ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας"

Transcript

1 ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 14-18, Αθήνα Πληροφορίες: Δ. Κράλλη Τηλ Fax: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, Α.Π.: ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1465 ΑΠΟΦΑΣΗ Θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 2. Τον N. 4314/2014 (Α 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο , Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/ ) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 3. Τον N. 4310/2014 (Α 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Την με αριθμό C(2014) final/ Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα, (CCI 2014GR16M2OP001). 5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την κατάργηση του υπ. αρ. 1080/2006 Κανονισμού του Συμβουλίου. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 1 από 27

2 6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 της Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/ Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 480/2014 της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2014 «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού Κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘ&Α και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΣ και το ΕΤΘ&Α». 8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2014, περί καθορισμού κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις λεπτομέρειες για την μεταβίβαση και διαχείριση των συνεισφορών των προγραμμάτων, την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα μέσα χρηματοοικονομικής τεχνικής, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις και το σύστημα καταγραφής και αποθήκευσης των δεδομένων. 9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός») όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2017/1084 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14 ης Ιουνίου 2017 και ισχύει. 10. Την υπ αριθ /Γ2 (ΦΕΚ 731/ ) απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «διορισμός Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» 11. Τη με αρ /Α1/ (Β 1132) κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Αναπληρωτή Υπουργού «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Αναπληρωτή Υπουργού» στο Θεματικό Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του ΥΠΟΠΑΙΘ» 12. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/C 198/01). 13. Την με Α.Π /1178 Α1/ Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β 3425) με θέμα: Ορισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» - Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ: «Ερευνώ Δημιουργώ - Καινοτομώ» όπως τροποποιήθηκε με την με ΑΠ 4106/932 Α1/ (Β 3113) 14. Την από απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η εξειδίκευση της Δράσης 01-1b : Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία, όπως τροποποιήθηκε με την από απόφασης της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 15. Την με Α.Π. 7205/1801Α1/ απόφαση με γραπτή διαδικασία (9η) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 2 από 27

3 Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». 16. Την με Α.Π. 1158/314A1/ απόφαση με γραπτή διαδικασία (15η) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία τροποποιήθηκε η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». 17. Την με Α.Π. 3970/Α1/924/ (ΑΔΑ: 75ΛΖ465ΧΙ8-ΠΒΗ) απόφαση με γραπτή διαδικασία (21η) της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της εξειδίκευσης της Δράσης 01-1b : Δράσεις για την προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Έρευνα και Καινοτομία, της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». 18. Την με Α.Π. 1180/356/A2/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με θέμα: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ (ΑΔΑ: 6ΛΖ3465ΧΙ8-Η33). 19. Την με Α.Π. 2197/810/Α2/ απόφαση με θέμα: Παράταση της με Α.Π. 1180/356/Α2/ Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΑΔΑ:62ΗΠ465ΧΙ8-Ε7Ω). 20. Την με ΑΠ 2585/969/A2/ Δεύτερη (2 η ) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ (ΑΔΑ:97ΒΔ465ΧΙ8-Υ7Ν). 21. Την με ΑΠ 5368/1178/ Τρίτη (3η) της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ (ΑΔΑ:Ω8ΒΟ465ΧΙ8-Ε4Μ). 22. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1089/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΥΛΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, κωδικός επιτροπής A13YKA01 και τα πρακτικά 1/ και 2/ από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 23. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1090/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, κωδικός επιτροπής Α13ΤΠΔ01 και τα πρακτικά 1/ , 2/ , 3/ , 4/ , 5/ , 6/ και 7/ από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 3 από 27

4 24. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1087/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, κωδικός επιτροπής Α13ΑΓΡ01 και τα πρακτικά 1/ , 2/ , 3/ , 4/ , 5/ και 6/ από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 25. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1094/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, κωδικός επιτροπής Α13ΠΒΑ01 και τα πρακτικά 1/ , 2/ και 3/ από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 26. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1091/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΥΓΕΙΑ & ΦΑΡΜΑΚΑ, κωδικός επιτροπής A13ΥΦΑ01 και τα πρακτικά 1/ , 2/ , 3/ , 4/ και 5/ από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 27. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1095/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ, κωδικός επιτροπής Α13ΜΕΑ01 και τα πρακτικά 1/ , 2/ και 3/ από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 28. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1088/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΕΝΕΡΓΕΙΑ, κωδικός επιτροπής Α13ΕΝΕ01 και τα πρακτικά 1/ και 2/ από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 29. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1092/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I και III, Θεματικός Τομέας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, κωδικός επιτροπής Α13ΤΠΕ01» και τα πρακτικά 1/ , 2/ , 3/ , 4/ και 5/ από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. 30. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1093/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Α Κύκλου, ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ I, Θεματικός Τομέας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, κωδικός επιτροπής Α01ΤΠΕ02» και τα πρακτικά 1/ , 2/ , 3/ , 4/ και 5/ από τις συνεδριάσεις της Επιτροπής. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 4 από 27

5 31. Τις αναλυτικές αξιολογήσεις των υποβληθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης, όπως αυτές καταχωρήθηκαν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 32. Τη με αρ. πρ. ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ 1275/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας με θέμα: Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογος με τη βαθμολογική κατάταξη αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Παρέμβαση ΙΙΙ, του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». 33. Το υπ αρίθμ. ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ 1456/ εισηγητικό σημείωμα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ με θέμα: «Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι, του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1) Την αποδοχή των Πρακτικών και την έγκριση των αποτελεσμάτων των ως άνω Επιτροπών Αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων της Παρέμβασης Ι Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του Α Κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» καθώς και την αποδοχή των αναλυτικών αξιολογήσεων όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. 2) Την κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογική κατάταξη των τετρακοσίων πενήντα (450) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης Ι του Α κύκλου της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ) Την κατάρτιση του προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Δράσης για την Παρέμβαση Ι, με εκατόν εβδομήντα έξι (176) Εγκεκριμένες Αιτήσεις Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) και με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) , κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά σύμφωνα με την βαθμολογία που συγκέντρωσε κάθε ένα, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα περιφερειών αυξημένη κατά 20%. Ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων και επιλέξιμων έργων περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 4) Την κατάρτιση καταλόγου Μη χρηματοδοτούμενων εγκεκριμένων Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με επτά (7) ερευνητικά έργα, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) , λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της Παρέμβασης Ι του Α κύκλου της Δράσης, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Αναλυτικός πίνακας των 7 αιτήσεων για τις οποίες δεν επαρκούν τα διαθέσιμα κονδύλια περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Σημειώνουμε ότι τα ερευνητικά έργα του Παραρτήματος ΙΙ συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση σε επιμέρους κατηγορία/ες κριτηρίων και στο σύνολο της βαθμολογίας και είναι παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης, αλλά δεν χρηματοδοτούνται λόγω εξάντλησης του αντίστοιχου προϋπολογισμού. 5) Την απόρριψη ως μη επιλέξιμων διακοσίων εξήντα επτά (267) αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) , τα οποία κατά την αξιολόγηση κρίνονται μη επιλέξιμα επειδή α) δεν συγκέντρωσαν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται με βάση την Αναλυτική Πρόσκληση είτε σε επιμέρους κατηγορία/ες Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 5 από 27

6 κριτηρίων είτε και στο σύνολο της βαθμολογίας (απόρριψη λόγω βαθμολογίας) ή β) κρίθηκε ότι το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου δεν είναι συμβατό με το θεματικό τομέα και τις προτεραιότητες της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) όπως αποτυπώνονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (απόρριψη λόγω θεματικού τομέα). Αναλυτικός πίνακας των 267 αιτήσεων που απορρίπτονται περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. 6) Οι δυνητικοί δικαιούχοι του προσωρινού καταλόγου των 176 ερευνητικών έργων του σημείου 3 της παρούσας (του Παραρτήματος Ι), θα πρέπει το αργότερο έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017, να υποβάλουν το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς έλεγχο των στοιχείων για την οριστική έγκριση της κάθε αίτησης χρηματοδότησης. 7) Ο φάκελος των δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τη σειρά που περιγράφονται στο Παράρτημα IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης και να υποβληθεί σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (σε αρχεία.pdf αποθηκευμένα σε CD ή USB) στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, Μεσογείων 14 18, Αθήνα, Γραφείο 505 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00 17:00, τηλ Σημειώνεται ότι έγκυρα θεωρούνται μόνο τα δικαιολογητικά που κατατίθενται σε έντυπη μορφή ενώ σε ηλεκτρονική μορφή υποβάλλονται επικουρικά. Σε περίπτωση διαφοροποίησης του περιεχομένου, υπερισχύει τη έντυπη μορφή. Στην περίπτωση υποβολής δικαιολογητικών ιδιοχείρως, αυτά θα πρωτοκολλούνται κατά την παραλαβή τους, ως εισερχόμενα έγγραφα στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ. Η ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. Στην περίπτωση αποστολής, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου, που θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη ή στο παραστατικό αποστολής της εταιρείας ταχυμεταφοράς. Η απόδειξη αποστολής των ΕΛΤΑ ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς θεωρείται αποδεικτικό στοιχείο εμπρόθεσμης υποβολής. 8) Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά την ακόλουθη ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Α Κύκλος, Παρέμβαση Ι Κωδικός Έργου (που έχει παραχθεί κατά την ηλεκτρονική παραλαβή του Εντύπου Υποβολής από το ΠΣΚΕ) Επωνυμία Επιχείρησης 1 ΑΦΜ 1 «...» Επωνυμία Επιχείρησης 2 ΑΦΜ 2 «...» (σε περίπτωση συνεργατικού έργου αναφέρονται όλες οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο έργο και στο φάκελο περιλαμβάνονται τα δικαιολογητικά για όλες τις επιχειρήσεις) 9) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται κατά προτεραιότητα με βάση την ημερομηνία κατάθεσής τους στην ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ και για όσες προτάσεις θεμελιώνεται το δικαίωμα υπαγωγής τους στη Δράση θα εκδίδεται το συντομότερο δυνατόν η σχετική Απόφαση Ένταξης. 10) Η παρούσα απόφαση δεν αφορά σε οριστική απόφαση ένταξης / απόρριψης των ερευνητικών έργων στη Δράση και συνεπώς δεν υποβάλλονται ενστάσεις επί της παρούσας. 11) Η ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ να ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους για την απόφαση αυτή. Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 6 από 27

7 12) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκτυπώσουν μέσω του ΠΣΚΕ την αναλυτική αξιολόγηση της αίτησης χρηματοδότησής τους. 13) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ( της ΓΓΕΤ ( της EΥΔΕ ΕΤΑΚ ( του ΕΣΠΑ ( Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Συνημμένα: Δρ. Μ. Κυπριανίδου 1. Παράρτημα Ι - Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης Ι, του Α κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 2. Παράρτημα ΙΙ Μη χρηματοδοτούμενες Αιτήσεις χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της Παρέμβασης Ι του Α κύκλου της Δράσης, σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 3. Παράρτημα ΙΙΙ Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης της Παρέμβασης Ι, του Α κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που απορρίπτονται α) λόγω μη συγκέντρωσης της ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας ή β) λόγω μη συμβατότητας με θεματικό τομέα Κοινοποίηση: Γραφείο Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δ. Παπαδημητρίου Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Α. Χαρίτση Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ, κ. Π.Κορκολή Γραφείο Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε. Φωτονιάτα Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα Εθνική Αρχή Συντονισμού, Νίκης 5-7, Αθήνα Αρχή Πιστοποίησης, Ναυάρχου Νικοδήμου & Βουλής 11, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ), Νίκης 10, Αθήνα Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΚΕΜΚΕ) ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, Γραφείο Προϊσταμένης, Μονάδες Α1, Α2, Β1, Γ ΜΟΔ, Τομέας Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας Εσωτερική διανομή: Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, κ. Κ. Φωτάκη Γραφείο Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας, κας Μ. Κυπριανίδου ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 7 από 27

8 ΑΔΑ:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Προσωρινός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης Ι, του Α κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά Βαθμολογία Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη Θεματικός Τομέας Α/Α Βαθμολ ογική σειρά (ανά θεματικ ό τομέα) Κωδ. Πρότασης Συνολι κή Βαθμο λογία Βαθμο λογία Κριτηρ ίου Α Βαθμολ ογία Κριτηρί ου Β Βαθμο λογία Κριτηρί ου Γ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Αττική ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησ ος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝ ΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ανατολική ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝ Μακεδονία & ΕΣ Θράκη, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Κεντρική Νότιο Αιγαίο Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα 1-ΥΚΑ 1 1 Τ1ΕΔΚ , , ,80 1-ΥΚΑ 2 2 Τ1ΕΔΚ , , ,00 1-ΥΚΑ 3 3 Τ1ΕΔΚ ,35 4,5 4 4, , , , ,00 1-ΥΚΑ 4 4 Τ1ΕΔΚ , , , ,00 1-ΥΚΑ 5 5 Τ1ΕΔΚ ,1 4, , ,00 1-ΥΚΑ 6 6 Τ1ΕΔΚ , ,00 1-ΥΚΑ 7 7 Τ1ΕΔΚ ,9 3, , ,00 1-ΥΚΑ 8 8 Τ1ΕΔΚ ,35 3,5 3 3, , ,13 1-ΥΚΑ 9 9 Τ1ΕΔΚ , , , ,00 1-ΥΚΑ Τ1ΕΔΚ , ,00 Σύνολο Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 8 από 27

9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 2-ΤΠΔ 11 1 Τ1ΕΔΚ ,35 4,5 4 4, , ,00 2-ΤΠΔ 12 1 Τ1ΕΔΚ ,35 4,5 4 4, , ,00 2-ΤΠΔ 13 2 Τ1ΕΔΚ , , , ,00 2-ΤΠΔ 14 3 Τ1ΕΔΚ ,15 4 4, , ,00 2-ΤΠΔ 15 4 Τ1ΕΔΚ ,1 4, , ,00 2-ΤΠΔ 16 4 Τ1ΕΔΚ ,1 4, , ,00 2-ΤΠΔ 17 4 Τ1ΕΔΚ ,1 4, , ,00 2-ΤΠΔ 18 5 Τ1ΕΔΚ , ,00 2-ΤΠΔ 19 6 Τ1ΕΔΚ ,9 3, , , ,00 2-ΤΠΔ 20 7 Τ1ΕΔΚ ,8 3,5 4,5 3, , ,00 2-ΤΠΔ 21 8 Τ1ΕΔΚ ,75 3,5 3, , , ,00 2-ΤΠΔ 22 9 Τ1ΕΔΚ ,65 3,5 4 3, , ,00 2-ΤΠΔ 23 9 Τ1ΕΔΚ ,65 3,5 4 3, , ,00 2-ΤΠΔ 24 9 Τ1ΕΔΚ ,65 3,5 4 3, , ,00 2-ΤΠΔ 25 9 Τ1ΕΔΚ ,65 3,5 4 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,6 4 3,5 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,4 3 3,5 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,4 3 3,5 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,4 3 3,5 3, , ,00 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 9 από 27

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,4 3 3,5 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,4 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,4 3, , , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,4 3, , ,40 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,35 3,5 3 3, , ,29 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ , , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ , , ,94 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ , , ,02 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ , , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ , , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ , , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ , , , ,84 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,25 3,5 3, , ,60 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,25 3,5 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,15 3 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,15 3 3, , , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,15 3 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,1 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ ,1 3, , ,00 2-ΤΠΔ Τ1ΕΔΚ , ,00 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 10 από 27

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 3-ΑΓΡ 51 1 Τ1ΕΔΚ ,5 4,5 4,5 4, , ,00 3-ΑΓΡ 52 2 Τ1ΕΔΚ ,4 4 4,5 4, , ,00 3-ΑΓΡ 53 2 Τ1ΕΔΚ ,4 4 4,5 4, , ,00 3-ΑΓΡ 54 3 Τ1ΕΔΚ ,35 4,5 4 4, , , ,00 3-ΑΓΡ 55 4 Τ1ΕΔΚ , , , , , ,00 3-ΑΓΡ 56 4 Τ1ΕΔΚ , , , ,30 3-ΑΓΡ 57 4 Τ1ΕΔΚ , , , ,00 3-ΑΓΡ 58 4 Τ1ΕΔΚ , , , , ,68 3-ΑΓΡ 59 4 Τ1ΕΔΚ , , , , ,60 3-ΑΓΡ 60 5 Τ1ΕΔΚ ,25 4,5 4, , ,00 3-ΑΓΡ 61 6 Τ1ΕΔΚ ,1 4, , ,00 3-ΑΓΡ 62 6 Τ1ΕΔΚ ,1 4, , ,68 3-ΑΓΡ 63 6 Τ1ΕΔΚ ,1 4, , ,00 3-ΑΓΡ 64 6 Τ1ΕΔΚ ,1 4, , , , ,00 3-ΑΓΡ 65 7 Τ1ΕΔΚ , ,00 3-ΑΓΡ 66 7 Τ1ΕΔΚ , ,73 3-ΑΓΡ 67 7 Τ1ΕΔΚ , ,00 3-ΑΓΡ 68 7 Τ1ΕΔΚ , ,00 3-ΑΓΡ 69 7 Τ1ΕΔΚ , , ,00 3-ΑΓΡ 70 7 Τ1ΕΔΚ , ,50 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 11 από 27

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 3-ΑΓΡ 71 7 Τ1ΕΔΚ , ,05 3-ΑΓΡ 72 8 Τ1ΕΔΚ ,9 3, , ,00 3-ΑΓΡ 73 8 Τ1ΕΔΚ ,9 3, , ,00 3-ΑΓΡ 74 9 Τ1ΕΔΚ ,9 4 4,5 3, , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,85 4,5 4 3, , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,65 3 3, , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,65 3,5 4 3, , ,09 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,6 4 3,5 3, , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,6 4 3,5 3, , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , , , ,50 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,55 3,5 4, , , , ,50 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , , ,20 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,4 3 3,5 3, , ,39 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,4 3 3,5 3, , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,4 3 3,5 3, , , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,4 3, , , ,80 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , , ,00 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 12 από 27

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,25 3,5 3, , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,15 3 3, , , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ ,15 3 3, , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , ,00 3-ΑΓΡ Τ1ΕΔΚ , ,19 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ ,5 4,5 4,5 4, , ,00 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ ,95 3 4, , ,00 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ ,9 3, , ,13 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ ,8 3,5 4,5 3, , ,00 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ ,65 3,5 4 3, , ,40 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ ,6 3, , , ,11 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ ,6 3, , ,00 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ ,4 3, , ,00 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ ,15 3 3, , ,00 4-ΠΒΑ Τ1ΕΔΚ , ,83 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 13 από 27

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,9 4, , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,75 4,5 4, , , , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,65 4,5 5 4, , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,65 4,5 5 4, , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,5 4,5 4,5 4, , , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,5 4,5 4,5 4, , , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,35 5 4, , ,99 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,25 4,5 4, , , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,05 3,5 4, , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ , ,40 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,9 3, , , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,9 3, , ,60 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,5 3,5 3,5 3, , ,00 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ , , ,62 5-ΥΦΑ Τ1ΕΔΚ ,35 3,5 3 3, , , ,00 6-ΜΕΑ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 7-ΕΝΕ Τ1ΕΔΚ ,65 4,5 5 4, , ,16 7-ΕΝΕ Τ1ΕΔΚ ,05 3,5 4, , , ,00 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 14 από 27

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 7-ΕΝΕ Τ1ΕΔΚ , ,62 7-ΕΝΕ Τ1ΕΔΚ ,85 4,5 4 3, , ,00 7-ΕΝΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,96 7-ΕΝΕ Τ1ΕΔΚ ,65 3,5 4 3, , , ,00 7-ΕΝΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 7-ΕΝΕ Τ1ΕΔΚ , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,9 4, , ,85 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,9 4, , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,85 5 4, , , ,67 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,6 5 4,5 4, , ,41 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,4 3, , ,27 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,4 4 4,5 4, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,35 4,5 4 4, , ,90 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,80 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,15 3,5 4 4, , ,31 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 15 από 27

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,1 4 3,5 4, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,1 4, , ,32 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,1 4, , ,99 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,95 4,5 3, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,85 4,5 4 3, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,60 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,75 3,5 3, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,68 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,7 4,5 3,5 3, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,7 3 4,5 3, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,7 3 4,5 3, , ,20 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,7 3 4,5 3, , ,50 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,6 3, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,6 4 3,5 3, , , ,20 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,96 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , ,60 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,4 3 3,5 3, , ,07 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 16 από 27

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Εγκεκριμένες Αιτήσεις χρηματοδότησης σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,4 3, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,4 3, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , , , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ ,15 3 3, , ,00 8-ΤΠΕ Τ1ΕΔΚ , ,00 ΣΥΝΟΛΑ , , ,63 0, , ,35 Θεματικοί Τομείς της Δράσης 1-ΥΚΑ 1-ΥΚΑ: Υλικά Κατασκευές 2-ΤΠΔ 2-ΤΠΔ: Τουρισμός Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες 3-ΑΓΡ 3-ΑΓΡ: Αγροδιατροφή και Βιομηχανία τροφίμων 4-ΠΒΑ 4-ΠΒΑ: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη 5-ΥΦΑ 5-ΥΦΑ: Υγεία και Φάρμακα 6-ΜΕΑ 6-ΜΕΑ: Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα 7-ΕΝΕ 7-ΕΝΕ: Ενέργεια 8-ΤΠΕ 8-ΤΠΕ: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 17 από 27

18 ΑΔΑ:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Μη χρηματοδοτούμενες Αιτήσεις χρηματοδότησης λόγω εξάντλησης της συνολικής προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της Παρέμβασης Ι του Α κύκλου της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά Βαθμολογία Μέγιστη Δημόσια Δαπάνη Μη χρηματοδοτούμενων προτάσεων Θεματικός Τομέας Α/Α Βαθμολ ογική σειρά Κωδ. Πρότασης Συνολ ική Βαθμ ολογί α Βαθμ ολογί α Κριτη ρίου Α Βαθμ ολογί α Κριτη ρίου Β Βαθμ ολογί α Κριτη ρίου Γ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡ Ο ΑΝΑΠΤΥΓΜΕ ΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕ Σ: Αττική ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησ ος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝ ΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ Ανατολική ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝ Μακεδονία & ΕΣ Θράκη, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ: Κεντρική Νότιο Αιγαίο Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ: Στερεά Ελλάδα 3-ΑΓΡ 1 1 Τ1ΕΔΚ ,5 3,5 3,5 3, , , ,00 3-ΑΓΡ 2 2 Τ1ΕΔΚ ,25 3,5 3, , , ,80 3-ΑΓΡ 3 3 Τ1ΕΔΚ ,15 3 3, , , , ,68 3-ΑΓΡ 4 4 Τ1ΕΔΚ , , ,00 8-ΤΠΕ 5 4 Τ1ΕΔΚ , ,00 8-ΤΠΕ 6 4 Τ1ΕΔΚ , ,00 8-ΤΠΕ 7 4 Τ1ΕΔΚ , ,00 Σύνολο ΣΥΝΟΛΑ ,00 0, , , , ,48 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 18 από 27

19 ΑΔΑ:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης της Παρέμβασης Ι, του Α κύκλου της δράσης ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που απορρίπτονται α) λόγω μη συγκέντρωσης της ελάχιστης αποδεκτής βαθμολογίας ή β) λόγω μη συμβατότητας με θεματικό τομέα Α) Απορρίπτονται λόγω Βαθμολογίας Θεματικός Τομέας Α/Α Κωδ. Πρότασης Συνολική Βαθμολογία Βαθμολογία Κριτηρίου Α Βαθμολογία Κριτηρίου Β Βαθμολογία Κριτηρίου Γ 1-ΥΚΑ 1 Τ1ΕΔΚ , ΥΚΑ 2 Τ1ΕΔΚ ,65 3 3,5 2 1-ΥΚΑ 3 Τ1ΕΔΚ , ,5 1-ΥΚΑ 4 Τ1ΕΔΚ , ΥΚΑ 5 Τ1ΕΔΚ , ΥΚΑ 6 Τ1ΕΔΚ , ΥΚΑ 7 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 8 Τ1ΕΔΚ ,35 2,5 4,5 5 2-ΤΠΔ 9 Τ1ΕΔΚ ,45 2,5 4 3,5 2-ΤΠΔ 10 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 11 Τ1ΕΔΚ ,2 2, ΤΠΔ 12 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 13 Τ1ΕΔΚ ,05 2,5 3,5 3 2-ΤΠΔ 14 Τ1ΕΔΚ ,95 3,5 2,5 3 2-ΤΠΔ 15 Τ1ΕΔΚ ,9 2, ΤΠΔ 16 Τ1ΕΔΚ ,9 2, ΤΠΔ 17 Τ1ΕΔΚ ,9 2, ΤΠΔ 18 Τ1ΕΔΚ ,9 3 3,5 2,5 2-ΤΠΔ 19 Τ1ΕΔΚ ,85 3 2,5 3 2-ΤΠΔ 20 Τ1ΕΔΚ ,85 3 2,5 3 2-ΤΠΔ 21 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 22 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 23 Τ1ΕΔΚ , ,5 2-ΤΠΔ 24 Τ1ΕΔΚ , ,5 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 19 από 27

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης 2-ΤΠΔ 25 Τ1ΕΔΚ ,7 2 3,5 2,5 2-ΤΠΔ 26 Τ1ΕΔΚ ,65 2 2,5 3 2-ΤΠΔ 27 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 2-ΤΠΔ 28 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 2-ΤΠΔ 29 Τ1ΕΔΚ , ,5 2-ΤΠΔ 30 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 31 Τ1ΕΔΚ ,35 2,5 2 2,5 2-ΤΠΔ 32 Τ1ΕΔΚ , ,5 2-ΤΠΔ 33 Τ1ΕΔΚ ,15 2 2,5 2 2-ΤΠΔ 34 Τ1ΕΔΚ ,1 2 1,5 2,5 2-ΤΠΔ 35 Τ1ΕΔΚ ,05 1,5 2,5 2 2-ΤΠΔ 36 Τ1ΕΔΚ ,95 1 2,5 2 2-ΤΠΔ 37 Τ1ΕΔΚ ,95 1 2,5 2 2-ΤΠΔ 38 Τ1ΕΔΚ ,95 1 2,5 2 2-ΤΠΔ 39 Τ1ΕΔΚ ,95 1 2,5 2 2-ΤΠΔ 40 Τ1ΕΔΚ ,95 1 2,5 2 2-ΤΠΔ 41 Τ1ΕΔΚ , ,5 2-ΤΠΔ 42 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 43 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 44 Τ1ΕΔΚ ,75 1,5 1,5 2 2-ΤΠΔ 45 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 46 Τ1ΕΔΚ ,6 2 1,5 1,5 2-ΤΠΔ 47 Τ1ΕΔΚ , ,5 2-ΤΠΔ 48 Τ1ΕΔΚ ,4 1 1,5 1,5 2-ΤΠΔ 49 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 50 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 51 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 52 Τ1ΕΔΚ ,25 1,5 1,5 1 2-ΤΠΔ 53 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 54 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 55 Τ1ΕΔΚ ΤΠΔ 56 Τ1ΕΔΚ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 20 από 27

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης 2-ΤΠΔ 57 Τ1ΕΔΚ ΤΠΔ 58 Τ1ΕΔΚ , ,5 2-ΤΠΔ 59 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΔ 60 Τ1ΕΔΚ ,5 0,5 0,5 0,5 3-ΑΓΡ 61 Τ1ΕΔΚ ,4 2, ΑΓΡ 62 Τ1ΕΔΚ ,4 2, ΑΓΡ 63 Τ1ΕΔΚ ,3 2,5 3,5 3,5 3-ΑΓΡ 64 Τ1ΕΔΚ ,15 2,5 3 3,5 3-ΑΓΡ 65 Τ1ΕΔΚ ,15 2,5 3 3,5 3-ΑΓΡ 66 Τ1ΕΔΚ ,1 2,5 4,5 2,5 3-ΑΓΡ 67 Τ1ΕΔΚ ,05 4 2,5 3 3-ΑΓΡ 68 Τ1ΕΔΚ ,05 2,5 3,5 3 3-ΑΓΡ 69 Τ1ΕΔΚ ,5 3,5 2,5 3-ΑΓΡ 70 Τ1ΕΔΚ , ,5 3-ΑΓΡ 71 Τ1ΕΔΚ ,95 2,5 4 2,5 3-ΑΓΡ 72 Τ1ΕΔΚ ,9 2, ΑΓΡ 73 Τ1ΕΔΚ ,9 2, ΑΓΡ 74 Τ1ΕΔΚ ,9 2, ΑΓΡ 75 Τ1ΕΔΚ ,9 2, ΑΓΡ 76 Τ1ΕΔΚ ,8 2,5 3,5 2,5 3-ΑΓΡ 77 Τ1ΕΔΚ ,75 2,5 2,5 3 3-ΑΓΡ 78 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 3-ΑΓΡ 79 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 3-ΑΓΡ 80 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 3-ΑΓΡ 81 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 3-ΑΓΡ 82 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 3-ΑΓΡ 83 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 3-ΑΓΡ 84 Τ1ΕΔΚ , ΑΓΡ 85 Τ1ΕΔΚ , ,5 3-ΑΓΡ 86 Τ1ΕΔΚ , ΑΓΡ 87 Τ1ΕΔΚ , ,5 3-ΑΓΡ 88 Τ1ΕΔΚ ,1 1,5 1 1 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 21 από 27

22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης 4-ΠΒΑ 89 Τ1ΕΔΚ ,35 2,5 4,5 3 4-ΠΒΑ 90 Τ1ΕΔΚ ,3 2,5 3,5 3,5 4-ΠΒΑ 91 Τ1ΕΔΚ ,9 2, ΠΒΑ 92 Τ1ΕΔΚ ,9 2, ΠΒΑ 93 Τ1ΕΔΚ , ΠΒΑ 94 Τ1ΕΔΚ ,8 2,5 3,5 2,5 4-ΠΒΑ 95 Τ1ΕΔΚ ,8 2,5 3,5 2,5 4-ΠΒΑ 96 Τ1ΕΔΚ ,75 2,5 2,5 3 4-ΠΒΑ 97 Τ1ΕΔΚ ,75 2,5 2,5 3 4-ΠΒΑ 98 Τ1ΕΔΚ ,75 2,5 2,5 3 4-ΠΒΑ 99 Τ1ΕΔΚ , ΠΒΑ 100 Τ1ΕΔΚ ,7 2, ΠΒΑ 101 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 4-ΠΒΑ 102 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 4-ΠΒΑ 103 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 4-ΠΒΑ 104 Τ1ΕΔΚ , ΠΒΑ 105 Τ1ΕΔΚ , ,5 4-ΠΒΑ 106 Τ1ΕΔΚ ,4 2, ΠΒΑ 107 Τ1ΕΔΚ ,3 1,5 2,5 2,5 4-ΠΒΑ 108 Τ1ΕΔΚ ,25 1,5 1,5 3 4-ΠΒΑ 109 Τ1ΕΔΚ , ΠΒΑ 110 Τ1ΕΔΚ , ,5 4-ΠΒΑ 111 Τ1ΕΔΚ ,5 1,5 1,5 1,5 5-ΥΦΑ 112 Τ1ΕΔΚ ,7 2, ΥΦΑ 113 Τ1ΕΔΚ ,7 2, ΥΦΑ 114 Τ1ΕΔΚ ,95 2 3,5 3 5-ΥΦΑ 115 Τ1ΕΔΚ , ,5 5-ΥΦΑ 116 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 117 Τ1ΕΔΚ ,75 2,5 2,5 3 5-ΥΦΑ 118 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 5-ΥΦΑ 119 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 5-ΥΦΑ 120 Τ1ΕΔΚ ,6 3 2,5 2,5 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 22 από 27

23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης 5-ΥΦΑ 121 Τ1ΕΔΚ ,6 3 2,5 2,5 5-ΥΦΑ 122 Τ1ΕΔΚ , ,5 5-ΥΦΑ 123 Τ1ΕΔΚ ,55 2,5 3,5 2 5-ΥΦΑ 124 Τ1ΕΔΚ ,5 2,5 2,5 2,5 5-ΥΦΑ 125 Τ1ΕΔΚ ,5 2,5 2,5 2,5 5-ΥΦΑ 126 Τ1ΕΔΚ ,4 2 2,5 2,5 5-ΥΦΑ 127 Τ1ΕΔΚ ,4 2 2,5 2,5 5-ΥΦΑ 128 Τ1ΕΔΚ ,4 2, ΥΦΑ 129 Τ1ΕΔΚ ,35 2 1,5 3 5-ΥΦΑ 130 Τ1ΕΔΚ ,35 2 1,5 3 5-ΥΦΑ 131 Τ1ΕΔΚ ,35 3 2,5 2 5-ΥΦΑ 132 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 133 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 134 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 135 Τ1ΕΔΚ ,2 1, ΥΦΑ 136 Τ1ΕΔΚ ,15 2 2,5 2 5-ΥΦΑ 137 Τ1ΕΔΚ ,15 2 2,5 2 5-ΥΦΑ 138 Τ1ΕΔΚ ,15 2 2,5 2 5-ΥΦΑ 139 Τ1ΕΔΚ ,1 2 1,5 2,5 5-ΥΦΑ 140 Τ1ΕΔΚ ΥΦΑ 141 Τ1ΕΔΚ ΥΦΑ 142 Τ1ΕΔΚ ,95 1,5 3 1,5 5-ΥΦΑ 143 Τ1ΕΔΚ ,95 1,5 3 1,5 5-ΥΦΑ 144 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 145 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 146 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 147 Τ1ΕΔΚ ,75 1 3,5 1 5-ΥΦΑ 148 Τ1ΕΔΚ ,65 1,5 2 1,5 5-ΥΦΑ 149 Τ1ΕΔΚ ,65 1,5 2 1,5 5-ΥΦΑ 150 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 151 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 152 Τ1ΕΔΚ , ,5 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 23 από 27

24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης 5-ΥΦΑ 153 Τ1ΕΔΚ , ,5 5-ΥΦΑ 154 Τ1ΕΔΚ , ΥΦΑ 155 Τ1ΕΔΚ ,15 1 1,5 1 5-ΥΦΑ 156 Τ1ΕΔΚ ,15 1 1,5 1 5-ΥΦΑ 157 Τ1ΕΔΚ ΥΦΑ 158 Τ1ΕΔΚ ΥΦΑ 159 Τ1ΕΔΚ ΥΦΑ 160 Τ1ΕΔΚ ΥΦΑ 161 Τ1ΕΔΚ ΥΦΑ 162 Τ1ΕΔΚ ΥΦΑ 163 Τ1ΕΔΚ ,9 0, ΜΕΑ 164 Τ1ΕΔΚ ,55 2,5 3,5 4 6-ΜΕΑ 165 Τ1ΕΔΚ , ΜΕΑ 166 Τ1ΕΔΚ , ΜΕΑ 167 Τ1ΕΔΚ , ΜΕΑ 168 Τ1ΕΔΚ , ΜΕΑ 169 Τ1ΕΔΚ , ΜΕΑ 170 Τ1ΕΔΚ , ΜΕΑ 171 Τ1ΕΔΚ , ΜΕΑ 172 Τ1ΕΔΚ , ΜΕΑ 173 Τ1ΕΔΚ ΜΕΑ 174 Τ1ΕΔΚ ΜΕΑ 175 Τ1ΕΔΚ , ΜΕΑ 176 Τ1ΕΔΚ ΜΕΑ 177 Τ1ΕΔΚ ΜΕΑ 178 Τ1ΕΔΚ ΜΕΑ 179 Τ1ΕΔΚ ΕΝΕ 180 Τ1ΕΔΚ ,2 3 4,5 2,5 7-ΕΝΕ 181 Τ1ΕΔΚ ,4 2, ΕΝΕ 182 Τ1ΕΔΚ ,15 1,5 2 2,5 7-ΕΝΕ 183 Τ1ΕΔΚ ΕΝΕ 184 Τ1ΕΔΚ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 24 από 27

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης 7-ΕΝΕ 185 Τ1ΕΔΚ ΕΝΕ 186 Τ1ΕΔΚ ,9 1, ΕΝΕ 187 Τ1ΕΔΚ , ΕΝΕ 188 Τ1ΕΔΚ ,25 1,5 1,5 1 7-ΕΝΕ 189 Τ1ΕΔΚ ΕΝΕ 190 Τ1ΕΔΚ ΕΝΕ 191 Τ1ΕΔΚ ΕΝΕ 192 Τ1ΕΔΚ ΕΝΕ 193 Τ1ΕΔΚ ΤΠΕ 194 Τ1ΕΔΚ ,45 3,5 2,5 4 8-ΤΠΕ 195 Τ1ΕΔΚ ,45 3,5 2,5 4 8-ΤΠΕ 196 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 197 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 198 Τ1ΕΔΚ ,35 3 2,5 4 8-ΤΠΕ 199 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 200 Τ1ΕΔΚ ,2 2, ΤΠΕ 201 Τ1ΕΔΚ ,15 1,5 2 4,5 8-ΤΠΕ 202 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 203 Τ1ΕΔΚ ,1 2,5 4,5 2,5 8-ΤΠΕ 204 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 205 Τ1ΕΔΚ ,05 2,5 3,5 3 8-ΤΠΕ 206 Τ1ΕΔΚ ,05 2,5 3,5 3 8-ΤΠΕ 207 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 208 Τ1ΕΔΚ ΤΠΕ 209 Τ1ΕΔΚ ,5 2,5 3,5 8-ΤΠΕ 210 Τ1ΕΔΚ ΤΠΕ 211 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 212 Τ1ΕΔΚ ,95 1,5 3 3,5 8-ΤΠΕ 213 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 214 Τ1ΕΔΚ ,8 4 2,5 2,5 8-ΤΠΕ 215 Τ1ΕΔΚ ,8 2,5 3,5 2,5 8-ΤΠΕ 216 Τ1ΕΔΚ ,8 2,5 3,5 2,5 Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 25 από 27

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης 8-ΤΠΕ 217 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 218 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 219 Τ1ΕΔΚ ,7 2 3,5 2,5 8-ΤΠΕ 220 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 221 Τ1ΕΔΚ ,65 2 2,5 3 8-ΤΠΕ 222 Τ1ΕΔΚ ,65 2,5 3 2,5 8-ΤΠΕ 223 Τ1ΕΔΚ ,6 3 2,5 2,5 8-ΤΠΕ 224 Τ1ΕΔΚ ,6 1,5 3,5 2,5 8-ΤΠΕ 225 Τ1ΕΔΚ ,6 3, ΤΠΕ 226 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 227 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 228 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 229 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 230 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 231 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 232 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 233 Τ1ΕΔΚ ,5 2,5 2,5 2,5 8-ΤΠΕ 234 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 235 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 236 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 237 Τ1ΕΔΚ ,4 1, ΤΠΕ 238 Τ1ΕΔΚ ,4 1, ΤΠΕ 239 Τ1ΕΔΚ ,4 2 2,5 2,5 8-ΤΠΕ 240 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 241 Τ1ΕΔΚ ,35 2 1,5 3 8-ΤΠΕ 242 Τ1ΕΔΚ ,35 2 1,5 3 8-ΤΠΕ 243 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 244 Τ1ΕΔΚ ,25 2,5 2,5 2 8-ΤΠΕ 245 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 246 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 247 Τ1ΕΔΚ ,05 3 1,5 2 8-ΤΠΕ 248 Τ1ΕΔΚ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 26 από 27

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Απορριφθείσες Αιτήσεις χρηματοδότησης 8-ΤΠΕ 249 Τ1ΕΔΚ ΤΠΕ 250 Τ1ΕΔΚ ΤΠΕ 251 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 252 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 253 Τ1ΕΔΚ , ,5 8-ΤΠΕ 254 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 255 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 256 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 257 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 258 Τ1ΕΔΚ ,55 3 1,5 1 8-ΤΠΕ 259 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 260 Τ1ΕΔΚ , ΤΠΕ 261 Τ1ΕΔΚ ,5 1,5 1,5 1,5 8-ΤΠΕ 262 Τ1ΕΔΚ ΤΠΕ 263 Τ1ΕΔΚ ΤΠΕ 264 Τ1ΕΔΚ ΤΠΕ 265 Τ1ΕΔΚ Β) Απορρίπτονται λόγω μη συμβατότητας με θεματικό τομέα Θεματικός Τομέας Α/Α Κωδ. Πρότασης 2-ΤΠΔ 1 Τ1ΕΔΚ ΑΓΡ 2 Τ1ΕΔΚ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_1/6 Σελίδα 27 από 27

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΑΔΑ:.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) Διεύθυνση Ι4 Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας - Τμήμα Β Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) Διεύθυνση Ι4 Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Β Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα B1 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017 Α.Π.: 5368

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 15-09-2017 Αρ. Πρωτ: 4476/492/Α3 Α Π Ο Φ Α Σ Η Θέμα: Παράταση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 29.08.2017 Α.Π.: 4119/416

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 02-02-2018 Α.Π.: 800/287/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Κατάλογος και βαθμολογική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 08 09 2017 Αρ. Πρωτ: 4345/465/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 1/17-07-2017

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 150 Ημερομηνία: 22-03-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Φαξ: 2107473666 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 16-11 2017 Αρ. Πρωτ: 6068/843/Α3 Θέμα: Έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 Fax: 2107473666 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 27-04-2017 Α.Π.: 1999/721/Α2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Α3 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 11-07-2017 Α.Π.: 3440/171/Α3

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6,

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY A Π Ο Φ Α Σ Η INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.07.20 11:28:28 EEST Reason: Location: Athens : 76446537-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ )

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Συνοπτική Παρουσίαση: Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία & Βασικού Θεσμικού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Ημερομηνία: 13-12 2017 Αρ. Πρωτ:6716/967/Α3 Θέμα: Έγκριση του Πρακτικού 2/09-10-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ. Δ/νση: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 56 ΑΘΗΝΑ, 11527 Fax: 2107473666 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η

Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ A Π Ο Φ Α Σ Η Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18 Ημερομηνία: 09-01-2018 Α.Π.: 79/4/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 Α.Π.: 4406/B3 614 ΑΠΟΦΑΣΗ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Πληροφορίες: Ι. Καρδάση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3,6,8,10 και 11» Μεσογείων 56 ΤΚ 11527, Αθήνα ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18 Ημερομηνία: 09-01-2018 Α.Π.: 82/6/Α3 A Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μονάδα Α3 «Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων Θ.Σ. 3, 6, 8, 10 και 11» Πληροφορίες: Α. Φαλαγγά Μεσογείων 56, ΤΚ 11527, Αθήνα Τηλ: 2131503787 Φαξ: 2107473666 e-mail: falagka@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.2016 Α.Π.: 7933/1497/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου.2016 Α.Π.: 7933/1497/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 Α.Π.: 916/Β3 36 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2017 Α.Π.: 916/Β3 36 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη, 81100 Πληροφορίες: Θ. ΑΘΑΝΑΣΕΛΗΣ Τηλ.: 22513-52017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: Α.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-10-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα,16/03/2011. Αθήνα, Α.Π.: Οικ. 1246/95 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ως προς το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Παρεμβάσεις στο Παραγωγικό Περιβάλλον - Κατάλογος Δήμων & Δημοτικών Διαμερισμάτων ΟΠΑΑΧ (Για την Περίοδο 2007 2013) και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ : Πινάκας Εταίρων ΕΦΕΠΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Μονάδα B1 Λεωφ. Μεσογείων 56 115 27 Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία: 18/9/2017 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ Αθήνα, 04/03/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ Αθήνα, 04/03/2016 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.03.07 15:42:55 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΓΓΗ4653Ο7-ΖΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 107892/571 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 806 / 202 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 806 / 202 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πρόσκληση Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πρόσκληση Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ πρόσκληση 10.3.2017 Λέλα Πουλακάκη Προϊσταμένη ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ Δράση κρατικής ενίσχυσης ΕΤΑΚ ΕΣΠΑ 2014 2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Τ. Θ. : 3437 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

3 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

3 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 03 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας & Αλιείας ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ) Ταχ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΚΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-ΚΒΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλογή και έγκριση (αξιολόγηση)

ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλογή και έγκριση (αξιολόγηση) Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Επιλογή και έγκριση (αξιολόγηση) Δέσποινα Κράλλη Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456ΖΦ-ΦΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 456ΖΦ-ΦΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 456ΖΦ-ΦΧΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.09.30 15:46:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ42Π4653Ο7-ΩΧΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

3. Την με ΑΠ 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

3. Την με ΑΠ 67743/ΕΥΘΥ 615/22.6/2015 (Β1248) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.22 15:00:05 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΛΔΑ4653Ο7-Χ3Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14/07/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70546/574 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αθήνα, 14-10-2016 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Α.Π.: οικ.107886/569 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 27/7/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 80022/435 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 17 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΥΑΦ4653Ο7-7Χ6. «Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΑΔΑ: 6ΥΑΦ4653Ο7-7Χ6. «Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015). 23. Την από 25.6.2015 απόφαση της 1ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΜΕ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ Αθήνα, 21-7-2016 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ: 77606/407 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας » Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα : «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας » Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΦ-ΔΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΒΦ-ΔΛΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ANAΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα