Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ"

Transcript

1 Άρθρο Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές διαδικασίες. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν βασικό πυλώνα για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ακαδημαϊκής αριστείας και συμβάλλουν στην επίτευξη ισοτιμίας, αξιοκρατίας και χρηστής διοίκησης εντός του Ιδρύματος. Άρθρο 5.2 Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ε.Μ.Π. Το Ε.Μ.Π. δίνει προτεραιότητα στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του, καθώς και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του. Για τον σκοπό αυτό διαθέτει σύστημα διασφάλισης και συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους πιθανούς αποδέκτες των, δηλαδή, φοιτητές, εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό, συνεργάτες, αποφοίτους, οργανισμούς, άλλους εξωτερικούς φορείς καθώς και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ε.Μ.Π. και οι διαδικασίες υλοποίησής του καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Πρύτανη. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθώς και στον ιστότοπο του Ιδρύματος. Μπορεί να αναθεωρείται μετά την παρέλευση τουλάχιστον δύο ετών από την πρώτη εφαρμογή του, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση έξι ετών. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ε.Μ.Π. ακολουθεί τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.). Διαθέτει ως κύριο συντονιστικό όργανο την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΙ.ΔΙ.Π.) η οποία διαμορφώνει κριτήρια και κατάλληλους δείκτες αξιολόγησης του Ιδρύματος. Αυτά πρέπει, αφενός να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Α.ΔΙ.Π. και αφετέρου να λαμβάνουν υπόψη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των γνωστικών αντικειμένων τα οποία καλλιεργούνται στο Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας περιλαμβάνει συστηματική και στοχευμένη συλλογή στοιχείων για το παραγόμενο έργο στο Ίδρυμα. Μέσω της επεξεργασίας αυτών καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της λειτουργίας του καθώς και η ανάληψη διορθωτικών δράσεων για την επίτευξη της επιθυμητής φυσιογνωμίας του Ιδρύματος, με βάση τους στρατηγικούς στόχους και τις πολιτικές που έχουν καθορίσει τα αρμόδια, σύμφωνα με την νομοθεσία, όργανα. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ε.Μ.Π. απαιτείται: α) να είναι απλό ως προς την δομή του, ευέλικτο και διαφανές, β) να διατηρεί κατά το δυνατόν

2 εποικοδομητική, και όχι ανασταλτική, σχέση προς το ακαδημαϊκό έργο και να σέβεται την ακαδημαϊκή ελευθερία, γ) να μην αποθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτομικών τρόπων διδασκαλίας και έρευνας, και δ) να αξιολογείται ως προς την αποτελεσματικότητά του σε τακτά διαστήματα ώστε να μην εκφυλιστεί σε μια άνευ ουσίας γραφειοκρατική διαδικασία. Κατά συνέπεια, πρέπει: i. Η εύρυθμη λειτουργία του να αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης. ii. Να λαμβάνει πλήρως υπόψη τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Ιδρύματος και τις απαιτήσεις που είναι συνυφασμένες με την ανάπτυξη υψηλής στάθμης ερευνητικού έργου κατά τα διεθνή πρότυπα. iii. Να αποτελεί το οργανωτικό πλαίσιο για την αποτελεσματική λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. σύμφωνα με τις οδηγίες της Α.ΔΙ.Π.. iv. Να αποτελεί ουσιαστικό μέσο για την αξιολόγηση της επίτευξης των στρατηγικών στόχων των Ιδρύματος. v. Να περιλαμβάνει δείκτες αξιολόγησης που να αναδεικνύουν αδυναμίες και κατευθύνσεις βελτίωσης. vi. Να επικεντρώνεται κυρίως στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων παρά στις διαδικασίες επίτευξής τους. vii. Να διευκολύνει την ενεργό συμμετοχή όλων των αποδεκτών των υπηρεσιών του Ε.Μ.Π. στην αξιολόγησή των. Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας του Ε.Μ.Π. συνίσταται από: i. τις οργανωτικές δομές και τις διαδικασίες για τον συνεχή έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων από το ΕΜΠ υπηρεσιών, ii. τις αρχές, τα κριτήρια και τους δείκτες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, καθώς και της πιστοποίησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των διοικητικών υπηρεσιών, iii. την ηλεκτρονική υποδομή (πληροφοριακό σύστημα) για την υποστήριξη των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και πιστοποίησης του Ε.Μ.Π., iv. τις διαδικασίες αξιολόγησης και συνεχούς βελτίωσης του ίδιου του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Οι οργανωτικές δομές του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΜΠ είναι (Διάγραμμα 1): i. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) ii. Γραφείο υποστήριξης ΜΟ.ΔΙ.Π. (δες Κεφάλαιο ΧΧ, άρθρο ΥΥ του παρόντος) iii. Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) της κάθε Σχολής iv. Γραφεία στήριξης Διασφάλισης Ποιότητας σε κάθε Σχολή και σε κάθε Γενική Διεύθυνση του Ιδρύματος (δες Κεφάλαιο ΧΧ, άρθρο ΥΥ του παρόντος) v. Τμήμα Οργάνωσης, Μεθόδων και Ποιότητας, και Γραφείο Πληροφοριακών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης της ΜΟ.ΔΙ.Π., της Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων (δες Κεφάλαιο ΧΧ, άρθρο ΥΥ του παρόντος)

3 Διάγραμμα 1 Άρθρο Η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο όλων των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας εντός του Ιδρύματος. Διευθύνει τη διενέργεια εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων Σχολών, προγραμμάτων σπουδών, διοικητικών υπηρεσιών και του Ιδρύματος συνολικά. Είναι υπεύθυνη προς το Συμβούλιο Ιδρύματος και προς την Α.ΔΙ.Π. για την ικανοποιητική λειτουργία του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. Εξάγει συμπεράσματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και διαδικασιών που εφαρμόζονται στο Ίδρυμα και υλοποιεί πρωτοβουλίες για τη συνεχή βελτίωση λειτουργίας και απόδοσης του Συστήματος, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, ιδίως εκείνες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης, και τις αρχές και κατευθύνσεις της Α.ΔΙ.Π. α) Συγκρότηση ΜΟ.ΔΙ.Π. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. συγκροτείται με απόφαση του Συμβουλίου του ιδρύματος και αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν από τους αναπληρωτές του, όπως ο ίδιος ορίζει, ως πρόεδρο, πέντε καθηγητές με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας, έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του Ν. 4009/2011 με δικαίωμα ψήφου όταν συζητούνται θέματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, ως μέλη. Η θητεία των μελών της ΜΟ.ΔΙ.Π. είναι τετραετής.

4 Το Συμβούλιο ορίζει επίσης αναπληρωματικά μέλη των καθηγητών, και εξασφαλίζει την κατά το δυνατόν εκπροσώπηση στη ΜΟ.ΔΙ.Π. καθηγητών από όλες τις Σχολές του Ιδρύματος. Τα μέλη της ΜΟ.ΔΙ.Π. δύνανται να εκλέγουν αναπληρωτή πρόεδρο, έναν από τους καθηγητές μέλη της. β) Αρμοδιότητες Η ΜΟ.ΔΙ.Π. αποτελεί το αρμόδιο όργανο ιδίως για: i. την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των απαραίτητων διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του ΕΜΠ, ii. την οργάνωση, λειτουργία και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του Ε.Μ.Π., iii. τον συντονισμό και την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων και των λοιπών υπηρεσιών του ιδρύματος, iv. την υποστήριξη των διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών και του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος. Με βάση τα ανωτέρω, η λειτουργία της ΜΟ.ΔΙ.Π. εξειδικεύεται στις παρακάτω τουλάχιστον δράσεις: i. Συντονίζει όλες τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Σχολών του ΕΜΠ. ii. Συνεργάζεται με την Α.ΔΙ.Π. για την αποτελεσματική διενέργεια των εσωτερικών και των εξωτερικών αξιολογήσεων. iii. Έχει την ευθύνη για τη συστηματική παρακολούθηση και δημοσιοποίηση στον ιστότοπο του Ιδρύματος των σχετικών με την αξιολόγηση των μονάδων του διαδικασιών και των αποτελεσμάτων τους. iv. Επιβλέπει τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης όλων των δεδομένων που αφορούν την αξιολόγηση. v. Με βάση τις επί μέρους Ετήσιες Εσωτερικές Εκθέσεις λειτουργίας των Σχολών και των υπηρεσιών του ΕΜΠ, συντάσσει κάθε διετία και υποβάλλει στο Συμβούλιο του Ιδρύματος την αντίστοιχη Εσωτερική Έκθεση του Ιδρύματος, και ανά τετραετία την αντίστοιχη έκθεση που υποβάλλει στην Α.ΔΙ.Π. vi. Μεριμνά για την ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών που εμπλέκονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας καθώς και του προσωπικού του Ε.Μ.Π. σε θέματα διασφάλισης ποιότητας. Άρθρο Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) α) Συγκρότηση Σε κάθε Σχολή του Ιδρύματος συγκροτείται Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.), με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η ΟΜ.Ε.Α. αποτελείται από τον

5 Κοσμήτορα της Σχολής, ο οποίος και προεδρεύει, και τρεις (3) καθηγητές με διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό έργο και κατά προτίμηση με εμπειρία σε διαδικασίες διασφάλισης της ποιότητας. β) Αρμοδιότητες Η ΟΜ.Ε.Α. είναι αρμόδια ιδίως για: i. τη διεξαγωγή, σε συνεργασία με την ΜΟ.ΔΙ.Π., της Εσωτερικής Αξιολόγησης στην οικεία Σχολή, ii. τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων και την ενημέρωση των οργάνων και των Μελών της Σχολής για τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα του διαλόγου με τους διδάσκοντες και τους φοιτητές, iii. τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολής, iv. την οργάνωση της εξωτερικής αξιολόγησης της Σχολής, και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στα μέλη της. Άρθρο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΜΟ.ΔΙ.Π. Ε.Μ.Π. υποστηρίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας στο Ε.Μ.Π., συμβάλλοντας στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των απαραίτητων στοιχείων. Η αρχιτεκτονική του Συστήματος είναι κατανεμημένη, ώστε τα τμήματα λογισμικού από τα οποία αποτελείται να μπορούν να υλοποιούνται και να συντηρούνται αυτόνομα, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. Συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική του Πληροφοριακού Συστήματος οργανώνεται σε τρία επίπεδα (διεπαφής, επεξεργασίας και δεδομένων), ως εξής: Στο ανώτερο επίπεδο περιλαμβάνονται οι διεπαφές αλληλεπίδρασης μεταξύ χρηστών και Πληροφοριακού Συστήματος. Χρησιμοποιείται από τους τελικούς χρήστες για την εισαγωγή νέων στοιχείων και για την επεξεργασία και ενημέρωση υπαρχόντων. Χρησιμοποιείται επίσης για την προβολή προς αυτούς των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την ανάλυση και επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων. Περιλαμβάνεται βασικός έλεγχος ορθότητας των δεδομένων πριν από την αποθήκευσή τους. Οι διεπαφές, ανάλογα με την εξυπηρετούμενη εφαρμογή, πρέπει να είναι εύχρηστες, προσβάσιμες από διαφορετικά σημεία και από ποικιλία τερματικών συσκευών, καθώς και εύκολα ενημερώσιμες. Στο ενδιάμεσο επίπεδο πραγματοποιείται η επεξεργασία των δεδομένων, με βάση στατιστική ανάλυση ή συνδυαστική επεξεργασία τους, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα νέα στοιχεία που προκύπτουν παρουσιάζονται μέσω του επιπέδου διεπαφής και λαμβάνονται υπόψη για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή πολιτικών με γνώμονα τη βελτίωση ποιότητας.

6 Στο κατώτερο επίπεδο βρίσκονται οι βάσεις δεδομένων, καθώς και οι σχετικοί μηχανισμοί επικοινωνίας, συγχρονισμού και ασφαλείας. Οι βάσεις δεδομένων διατηρούν όλα τα δεδομένα που είναι χρήσιμα για τη ΜΟ.ΔΙ.Π. Ε.Μ.Π και αξιοποιούνται από τα υπερκείμενα επίπεδα του Πληροφοριακού Συστήματος. Συγκεκριμένα, το επίπεδο δεδομένων περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 1) το οργανόγραμμα διοικητικών υπηρεσιών, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τη δομή των διοικητικών υπηρεσιών, τον ιεραρχικό καταμερισμό της εργασίας, καθώς και στοιχεία βιογραφικού του προσωπικού, 2) τα αναλυτικά στοιχεία τεκμηρίωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού όπως διδακτικές, ερευνητικές, και λοιπές δραστηριότητές τους, καθώς και τις ερευνητικές υποδομές του Ιδρύματος, 3) τα στοιχεία μαθημάτων των Σχολών του ΕΜΠ, 4) ένα υποσύνολο της βάσης φοιτητολογίου που περιέχει στοιχεία σχετικά με την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, χωρίς να περιλαμβάνει προσωπικά δεδομένα των φοιτητών, και 5) τις καταγεγραμμένες απαντήσεις στα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια αξιολόγησης, που περιέχουν τα στοιχεία ικανοποίησης των φοιτητών του Ιδρύματος σχετικά με τα μαθήματα και τους διδάσκοντες. 5.7 Διαφάνεια Το Ίδρυμα λειτουργεί με σεβασμό στην Αρχή της Διαφάνειας και αναλαμβάνει σχετικές δράσεις μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι παρακάτω: α) Διαφάνεια σε επίπεδο Ιδρύματος Το Ίδρυμα παρέχει στον διαδικτυακό του τόπο πληροφορίες που αφορούν τα διοικητικά όργανα και τις αποφάσεις τους, τα θέματα οργάνωσης σπουδών, τους οικονομικούς πόρους και τη διαχείρισή τους, το ανθρώπινο δυναμικό του, την υλικοτεχνική υποδομή, το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών και κάθε άλλο θέμα που αφορά στη δραστηριότητα του στο πλαίσιο της αποστολής του. Στον διαδικτυακό τόπο του ΕΜΠ δημοσιοποιούνται επίσης: i. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Ιδρύματος. ii. Ο ετήσιος απολογισμός των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, που καταρτίζει ο Πρύτανης και εγκρίνει του Συμβούλιο. iii. Η έκθεση πεπραγμένων του Συμβουλίου του Ιδρύματος, που συνάσσεται κάθε δύο έτη. Ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Ιδρύματος τηρείται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα αλλά εκτενής και κατατοπιστική πληροφόρηση για όλες τις δραστηριότητες του Ιδρύματος τηρείται επίσης και στην αγγλική γλώσσα. β) Οι Σχολές ΟΙ Σχολές παρέχουν στον διαδικτυακό τους τόπο πληροφόρηση σχετικά με τα διοικητικά τους όργανα και τις διοικητικές πράξεις τους, τα προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, τον κατάλογο των υπηρετούντων καθηγητών, το επικουρικό διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και

7 στοιχεία αναφορικά με προκηρύξεις νέων θέσεων καθώς παρεχόμενων υπηρεσιών. και το σύνολο των Ο απολογισμός πεπραγμένων της Κοσμητείας δημοσιεύεται μετά το τέλος της θητείας της. Στοιχεία από τις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης των Σχολών, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν σε συγκεντρωτικά ποιοτικά στοιχεία του επιτελούμενου εκπαιδευτικού έργου, τα λαμβανόμενα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητάς του καθώς και οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγησης δημοσιοποιούνται με τον πλέον πρόσφορο τρόπο. γ) Οι Τομείς Οι Τομείς διατηρούν στο διαδικτυακό τους τόπο στοιχεία όλων των διαλαμβανομένων δραστηριοτήτων τους (σεμινάρια, διαλέξεις, προκηρύξεις), βιογραφικά σημειώματα των καθηγητών που περιέχουν στοιχεία για τις σπουδές, την επιστημονική εμπειρία, το ερευνητικό έργο και τις κυριότερες επιστημονικές δημοσιεύσεις με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. δ) Οι διδάσκοντες Οι διδάσκοντες διατηρούν και ενημερώνουν στο διαδικτυακό τόπο ιστοσελίδα, όπου περιγράφονται οι ημέρες και ώρες διδασκαλίας και υποδοχής των φοιτητών, για τα μαθήματα για τα οποία έχουν την ευθύνη το «Φύλλο Ταυτότητας Μαθήματος» στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία για τους στόχους και περιγραφή του περιεχομένου, τα προτεινόμενα συγγράμματα, στοιχεία για την εκπαιδευτική διαδικασία και τον τρόπο βαθμολόγησης και οποιαδήποτε άλλη συναφή με το μάθημα πληροφόρηση.

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ 1. Ο παρών Κανονισμός καθορίζει την αποστολή του ΕΕΥΕΜ, στο πλαίσιο που καθορίζεται από το άρθρο 7 του νόμου 2552/97, ορίζει την οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ Φύλλου 1340 16 Οκτωβρίου 2002 Όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις : α) ΥΑ Φ.353.1/1/4517/Δ1/ 17-1-2003-(ΦΕΚ 64/Β/24-1-2003) β)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ.. ΘΕΜΑ: Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Επιχειρήσεων και σχετικές αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Πρωτοβάθμιο Εϋνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ. Υ.), Αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και Λοιπές Διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ιε) ΥΑ 9352/2003 (ΦΕΚ Β 127) Τροποποίηση των Η/9069/2000 και 31232/Η/2002 αποφάσεων του Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ιστ) ΥΑ ΣΤ5/1509/2004 (ΦΕΚ Β 14) Οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Δικτυακής

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Β Ο Υ Λ Η Σ (ΜΕΡΟΣ Β - ΦΕΚ 51/Α/10-4-1997) ΑΤΥΠΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που έγιναν μεταγενέστερα με αποφάσεις της Ολομέλειας και των Προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθελοντισμός και ανεξάρτητες μη κερδοσκοπικές και κοινωφελείς οργανώσεις Ορισμοί και κατηγορίες τρίτου τομέα, ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Τρίτου Τομέα, οργάνωση της κοινωνίας πολιτών, εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258 8 Δεκεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διεύθυνση: Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Τηλέφωνο Τμήματος: +30-210-8203314-6

Διαβάστε περισσότερα

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά

Η Αυτοαξιολόγηση. με μια ματιά ΥΠΑΙΘ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αυτοαξιολόγηση με μια ματιά Οκτώβριος 2013 2 Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Εγκρίθηκε από την Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος 28 Σεπτεμβρίου 2011 Προοίμιο Το όραμα του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος ( 1 ) «Το Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα

Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση. Άρθρο 1. Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση Άρθρο 1 Σύσταση- Σκοπός- Επωνυμία Έδρα 1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου για την ελληνική ραδιοφωνία, διαδίκτυο (ίντερνετ) και τηλεόραση που

Διαβάστε περισσότερα