ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Κλάδου Αλληλεγγύης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΤΕΑ ΕΕΚΕ ΝΠΙΔ) περιόδου ΑΘΗΝΑ 2015 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ web: Βλαχερνών 10, 15421, Αθήνα τηλ: fax:

2 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 Προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΤΕΑ ΕΕΚΕ ΝΠΙΔ) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Κλάδου Αλληλεγγύης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΤΕΑ ΕΕΚΕ ΝΠΙΔ) περιόδου ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εντολή Νομιμοποίηση του ελέγχου Ο έλεγχος στον οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση ελέγχου, προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 14 του νόμου 3029/2002, το άρθρο 14 Α του Καταστατικού και το Κεφάλαιο 3 του Κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (στο εξής ΤΕΑ-Ε.Ε.Κ.Ε) και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19 ης Μαρτίου 2014 ανατέθηκε σε εμάς. 1

3 2. Αντικείμενο του ελέγχου Το αντικείμενο του ελέγχου αυτού είναι οι οικονομικές καταστάσεις του Κλάδου Αλληλεγγύης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (στο εξής Κλάδος Αλληλεγγύης), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 3. Σύντομο ιστορικό Το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Τ.Ε.Α.-Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.) εφεξής «ΤΕΑ ΕΕΚΕ». αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ΤΕΑ ΕΕΚΕ διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160) και το άρθρο 12 του Ν.3385/2005 (ΦΕΚ Α' 210), το άρθρο 22 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α ) όπως εκάστοτε ισχύουν, των υπουργικών αποφάσεων αριθ. Φ. Επαγ. Ασφ./οικ Απριλίου 2013 (ΦΕΚ 462/ ), ΥΑ 51010/οικ /861 (ΦΕΚ. 2751/2014), Υ.Α Φ.51010/45802/1145/ (ΦΕΚ Β 3532/ ) και Υ.Α. Φ / οικ. 1893/ 16 Ιανουαρίου 2015 (Φ.Ε.Κ Ιανουαρίου 2015), από το κοινοτικό δίκαιο που ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία και των διατάξεων του καταστατικού. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Το Τ.Ε.Α. ΕΕΚΕ δημιουργήθηκε με το Καταστατικό αρ. 5773/ (ΦΕΚ 1028/ ). Στη συνέχεια το Καταστατικό τροποποιήθηκε με την «Τροποποίηση καταστατικού» αρ. 6108/ (ΦΕΚ 115/ ). Σημειώνουμε ότι το ΤΕΑ ΕΕΚΕ έλαβε άδεια λειτουργίας σε πέντε κλάδους (Σύνταξης, Υγείας, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης και Εφάπαξ) με την υπ 2

4 αριθμό Φ.51020/12693/141 απόφαση έγκρισης του καταστατικού του Ταμείου από τον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β /5/2009) και μέχρι 30/6/2014 είχε ενεργοποιηθεί μόνο ο κλάδος Σύνταξης. Στη συνέχεια εκπονήθηκαν στις 31/5/2014 αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας των κλάδων Υγείας, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης και Σύνταξης, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ αριθμό 39 3/6/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκαν από 12/6/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου 253) στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και από 26/6/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου 13589/510) στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας. Σημειώνουμε ότι μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν είχαν εγκριθεί από τις ανωτέρω εποπτεύουσες αρχές. Τέλος, ενεργοποιήθηκαν και οι κλάδοι Υγείας, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης από 1/7/2014. Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε.Ε.Κ.Ε. στις 30 Ιανουαρίου 2013 εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Τα κυριότερα σημεία του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού είναι τα παρακάτω: α) Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης Όργανα Διοίκησης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό είναι: α1. Η Γενική Συνέλευση, α2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. α1) Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων είναι το ανώτατο όργανο του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει κυρίως για τα εξής θέματα: 3

5 α. Την ανάκληση ή παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ζημίωσαν το ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ για τη διεξαγωγή της σχετικής δίκης. γ. Την ενοποίηση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα) στην ημεδαπή ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σύσταση ομοσπονδιών και ενώσεων με αυτά τα ταμεία ή τη συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες ομοσπονδίες και ενώσεις των ως άνω ταμείων. δ. Την τροποποίηση του καταστατικού. ε. Τη διάσπαση ή τη θέση σε εκκαθάριση και διάλυση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ ή κλάδου αυτού. στ. Την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκλογή ελεγκτών και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την προηγούμενη χρήση έναντι του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών. η) Τον τρόπο λήξης της εκκαθάρισης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και ειδικότερα αν θα λήξει με τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους ασφαλισμένους του ΤΕΑ ΕΕΚΕ ή τη μεταβίβαση του ενεργητικού του ΤΕΑ ΕΕΚΕ σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. α2) Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 30 ης Νοεμβρίου 2010, ως εξής: Πρόεδρος : Κωνσταντόπουλος Ν. Αντιπρόεδρος : Ψυχογιός Ι. Γενικός Γραμματέας : Κούλη Ι. 4

6 Οικονομικός Γραμματέας : Γραφάκος Δ. Μέλος : Κατσούρα Χ. Μέλος : Κοκορέτσης Γ. Μέλος : Μέτος Σ. Βάσει του άρθρου 14 του καταστατικού, αλλά και του άρθρου 9 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε γίνεται εκλογή Δ.Σ. ανά τετραετία. Σημειώνουμε ότι με βάση τη Γενική Συνέλευση της 11/12/2014 αποφασίσθηκε η παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 6 μήνες και έως τη σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το ΤΕΑ ΕΕΚΕ ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ελέγχει την σύνταξη των πρακτικών. Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά και όλη την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Συνυπογράφει υποχρεωτικά επίσης με τον Γεν. Γραμματέα και τον Οικονομικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών, δαπανών, αποδείξεις εισπράξεως, τα γραμμάτια εισπράξεως των εισφορών των μετόχων και όλα τα παραστατικά έγγραφα των χρημάτων συναλλαγματικές, επιταγές κλπ., και τα μηνιαία ισοζύγια και τον ετήσιο ισολογισμό του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Μπορεί να αναθέτει στον αναπληρωτή του την άσκηση μέρους από τα καθήκοντα του. Επίσης ο Πρόεδρος μαζί με τον Οικονομικό Γραμματέα και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ανοίγει και κινεί τους τραπεζικούς και λοιπούς λογαριασμούς και συνυπογράφει τα σχετικά έγγραφα (π.χ. εξουσιοδοτήσεις κλπ.), μέσω των οποίων αναθέτουν σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως πραγματοποιήσει συγκεκριμένη υπηρεσία ή εντολή, για κάθε μορφή συναλλαγής που έχει το ΤΕΑ ΕΕΚΕ με Τράπεζες και θυγατρικές Εταιρίες αυτών. 5

7 Τέλος ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε ειδικές επιτροπές που σχηματίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις μελέτες συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών προτάσεων πάνω σε αυτές. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα το ΤΕΑ ΕΕΚΕ για οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο είτε κατά το νόμο είτε κατά το Καταστατικό δεν απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του: Εκπροσωπεί το ΤΕΑ ΕΕΚΕ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, καθώς και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, επιμελείται για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3029/2002 και της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά. Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΑ ΕΕΚΕ αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κατά περίπτωση, για ορισμένου είδους πράξεις, ένα ή περισσότερα μέλη του για εκπροσώπηση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Ο Αντιπρόεδρος εκτός από την αναπλήρωση του Προέδρου, μελετά και καταρτίζει τα προγράμματα δράσεως του ΤΕΑ ΕΕΚΕ περί των οποίων συντάσσει σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις. Μεριμνά για την συγκρότηση ειδικών επιτροπών μελέτης και προγραμματισμού. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας και της σύνταξης των εγγράφων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ που απευθύνονται μέσα και έξω από αυτό, τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, καθώς επίσης και της τήρησης των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου του μητρώου μελών κλπ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει τα πρακτικά του. 6

8 Κρατάει τη σφραγίδα του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, τηρεί το αρχείο του και είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή και διεκπεραίωση της εργασίας στα Γραφεία του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Συνυπογράφει υποχρεωτικά με τον Πρόεδρο και τον Οικονομικό Γραμματέα τα εντάλματα του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και κάθε παραστατικό έγγραφο χρημάτων, συναλλαγματικές, επιταγές κλπ., τα μηνιαία ισοζύγια και τον ετήσιο ισολογισμό του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίζει ένα από μέλη του ως αναπληρωτή του Γεν. Γραμματέα για τις περιπτώσεις που αυτός θα απουσιάζει ή θα κωλύεται. Ο Οικονομικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της διαχειρίσεως των οικονομικών του ΤΕΑ ΕΕΚΕ συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και συντάσσει εκθέσεις για όλη την πορεία των οικονομικών του ΤΕΑ ΕΕΚΕ όπως και εισηγήσεις και προτάσεις για κάθε επί μέρους οικονομικό θέμα. Κάνει τις πληρωμές και εισπράττει όλα τα έσοδα από οπουδήποτε προέρχονται, εκδίδει και υπογράφει τα οικεία εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια είσπραξης, τα οποία συνυπογράφονται υποχρεωτικά κατά την έκδοσή τους από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταθέτει σε Τράπεζες, ταμιευτήρια κλπ, χρήματα, χρεόγραφα και αναλαμβάνει από αυτά τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, εκδίδοντας για αυτό τις σχετικές αποδείξεις, συνυπογεγραμμένες από τον ίδιο, τον Πρόεδρο, καθώς και τον Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση όμως το αντίστοιχο ποσό να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ασφαλίσιμου μισθού που αντιστοιχεί στην, κατά την στιγμή πληρωμής των λειτουργικών αναγκών, ανώτατη κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ο Οικονομικός Γραμματέας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, και τους οποίους υπογράφει υποχρεωτικά. Ο ετήσιος ισολογισμός μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο θα υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Οικονομικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. 7

