Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας Νόμος του ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ερμηνεία. 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: Αρχηγός σημαίνει τον Αρχηγό της Αστυνομίας ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σημαίνει το γραφείο το οποίο λειτουργεί δυνάμει άδειας που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ιδιώτης φύλακας σημαίνει πρόσωπο στο οποίο έχει εκδοθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και περιλαμβάνει τον τεχνικό συστημάτων ασφάλειας ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας σημαίνει τις υπηρεσίες που παρέχονται δυνάμει του άρθρου 20 Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας σημαίνει το μητρώο που τηρεί ο Αρχηγός δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 3. Μητρώο Εγγραφής Φυλάκων σημαίνει το μητρώο που τηρεί ο Αρχηγός δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 3.

2 2 υπεύθυνος γραφείου σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που έχει τη διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και το οποίο ορίζεται από το πρόσωπο επ ονόματι του οποίου εκδόθηκε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. υπηρεσίες ασφάλειας σημαίνει τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 και παρέχονται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή από ιδιώτη φύλακα Υπουργός σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. φύλακας σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10 και πληρεί τα προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Μητρώα. 3.- (1) Ο Αρχηγός τηρεί Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, στο οποίο καταχωρεί το όνομα κάθε ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία κρίνει ότι είναι αναγκαίο ή σκόπιμο να καταχωρούνται σ αυτό. (2) Ο Αρχηγός τηρεί Μητρώο Εγγραφής Φυλάκων, στο οποίο καταχωρεί το όνομα κάθε ιδιώτη φύλακα και κάθε φύλακα καθώς και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία, τα οποία κρίνει αναγκαίο ή σκόπιμο να καταχωρούνται σ αυτό. (3) Ο υπεύθυνος ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, όπως και το πρόσωπο επ ονόματι του οποίου εκδόθηκε η άδεια, υποχρεούνται να παρέχουν στον Αρχηγό όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου.

3 3 Υπηρεσίες ασφάλειας. 4.- (1) Το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δύναται να παρέχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες ασφάλειας, οι οποίες δεν παρέχονται δυνάμει νόμου κατ αποκλειστικότητα από κρατικούς οργανισμούς, τμήματα ή υπηρεσίες. (2) Οι υπηρεσίες ασφάλειας που αναφέρονται στο εδάφιο (1) αφορούν οποιανδήποτε από τις πιο κάτω δραστηριότητες: (α) επιτήρηση, προστασία ή φύλαξη κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή εγκαταστάσεων (β) προστασία φυσικών προσώπων (γ) προστασία για ομαλή διεξαγωγή θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών ή αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων (δ) ασφαλή μεταφορά και φύλαξη χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων (ε) εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων ασφάλειας, συναγερμού, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, πυρόσβεσης, κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, αντικλοπής και προστασίας εμπορευμάτων (στ) εγκατάσταση και διαχείριση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού (ζ) έλεγχο επιβατών και αποσκευών στους χώρους των αεροδρομίων και λιμένων με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (η) εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρονικής και φυσικής ασφάλειας (θ) έλεγχο ή ρύθμιση της διακίνησης του κοινού με τη χρήση οχημάτων ή άλλων μέσων σε ιδιωτική περιουσία ή απαγορευμένη για είσοδο στο ευρύ κοινό περιοχή, με σκοπό την προστασία της εν λόγω περιουσίας ή περιοχής

4 4 (ι) παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας (ια) παροχή διευκολύνσεων ασφαλούς φύλαξης κινητής περιουσίας (ιβ) διάθεση θωρακισμένων οχημάτων για τη μεταφορά χρημάτων ή άλλων αντικειμένων (ιγ) οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που ο Υπουργός δύναται να καθορίσει με Διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (3) Ιδιώτης φύλακας δύναται να παρέχει υπηρεσίες μόνο αναφορικά με οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (δ), και (θ) του εδαφίου (2). (4) Ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας παρέχονται από ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας τα οποία έχουν εξασφαλίσει ειδική άδεια για παροχή των υπηρεσιών αυτών και αφορούν οποιανδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 20. Κατηγορίες ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 5. Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: (α) γραφεία που παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, καλούμενα ως ιδιωτικά γραφεία παροχής γενικών υπηρεσιών ασφάλειας. (β) γραφεία που παρέχουν ορισμένες μόνο από τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, καλούμενα ως ιδιωτικά γραφεία παροχής ειδικών υπηρεσιών ασφάλειας. και

5 5 (γ) γραφεία που παρέχουν μόνο ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας, δυνάμει του άρθρου 20, καλούμενα ως ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών έρευνας. ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΗ ΦΥΛΑΚΑ Αίτηση για άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ιδιώτη φύλακα. 6.- (1) Κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του ιδιώτη φύλακα οφείλει να υποβάλει στον Αρχηγό αίτηση, καταβάλλοντας το καθοριζόμενο τέλος, για να του χορηγηθεί άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα. (2) Η αίτηση για άδεια δυνάμει του εδαφίου (1) υποβάλλεται σύμφωνα με τον τύπο που καθορίζει ο Αρχηγός και περιλαμβάνει: (α) όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμό ταυτότητας, αριθμό τηλεφώνου, προσόντα και πείρα του αιτητή (β) ιατρικό πιστοποιητικό σχετικά με τη γενική κατάσταση της υγείας του αιτητή (γ) κατά πόσο ο αιτητής θα προσφέρει τις υπηρεσίες του ως αυτοεργοδοτούμενος ή κατά πόσο θα εργοδοτείται από ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και στην περίπτωση αυτή υποβάλλει πλήρη στοιχεία σχετικά με το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο οποίο θα εργοδοτηθεί (δ) απαρίθμηση των δραστηριοτήτων που θα προσφέρει (ε) οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία που ο Αρχηγός δυνατό να απαιτήσει. Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα. 7. (1) Ουδεμία άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα χορηγείται από τον Αρχηγό σε πρόσωπο το οποίο -

6 6 (α) δεν έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του και, σε περίπτωση άρρενα, δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις 70 του του (Ι) του (β) έχει καταδικαστεί στη Κύπρο ή στο εξωτερικό για οποιοδήποτε από τα πιο κάτω αδικήματα και δεν έχει αποκατασταθεί δυνάμει του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου: (ι) ανθρωποκτονία, βιασμό, φόνο εκ προμελέτης ή απόπειρα φόνου. (ιι) εμπρησμό, απόπειρα καταστροφής περιουσίας με εκρηκτικές ύλες. Κεφ του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (Ι) του (ιιι) εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, αποθήκευση ή μεταφορά εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 4 του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου, εξαιρουμένης της κατοχής φυσιγγίων πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Δ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου. (ιv) παράνομη εισαγωγή, απόκτηση, κατοχή, χρήση πυροβόλου όπλου της Κατηγορίας Α, Β ή Γ του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου. (v) επίθεση με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. 29 του του (Ι) του (Ι) του (Ι) του 2001 (vi) παράνομη κατοχή ή κατοχή με σκοπό την προμήθεια ελεγχόμενων φαρμάκων ή ψυχοτρόπων ουσιών, σύμφωνα με τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο.

7 7 91(Ι) του (Ι) του (vii) αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα. (γ) έχει απολυθεί από τη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή την Αστυνομία ή το Στρατό της Δημοκρατίας ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, για πειθαρχικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας (δ) κατέχει θέση στη Δημόσια ή Εκπαιδευτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή στην Αστυνομία ή στο Στρατό της Δημοκρατίας ή είναι υπάλληλος σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. (ε) είναι χρήστης οποιωνδήποτε ναρκωτικών φαρμάκων ή άλλων ψυχοτρόπων ουσιών. (στ) πάσχει από οποιαδήποτε ψυχική αναπηρία που πιστοποιείται από ιατρικό συμβούλιο (ζ) είναι κατασκευαστής ή έμπορος όπλων και πυρομαχικών ή εκρηκτικών υλών. (η) κρίθηκε από τον Αρχηγό ότι δεν είναι κατάλληλο πρόσωπο να ασκήσει το επάγγελμα ιδιώτη φύλακα. (2) Ο Αρχηγός δύναται, πριν τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα, να απαιτήσει από τον αιτητή να επιτύχει σε γραπτή ή προφορική εξέταση. (3) Ο Αρχηγός εκδίδει την άδεια άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα αφού καταβληθεί από τον αιτητή το καθοριζόμενο τέλος. Άσκηση επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα. 8. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ασκεί το επάγγελμα ιδιώτη φύλακα, εκτός αν είναι κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

8 8 ΜΕΡΟΣ ΙV ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Αίτηση για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 9. (1) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο προτίθεται να ιδρύσει ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, οφείλει να υποβάλει στον Αρχηγό αίτηση, καταβάλλοντας το καθοριζόμενο τέλος, για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τέτοιου γραφείου και να καταβάλει το καθοριζόμενο τέλος. (2) Η αίτηση για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποβάλλεται σύμφωνα με τον καθορισμένο από τον Αρχηγό τύπο, περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3) και συνοδεύεται από τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία. (3) Οι πληροφορίες που απαιτείται να περιέχονται στην αίτηση είναι: (α) Το πλήρες όνομα του υπεύθυνου γραφείου, η διεύθυνση, τα ακαδημαϊκά του προσόντα και οι προηγούμενες ασχολίες ή δραστηριότητές του (β) στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από συνεταιρισμό, δηλώνονται τα ονόματα, οι διευθύνσεις, τα ακαδημαϊκά προσόντα και οι προηγούμενες ασχολίες και δραστηριότητες των συνεταίρων και σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εταιρεία, δηλώνονται τα εν λόγω στοιχεία των διοικητικών συμβούλων, των διευθυντών, του γραμματέως και των μετόχων της εταιρείας (γ) η ονομασία και η διεύθυνση του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας (δ) την κατηγορία του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σύμφωνα με το άρθρο 5, και, στην περίπτωση που

9 9 η αίτηση αφορά έκδοση άδειας ιδιωτικού γραφείου παροχής ειδικών υπηρεσιών ασφάλειας, την αναφορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών που θα παρέχει (ε) δήλωση του αιτητή ότι δεν έχει οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον ή ανάμιξη σε επιχείρηση, προς την οποία θα παρέχονται υπηρεσίες ασφάλειας, και ότι δε θα αναλάβει την παροχή τέτοιας υπηρεσίας σε επιχείρηση ή οργανισμό που στο μέλλον δυνατό να αποκτήσει συμφέρον, εφόσον η παροχή τέτοιων υπηρεσιών θα συγκρούεται με τις δραστηριότητες της επιχείρησης ή του οργανισμού προς τον οποίο θα παρασχεθούν υπηρεσίες ασφάλειας (στ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία την οποία ο Αρχηγός δυνατό να απαιτήσει. Εργοδοτούμενοι σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 10. (1) Απαγορεύεται σε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας να εργοδοτεί ως φύλακα, πρόσωπο για εκτέλεση οποιασδήποτε από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 4, εκτός αν το πρόσωπο αυτό πληρεί τα προσόντα που αναφέρονται στο άρθρο 7. (2) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποβάλλει κάθε χρόνο στον Αρχηγό κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων που εργοδοτεί ως φύλακες: Νοείται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους μέχρι την υποβολή νέου καταλόγου επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τον υποβληθέντα κατάλογο, το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ενημερώνει γραπτώς τον Αρχηγό. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. 11. (1) Ουδεμία άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας χορηγείται σε συνεταιρισμό ή εταιρεία, αν οι εταίροι του συνεταιρισμού ή οι διοικητικοί σύμβουλοι, οι διευθυντές, ο γραμματέας και οι μέτοχοι της εταιρείας, ανάλογα με την περίπτωση, δεν πληρούν τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου:

10 10 Νοείται ότι, τα πιο πάνω στοιχεία καταχωρούνται στο Μητρώο Εγγραφής Ιδιωτικών Γραφείων Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας. (2) Ο Αρχηγός ενημερώνεται πριν από κάθε περίπτωση αντικατάστασης ή διορισμού νέου διοικητικού συμβούλου ή διευθυντή ή γραμματέα ή αλλαγής στους μετόχους εταιρείας ή στους εταίρους του συνεταιρισμού και, σε περίπτωση που δεν ικανοποιείται ότι το νέο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οι μετόχοι, ο διευθυντής, ο γραμματέας πληρούν τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7, γνωστοποιεί εντός δεκαπέντε ημερών την απόφαση του: Νοείται ότι, στην περίπτωση που με την αντικατάσταση ή το διορισμό ή την αλλαγή ορίζεται νομικό πρόσωπο, ο Αρχηγός ικανοποιείται ότι ο διευθυντής, ο γραμματέας και οι μέτοχοι αυτού ικανοποιούν τις απαιτήσεις του εδαφίου (1) του άρθρου 7. (3) Ο Αρχηγός δύναται, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, δεόντως αιτιολογημένους, να αρνηθεί την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. (4) Ο Αρχηγός εκδίδει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, αφού καταβληθεί το καθοριζόμενο τέλος. ΜΕΡΟΣ V ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ιεραρχική προσφυγή. 12. (1) Σε περίπτωση που ο Αρχηγός απορρίπτει εν όλω ή εν μέρει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 6, ή σε περίπτωση που απορρίπτει αίτηση που υποβάλλεται δυνάμει του άρθρου 9, ή σε περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης της άδειας δυνάμει του άρθρου 13, ειδοποιεί γραπτώς τον αιτητή ή το πρόσωπο του οποίου η άδεια ανακλήθηκε ή δεν ανανεώθηκε για την απόφασή του, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασής του. (2) Η ειδοποίηση αποστέλλεται στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση ως διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτητή ή στην τελευταία γνωστή διεύθυνση αλληλογραφίας του προσώπου του

11 11 οποίου η άδεια ανακλήθηκε ή δεν ανανεώθηκε. (3) Πρόσωπο του οποίου η αίτηση έχει απορριφθεί εν όλω ή εν μέρει ή του οποίου η άδεια δεν έχει ανανεωθεί ή έχει ανακληθεί δυνάμει του άρθρου 13, δύναται, εντός τριάντα ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης σ αυτό της ειδοποίησης, να υποβάλει στον Υπουργό ιεραρχική προσφυγή κατά της απόφασης του Αρχηγού εκθέτοντας τους λόγους που την υποστηρίζουν. (4) Στην αναφερόμενη στο εδάφιο (1) ειδοποίηση πρέπει να αναφέρεται το δικαίωμα του αιτητή ή του προσώπου του οποίου η άδεια ανακλήθηκε ή δεν ανανεώθηκε να ασκήσει κατά της απόφασης του Αρχηγού ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό, εντός τριάντα ημερών από της ημερομηνίας κοινοποίησης σε αυτόν της ειδοποίησης. (5) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή εντός τριάντα ημερών από της υποβολής της, και δύναται να ακούσει τον ιεραρχικώς προσφεύγοντα ή οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα, αν κρίνει τούτο σκόπιμο: Νοείται ότι, μέχρι της τελικής απόφασης του Υπουργού επί της ιεραρχικής προσφυγής, η ανακληθείσα ή μη ανανεωθείσα άδεια συνεχίζει να υφίσταται. Διάρκεια της ισχύος της άδειας. 13. (1) Η άδεια που χορηγείται σε ιδιώτη φύλακα ισχύει για περίοδο πέντε ετών από της εκδόσεώς της, δύναται δε να ανανεώνεται ανά πενταετία με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους. (2) Η άδεια που χορηγείται για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ισχύει για περίοδο ενός έτους από της εκδόσεώς της και ανανεώνεται ετησίως με την καταβολή του καθοριζόμενου τέλους. (3) Η άδεια που χορηγείται σε ιδιώτη φύλακα ή για την ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας δύναται να ανακληθεί από τον Αρχηγό οποτεδήποτε παύσει να

12 12 υφίσταται οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε ή το πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε η άδεια παραβεί οποιοδήποτε όρο που επιβλήθηκε κατά τη χορήγησή της ή το ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας παραλείψει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 11 ή η ανάκληση δικαιολογείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεόντως αιτιολογημένους. Στοιχεία αναγνώρισης φυλάκων (1) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που εργοδοτούν φύλακες εφοδιάζουν αυτούς με ειδικό δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, ειδικό διακριτικό σήμα και ειδική στολή και τα οποία οι φύλακες υποχρεούνται να φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. (2) Στο δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας απεικονίζεται ο φύλακας και αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός που χορηγείται σε κάθε φύλακα και η ονομασία του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στο οποίο εργοδοτείται. (3) Κάθε ιδιώτης φύλακας υποχρεούται να φέρει δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας στο οποίο απεικονίζεται ο ίδιος και αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα και το πατρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης και ο αριθμός που χορηγήθηκε με την άδεια. (4) Ο Αρχηγός εκδίδει το δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας και καθορίζει το διακριτικό σήμα και την ειδική στολή, αφού προηγουμένως ακούσει τις απόψεις του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας. Στολή. 15. Κάθε φύλακας φέρει στολή εγκεκριμένη από τον Αρχηγό, η οποία διαφέρει από τις στολές της Αστυνομίας, του Στρατού της Δημοκρατίας και της Εθνικής Φρουράς, τόσο στο σχέδιο όσο και στο χρώμα και τα άλλα διακριτικά. Εκπαίδευση. 16. (1) Η παροχή ειδικής εκπαίδευσης από οποιοδήποτε πρόσωπο, σχολή, κολλέγιο ή άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα επιτρέπεται μόνο, αφού το πρόγραμμα της ειδικής αυτής εκπαίδευσης τύχει της έγκρισης του Αρχηγού.

13 13 (2) Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύουν κατάλληλα τους φύλακες ή το προσωπικό που απασχολούν, ανάλογα με τα καθήκοντα που τους ανατίθενται: Αρχηγό. Νοείται ότι, το πρόγραμμα της εκπαίδευσης εγκρίνεται από τον (3) Μέλος της Αστυνομίας εξουσιοδοτημένο εγγράφως από τον Αρχηγό δύναται να παρευρίσκεται και να παρακολουθεί τα προγράμματα εκπαίδευσης που διεξάγονται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2). Εποπτεία και έλεγχος. 17. Τα ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και οι φύλακες που εργοδοτούνται σ αυτά, καθώς και οι ιδιώτες φύλακες, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους υπόκεινται στην εποπτεία και έλεγχο του Αστυνομικού Διευθυντή της Επαρχίας εντός της οποίας τις ασκούν, υποχρεούνται όπως συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του και, σε περίπτωση ανάγκης, παρέχουν τη συνδρομή τους σ αυτόν, εφόσον τους ζητηθεί. Οπλοφορία (1) Απαγορεύεται σε φύλακα ή ιδιώτη φύλακα η κατοχή ή η χρήση ή η απόκτηση ή η μεταφορά πιστολιού ή περιστρόφου ή εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών, χωρίς την άδεια που χορηγείται δυνάμει του περί Πυροβόλων και Μη Πυροβόλων Όπλων Νόμου και του περί Εκρηκτικών Υλών Νόμου. (2) Απαγορεύεται σε φύλακα ή ιδιώτη φύλακα η κατοχή ή η μεταφορά επιθετικού όπλου χωρίς την έγκριση του Αρχηγού. (3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των νόμων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), ο Αρχηγός δύναται να εκδώσει άδεια για κατοχή ή μεταφορά πιστολιού ή περιστρόφου ή εκρηκτικών υλών ή πυρομαχικών, όταν στα καθήκοντα του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα περιλαμβάνεται:

14 14 (α) η φύλαξη δημόσιων κτιρίων, τραπεζών, μουσείων, οικημάτων που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας, επιχειρήσεων κοινής ωφελείας, ή άλλων μεγάλης αξίας και σπουδαιότητας επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων (β) η φρούρηση προσωπικοτήτων ή προσώπων που, κατά τη γνώμη και ύστερα από άδεια του Αρχηγού, χρήζουν προστασίας (γ) η συνοδεία οχημάτων ή άλλων μέσων μεταφοράς χρημάτων ή αντικειμένων μεγάλης αξίας. (4) Η άδεια οπλοφορίας που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (3) δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση που διαφοροποιηθούν τα καθήκοντα του φύλακα ή του ιδιώτη φύλακα που αναφέρονται σ αυτό και για τα οποία εκδόθηκε η άδεια αυτή. (5) Η χρήση του όπλου σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται, εκτός μόνο κάτω από συνθήκες αυτοάμυνας, λόγω της χρήσης πυροβόλων όπλων από άλλους. Ποικίλες υποχρεώσεις ιδιωτικών γραφείων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας,φυλάκων και ιδιωτών φυλάκων. 19. (1) Κάθε ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας υποχρεούται να: (α) περιλαμβάνει στην ονομασία του τη φράση "ιδιωτική υπηρεσία ασφάλειας" και στα έγγραφά του τον αριθμό άδειας λειτουργίας του (β) μη χρησιμοποιεί στην ονομασία, στον τίτλο, στα έγγραφα και στις διαφημίσεις γενικά, κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων του, λέξεις ή φράσεις ικανές να παραπλανήσουν το κοινό ότι αντιπροσωπεύουν δημόσια

15 15 αρχή και ιδιαίτερα την Αστυνομία, το Στρατό της Δημοκρατίας ή την Εθνική Φρουρά (γ) μεριμνά ώστε να μη χρησιμοποιούνται στα οχήματα του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή των φυλάκων σήματα ή χρωματισμοί, που καθιστούν την εξωτερική τους εμφάνιση όμοια ή παρεμφερή με εκείνη των οχημάτων ή άλλων μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται από την Αστυνομία, το Στρατό της Δημοκρατίας ή την Εθνική Φρουρά (δ) μεριμνά ώστε να μη χρησιμοποιούνται στα οχήματα του ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας ή των φυλάκων συσκευές ηχητικές ή φωτεινής προειδοποίησης, εκτός μόνο του είδους το οποίο εγκρίνει ο Αρχηγός (ε) μεριμνά ώστε οι φύλακες να μη χρησιμοποιούν ρόπαλα, εκτός από αυτά που έτυχαν της εκ των προτέρων έγκρισης του Αρχηγού και τα οποία δεν πρέπει να είναι ηλεκτροφόρα, ούτε να εκπέμπουν οποιαδήποτε στερεά, υγρά ή αέρια (στ) μεριμνά ώστε να μη θίγονται τα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα των πολιτών, και γενικά να τυγχάνουν σεβασμού τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι ατομικές ελευθερίες και τα προσωπικά δεδομένα (ζ) μεριμνά ώστε να μη χρησιμοποιούνται μέσα και μέθοδοι δυνάμενες να προκαλέσουν ζημιά, βλάβη ή ενόχληση σε τρίτους, ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών. Η χρήση ελεύθερα κινούμενων σκύλων επιτρέπεται μόνο στο εσωτερικό των φυλασσόμενων κτιρίων ή σε περίκλειστους χώρους, νοουμένου ότι δίνεται επαρκής προειδοποίηση με την τοποθέτηση σε περίοπτα σημεία προειδοποιητικών πινακίδων (η) χρησιμοποιεί για την ασφαλή μεταφορά χρημάτων, αξιών και πολύτιμων αντικειμένων όχημα με ειδική θωράκιση έναντι επιθέσεως με τη χρήση όπλων και πυρομαχικών, και

16 16 εφοδιάζει τους φύλακες στους οποίους ανατίθεται η δραστηριότητα αυτή με αλεξίσφαιρο γιλέκο και προστατευτικό κράνος (θ) γνωστοποιεί, εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών, στον Αρχηγό κάθε μεταβολή των αρχικών προϋποθέσεων χορήγησης της σχετικής άδειας. (ι) διατηρεί, στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών με φύλακες, σε λειτουργία καθημερινά και επί εικοσιτετραώρου βάσεως κεντρικό γραφείο κατάλληλα στελεχωμένο, το οποίο να μπορεί να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με την Αστυνομία σε περίπτωση άμεσης ανάγκης. (ια) παραδίδει στον Αρχηγό, όταν του ζητηθεί, οποιοδήποτε οπτικογραφημένο υλικό που προέρχεται από κλειστά συστήματα τηλεόρασης που εγκατέστησε. (2) Κάθε φύλακας, περιλαμβανομένου και του ιδιώτη φύλακα, έχει τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (δ), (ε), (στ), (ζ) και (θ) του εδαφίου (1) και, επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί σε καμιά περίπτωση τον τίτλο αστυνομικός ή άλλη ονομασία η οποία δυνατό να δημιουργεί την εντύπωση ότι είναι μέλος της Αστυνομίας και υποχρεούται να φέρει διακριτικό με τις λέξεις Φύλακας ή Ιδιώτης Φύλακας, ανάλογα με την περίπτωση. (3) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν επηρεάζουν άλλες υποχρεώσεις των γραφείων ή των φυλάκων ή των ιδιωτών φυλάκων που καθορίζονται σε άλλα άρθρα του παρόντος Νόμου. Ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας (1) Ιδιωτικά γραφεία παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και πρόσωπα, τα οποία παρέχουν ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας, υποχρεούνται να εξασφαλίσουν για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ειδική άδεια από τον Αρχηγό, ύστερα από αίτηση για άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου παροχής υπηρεσιών ασφάλειας με περιορισμό στην παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας.

17 17 (2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας σημαίνει την εξασφάλιση, συγκέντρωση, συλλογή ή παροχή σε οποιοδήποτε πρόσωπο πληροφοριών σχετιζομένων με: (α) την ταυτότητα, κινήσεις, συμπεριφορά, εντοπισμό, συναναστροφή, δεσμούς, σχέσεις, δοσοληψίες, χαρακτήρα ή ήθος προσώπου (β) το ιστορικό, παρελθόν και κατάσταση προηγούμενων δραστηριοτήτων και ενεργειών προσώπου που αποτείνεται για εργοδότηση (γ) τις έρευνες για αγνοούμενα πρόσωπα ή χαμένες περιουσίες (δ) τη ζημιά ή απώλεια περιουσίας (ε) την πρόληψη και αποκάλυψη βιομηχανικής κατασκοπείας. (3) Οι διατάξεις των άρθρων του παρόντος Νόμου, που σχετίζονται με την έκδοση, ανάκληση, αναστολή και ανανέωση αδειών, εφαρμόζονται και για τις άδειες που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου. (4) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει, για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, Κανονισμούς οι οποίοι, μεταξύ άλλων, δύνανται να καθορίζουν: (α) τα καθήκοντα και ευθύνες των προσώπων τα οποία έχουν άδεια για ιδιωτικές υπηρεσίες έρευνας (β) τα δικαιώματα στην εξασφάλιση πληροφοριών από δημόσια αρχεία (γ) τη χρήση ειδικών ανιχνευτικών συσκευών ή μεθόδων. 138(Ι) του 2001 (5) Κάθε πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες δυνάμει του παρόντος άρθρου, οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις πρόνοιες του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού

18 18 37(Ι) του Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. Ποινικά αδικήματα. 21. Πρόσωπο ή υπεύθυνος γραφείου που - (α) παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας πέραν των καθορισμένων στην άδεια υπηρεσιών. (β) ασκεί το επάγγελμα του ιδιώτη φύλακα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8. (γ) λειτουργεί ιδιωτικό γραφείο παροχής υπηρεσιών ασφάλειας χωρίς την προβλεπόμενη από το άρθρο 9 άδεια. (δ) εργοδοτεί φύλακα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 10. (ε) παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (3) του άρθρου 14 ή του άρθρου 19, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές. Σύνδεση συστημάτων συναγερμού με την Αστυνομία. 22. (1) Για τη σύνδεση συστημάτων συναγερμού με Αστυνομικό Σταθμό απαιτείται έγκριση του Αρχηγού, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου. Η εγκρινόμενη σύνδεση πραγματοποιείται με μέριμνα και δαπάνες του ενδιαφερομένου και διαρκεί για ένα έτος. Για τη συνέχιση της σύνδεσης απαιτείται νέα, κατ έτος, έγκριση, η οποία χορηγείται μετά από επανεξέταση του συνόλου των υφισταμένων συνδέσεων και των τυχόν νέων αιτήσεων σύνδεσης, σε συνδυασμό προς τις δυνατότητες και τις ανάγκες της Αστυνομίας. (2) Ο Υπουργός, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει: (α) τα κριτήρια και τη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων σύνδεσης και συνέχισης αυτής

19 19 (β) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (γ) τους Αστυνομικούς Σταθμούς υποδοχής τέτοιων συνδέσεων (δ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συνδεομένων (ε) το τέλος που καταβάλλεται για τη σύνδεση ή επανασύνδεση (στ) οποιοδήποτε άλλο θέμα επιδεχόμενο ρύθμισης για σκοπούς σύνδεσης. Καθορισμός τελών. 23. Ο Υπουργός, μετά από εισήγηση του Αρχηγού, εγκρίνει τα τέλη που προβλέπονται στο παρόντα Νόμο. Κανονισμοί. 24. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού. (2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν τον τύπο της άδειας και των άλλων εγγράφων που προβλέπονται στο παρόντα Νόμο, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 20. ΜΕΡΟΣ VI ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Μεταβατικές Διατάξεις (1) Γραφεία τα οποία, κατά το χρόνο της ημερομηνίας έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, παρέχουν υπηρεσίες ασφάλειας, θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες αυτές, νοουμένου ότι θα εξασφαλίσουν, για το σκοπό αυτό, προσωρινή άδεια από τον Αρχηγό και νοουμένου ότι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες ασφάλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Οι διατάξεις του εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των ιδιωτών φυλάκων και ιδιωτικών υπηρεσιών έρευνας.

20 20 (2) Η προσωρινή άδεια ισχύει για χρονική περίοδο έξι μηνών και εξασφαλίζεται ύστερα από αίτηση στον Αρχηγό. (3) Πριν από τη λήξη της ισχύος της προσωρινής άδειας, το γραφείο ή ο ιδιώτης φύλακας υποβάλλει αίτηση για έκδοση άδειας που χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και ο Αρχηγός δύναται κατά την κρίση του είτε να εκδώσει την αιτούμενη άδεια με όρους ή χωρίς όρους, είτε να παρατείνει την ισχύ της προσωρινής άδειας, με όρους ή χωρίς όρους για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξη μήνες. Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου. 26. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αρ. Φακ.: ΒΣΓ/ΜV

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4207, 29/5/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟ --------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 125(Ι) του 2007. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ------------------------ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1995 ΜΕΧΡΙ (Αρ.2) του 2013 41(Ι) του 1995 9(Ι) του 1997 69(Ι) του 1997 98(Ι) του 1998 68(Ι) του 2001 71(Ι) του 2003 198(Ι) του 2004 83 (I) του 2012 151(I) του 2013 166 (Ι) του 2013. ΟΙ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 2973, 5.5.95 702 Ν. 41(Ι)/95 Ο περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδιών και Ξεναγών Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4081, 7/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. ΝΟΜΟΣ ΠOΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤOΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4108, 26/1/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ Κατάταξη Άρθρων ΜΕΡΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4418, 6.12.2013 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ 156(I)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 376, 27.12.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ.

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4274, 18/3/2011. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 89(Ι) του 1996 158(Ι) του 2001 25(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4415, 29.11.2013 Ν. 140(Ι)/2013 140(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΠΕΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4055, 2/12/2005 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ----------------------------------- ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ----------------------------- 1. Συνοπτικός τίτλος 2. Ερμηνεία 3. Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ

1. O παρών Nόμοςθα αναφέρεται ως οι περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμοι του 1998 μέχρι 2011. MEPOΣ I EIΣAΓΩΓIKEΣ ΔIATAΞEIΣ O περί Pαδιοφωνικών και Tηλεοπτικών Σταθμών Nόμος του 1998 εκδίδεται με δημοσίευση στην Eπίσημη Eφημερίδα της Kυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Aριθμός 7 (I) του 1998 NOMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4411, 1.11.2013 Ν. 130(Ι)/2013 130(Ι)/2013 Ο ΠΕΡΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L88, 4.4.2011, σ. 5. Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4005, 16/6/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 42, 23.02.1970, σ. 1. L337, 13.11.2004, σ.13. «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια- Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4512, 22.5.2015 886 Ν. 73(Ι)/2015 Ο περί Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμος του 2015 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ν. 20(Ι)2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι Ν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3792 της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ΜΕΡΟΣ Ι ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4099, 29/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3960, 25/2/2005 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς συμμόρφωσης με δεσμευτική νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 EΩΣ 2005 Οδηγία δυνάµει των άρθρων 18 και 41 Η ενοποίηση αυτή είναι ανεπίσηµη. Έχει γίνει για διευκόλυνση των χρηστών και συνίσταται στην ένταξη του βασικού κειµένου της Οδηγίας και της τροποποίησής της σε ένα ενιαίο, αλλά ανεπίσηµο έγγραφο για να

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 1. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα