ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. Φύλλου 3 17 Μαρτίου 2015 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 8 Για το πλαίσιο λειτουργίας ιδιωτικών και τις μεθόδους αξιοποίησης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Νομική προσωπικότητα και λειτουργία των ιδιωτικών 1. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αποτελούν ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 2. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα οφείλουν να σέβονται την ελληνική νομοθεσία και να προωθούν πολιτικές και πρακτικές ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία και την καταπάτηση της δημοκρατίας. 3. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα οφείλουν να προασπίζουν με τη λειτουργία τους το δημόσιο συμφέρον, στο πλαίσιο της ίσης παροχής ευκαιριών για ανώτατη εκπαίδευση από το κράτος προς του πολίτες. 4. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα είναι πλήρως αυτοδιοικούμενα και τα όργανά τους προβλέπονται στον οργανισμό τους. Άρθρο 2 Ιδρυτικός φορέας ιδιωτικών Ιδιωτικό πανεπιστημιακό ίδρυμα μπορεί να συστήσει κάθε ιδιώτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 1

2 Άρθρο 3 Αρχές αξιολόγησης και αδειοδότησης ιδιωτικών 1. Συστήνεται Μητρώο Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΜΙΠΙ), το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 2. Συστήνεται Ειδική Αρχή Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Ιδιωτικών και Δημοσίων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, η οποία αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη: α) δύο (2) μέλη ΔΕΠ Δημοσίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία ορίζει η Σύνοδος των πρυτάνεων ΑΕΙ. β) ένα (1) μέλος από το European University Association (EUA), το οποίο ορίζει το ίδιο το Ινστιτούτο. γ ) δ ύ ο ( 2 ) μ έ λ η Δ Ε Π Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με καταστατική και πραγματική έδρα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή τους γίνεται μετά από διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται από τον ΑΣΕΠ. δ ) έ ν α ( 1 ) μ έ λ ο ς Δ Ε Π Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με έδρα σε κράτος εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιλογή τους γίνεται μετά από διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται από τον ΑΣΕΠ. ε) δύο (2) μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της οικείας περιφέρειας της πραγματικής έδρας του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, τα οποία ορίζονται από το αρμόδιο ΠΣΕΚ. στ) ένα (1) μέλος από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), το οποίο ορίζεται από το ίδιο. η) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός. θ) ένα (1) μέλος από το European Association for Quality Assurance in Higher Education, το οποίο ορίζει το ίδιο το Ινστιτούτο. 3. Μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από τη λειτουργία τουλάχιστον πέντε (5) Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων η σύνθεση της ΕΑΑΠ ορίζεται ως εξής: α) δύο (2) μέλη ΔΕΠ Δημοσίων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία ορίζει η Σύνοδος των πρυτάνεων ΑΕΙ. β) δύο (2) μέλη ΔΕΠ Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με καταστατική και πραγματική έδρα στην ημεδαπή. Η επιλογή τους γίνεται μετά από διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται από τον ΑΣΕΠ. γ ) έ ν α ( 1 ) μ έ λ ο ς Δ Ε Π Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με καταστατική και πραγματική έδρα εκτός της ημεδαπής. Η επιλογή του γίνεται μετά από διαγωνισμό, ο οποίος διενεργείται από τον ΑΣΕΠ. δ) δύο (2) μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας της οικείας περιφέρειας της πραγματικής έδρας του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, τα οποία ορίζονται από το αρμόδιο ΠΣΕΚ. ε) ένα (1) μέλος από το ΝΣΚ, το οποίο ορίζεται από το ίδιο. στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον οποίο ορίζει ο Υπουργός. η) ένα (1) μέλος από το European University Association, το οποίο ορίζει το ίδιο το Ινστιτούτο. ι) ένα (1) μέλος από το European Association for Quality Assurance in Higher Education, το οποίο ορίζεται από το Ινστιτούτο. 4. Η θητεία των μελών της ΕΑΑΠ διαρκεί επτά (7) έτη. 5. Στο πλαίσιο κάθε ιδιωτικού πανεπιστημιακού ιδρύματος λειτουργεί Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδιωτικού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με σκοπό την εσωτερική αξιολόγησή του. 2

3 6. Η αρμοδιότητα της ΜΟΔΙΠ είναι συμβουλευτική προς τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος. 7. Καταργείται η Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, οι αρμοδιότητές της οποίας εκχωρούνται στην ΕΑΑΠ. Άρθρο 4 Συμπληρωματικοί δείκτες αξιολόγησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων Αξιολογούνται από την ΕΑΑΠ, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την οικεία ΜΟΔΙΠ, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια όσον αφορά: α) την επίδοση των φοιτητών τους, και ιδιαίτερα ως προς: (1) το εξεταστικό σύστημα, ( 2 ) τ ι ς Μ ο ν ά δ ε ς Φ ό ρ τ ο υ Εργασίας (Διδακτικές Μονάδες ΔΜ), του συστήματος European Credit Transfer and Accumulation (ECTS), (3) τον αριθμό υποτρόφων, (4) τον αριθμό αριστούχων, (5) τον αριθμό δημοσιεύσεων φοιτητών, (6) τα βραβεία σε φοιτητικούς διαγωνισμούς. β) τον αριθμό αποφοίτων τους ανά σχολή ανά έτος, και γ ) την απορρόφηση των αποφοίτων από την αγορά εργασίας. Άρθρο 5 Αδειοδότηση ιδιωτικών 1. Η διαδικασία αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων περιλαμβάνει τα εξής στάδια: α) Υποβολή αίτησης: Αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υποβάλλει ο ιδρυτικός φορέας του υπό ίδρυση πανεπιστημιακού ιδρύματος και σε περίπτωση θετικής κρίσης, εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) σύστασης του ιδρύματος, χορηγείται άδεια λειτουργίας και συντελείται εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΜΙΠΙ). Η αίτηση περιλαμβάνει: (1) την ιδρυτική πράξη με τον οργανισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων προβλέπει: τα όργανα διοίκησης του πανεπιστημίου, το πλαίσιο φοιτητικής εκπροσώπησης και τα προγράμματα φοιτητικής μέριμνας. (2) τον εσωτερικό κανονισμό. (3) το αναπτυξιακό σχέδιο. (4) τα μέλη ΔΕΠ. (5) τα προγράμματα σπουδών για τις τέσσερις (4) κατ ελάχιστο σχολές που θα λειτουργήσουν κατά την εκκίνηση των δραστηριοτήτων του πανεπιστημίου. Ο αριθμός των σχολών και των επιστημονικών πεδίων εγκρίνεται κατά την υποβολή της αίτησης, από την ΕΑΑΠ. (6) το σχέδιο δημιουργίας μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. ( 7 ) τ η σ τ ρ α τ η γ ι κ ή διεθνοποίησης των προγραμμάτων σπουδών μέσω συνεργασιών με ξένα πανεπιστήμια. ( 8 ) α π ό δ ε ι ξ η ύ π α ρ ξ η ς απαραίτητης κτηριακής υποδομής. (9) απόδειξη επάρκειας του προγράμματος σπουδών. (10) απόδειξη ύπαρξης του απαραίτητου διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού. ( 1 1 ) τ η ν α ν τ ι σ τ ο ι χ ί α προγραμμάτων σπουδών με αυτά των δημοσίων ΑΕΙ στη βάση του συστήματος διδακτικών μονάδων ECTS. β) Άδεια λειτουργίας, η οποία αποδίδεται μετά από θετική κρίση της ΕΑΑΠ με δυνατότητα ανανέωσης κάθε πέντε (5) χρόνια 3

