ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ"

Transcript

1 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ I. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Κλάδου Αλληλεγγύης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΤΕΑ ΕΕΚΕ ΝΠΙΔ) περιόδου ΑΘΗΝΑ 2015 ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ web: Βλαχερνών 10, 15421, Αθήνα τηλ: fax:

2 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π.ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2015 Προς τους ασφαλισμένους του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΤΕΑ ΕΕΚΕ ΝΠΙΔ) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ του Κλάδου Αλληλεγγύης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΤΕΑ ΕΕΚΕ ΝΠΙΔ) περιόδου ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Εντολή Νομιμοποίηση του ελέγχου Ο έλεγχος στον οποίο αναφέρεται η παρούσα έκθεση ελέγχου, προβλέπεται από το άρθρο 7 παράγραφος 14 του νόμου 3029/2002, το άρθρο 14 Α του Καταστατικού και το Κεφάλαιο 3 του Κανονισμού λειτουργίας του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (στο εξής ΤΕΑ-Ε.Ε.Κ.Ε) και σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 19 ης Μαρτίου 2014 ανατέθηκε σε εμάς. 1

3 2. Αντικείμενο του ελέγχου Το αντικείμενο του ελέγχου αυτού είναι οι οικονομικές καταστάσεις του Κλάδου Αλληλεγγύης του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (στο εξής Κλάδος Αλληλεγγύης), που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 3. Σύντομο ιστορικό Το «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» (Τ.Ε.Α.-Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.) εφεξής «ΤΕΑ ΕΕΚΕ». αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το ΤΕΑ ΕΕΚΕ διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α, 160) και το άρθρο 12 του Ν.3385/2005 (ΦΕΚ Α' 210), το άρθρο 22 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ Α ) όπως εκάστοτε ισχύουν, των υπουργικών αποφάσεων αριθ. Φ. Επαγ. Ασφ./οικ Απριλίου 2013 (ΦΕΚ 462/ ), ΥΑ 51010/οικ /861 (ΦΕΚ. 2751/2014), Υ.Α Φ.51010/45802/1145/ (ΦΕΚ Β 3532/ ) και Υ.Α. Φ / οικ. 1893/ 16 Ιανουαρίου 2015 (Φ.Ε.Κ Ιανουαρίου 2015), από το κοινοτικό δίκαιο που ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία και των διατάξεων του καταστατικού. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής. Το Τ.Ε.Α. ΕΕΚΕ δημιουργήθηκε με το Καταστατικό αρ. 5773/ (ΦΕΚ 1028/ ). Στη συνέχεια το Καταστατικό τροποποιήθηκε με την «Τροποποίηση καταστατικού» αρ. 6108/ (ΦΕΚ 115/ ). Σημειώνουμε ότι το ΤΕΑ ΕΕΚΕ έλαβε άδεια λειτουργίας σε πέντε κλάδους (Σύνταξης, Υγείας, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης και Εφάπαξ) με την υπ 2

4 αριθμό Φ.51020/12693/141 απόφαση έγκρισης του καταστατικού του Ταμείου από τον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (ΦΕΚ Β /5/2009) και μέχρι 30/6/2014 είχε ενεργοποιηθεί μόνο ο κλάδος Σύνταξης. Στη συνέχεια εκπονήθηκαν στις 31/5/2014 αναλογιστικές μελέτες βιωσιμότητας των κλάδων Υγείας, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης και Σύνταξης, οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ αριθμό 39 3/6/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκαν από 12/6/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου 253) στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και από 26/6/2014 (αριθμός πρωτοκόλλου 13589/510) στη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας. Σημειώνουμε ότι μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν είχαν εγκριθεί από τις ανωτέρω εποπτεύουσες αρχές. Τέλος, ενεργοποιήθηκαν και οι κλάδοι Υγείας, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης από 1/7/2014. Επίσης, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ε.Ε.Κ.Ε. στις 30 Ιανουαρίου 2013 εγκρίθηκε ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας. Τα κυριότερα σημεία του εν λόγω εσωτερικού κανονισμού είναι τα παρακάτω: α) Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης Όργανα Διοίκησης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό είναι: α1. Η Γενική Συνέλευση, α2. Το Διοικητικό Συμβούλιο. α1) Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση των ασφαλισμένων είναι το ανώτατο όργανο του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και είναι αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει κυρίως για τα εξής θέματα: 3

5 α. Την ανάκληση ή παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. β. Την άσκηση αγωγής κατά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που ζημίωσαν το ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Τον διορισμό ειδικών εκπροσώπων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ για τη διεξαγωγή της σχετικής δίκης. γ. Την ενοποίηση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ με άλλα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα) στην ημεδαπή ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, για τη σύσταση ομοσπονδιών και ενώσεων με αυτά τα ταμεία ή τη συμμετοχή σε ήδη λειτουργούσες ομοσπονδίες και ενώσεις των ως άνω ταμείων. δ. Την τροποποίηση του καταστατικού. ε. Τη διάσπαση ή τη θέση σε εκκαθάριση και διάλυση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ ή κλάδου αυτού. στ. Την έγκριση του ετήσιου ισολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, την εκλογή ελεγκτών και την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την προηγούμενη χρήση έναντι του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. ζ) Τον διορισμό εκκαθαριστών. η) Τον τρόπο λήξης της εκκαθάρισης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και ειδικότερα αν θα λήξει με τη διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους ασφαλισμένους του ΤΕΑ ΕΕΚΕ ή τη μεταβίβαση του ενεργητικού του ΤΕΑ ΕΕΚΕ σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης. α2) Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 30 ης Νοεμβρίου 2010, ως εξής: Πρόεδρος : Κωνσταντόπουλος Ν. Αντιπρόεδρος : Ψυχογιός Ι. Γενικός Γραμματέας : Κούλη Ι. 4

6 Οικονομικός Γραμματέας : Γραφάκος Δ. Μέλος : Κατσούρα Χ. Μέλος : Κοκορέτσης Γ. Μέλος : Μέτος Σ. Βάσει του άρθρου 14 του καταστατικού, αλλά και του άρθρου 9 του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε γίνεται εκλογή Δ.Σ. ανά τετραετία. Σημειώνουμε ότι με βάση τη Γενική Συνέλευση της 11/12/2014 αποφασίσθηκε η παράταση της θητείας του υπάρχοντος Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι 6 μήνες και έως τη σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το ΤΕΑ ΕΕΚΕ ενώπιον κάθε Διοικητικής και Δικαστικής αρχής και σε όλες τις σχέσεις και συναλλαγές του με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο προεδρεύει των συνεδριάσεών του και ελέγχει την σύνταξη των πρακτικών. Συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα τα πρακτικά και όλη την αλληλογραφία και τα λοιπά έγγραφα του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Συνυπογράφει υποχρεωτικά επίσης με τον Γεν. Γραμματέα και τον Οικονομικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών, δαπανών, αποδείξεις εισπράξεως, τα γραμμάτια εισπράξεως των εισφορών των μετόχων και όλα τα παραστατικά έγγραφα των χρημάτων συναλλαγματικές, επιταγές κλπ., και τα μηνιαία ισοζύγια και τον ετήσιο ισολογισμό του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Μπορεί να αναθέτει στον αναπληρωτή του την άσκηση μέρους από τα καθήκοντα του. Επίσης ο Πρόεδρος μαζί με τον Οικονομικό Γραμματέα και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ανοίγει και κινεί τους τραπεζικούς και λοιπούς λογαριασμούς και συνυπογράφει τα σχετικά έγγραφα (π.χ. εξουσιοδοτήσεις κλπ.), μέσω των οποίων αναθέτουν σε συγκεκριμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως πραγματοποιήσει συγκεκριμένη υπηρεσία ή εντολή, για κάθε μορφή συναλλαγής που έχει το ΤΕΑ ΕΕΚΕ με Τράπεζες και θυγατρικές Εταιρίες αυτών. 5

7 Τέλος ο Πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε ειδικές επιτροπές που σχηματίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τις μελέτες συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών προτάσεων πάνω σε αυτές. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί και δεσμεύει απεριόριστα το ΤΕΑ ΕΕΚΕ για οποιοδήποτε θέμα, για το οποίο είτε κατά το νόμο είτε κατά το Καταστατικό δεν απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ενδεικτικά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με μόνη την υπογραφή του: Εκπροσωπεί το ΤΕΑ ΕΕΚΕ ενώπιον κάθε Δικαστηρίου, Ελληνικού ή Αλλοδαπού κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας συμπεριλαμβανομένου και του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, ενώπιον κάθε άλλης Δημόσιας, Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, καθώς και κάθε τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου, κανονίζει τα της εσωτερικής και εξωτερικής λειτουργίας του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, επιμελείται για την τήρηση των διατάξεων του Ν.3029/2002 και της ισχύουσας νομοθεσίας γενικά. Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΑ ΕΕΚΕ αναπληρώνει τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει κατά περίπτωση, για ορισμένου είδους πράξεις, ένα ή περισσότερα μέλη του για εκπροσώπηση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Ο Αντιπρόεδρος εκτός από την αναπλήρωση του Προέδρου, μελετά και καταρτίζει τα προγράμματα δράσεως του ΤΕΑ ΕΕΚΕ περί των οποίων συντάσσει σχετικές εισηγήσεις και προτάσεις. Μεριμνά για την συγκρότηση ειδικών επιτροπών μελέτης και προγραμματισμού. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας και της σύνταξης των εγγράφων του ΤΕΑ ΕΕΚΕ που απευθύνονται μέσα και έξω από αυτό, τα οποία και συνυπογράφει με τον Πρόεδρο, καθώς επίσης και της τήρησης των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, Διοικητικού Συμβουλίου του μητρώου μελών κλπ. Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο στην σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και συντάσσει τα πρακτικά του. 6

8 Κρατάει τη σφραγίδα του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, τηρεί το αρχείο του και είναι υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή και διεκπεραίωση της εργασίας στα Γραφεία του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Συνυπογράφει υποχρεωτικά με τον Πρόεδρο και τον Οικονομικό Γραμματέα τα εντάλματα του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και κάθε παραστατικό έγγραφο χρημάτων, συναλλαγματικές, επιταγές κλπ., τα μηνιαία ισοζύγια και τον ετήσιο ισολογισμό του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του να ορίζει ένα από μέλη του ως αναπληρωτή του Γεν. Γραμματέα για τις περιπτώσεις που αυτός θα απουσιάζει ή θα κωλύεται. Ο Οικονομικός Γραμματέας έχει την επιμέλεια της διαχειρίσεως των οικονομικών του ΤΕΑ ΕΕΚΕ συνεργάζεται με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα και συντάσσει εκθέσεις για όλη την πορεία των οικονομικών του ΤΕΑ ΕΕΚΕ όπως και εισηγήσεις και προτάσεις για κάθε επί μέρους οικονομικό θέμα. Κάνει τις πληρωμές και εισπράττει όλα τα έσοδα από οπουδήποτε προέρχονται, εκδίδει και υπογράφει τα οικεία εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια είσπραξης, τα οποία συνυπογράφονται υποχρεωτικά κατά την έκδοσή τους από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Καταθέτει σε Τράπεζες, ταμιευτήρια κλπ, χρήματα, χρεόγραφα και αναλαμβάνει από αυτά τα αναγκαία ποσά για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, εκδίδοντας για αυτό τις σχετικές αποδείξεις, συνυπογεγραμμένες από τον ίδιο, τον Πρόεδρο, καθώς και τον Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου με την προϋπόθεση όμως το αντίστοιχο ποσό να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ασφαλίσιμου μισθού που αντιστοιχεί στην, κατά την στιγμή πληρωμής των λειτουργικών αναγκών, ανώτατη κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ο Οικονομικός Γραμματέας συντάσσει σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, και τους οποίους υπογράφει υποχρεωτικά. Ο ετήσιος ισολογισμός μετά την έγκριση του από το Διοικητικό Συμβούλιο θα υπογράφεται υποχρεωτικά από τον Οικονομικό Γραμματέα, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. 7

