Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πρόγραμμα HelloWorld.java. HelloWorld. Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Ορισμός μιας Κλάσης (1) Παύλος Εφραιμίδης pefraimi ee.duth."

Transcript

1 Το πρόγραμμα HelloWorld.java Σχόλια στη Java HelloWorld Παύλος Εφραιμίδης pefraimi <at> ee.duth.gr Java Το πρόγραμμα HelloWorld 1 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 2 Σχόλια στη Java ΗγλώσσαJava υποστηρίζει τριών ειδών σχόλια: /* σχόλιο - κείμενο Σχόλια όπως στη C/C++. Ο compiler αγνοεί οτιδήποτε υπάρχει από το /* μέχρι το // σχόλιο - κείμενο Όπως και στη γλώσσα C++ ο compiler αγνοεί ότι ακολουθεί απότοσύμβολο/// μέχρι το τέλος της τρέχουσας γραμμής σχόλιο - τεκμηρίωση Σχόλιο που αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης του κώδικα. Ο compiler αγνοεί το σχόλιο όπως και τα σχόλια /*. Όμως το εργαλείο javadoc του JDK (Java Development Kit) συμπεριλαμβάνειτασχόλιααυτάκατάτηναυτόματη δημιουργία τεκμηρίωσης Κλάσεις και Αντικείμενα (1) Κλάση: ένα πρότυπο ή αλλιώς ένας τύπος δεδομένων Αντικείμενο: είναι το στιγμιότυπο μιας ς. Ο τύπος ενός αντικειμένου είναι η από την οποία προέρχεται. Java Το πρόγραμμα HelloWorld 3 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 4 Κλάσεις και Αντικείμενα (2) Για παράδειγμα στη Java υπάρχει η String για την αναπαράσταση αλφαριθμητικών. Στην εντολή String str = new String( Hello ); ηstring είναι ο τύπος δεδομένων ημεταβλητήstr είναι μια αναφορά σε αντικείμενο τύπου String το string Hello είναι ένα αντικείμενο τύπου string ή αλλιώς το string Hello είναι ένα στιγμιότυπο της ς String με τιμή Hello. Java Το πρόγραμμα HelloWorld 5 Ορισμός μιας Κλάσης (1) Στη γλώσσα προγραμματισμού Java, μέθοδοι (συνάρτησεις) και μεταβλητές μπορούν να υπάρξουν μόνο ως μέλη κλάσεων ή αντικειμένων (στιγμιότυπα κλάσεων) Δεν υποστηρίζονται global συναρτήσεις ή μεταβλητές Ο κορμός κάθε προγράμματος Java είναι ουσιαστικά μία Java Το πρόγραμμα HelloWorld 6 1

2 Ορισμός μιας Κλάσης (2) Το πρόγραμμα HelloWorld είναι μία System.out.println("Hello World!"); // Display Java Το πρόγραμμα HelloWorld 7 import java.lang.*; Παράδειγμα μιας ς (1) class Square { private java.awt.point centre; private double side; public Square(int x, int y, double side) { centre = new java.awt.point(x,y); this.side = side; public double GetArea() { return side*side; public String tostring() { String str = new String(); str = "Square -- Center:" + centre.tostring() + "- Side: " + Double.toString(side); return str; Java Το πρόγραμμα HelloWorld 8 Παράδειγμα μιας ς (2) import java.lang.*; public class Hello { System.out.println("Hello"); // Display Square sq = new Square(5, 10, 1.5); String s = sq.tostring(); System.out.println(s); Στιγμιότυπο της ς Square Κληρονομικότητα Από μία μπορούμε να ορίσουμε κλάσεις απογόνους Οι απόγονοι κληρονομούν όλα τα χαρακτηριστικά της ς προγόνου ή αλλιώς της βασικής ς +++ Java Το πρόγραμμα HelloWorld 9 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 10 Κλάσεις στην Java Όλες οι κλάσεις της Java ανήκουν στην ίδια ενιαία ιεραρχία κλάσεων Ρίζα της ενιαίας ιεραρχίας είναι η Object Όλες δηλαδή οι κλάσεις της Java είναι απόγονοι (μακρινοί ή κοντινοί) της βασικής ς Object Η μέθοδος main Κάθε εφαρμογή Java πρέπει να περιέχει μια μέθοδο με τον παρακάτω ορισμό: public static void main(string[] args); Στην HelloWorld η μέθοδος main είναι: Java Το πρόγραμμα HelloWorld 11 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 12 2

3 Έλεγχος Πρόσβασης (1) Για κάθε ένα μέλος (μέθοδος ή μεταβλητή) μιας ς πρέπει να καθοριστούν τα δικαιώματα πρόσβασης σε αυτή H Java υποστηρίζει 4 κατηγορίες για τα δικαιώματα πρόσβασης σε κάθε μέλος: public protected private package Έλεγχος Πρόσβασης (2) public: Το μέλος είναι προσπελάσιμο από οποιοδήποτε σημείο του κώδικα, είτε εντός είτε εκτός του package στο οποίο έχει οριστεί η protected: Το μέλος είναι προσπελάσιμο μόνο από κλάσεις που βρίσκονται στο ίδιο package και από κλάσεις απογόνους εντός ή εκτός του πακέτου αυτού Java Το πρόγραμμα HelloWorld 13 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 14 Έλεγχος Πρόσβασης (3) Έλεγχος Πρόσβασης (4) private: Το μέλος είναι προσπελάσιμο μόνο από μέλη της ς στην οποία έχει δηλωθεί package: Εάν δεν δηλωθεί ένας από τους τρεις παραπάνω τύπους πρόσβασης (public, protected, private) τότε ο τύπος πρόσβασης είναι package. Αυτό σημαίνει ότι το μέλος μπορεί να προσπελαστεί από όλα τα μέλη των κλάσεων που βρίσκονται στο ίδιο package private protected public package απόγονοι package world Java Το πρόγραμμα HelloWorld 15 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 16 Η μέθοδος main (συνέχεια) Κύρια : Η εκτέλεση ενός προγράμματος Java ξεκινά από την κύρια του προγράμματος Μέθοδος main: Η κύρια του προγράμματος πρέπει να περιλαμβάνει τη μέθοδο main Εκτέλεση προγράμματος: Η εκτέλεση ενός προγράμματος ξεκινά με την εκτέλεση της μεθόδου (συνάρτησης) main (όμοια με τις γλώσσες C/C++) Η μέθοδος main είναι απαραίτητη: Εάν δοκιμάσουμε να ξεκινήσουμε την εκτέλεση ενός προγράμματος Java από μία που δεν περιλαμβάνει μέθοδο main, η JVM θα εμφανίζει μήνυμα λάθους Οτύποςτηςμεθόδουmain Στην Java η μέθοδος main πρέπει να έχει τον τύπο: public static void main(string[] args) public: Δηλώνει ότι η κλήση της μεθόδου main μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο static: Δηλώνει ότι η μέθοδος ανήκει στην (class method) και όχι σε μεμονωμένα αντικείμενα της ς void: Η μέθοδος main δεν επιστρέφει τιμή Java Το πρόγραμμα HelloWorld 17 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 18 3

4 Πέρασμα παραμέτρων και πληροφοριών String[] args: Η παράμετρος args της main χρησιμοποιείται για το πέρασμα παραμέτρων από τη γραμμή εντολών Οι παράμετροι δίνονται με τη μορφή ενός πίνακα από String Γιαπαράδειγμαθαμπορούσαμε να τροποποιήσουμε το πρόγραμμα Java HelloWorld ώστε να δέχεται μία παράμετρο πχ.: java HelloWorld duth +++ Περιβάλλον εκτέλεσης της εφαρμογής: Μέσω της ς java.util.properties μια εφαρμογή μπορεί να πάρει πληροφορίες για το περιβάλλον και τις ιδιότητες του συστήματος στο οποίο εκτελείται +++ HelloWorld (συνέχεια) To πρόγραμμα HelloWorld χρησιμοποιεί την System που είναι μέρος του Java API (Application Programming Interface) Το Java API το παρέχει το περιβάλλον εκτέλεσης της Java (Java Runtime Environment JRE) Java Το πρόγραμμα HelloWorld 19 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 20 Προσπέλαση ενός μέλους (1) Ας εξετάσουμε την εντολή System.out.println("Hello World!"); Η εντολή αναφέρεται στην System System.out είναι το πλήρες όνομα του πεδίου out της ς System Ημεταβλητήout (όπως και όλα τα μέλη, μέθοδοι και μεταβλητές, της ς System) είναι στατική, ανήκει δηλαδή στην και όχι σε κάποιο αντικείμενο της ς Χρησιμοποιούμε το αντικείμενο out χωρίς να έχουμε δημιουργήσει στιγμιότυπο της ς System. Προσπέλαση ενός μέλους (2) Ημεταβλητήout είναι μια αναφορά σε ένα στιγμιότυπο της ς java.io.printstream και χρησιμοποιείται ως ρεύμα (stream) εξόδου Χρησιμοποιούμε τη μέθοδο println που έχει κάθε αντικείμενο τύπου PrintStream γιανατυπώσουμετοstring Hello World! Java Το πρόγραμμα HelloWorld 21 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 22 ΗSystem ΗSystem περιλαμβάνει ένα σύνολο από χρήσιμα πεδία και μεθόδους in, out, err setin(), setout(), seterr() getproperty(), setproperty() gc(); // Garbage Collection; runfinalization(); // loadlibrary(); ΗObject ΗObject (java.lang.object) είναι ο (άμεσος ή μακρινός) πρόγονος όλων των κλάσεων της Java Java Το πρόγραμμα HelloWorld 23 Java Το πρόγραμμα HelloWorld 24 4

5 Χαρακτηριστικά της ς Object close(); equals(object obj); finalize(); getclass(); hashcode(); notify(); notifyall(); tostring(); wait(); Java Το πρόγραμμα HelloWorld 25 5