9 Ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος: (α) να τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία και τα υπόλοιπα παραστατικά της Οικονομικής διαχείρισης, (β) να θέτει στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, της Γεν. Συνέλευσης των Ασφαλισμένων της εξελεγκτικής Επιτροπής του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, ως και οποιουδήποτε μετόχου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που έχουν ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον έλεγχο της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, και κάθε σχετικό στοιχείο που αφορά στην Οικονομική Διαχείριση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Τέλος σαφηνίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει ένα από τα μέλη του, ως Αναπληρωτή του Οικονομικού Γραμματέα, για τις περιπτώσεις που αυτός θα απουσιάζει ή θα κωλύεται. Τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΑ ΕΕΚΕ φυλάσσονται σε συγκεκριμένο ασφαλή χώρο από τον Οικονομικό Γραμματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος επίσης και για την ασφαλή φύλαξη όλων των στοιχείων και γενικά κάθε δικαιολογητικού που αφορά οικονομικά θέματα. Επίσης ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος και για την αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών (π.χ. οικονομικών κλπ.) του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και τους κάθε μορφής τίτλους των επενδύσεων των αποθεματικών ΤΕΑ ΕΕΚΕ. β) Ασφαλισμένοι του ΤΕΑ ΕΕΚΕ-Κλάδος Αλληλεγγύης 1. Δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ-Κλάδο Αλληλεγγύης έχουν μόνον οι άμεσα ασφαλισμένοι. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας οι παρακάτω όροι σημαίνουν: α) «Άμεσα ασφαλισμένοι», τα πρόσωπα που υπηρετούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ανήκουν στον Κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κατά την ίδρυση του παρόντος και εφεξής. Οι άμεσα 8

10 ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται από την Υπηρεσία, αναφέρονται και σαν «Συνταξιούχοι». γ) Πόροι του Τ.Ε.Α. Το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός ορίζουν ως πόρους του ΤΕΑ ΕΕΚΕ: α. Τις εισφορές όλων των ασφαλισμένων, τακτικές και έκτακτες. β. Τα δικαιώματα εγγραφής των ασφαλισμένων του γ. Οι εκ μέρους των πρώην μετόχων των κεφαλαίων αλληλοβοήθειας ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ καταθέσεις στο Ταμείο των ποσών που τους αναλογούν από την επιστροφή των εισφορών τους ως μέτοχοι των φορέων ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑ, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 71 του καταστατικού. Τα αναλογιστικά ισοδύναμα που τελικά μετέφεραν τα μέλη, συνολικού ποσού ευρώ ,38, από το ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και το ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ, έγιναν αποδεκτά με την υπ αριθμό 43 31/10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ ως εισφορές στους αντίστοιχους κλάδους και επιμερίστηκαν κατά κλάδο ως εξής : κλάδος Υγείας ,90 κλάδος Πρόνοιας ,24 κλάδος Αλληλεγγύης ,24 κλάδος Εφάπαξ ,00 Σύνολο ,38 δ. οι πρόσοδοι της περιουσίας του ΤΕΑ ΕΕΚΕ ε. κάθε είδους δωρεές προς το ΤΕΑ ΕΕΚΕ στ. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 9

11 Οι εισφορές των άμεσα ασφαλισμένων υπολογίζονται ως εξής: Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, για την εγγραφή στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ όλοι οι ασφαλισμένοι καταβάλουν ως δικαίωμα εγγραφής άπαξ ποσοστό ίσο με 1,3% της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από το δικαίωμα εγγραφής εξαιρούνται ειδικά εκείνοι οι ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία ίδρυσης του ταμείου ήταν μέτοχοι στους φορείς ΚΕΑ ΕΕΕΚΕ ή ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. Το ποσοστό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Ήδη, σύμφωνα με την απόφαση 41/ του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς το ποσό των 2.432,25 ευρώ (παλαιότερη ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε μέχρι 31/12/2012 για τους παλαιούς ασφαλισμένους προ της 1/1/1993) και όχι το ποσό των 5.543,55 ευρώ που είναι η ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ισχύει για όλους από 1/1/2013. Τελικά η Διοίκηση του Ταμείου, προσδιόρισε το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ποσό των 35,00 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει εάν χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού το ποσό των 2.432,25 ευρώ, υπολογίζεται σε ευρώ 31,62 (2.432,25 X 1,3%). Β) ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού κάθε άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου μηνιαία εισφορά ποσοστού 0,1% επί του ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ύψος των ποσοστών για όλους τους κλάδους ασφάλισης, τροποποιείται μόνο με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής 10

12 Αρχής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ περί τροποποιήσεως γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Για τους κλάδους Πρόνοιας και Αλληλεγγύης έχει εγκριθεί από τη ΓΣ των ασφαλισμένων της 4/3/2013 η διατήρηση των εισφορών στα τότε τρέχοντα επίπεδα (χρησιμοποιώντας σαν βάση την μέχρι τις 31/12/2012 ανώτατη ασφαλιστική κλάση των 2.432,25 ευρώ Ήδη, σύμφωνα με την απόφαση 41/ του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συνταχθείσα αναλογιστική μελέτη, ορίζεται ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς το ποσό των 2.432,25 ευρώ (παλαιότερη ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε μέχρι 31/12/2012 για τους παλαιούς ασφαλισμένους προ της 1/1/1993) και όχι το ποσό των 5.543,55 ευρώ που είναι η ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ισχύει για όλους από 1/1/2013. Τέλος, η ανωτέρω απόφαση έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, αλλά μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν είχαν εγκριθεί από τις ανωτέρω εποπτεύουσες αρχές (αρ. πρωτ. ΤΕΑ-ΕΕΕΚΕ 7/ ). Στη συνέχεια η Διοίκηση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, στρογγυλοποίησε το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ποσό των 3,50 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει εάν χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού το ποσό των 2.432,25 ευρώ, υπολογίζεται σε ευρώ 2,43 (2.432,25 X 0,1%). δ) Σκοποί του Τ.Ε.Α Ε.Ε.Κ.Ε. Σκοπός του ΤΕΑ ΕΕΚΕ είναι η παροχή στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και στους δικαιούχους παροχών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου, της νοσοκομειακής περίθαλψης, της συμπληρωματικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο καταστατικό και στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας. 11

13 ε) Όργανα ελέγχου Σύμφωνα με το Καταστατικό, αλλά και τον εσωτερικό κανονισμό, όργανα ελέγχου είναι: α. Η εξελεγκτική Επιτροπή β. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές γ. Οι αναλογιστές Σημειώνουμε ότι στον εσωτερικό κανονισμό, σχετικά με τα όργανα ελέγχου αναφέρονται τα εξής: Ο έλεγχος και η εποπτεία διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στην εκάστοτε Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμους αναπληρωτές και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για τέσσερα έτη. Εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιούται να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και να τα ζητάει οποτεδήποτε. Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία υποβάλλει στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της, συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μεν, ανά τρίμηνο, έκτακτα δε όποτε θεωρήσει αυτό αναγκαίο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές με τους αναπληρωτές τους από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίοι ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία που διέπει το 12

14 λειτούργημά τους και υποβάλλουν σχετική έκθεση ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση. Από τις εκλογές των μελών του Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε της 30 ης Νοεμβρίου 2010, εξελέγη η Εξελεγκτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι: Νεονάκης Μανόλης Κατσαρός Φραγκίσκος Κάτσουλα Κωνσταντίνα Σύμφωνα με το Κεφ. 3 του κανονισμού, τα όργανα ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Τ.Ε.Α. είναι η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Κ.Ε. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ζητεί τον διορισμό Ορκωτού Ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και την υποβολή της σχετικής έκθεσης ελέγχου στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. ΠΑΡΟΧΕΣ Ο Κλάδος Αλληλεγγύης χορηγεί βοήθημα σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κεφ.7 του καταστατικού για την αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων σε περίπτωση ποινικής ή διοικητικής-πειθαρχικής διώξεως στους άμεσα ασφαλισμένους, λόγω ατυχήματος ή σφάλματος που απορρέει από την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, όπως ορίζονται στον σχετικό κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας. Το Δ.Σ. του Ταμείου έχει τη δυνατότητα να αναθέσει τον Κλάδο Αλληλεγγύης σε Ασφαλιστική Εταιρία κατόπιν μελέτης και έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Παραμένει ανενεργός και θα ενεργοποιηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες 13

15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση των ειδικών παρατηρήσεων, σημειώσεων και υποδείξεων για τους επιμέρους λογαριασμούς, θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις για την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Τ.Ε.Α.: 1. Οι εισφορές των μελών του Τ.Ε.Α. κατατίθενται σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου που έχει ανοιχτεί στο υποκατάστημα Σουρμένων της Ε.Τ.Ε / Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθ /936/0015/ (Ερμηνευτική του Κ.Β.Σ.) Άρθρο 2 παρ. 3 και παρ. 3.1 τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να χαρακτηριστούν ως μη κερδοσκοπικά θα πρέπει αυτό να κριθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Μας δόθηκε από το λογιστήριο του Τ.Ε.Α./Ε.Ε.Κ.Ε Υπ αριθμ.191 βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. Αργυρουπόλεως που αφορά έναρξη εργασιών μη φυσικού προσώπου και αναφέρεται στο Ε.Ε.Κ.Ε: ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ». 3. Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος γ προβλέπεται ότι «Από την εκάστοτε μηνιαία εισφορά κάθε άμεσα ασφαλισμένου, ποσοστό 5% διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κλάδου Αλληλεγγύης». 2. Με την υπ αριθμό 43 31/10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι δαπάνες επιβαρύνουν τους επιμέρους κλάδους ως εξής: Α) Οι άμεσες δαπάνες επιβαρύνουν τους κλάδους που αφορούν κατά 100% Β) Οι κοινές δαπάνες των κλάδων επιμερίζονται με βάση την παρακάτω μεθοδολογία: O συντελεστής επιβάρυνσης των λειτουργικών δαπανών σε κάθε κλάδο ξεχωριστά προσδιορίζεται από το κλάσμα που έχει για το 14

16 πρώτο μήνα της κάθε χρήσης ως αριθμητή τις εισφορές κάθε κλάδου επί του ποσοστού συμμετοχής του στις λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και ως παρανομαστή το σύνολο των εισφορών όλων των κλάδων επί των αντίστοιχων ποσοστών συμμετοχής τους στις λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτά ορίζονται στο καταστατικό του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Ειδικά για τη χρήση 2014, λήφθηκαν υπόψη οι εισφορές μηνός Ιουλίου 2014 και τα ποσοστά που προέκυψαν για την επιβάρυνση κάθε κλάδου με τις δαπάνες είναι οι εξής : κλάδος Σύνταξης 79% κλάδος Υγείας 19% κλάδος Πρόνοιας 1% κλάδος Αλληλεγγύης 1% Σύνολο 100% Ο μερισμός των δαπανών ξεκίνησε από 1/7/2014 αφού μέχρι 30/6/2014 ενεργός ήταν μόνο ο κλάδος Σύνταξης, ο οποίος και επιβαρύνθηκε με το σύνολο των δαπανών του πρώτου εξαμήνου Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Καταστατικού «το Ταμείο έχει υποχρέωση για επαρκή αντασφαλιστική κάλυψη για τον Κλάδο Αλληλεγγύης, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/ απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασία, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης, που εκπονείται κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου». Σημειώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε αναζήτηση αντασφαλιστών, χωρίς όμως να έχει εφαρμόσει το ανωτέρω άρθρο του Καταστατικού μέχρι σήμερα. 15

17 4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 51010/ οικ. 1893/ 16 Ιανουαρίου 2015 (Φ.Ε.Κ Ιανουαρίου 2015), τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης έχουν υποχρέωση να Α) Διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων (κεφ. Β, άρθρο 1), Β) Διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (κεφ. Β, άρθρο 2), Γ) Διορίσουν Επενδυτική Επιτροπή (παράγραφος 1.2.δ-Άρθρο 1- Κεφάλαιο Δ) Δ) Διορίσουν Θεματοφύλακα και Διαχειριστή Επενδύσεων (παράγραφος 1.2.ε-Άρθρο 1-Κεφάλαιο Δ) Το ΤΕΑ ΕΕΚΕ έχει προθεσμία εφαρμογής για τα ανωτέρω, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/ (ΦΕΚ Β 178/ ) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», δηλαδή μέχρι την Συστήνουμε την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων μέχρι τη προθεσμία που ορίζει ο νόμος, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συμμορφωθεί στις ανωτέρω διατάξεις, ενώ δεν έχει επενδύσει τα χρήματα σε άλλες επενδύσεις πλην των προθεσμιακών καταθέσεων. Επίσης, υπήρχε προθεσμία ενός μηνός (δηλαδή μέχρι ) της παρ. 3 του άρθρου 26 της ΥΑ Φ.51010/45802/1145/ (ΦΕΚ Β 3532/ ), σύμφωνα με την οποία το ΤΕΑ ΕΕΚΕ όφειλε είτε να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την εταιρεία διαχείρισης, είτε σε περίπτωση αυτοδιαχείρισης των επενδύσεών του, να αιτηθεί την χορήγηση της απαιτούμενης βάσει της περ.β της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3029/2002, ειδικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η προθεσμία αυτή έχει παρέλθει άπρακτη, χωρίς να έχει γίνει καμία γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 16

18 1. Διενεργηθείς έλεγχος Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε. ΝΠΙΔ)-ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε ΝΠΙΔ.)- ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Ταμείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα 17

19 ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε. ΝΠΙΔ)-ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 5. Έλεγχος - Ανάλυση των λογαριασμών των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Αξία κτήσεως 31/12/2013 0,00 Πλέον: Προσθήκες χρήσεως ,35 Αξία κτήσεως 31/12/2014 9,35 Αποσβέσεις έως 31/12/2013 0,00 Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως ,35 9,35 Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2014 0,00 Τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αναλύονται ως εξής: HM/ΝIA ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 12/7/2014 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON WORKFORCE WF-3520DWF 1, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18/9/2014 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER 8,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ 9,35 18

20 Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Απαιτήσεις Μηνιαίες Εισφορές Μελών Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,35 Το ανωτέρω ποσό αφορά ανείσπρακτες εισφορές για τα μέλη: Κατηγορία Αριθμός Μελών Εισφορές Τρέχοντος Έτους Εισπραχθείσες Εισφορές Υπόλοιπα Ενεργοί , ,80 56,35 Δικαιούχοι Παροχών που συνταξιοδοτήθηκαν εντός της χρήσης ,50 24,50 0,00 Διαγραφέντες 1 21,35 21,35 0,00 Σύνολα , ,65 56,35 Ανάλυση υπολοίπου: A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3,50 2 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 7,00 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10,50 4 ΠΟΥΛΙΜΕΝΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 21,35 5 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7,00 6 ΧΑΤΖAΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7,00 Σύνολο - Ενεργών 56,35 19

21 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 52 του Καταστατικού «Στην περίπτωση που ασφαλισμένος καθυστερεί την καταβολή τριών μηνιαίων εισφορών του μέσα στην ίδια οικονομική χρήση, καλείται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο να τις εξοφλήσει εντός τακτής προθεσμίας και εάν δεν το πράξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από το Ταμείο.» Προτείνουμε συνεπώς, την εφαρμογή του άρθρου 52 του Καταστατικού στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν η είσπραξη των ανωτέρω εισφορών από τους ασφαλισμένους στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ. IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Ταμείο Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,03 Το ανωτέρω ποσό το χειρίζεται ο οικονομικός γραμματέας κος Δημήτριος Γραφάκος. Διενεργήσαμε καταμέτρηση των μετρητών του ταμείου της 17/3/2015 του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και συμφωνήθηκε με το αντίστοιχο υπόλοιπο των βιβλίων λαμβάνοντας υπόψη και τα ακαταχώρητα παραστατικά 2. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,94 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων ταμιευτηρίου και προθεσμίας συμφωνούν με την επιστολή της Εθνικής Τράπεζας, το extrait του λογαριασμού ταμιευτηρίου και την απόδειξη προθεσμιακής κατάθεσης, η ανάλυση των οποίων έχει ως εξής: ΕΤΕ Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Νο 181/ Ευρώ ,70 ΕΤΕ Προθεσμιακός Λογαριασμός Νο Ευρώ ,24 Σύνολο ,94 20

22 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,75 Αφορά την αναλογία του τιμολογίου της «PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD Β. ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.» που εκ παραδρομής εκδόθηκε στη χρήση 2014 ενώ αφορά την επόμενη χρήση 2015 και καταχωρήθηκε στον ανωτέρω λογαριασμό για να μη βαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,37 Αφορά πρόβλεψη τόκων έως 31/12/2014 κατά την αναλογία συμμετοχής του κλάδου με το ποσό των ευρώ ,24 στο συνολικό κεφάλαιο της προθεσμιακή κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα ποσού ,00 ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ ,44 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α. Αποθεματικό κλάδου Αλληλεγγύης Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,96 21

23 Το ανωτέρω ποσό σχηματίσθηκε Α) κατά ποσό ευρώ ,48 ως ποσοστό 95% επί των μεταφερθέντων αποθεματικών από το ΚΕΑ ΕΕΚΕ στον κλάδο Αλληλεγγύης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ συνολικού ποσού ευρώ ,24 και Β) κατά ποσό ευρώ 9.239,48 από τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014, ως ποσοστό 95% επί των εισπραχθεισών εισφορών από τους ασφαλισμένους, συνολικού ποσού ευρώ ,87 και επί του καθαρού ποσού των τόκων της χρήσεως 2014, συνολικού ποσού ευρώ 255,06. Σημειώνουμε τέλος, ότι το ως άνω ποσό των ,87 ευρώ έχει πιστωθεί στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων που έχουν καταβάλει τις εισφορές αυτές. Β. Περιθώριο Φερεγγυότητας Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,99 Το Περιθώριο Φερεγγυότητας έχει σχηματισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης αριθ. Φ. Επαγ. Ασφ./οικ Απριλίου 2013, ενώ για την κάλυψή της υπάρχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το Περιθώριο Φερεγγυότητας, ελεύθερα υποχρεώσεων, δηλαδή δεν έχουν διατεθεί για ασφαλιστική τοποθέτηση ή για κάλυψη άλλων υφισταμένων προβλέψιμων υποχρεώσεων και έχουν επενδυθεί σε τραπεζικές καταθέσεις. Γ. Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,66 Το ανωτέρω ποσό σχηματίσθηκε ως εξής : Ποσοστό 5% επί των μεταφερθέντων αποθεματικών από το ΚΕΑ ΕΕΚΕ στον κλάδο Αλληλεγγύης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ συνολικού ποσού ευρώ , ,76 Πλέον: Υπόλοιπο από τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 227,90 22

24 2014, μετά το σχηματισμό του αποθεματικού κλάδου Αλληλεγγύης Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,66 ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Μη καταβληθείσες εισφορές Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,35 Το ποσό αυτό αφορά την πρόβλεψη ζημίας που θα προκύψει για το Κλάδο Αλληλεγγύης στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες εισφορές από τους ασφαλισμένους, κυρίως όμως τους συνταξιούχους δεδομένου ότι οι εισφορές των ενεργών ασφαλισμένων παρακρατούνται αυτόματα από τη μισθοδοσία και αποδίδονται στο Κλάδο Αλληλεγγύης μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,90 Το ποσό αυτό αφορά τα παρακάτω υπόλοιπα προμηθευτών: Υπόλοιπο Κωδικός Περιγραφή 31/12/ PRUDENTIAL ACTUARIAL 30, ΙΩΑΝΝΗΣ -ΔΩΡΟΘΕΟΣ 6,15 Σύνολο 36,90 23

25 2. Πιστωτές διάφοροι Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,58 Το ποσό αυτό αφορά Α) κατά ευρώ 5,36 άγνωστες καταθέσεις ασφαλισμένων που μέχρι 31/12/2014 δεν είχαν ταυτοποιηθεί από το Ταμείο και Β) κατά ευρώ 24,22 προκαταβολές έναντι εισφορών της επομένης χρήσεως 2014 (υπερβάλλουσες καταβολές). Οι προκαταβολές έναντι εισφορών της επομένης χρήσεως αναλύονται ως εξής: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 3 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 6 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 7 ΚΑΝΔΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 8 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10 ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ 12 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 14 ΜΠΗΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Αλληλεγγύης 0,07 0,25 1,10 0,10 0,95 0,06 0,30 0,30 0,38 0,28 0,10 0,47 1,20 0,05 0,60 24

26 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 0,01 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,02 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1,30 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ 0,70 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0,30 ΠΡΟΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,10 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,06 ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,04 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1,20 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0,04 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 0,05 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 0,30 ΧΑΤΖAΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,34 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,26 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 0,28 Σύνολο - Ενεργών 11,20 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 0,04 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,10 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0,05 ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,02 ΓΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,32 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0,73 ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,28 ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,29 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0,32 ΚΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 0,37 25

27 ΚΙΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΒΥΡΩΝ ΜΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΣΙΤΖΗΣ ΣΟΛΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑ ΡΟΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 0,28 0,10 0,04 0,20 0,66 0,20 0,20 0,20 0,18 0,32 0,78 0,50 0,20 0,10 0,52 0,20 0,42 0,04 0,06 0,42 0,30 0,40 0,54 0,40 2,92 0,03 26

28 ΦΙΝΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0,09 0,05 0,05 Σύνολο - Δικαιούχων Παροχών 12,92 Διαγραφέντες ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,10 Σύνολο - Διαγραφέντων 0,10 Γενικό άθροισμα 24,22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ευρώ ,44 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. ΕΣΟΔΑ Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο εισφορών κλάδου Αλληλεγγύης χρήσεως ,00 Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής: Καταβληθείσες εισφορές κλάδου Αλληλεγγύης για πίστωση ατομικών λογαριασμών ,17 Καταβληθείσες εισφορές κλάδου Αλληλεγγύης για σχηματισμό Ιδίων Κεφαλαίων 577,48 Σύνολο καταβληθεισών εισφορών ,65 Ανείσπρακτα έσοδα εισφορών κλάδου Αλληλεγγύης 56,35 Σύνολο ,00 27

29 ΙΙ. ΕΞΟΔΑ Λογαριασμός Περιγραφή Ποσό ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ 6, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4, ΑΜΟΙΒ.ΜΗΧ/ΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞ.ΜΕ 93, ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 92, ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗ 110, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ 0, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΜΕ 8, ΚΤΙΡ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΜΕ 1, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ 3, ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 6, ΕΞΟΔΑ 2, ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ 3, ΕΝΤΥΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 0, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ &ΛΟΙΠΑ ΥΛ 0, ΓΡΑΦ.ΥΛΗ&ΛΟΙΠ.ΥΛ.ΓΡΑΦ. 7, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ 1, ΕΞΟΔ.ΔΗΜ/ΣΗΣ ΑΓΓ&ΑΝΑΚ 3,38 28

30 ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0, ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 1, ΑΠΣΕΙΣ 1, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ 8,20 Σύνολο 363,71 Το σύνολο των εξόδων που ελέγξαμε καλύπτονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγκρίσεις, ενώ διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν δαπάνες για έξοδα μετακίνησης και κυλικείου, για τις οποίες δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή, αιτιολογία και σχετική έγκριση. ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Χρεωστικό ποσό 31/12/ ,35 Αφορά την πρόβλεψης της 31/12/2014 για την πιθανή ζημιά που θα προκύψει για το ταμείο στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες εισφορές από τους ασφαλισμένους (βλέπε σελίδα 24 της παρούσας έκθεσης). Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπευθύνους του Ταμείου για τη συνεργασία και τη συνδρομή τους για την ολοκλήρωση του ελέγχου μας. 29

31 ΟΙ Με τιμή ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Μέλος της AGN International Βλαχερνών 10, ΤΚ 15124, Αθήνα ΑΜ ΣΟΕΛ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Κλάδου Εφάπαξ του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε.

ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΕΥΡΩΦΑΡΜ - ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 21090626000 - ΑΡ.ΜΑΕ 28628/52/Β/93/3 - Α.Φ.Μ. 094247149 Διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας http://www.eurofarm.gr/ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2013 19η Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Καρδίτσα, 30 Απριλίου 2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ FIRST CAPITAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Α.Ε.Ε.Δ. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014-17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 IANOYAΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΕΔΡΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ - A.M.A.E. 39139/30-Β-97-16

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2014 Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 ΚΥΨΕΛΗ ΤΣΑΦ - ΤΣΟΥΦ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 24047/53/Β/91/013 ΓΕΜΗ 20513230000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Π Α Θ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΑΛΤΕΚ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Παμπούκη 3 Ν. Ψυχικό, 154 51 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε. 15316/01/ΑΤ/Β/87/248/97 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 4373201000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2007 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007-35η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Marketing and Media Services

Marketing and Media Services Marketing and Media Services Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία - "MnMs" Έδρα: Αριθµός Γ.Ε.ΜΗ. 132951402000 Σκουφά 60 Τ.Κ. 10680 Αθήνα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω:

Μετά τον ορισμό του προσωρινού προεδρείου διαπιστώνονται από αυτό τα κατωτέρω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ TAKTIKH ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «VELTRO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ» ΤΗΣ 30/6/2014

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 18/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 269/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Ισολογισμού έναρξης (Απογραφή) Δήμου Σαρωνικού της 1/1/2011 Στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003-12η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ. Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΓΕΜΗ Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ.: 10181 Πληροφορίες: Κετεντζιάν Ιωάννης Τηλέφωνο: 2103893519 Fax: 2103838981 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 2-3 -90 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος Υπαλλήλων Κεντρικής Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

<HAVEN DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ> ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Αρ. ΜΑΕ : 64121/62/Β/07/0200 ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2015 Στη Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 5 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω:

30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015. Παρέστησαν όλα τα μέλη του Δ.Σ και συγκεκριμένα οι παρακάτω: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΓΡΑΨΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΦΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΤΩΝ ΕΤΙΚΕΤΤΩΝ» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2 3 7 3 3 / 0 1 Α Τ / Β / 9 1 /1 3 8 5 30 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.25/16-10-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ, ΙΑΝ. 2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ, ΙΑΝ. 2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΕΑ-ΕΕΚΕ, ΙΑΝ. 2015 Στο παρόν κωδικοποιούνται οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού του ΤΕΑ ΕΕΚΕ έτσι όπως τις συζήτησε και τις επεξεργάστηκε το ΔΣ του Ταμείου σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Στυλίδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 20/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 217/2014 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.37/09-12-2015 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Γ.Ε.ΜΗ. ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε. & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ Α.Ε. Αθήνα, 17/05/2016 Αριθ.Πρωτ.: 423336 Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2001-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ Δρχ.) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98

Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕλΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 5ης ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τροϖοϖοιήσεις Αϖό Γενική Συνέλευση 16-6-98 ΒΟΛΟΣ 1998 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής Διεύθυνσης. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1) Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων. Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. 2) Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. ΔΥ5γ/Γ.Π./Οίκ. 75762/05 (ΦΕΚ 1037 Β/21-7-2005): Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στις Διοικήσεις Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KAI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. (Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 315/1999). 1. Παρ.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/15-7-1998) ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ 1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ 1981 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 118 Π.Δ. 432/81 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 -

Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρύσεως & Α' εγκ/σεως 18.710,58 18.710,58 - ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Αξιωματούχοι και Διοικητικό Συμβούλιο 1 Σελίδα Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 2 2α Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων

Ενότητα 5. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων Ενότητα 5 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Απαιτήσεων και ιαθεσίµων 3. Απαιτήσεις ιαθέσιµα (1) Απαιτήσεις και ιαθέσιµα είναι το σύνολο των βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων, αξιόγραφων και ιαθεσίµων της οικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Crowe Horwath Horwath D S P Limited Member Crowe Horwath Internatl 82 Nikou Pattichi Street, 1s Maritania Building P.O.Box 56430, 3306 Lima Tel. 357.25.340.097 Fax 357.25.340.155 www.crowehorwath.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006-34η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε. 31/12/2014 Περιεχόμενα Εκτελεστική Περίληψη... 3 1. Γενικά Για Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος... 5 1.1. Εισαγωγή... 5 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρισκόμενο σε απαρτία προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ ΣΤΙΣ 30/05/2015 Στη Κηφισιά και επί της οδού Ιωνίας αρ. 32, σήμερα στις 30 Μάιου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ αναρτητέα στο διαδίκτυο ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΔΑΜ:......... Διεύθυνση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Εξόδων-Προμηθειών Σταυρούπολη 7/11/2016 Γραφείο : Προμηθειών Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CITIFUND METOXIKO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟY ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 108/02.02.1999 ΦEK 191/Β/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 30/634/08.02.2006 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2010 (ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/04)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Ιουλίου 2013 Στην Ερμούπολη της Σύρου, και επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 21, όπου και τα γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας ΚΑΡΝΑΓΙΑ ΣΥΡΟΥ Α.Ε., σήμερα στην 1η του

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Η τροποποίηση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,91. Μείον ζημιές προηγούμενων χρήσεων -284.

Η τροποποίηση έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Καθαρά αποτελέσματα χρήσης ,91. Μείον ζημιές προηγούμενων χρήσεων -284. ΘΕΜΑ 1 ο Προτείνετε η έγκριση τροποποίησης διάθεσης των αποτελεσμάτων του ισολογισμού 2014 και η έγκριση του ισολογισμού, που οφείλεται στις τελευταίες διευκρινίσεις του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα