικό καλοκαίρι. Το ενδιαφέρον για ορισμένες εκδηλώσεις είναι διεθνές και αυτό οφείλεται στους μεγάλου βεληνεκούς συμμετέχοντες καλλιτέχνες και την απήχηση που έχουν πλέον κατακτήσει και συντελούν στην υψηλού επιπέδου προβολή της Σύρου. Θέλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Σύρου που σε δύσκολες για την χώρα συγκυρίες, προσπάθησαν και αξιοποίησαν με τον καλύτερο τρόπο, χορηγίες και προσφορές περιορίζοντας σε σημαντικό βαθμό το κόστος των εκδηλώσεων, εξασφαλίζοντας υψηλού επιπέδου εκδηλώσεις. Εύχομαι εγκάρδια καλή επιτυχία στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη συμμετοχή τους. Γιάννης Δεκαβάλλας Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης 2

5 Αντώνης Λεμονάκης 3

6 Φίλες και φίλοι, Για μια ακόμη χρονιά θεωρώντας ως δεδομένο ότι ο πολιτισμός είναι μια από τις αξίες που πρέπει να κρατήσουμε ψηλά στη δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε, ο Οργανισμός Πολιτισμού & Αθλητισμού Σύρου παρουσιάζει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του καλοκαιριού Δέκα μεγάλα φεστιβάλ που περιλαμβάνουν από όπερα μέχρι Jazz και rock μουσική από κιθάρα, ακορντεόν και κλασσική μουσική μέχρι κινούμενα σχέδια και προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων μέσα από καλλιτεχνικές εφαρμογές συνυπάρχουν στο πρόγραμμα μας με πολλές εκδηλώσεις παραδοσιακού χαρακτήρα των πολιτιστικών συλλόγων του νησιού μας, με αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις, με μεγάλες εκθέσεις εικαστικών τεχνών καθώς και με πολλούς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ως Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού & Αθλητισμού Σύρου θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις επιτροπές Πολιτισμού και Εικαστικών για τη συλλογική προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους εμάς στους χορηγούς του προγράμματος, στους καλλιτέχνες που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους και φυσικά στους εργαζόμενους που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό στηρίζοντας την προσπάθειά μας στη διοργάνωση του προγράμματος ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Γιάννης Κεράνης Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Σύρου 4

7 Αντώνης Λεμονάκης 5

8 Αλκιβιάδης Γούβαλης Το πρόγραμμα Σύρος Πολιτισμός φιλοξενεί το σύνολο των πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα παρουσιαστούν το καλοκαίρι του 2013 στο κοινό και τους επισκέπτες του νησιού. Εκδηλώσεις όπως συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, αφιερώματα και εκθέσεις εικαστικών τεχνών συνθέτουν ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό. Στο πρόγραμμα του Σύρος Πολιτισμός φιλοξενούνται επίσης το 20 ο Φεστιβάλ Κιθάρας, το 9 ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου, το 9 ο Διεθνές Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Κυκλάδων, το 7 ο Indie Rock Festival καθώς και το 6 ο Διεθνές Φεστιβάλ & Φόρουμ Κινουμένων Σχεδίων aniμasyros, τα οποία πλαισιώνονται από το 2 ο Φεστιβάλ Ακορντεόν και το 1 ο Φεστιβάλ Λουκουμιού. Ξεχωριστή ενότητα αποτελεί και η παρουσίαση των παραλλήλων εκδηλώσεων παραδοσιακού κυρίως χαρακτήρα που διοργανώνονται και υποστηρίζονται από τοπικούς φορείς και συλλόγους της Σύρου. Follow us SyrosCulture Like us ΣΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 6

9 Περιεχόμενα Εκδηλώσεις Σύρος Πολιτισμός Εκθέσεις Εικαστικών Τεχνών Παράλληλες Εκδηλώσεις Πληροφορίες & Χώροι Πολιτισμού σελ. 8 σελ. 40 σελ. 46 σελ. 50 7

10 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ Κυριακή 7 & Δευτέρα 8 Ιουλίου Giuseppe Verdi: Messa da Requiem Ένα επικό έργο, μία από τις δυσκολότερες δημιουργίες του Βέρντι, με την Συμφωνική Ορχήστρα Pazardzhik της Βουλγαρίας και 100 φωνές από τις ΗΠΑ και τη Χορωδία του Δήμου Αθηναίων Peter Tiboris, Μουσική Διεύθυνση Eilana Lappalainen, Υψίφωνος Elena Chavdarova-Isa, Μετζο-σοπράνο Keith Ikaia-Purdy, Τενόρος Δημήτρης Καβράκος, Μπάσσος Τρίτη 9, Πέμπτη 11 & Σάββατο 13 Ιουλίου Mozart: Così Fan Tutte κωμική όπερα Μια από τις σπουδαιότερες Όπερες του Mozart, το Così Fan Tutte (Έτσι κάνουν όλες), είναι κωμική όπερα σε δύο πράξεις σε λιμπρέτο του Lorenzo Da Ponte, η οποία πρωτοπαίχτηκε το 1790, γύρω από την πίστη και την δοκιμασμένη αγάπη ανάμεσα σε δύο ζευγάρια εραστών. Με τη Συμφωνική Ορχήστρα Pazardzhik της Βουλγαρίας Grigor Palikarov, Διεύθυνση Dirk Schattner, Σκηνοθεσία Φιορντιλίζι: Danielle Halbwachs Ντοραμπέλλα: Chen Stern Φερράντο: Ricardo Mirabelli Γκουλιέλμο: Randal Turner Δέσποινα: Taryn Knerr Ντον Αλφόνσο: Nικόλαος Καραγκιούρης Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 20 και 15 Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 20 και 15 8

11 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ Τετάρτη 10 Ιουλίου Κονσέρτο μιας ώρας Με την Συμφωνική Ορχήστρα Pazardzhik της Βουλγαρίας Terry Russell, Μουσική Διεύθυνση Joseph Julian Gonzalez: Misa Azteca Randal Stroope: Hodie Randall Bass: Gloria Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 10 και 5 Τετάρτη 10 Ιουλίου Τρεις Βιεννέζοι μαιτρ και Μπετόβεν Μπετόβεν: Φιντέλιο, Εισαγωγή Άριες του παγκόσμιου ρεπερτορίου, με την υψίφωνο Μίνα Πολυχρόνου Γιόζεφ Χάυδν: Η Σκηνή της Βερενίκης άρια Perchè, se tanti siete, Μότζαρτ: Ιδομενέας άρια Ch io mi scordi di te με την πιανίστα Τζένια Μανουσάκη Μπετόβεν: Συμφωνία Νο 3, Ηρωική Op. 55 (1805) Με την Συμφωνική Ορχήστρα Pazardzhik της Βουλγαρίας Peter Tiboris, Μουσική Διεύθυνση Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 15 και 10 9

12 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ Πέμπτη 11 Ιουλίου Χορωδία Southwestern College Με την χορωδία του Southwestern College, Chula Vista, Καλιφόρνια, ΗΠΑ Joseph Julian Gonzalez: Misa Azteca Randal Stroope: Hodie Randall Bass: Gloria Εκκλησία της γεννήσεως της Θεοτόκου, Χρούσσα Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη Παρασκευή 12 Ιουλίου Κοντσέρτο του ηλιοβασιλέματος Ιερή μουσική a cappella με πέντε χορωδίες από τις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Southwestern College, Chula Vista, Καλιφόρνια, ΗΠΑ Terry Russell, Διευθυντής Salem College Choir, Winston-Salem, NC, ΗΠΑ Sonja Sepulveda, Διευθύντρια Μέλη από την χορωδία του Randolph College, Lynchburg, ΗΠΑ Randall Speer, Διευθυντής Ιόνιος Αρμονία, ανδρική χορωδία από την Κέρκυρα, Ευστάθιος Μακρής, Διευθυντής Χορωδία του Πανεπιστημίου Αθηνών, και παιδική χορωδία Μανόλης Καλομοίρης, Ελλάδα Νίκος Μαλιάρας, Διευθυντής Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη 10

13 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρασκευή 12 Ιουλίου Paco Montalvo Με την Συμφωνική Ορχήστρα Pazardzhik της Βουλγαρίας Peter Tiboris, Μουσική διεύθυνση Μότσαρτ: Κοντσέρτο για βιολί #3 Σαραζάτ: Carmen Fantasy Μπετόβεν: Συμφωνία νο 3, (Ηρωική) με τον 20χρονο βιολονίστα Πάκο Μοντάλβο Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 15 και 10 Κυριακή 14 Ιουλίου Verdi, κάτω από τα άστρα Πανηγυρική βραδιά γκαλά, αφιερωμένη στα 200 χρόνια από την γέννηση του Βέρντι. Άριες, ντουέτα, τρίο και χορωδιακά αποσπάσματα από τα έργα Η δύναμη του πεπρωμένου, Ναμπούκο, Il Trovatore, Χορός μεταμφιεσμένων, Μια μέρα βασιλιάς και Αίντα. 10 Σολίστες, 320 μέλη χορωδίας από Ελλάδα & Αμερική και χορευτές από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Με την Συμφωνική Ορχήστρα Pazardzhik της Βουλγαρίας Peter Tiboris, Μουσική διεύθυνση Grigor Palikarov, Φιλοξενούμενος αρχιμουσικός Renato Zanella, Χορογραφία και σχεδιασμός παραγωγής Dirk Schattner, Διευθυντής σκηνής Πλατεία Μιαούλη Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη 11

14 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ Δευτέρα 15 Ιουλίου Lieder Abend για τους λάτρεις της γερμανικής μουσικής, μια βραδιά μυσταγωγίας από τους καλλιτέχνες του Greek Opera Studio Eilana Lappalainen Καλλιτεχνική διεύθυνση Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ Δευτέρα 15 Ιουλίου Poulenc και Stravinsky Σολίστ από την Εθνική Όπερα των Βρυξελλών ερμηνεύουν έργα του Φρανσίς Πουλένκ και Ιγκόρ Στραβίνσκι. Φρανσίς Πουλένκ: Nocturne No.1, Σονάτα για κλαρινέτο και πιάνο, «στη μνήμη του Άρθουρ Χόνεγκερ» Τρίο για όμποε, φαγκότο και πιάνο «στον Μανουέλ Ντε Φάλλια» Ιγκόρ Στραβίνσκυ: Η Ιστορία του Στρατιώτη (1918); Η ιστορία ενός στρατιώτη που ανταλλάσει το βιολί του με ένα βιβλίο που προβλέπει το μέλλον της οικονομίας Dirk Boiy, Μουσική Διεύθυνση Αφήγηση: Chris De Moor Στρατιώτης: Luc De Meulenaere Διάβολος: Gérard Lavalle Femke Sonnen, Βιολί Robby Hellyn, Μπάσσο Raymond Dils, Κλαρινέτο Cian O Mahony, Φαγκότο Manu Melaerts, Τρομπέτα Bram Fournier, Τρομπόνι Luk Artois, Τύμπανα και κρουστά Katrien Verbeke, Πιάνο Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 15 και 10 12

15 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ Τρίτη 16 Ιουλίου Τετάρτη 17 & Πέμπτη 18 Ιουλίου Wolfgang Amadeus Mozart: Ο Ιμπρεσάριος Μία κωμική όπερα του 1876 (singspiel), που ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες του Greek Opera Studio Eilana Lappalainen & Γιώργος Πάχος Συνδιευθυντές σκηνής Ιγκόρ Στραβίνσκυ Η Ιστορία του Στρατιώτη με τους Σολίστ από την Εθνική Όπερα των Βρυξελλών Ταξίδι στην Αιωνιότητα Είκοσι χορευτές από το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ερμηνεύουν το Ταξίδι στην Αιωνιότητα Ρενάτο Ζανέλλα Χορογράφος Ελένη Καραΐνδρου Μουσική Κατερίνα Αγγελοπούλου Σκηνικά, κοστούμια Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 20 και 15 Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 15 και 10 13

16 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗ Παρασκευή 19 Ιουλίου Όλα γράφονται εδώ στα σκοτεινά Ο Σπύρος Ανέμης, και το γκρουπ του. Ρεσιτάλ με δύο κιθάρες, πιάνο, ντραμς, μπάσσο, βιολί και μαντολίνo. Παρασκευή 19 Ιουλίου Απόψε έλα κοντά μου... Χρυσούλα Κεχαγιόγλου συνοδεία τιμίας μπάντας... Βραδιά - αφιέρωμα στο Γιάννη Παπαϊωάννου και στις συνεργασίες του με τους Μάρκο Βαμβακάρη, Δημήτρη Γκόγκο (Μπαγιαντέρας)κ.α. Βασίλης Κουτρώνας, μπουζούκι Μιχάλης Καταχανάς, βιολί Γιάννης Μπουντέκας, κιθάρα Νίκος Μανίκας, κρουστά Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 10 και 5 Πιάτσα, Άνω Σύρος Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη 14

17 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 7 ο INDIE ROCK FESTIVAL Σάββατο 20 Ιουλίου Gala Όπερας Από 35 καλλιτέχνες του Greek Opera Studio Eilana Lappalainen Καλλιτεχνική διεύθυνση Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 10 και 5 Σάββατο 20 Ιουλίου 7 ο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Ροκ Ερμούπολης Συμμετέχουν οι Συριανές μπάντες: WORK IN PROGRESS CONTAINERS SPELLBOUND BOZO SKELETON Θέατρο Ευανθία Καΐρη Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη αναζητήστε το πλήρες πρόγραμμα στο syrosrocks.blogspot.gr 15

18 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 20 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ Κυριακή 21 Ιουλίου Ελληνική Τζαζ, καλοκαιρινά ταξίδια Με το Yiorgos Fakanas Group Γιώργος Φακανάς, μπάσο Τάκης Πατερέλης, σαξόφωνα Αντώνης Ανδρέου, τρομπόνι Μάνος Σαριδάκης, πιάνο Αλεξ Δράκος Κτιστάκης, ντραμς Fakanas: Volonta Shorter: Footprints Fakanas: Parhelia Fakanas: Seviglia Fakanas: Hawk Τρίτη 23 Ιουλίου Ελεγεία για ρόλους και χαρακτήρες Μια αναδρομική έκθεση και ένα απρόσμενο μουσικό πάρτι, με Αριστοφάνη, Πίνδαρο, Μπαχ, Καβάφη, Χατζιδάκη, Κοκτώ κ.α. GUITARTE ENSEMBLE Νίκος Χατζηελευθερίου Χρήστος Φάκλαρης Φραγκούλης Καραγιαννόπουλος Μαρία Παπαμιχαήλ Άννα Σαρτζίδου Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Είσοδος Ελεύθερη Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 10 και 5 16

19 20 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ 20 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ Τετάρτη 24 Ιουλίου Nylon Maiden Η μουσική των Iron Maiden σε έξι «κλασσικές» χορδές Thomas Zwijsen (Ολλανδία) Λατινοαμερικάνικη μουσική για κιθάρα Gahuer Carrasco (Βραζιλία) Πέμπτη 25 Ιουλίου Δύο κιθάρες στη Πινακοθήκη, ζωγραφίζοντας μουσικά τοπία Βαρβάρα Γύρα «Bailando» ρεσιτάλ αφιέρωμα στον χορό Μιχάλης Σουρβίνος ρεσιτάλ κιθάρας Πινακοθήκη Κυκλάδων Ώρα έναρξης Είσοδος Ελεύθερη Κηπάριο Μεταμόρφωσης Ώρα έναρξης Είσοδος Ελεύθερη 17

20 ΧΟΡΟΣ Πέμπτη 25 & Παρασκευή 26 Ιουλίου Sebastian Ο αόρατος ήρωας από το Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι του Τ. Ουίλιαμς, είναι το ίδιο πρόσωπο που περνά από την απουσία στην παρουσία, μέσα στον Sebastian. Η παράσταση επικεντρώνεται σε «εκείνο που δεν βλέπουμε, εκείνο που έχει ήδη συμβεί και τελειώσει, εκείνο που δεν έγινε ποτέ εικόνα», και ακολουθεί τη διαδρομή μιας εξωτερικής και μαζί εσωτερικής αναπαράστασης. 20 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ Παρασκευή 26 Ιουλίου Βαγγέλης Γερμανός Από τα Μπαράκια στα BlueΖάκια Ένα μουσικό ταξίδι με τραγούδια που σημάδεψαν μια γενιά. Σύλληψη: Αγγελική Σιγούρου Χορογραφία: Αγγελική Σιγούρου και Χοροθέατρο Ακροποδητί Κηπάριο Μεταμόρφωσης Ώρα έναρξης Είσοδος Ελεύθερη Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 10 και 8 18

21 ΜΟΥΣΙΚΗ Σάββατο 27 Ιουλίου Βαγγέλης Κορακάκης & Γεράσιμος Ανδρεάτος Έπαυλη Τσιροπινά Ποσειδωνία Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 5 Οι χαρακτηριστικές λαϊκές μουσικές του Κορακάκη βρίσκουν στη στιβαρή φωνή του Ανδρεάτου, τον ιδανικό εκφραστή τους. Για μια ακόμη φορά συναντώνται επί σκηνής ερμηνεύοντας τραγούδια από την κοινή τους δισκογραφία και οχι μόνο. Τραγούδια που θα μας κάνουν να χορέψουμε και να σιγοτραγουδήσουμε, σημαντικές στιγμές από την δισκογραφία τους, καθώς και τραγούδια δημιουργών της γενιάς τους που γράφουν ιστορία άλλα και επιλεγμένα παλιότερα λαϊκά. 19

22 20 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΘΑΡΑΣ 2 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ Σάββατο 27 Ιουλίου Guitar Gala Συναυλία και τελετή λήξης του φεστιβάλ με διακριθέντες σπουδαστές και νικητές του διαγωνισμού. Ο Άγγελος Νικολόπουλος διευθύνει την κιθαριστική ορχήστρα. Κυριακή 28 Ιουλίου Έναρξη 2 ου Φεστιβάλ ακορντεόν από την Ομάδα Ακορντεονιστών Σύρου Café concert οι Μουσικές του Κόσμου με τον Δήμο Βουγιούκα (ακορντεόν) και την Αρετή Προσηλία (πιάνο) Συναυλία του ακορντεονίστα Claudio Jacomucci (μπαγιάν) και την χορεύτρια - performer Kathleen Delanay Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 7 Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Είσοδος Ελεύθερη αναζητήστε το πλήρες πρόγραμμα στο facebook.com/ Syros2ndAccordionFestival 20

23 2 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 2 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ Δευτέρα 29 Ιουλίου Συναυλία Ζωής Τηγανούρια Συναυλία της ακορντεονίστας μουσικοσυνθέτριας, Ζωής Τηγανούρια και του 4μελούς συγκροτήματός της, ZOE S QUINTET, με μουσική τάνγκο, λάτιν, ελληνική, καθώς και δικές της συνθέσεις. Στη συναυλία συμμετέχουν: η Ομάδα Ακορντεονιστών Σύρου, ο ακορντεονίστας Βασίλης Ζιάκας και το συγκρότημα Ενδεκάτη Παράλληλος. Χορεύουν τάνγκο οι πρωταθλητές Ευρώπης Χριστίνα Σαριόγλου και Roger Zalazar. Τρίτη 30 Ιουλίου Συναυλία Εncardia Συναυλία με μουσική και τραγούδια από τα Ελληνόφωνα χωριά της Νότιας Ιταλίας (γκρεκάνικα) και χορό (Ταραντέλα) από μέλη του συγκροτήματος. Στη συναυλία συμμετέχουν η Ομάδα Ακορντεονιστών Σύρου και χορευτικά τμήματα από τη Σύρο και την Κύπρο σε ένα αφιέρωμα στον Πόντο, την Κύπρο και τη Θράκη. Έπαυλη Τσιροπινά Ποσειδωνία Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 5 Πλατεία Μιαούλη Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη Συνδιοργάνωση: Ομάδα Ακορντεονιστών Σύρου, Επιμορφωτικός Φιλοτεχνικός Σύλλογος «Ο Φοίνικας Σύρου», Πολιτιστικός Σύλλογος «Ποσειδών». Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού Σύρου και του συλλόγου Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου 21

24 ΘΕΑΤΡΟ Τρίτη 30, Τετάρτη 31 Ιουλίου & Πέμπτη 1 Αυγούστου Δουλειές με φούντες διασκευή της κωμωδίας Πολυτεχνίτης κι Ερημοσπίτης του Αλ. Σακελλάριου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρούσσων Ευάγγελος Τομαής, Σκηνοθεσία Γιώργος Πάχος, Σύμβουλος παράστασης Αναστάσιος Αποστόλου Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 8 & 5 22

25 ΣΥΝΑΥΛΙΑ Τετάρτη 31 Ιουλίου Διονύσης Τσακνής Νίκος Ζιώγαλας Γιάννης Μηλιώκας LIVE Πρώην Λατομείο Καραβέλα Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 12 και 7 (για παιδιά 6 έως 12 ετών) Όταν τα ονόματα στη μαρκίζα είναι κατά σειρά ηλικίας απο τον μικρότερο στον μεγαλύτερο τότε ένα εκρηκτικό μείγμα παλιών ροκάδων συναντάται σε ένα πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια με στίχο κοινωνικοπολιτικό, χιουμοριστικό και ερωτικό. Η ένωση των Διονύση Τσακνή, Νίκου Ζιώγαλα και Γιάννη Μηλιώκα επί σκηνής αποδεικνύει ότι το rock δεν έχει ηλικία. Τα αγαπημένα τραγούδια έχουν λόγο ύπαρξης και είναι παντός καιρού Mαζί τους η Κασσιανή Λειψάκη. 23

26 ΜΟΥΣΙΚΗ Παρασκευή 2 & Σάββατο 3 Αυγούστου Μusical, αγάπη μου! Αγαπημένες μελωδίες από ξένο musical και ελληνικό κινηματογράφο. Διευθύνει η Ευγενία Μανωλίδου Ενορχηστρώσεις: Κωνσταντίνος Παγιάτης Ερμηνεύουν οι Παναγιώτης Πετράκης Σία Κοσκινά Γιάννης Φίλιας Ευδοκία Μωυσίδου Ελισάβετ Βακονδίου Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 15 & 10 παραγωγή: Γαλήνη Μ.Ε.Π.Ε. 24

27 ΜΟΥΣΙΚΗ Δευτέρα 5 Αυγούστου Αντώνης Ρέμος LIVE 2013 Η μοναδική και ιδιαίτερη χροιά του Αντώνη Ρέμου, η αμεσότητά του καθώς και η ανεπιτήδευτη σκηνική του παρουσία τον κατατάσσουν στους πλέον αγαπημένους έλληνες ερμηνευτές. Σ αυτή τη μαγική βραδιά θα μοιραστεί μαζί μας τις πιο σύγχρονες χορευτικές επιτυχίες του μέχρι τις πιο βαθιά λαϊκές δυνατές στιγμές του. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει λαϊκές, ροκ αλλά και pop πινελιές και θα μας καθηλώσει με τις αισθαντικές μπαλάντες του, αλλά και με τραγούδια από την νέα δισκογραφική του δουλειά που σημειώνει ήδη μεγάλη επιτυχία. Πρώην Λατομείο Καραβέλα Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 13 και 7 (για παιδιά 6 έως 12 ετών) 25

28 ΘΕΑΤΡΟ Δευτέρα 5, Τρίτη 6 & Τετάρτη 7 Αυγούστου Αρσενικό και παλιά δαντέλα του Τζ. Κέσσελρινγκ από τον Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου Απόλλων Γιώργος Πάχος Σκηνοθεσία Παύλος Μάτεσις Μετάφραση ΜΟΥΣΙΚΗ Τετάρτη 7 Αυγούστου Ώτα ακούειν Η Ομάδα Ώτα Ακούειν, σε καιρούς που είναι ζητούμενη η Αιδώς, παρουσιάζει το πνεύμα το οποίο τη συνέχει και την ενεργοποιεί, κομίζοντας μουσικές και λόγους που απευθύνονται στον κρυμμένο κοινό παρονομαστή της ευαισθησίας των νεοελλήνων, σε καιρούς που η βαρβαρότητα συγκρούεται με τον λόγο! Η Ομάδα Ώτα Ακούειν αποτελείται από τους ανθρώπους: Μιχάλης Λαμπρίδης (μουσική και στίχοι, πιάνο, φωνή), Αλφρέδος Δελιβέρτης (ακουστική κιθάρα, φωνή), Ανδρέας Πολίτης (βιολί, φωνή), Πάνος Δραμυτινός (άταστο μπάσο, καχόν, φωνή), Ρένα Βέργου (φωνή), Δέσποινα Μοσχοπούλου (φωνή) Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 8 & 5 Κηπάριο Μεταμόρφωσης Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη 26

29 ΜΟΥΣΙΚΗ Παρασκευή 9 Αυγούστου Ομάδα Ακορντεονιστών Σύρου H Ομάδα Ακορντεονιστών Σύρου είναι μια παρέα επαγγελματιών και ερασιτεχνών μουσικών που το 2012 τους ένωσε η αγάπη για το ακορντεόν με σκοπό την πραγματοποίηση του 1 ου Φεστιβάλ Ακορντεόν Σύρου, το οποίο και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Η βόλτα στα σοκάκια της Άνω Σύρου θα ξεκινήσει με καντάδες που θα μας ταξιδέψουν σε μια άλλη ρομαντική εποχή και θα συνεχιστεί μέχρι να χορέψουμε βαλς στην οδό των ονείρων του Χατζηδάκι. ΘΕΑΤΡΟ Παρασκευή 9, Σάββατο 10 & Κυριακή 11 Αυγούστου Ο κήπος με τα χελιδόνια του Μπάμπη Τσικληρόπουλου Ποιά είναι η απόσταση μεταξύ της τρέλας και της λογικής; από τον Θεατρικό Πολιτιστικό Όμιλο Σύρου Σούρης Γιάννης Δεσύπρης Σκηνοθεσία Γιάννης Παλαιολόγος Σκηνογραφία Πιάτσα, Άνω Σύρος Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 7 & 5 27

30 1 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΟΥΚΟΥΜΙΟΥ Σάββατο 10 Αυγούστου Ο Καραγκιόζης λουκουμοποιός Παράσταση Θεάτρου Σκιών από την Ομάδα Παραστατικής και Εικαστικής Δημιουργικότητας Σκιάς Όναρ Λύκειο Ελληνίδων Σύρου Χοροί και παραδοσιακή νησιώτικη μουσική Ψηφιδωτό από λουκούμια Α φάση κατασκευής ψηφιδωτού από λουκούμια Κυριακή 11 Αυγούστου Παρουσίαση Συνταγών Παρουσίαση πρωτότυπων συνταγών με βασικό συστατικό το τοπικό προϊόν της Σύρου, το λουκούμι. Φιλαρμονική Μουσική από τη Φιλαρμονική του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, στα σκαλοπάτια του Δημαρχείου Ψηφιδωτό από λουκούμια Τελική φάση κατασκευής ψηφιδωτού από λουκούμια Πλατεία Μιαούλη Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη Συνδιοργάνωση: Σύλλογος Φίλων Κέντρου Τεχνικού Πολιτισμού Ερμούπολης Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Σύρου 28

31 ΜΟΥΣΙΚΗ Δευτέρα 12 Αυγούστου Ευανθία Ρεμπούτσικα: To αστέρι κι η ευχή Μια παράσταση με μουσικές γεννημένες μέσα από εικόνες. Με μουσικές από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το θέατρο, με χρώματα κι αρώματα Ανατολής και Δύσης. Πάνος Δημητρακόπουλος κανονάκι Θάνος Σταυρίδης ακορντεόν Ανδρέας Συμβουλόπουλος πιάνο Άγγελος Παπαδάτος κόντρα μπάσο Νίκος Παπαβρανούσης τύμπανα Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 15 & 10 Κώστας Υπέρμαχος

32 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ Τρίτη 13 Αυγούστου Μαύρα μάτια: Ο Μάρκος Βαμβακάρης και η συριανή κοινωνία στα χρόνια Το βιβλίο του Μάνου Ελευθερίου αφορά σε ένα οδοιπορικό στα πρώτα δεκαπέντε χρόνια της ζωής του Μάρκου Βαμβακάρη στη Σύρα. Η προσωπική μαρτυρία του ίδιου του Βαμβακάρη είναι μια εξαίσια δημοτική γλώσσα. Από την άλλη, στις περιγραφές των εφημερίδων για τους χορούς, στις αστυνομικές διατάξεις και στα δικαστικά έγγραφα, που φωτίζουν περισσότερο την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της συριανής κοινωνίας εκείνου του καιρού, η καθαρεύουσα δίνει τα φτερά αυτής της σκοτεινής κι ωστόσο λαμπρής, για πολλά πράγματα, εποχής. ΜΟΥΣΙΚΗ Τρίτη 13 Αυγούστου Ώτα ακούειν Η Ομάδα Ώτα Ακούειν, σε καιρούς που είναι ζητούμενη η Αιδώς, παρουσιάζει το πνεύμα το οποίο τη συνέχει και την ενεργοποιεί, κομίζοντας μουσικές και λόγους που απευθύνονται στον κρυμμένο κοινό παρονομαστή της ευαισθησίας των νεοελλήνων, σε καιρούς που η βαρβαρότητα συγκρούεται με τον λόγο! Η Ομάδα Ώτα Ακούειν αποτελείται από τους ανθρώπους: Μιχάλης Λαμπρίδης (Μουσική και στίχοι - πιάνο, φωνή), Αλφρέδος Δελιβέρτης (ακουστική κιθάρα, φωνή), Ανδρέας Πολίτης (βιολί, φωνή), Πάνος Δραμυτινός (άταστο μπάσο, καχόν, φωνή), Ρένα Βέργου (φωνή), Δέσποινα Μοσχοπούλου (φωνή) Άνω Σύρος πρώην αίθουσα Δ.Σ. Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη Πιάτσα, Άνω Σύρος Ώρα έναρξης Είσοδος ελεύθερη 30

33 Η Joanna Drigo πάντα με την ακουστική της κιθάρα, μοιράζεται εμπειρίες, ερωτικές ιστορίες, απογοητεύσεις, «θέλω» και «δεσμεύσεις», με αισιοδοξία και προσδοκίες για τρελά όνειρα. Μελωδίες που σε παίρνουν από το χέρι και ταξιδεύετε παρέα με αναμνήσεις, συναισθήματα και σχέδια για το μέλλον. Μαζί της ο Βαγγέλης Μαρκαντώνης. Η Βικτωρία Ταγκούλη με την έντονη θεατρικότητα και το ταμπεραμέντο της σε ένα πρόγραμμα σκέτο Be Joue συστήνει στο κοινό τραγούδια παιχνιδιάρικα, από όλο το φάσμα της ελληνικής και της διεθνούς σκηνής με αυστηρά καλοκαιρινή διάθεση. Οι Minor Project μετά από ενάμιση χρόνο κυκλοφορίας του πρώτου τους δίσκου Ιn Colors, συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία γεμάτοι χρώματα και αρώματα με χατζιδακικές καταβολές, πατώντας γερά στην πιο σύγχρονη εκδοχή της ποπ ευαισθησίας. Και τέλος, η Νέα Τάξη Πραγμάτων κλείνει το φεστιβάλ με το γνωστό δυναμικό αλλά και μελωδικό Hip- Hop της μπάντας και απρόβλεπτες διασκευές με έντονες επιρροές από funk, blues και rock που φτάνουν μέχρι και τον Μάρκο Βαμβακάρη. ΜΟΥΣΙΚΗ Πέμπτη 15 Αυγούστου Νέοι Καλλιτέχνες, Νέα Συγκροτήματα Η νέα γενιά της ελληνικής μουσικής ταξιδεύει στη Σύρο Πρώην Λατομείο Καραβέλα Ώρα έναρξης Τιμή εισιτηρίου 7 31

34 9 ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Παρασκευή 16 έως Σάββατο 24 Αυγούστου Το Διεθνές Φεστιβάλ Κλασσικής Μουσικής Κυκλάδων συμπληρώνει τον 9 ο χρόνο του, και με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από τη γέννηση του Verdi, τιμά τον μεγάλο συνθέτη με ένα τριήμερο αφιέρωμα, που κορυφώνεται τις δύο τελευταίες μέρες του φεστιβάλ (23 και 24 Αυγούστου) με τον Rigoletto, έργο με το οποίο εγκαινιάστηκε το θέατρο Απόλλων της Σύρου το Το φεστιβάλ, που αποτελεί πλέον θεσμό με διεθνή εμβέλεια, πιστό στο ραντεβού του με το κοινό και στις αρχές του, προσκαλεί και φέτος διεθνούς φήμης σολίστες και μουσικά σύνολα, καλλιεργεί ένα πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργική εξέλιξη της μουσικής δωματίου, ενώ παρουσιάζει μία σειρά συναυλιών, έχοντας πάντα ως στόχο την προώθηση της κλασσικής μουσικής αλλά και την ανάδειξη της Σύρου σε ζωντανό κέντρο κλασσικής μουσικής. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης, αριστουργηματικά έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, έργα του «επαναστάτη» του tango Ástor Piazzolla, αλλά και μια μουσικoθεατρική παράσταση αφιερωμένη στον Γάλλο ιμπρεσιονιστή συνθέτη, που σύμφωνα με πολλούς μουσικοκριτικούς άλλαξε την πορεία της μουσικής, Claude Debussy. Θέατρο Απόλλων Ώρα έναρξης αναζητήστε το πλήρες πρόγραμμα στο 32

Αγαπητοί συμπολίτες, Με διαρκή στόχο την πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης μας, διοργανώνουμε και εφέτος ένα ακόμα πολιτιστικό

Αγαπητοί συμπολίτες, Με διαρκή στόχο την πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης μας, διοργανώνουμε και εφέτος ένα ακόμα πολιτιστικό Αγαπητοί συμπολίτες, Με διαρκή στόχο την πολιτισμική αναβάθμιση της πόλης μας, διοργανώνουμε και εφέτος ένα ακόμα πολιτιστικό καλοκαίρι. Η προϊστορία των διοργανώσεων, αποτελεί εγγύηση για απολαυστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Αλεξανδράκη. Animasyros 2.0. Homo automobilis. Φτηνές πτήσεις από το Αλμπουκέρκι. περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας

Ελένη Αλεξανδράκη. Animasyros 2.0. Homo automobilis. Φτηνές πτήσεις από το Αλμπουκέρκι. περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2009 - #04 μηνιαία έκδοση κυκλάδων Ελένη Αλεξανδράκη Homo automobilis Animasyros 2.0 Φτηνές πτήσεις από το Αλμπουκέρκι 02 περιεχόμενα το εξώφυλλο Το έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CYRIACO LOPEZ - TERRI WITEK

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CYRIACO LOPEZ - TERRI WITEK διαδρο ές διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ CYRIACO LOPEZ - TERRI WITEK ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΟΤΟΝΤΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ Το σπουδαιότερο σ ουδαιότερο βυζαντινό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ / ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ Αγαπημένος προορισμός τα Χανιά 2/ 26 diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαζί, η µουσική είναι δηµιουργία!

Μαζί, η µουσική είναι δηµιουργία! ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΧΟΡΗΓΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ Μαζί, η µουσική είναι δηµιουργία! Η µουσική είναι έµπνευση. Η µουσική είναι έκφραση. Η Alpha Bank στηρίζει τις

Διαβάστε περισσότερα

Δράση - Αντίδραση. Carrénard - Bechmans. Αυτοί που πήραν τα νησιά. Βράχοι της φαντασίας στην Τήνο. στης Σαντορίνης τα λημέρια.

Δράση - Αντίδραση. Carrénard - Bechmans. Αυτοί που πήραν τα νησιά. Βράχοι της φαντασίας στην Τήνο. στης Σαντορίνης τα λημέρια. Αυτοί που πήραν τα νησιά ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 - #18 στης Σαντορίνης τα λημέρια Δράση - Αντίδραση συνέντευξη Carrénard - Bechmans Βράχοι της φαντασίας στην Τήνο 02 περιεχόμενα περιεχόμενα 03 editorial Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμός με αυξημένο ΦΠΑ

Πολιτισμός με αυξημένο ΦΠΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 19ο Αρ. Φύλλου 180 ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 13 ΘΕΑΤΡΟ Σελ. 13 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 13 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εφήβους, οικογένειες και ενήλικες Το νέο πρόγραμμα της Στέγης προτείνει και φέτος μια σειρά από πρωτότυπα προγράμματα για παιδιά, οικογένειες και ενήλικες! Παιδιά κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μουσικός περίπατος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Α. Μουσικός περίπατος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ 47 ων «ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ» ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: Εναρκτήρια Εκδήλωση - 16/9 Προαύλιο και περιμετρικά του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης A. 18:30 / B. 19:30 / Γ. 22:00 Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Ιουνίου έτος 01 // αριθμός φύλλου 07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΖΑΑR ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΖΑΑR ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 17ο Αρ. Φύλλου 159 AΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 13 ΘΕΑΤΡΟ Σελ. 13 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 13 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου

150 χρόνια από τη γέννηση του Ελευθέριου Βενιζέλου Τα Νέα του Μήνα Μάιος 2014 3ος ΗμιΜαραθώνιος Αθήνας Ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τον Οργανισμό Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας διοργανώνει τον 3ο ΗμιΜαραθώνιο Αθήνας την Κυριακή 4

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 - ΦΥΛΛΟ 32. Ποτέ χωρίς το αντηλιακό μας!!!

ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 - ΦΥΛΛΟ 32. Ποτέ χωρίς το αντηλιακό μας!!! ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 - ΦΥΛΛΟ 32 Χρόνια Πολλά Μπαμπά! Σ ευχαριστώ, γιατί καθημερινά δίνεις το δικό σου αγώνα για να προσφέρεις τα πάντα στην οικογένειά μας. Σ ευχαριστώ, για όλα όσα έχεις κάνει για εμένα και για

Διαβάστε περισσότερα

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Τ. Ε. Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Η ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ» Πτυχιακή εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Σ ΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 23 η Σ ΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 23 η Σ ΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ XOΡΗΓΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΝΤΑΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΝΤΑΚΗ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΜΕ ΡΟΚ ΔΙΑΘΕΣΗ Μια ζωή σε δύο τροχούς 2 diadromes@haniotika-nea.gr διαδρομές ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Õ Ð Ï Õ Ñ Ã Å É Ï Ð Ï Ë É Ô É Ó Ì Ï Õ Ê Ñ Á Ô É Ê Ï Ù Ä Å É Ï È Å Ó Ó Á Ë Ï Í É Ê Ç Ó. ìáñôßïõ 2009. ìå ôá öôåñü ôçò åëëçíéêþò ìïõóéêþò

Õ Ð Ï Õ Ñ Ã Å É Ï Ð Ï Ë É Ô É Ó Ì Ï Õ Ê Ñ Á Ô É Ê Ï Ù Ä Å É Ï È Å Ó Ó Á Ë Ï Í É Ê Ç Ó. ìáñôßïõ 2009. ìå ôá öôåñü ôçò åëëçíéêþò ìïõóéêþò Õ Ð Ï Õ Ñ Ã Å É Ï Ð Ï Ë É Ô É Ó Ì Ï Õ Ê Ñ Á Ô É Ê Ï Ù Ä Å É Ï È Å Ó Ó Á Ë Ï Í É Ê Ç Ó 3-23 ìáñôßïõ 2009 ìå ôá öôåñü ôçò åëëçíéêþò ìïõóéêþò ç Äéïßêçóç ô ï õ Ê. Ù. È. Πρόεδρος Δ.Σ. Αντώνης Γυφτόπουλος Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

Τρικυμία στο Κρατικό Θέατρο. Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο εξ' ολοκλήρου στα παιδιά, γεμάτο από μουσικά

Τρικυμία στο Κρατικό Θέατρο. Ευρωπαϊκό Παιδικό Φεστιβάλ Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο εξ' ολοκλήρου στα παιδιά, γεμάτο από μουσικά ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ H ΕΦΗΜΕΡIΔΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΛIΤIΣΤIΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 19ο Αρ. Φύλλου 179 ΜΑΪΟΣ 2015 ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΕ 10.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΜΟΥΣΙΚH Σελ. 13 ΘΕΑΤΡΟ Σελ. 13 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Σελ. 13 ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν

χρονιά που μαθητές επιτυγχάνουν 45 points και η 2η χρονιά που 2 παιδιά εξασφάλισαν ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β' ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ "ΣΧΟΛΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗ" ΤΕΥΧΟΣ 6 // ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 www.moraitis.edu.gr Αποτελέσματα 2010 Γενικό Λύκειο: Επέτυχαν την εισαγωγή τους σε ΑΕΙ - ΤΕΙ: 70 στους 73, δηλαδή 96%, από αυτούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΙΝΙΤΣΙΟ ΚΑΠΟΣΕΛΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΙΝΙΤΣΙΟ ΚΑΠΟΣΕΛΑ διαδρο ές διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΙΝΙΤΣΙΟ ΚΑΠΟΣΕΛΑ ΞΕΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΑΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥΣ Φυσικά Χανιά Φυσικά... Χανιά! 2 diadromes@haniotika-nea.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ι Ν Ο Σ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ // ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 22// 2013 Μαΐου έτος 01 // αριθμός φύλλου 06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ZHKOS ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Στεφανάκη...για όλα σας τα έντυπα! Δεκέμβριος 2013. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χριστουγεννιάτικη Α' Παιδική Χαρά

ZHKOS ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Στεφανάκη...για όλα σας τα έντυπα! Δεκέμβριος 2013. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χριστουγεννιάτικη Α' Παιδική Χαρά ΔΩΡΕΑΝ FREE PRESS Νο 58 Δεκέμβριος 2013 ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Στεφανάκη...για όλα σας τα έντυπα! ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Χριστουγεννιάτικη Α' Παιδική Χαρά ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Στέγη Πολιτισμού «Γιάννης Ρίτσος» ΙΛΙΟΝ Στήριξη Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

thema people Ερωτας και καταστροφή στην Αϊτή ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 24/01/10 Kωνσταντίνος Φράγκος ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ ΣΙΣΣΥ ΦΕΙΔΑ

thema people Ερωτας και καταστροφή στην Αϊτή ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΡΑΚΗΣ 24/01/10 Kωνσταντίνος Φράγκος ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ ΣΙΣΣΥ ΦΕΙΔΑ thema ΘΕΜΑ 24/01/10 ΝΑΝΤΙΑ ΜΠΟΥΛΕ Nτεμπούτο ως τραγουδίστρια στο πλευρό του Μανώλη Λιδάκη Kωνσταντίνος Φράγκος Ο εκτιμητής που καθιέρωσε τα greek sales στους Sotheby s του Λονδίνου people ΣΙΣΣΥ ΦΕΙΔΑ Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 28 Μαρτίου 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 28 Μαρτίου 2015 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ διαδρομές ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ / ΒΙΒΛΙΑ / ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞH ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ Μουσικές διαδρομές στις παλιές Ντισκοτέκ ΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ diadromes@haniotika-nea.gr editorial διαδρομές Νο.

Διαβάστε περισσότερα

Γιαννησ στανκογλου «Δυσκολευόμαστε να χαρούμε με τη χαρά του άλλου»

Γιαννησ στανκογλου «Δυσκολευόμαστε να χαρούμε με τη χαρά του άλλου» όκτωβριόσ 2013 ΔώρεΑΝ με ΤηΝ ΠελΟΠΟΝΝησΟ και μετα, στα ΠεριΠΤερΑ 0,50 Γιαννησ στανκογλου «Δυσκολευόμαστε να χαρούμε με τη χαρά του άλλου» Γιαννησ μπέχρακησ «Ο κίνδυνος είναι κομμάτι της δουλειάς μου, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Γεύσεις. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στην Ελλάδα ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Mεγάλος διαγωνισµός 30.06.13

Γεύσεις. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ στην Ελλάδα ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ. Mεγάλος διαγωνισµός 30.06.13 ΤΑΞΙ ΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Νότια Ιταλία, Κύπρος Εξωτικές αποδράσεις ΜΠΑΝΓΚΟΚ ΠΟΥΚΕΤ ΜΠΑΛΙ TRAVEL SPECIAL Mεγάλος διαγωνισµός ΚΕΡ ΙΣΤΕ ΜΙΑ 7ΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ORANGE CRUISES ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το ίντερνετ με άλλη λογική. www.konteiner.gr

Το ίντερνετ με άλλη λογική. www.konteiner.gr Οι Kινηματογραφιστές στην Ομίχλη παρουσιάζουν: NoLogo.gr Το Ελληνικό Σινεμά Αυθαδιάζει. Kινηματογράφος ΕΛΛΗ, Ακαδημίας 64. Το ίντερνετ με άλλη λογική. www.konteiner.gr Με την υποστήριξη: Χορηγοί Επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης;

επωφελούς αμοιβαίας εξέλιξης; 28 Οκτωβρίου 10 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΥ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Την αισιοδοξία του για τη διατήρηση και την ανάπτυξη του Ελληνισμού στην Αίγυπτο και την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου

Τα Νέα του Βρυσοχωρίου CMYK www.mosv.gr nea@mosv.gr Τα Νέα του Βρυσοχωρίου ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Αρ. Φύλλου

Διαβάστε περισσότερα