9 Ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος: (α) να τηρεί τα απαιτούμενα βιβλία και τα υπόλοιπα παραστατικά της Οικονομικής διαχείρισης, (β) να θέτει στην διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, της Γεν. Συνέλευσης των Ασφαλισμένων της εξελεγκτικής Επιτροπής του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, ως και οποιουδήποτε μετόχου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ την έκθεση των ορκωτών ελεγκτών που έχουν ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο για τον έλεγχο της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, και κάθε σχετικό στοιχείο που αφορά στην Οικονομική Διαχείριση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Τέλος σαφηνίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να ορίζει ένα από τα μέλη του, ως Αναπληρωτή του Οικονομικού Γραμματέα, για τις περιπτώσεις που αυτός θα απουσιάζει ή θα κωλύεται. Τα απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία για την εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΑ ΕΕΚΕ φυλάσσονται σε συγκεκριμένο ασφαλή χώρο από τον Οικονομικό Γραμματέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος επίσης και για την ασφαλή φύλαξη όλων των στοιχείων και γενικά κάθε δικαιολογητικού που αφορά οικονομικά θέματα. Επίσης ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος και για την αρχειοθέτηση των δικαιολογητικών που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών (π.χ. οικονομικών κλπ.) του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Ο Οικονομικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και τους κάθε μορφής τίτλους των επενδύσεων των αποθεματικών ΤΕΑ ΕΕΚΕ. β) Ασφαλισμένοι του ΤΕΑ ΕΕΚΕ-Κλάδος Αλληλεγγύης 1. Δικαίωμα εγγραφής στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ-Κλάδο Αλληλεγγύης έχουν μόνον οι άμεσα ασφαλισμένοι. Στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας οι παρακάτω όροι σημαίνουν: α) «Άμεσα ασφαλισμένοι», τα πρόσωπα που υπηρετούν στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και ανήκουν στον Κλάδο Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας κατά την ίδρυση του παρόντος και εφεξής. Οι άμεσα 8

10 ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται από την Υπηρεσία, αναφέρονται και σαν «Συνταξιούχοι». γ) Πόροι του Τ.Ε.Α. Το καταστατικό και ο εσωτερικός κανονισμός ορίζουν ως πόρους του ΤΕΑ ΕΕΚΕ: α. Τις εισφορές όλων των ασφαλισμένων, τακτικές και έκτακτες. β. Τα δικαιώματα εγγραφής των ασφαλισμένων του γ. Οι εκ μέρους των πρώην μετόχων των κεφαλαίων αλληλοβοήθειας ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ καταθέσεις στο Ταμείο των ποσών που τους αναλογούν από την επιστροφή των εισφορών τους ως μέτοχοι των φορέων ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑ, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 71 του καταστατικού. Τα αναλογιστικά ισοδύναμα που τελικά μετέφεραν τα μέλη, συνολικού ποσού ευρώ ,38, από το ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ και το ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ, έγιναν αποδεκτά με την υπ αριθμό 43 31/10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ ως εισφορές στους αντίστοιχους κλάδους και επιμερίστηκαν κατά κλάδο ως εξής : κλάδος Υγείας ,90 κλάδος Πρόνοιας ,24 κλάδος Αλληλεγγύης ,24 κλάδος Εφάπαξ ,00 Σύνολο ,38 δ. οι πρόσοδοι της περιουσίας του ΤΕΑ ΕΕΚΕ ε. κάθε είδους δωρεές προς το ΤΕΑ ΕΕΚΕ στ. κάθε άλλο νόμιμο έσοδο. 9

11 Οι εισφορές των άμεσα ασφαλισμένων υπολογίζονται ως εξής: Α) ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, για την εγγραφή στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ όλοι οι ασφαλισμένοι καταβάλουν ως δικαίωμα εγγραφής άπαξ ποσοστό ίσο με 1,3% της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Από το δικαίωμα εγγραφής εξαιρούνται ειδικά εκείνοι οι ασφαλισμένοι που κατά την ημερομηνία ίδρυσης του ταμείου ήταν μέτοχοι στους φορείς ΚΕΑ ΕΕΕΚΕ ή ΚΕΑ-ΕΕΕΚΕ ΑΡΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ. Το ποσοστό αυτό αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Ήδη, σύμφωνα με την απόφαση 41/ του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς το ποσό των 2.432,25 ευρώ (παλαιότερη ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε μέχρι 31/12/2012 για τους παλαιούς ασφαλισμένους προ της 1/1/1993) και όχι το ποσό των 5.543,55 ευρώ που είναι η ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ισχύει για όλους από 1/1/2013. Τελικά η Διοίκηση του Ταμείου, προσδιόρισε το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ποσό των 35,00 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει εάν χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού το ποσό των 2.432,25 ευρώ, υπολογίζεται σε ευρώ 31,62 (2.432,25 X 1,3%). Β) ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικού κάθε άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει στον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου μηνιαία εισφορά ποσοστού 0,1% επί του ασφαλίσιμου μισθού, που αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην εκάστοτε ανώτατη ασφαλιστική κλάση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Το ύψος των ποσοστών για όλους τους κλάδους ασφάλισης, τροποποιείται μόνο με αναλογιστικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής 10

12 Αρχής. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ ΕΕΚΕ περί τροποποιήσεως γνωστοποιείται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Για τους κλάδους Πρόνοιας και Αλληλεγγύης έχει εγκριθεί από τη ΓΣ των ασφαλισμένων της 4/3/2013 η διατήρηση των εισφορών στα τότε τρέχοντα επίπεδα (χρησιμοποιώντας σαν βάση την μέχρι τις 31/12/2012 ανώτατη ασφαλιστική κλάση των 2.432,25 ευρώ Ήδη, σύμφωνα με την απόφαση 41/ του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από τη συνταχθείσα αναλογιστική μελέτη, ορίζεται ως βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς το ποσό των 2.432,25 ευρώ (παλαιότερη ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ίσχυε μέχρι 31/12/2012 για τους παλαιούς ασφαλισμένους προ της 1/1/1993) και όχι το ποσό των 5.543,55 ευρώ που είναι η ανώτατη ασφαλιστική κλάση που ισχύει για όλους από 1/1/2013. Τέλος, η ανωτέρω απόφαση έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή και τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, αλλά μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης δεν είχαν εγκριθεί από τις ανωτέρω εποπτεύουσες αρχές (αρ. πρωτ. ΤΕΑ-ΕΕΕΚΕ 7/ ). Στη συνέχεια η Διοίκηση του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, στρογγυλοποίησε το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ποσό των 3,50 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο ποσό που προκύπτει εάν χρησιμοποιηθεί ως βάση υπολογισμού το ποσό των 2.432,25 ευρώ, υπολογίζεται σε ευρώ 2,43 (2.432,25 X 0,1%). δ) Σκοποί του Τ.Ε.Α Ε.Ε.Κ.Ε. Σκοπός του ΤΕΑ ΕΕΚΕ είναι η παροχή στους άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους και στους δικαιούχους παροχών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχομένης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων του γήρατος, της αναπηρίας, του θανάτου, της νοσοκομειακής περίθαλψης, της συμπληρωματικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής κατά τα οριζόμενα ειδικότερα στο καταστατικό και στον παρόντα κανονισμό λειτουργίας. 11

13 ε) Όργανα ελέγχου Σύμφωνα με το Καταστατικό, αλλά και τον εσωτερικό κανονισμό, όργανα ελέγχου είναι: α. Η εξελεγκτική Επιτροπή β. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές γ. Οι αναλογιστές Σημειώνουμε ότι στον εσωτερικό κανονισμό, σχετικά με τα όργανα ελέγχου αναφέρονται τα εξής: Ο έλεγχος και η εποπτεία διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου ανατίθεται στην εκάστοτε Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη και ισάριθμους αναπληρωτές και εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο για τέσσερα έτη. Εποπτεύει και ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Δικαιούται να εξετάζει τα λογιστικά βιβλία του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και να τα ζητάει οποτεδήποτε. Συντάσσει έκθεση για την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου την οποία υποβάλλει στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. Η Ελεγκτική Επιτροπή κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της, η οποία πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή της, συνέρχεται και εκλέγει τον Πρόεδρο της, ο οποίος διευθύνει τις εργασίες της. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μεν, ανά τρίμηνο, έκτακτα δε όποτε θεωρήσει αυτό αναγκαίο. Η Τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης δύο ορκωτούς ελεγκτές λογιστές με τους αναπληρωτές τους από τους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίοι ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις του ΤΕΑ ΕΕΚΕ, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία που διέπει το 12

14 λειτούργημά τους και υποβάλλουν σχετική έκθεση ελέγχου προς τη Γενική Συνέλευση. Από τις εκλογές των μελών του Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε της 30 ης Νοεμβρίου 2010, εξελέγη η Εξελεγκτική Επιτροπή, μέλη της οποίας είναι: Νεονάκης Μανόλης Κατσαρός Φραγκίσκος Κάτσουλα Κωνσταντίνα Σύμφωνα με το Κεφ. 3 του κανονισμού, τα όργανα ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του Τ.Ε.Α. είναι η τριμελής εξελεγκτική επιτροπή που εκλέγεται μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ε.Κ.Ε. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ζητεί τον διορισμό Ορκωτού Ελεγκτή για τη διενέργεια ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων και την υποβολή της σχετικής έκθεσης ελέγχου στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή. ΠΑΡΟΧΕΣ Ο Κλάδος Αλληλεγγύης χορηγεί βοήθημα σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κεφ.7 του καταστατικού για την αντιμετώπιση των δικαστικών εξόδων σε περίπτωση ποινικής ή διοικητικής-πειθαρχικής διώξεως στους άμεσα ασφαλισμένους, λόγω ατυχήματος ή σφάλματος που απορρέει από την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, όπως ορίζονται στον σχετικό κανονισμό λειτουργίας της Υπηρεσίας. Το Δ.Σ. του Ταμείου έχει τη δυνατότητα να αναθέσει τον Κλάδο Αλληλεγγύης σε Ασφαλιστική Εταιρία κατόπιν μελέτης και έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση. Παραμένει ανενεργός και θα ενεργοποιηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες 13

15 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Πριν προχωρήσουμε στην παράθεση των ειδικών παρατηρήσεων, σημειώσεων και υποδείξεων για τους επιμέρους λογαριασμούς, θεωρούμε σκόπιμο να παραθέσουμε ορισμένες γενικές παρατηρήσεις για την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του Τ.Ε.Α.: 1. Οι εισφορές των μελών του Τ.Ε.Α. κατατίθενται σε λογαριασμό Ταμιευτηρίου που έχει ανοιχτεί στο υποκατάστημα Σουρμένων της Ε.Τ.Ε / Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών αριθ /936/0015/ (Ερμηνευτική του Κ.Β.Σ.) Άρθρο 2 παρ. 3 και παρ. 3.1 τα νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για να χαρακτηριστούν ως μη κερδοσκοπικά θα πρέπει αυτό να κριθεί από τον αρμόδιο προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Μας δόθηκε από το λογιστήριο του Τ.Ε.Α./Ε.Ε.Κ.Ε Υπ αριθμ.191 βεβαίωση από την Δ.Ο.Υ. Αργυρουπόλεως που αφορά έναρξη εργασιών μη φυσικού προσώπου και αναφέρεται στο Ε.Ε.Κ.Ε: ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ». 3. Σύμφωνα με το άρθρο 51, παράγραφος γ προβλέπεται ότι «Από την εκάστοτε μηνιαία εισφορά κάθε άμεσα ασφαλισμένου, ποσοστό 5% διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Κλάδου Αλληλεγγύης». 2. Με την υπ αριθμό 43 31/10/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου οι δαπάνες επιβαρύνουν τους επιμέρους κλάδους ως εξής: Α) Οι άμεσες δαπάνες επιβαρύνουν τους κλάδους που αφορούν κατά 100% Β) Οι κοινές δαπάνες των κλάδων επιμερίζονται με βάση την παρακάτω μεθοδολογία: O συντελεστής επιβάρυνσης των λειτουργικών δαπανών σε κάθε κλάδο ξεχωριστά προσδιορίζεται από το κλάσμα που έχει για το 14

16 πρώτο μήνα της κάθε χρήσης ως αριθμητή τις εισφορές κάθε κλάδου επί του ποσοστού συμμετοχής του στις λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και ως παρανομαστή το σύνολο των εισφορών όλων των κλάδων επί των αντίστοιχων ποσοστών συμμετοχής τους στις λειτουργικές δαπάνες, όπως αυτά ορίζονται στο καταστατικό του ΤΕΑ ΕΕΚΕ. Ειδικά για τη χρήση 2014, λήφθηκαν υπόψη οι εισφορές μηνός Ιουλίου 2014 και τα ποσοστά που προέκυψαν για την επιβάρυνση κάθε κλάδου με τις δαπάνες είναι οι εξής : κλάδος Σύνταξης 79% κλάδος Υγείας 19% κλάδος Πρόνοιας 1% κλάδος Αλληλεγγύης 1% Σύνολο 100% Ο μερισμός των δαπανών ξεκίνησε από 1/7/2014 αφού μέχρι 30/6/2014 ενεργός ήταν μόνο ο κλάδος Σύνταξης, ο οποίος και επιβαρύνθηκε με το σύνολο των δαπανών του πρώτου εξαμήνου Σύμφωνα με το άρθρο 56 του Καταστατικού «το Ταμείο έχει υποχρέωση για επαρκή αντασφαλιστική κάλυψη για τον Κλάδο Αλληλεγγύης, κατ εφαρμογή του άρθρου 8 της Φ.Επαγγ.ασφ./οικ.16/ απόφασης του Υφυπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασία, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης, που εκπονείται κατ εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου». Σημειώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε αναζήτηση αντασφαλιστών, χωρίς όμως να έχει εφαρμόσει το ανωτέρω άρθρο του Καταστατικού μέχρι σήμερα. 15

17 4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 51010/ οικ. 1893/ 16 Ιανουαρίου 2015 (Φ.Ε.Κ Ιανουαρίου 2015), τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης έχουν υποχρέωση να Α) Διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνων (κεφ. Β, άρθρο 1), Β) Διαθέτουν αποτελεσματική λειτουργία εσωτερικού ελέγχου (κεφ. Β, άρθρο 2), Γ) Διορίσουν Επενδυτική Επιτροπή (παράγραφος 1.2.δ-Άρθρο 1- Κεφάλαιο Δ) Δ) Διορίσουν Θεματοφύλακα και Διαχειριστή Επενδύσεων (παράγραφος 1.2.ε-Άρθρο 1-Κεφάλαιο Δ) Το ΤΕΑ ΕΕΚΕ έχει προθεσμία εφαρμογής για τα ανωτέρω, εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση της ΥΑ Φ.51010/οικ.1893/15/ (ΦΕΚ Β 178/ ) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», δηλαδή μέχρι την Συστήνουμε την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων μέχρι τη προθεσμία που ορίζει ο νόμος, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συμμορφωθεί στις ανωτέρω διατάξεις, ενώ δεν έχει επενδύσει τα χρήματα σε άλλες επενδύσεις πλην των προθεσμιακών καταθέσεων. Επίσης, υπήρχε προθεσμία ενός μηνός (δηλαδή μέχρι ) της παρ. 3 του άρθρου 26 της ΥΑ Φ.51010/45802/1145/ (ΦΕΚ Β 3532/ ), σύμφωνα με την οποία το ΤΕΑ ΕΕΚΕ όφειλε είτε να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την εταιρεία διαχείρισης, είτε σε περίπτωση αυτοδιαχείρισης των επενδύσεών του, να αιτηθεί την χορήγηση της απαιτούμενης βάσει της περ.β της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3029/2002, ειδικής έγκρισης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η προθεσμία αυτή έχει παρέλθει άπρακτη, χωρίς να έχει γίνει καμία γνωστοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 16

18 1. Διενεργηθείς έλεγχος Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε. ΝΠΙΔ)-ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε ΝΠΙΔ.)- ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2014, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 80/1997 «Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Ταμείου, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Ταμείου. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα 17

19 ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε. ΝΠΙΔ)-ΚΛΑΔΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. 5. Έλεγχος - Ανάλυση των λογαριασμών των Οικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Αξία κτήσεως 31/12/2013 0,00 Πλέον: Προσθήκες χρήσεως ,35 Αξία κτήσεως 31/12/2014 9,35 Αποσβέσεις έως 31/12/2013 0,00 Πλέον: Αποσβέσεις χρήσεως ,35 9,35 Αναπόσβεστη Αξία 31/12/2014 0,00 Τα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός αναλύονται ως εξής: HM/ΝIA ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΗΣΗΣ ΚΤΗΣΕΩΣ 14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 12/7/2014 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ EPSON WORKFORCE WF-3520DWF 1, ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 18/9/2014 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ MITSUBISHI ELECTRIC INVERTER 8,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ 9,35 18

20 Γ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Απαιτήσεις Μηνιαίες Εισφορές Μελών Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,35 Το ανωτέρω ποσό αφορά ανείσπρακτες εισφορές για τα μέλη: Κατηγορία Αριθμός Μελών Εισφορές Τρέχοντος Έτους Εισπραχθείσες Εισφορές Υπόλοιπα Ενεργοί , ,80 56,35 Δικαιούχοι Παροχών που συνταξιοδοτήθηκαν εντός της χρήσης ,50 24,50 0,00 Διαγραφέντες 1 21,35 21,35 0,00 Σύνολα , ,65 56,35 Ανάλυση υπολοίπου: A/A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 1 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 3,50 2 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 7,00 3 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 10,50 4 ΠΟΥΛΙΜΕΝΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ 21,35 5 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7,00 6 ΧΑΤΖAΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 7,00 Σύνολο - Ενεργών 56,35 19

21 Όπως προβλέπεται στο άρθρο 52 του Καταστατικού «Στην περίπτωση που ασφαλισμένος καθυστερεί την καταβολή τριών μηνιαίων εισφορών του μέσα στην ίδια οικονομική χρήση, καλείται εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο να τις εξοφλήσει εντός τακτής προθεσμίας και εάν δεν το πράξει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από το Ταμείο.» Προτείνουμε συνεπώς, την εφαρμογή του άρθρου 52 του Καταστατικού στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν η είσπραξη των ανωτέρω εισφορών από τους ασφαλισμένους στο ΤΕΑ ΕΕΚΕ. IV.ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1. Ταμείο Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,03 Το ανωτέρω ποσό το χειρίζεται ο οικονομικός γραμματέας κος Δημήτριος Γραφάκος. Διενεργήσαμε καταμέτρηση των μετρητών του ταμείου της 17/3/2015 του ΤΕΑ ΕΕΚΕ και συμφωνήθηκε με το αντίστοιχο υπόλοιπο των βιβλίων λαμβάνοντας υπόψη και τα ακαταχώρητα παραστατικά 2. Καταθέσεις Ταμιευτηρίου και Προθεσμίας Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,94 Τα υπόλοιπα των λογαριασμών καταθέσεων ταμιευτηρίου και προθεσμίας συμφωνούν με την επιστολή της Εθνικής Τράπεζας, το extrait του λογαριασμού ταμιευτηρίου και την απόδειξη προθεσμιακής κατάθεσης, η ανάλυση των οποίων έχει ως εξής: ΕΤΕ Λογαριασμός Ταμιευτηρίου Νο 181/ Ευρώ ,70 ΕΤΕ Προθεσμιακός Λογαριασμός Νο Ευρώ ,24 Σύνολο ,94 20

22 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επομένων χρήσεων Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,75 Αφορά την αναλογία του τιμολογίου της «PRUDENTIAL ACTUARIAL SOLUTIONS LTD Β. ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.» που εκ παραδρομής εκδόθηκε στη χρήση 2014 ενώ αφορά την επόμενη χρήση 2015 και καταχωρήθηκε στον ανωτέρω λογαριασμό για να μη βαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Χρεωστικό υπόλοιπο 31/12/ ,37 Αφορά πρόβλεψη τόκων έως 31/12/2014 κατά την αναλογία συμμετοχής του κλάδου με το ποσό των ευρώ ,24 στο συνολικό κεφάλαιο της προθεσμιακή κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα ποσού ,00 ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ευρώ ,44 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Α. Αποθεματικό κλάδου Αλληλεγγύης Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,96 21

23 Το ανωτέρω ποσό σχηματίσθηκε Α) κατά ποσό ευρώ ,48 ως ποσοστό 95% επί των μεταφερθέντων αποθεματικών από το ΚΕΑ ΕΕΚΕ στον κλάδο Αλληλεγγύης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ συνολικού ποσού ευρώ ,24 και Β) κατά ποσό ευρώ 9.239,48 από τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2014, ως ποσοστό 95% επί των εισπραχθεισών εισφορών από τους ασφαλισμένους, συνολικού ποσού ευρώ ,87 και επί του καθαρού ποσού των τόκων της χρήσεως 2014, συνολικού ποσού ευρώ 255,06. Σημειώνουμε τέλος, ότι το ως άνω ποσό των ,87 ευρώ έχει πιστωθεί στους ατομικούς λογαριασμούς των ασφαλισμένων που έχουν καταβάλει τις εισφορές αυτές. Β. Περιθώριο Φερεγγυότητας Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,99 Το Περιθώριο Φερεγγυότητας έχει σχηματισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης αριθ. Φ. Επαγ. Ασφ./οικ Απριλίου 2013, ενώ για την κάλυψή της υπάρχουν αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία που απαρτίζουν το Περιθώριο Φερεγγυότητας, ελεύθερα υποχρεώσεων, δηλαδή δεν έχουν διατεθεί για ασφαλιστική τοποθέτηση ή για κάλυψη άλλων υφισταμένων προβλέψιμων υποχρεώσεων και έχουν επενδυθεί σε τραπεζικές καταθέσεις. Γ. Αποθεματικό Ιδίων Κεφαλαίων Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,66 Το ανωτέρω ποσό σχηματίσθηκε ως εξής : Ποσοστό 5% επί των μεταφερθέντων αποθεματικών από το ΚΕΑ ΕΕΚΕ στον κλάδο Αλληλεγγύης του ΤΕΑ ΕΕΚΕ συνολικού ποσού ευρώ , ,76 Πλέον: Υπόλοιπο από τη διάθεση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 227,90 22

24 2014, μετά το σχηματισμό του αποθεματικού κλάδου Αλληλεγγύης Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,66 ΙΙ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Μη καταβληθείσες εισφορές Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,35 Το ποσό αυτό αφορά την πρόβλεψη ζημίας που θα προκύψει για το Κλάδο Αλληλεγγύης στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες εισφορές από τους ασφαλισμένους, κυρίως όμως τους συνταξιούχους δεδομένου ότι οι εισφορές των ενεργών ασφαλισμένων παρακρατούνται αυτόματα από τη μισθοδοσία και αποδίδονται στο Κλάδο Αλληλεγγύης μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών. ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,90 Το ποσό αυτό αφορά τα παρακάτω υπόλοιπα προμηθευτών: Υπόλοιπο Κωδικός Περιγραφή 31/12/ PRUDENTIAL ACTUARIAL 30, ΙΩΑΝΝΗΣ -ΔΩΡΟΘΕΟΣ 6,15 Σύνολο 36,90 23

25 2. Πιστωτές διάφοροι Πιστωτικό υπόλοιπο 31/12/ ,58 Το ποσό αυτό αφορά Α) κατά ευρώ 5,36 άγνωστες καταθέσεις ασφαλισμένων που μέχρι 31/12/2014 δεν είχαν ταυτοποιηθεί από το Ταμείο και Β) κατά ευρώ 24,22 προκαταβολές έναντι εισφορών της επομένης χρήσεως 2014 (υπερβάλλουσες καταβολές). Οι προκαταβολές έναντι εισφορών της επομένης χρήσεως αναλύονται ως εξής: Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ 3 ΑΡΜΟΥΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 4 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 5 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 6 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 7 ΚΑΝΔΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 8 ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 9 ΚΟΝΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 10 ΚΟΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 11 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ 12 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13 ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ 14 ΜΠΗΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 15 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ Αλληλεγγύης 0,07 0,25 1,10 0,10 0,95 0,06 0,30 0,30 0,38 0,28 0,10 0,47 1,20 0,05 0,60 24

26 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 0,01 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,02 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 1,30 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ 0,70 ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0,30 ΠΡΟΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,10 ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,06 ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,04 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1,20 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 0,04 ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 0,05 ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 0,30 ΧΑΤΖAΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0,34 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,26 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 0,28 Σύνολο - Ενεργών 11,20 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ 0,04 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,10 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0,05 ΓΚΟΥΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0,02 ΓΟΡΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,32 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0,73 ΖΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,28 ΖΟΥΡΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0,29 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ 0,32 ΚΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 0,37 25

27 ΚΙΑΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΛΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΡΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΒΥΡΩΝ ΜΕΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΣΙΤΖΗΣ ΣΟΛΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΡΑΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΥΡΠΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΥΛΙΑ ΡΟΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΒΡΑΜΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΠΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 0,28 0,10 0,04 0,20 0,66 0,20 0,20 0,20 0,18 0,32 0,78 0,50 0,20 0,10 0,52 0,20 0,42 0,04 0,06 0,42 0,30 0,40 0,54 0,40 2,92 0,03 26

28 ΦΙΝΕΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 0,09 0,05 0,05 Σύνολο - Δικαιούχων Παροχών 12,92 Διαγραφέντες ΒΑΡΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0,10 Σύνολο - Διαγραφέντων 0,10 Γενικό άθροισμα 24,22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Ευρώ ,44 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Ι. ΕΣΟΔΑ Α. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ 1. ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ Σύνολο εισφορών κλάδου Αλληλεγγύης χρήσεως ,00 Το ανωτέρω ποσό αναλύεται ως εξής: Καταβληθείσες εισφορές κλάδου Αλληλεγγύης για πίστωση ατομικών λογαριασμών ,17 Καταβληθείσες εισφορές κλάδου Αλληλεγγύης για σχηματισμό Ιδίων Κεφαλαίων 577,48 Σύνολο καταβληθεισών εισφορών ,65 Ανείσπρακτα έσοδα εισφορών κλάδου Αλληλεγγύης 56,35 Σύνολο ,00 27

29 ΙΙ. ΕΞΟΔΑ Λογαριασμός Περιγραφή Ποσό ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ 6, ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4, ΑΜΟΙΒ.ΜΗΧ/ΦΙΚΗΣ ΕΠΕΞ.ΜΕ 93, ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 92, ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΗ 110, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1, ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΜΕ ΦΠΑ 0, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΜΕ 0, ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΜΕ 8, ΚΤΙΡ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡ-ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΜΕ 1, ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 0, ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΣ 3, ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 6, ΕΞΟΔΑ 2, ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ 3, ΕΝΤΥΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 23% 0, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ &ΛΟΙΠΑ ΥΛ 0, ΓΡΑΦ.ΥΛΗ&ΛΟΙΠ.ΥΛ.ΓΡΑΦ. 7, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 4, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΑΜΕΣΗΣ 1, ΕΞΟΔ.ΔΗΜ/ΣΗΣ ΑΓΓ&ΑΝΑΚ 3,38 28

30 ΛΟΙΠΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0, ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 0, ΦΟΡΟΣ ΤΟΚΩΝ 1, ΑΠΣΕΙΣ 1, ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΛΟΙΠΟΥ 8,20 Σύνολο 363,71 Το σύνολο των εξόδων που ελέγξαμε καλύπτονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και εγκρίσεις, ενώ διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν δαπάνες για έξοδα μετακίνησης και κυλικείου, για τις οποίες δεν υπάρχει ακριβής περιγραφή, αιτιολογία και σχετική έγκριση. ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους Χρεωστικό ποσό 31/12/ ,35 Αφορά την πρόβλεψης της 31/12/2014 για την πιθανή ζημιά που θα προκύψει για το ταμείο στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι οφειλόμενες εισφορές από τους ασφαλισμένους (βλέπε σελίδα 24 της παρούσας έκθεσης). Τελειώνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους υπευθύνους του Ταμείου για τη συνεργασία και τη συνδρομή τους για την ολοκλήρωση του ελέγχου μας. 29

31 ΟΙ Με τιμή ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΝΙΦΟΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. Μέλος της AGN International Βλαχερνών 10, ΤΚ 15124, Αθήνα ΑΜ ΣΟΕΛ

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.

2. Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672.00 και εμπραγμάτων ασφαλειών 672.00 672. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-10η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε 55687/01/Β/03/596 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης

Ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 14, 54623 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΗΛ : 2310-261662, 2310-277231, FAX : 2310-230914 e-mail : info@spedeth.gr website : www.spedeth.gr Εισηγητής : Γιώργος Χατζηνάσιος Α Αντιπρόεδρος Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) Γ.Ε.ΜΗ. : 44319107000 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β.

Διαβάστε περισσότερα

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι)

2,045.78 2,045.78 Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. 1,121,199.57 993,140.67 Σύνολο ακινητοποιήσεων(γιι) ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ) Α.Μ. Ε.Π.Ε. 6111 - ΕΔΡΑ ΑΣΣΗΡΟΣ Ποσά κλειομένης χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε

Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Anadiarthrositsmedeteliko Άρθρο 1 Κλάδοι ΤΣΜΕ Ε Στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ηµοσίων Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε..Ε.), που διέπεται από τις διατάξεις του α.ν. 2326/1940 «περί ΤΣΜΕ Ε» (Α, 145), όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "NP INSURANCE - ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012-40η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΑΡ.ΜΑΕ : 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012

Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012-31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε) ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Πίνακας περιεχομένων ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ...

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραπάνω παρίστανται στην παρούσα πράξη με την ιδιότητα, ο μεν πρώτος τούτων Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ως Πρόεδρος, ο δεύτερος Ιωάννης Ψυχογιός

Οι παραπάνω παρίστανται στην παρούσα πράξη με την ιδιότητα, ο μεν πρώτος τούτων Νικόλαος Κωνσταντόπουλος ως Πρόεδρος, ο δεύτερος Ιωάννης Ψυχογιός ΑΡΙΘΜΟΣ 6108 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Α. Ε.Ε.Κ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ) ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ -------------------------------- Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96

ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014-18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014) ΑΡΜΑΕ : 36177/01ΑΤ/Β/96/296/96 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά Κλειοµένης χρήσης 30/6/2014 Ποσά Προηγούµενης

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΦΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 2009 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ (Όπως εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των μελών της 11ης Μαρτίου 2009) 1. O Κλάδος Εφάπαξ επεκτείνεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες.

γ. Οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις κλπ. εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις βιο-ιατρικές επιστήμες. Όνομα, Έδρα και Σφραγίδα της Εταιρείας Άρθρο 1 Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1835 και αναγνωρίσθηκε ως Σωματείο στις 17 Ιανουαρίου 1924, με την επωνυμία τότε «Η εν Αθήναις Ιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο. Του Σωματείου με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ. Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Του Σωματείου με την επωνυμία "ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" και το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ Ε.Κ.Ε» Άρθρο 1ο Σύσταση:Ιδρύεται Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 16 Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. με την επωνυμία «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΑΒΕΕ.» συνήλθε σε συνεδρίαση, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 101/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2909/17.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 5/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘ. ΣΚΑΜΠΑΒΙΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΘΟΛΟΣ Α.Ε» ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000

Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. Α.Φ.Μ. 09412967 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10415/32/Β/86/73 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.ΜΗ 050678744000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ================== ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας

Άρθρο 32 Ειδικοί όροι Άδειας Προμήθειας Άρθρο 30 Αντικείμενο Άδειας Προμήθειας 1. Προϋπόθεση για την πώληση φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες και μη Επιλέγοντες Πελάτες συνιστά η κατοχή Άδειας Προμήθειας. 2. Δεν απαιτείται Άδεια Προμήθειας: α) Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΦ-ΡΔΩ. Αθήνα, 26-07 - 2013. Αριθμ. Πρωτ. : Κ2 5117. Ως πίνακας αποδεκτών Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Α & Γ Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Α. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΡΟΣ: : Ε. ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 184/2014 Δήμος Ερέτριας Ειδική συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 19 από 11 Νοεμβρίου 2014 Στην Ερέτρια σήμερα την 11η του μηνός Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=...

http://www.tnomik.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=usertext&cresrc=147&cnode=... Σελίδα 1 από 5 Ασφαλιστικές Εισφορές (τρέχουσες) - Ανακοίνωση Α & Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 470 Στο Λουτράκι σήμερα 13 Μαΐου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.μμ συνηλθαν τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας ΞΕΝ./ΚΕΣ & ΤΟΥΡ.ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΕ κατόπιν προσκλήσεως της προέδρου Καλαματιανου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ

Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ Άρθρο 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΕΔΡΑ ΣΚΟΠΟΣ 1. Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» (εφεξής η «Ένωση») είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Η Ένωση δεν αποτελεί εργοδοτική ένωση, ούτε

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28.6.2013 Της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "STUDIO ATA - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε." -------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΝΙΚΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ Άρθρο 1 ο Γίνεται σύλλογος με την επωνυμία ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, με έδρα την κωμόπολη Άγιος Αθανάσιος του Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος,3/12/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/13155 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010#

Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές. Συντάξεις, µετά την ισχύ των Νόµων 3863/2010. και 3865/2010# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πανεπιστηµίου 20-Αθήνα 10672-Τηλ. 210.3616178 210.3626025-FAX 210.3625983 Αθήνα, 21-10-2010 #Οι νέες διατάξεις για τις Επικουρικές Συντάξεις, µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ 2β, 27 και 28α του κ.ν.2190/1920 η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2011 ΑΑΑΒ Α/Κ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Επωνυμία Διάρκεια Διαχείριση. Το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων (ΕΤΑΟ) είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Σχέδιο απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29.06.2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 602/06/Β/86/04 Θέμα 1ο: Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 9/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 117/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( Ε.Τ.Α.Α. ) ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΔΕ Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. 1 ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2012. Στο ΚΑΜΠΟ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ ΣΑΜΟΥ σήμερα την 10η Μαΐου 2013 και ώρα 9:00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012.

ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012. ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30 ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (Νόμος 3884/2010)

Διαβάστε περισσότερα