ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΧΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΧΓΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΘΟΥΡΗΣ Τηλέφωνο : Fax : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Λαμία, 19/03/2014 Α.Π. : 1594 Προς: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 50 T.K : ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΣΙΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη" Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού, 3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. 9771/ΕΥΣ1125/ (ΦΕΚ470/Β/ ) Τροποποίησης της με αρ. πρωτ /Γ ΚΠΣ/282/ΚΥΑ/ (ΦΕΚ 1501 Β ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, με την οποία συστάθηκε η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά. 4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. οικ (ΦΕΚ 1499/Β/2008) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 5. Την Απόφαση EE με αριθμό C(2007) /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", 6. Τη με αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 645/Β) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ2041/ και 28020/ΕΥΘΥ 1212/ Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και ισχύει. 7. Την με αρ.πρωτ / Κοινή Υπουργική Απόφαση Έγκρισης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ». 8. Την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β / ) με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΕΠΠΕΡΑΑ Σελίδα 1 από 5

2 στην ΕΥΕΔΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ / (ΦΕΚ Β 1472/ ) και ισχύει. 9. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, όπως ισχύει, 10. Την υπ αριθμ. 24/2010/ Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας περί επικύρωσης του αποτελέσματος των εκλογών της 7ης και 14ης Νοεμβρίου 2010 για την ανάδειξη Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειαρχών και Περιφερειακών Συμβούλων τακτικών και αναπληρωματικών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη νέα περίοδο από 1/1/2011 έως 31/8/ Την με αρ. πρωτ. Οικ /05/2012 απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία εκχωρούνται στον "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" αρμοδιότητες Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, 12. Την από απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας, όπως περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο. 13. Την με αρ.πρωτ /04/2012 πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" όπως αυτή ισχύει, 14. Την με αρ. πρωτ /05/2012 (αρ. πρωτ ΕΔΑ /05/2012) αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου "ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ" προς "ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ" για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη", 15. Το με αριθ. πρωτ. 2867/ έγγραφο της ΕΔΑ με το οποίο ζητούνταν συμπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις, προκειμένου να εξεταστεί η πληρότητα του φακέλου. 16. Το υπ αριθμ. πρωτ. ΕΔΑ 1191/ , έγγραφο του Δήμου Ορχομενού με το οποίο εσταλησαν στην Υπηρεσία μας τα συμπληρωματικά στοιχεία. 17. Το θετικο αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στο Φύλλο Αξιολόγησης της Πράξης 12. Την με αρ. πρωτ..., εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ή Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής για την ένταξης της πράξης στο Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". Αποφασίζει την Ένταξη της Πράξης "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΣΙΟΥ" στον Αξονα Προτεραιότητας "02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων" του Ε.Π. "Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη". Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το. Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. Κωδικός Πράξης: (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) 2. Κωδικός ΠΔΕ Πράξης: 2.1.Κωδικός ΣΑ: Ε Κωδικός Πράξης 2014ΣΕ ΣΑ: Σελίδα 2 από 5

3 3. Δικαιούχος: 4. Κωδικός Δικαιούχου: 5. Φυσικό αντικείμενο της πράξης: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Η πράξη αφορά στις απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου για την ύδρευση της τοπικής κοινότητας Λουτσίου του Δήμου Ορχομενού το οποίο υδρεύεται από υδρογεωτρήσεις χαμηλής παροχής με συνέπεια να εμφανίζονται ελλείψεις, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, τόσο στην επάρκεια όσο και στην απαιτούμενη πίεση. Στα πλαίσια της πράξης εντάσσονται οι αναγκαίες ενέργειες για την μεταφορά πόσιμου ύδατος από υπάρχουσα γεώτρηση του Δήμου Ορχομενού παροχής 30m3/hr περίπου, που βρίσκεται στη θέση "Στρωτό Λιθάρι" βόρεια της τοπικής κοινότητας Διονύσου, στην υφιστάμενη δεξαμενή Λουτσίου στην περιοχή Πυργάρι σε απόσταση 10,7χλμ περίπου. Συγκεκριμένα προβλέπεται η τοποθέτηση κατάλληλου αντλητικού συγκροτήματος 50 HP, με τον απαραίτητο μηχανολογικό εξοπλισμό στην θέση της γεώτρησης, η κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού από σωλήνα HDPE διαμέτρου Φ160 και πίεσης 32/25/20atm συνολικού μήκους 10,70χλμ περίπου, που θα συνδέει την γεώτρηση με την δεξαμενή και οι εργασίες σύνδεσης με την υφιστάμενη δεξαμενή Λουτσίου. Ο αγωγός θα τοποθετηθεί σε σκάμμα διαστάσεων 0,70Χ1,20μ και στο μεγαλύτερο μέρος του (9.800μ) θα οδεύει παράλληλα με υπάρχουσα αγροτική οδό με εξαίρεση 900μ στο τέλος του που θα διέρθει μέσα από αγροτικές καλλιέργειες και δασική έκταση. 6. Παραδοτέα πράξης: Υποέργο 1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΟΥΤΣΙΟΥ - Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρικού αντλητικού συγκροτήματος 50 HP και κατασκευή υδραυλικής, ηλεκτρικής εγκατάστασης. - Κατασκευή δικτύου από αγωγούς (HDPE), διαμέτρου Φ160mm, πίεσης 20atm, συνολικού μήκους 1.610,00μ. - Κατασκευή δικτύου από αγωγούς (HDPE), διαμέτρου Φ160mm, πίεσης 25atm, συνολικού μήκους 2.300,00μ. - Κατασκευή δικτύου από αγωγούς (HDPE), διαμέτρου Φ160mm, πίεσης 30atm, συνολικού μήκους 6.760,00μ. - Κατασκευή 4 φρεατίων εκκένωσης. - Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτιο 2 βαλβίδων εξαερισμού Φ50, 16atm με την - Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτιο 4 βαλβίδων εξαερισμού Φ50, 25atm με την - Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτιο 18 βαλβίδων εξαερισμού Φ50, 25atm με την Υποέργο 2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ Καθώς τμήμα του έργου γίνεται σε περιοχή με παρουσία αρχαιολογικών ευρημάτων θεωρείται απαραίτητη η δέσμευση κάποιου ποσού για την παρουσία υπαλλήλου της αρχαιολογίας, καθώς και για την εκτέλεση τυχών σωστικών αρχαιολογικών εργασιών. Υποέργο 3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Για την ηλεκτροδότηση της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση "Μαύρα Λιθάρια" απαιτείται επέκταση του δικτύου ηλεκτροδότησης της Δ.Ε.Δ.Η.Ε. κατά 500m περίπου. Σελίδα 3 από 5

4 7. Δείκτες Εκροών Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος Κατασκευή βελτίωση αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Αριθμός έργων διαχείρισης και διανομής ύδατος 8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πράξης είναι 6 (μήνες) 9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 km Αριθμός 10. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟ Ε.Π. Άμεσες Δαπάνες Βάσει Παραστατικων i.χωρίς ΦΠΑ ii.φπα 225, Σύνολο (1) 1,205, ΣΥΝΟΛΑ ,205, Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε Ευρώ Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1,205, ευρώ, αναλύεται σε Π/Υ(1) 1,205, ευρώ και Π/Υ(2) 0.00 ευρώ και επιμερίζεται ως ακολούθως: Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που έχουν χρηματοδοτήσει την Πράξη και αποσύρονται Συλλογικές Αποφάσεις & Ενάριθμα που χρηματοδοτούν την Πράξη (ενεργές) : Π/Υ (1) ΚΩΔ. ΣΑ Π/Υ(1): Ε0758 Φορέας ΣΑ: ΚΩΔ. Πράξης ΣΑ: 2014ΣΕ (νέο έργο Π.Δ.Ε.) 1: Προϋπολογισμός Π/Υ (1): 1,205, (ποσό σε ευρώ). Η προτεινόμενη πίστωση έτους 2014 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται σε 1,205, (ποσό σε ευρώ) Σελίδα 4 από 5

5 Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΓΑΝΤΑΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης 2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης 3. Γ. Φύλλο τεκμηρίωσης σκοπιμότητας - Κάλυψη αναγκών κλεισίματος ΕΠ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. ΥΠΑΑΝ, Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Νίκης 5-7, Αθήνα 2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (Φορέας Χρηματοδότησης) 3. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Σελίδα 5 από 5