4 και για την απόδοση της οποίας η ΕΑΑΠ αξιολογεί: (1) την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Πανεπιστημίου. (2) την πρόοδο επίτευξης των στοχεύσεων που τέθηκαν με την κατατεθείσα αίτηση. (3) την ύπαρξη προϋποθέσεων υποβολής της αίτησης. 2. Μετά τη λήψη άδειας λειτουργίας, το Πανεπιστήμιο αξιολογείται εξωτερικά και εσωτερικά από την ΕΑΑΠ ετησίως. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, ελλείψεις και αποκλίσεις στη λειτουργία του Ιδιωτικού Ιδρύματος, δίδεται χρονικό περιθώριο δύο έως τεσσάρων (2-4) ετών για διόρθωση. 3. Το χρονικό διάστημα διόρθωσης κρίνεται από την ΕΑΑΠ αναλογικά με τον ορίζοντα λήξης της πενταετίας. 4. Προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας και τη λειτουργία του ιδιωτικού πανεπιστημιακού ιδρύματος ορίζεται η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών να είναι τουλάχιστον ίση προς την αντίστοιχη χρονική διάρκεια που είναι απαραίτητη για τη λήψη πτυχίου στα αντίστοιχα τμήματα των δημοσίων ΑΕΙ. 5. Αν δεν υφίσταται ανάλογο τμήμα σε δημόσιο πανεπιστήμιο, η ελάχιστη διάρκεια σπουδών καθορίζεται από τον μέσο όρο των αντίστοιχων προγραμμάτων των Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. Εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, είναι δυνατό να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του Ιδιωτικού Ιδρύματος. 6. Η άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ιδιωτικού πανεπιστημιακού ιδρύματος από κυβέρνηση ξένου κράτους ή συνδεόμενους με αυτή φορείς με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια και την κοινωνική ειρήνη, μπορεί να αποτελέσει λόγο αναστολής της άδειας λειτουργίας του. 7. Η α π ό φ α σ η γ ι α α ν α σ τ ο λ ή λειτουργίας λαμβάνεται από το ΕΑΑΠ. 8. Στο πλαίσιο κάθε Δημοσίου και Ιδιωτικού πανεπιστημιακού ιδρύματος λειτουργεί Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος με σκοπό την εσωτερική αξιολόγησή του. 9. Η αρμοδιότητα της ΜΟΔΙΠ είναι συμβουλευτική προς τα όργανα διοίκησης του ιδρύματος. Άρθρο 6 Πλαίσιο Ερευνητικής Δραστηριότητας των ιδιωτικών πανεπιστημίων Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εντάσσονται στην Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και την Τεχνολογία (ΕΣΕΤΑΚ) και εκπονούν ερευνητική δραστηριότητα στο πλαίσιο των στοχεύσεων του ΕΣΕΤΑΚ, όπως αυτό ορίζεται στον νόμο 4310/2014. Άρθρο 7 Χρηματοδότηση ιδιωτικών 1. Πηγές χρηματοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είναι, ιδίως οι ακόλουθες: α) η περιουσία του ιδρύματος. β) τα δίδακτρα. γ) τα ερευνητικά προγράμματα. δ ) τ α έ σ ο δ α α π ό ε τ α ι ρ ί ε ς τεχνοβλαστούς (spin - off) του πανεπιστημίου. ε ) η παροχή υπηρεσιών επιστημονικού, ακαδημαϊκού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα στ) οι δωρεές από τους ιδιώτες. 2. Οι εταιρίες τεχνοβλαστοί δεν δικαιούνται κρατική επιχορήγηση. 3. Τα στοιχεία που αφορούν τις πηγές εσόδων των πανεπιστημίων και οι ισολογισμοί τους δημοσιεύονται ετησίως. 4

5 4. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα δε λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. 5. Εξαιρούνται από την ρύθμιση της παραγράφου 4 τα κονδύλια που διανέμονται για την περιφερειακή ανάπτυξη, στο πλαίσιο προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΣΠΑ). 6. Το καθορισμένο για κάθε φοιτητή ετήσιο ποσό διδάκτρων δε μπορεί να αυξηθεί κατά τη διάρκεια της φοίτησής του. 7. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το ποσό των διδάκτρων μπορεί να αυξηθεί έως δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ποσού και εφόσον ληφθεί έγκριση από την ΕΑΑΠ. Άρθρο 8 Εισαγωγή φοιτητών - Αναγνώριση πτυχίων 1. Οι φοιτητές εισάγονται στα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα βάσει κριτηρίων που αναγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό τους. 2. Το Ελληνικό Κράτος αναγνωρίζει ισότιμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα στους κατόχους τίτλων σπουδών ιδιωτικών. Άρθρο 9 Ακαδημαϊκό προσωπικό 1. Καθηγητές δημοσίων τα οποία εδρεύουν στην Ελλάδα μπορούν να διδάσκουν σε αντίστοιχα ιδιωτικά ιδρύματα μόνο ως επισκέπτες καθηγητές. Ορίζεται ασυμβίβαστο κατοχής τακτικής έδρας σε δημόσιο και ιδιωτικό ΑΕΙ. 2. Το ιδιωτικό πανεπιστημιακό ίδρυμα υπάγει τουλάχιστον το 10% των θέσεων που διαθέτει σε σύστημα υποτροφιών, το οποίο θα διαρθρώνεται με βάση κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια και το κριτήριο εξαιρετικής επίδοσης. 3. Οι καθηγητές των ιδιωτικών προσλαμβάνονται με βάση τα ίδια κριτήρια με τα οποία εκλέγονται και διορίζονται οι καθηγητές των δημοσίων πανεπιστημίων. Οι προσλήψεις των καθηγητών και η εξέλιξή τους σε ανώτερη βαθμίδα ελέγχονται από την ΕΑΑΠ. 4. Τα μέλη ΔΕΠ ιδιωτικών πρέπει να είναι φορείς της ελληνικής ιθαγένειας σε ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) επί του συνολικού αριθμού τους. 5. Το ακαδημαϊκό προσωπικών των ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνάπτει συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου. 6. Οι βαθμίδες του ακαδημαϊκού προσωπικού των ιδιωτικών ΑΕΙ αντιστοιχίζονται με τις βαθμίδες των δημόσιων λειτουργών. 7. Προβλέπεται παρακράτηση δέκα έως και είκοσι τοις εκατό (10-20 %) των αποδοχών του ακαδημαϊκού προσωπικού των ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από την άσκηση ελευθερίου επαγγέλματος τους υπέρ του κονδυλίου κρατικού προϋπολογισμού για εκπαίδευση, κατ ανάλογη εφαρμογή της ΚΥΑ Φ. 35/10506/ΙΒ/ Καταπίπτουν ποινικές ρήτρες σε βάρος καθηγητών δημοσίων ΑΕΙ οι οποίοι παραιτούνται και εντός δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών συνάπτουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με ιδιωτικά ΑΕΙ. 9. Το ποσό της παραγράφου 9 εξειδικεύεται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας. 10. Όπου αναφέρεται ο όρος Ι δ ι ω τ ι κ ά Π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α σ τ ο ν παρόντα νόμο αντικαθίσταται με τον όρο Ιδιωτικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΙΑΕΙ). Άρθρο 10 Φοιτητικά προνόμοια 1. Οι φοιτητές των ιδιωτικών έχουν τα ίδια προνόμια με τους φοιτητές 5

6 των δημοσίων, ιδίως της φοιτητικής ταυτότητας. 2. Εξαίρεση αποτελεί το δικαίωμα διεκδίκησης: α) κοινωνικών επιδομάτων, που διανέμονται από κρατικούς φορείς στη βάση εισοδηματικών ή άλλων κοινωνικών κριτηρίων. β ) υ π ο τ ρ ο φ ι ώ ν π ο υ έ χ ο υ ν θεσπιστεί ρητά για φοιτητές δημοσίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Άρθρο 11 Άδειες Ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων 1. Το Υπουργείο Παιδείας προκηρύσσει πλειοδοτικό διαγωνισμό για τη χορήγηση ένδεκα αδειών ίδρυσης ιδιωτικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών. 2. Προκηρύσσεται από μια (1) άδεια στις περιφέρειες Θράκης-Ανατολικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, 3. Προκηρύσσονται δυο (2) άδειες στην περιφέρεια Αττικής. 4. Προκηρύσσεται μία (1) ξεχωριστή άδεια για Ανώτατη Σχολή Εικαστικών και Πολιτιστικών Σπουδών. 5. Μετά το πέρας δεκαπέντε (15) χρόνων από την εφαρμογή του παρόντος νόμου, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημιακών είναι ελεύθερη και δεν υπόκειται στους άνω γεωγραφικούς και ποσοτικούς περιορισμούς. Άρθρο 12 Φορολόγηση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων 1. Τα ιδιωτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα υπάγονται σε ειδικό φορολογικό καθεστώς και φορολογούνται με ενιαίο συντελεστή δεκαεπτά τοις εκατό (17%) επί των καθαρών εσόδων τους. 2. Από τη φορολογητέα ύλη εκπίπτει το ποσό που κατευθύνεται σε επενδύσεις στις υποδομές του ιδρύματος και σε δαπάνες που αποσκοπούν εν γένει στην ποιοτική αναβάθμισή του. 3. Η φορολογική έκπτωση καταλογίζεται μετά την ολοκλήρωση της σχετικής επένδυσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριαντα-τρία τοις εκατό (33%) της συνολικής φορολογητέας ύλης. 4. Τα έσοδα από της φορολόγηση των ιδιωτικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων χρησιμοποιούνται στο σύνολό τους και μέσω ειδικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ως πρόσθετη χρηματοδότηση η οποία δεν επηρεάζει το ύψος της ήδη προϋπολογισμένης δαπάνης του κρατικού προϋπολογισμού, κατά το τρέχον οικονομικό έτος. 5. Θεσπίζεται ειδική έκπτωση φόρου σε ετήσια βάση για τους ιδρυτικούς φορείς των ιδιωτικών, φυσικά και νομικά πρόσωπα. 6. Η ειδική έκπτωση φόρου θα έχει χαρακτήρα κλιμακωτό και θα υπολογίζεται σε αναλογία με τα καθαρά έσοδα του ιδρύματος, κατά το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος. 7. Στην ειδική έκπτωση φόρου εντάσσονται με ειδική διάταξη και οι ιδιώτες-χορηγοί των δημόσιων. 8. Ο τρόπος υπολογισμού της ειδικής έκπτωσης φόρου εξειδικεύεται με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Άρθρο 13 Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) [Public Private Partnerships (P3)] στο πλαίσιο 6

7 Στρατηγικών Συμφωνιών των δημόσιων πανεπιστημίων με ιδιωτικούς φορείς (Strategic Alliances) 1. Αντικείμενο δραστηριότητας των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είναι ιδίως: α) η συγκρότηση συνδυαστικών μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων (JoinedMasters PhDs). β ) η υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η ν ε ο φ υ ο ύ ς (startups) και πανεπιστημιακής επιχειρηματικότητας ( π α ν ε π ι σ τ η μ ι α κ ο ί «τεχνοβλαστοί» (spin-offs και spinouts). γ) η διενέργεια έργων υποδομής, τα οποία δημιουργούν ή βελτιώνουν πανεπιστημιακές υποδομές, με έκπτωση φόρου θεσπιζόμενη με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Ο ανάδοχος επιλέγεται μεταξύ των εταιρειών που συμμετέχουν στο μειοδοτικό διαγωνισμό με κριτήριο την αύξουσα σειρά του ποσού του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον η διαφορά της τιμής προσφοράς που κατέθεσαν δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού του έργου. δ) η χρηματοδότηση εκκίνησης (starting grants) των άριστων υποψηφίων διδακτόρων που βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο χρόνο των διδακτορικών προγραμμάτων τους, και των μεταδιδακτορικών ερευνητών για διάστημα δύο έως επτά ετών μετά την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής. Η χρηματοδότηση χορηγείται κατά φθίνουσα σειρά στους υποψήφιους ερευνητές με κριτήριο την αριστεία τους. ε) η δημιουργία ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης, στο πλαίσιο των οποίων θα αξιοποιούνται οι φοιτητές του ιδρύματος. στ) η επέκταση του προγράμματος φοιτητικής στέγης και η αναβάθμιση των αντίστοιχων υποδομών. 2. Οι ΣΔΙΤ εντάσσονται στους δείκτες ακαδημαϊκής ποιότητας και επιτευγμάτων του άρθρου 63 2 περ. α του νόμου 4009/ Τα δημόσια πανεπιστήμια που αξιολογούνται θετικά βάσει του ανωτέρω δείκτη ακαδημαϊκής ποιότητας και επιτευγμάτων λαμβάνουν αναλογικά αυξημένη χρηματοδότηση από το Κρατικό Προϋπολογισμό κατά τους όρους του νόμου 4009/2011. Άρθρο 14 Αντικείμενο των ΣΔΙΤ Αντικείμενο δραστηριότητας των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα είναι η υποστήριξη επώνυμων εδρών στα δημόσια πανεπιστήμια κατά το άρθρο 47 του νόμου 4009/2011 και στο πλαίσιο των European Research Area Chairs (ERAC). Άρθρο 15 Συμμετοχή των δημόσιων πανεπιστημίων σε πλατφόρμες διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης (Crowdfunding) 1. Τα δημόσια πανεπιστήμια, μέσω των ΝΠΙΔ του άρθρου 58 του νόμου 4009/2011 και των Μονάδων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας τους (ΜΟΚΕ), εφόσον έχουν ιδρυθεί, δύνανται να συστήσουν και να διαχειρίζονται διαδικτυακή πλατφόρμα συμμετοχικής χρηματοδότησης ( C r o w d f u n d i n g ) μ ε σ κ ο π ό τ η ν προώθηση των δραστηριοτήτων τους στους τομείς την έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 2. Η λειτουργία της διαδικτυακής συμμετοχικής χρηματοδότησης 7

8 συντελείται μέσω δωρεών (Donation C r o w d f u n d i n g ) ή κ α ι κ ε φ α λ α ι ο δ ό τ η σ η ς ( E q u i t y Crowdfunding). Άρθρο 16 Δημόσια πανεπιστήμια ως «θερμοκοιτίδες» επιχειρήσεων και διασύνδεση με την αγορά εργασίας 1. Τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα παραχωρούν πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις για τη δωρεάν φιλοξενία νεοφυών επιχειρήσεων για δύο έως τέσσερα (2-4) έτη, στις οποίες οι φοιτητές ή και οι απόφοιτοι του ιδρύματος, που παραχωρεί τις εγκαταστάσεις, συμμετέχουν κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) στο κεφάλαιο της εταιρίας. 2. Το πανεπιστήμιο συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρίας σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) και για επιπλέον συμμετοχή συνεκτιμάται η αξία των παραχωρούμενων εγκαταστάσεων. 3. Οι νεοφυείς εταιρίες υποχρεούνται να απασχολούν συγκεκριμένο αριθμό φοιτητών του οικείου πανεπιστήμιου, ο οποίος προσδιορίζεται μετά από συμφωνία με το πανεπιστημιακό ίδρυμα. 4. Οι νεοφυείς εταιρίες αναλαμβάνουν τη συντήρηση του πανεπιστημιακού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν για τις δραστηριότητες τους. 5. Εκπρόσωποι των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) του άρθρου 10 του νόμου 4310/2014 γνωμοδοτούν κατόπιν αιτήματος των πρυτανικών αρχών. 6. Ο ι ε κ π ρ ό σ ω π ο ι τ ω ν Π Σ Ε Κ καταθέτουν προτάσεις για την επικαιροποίηση των προγραμμάτων σπουδών καθώς και για την ωρίμανση καινοτόμων ιδεών υποψηφίων διδακτόρων, μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών (mentoring). Άρθρο 17 Ένταξη αποφοίτων των δημόσιων πανεπιστημίων στην αγορά εργασίας - Τα πανεπιστήμια ως περιφερειακός μοχλός ανάπτυξης 1. Στο πλαίσιο στρατηγικών συμμαχιών (strategic alliances) των δημοσίων πανεπιστημίων με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειάς τους, δημιουργούνται επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης για αποφοίτους που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους εντός της τελευταίας τετραετίας από την πρόσληψή τους. 2. Ως μικρομεσαία λογίζεται η επιχείρηση της οποίας ο κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ. 3. Το καθεστώς των επιχορηγούμενων θέσεων απασχόλησης αφορά Περιφέρειες όπου το ποσοστό της ανεργίας υπερβαίνει τον αντίστοιχο μέσο όρο στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 4. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν αποφοίτους αποκτούν δωρεάν κουπόνια καινοτομίας (καινοτόμων συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης) από τα δημόσια πανεπιστήμια. Άρθρο 18 Διεθνοποίηση σπουδών Δημιουργία παραρτημάτων των ελληνικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό 1. Τα δημόσια πανεπιστήμια, μέσω στρατηγικών συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς, συστήνουν Ειδικά Γραφεία Διεθνοποίησης Σπουδών (ΕΓΔΣ) τα οποία εκπονούν σχέδιο στρατηγικού σχεδιασμού για την διεθνοποίηση των σπουδών τους. 2. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της διεθνοποίησης σπουδών περιλαμβάνει ενδεικτικά: 8

9 α ) π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α σ π ο υ δ ώ ν εγκεκριμένων από δύο πανεπιστήμια (Dual Degrees). β) προγράμματα σπουδών που λαμβάνουν χώρα τμηματικά σε ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού (Twinning). γ) προγράμματα σπουδών που λαμβάνουν χώρα κατά τους θερινούς μήνες (Summer Schools). δ ) π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α Μ α ζ ι κ ώ ν Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων (Massive Open Online Courses, MOOCs). ε) δημιουργία παραρτημάτων των δημοσίων πανεπιστημίων σε χώρες του εξωτερικού. στ) δημιουργία ξενόγλωσσων τμημάτων στη βάση του αντίστοιχου ελληνόγλωσσου προγράμματος σπουδών, με σκοπό την προσέλκυση φοιτητών από χώρες του εξωτερικού. 3. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των υπό γ, δ, ε και στ προγραμμάτων της προηγούμενης παραγράφου, τα δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να θεσπίζουν δίδακτρα. Άρθρο 19 Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Παιδεία 1. Καταρτίζεται πρόγραμμα Εθνικής Στρατηγικής για την Ανώτατη Παιδεία βάσει του άρθρου 61 του νόμου 4009/2011, στο οποίο ενσωματώνονται τα παραπάνω άρθρα. 2. Τα δημόσια πανεπιστήμια συνάπτουν με το Κράτος συμφωνίες Προγραμματικού Σχεδιασμού διάρκειας τεσσάρων (4) ετών μέσω των οποίων υλοποιούν την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Παιδεία κατά το άρθρο 62 του νόμου 4009/ Στο τέλος της τετραετίας τα δημόσια πανεπιστήμια αξιολογούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την ΕΑΑΠ αναφορικά με την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στις συμφωνίες Προγραμματικού Σχεδιασμού. Άρθρο 20 Κατανομή χρηματοδότησης στα δημόσια ΑΕΙ Η κρατική χρηματοδότηση προς τα δημόσια ΑΕΙ θα κατανέμεται στο εξής αναλογικά και στη βάση ενός συστήματος εσωτερικού ανταγωνισμού, στο πλαίσιο της ετήσιας αξιολόγησης των εν λόγω ιδρυμάτων από την Ειδική Αρχή Αξιολόγησης-Πιστοποίησης Δ η μ ό σ ι ω ν & Ι δ ι ω τ ι κ ώ ν Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (ΕΑΑΠ). Άρθρο 21 Πιλοτικό σύστημα έμμεσης χρηματοδότησης προς φοιτητές Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει να εκπονήσει εντός πέντε (5) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου σχέδιο υπαγωγής του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της κρατικής χρηματοδότησης σε πιλοτικό σύστημα έμμεσης χρηματοδότησης προς τους φοιτητές (coupon-based system). Άρθρο 22 Μεταβατική περίοδος προς παύση κολλεγίων 1. Προβλέπεται μεταβατική περίοδος τεσσάρων (4) ετών μετά την οποία παύει η λειτουργία ιδιωτικών κολλεγίων. 2. Εντός του διαστήματος αυτού τα κολέγια έχουν δυνατότητα να αιτηθούν να αναβαθμιστούν σε ιδιωτικά ΑΕΙ, εφόσον πληρούν, κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, τα προβλεπόμενα κριτήρια. 3. Αρμόδια για τον έλεγχο των κριτηρίων αυτών είναι η ΕΑΑΠ. 9

10 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝ. ΣΚΙΑΘΙΤΗ Η ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΝΑ ΒΕΝΤΟΥΡΑΤΟΥ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 10

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118 24 Μαΐου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3966 Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Αθήνα, Οκτώβριος 2005 ΚΛΑ ΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Απαγορεύεται η µε κάθε µηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο µέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του παρόντος, η µετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις.

Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ν. 2955/2-11-01 (ΦΕΚ Α 256) Προµήθειες Νοσοκοµείων και λοιπών µονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Μαρούσι, 23-06-2014 ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 5954 Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ, 10 Απριλίου 2012, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Βελτίωση επιχειρηµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα - Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 2190/1920 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Ρυθμίσεις Θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989

ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ν. 1845/1989 Όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2945/2001 «Εθνικό Σύστηµα Προστασίας της Αγροτικής ραστηριότητας και Άλλες Ρυθµίσεις Θεµάτων Αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΠΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ» Αθήνα 2008 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΙΕ, 24 Οκτωβρίου 2014, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Ανοικτή διάθεση και

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα