API: Applications Programming Interface

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "API: Applications Programming Interface"

Transcript

1 ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ» Ñ ÒØ Ñ ÒÓ ØÖ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ø Ñ ½ Ö Ø Ò Ô Ö Ø ÒØ Ñ ÒÛÒ ÒÒÓ ôòøóù ÔÖ Ñ Ø Ó ÑÓÙ Ì ÔÓ ÓÑ ÒÛÒ Ì µ (i) ÒÓÐÓØ ÑôÒ (ii)ôö Ü º Ð ØÖ Ò Ò ÖÛÔÓ ØÖ ÔÐ Ò Ø Ó Ó Ù Ø Ñ Ø ººº ½ºÈÖÛØ ÓÒØ Ø ÔÓ int double char ºººµ Ñ Ó ÔÒ ÔÓÐÙôÒÙÑ ÛÑ ØÖ Õ Ñ Ø ººº Ì ÒØ Ñ Ò ÕÖ ÑÓÔÓ Ó ÒØ ÔÛ Ö ô Ó ÔÖÛØ ÓÒØ Ø ÔÓ ÔºÕº Ò ÓÖ Ñ Ø» ÔÓØ Ð Ñ Ø Ñ ÛÒµº ¾ºË Ò ØÓ Ø ÔÓ ¹ ÒØ Ñ Ò ÔºÕºString Scannerµº ³ Ò Ð ÓÖ Ñ ÒÓÌ ÕÛÖÞ Ø ÓÑ Ò Ø Ð ØÓÙÖ ÒÕÖ Þ Ø Ò Ü ÖÓÙÑ ÔÛ Õ ÙÐÓÔÓ Ò Ì ÔÖÓ Ñ ÒÓÙÒ ØÓÒÕÖ ÑÓÔÓ ÓÙÑ encapsulationµ ØÓÙ Ô ØÓÙÙÔ ÐÓ ÔÓÙÙÔÓÐÓ ÑÓ º String Ò Ø Ö Ì ØÓJava APIº

2 API: Applications Programming Interface (x, y) V = kq/r R Απόνόμο Coulomb,τοδυναμικό Vστο (x, y) λόγωφορτίου qστο (x 0, y 0 )είναι q (x0, y0) V = kq/r, όπου Rηαπόστασητων2σημείωνκαι kη ηλεκτροστατική σταθερά. Τοδυναμικόστο (x, y)λόγωπολλαπλώνφορτίων q 1, q 2,..., q n : V = kq 1 /R 1 + kq 2 /R kq n /R n ΑνέχουμεστηδιάθεσημαςτονΤΔ Charge(δηλ.τοαρχείο Charge.class) μπορούμε να υπολογίσουμε το δυναμικό σε κάποιο σημείο αρκεί να γνωρίζουμε μόνο το API για την κλάση Charge. ½ ¼ Ç Ø Ù Ø Ò Ñ Ñ Ó ÓÔÓÙ Õ ØÓ Ó API Ø Ò Ð Charge ÒÓÑ Ñ Ø Ò Ð Ò Ô ØÖ ØÔÓØ º Ñ ÓÙÖ ÒØ Ñ Ò Ø ÔÓÙChargeº public class Å Ó Ó ÒØ Ñ ÒÓÙ Õ staticµôóùùôóðó Þ ØÓ y)º ÙÒ Ñ ØÓ(x, String tostring() Charge(double x0, double y0, double q) Å Ó Ó ÒØ Ñ ÒÓÙ Õ staticµôóùñ Ø ØÖ Ô ØÓÒØ ÔÓ double potentialat(double x, double y) Charge Ø ÔÓStringº

3 Õ Ö ÒØ Ñ ÒÛÒ Δήλωση μεταβλητών που αναφέρονται σε αντικείμενα Charge p; String s; Δημιουργία αντικειμένων με τον κατασκευαστή p = new Charge(0.0, 0.0, 13.4); s = new String("Hello, world"); Scanner input = new Scanner(System.in); Charge c1 = new Charge(0.5, 1.0, 25.2); Charge c2 = new Charge(0.0, 0.8, -5.9); Charge c3 = new Charge(0.5, 1.0, 25.2); Κλήση μεθόδων αντικειμένων double v = c1.potentialat(2.1, -2.5); 172 È Ö Ñ ÕÖ Ø Charge import java.util.*; public class Potential { public static void main(string args[]) { Scanner input = new Scanner(System.in); System.out.print("x? "); double x = input.nextdouble(); System.out.print("y? "); double y = input.nextdouble(); y); Charge c1 = new Charge(0.5, 1.0, 25.2); Charge c2 = new Charge(0.0, 0.8, -5.9); double v1 = c1.potentialat(x, double v2 = c2.potentialat(x,

4 System.out.println("V from "+c1+": "+v1); System.out.println("V from "+c2+": "+v2); System.out.println("Total V: "+(v1+v2)); ³ ÜÓ Ó ØÓ Ñ Ó(0, 0) V from charge 25.2 at (0.5,1.0): E11 V from charge -5.9 at (0.0,0.8): E10 Total potential: E11 ÔÓ Ù Ñ Ø Ð ØÛÒ Ø ÑÒ Ñ ½ program code + 1. Static μεταβλητές. Κάθε μεταβλητή που δηλώνεται static αποθηκεύεται στην αρχή της μνή- static data μης μαζί με τον κώδικα του προγράμματος. 2. Δυναμικές μεταβλητές- αντικείμενα. Ολα τα αντικείμενα που δημιουργούνται με new αποθηκεύονται σε ειδική περιοχή της μνήμης την heap. 3. Τοπικές μεταβλητές. Οι μεταβλητές που δηλώνονται μέσα σε μεθόδους αποθηκεύονται σε Free Memory ειδική περιοχή της μνήμης την stack. Ειδικότερα, η περιοχή από την stack που δεσμεύεται από μια μέθοδο λέγεται stack frame και αποδεσμεύεται όταν η μέθοδος STACK επιστρέφει. HEAP

5 Õ Ö ÒØ Ñ ÒÛÒÑ Ò ÓÖ ΜΝΗΜΗ 64ΚΒ= Bytes heap stack v c c1 ½ Á Ø Ø ØÛÒØ ÔÛÒ Ò ÓÖ Ενα μοναδικό αντικείμενο μπορεί να έχει πολλά ονόματα που αναφέρονται σ αυτό. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο όνομα για το αντικείμενο χωρίς να αλλάξουμε την τιμή του. Charge p = new Charge(0.0, 0.0, 13.4); Charge s = p; // s, p refer to the same object! int a = 3; int b = a; // a, b different but with same value! Ορφανά αντικείμενα String s = "The answer is 42"; String r = "What is the question?"; s = r; Οσυλλέκτηςσκουπιδιώντης Java.

6 Å Ó Ó Ð Ñ Ó Ó ÒØ Ñ ÒÛÒ Οι μέθοδοι που δηλώνονται static σχετίζονται με την κλάση και όχι με κάποιο αντικείμενο που παράγει η κλάση: x = Math.sqrt(a): Ο κύριος σκοπός τους είναι να υλοποιούν συναρτήσεις. Χωρίς τον προσδιορισμό static αναφέρονται σε συγκεκριμένο αντικείμενο που δημιουργήθηκε από την κλάση: double v1 = c1.potentialat(x, y); double x = input.nextdouble(); Ο κύριος σκοπός τους είναι να υλοποιούν πράξεις για τον συγκεκριμένοτύποδεδομένων. 178 API Ø Ò Ð String Εστω String a = "The answer "; String b = new String("is 42"); public class String(Μερικές μόνο μέθοδοι της κλάσης) int length() b.length() // 5 char charat(int i) a.charat(0) // T a.charat(2) // e boolean equals(string t) a.equals(b) // false

7 int compareto(string t) "ABC".compareTo("ABCD") // < 0 "ABCD".compareTo("ABC") // > 0 "ABCD".compareTo("ABCD") // == 0 String touppercase(), String tolowercase() a.touppercase() // "THE ANSWER " a.touppercase().tolowercase() //??? ½ ¼ È Ö Ñ Ø Ñ Strings Μέθοδος που ελέγχει αν ένα String είναι παλίνδρομο(διαβάζεται και ανάποδα) public static boolean ispalindrome( String s) { int n = s.length(); for (int i = 0; i < n/2; i++) if (s.charat(i)!= s.charat(n-i-1)) return false; return true; Τι θα επιστρέψει η κλήση ispalindrome("tattarrattat");

8 À Ð Charge public class Charge { private final double rx, ry; private final double q; public Charge(double x0, double y0, double q0) { rx = x0; ry = y0; q = q0; public String tostring() { return "charge "+q+" at ("+rx+","+ry+")"; ½ ¾ public double potentialat(double x, double y) { double k = 8.99e9; double dx = x - rx; double dy = y - ry; return k*q/math.sqrt(dx*dx+dy*dy);

9 Ì Ô Ö Õ Ñ Ð Τις οδηγίες για τη δημιουργία και διαχείριση αντικειμένων: Πεδία(μεταβλητές)(π.χ. rx, q). Συνήθως private, δηλ. μόνο μέθοδοι της κλάσης μπορούν να διαβάσουν/αλλάξουν την τιμή τους. Οταν επιπλέονείναικαι finalητιμήτουςμετατην αρχικοποίηση δεν αλλάζει. Κατασκευαστές(π.χ. η ειδική μέθοδος Charge) Μέθοδοι αντικειμένων. Μπορεί επίσης να περιέχει υποστηρικτικά: static πεδία(μεταβλητές κλάσης). staticμεθόδους(μεθόδουςκλάσης). Å Ó Ö ÑÓ public class Complex { private final double re; private final double im; 184 public Complex(double real, double imag) { re = real; im = imag; public Complex plus(complex b) { // addition of this number and b double real = re + b.re; double imag = im + b.im; return new Complex(real, imag);

10 public Complex times(complex b) { // myltiply this number by b double real = re * b.re - im * b.im; double imag = re * b.im + im * b.re; return new Complex(real, imag); public double abs() { return Math.sqrt(re*re + im*im); public double re() { return re; public double im() { return im; ½ public String tostring() { return re + " + " + im + "i"; public static void main(string args[]) { Complex x = new Complex(1.0, 1.0); Complex y = x; y = y.times(y).plus(x); y = y.times(y).plus(x); System.out.println(y);