ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΩΝ"

Transcript

1 .. Ε.. Υ.. Α.. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Α Σ Φορέας:.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ Τ.Κ.: , ΚΡΑΝΙ Ι τηλ.: , fax.: Εργασία: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ: Ω ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ: TE150 Ηµεροµηνία: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ ΜΕ ΙΑΡΚΕΙΑ Ω ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,20 µε Φ.Π.Α. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΩΝ σ.1/6

2 .. Ε.. Υ.. Α.. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Α Σ Φορέας:.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ ταχ. διεύθυνση: Γιάννου Κρανιδιώτη Τ.Κ.: , ΚΡΑΝΙ Ι τηλ.: fax.: Εργασία: ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑ: Ω ΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ: TE150 Ηµεροµηνία: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Κατά την λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας λυµάτων (ΕΕΛ) Κρανιδίου και Ερµιόνης προκύπτουν υλικά που χαρακτηρίζονται ιλύς βιολογικού καθαρισµού ή λυµατολάσπη. Η εργασία, που περιγράφεται σε αυτή το τεύχος τεχνικών δεδοµένων, αφορά την συλλογή, αποκοµιδή, µεταφορά και διαχείριση της λυµατολάσπης των Ε.Ε.Λ. της.ε.υ.α. Ερµιονίδας. Για την ορθή εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ακολουθήσει µε ακρίβεια όλα τα συµβατικά τεύχη και τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας της.ε.υ.α.ερ. ΆΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Όλες οι εργασίες που προβλέπονται µε αυτή την έκθεση πρέπει να ικανοποιούν πλήρως τις αποφάσεις και τους όρους που έχουνε τεθεί από την ελληνική νοµοθεσία, τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και των οδηγιών της Ε.Ε. όπως ισχύουν σήµερα. Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων θα πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες της τεχνικής υπηρεσίας της.ε.υ.α.ερ. και τα αναγραφόµενα στα δελτία εντολής. Η εκτέλεση των εργασιών, γενικά ορίζεται σε επτά ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµέρα έκδοσης του δελτίου εντολής, εκτός αν πραγµατοποιηθεί διαφορετική συµφωνία µεταξύ αναδόχου και.ε.υ.α.ερ. Οι εργασίες θα πρέπει να εκτελούνται από προσωπικό κατάλληλα εκπαιδευµένο και µε σχετική εµπειρία που απαιτείται από της ιδιαιτερότητες της υπηρεσίας. Ο ανάδοχος θα τελεί υπό την εποπτεία της τεχνικής υπηρεσίας της.ε.υ.α.ερ. και οι οδηγίες για την εκτέλεση και διόρθωση των εργασιών θα δίνονται αποκλειστικά από τους επιβλέποντες της σύµβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώνει τη.ε.υ.α.ερ. για τον όγκο περιεκτικότητα του µεταφορικού µέσου, ώστε να προγραµµατίζονται τα δροµολόγια και να µη γίνονται άσκοπα δροµολόγια. Η.Ε.Υ.Α.ΕΡ. είναι υποχρεωµένη να παρέχει, εντός µιας εβδοµάδας, όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες που θα ζητηθούν εγγράφως από τον ανάδοχο, σχετικά µε την προέλευση, την φύση, τη χηµική σύνθεση και την ποσότητα των υλικών. ΆΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τις εργασίες φόρτωσης της λυµατολάσπης, από τα σηµεία που θα του υποδεικνύει η.ε.υ.α.ερ. Οι εργασίες αυτές περιλαµβάνουν τα µέσα, τα µηχανήµατα, τα εργαλεία, την υποδοµή και το προσωπικό που απαιτείται για την συλλογή της λυµατολάσπης. Λόγω της διαφορετικής σύστασης της λυµατολάσπης της Ερµιόνης από αυτή του Κρανιδίου είναι επιθυµητή, αλλά όχι απαραίτητη η χωριστή φόρτωση της λυµατολάσπης της Ερµιόνης από αυτή του Κρανιδίου ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ Ο καθαρισµός και η απολύµανση των µέσων, των µηχανηµάτων, των εργαλείων αποτελούν συµβατική υποχρέωση του αναδόχου. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ- Τ.Ε. TE150, σ.2/6

3 Ο καθαρισµός και η απολύµανση του χώρου των ΕΕΛ βαρύνουν τον ανάδοχο, εφόσον έχει διασκορπιστεί η λυµατολάσπη κατά την διάρκεια της φόρτωσή της και της αποµάκρυνσης της ΖΥΓΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Ο ανάδοχος αναλαµβάνει τη ζύγιση των υλικών (ζύγιση κενού και πλήρους φορτίου), που θα πραγµατοποιείται µε υπόδειξη της.ε.υ.α.ερ. σε τοπική ζυγιστική διάταξη (που θα απέχει λιγότερο από δέκα χιλιόµετρα από µία εκ των δύο ΕΕΛ) παρουσία εκπροσώπου της.ε.υ.α.ερ. Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιµη τοπική ζυγιστική διάταξη, η ζύγιση θα πραγµατοποιείται από τον ανάδοχο σε ζυγιστική διάταξη της επιλογής του, µε τη σύµφωνη γνώµη της.υ. Σε περίπτωση που η ζυγιστική απέχει απόσταση µεγαλύτερη των 10χλµ, από οποιαδήποτε εγκατάσταση των ΕΕΛ, ο ανάδοχος αναλαµβάνει τα έξοδα µετακινήσεως του εκπροσώπου της.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ. Ο ανάδοχος θα ενηµερώνει, εκ των προτέρων, τη.ε.υ.α.ερ. για την ακριβή ώρα, και τόπο της ζύγισης προκειµένου να παραβρεθεί εκπρόσωπός της. Σε οποιαδήποτε περίπτωση το αποτέλεσµα της ζύγισης δεν θα αµφισβητείται από την.ε.υ.α.ερ., εφόσον ο παρών εκπρόσωπος αυτής δεν το αµφισβητεί. Αντίγραφο του έντυπου ζυγολογίου θα λαµβάνει ο εκπρόσωπος της.ε.υ.α.ερ. ή απουσία αυτού, θα αποστέλλεται αυθηµερόν στα γραφεία της τεχνικής υπηρεσίας της.ε.υ.α.ερ. προκειµένου να συµπληρωθεί ορθά το δελτίο εντολής ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ Αµέσως µετά τη ζύγιση, θα συµπληρώνονται και θα υπογράφονται τα σχετικά στελέχη του τριπλοτύπου που προβλέπει η Οικ /4345 από τον ανάδοχο (ή νόµιµο εκπρόσωπο αυτού) και από τη.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ. Ο ανάδοχος αποδέχεται οριστικά και αµετάκλητα ότι η συµπλήρωση, υπογραφή και σφράγιση του πρώτου στελέχους (1) του τριπλοτύπου από αυτόν (ή νόµιµο εκπρόσωπο του), συνεπάγεται αυτόµατα ότι ο ανάδοχος έχει γίνει κάτοχος της ζυγισµένης ποσότητας της λυµατολάσπης, µε ότι αυτό συνεπάγεται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Σε περίπτωση που η ποσότητα λυµατολάσπης που παραλαµβάνεται από τις εγκαταστάσεις είναι µικρότερη της χωρητικότητας του µέσου µεταφοράς της λάσπης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, ο κύριος του έργου δε θα επιβαρύνεται µε πρόσθετη αποζηµίωση. Η ελάχιστη ποσότητα που είναι υποχρεωµένη να διαθέσει η.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ προς τον ανάδοχο µε κάθε εντολή παραλαβής λυµατολάσπης ορίζεται στα 20000kgr (είκοσι χιλιάδες κιλά) ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Η ασφαλής και έννοµη διαχείριση ή και απόθεση της λυµατολάσπης, βαρύνει τον ανάδοχο και αποτελεί συµβατική του υποχρέωση (π.χ. άρθρο 11, ΦΕΚ1909Β/2003) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ Εντός 10 ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να εγκαταστήσει σύστηµα αποµείωσης της ποσότητας της λυµατολάσπης (π.χ. βιογεννήτριες/ δοσοµετρικές αντλίες απόθεσης βακτηριδίων για διάσπαση λυµάτων κ.λπ.). Η αποµείωση της ποσότητας της λυµατολάσπης ζητείται για περιβαλλοντικούς, τεχνικούς και οικονοµικούς λόγους. Το σύστηµα αποµείωσης της ποσότητας της λυµατολάσπης αποσκοπεί στον µεταβολισµό οργανικών ουσιών (π.χ. λίπη) και δε θα περιέχει σαλµονέλλα. Στην Ερµιόνη τέτοιο σύστηµα θα εγκατασταθεί στα αντλιοστάσια Μαντράκι, Λιµάνι, και Μπίστι. Στο Κρανίδι, το σύστηµα θα εγκατασταθεί στη δεξαµενή υποδοχής βοθρολυµάτων. Ο ανάδοχος δύναται να αλλάξει τον αριθµό και τη διάταξη του συστήµατος, κατόπιν έγγραφης σύµφωνης γνώµης της.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ. Το σύστηµα αποµείωσης της ποσότητας της λυµατολάσπης είναι κυριότητα του αναδόχου, ο οποίος δύναται να το απεγκαταστήσει µε δικά του έξοδα, µε τη λήξη της σύµβασης. Επίσης, ο ανάδοχος δύναται να ζητήσει εγγράφως και αιτιολογηµένα να αναβληθεί η αφυδάτωση της λυµατολάσπης για µέγιστο διάστηµα ενός µηνός από την κατακύρωση του διαγωνισµού και µε την προϋπόθεση ότι θα έχει εγκαταστήσει το σύστηµα αποµείωσης της ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ- Τ.Ε. TE150, σ.3/6

4 ποσότητας λυµατολάσπης εγκαίρως. Ωστόσο ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει την ήδη αφυδατωµένη λυµατολάσπη κατά την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αναφέρει τις µηνιαίως καταναλισκόµενες ποσότητες και ποιότητες των δραστικών συστατικών (π.χ. βακτήρια, ουσίες κλπ) του συστήµατος αποµείωσης της ποσότητας λυµατολάσπης. ΆΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος οφείλει να νοµιµοποιείται για την εκτέλεση των όλων των παραπάνω εργασιών και που περιγράφονται στην παρούσα. Ο ανάδοχος, σε οποιαδήποτε περίπτωση, οφείλει να είναι σύννοµος µε το ΦΕΚ 1909Β/2003 (και να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια ή άδειες) και συγκεκριµένα για τα απόβλητα µε κωδικό και τα βοθρολύµατα, τα οποία θα φορτώνει και θα συλλέγει από τις εγκαταστάσεις της.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ και θα τα µεταφέρει για ασφαλή και έννοµη απόθεση ή και διαχείριση. Αν αποδειχθεί από τη.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ ή από τρίτο, ότι ο ανάδοχος δεν είναι σύννοµος όσον αφορά τις εργασίες που προβλέπονται µε την παρούσα, τότε η.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ κηρύσσει τον ανάδοχο έκπτωτο. ΆΡΘΡΟ 4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να ελέγξουν τις τοπικές συνθήκες, και ιδίως όσον αφορά τις διαστάσεις του χώρου φόρτωσης, το χώρο ελιγµών, την πρόσβαση, τη λυµατολάσπη, τις ποσότητες, την κατάσταση των Ε.Ε.Λ. κ.λπ. Όποιος αναδειχθεί ανάδοχος, δεν θα µπορεί να επικαλεστεί «ιδιαίτερες συνθήκες», «τοπικές δυσκολίες» κ.λπ. για να µην εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις, όπως απορρέουν από την παρούσα, την προσφορά του και τις µετέπειτα εντολές της.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ. Κατά την υπογραφή της σύµβασης δύναται να υπάρχει ήδη λυµατολάσπη προς αποµάκρυνση στις Ε.Ε.Λ. Κρανιδίου και Ερµιόνης. Σε αυτή την περίπτωση, ο ανάδοχος βαρύνεται και µε τη φόρτωση και αποµάκρυνση της ήδη υπάρχουσας εκεί ποσότητας λυµατολάσπης. ΆΡΘΡΟ 5: ΕΝΤΟΛΕΣ- ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ο ανάδοχος πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάθε εντολή της.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ για συλλογή λυµατολάσπης από τις Ε.Ε.Λ. της.ε.υ.α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ. Επίσης, Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποµακρύνει όση λυµατολάσπη του ζητηθεί µε ιδία µέσα. Το µέγιστο χρονικό διάστηµα ανταπόκρισης για τη φόρτωση της λυµατολάσπης ορίζεται σε επτά ηµερολογιακές ηµέρες από την στιγµή της παραλαβής της εντολής από τον ανάδοχο. Η εντολή δίδεται εγγράφως (π.χ. µέσω µηνύµατος ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή φαξ ή εντύπου) σε διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, οπωσδήποτε το αργότερο την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Ωστόσο, οποιαδήποτε ένσταση θα πρέπει να υποβάλλεται το πολύ σε διάστηµα 24 ωρών. Για κάθε δελτίο εντολής, θα υποβάλλεται στη διευθύνουσα υπηρεσία το τριπλότυπο έντυπο παρακολούθησης, µαζί µε το έντυπο των ζυγίσεων που προβλέπει η Οικ /4345, µετά την συµπλήρωσή τους και επικύρωση τους από τον ανάδοχο. Η πιστοποίηση των ποσοτήτων της λυµατολάσπης θα γίνεται µέσω του τριπλότυπου εντύπου µε το οποίο θα πιστοποιείται και η µεταβίβαση της κατοχής της λυµατολάσπης εις τον ανάδοχο. Για την πληρωµή του, ο ανάδοχος συντάσσει και υποβάλλει µηνιαίως τιµολόγια, µε αξία το ένα δωδέκατο της προσφοράς του κατά τον διαγωνισµό. Στα τιµολόγια αναγράφονται οι επιµέρους ποσότητες λυµατολάσπης που απέκτησε κατά τον χρόνο αναφοράς του τιµολογίου, το πληρωτέο ποσό και ο αναλογών Φ.Π.Α. Μαζί µε το τιµολόγιο υποβάλλονται υπεύθυνη δήλωση του αναδόχου περί ακριβούς ζυγίσεως, ότι έχει διαθέσει, ή/ και απορρίψει, ή/ και διαχειριστεί τη λυµατολάσπη, πλήρως συµµορφούµενος µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται και ο τρόπος διαχείρισης της λυµατολάσπης. ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ- Τ.Ε. TE150, σ.4/6

5 ΆΡΘΡΟ 6: ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ Γενικότερες οδηγίες για την εκτέλεση του έργου παρουσιάζονται στην Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 151/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ.Σ. της.ε.υ.α.ερ. Κρανίδι, Κρανίδι, Η /ντρια της Τ.Υ. της.ε.υ.α.ερ. Η πρόεδρος του.σ. της.ε.υ.α.ερ. Ιωάννα Μερεµέτη ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ- Τ.Ε. TE150, σ.5/6

6 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ... 2 ΆΡΘΡΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2 ΆΡΘΡΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΖΥΓΙΣΗ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ 3 ΆΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑ ΟΧΟΥ 4 ΆΡΘΡΟ 4: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 4 ΆΡΘΡΟ 5: ΕΝΤΟΛΕΣ- ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ- ΠΛΗΡΩΜΕΣ 4 ΆΡΘΡΟ 6: ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ 5 ΣΥΛΛΟΓΗ, ΑΠΟΚΟΜΙ Η, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙ ΑΣ- Τ.Ε. TE150, σ.6/6

ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ: 90/20-05-2013 Ημερομηνία: ΜΑΪΟΣ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝ. ΕΚΘΕΣΗ: 90/20-05-2013 Ημερομηνία: ΜΑΪΟΣ 2013 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ. Ε. Υ. Α. Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Εργασία: ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΚΑΙ Τ.Κ.: 213 00, ΚΡΑΝΙΔΙ ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ τηλ.: 27540 29099, 21333 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΛΥΜΆΤΩΝ ΚΑΙ fax.: 27540

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 17/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: «ιαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 38/2014 Παροχή Υπηρεσιών για την παραλαβή, µεταφορά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2015. Ο Δήμαρχος Κορδελιού - Ευόσμου έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εύοσμος: 26/02/2015 Αριθ. Πρωτ. : 9074 ΘΕΜΑ Πρόχειρος διαγωνισμός για τις εργασίες Διαχείρισης Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘOΣ 05/12 /2014 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ZAKYNΘΟΥ ιονύσιος Σολωµός Αρ. Πρωτ. ΚΑΖΑΣ/ΥΠ/1491

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 1/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας Θερµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. _249/14_04_2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΗΣΟΥ ΣΥΡΟΥ Πλατεία Μιαούλη Τ.Κ. 84100 Ερμούπολη -Σύρος Τηλ. 2281361016, FAX 2281085475 Email: fdsans@syros-ermoupolis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011

Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 1 / 2011 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΔΑ: 7ΧΚΠΩΡΜ-ΛΕΝ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΑΔΑΜ: 15PROC003053234 ********* ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ----------- Πληροφ: Σ.Χαριζάνη Θήβα: 15/9/2015 Τηλ.: 2262 350618 Αρ.Πρωτ.:22326 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ««ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΓΚΩ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΩΝ (ΑΕΚΚ) ΤΟΥ ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ»

Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:21746/27.08.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Ωραιοκάστρου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Αριθμός Μελέτης 14 / 2015 Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 23/2014 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Χ.Υ.Τ.Α. ΒΟΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΑΡΘΡΟ 245, Ν. 3463/06) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τ.Κ. 342 00 ΙΣΤΙΑΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΗΛ. : 22263 50037 FAX. : 22260 53293 ΑΠΟΦΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης

Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης 1 Αρ.Πρωτ.: 5100 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δυτικής Μάνης Αριθμός απόφασης : 195/2014 Περίληψη: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012

Αριθ. πρωτ. 915 Αθήνα, 10.07.2012 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 95 Αθήνα, 0.07.202 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ:6436/13/03.12 Τεύχος Προκήρυξης Ανοικτού ιεθνούς ιαγωνισµού για την ανάθεση σύµβασης παροχής υπηρεσιών «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ - Ο ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 15/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 16332 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη Πληροφορίες : Σ. Βασταρδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439

ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 Μορφοποιήθηκε: Βιβλιοδεσίας: 0 εκ. ΕΤΑΙΡΙΑ Υ ΡΕΥΣHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (EYAΘ AE) Εγνατίας 127 546 35 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310 600, 2310 966 900, Fax: 2310 212 439 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Νο 11/2012 που έχει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές

Τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Παροχή υπηρεσίας: «Περιοδικός επανέλεγχος - συντήρηση και αναγόµωση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983671 2015-08-21

15PROC002983671 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 21/08/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 26935/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850674 2015-06-16

15PROC002850674 2015-06-16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Έδεσσα 16.06.2015 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α.Π.: 5431 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑ Α Ε ΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 9/2015 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης 9/2015 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑ 127-546 35 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ: 2310/966600 FAX: 2310/212439 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Νο 10/2013 για τη Λειτουργία και Συντήρηση της Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα