-Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "-Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤιΣΜΟΥ Μαρούσι, 06/02/2013 Φ /154/εξ.21159/Ζ1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑΑ' Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη :15180 ΜΑΡΟΥΣΙ lστοσελίδα :http:www.minedu.gov.gr EmaII Πληροφορίει; :Βολάνη Ελένη Τηλέφωνο : FAX: ΠΡΟΣ:1. Δ/νσεις και Γραφεία -Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης 2.ΓραΦεία Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού ΚΟΙΝ :l.δ.ο.α.τ.α.π. 2.Ε.ο.Π.Π.Ε.Π. ΘΕΜΑ: «Επικύρωση τίτλων σπουδών της Κυπριακής Δημοκρατίας». ΣΧΕΤ.: Το με αρ. πρωτ.:φ.908/9684/η! έννραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Σε συνέχεια ανωτέρω οχειικού και σύμφωνα με το συνημμένο Α.Π. Φ α!801/ ενημερωτικό έννραφο του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Θεώρηση ιδιωτικών εννράφων που εκδόθηκαν στη Κύπρο» και κατόπιν τηλεφωνικήτ, επικοινωνίαι; με το Υπουργείο Εσωτερικών σαι; ενημερώνουμε ότι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από την Κύπρο θα πρέπει να είναι επιιωρωμένοι με τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), μέχρι νε ωτέρατ; οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση εάν θα προκύψει ύστερα από τη σχετική συνεννόηση των δύο συμβαλλομένων μερών οποιαδήποτε αλλαγή επί του θέματοτ, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση. Η προϊπαμενη ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΘΑΛΕΙΑ ΝΟΒΑΚΗ Συν.: 4(Φ) Εσωτ. διανομή: ΔI.Π.σΔ.Ε. - Τμήμα Α' Πιστό Αντίγραφο, Από τη Διειjθuνση ΔlOι!~ητι;ωu Τ, μημα ΔΙQvπ/σ' ο ι-, R. ΠΡωτοlωλλου

2 ΝΑ ΑΠΟΣΤ ΑΛΕΙ ΜΕ ΦΑΞ Βαθμός Ασφαλείασ Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤιΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤιΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΚΑΙ OIKON. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟIΚΗΤιΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη: Μαρούσι Ιστοσελίδα: ΠληροΦορίες:Α.Μπούρα. Τηλέφωνο: Faχ: ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εννράφου ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Μαρούσι,23/01/2013 Αρ.Πρωτ. Βαθμός Προτερ. Φ.908/9684/ Η ΠΡΟΣ: 1) Ενιαίους Διοικητικούς Τομείς 2) Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις και- Ανεξάρτητα Τμήματα της K.V. του Υπουργείου Παιδείατ, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 3)Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) 4) Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 5) ΠεριΦερειακές Δ/νσε Ά μιας και Β/θμιας Εκπ/σης 6) Γενικά Αρχεία του Κράτους Κεντρική Υπηρεσία (K.V.) 7) Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) 8)Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και ιδιωτικού Δικαίου αρμοδιότητας Υπουρνείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 9) Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες: Αθηνών, Θεσ/νίκηι; Βέλλας Ιωαννίνων, Κρήτης 10)Γενική Γραμματεία Πολιτισμού ll)γενική Γραμματεία Αθλητισμού 12)Γενική Γραμματεία Έρευνας & Γεχνολονίαι; Σαι; κοινοποιούμε το αριθμ. πρωτ. Φ α/801/ έννραφο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίαι; του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα «Θεώρηση ιδιωτικών εννράφων που εκδόθηκαν στην Κύπρο», για ενημέρωσή σας. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, όπως επικοινωνήσετε με τον φορέα έκδοσης του εν λόγω f) εννράφου. - Δ/νση Διοικητικού Τμήματα Α"Β"Γ"Δ"Ε'

3 ._..-_.._---_. 8 ~~ ~.... ~ ~. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕιδιΧή Νομική Υπηρεσία Τμήμα Δη μοσίου Διεθνούξ Δ ικαίου Αρμ6δως: Τηλ.: Αθηνά Χανάκη Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2013 Α.Π. Φ α/801 /}, ι ΠΡΟΣ: Ε3 Διεύθυνση... _-.._.-.._-_ -._..-.-~_.. -_ ",..._._ ,- ---~-----"'-""._-----_.. -_. ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Διοικητικήε Υποστήριξη; ΔJνση Οργάνωση; και Απλούστευση; Διαδικασιών..!~~!:Ξ ~~?:~~~~~~Ξll~.~~~:~~~~~::'._.._._.._ _ Ε.Δ.: Γενική Επιθεώρηση ΘΕΙ\'ΙΑ: Θεώρηση ιδιωτικών εγγράφων που εκδόθηκαν στην Κύπρο ΣΧΕΤ.: Έγγραφό σας με Α.ΠΦ. 7S01256/ΑΣ 3995 από ΟΙ2. Αναφερόμενοι στο ανωτέρω σχετικό, με το οποίο ζητούνται απόψεις της Υπηρεσία; μας για το!:ύ.ν απαιτείται η επίθεση της επtση~ί~..gdeοstiιle) σεkι~ιαkά ιδιωτικά έγγραφα που εισάγονται προς χρήση στην Ελλάδα, θα Θέλαμε, από πλευράς ματ, να παρατηρήσουμε τα εξιυς: 1. Ως γνωστό, στις διμερείς σχέσευ; Ελλάδας και Κύπρου, ισχύει η, από 5 Μαρτίου Ι985; «Σύμβαση νομικής συνεργασία; μεταξύ της Ελληνική; Δημοκρατίας και της Κυπριακή; Δημοκρατίας σε θέματα αστικού, οικογενειακοί), εμπορικού και ποινικού δικαίου» (Ν. 1548/1985, ΦΕΚ Α' 95), η οποία, στο άρθρο 12, προβλέπει ότι γίνονται δεκτά στο έδαφος κάθε συμβαλλόμενου μέρους δημόσια έγγραφα που έχουν συνταχθεί από αρμόδια αρχή του άλλου συμβαλλόμενου μέρουξ, σύμφωνα με τον απαιτούμενο τύπο (παρ. 1), καθώ ; και ιδιωτικά έγγραφα που θεωρήθηκαν από τις αρμόδια; αρχές του τελευταίου, σύμφωνα με τους νόμιμου; τύπου; (παρ. 2). Περαιτέρω, το άρθρο 33 αυτής ορίζει ότι η Σύμβαση δεν θίγει τις διατάξει; άλλων διμερών ή πολυμερών συμβάσεων που ισχύουν μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων μερών και ρυθμίζουν θέματα της παρουσα.;, ε.υμ '" βασης. Ταυτόχρονα, σε πολυμερές επίπεδο, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Χάγης της 5 Οκτωβρίου 1961 για την ~~<*t-τ/ς-... υjτ:οχρέωm - επικύρωσηι; των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (βλ. Ν. 1497/1984, ΦΕΚ Α' 188), η οποία, στο άρθρο 2, ορίζει ότι κάθε συμβαλλόμενο κράτοξ απαλλάσσει από τ/ν επικύρωση τα έγγραφα στα. οποία εφαρμόζεται η παρούσα Σύμβαση και που πρέπει να προσαχθούν στο έδαφός του. Η μόνη διατύπωση που είναι δυνατό να απαιτηθεί για να βεβαιωθεί η γνησιότητα της υπογραφήξ, η ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο και, ενδεχομένωξ, η ταυτότητα της σφρα:γίδας 11 του επισήματος (fcou φέρει το έγγραφο είναι η επίθεση της επισημείωσηξ (ΑΙJΟ8tίLfε) που χορηγείται από την αρμόδια αρχή του κράτου; από το οποίο προέρχεται το έγγραφο (βλ. ιδίω; άρθρα 3-4). Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 της Σύμβασης της Χάγης, αυτή εφαρμόζεται σε _δημόσια εγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφος ενός συμβαλλόμενου κράτουξ και πρέπει να α! ΑΔΙΑΒΑ0ΜΗΤΟ

4 ~._~_ _.~._ _ _._._, _ _.~_ _~. _.._ _ _._ "0 _ W" ~~ o,!j.~.o,v.o,'o' ΗΊΠ 1 V,~.~,. ροσαχθούν στο έδαφος άλλου συμβαλλόμενου κράτους. Ως τέτοια θεωρούνται τα έγγραφα JιOiJ\:~i; ~ρoέρxoν:αι από αρχή Ι) δημόσιο υπάλληλο δικαιοδοτικού οργάνου συμβαλλόμενου μέρουο, τα '\ διοικητικά και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα, καθώξ και οι επίσημεξ βεβαιώ σειξ, όπως ",\,::;,.: '. β εβ αιώ σειξ κατ αχώ ρη σης, θεωρήσε«; για βέβαιη χρονολογία και επικυρώσει; υπογραφής που '\;'... τίθενται σε ι.διω τικό έγγραφο. '\, " Δεδομένου λοιπόν ότι η Ελλάδα και η Κύπρο; είναι συμβαλλόμενα μέρη τόσο στη διμερή Σύμβαση νομικ11ς συνεργασία; του 1985 όσο και στην,πολυμερή Σύμβαση της Χάγης, τίθεται το ερώτημα κατά πόσον θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξει; του άρθρου 12 τηι; πρώτητή οι αντίστοιχε; διατάξεις της δεύτερη; όσον αφορά σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στο έδαφοξ του ενός κράτους και τα οποία πρόκειται να προσαχθούν στο έδαφος του άλλου κράτου; 2. Από την έρευνα στα αρχεία της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνηξ, με αφορμή παλαιότερο σχετικό ερώτημα τον Υπουργείου Εσωτερικών έχει, ως ι φαίνεται, απαντήσει ότι «τα έγγραφα που αναφέρονται στις διμερείξ συμβάσευ; περί δικαστικήι; ; συνδρομήξ, νομικής συνεργασία; κλπ., τις οποίες έχει συνάψει η χώρα μαξ, προορίζονται μόνο για ~ τους σκοπούτ; της κάθε σύμβασηξ, δηλαδή, τη δικαστική αρωγή και όχι για οποιαδήποτε άλλη ~ χρήση, οπότε μόνο αυτά απαλλάσσονται από την επικύρωση στο προσκομιζόμενο κράτοτ;».. Τα ανωτέρω επισημαίνονται στο επισυναπτόμενο στο παρόν, υπ αριθ. Πρωτ , έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με το οποίο διαβιβάζεται πίνακα.; χω Ρών για τις οποίες απαιτείται η επίθεση της επισημείωση; (Apostille), όπωτ; αυτός διαμορφώθηκε μετά από την ως άνω απάντηση του Υπουργείου Δικαιοσύνηξ. Στον πίνακα αυτό έχει περιληφθεί και η Κύπροξ. Επομένωξ, το Υπουργείο Εσωτερικών, στο ίδιο έγγραφο, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όλα τα έγγραφα των χωρών που έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης θα πρέπει να φέρ ουν επισημείω ση, πλην όσων επισυνάπτονται σε αιτήματα δικαστικής συνδρομήξ - αρωγής που ανταλλάσσονται μεταξύ των Υπουργείων Δικαιοσύνηξ, τα οποία διακινούνται χωρίξπεραιτέρω επικύρωση. " 3. Υπό το φως των ανωτέρω, θα λ-έγαμε ότι έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην Κύπρο και προορίζονται να προσα θούν στ ν Ελλάδα, τα οποία θεωρσύνται ω.ς...fulli.όσια έγγραφα. κατά. το αρ ρο τητ; Σύμβασηι; της Χάγης, θα π:ρέπ~α. φ~~υν ~_-rί]νεπι<υημείωq]j, εκτό-; και αν προορίζονται για τους σκοπούς της διμερούς-σ6μβασης νομική; συνεργασίαξ του 1984, οπότε απαλλάσσονται από1;ην επικύρωση. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα ιδιωτικά έγγραφα, εφαρμοστέο είναι, ως φαίνεται, το άρθρο 12 παρ. 2 τη; ελληνο-κυπριακή; Σύμβαση; του 1984.? 4. Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε, πάντως, να παρατηρήσουμε ότι από την ανάγνωση της αλληλογραφίας που επισυνάπτεται στο ως άνω σχετικό, προκύπτει ότι η κυπριακή πλευρά: α) ερμηνεύει ευρύτερα τη διμερή Σύμβαση του 1984, καθώξ δεν φαίνεται να κάνει την εmχειρούμεvη από το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνη; διάκριο1ί μεταξύ, αφενόξ, των εγγράφων που προορίζονται μόνο για τους σκοπού; της Σύμβαση; αυτής, εγγράφων, δηλαδή, τα οποία επισυνάπτονται σε αιτήματα. δικαστική; συνδρομήξ, και, αφετέρου, όλων των άλλων εγγράφων. που έχουν συνταχθεί στο έδαφος του ενός κράτουξ και προορίζονται να προσαχθούν στο έδαφοι; του άλλου κράτουξ και, β) φαίνεται, 'λόγω ενδεχομένωι; και του διαφορετικού νομικού της συστήματος, εν προκειμένω, ότι προσδίδει διαφορετικό περιεχόμενο στην έννοια του ιδιωτικού εγγράφου. Ενόψει των ανωτέρω, φαίνεται να προκύπτει ότι τα δύ~_!:~ρ~:ι,~.εμη~~.?~:,_~_ε διαp-~~2.~:ι::ι..:.~~τρόπο τη συγκεκριμένη διάταξη της Σύ~~CΙ?~~,.,.~?'~.~~~.=ι:.:...Στoπλαίσιο αυτο, προς αποφυγη ;Σ~:;λίδα 2απόΊ 6650,7αJ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

5 Λ,ΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ nροβλημ/ι/tuj\( 1 γι], ;'φ<ηζι'n:ι()υν κατά την εφαρμογή της Σύμβαφηασκόπιμο θα ήταν "Ι] υπcιρξει Hh{t t~\ιυt\'\'6ηcυητων δύο σ~..}l)αλδ..qutνων μερών. Τέλοσ, θα πρ:ξπ:ει~ω-οονοο~ϊiξ:--:-τ,u- (.:νι1r.ί~tι}ξ;ii",,~{-ς:ιχ~~~ι.κ6";~jiιάτr{:;υnξtφγεί.ξi\ϊ~;~οσύνης. -~~--~ ~-_. --~~-.-~~ Με ενίoλ~;y πουργού ΗΠ.. [ϊ?,.<;, ροισ1{q,j/"ji,n K.s~' ',]-r ~ι.μ /Ι τ. <11 ~ / ~ί!. r ΠΝΙι...'! ι! Άρτεμι -. απαθανασίου Νομικός Σύμβουλος Α' /ΑΧ αJ ΑΔΙΑΒΑΘΛ1ΗΤΟ - ~Ξλίδα 3 από 3

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας: 104

Διαβάστε περισσότερα

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ:

-1- Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008. Αρ. Πρωτ. : οικ. 47302 ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 26 Αυγούστου 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Ε99/6 ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΔΑ: 45ΟΛ4691ΩΓ-ΘΗΙ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2011 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille)

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille) ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙ ΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ (Apostille) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας

ΣΧΕΤ: Οι αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19103/6-9-2010 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2./19222/6-9-2010, εγκύκλιοι της υπηρεσίας μας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ. Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 Βαθμός Ασφαλείας ΑΔΑ: ΒΛΛ54691ΩΓ-ΛΓΧ Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Ε99/26 Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 15-2-201^ Αριθ. Πρωτ. Βαθμ. Προτερ. Φ.6/16191/Δ5. Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 3 ης Σεπτεμβρίου 75 10434 Αθήνα

Μαρούσι, 15-2-201^ Αριθ. Πρωτ. Βαθμ. Προτερ. Φ.6/16191/Δ5. Σύνδεσμο Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων 3 ης Σεπτεμβρίου 75 10434 Αθήνα ! ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞΩΚ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των δήμων, περιφερειών, νπδδ και ιδρυμάτων αυτών.

ΘΕΜΑ: Τίτλοι υπηρεσιών και σφραγίδες των δήμων, περιφερειών, νπδδ και ιδρυμάτων αυτών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5. (Απόφαση 337/2014 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων) EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 11523 Αθήνα Πληροφορίες: Σπ. Παναγόπουλος Σ. Καλογήρου Τηλέφωνo: 213 2124 793-4

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002557962 2015-02-04

15PROC002557962 2015-02-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ Για τη χορήγηση της Σφραγίδας της Χάγης απαραίτητη είναι η ύπαρξη του δείγματος υπογραφής του υπογράφοντος το δημόσιο έγγραφο, από την αρμόδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ (ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ---------

ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- --------- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΑΔΑ: ΒΛ4Μ9-48Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958

ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Α ΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο Διεθνή Διαγωνισμό με Κλειστή Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010

ΑΔΑ : 4ΙΞ6Η-Ψ. Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2008 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ.ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ.Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 8. Κωδικός CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ 13-7 - 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 84448/2625 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Πτολεμαίων 1 Ταχ. Κώδ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα

Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα 1 Εξουσιοδότηση υπογραφής και χορήγησης της Επισημείωσης του άρθρου 3 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) στα δημόσια διοικητικά έγγραφα Ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης χορηγεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)

Συνολικά 125.000 (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) 15PROC002572984 ΣΧΕΔΙΟ 2015-02-12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002491144 2014-12-19

14PROC002491144 2014-12-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6-106 81 Αθήνα

1 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Ακαδημίας 6-106 81 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αθήνα,14 Μαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ. : Προς : Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων της χώρας Κοινοποίηση : Γενική Γραμματεία Εμπορίου 1) Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα