ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΕΑΠΤ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ ΕΑΠΤ Ι ΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ ΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΓΚΛΗΤΥ Αρµόδια: κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη Τηλ.: , Τelefax: ΑΝΑΡΤΗΤΕ Τ ΙΑ ΙΚΤΥ Α Α:Β23Κ469Β7Θ-Ι2Γ Πάτρα 16 Ιουλίου 2014 Αριθµ. Πρωτοκόλλου: 9708 ΠΡ : Το Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων (µε έδρα το Αγρίνιο) Ε ν τ α ύ θ α ΚΙΝ : - Κοσµητεία της χολής ργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων - ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών (Τµήµα ιδακτικού και Εκπαιδευτικού Εν γένει Προσωπικού) - κ. Φώτιο Παπαθανασόπουλο Υπεύθυνο Ιδρύµατος για Π.. ΑΠΕΛΛΑ Ε ν τ α ύ θ α ΘΕΜΑ: «Μητρώο εξωτερικών µελών (αλλοδαπής και ηµεδαπής) του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίµων (µε έδρα το Αγρίνιο) για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης Καθηγητών» ΧΕΤ.: α) Το υπ αριθ. 104/ έγγραφο της Κοσµητείας της χολής ργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων. β) Το υπ αριθ. 691/ έγγραφό σας. ας ενηµερώνουµε ότι η ύγκλητος στην υπ αριθ. 32/ έκτακτη συνεδρίασή της, αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω σχετικά, ενέκρινε τα προτεινόµενα Μητρώα Εξωτερικών Μελών αλλοδαπής και ηµεδαπής, συγκρότησης επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών του Τµήµατος σας, ως ακολούθως: ΜΗΤΡΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΗΜΕ ΑΠΗ ΜΗΤΡΩ ΕΚΛΕΚΤΡΩΝ ΕΑΠΤ Α/Α ΕΠΩΝΥΜ ΝΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜ Ι ΡΥΜΑ ΧΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙ Α ΓΝΩΤΙΚ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ Ν ΦΕΚ URL - ΒΙΓΡΑΦΙΚ 1 ΜΠΧΩΡΗ ΓΕΩΡΓΙ ΑΓΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΩ ΙΚΝΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΥΔΩΝ ΡΓΑΝΩΗ & ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΙΚΗΗ ΛΙΚΗ ΠΙΤΗΤΑ 159/τΝΠΔΔ/ i.gr/index.php/staff/t r eachresearchstaff/30 6- bohori%22%3ehttp:/ dex.php/staff/teachr esearchstaff/306- bohori

2 2 ΒΥΖΑ ΦΩΤΙ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝ ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΡΓΑΝΩΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΔΙΙΚΗΗ ΛΙΚΗ ΠΙΤΗΤΑ 112/ τ.γ modules.php?op=mo du.gr =index&id=763&tmi ma&categorymenu 3 ΤΙΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙ ΔΗΜΗΤΡΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΡΓΑΝΩΗ & ΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΙΚΗΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 65/ τ. Ν.Π.Δ.Δ. modules.php?op=mo gr =index&id=176&tmi ma&categorymenu 4 ΓΚΤΖΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ Η ΔΗΜΗΤΡΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΡΓΑΝΩΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙ Α ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 655/ τ. Γ modules.php?op=mo r =index&id=743&tmi ma&categoryme 5 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΖΩΗ ΤΑΥΡ ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΡΓΑΝΩΗ & ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 717/4-8- ΒΑΘΜΙΔΑ 2008 τ. Γ ~zd/cv_gr.htm 6 ΑΡΒΑΝΙΤ ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΗ ΩΤΗΡΙ ΘΕΑΛΙΑ ΓΕΩΠΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΝΙΑ ΙΧΘΥΛΓΙΑ & ΥΔΑΤΙΝΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤ ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΕΤΑΠΙΗΗ, ΠΙΤΗΤΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΤΡΦΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΑ ΥΔΑΤΙΝΑ ΙΚ/ΜΑΤΑ 15/ /τ.Γ _Arvanitogiannis.pdf ae.uth.gr 7 ΚΕΦΗ ΒΑΙΛΕΙ ΝΙΚΛΑ ΠΑΝΤΕΙ ΠΑΝ/ ΙΚΝΜΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΑ ΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΙΚΗΗ ΔΗΜΙΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΡΓΑΝΙΜΩΝ 524/τΓ/ teion.gr/kefis_short_ on.gr cv_greek.htm 8 ΛΑΓΔΗΜ ΑΘΑΝΑΙ ΓΕΩΡΓΙ ΠΕΙΡΑΙΩ ΙΚΝΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΥΔΩΝ ΡΓΑΝΩΗ & ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 88/τΝΠΔΔ/ akad_tmhm/org_dioi r k_epi 9 ΧΥΤΗΡΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΠΥΡΙΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩ ΙΚΝΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΥΔΩΝ ΡΓΑΝΩΗ & ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 178/τΝΠΔΔ/ i.gr/index.php/el/staf f/teachresearchstaff/ 29-leon 10 ΠΕΤΡΙΔΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΕΚΛΗ ΑΡΙΤΤΕΛΕΙ ΘΕΑΛΝΙΚ Η ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΔΙΙΚΗΗ ΒΑΘΜΙΔΑ MANAGEMENT 623/ τγ h.gr/index.php?lang= uth.gr el&rm=1&mn=13&sti d=11">http://www.e con.auth.gr/index.ph p?lang=el&rm=1&mn =13&stid=11 11 ΜΠΥΡΑΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΩΝ/Ν ΙΚΝΜΙΚ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΛΓΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΙΚΗΗ ΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗΝ ΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΜΠΕΡΙΦΡΑ 207/ τ.ν.π.δ.δ. s.gr/index.php/public ations r 12 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΙΛΕΙ ΜΙΧΑΗΛ ΙΚΝΜΙΚ ΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΙΚΗΗ 1009/ TEYX. pages/cv/gr/1064.pdf ΝΠΔΔ 13 ΙΩΑΝΝΥ ΓΕΩΡΓΙ ΔΗΜΗΤΡΙ ΙΚΝΜΙΚ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΛΓΙΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΙΚΗΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 578/ τ.γ' /cv/gr/1048.pdf.gr

3 14 ΚΩΝΤΑΝΤ ΠΥΛ ΝΙΚΛΑ ΒΑΙΛΕΙ ΑΙΓΑΙΥ ΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΙΚΗΗ ΚΑΙ ΡΓΑΝΩΗ 400/ n.gr/index.php?optio an.gr n=com_content&vie w=article&id=883&it emid=62 15 ΓΡΗΓΡΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛ ΘΕΔΩΡ ΠΛΥΤΕΧΝΕΙ ΚΡΗΤΗ ΧΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΠΙΤΗΤΑ 927/ /τ.Γ c.gr/gr/personnel- ya.tuc.gr gr/regular-gr/8- grigoroudis-vangelisgr 16 ΑΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ Η ΚΡΙΤΩΝ ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΥΔΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΛΙΚΩΝ ΠΥΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΙΚΗΗ 233/ τ. Γ ΕΝΤΑΞΗ ΑΠ ΠΑΝ. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΜΕ Π.Δ. 88/2013 modules.php?op=mo =index&id=1607&tmi ma=8&categorymenu u.gr 17 ΤΑΓΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙ ΝΙΚΛΑ ΑΡΙΤΤΕΛΕΙ ΘΕΑΛΝΙΚ Η ΠΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΛΓΩΝ ΒΕΛΤΙΤΠΙΗ 302/ ΒΑΘΜΙΔΑ Η ΡΓΑΝΩΗ 00 τνπδδ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΥ ΠΙΤΗΤΑ th.gr/el/faculty/dep/t.gr agaras.html 18 ΜΙΧΙΩΤΗ ΑΘΑΝΑΙ ΝΙΚΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚ ΑΝΙΚΤ ΧΛΗ ΚΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΙΚΗΗ ΚΑΙ ΡΓΑΝΙΜΩΝ 351/ τ. Γ mages/stories/pdf/cv r _mihiotis_short_gr.p df 19 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΦΩΤΗ ΙΚΝΜΙΚ ΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΝΜΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΙΚΗΗ 470/ τ.γ pages/cv/gr/1058.pdf 20 ΖΠΥΝΙΔΗ ΚΩΝΤΑΝΤΙ Ν ΔΗΜΗΤΡΙ ΠΛΥΤΕΧΝΕΙ ΚΡΗΤΗ ΧΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΜΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ 7/ /τ.ν.π.δ.δ. /Zopounidis_CV.pdf kostas dpem.tuc.gr 21 ΥΡΙΠΥΛ ΘΕΔΩΡ ΚΩΝ/Ν ΑΙΓΑΙΥ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν ΥΠΗΡΕΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΜΙΚΗ 830/ τ. Γ' n.gr/docs/cvs/theod n.gr ore_syriopoulos_c V_MARCH_2014_gr.p df 22 ΚΥΕΝΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙ ΒΑΙΛΕΙ ΑΠΘ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΝΜΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ 46/ τγ h.gr/index.php?lang= uth.gr el&rm=1&mn=13&sti d=17 23 ΓΕΩΡΓΥΤ ΔΗΜΗΤΡΙ ΑΘΑΝΑΙ ΙΚΝΜΙΚ ΛΓΙΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΧΡΗΜΑΤΙΚΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΜΙΚΗ ΜΙΚΗ 112/ τ.γ' pages/cv/gr/1051.pdf gr 24 ΓΙΑΜΥΡΙΔΗ ΔΑΝΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙ ΙΚΝΜΙΚ ΛΓΙΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΝΜΙΚΗ 1363/ τ. Γ' pages/cv/gr/1240.pdf b.gr

4 ΜΙΚΗ 25 ΔΡΑΚ ΚΩΝΤΑΝΤΙ Ν ΔΗΜΗΤΡΙ ΙΚΝΜΙΚ ΛΓΙΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚ 1196/ ΧΡΗΜΑΤΙΚΝ ΜΙΚΗ ΝΜΙΚΗ 2012 τ. Γ' pages/cv/gr/1678.pdf gr 26 ΦΙΛΙΠΠΑ ΝΙΚΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙ ΠΕΙΡΑΙΩ ΙΚΝΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΥΔΩΝ ΡΓΑΝΩΗ & ΧΡΗΜΑΤΙΚ 889/τ.Γ'/16- ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΜΙΚΗ ΔΙΙΚΗΤΙΚΗ i.gr/images/stories/c Vs/philipasfullcvgr.pd f gr 27 ΚΑΒΥΑΝ ΕΜΜΑΝΥ ΗΛ ΓΕΩΡΓΙ ΙΚΝΜΙΚ ΛΓΙΤΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΙΚΝ ΜΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΝΜΙΚΗ ΔΙΙΚΗΗ 70/ τ.νπδδ pages/cv/gr/1183.pdf gr 28 ΠΥΡΥ ΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΗ ΙΚΝΜΙΚ ΛΓΙΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΧΡΗΜΑΤΙΚΝ ΜΙΚΗ ΝΜΙΚΗ 383/ τ.γ' pages/cv/gr/1109.pdf gr 29 ΜΕΡΙΚΑ ΑΝΔΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙ ΠΕΙΡΑΙΩ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΒΙΜΗΧΑΝΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΥΔΩΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΝΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ 241/τΝΠΔΔ/ studies.gr/index.php? option=com_content &view=article&id=60 4&Itemid47&lang= el gr 30 ΠΑΠΑΧΡΗΤΥ ΓΕΩΡΓΙ ΑΠΤΛ ΑΠΘ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΙΤΙΚΩΝ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΝΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΗ (FINANCIAL ECONOMICS) 929/ τγ h.gr/index.php?lang=.auth.gr el&rm=1&mn=13&sti d0 31 ΑΜΙΤΑ ΑΡΙΤΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙ ΑΙΓΑΙΥ ΤΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΝΜΙΚΗ 644/ τ.γ' n.gr/images/stories/c aegean.gr V/samitasgr.pdf 32 ΥΜΠΕΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙ ΝΙΚΛΑ ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΡΓΑΝΩΗ & ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΜΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΗ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΑΡΤΦΥΛΑΚΙ ΩΝ 627/ τ.γ modules.php?op=mo.gr =index&id30&tmi ma&categorymenu 33 ΕΠΙΚΠ ΑΘΑΝΑΙ ΙΩΑΝΝΗ ΙΚΝΜΙΚ ΛΓΙΤΙΚΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚ ΧΡΗΜΑΤΙΚΝ ΜΙΚΗ ΝΜΙΚΗ 237/ τ.νπδδ users/episcopos/cvgr.pdf eb.gr 34 ΜΑΤΤΑ ΚΩΝ/Ν ΑΝ ΡΕΑ ΑΠΘ ΓΕΩΠΝΙΑ ΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤ ΓΕΩΠΝΙΑ ΒΑΘΜΙ Α ΑΓΡΤΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ 215/ τνπ es/home.html gr 35 ΕΜ ΒΑΙΛΕΙ ΑΠΘ ΓΕΩΠΝΙΑ ΑΝΑΤΑΙ ΑΛΓΙΑ ΓΕΩΠΝΙΑ ΑΓΡΤΙΚΗ ΠΛΙΤΙΚΗ- 494/

5 ΚΑΙ ΦΥΙΚΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤ ΒΑΘΜΙ Α ΠΛΙΤΙΚΗ 08 τγ h.gr/tomeis.htm uth.gr ΑΓΡΤΙΚΩΝ ΠΡΪΝΤΩΝ 36 ΤΖΙΜΗΤΡΑ- ΚΑΛΓΙΑΝΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΠΘ ΓΕΩΠΝΙΑ ΑΛΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΙΚΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΝΤ ΓΕΩΠΝΙΑ ΒΑΘΜΙ Α ΕΜΠΡΙΑ ΑΓΡΤΙΚΩΝ ΠΡΪΝΤΩΝ- ΥΜΠΕΡΙΦ 337/28-4- ΡΑ 2010 τγ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ Η h.gr/tomeis.htm uth.gr 37 ΓΑΛΑΝΠΥΛ ΚΩΝΤΑΝ ΤΙΝ ΝΙΚΛΑ ΗΜΚΡΙΤ ΕΙ ΠΑΝΕΠΙΤ Η ΘΡΑΚΗ ΧΛΗ ΓΕΩΠΝΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΤΙΚΗ ΑΛΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΘΜΙ Α ΑΓΡΤΙΚΗ ΙΚΝΜΙΑ 909/ / τ.γ /~kgalanop/ o.duth.gr 38 ΤΙΜΠΥΚΑ ΚΩΝΤΑΝ ΤΙΝ ΓΕΩΡΓΙ ΓΕΩΠΝΙΚ 39 ΡΖΑΚΗ ΤΥΛΙΑΝ ΠΑΥΛ ΓΕΩΠΝΙΚ ΤΡΦΙΜΩΝ ΒΙΤΕΧΝΛΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΦΙΜΩΝ ΒΙΤΕΧΝΛΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΤΙΚΗ ΙΚΝΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΤΙΚΗ ΙΚΝΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΑΘΜΙ Α ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΙΚΝΜΙΑ - ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΡΓΑΝΩΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 535/Γ/ /Γ / gr/staff_details.aspx? staff_id6 gr/staff_details.aspx? mn=mn3&staff_id=37 gr 40 ΤΥΚΑΛΑ ΤΑΥΡ ΝΙΚΛΑ ΓΕΩΠΝΙΚ ΠΑΝΕΠΙΤ Η ΤΡΦΙΜΩΝ ΒΙΤΕΧΝΛΓΙ ΑΓΡΤΙΚΗ Α ΚΑΙ ΙΚΝΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤ Η ΡΓΑΝΩΗ ΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕ ΥΕΩΝ (τ.νπ ) 45/ gr/staff_details.aspx?mn=mn3&staff_id 7 41 ΚΑΤΡΑΝΙΔΗ ΤΥΛΙΑΝ ΔΗΜΗΤΡΙ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΝΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΥΔΩΝ ΙΚΝΜΙΚΩΝ ΒΑΘΜΙ Α ΑΓΡΤΙΚΗ 16/22-1- ΙΚΝΜΙΚΗ 2002 τ. Ν.Π... modules.php?op=mo m.gr =index&id=126&tmi ma=3&categorymenu ΜΗΤΡΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ - ΑΛΛ ΑΠΗ ΤΜΗΜΑ ΕΑΠΤ Α/Α νοµατεπώνυµο Ίδρυµα χολή- Τµήµα Βαθµίδα Γνωστικό Αντικείµενο Επικοινωνία Βιογραφικό 1 AKRIVOU KLEIO HENLEY BUSINESS SCHOOL, READING, UK ΑΝΑΠΛ. LEADERSHIP, ORGANISATIONS AND BEHAVIOUR r-kleio-akrivou/ 2 ANTONAKIS JOHN UNIVERSITE DE LAUSANNE,SWITZE RLAND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR 20Antonakis%20Academic%20CV.pdf 3 ANTONACOPOULO U ELENA LIVERPOOL, UK MANAGEMENT & ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR staff/elena-antonacopoulou/

6 4 BOURLAKIS MICHAEL BRUNEL UNIVERSITY, UK BRUNEL BUSINESS SCHOOL, UK LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT emic-and-research-staff/full-timefaculty/michael-bourlakis 5 DEMEROUTI EVANGELIA UTRECHT UNIVERSITY, THE NETHERLANDS AΝΑΠΛ. WORK AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY dmst.aueb.gr/...cv/cv_eva_demerouti.doc 6 FILIPPAIOS FRAGKISKOS ΚΕΝΤ BUSINESS SCHOOL, UK ΑΝΑΠΛ. INTERNATIONAL BUSINESS https://www.kent.ac.uk/kbs/profiles/staff/ filippaios_fragkiskos.html 7 8 FOTAKI MARIANNA KRYSTALLIS ATHANASIOS WARWICK, UK AARHUS UNIVERSITY, DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION DENMARK ORGANISATION & HRM, ORGANISING HEALTHCARE RESEARCH NETWORK BUSINESS AND ECONOMICS / CONSUMER BEHAVIOUR anna-fotaki 9 ΤΑΥΡΥ-ΚΩTΕΑ ΕΛΕΝΗ ΚΥΠΡΥ, ΚΥΠΡ ΑΝΑΠΛ. ΙIΚΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΥ ΥΝΑΜΙΚΥ filer/userprofile/eleni1 10 ΤΥΚΑ ΧΑΡΙ ΗΜ ΚΥΠΡΥ, ΚΥΠΡ ΤΡΑΤΗΓΙΚΉ ΙΊΚΗΗ htsoukas.blogspot.com 11 Pantos Themistoclis Zayed University College of Business Abu Dhabi - Khalifa City United Arab Emirates ae eges/college_business/faculty_staff/_profil es/themistoclis%20pantos.aspx 12 Galariotis Emilios Audencia Nantes School of Management Nantes, France Director of Centre for Financial & Risk Management 13 Dinenis Elias London School of Economics, European Institute, UK Neapolis University Pafos, Cyprus & Risk Management search/hellenicobservatory/whoswho/visiti ng_fellows.aspx inanceelgr/meetourfacultyelgr.aspx?udt_2 624_param_detail= Athanase Plastiras Ecole Supérieure de Commerce et de Management (ESCEM), France Business School (FBS),FRANCE Accounting & 15 Ioannidis Christos University of Bath Economics UK, Head of Department Economics & ristos-ioannidis/ 16 Theodossiou Panayiotis Cyprus University οf Technology, Commerce, and Shipping,, Dean of Faculty of Management and https://www.cut.ac.cy/cfs/staff/p.theodos siou/

7 Limassol, Cyprus Economics oadfiles/photos/file/theodossiou- Biography.pdf Brunel University 17 Karanasos Menelaos School of Social Sciences Economics and Financial Economics aff/menelaos-karanasos London, UK 18 ΒΛΑΧ ΗΛΙΑ UGSM-MONARCH BUSINESS SCHOOL & NEWCASTLE BUSINESS SCHOOL PROFESSOR & READER LOGISTICS & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT c.uk dconsultancy/refprofiles/iliasvlachos 19 ΓΥΝΑΡΗ ΠΥΡΙ ΩΝ STRATHCLYDE DEPARTMENT OF MARKETING PROFESSOR MARKETING OF SERVICES k https://www.strath.ac.uk/marketing/acade micstaff/gounarisspirosdr/ 20 ΑΝΤΩΝΑΚΠΥΛ Υ ΕΛΕΝΑ LIVERPOOL - ORGANISATION AND MANAGEMENT, UK PROFESSOR MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR ena-antonacopoulou/ 21 Amalia (Emie) Yiannaka 22 Kostas Karantininis Swedish University of Agricultural Sciences, Economics 23 Athanasios Hadjimanolis European University Cyprus The Ioannis Gregoriou School of Business 24 Marinos Markou Agricultural Research Institute. Ministry of Agriculture, Natural Resources Associate, Management/ Marketing Job Title: Chief Agricultural Research Officer. (Πρώτος Λειτουργός Γεωργικών Ερευνών) Intellectual Property Rights, Industrial Organization, Agricultural Marketing, Environmental and Resource Economics ΑΓΡΤΙΚΗ ΙΚΝΜΙΑ, ΙΙΚΗΗ ΑΓΡΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΝΕΤΑΙΡΙΜΩΝ Management of Innovation and Technology, Entrepreneurship and Small Business Management, Strategic Management and Strategic Marketing. Agricultural Economics with emphasis on Production Economics Marketing of Agricultural Products and Rural Development Responsible for the implementation of the Farm Accountancy Data Network(FADN) in Cyprus Representative of Cyprus to the European FADN Phone: (402) Fax: (402) lu.se Mailing Address European University Cyprus 6, Diogenes Str. Engomi Nicosia P.O Box: Cyprus Τηλ Φαξ Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Τ.Θ , 1516 Λευκωσία, ΚΥΠΡ Τηλ.: P.O. Box 22016, 1516 Nicosia, Cyprus Tel.: Fax.: Agricultural Economics University of Nebraska-Lincoln 217 H.C. Filley Hall Lincoln NE /dep/162/c_id/86 u-cv.pdf 02E995C/$FILE/ARI-CV- EL_MARKOU_MARINOS.PDF?OPENELEME NT

8 Committee 25 Spyros Hadjidakis Head of the Economics and, University of Nicosia School of Business and Economics 26 Demetris Vrontis University of Nicosia, School of Business Associate European economic and monetary integration (Business Economics) ΙΚΝΜΙΚΑ ΑΓΡΤΙΚΩΝ, ΤΡΑΤΗΓΙΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ies/profile_viewer1.asp?id=820&campus =Nicosia ies/profile_viewer1.asp?id=1033&campus =Nicosia ΠΡΥΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ

Γ. ΣΕΦΕΡΗ 2 Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Με έδρα το Αγρίνιο) Γραμματέας: κα Α.Σκεπετάρη Τηλ: 26410-74121, 74109 Fax: 26410-74179

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Ε.Π. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗΣ/ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ -ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & / ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 1 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ TOY ΤΟΣ Α. ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α1. ΕΣΩΡΙΚΑ ΜΕΛΗ Α/Α ΟΝΟΜΑΠΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΦΕΚ 1 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Μητρώο εξωτερικών µελών (Αλλοδαπής) του Τµήµατος Φαρµακευτικής για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών»

ΘΕΜΑ: «Μητρώο εξωτερικών µελών (Αλλοδαπής) του Τµήµατος Φαρµακευτικής για τη συγκρότηση επιτροπών επιλογής και εξέλιξης καθηγητών» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Αρµόδια: κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη Τηλ.: 2610 969025, Τelefax: 2610 996664 E-mail:syglitos@upatras.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΗ0469Β7Θ-9ΥΘ Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ Α. Γνωστικό αντικείμενο Χημεία Α.1 Εσωτερικά μέλη 1 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΟ 223/31-10-88 ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΥΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΜΟΥ 2 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

30-5-2014 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ 30-5-2014 «Πλήρωση μίας (1) θέσης Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αγροτική Περιφερειακή Ανάπτυξη» του Tμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ"

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ " ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ" ΑΤΕΙΘ Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Ίδρυµα Τµήµα Βαθµίδα Γνωστικό αντικείµενο ΦΕΚ ιορισµού

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικό/Ε ξωτερικό Μέλος ΦΕΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Καθηγητής University of Sydney ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ECONOMICS 0 0 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Εσωτερικό/Ε ξωτερικό Μέλος ΦΕΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. Καθηγητής University of Sydney ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ECONOMICS 0 0 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ Ηµεροµηνία: 17/10/2014 Σ Ο - ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ (αλφαβητικά κατά το επώνυµο) HAMID IOANNIS RICHARD NICHOLAS TONY DIMITRIS PARIS Όνοµα ALI ANAGNOSTOPOULOS ASHCROFT ASHER ASPROMOURGOS ASSIMAKOPOULOS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων»

ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Α. Γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» Α.1 Εσωτερικά μέλη: α/α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 1 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η

Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 33 ης υνεδρίασης της υγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα υγκλήτου 8 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών µελών (αλλοδαπής και ηµεδαπής) του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση Μητρώου εσωτερικών και εξωτερικών µελών (αλλοδαπής και ηµεδαπής) του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Αρµόδια: κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη Τηλ.: 2610 969025, Τelefax: 2610 996664 E-mail:syglitos@upatras.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΗΥ469Β7Θ-ΓΒ4 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ. 1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης. Σελίδα 1

ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ 1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ ΒΑΘΜΙ ΑΣ. 1.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1ης. Σελίδα 1 ΣΧΟΛΗ ΜΗΤΡΩΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΚΑΙΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΕΙ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙ Α ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΦΕΚ ΙΟΡΙΣΜΟΥ 1 Α ΑΜ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ. Αρµόδια: κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη Τηλ.: 2610 969025, Τelefax: 2610 996664 E-mail:syglitos@upatras.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ. Αρµόδια: κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη Τηλ.: 2610 969025, Τelefax: 2610 996664 E-mail:syglitos@upatras.gr Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Αρµόδια: κα Κλεοπάτρα Παπαγιάννη Τηλ.: 2610 969025, Τelefax: 2610 996664 E-mail:syglitos@upatras.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΚΜ469Β7Θ-ΥΟ Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

2015 ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Γνωστικό Αντικείμενο: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ.

2015 ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Γνωστικό Αντικείμενο: 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. 1 1 1 1 2015 ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Υ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΕΦΑΛΙΑΚΟΣ RODOLFO NAYGA GIL JOSE M. University of Toulouse, Ecole Nationale de Formation Agronomique University of Arkansas Technical University

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος.

Απόντες: Ο Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας, καθηγητής κ. Θεόδωρος Σακελλαρόπουλος. - Ο Ρ Θ Η Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Η - Απόσπασμα από τα πρακτικά της 26 ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, Αίθουσα Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ EΠΙΤΗΜΟΝΙΚO ΠΕΔΙ0: ΕΠΙΤΗΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΡΕ ΤΕΙ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΥΡΑΝΑ ΕΥΤΡΑΤΙΟ ΡΑΛΛΗ Α.Τ.Ε.Ι.Θ. ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΦΕΚ 205/Γ/23-02-12) 205/Γ/23-02-12 elenitur@teiath.gr

ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΦΕΚ 205/Γ/23-02-12) 205/Γ/23-02-12 elenitur@teiath.gr ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΛΗ-ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΕΙ της ηµεδαπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ. Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Δεν έχει καταχωρηθεί κωδικός επαγγέλματος από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ Ο απόφοιτος του Τμήματος διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές

Διαβάστε περισσότερα

Chalmers University of Technology

Chalmers University of Technology ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΚΑΙ Α/Α Όνομα Επώνυμο Κωδικός Προφίλ Χρήστη Βαθμίδα 1 ERIK HOLGER BOHLIN 293514 Αλλοδαπής Chalmers of

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL 1 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ EMAIL 1 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ 2 ΓΚΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ 1 ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠ, ΔΕΠ, ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ. Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Ηράκλειο 15-05-2014 (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρωτ.: 25/Φ.30.2 ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταυρωµένος 71004 Ταχ. Θυρίδα: 1939 Πληροφορίες: Ξυλούρης Αβραάµ Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Μητρώο Εσωτερικών Εξωτερικών Μελών Ε.Π. ανά Γνωστικό Αντικείμενο 1. Υδατοκαλλιέργειες - Αλιεία Βασικοί άξονες είναι η μελέτη της βιολογίας, της εκτροφής και

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Κοιν: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Παιδαγωγικό Τµήµα Εδρα: Αµαρούσιο (Σταθµός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ) Ταχ. /νση: Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 14121 Τηλ.: 210 2896767 Fax: 210 2823247

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ 4 ης τακτικής ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 26/9/2013 Η Συνέλευση του Τµήµατος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μαΐου 2007 Σελίδα 2 από 19 Επώνυμο : Όνομα: Προσωπικά Στοιχεία Βλάχος Ηλίας Ημερομηνία Γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1968 Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας»

«Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής Οικονομικής Πραγματικότητας» 10 ο Ετήσιο Συνέδριο Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής Ελλάδος (H.F.A.A.) Διοργανωτής: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς «Εξερευνώντας Πτυχές της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία)

ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΜΑΘΗΜΑ : Ανάλυση Κεφαλαιαγορών & Χρηματαγορών (Θεωρία) ΕΠ - ΕΠΙΣΤ. Συν. Προσόντα Επίκουρου Καθηγητή. 5 Χρηματοοικονομικά ΖΑΧΟΥΡΗΣ 1 ΠΑΡΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6947 78558 26142454 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 2-4 ΜARCH 2012 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 2-4 ΜARCH 2012 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 14 n ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΓΑΣΙΑ 2-4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΣΤΑΔΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ, Ν. ΦΑΛΗΡΟ 14 th INTERNATIONAL EXHIBITION ON EDUCATION & CAREER 2-4 ΜARCH 2012 PEACE & FRIENDSHIP STADIUM, N. FALIRO, ATHENS-GREECE

Διαβάστε περισσότερα