ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ A Πληροφορίες: Ιωάν. Σπυροπούλου Μαρούσι, 16 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠ: 794 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ) - Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝΑΛΕ), έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 66 του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις γα την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΦΕΚ 180Α / ). 2. Την αριθμ / Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ2284 Β / ). 3. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/ ) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Ν. 3840/2010, (ΦΕΚ Α-53/31/03/2010), «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Ερευνητικών και Αναπτυξιακών Έργων του συγχωνευθέντος ΕΘΙΑΓΕ (ΚΑΝΕΡΕ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 6. Την αριθμ. 43 απόφαση της 23ης/ Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ σχετικά με τη έγκριση υποβολής τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης στο Ε.Π. Αλιείας Την αριθμ. E (2007) 6402/ απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία». 1

2 8. Την αριθ. 1454/ πρόσκληση υποβολής προτάσεων της ΕΥΔ ΕΠ «Αλιεία» και την αριθμ 1670/ του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση χρηματοδότησης στο Ε.Π. Αλιείας, Μέτρο 3.5: "Πιλοτικά Σχέδια" με συνημμένο το Τεχνικό Δελτίο της προτεινόμενης πράξης έργου με τίτλο: «Μελέτη Ανάπτυξης Πιλοτικού Συσκευαστηρίου - Εργαστηρίου Μεταποίησης Αλιευμάτων στην Ν. Κάλυμνο». 9. Την αριθμ. 633/ Απόφαση Ένταξης της συγκεκριμένης πράξης στο ΕΠΑΛ με συγχρηματοδότηση από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Τ.Α.) κατά 75 % κοινοτικούς και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (ΑΔΑ ΒΙΗ3Β-ΛΝ6), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10. Το Ν.3681/2010 (ΦΕΚ 112Α/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 11. Τά άρθρα 143, 144 του Ν. 4281/2014/ΦΕΚ Α 160/ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις, ΜΕΡΟΣ Β, Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», σχετικά με τα χρηματικά όρια για την προσφυγή στη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και της απ ευθείας ανάθεσης. 12. Το άρθρο 152 του Ν. 4281/2014/ΦΕΚ Α 160/ , σχετικά με την υποχρέωση των αναθετουσών αρχών δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης ή αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ανεξάρτητα από την εκτιμώμενη αξία τους και τη διαδικασία ανάθεσης, στον τοπικό τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α 68) καθώς και τις κείμενες, κατά τη δημοσίευση του νόμου, διατάξεις περί υποχρεωτικής δημοσιοποίησης δια του περιφερειακού και τοπικού τύπου διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. 13. Την αριθμ. 1313/ (ΑΔΑ: Β26ΛΒ-ΖΟΝ) Προέγκριση σχεδίου Απόφασης υλοποίησης Πράξης με ίδια μέσα που αφορά «Μελέτη ανάπτυξης πιλοτικού συσκευαστηρίου-εργαστηρίου μεταποίησης αλιευμάτων στη Ν. Κάλυμνο» από τον ΕΛ.Γ.Ο. «Δήμητρα» στα πλαίσια του Μέτρου 3.5 του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Την αριθμ. 8 ε.η.δ. απόφαση της 46ης/ (ΑΔΑ: ΒΜΡ2ΟΞ3Μ-Μ2Ζ) Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, σχετικά με την έγκριση υλοποίησης της εν λόγω πράξης με ίδια μέσα. 15. Την αριθμ. 101/ (ΑΔΑ: ΨΞΟΝΒ-ΡΔ8) απόφαση έγκρισης προκαταβολής, ύψους ,00 στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ για την υλοποίηση του εν λόγω έργου. 2

3 16. Το αριθμ. 414/ αίτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και το αριθμ. 266/ έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ Αλιείας για την 1η τροποποίηση του Τεχνικού Παραρτήματος της εν λόγω Πράξης. 17. Την αριθμ. 24 απόφαση της 56 ης / Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΑΔΑ: 7Ε11ΟΞ3Μ-ΥΧ5), σχετικά με τη διενέργεια πρόχειρων (συνοπτικών) διαγωνισμών και απ ευθείας αναθέσεων στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη ανάπτυξης πιλοτικού συσκευαστηρίου-εργαστηρίου μεταποίησης αλιευμάτων στη Ν. Κάλυμνο» ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου/αναδόχων προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού, σε ομάδες ειδών, στο πλαίσιο του έργου «Μελέτη Ανάπτυξης Πιλοτικού Συσκευαστηρίου - Εργαστηρίου Μεταποίησης Αλιευμάτων στην Ν. Κάλυμνο». Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των ,92 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι ,80 και ,12 ΦΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Τ.Α.) κατά 75 % κοινοτικούς 3 και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Τα ζητούμενα είδη, ανά ομάδα, έχουν ως εξής: ΟΜΑΔΑ Α προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, (ήτοι ,54 και ,46 ΦΠΑ) a/a Είδος εξοπλισμού CPV's Κόστος ( ) 1 ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΒΑΖΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΨΑΡΙΚΩΝ ΜΙΞΕΡ (2 τεμ.) ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ (4 τεμ.) ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ - ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΨΥΓΕΙΟ-ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ

4 ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (1) 10 ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ,00 που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΩΝ Εξωτερικές διαστάσεις 58,5Χ12Χ73,5 cm ύψος και χωρητικότητα 10 μαχαίρια Να φέρει μαγνητική ταινία για τη στήριξη των μαχαιριών Να διαθέτει διάφανη πόρτα που να κλείνει με μαγνήτη Η συσκευή να είναι ηλεκτρική με ισχύ 18W 220V/50Hz ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΒΑΖΩΝ Κατασκευή εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10, τύπος 304 Διαστάσεις (περίπου) 120 x 70 x 110 εκ. ύψος Να λειτουργεί με ειδικό τροχήλατο στο οποίο θα τοποθετούνται 10 μεταλλικά κάνιστρα τοποθέτησης 25 βάζων περίπου έκαστο, δηλαδή 250 βάζα περίπου ανά φόρτωση Η αποστείρωση των βάζων να γίνεται με σύστημα θέρμανσης με κυκλοφορία του θερμού αέρα Η ισχύς της συσκευής να είναι 2.5 KW (240/50/1) Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ Εξωτερικές διαστάσεις 480 x 650 x 110 χιλ. ύψος περίπου Χωρητικότητα 15 λίτρα περίπου Δυνατότητα να γεμίζει κάθε είδους λουκάνικα με μεγάλη ταχύτητα Να διαθέτει τέσσερα διαφορετικά ανοξείδωτα χωνιά διαφορετικών διαμέτρων (Ø10, 20, 30 & 40 χιλιοστών) Η λειτουργία της συσκευής να γίνεται αυτόματα υδραυλικά με λάδι Να διαθέτει δεξαμενή λαδιού χωρητικότητας 2,5 λίτρων περίπου, αντλία 0,50 ΗΡ περίπου, αυτόματη πίεση εμβόλου και επαναφορά σε 45 δευτερόλεπτα Να φέρει λαβή λειτουργίας και διακόπτη αλλαγής κατεύθυνσης Η ισχύς της συσκευής να είναι 370W περίπου (380V/50Hz) Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ ΨΑΡΙΚΩΝ Εξωτερικές διαστάσεις (περίπου) 800 x 470 x 1030 χιλ. ύψος περίπου

5 Η κατασκευή της συσκευής να είναι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα Η χωρητικότητα του κάδου να είναι 25 έως 50 κιλά Να φέρει διακόπτη ασφαλείας επάνω στο καπάκι Να διαθέτει διακόπτη κινδύνου και αντίστροφης κίνησης Ο κάδος να έχει την ικανότητα κλίσης κατά 110 για την εύκολη εκκένωσή του Οι λεπίδες ζύμωσης να είναι αφαιρετές για λόγους καθαριότητας Να έχει βάρος 79 κιλά περίπου Η ισχύς της συσκευής να είναι 1,5 kw (380V/50Hz) Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE ΜΙΞΕΡ Χωρητικότητας 10 λίτρων Στροφές 148 / 244 / 480 Με 3 εξαρτήματα γάντζος, φτερό, σύρμα Επιδαπέδιας τοποθέτησης Με μηχανισμό για την άνοδο και κάθοδο του κάδου Χωρητικότητα κάδου 10lt / 3Kg Οι ταχύτητες δεν αλλάζουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Διαστάσεις συσκευής: 42x38x75 cm ΒΑΓΟΝΕΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ Μήκος: 560 mm Βάθος: 730 mm Ύψος: 1650 mm Χωρητικότητα Καροτσιού: 13 λαμαρίνες 50Χ70 cm Αξεσουάρ: Με 4 ρόδες, 2 με φρένο 5 ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΕΝΟΥ - ΑΔΡΑΝΟΥΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ Εξωτερικές διαστάσεις 560x580x1010 mm περίπου. Οι διαστάσεις του χώρου τοποθέτησης των προϊόντων να είναι 430x430x210 mm περίπου. Να διαθέτει αντλία κενού αέρος απόδοσης 25m³/h και ισχύος 750W. Το σώμα και ο θάλαμος της μηχανής να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η συσκευή να φέρει μπάρα συγκόλλησης της σακούλας μήκους 410 mm και να ενεργοποιείται αυτόματα με το κατέβασμα του καλύμματος μέσω μικροδιακόπτη. Να φέρει ηλεκτρομηχανικά χειριστήρια και κάλυμμα από διαφανές υλικό καμπύλου σχήματος τύπου COVEX. Να έχει τη δυνατότητα παροχής αδρανούς αερίου στη σακούλα κατά τη διαδικασία συγκόλλησης. Η συσκευή να φέρεται σε ρόδες. Η συνολική ισχύς της συσκευής να είναι 2200 Watt. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE.

6 ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ Η συσκευή να έχει 2 θαλάμους οι οποίοι θα λειτουργούν ανεξάρτητα με ξεχωριστούς θερμοστάτες, χρονοδιακόπτες και αντιστάσεις. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 600 x 800 x 1900 mm ύψος περίπου και εσωτερικές διαστάσεις 480 x 680 x 680 mm ύψος περίπου ανά θάλαμο. Η χωρητικότητα της συσκευής ανά διαμέρισμα να είναι 54 κιλά νωπών κρεάτων ή αλιευμάτων και η συνολική του χωρητικότητα να είναι 108 κιλά περίπου. Να διαθέτει δύο ανοξείδωτα ράφια και ένα συρτάρι περισυλλογής υγρών ανά διαμέρισμα και να μπορεί να δεχθεί 3 σκεύη Gastronorm 1/1 ανά θάλαμο. Να είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και να διαθέτει δύο ανοξείδωτες πόρτες με χειρολαβές με μαγνητικά κλείστρα. Να έχει τρεις λειτουργίες: ως θάλαμος καπνίσματος για ζεστό και κρύο κάπνισμα τροφίμων, ως φούρνος για ψήσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία και ως θερμοθάλαμος για συντήρηση του μαγειρεμένου φαγητού από 16 C έως 96 C. O φούρνος να διαθέτει θερμοστάτη ρύθμισης της θερμοκρασίας από 94 C έως 160 C και μέσω του ειδικού συστήματος καλωδιακών αντιστάσεων που διαθέτει (όχι βεντιλατερ με αντιστάσεις), να εξασφαλίζει άψογο αποτέλεσμα μαγειρέματος. Το ειδικό σύστημα καλωδιακών αντιστάσεων οι οποίες να είναι τυλιγμένες σε όλη την επιφάνεια των θαλάμων μεταξύ της εξωτερικής τους επιφάνειας και της μόνωσης, να είναι ο βασικός τρόπος λειτουργίας της συσκευής. Το κάπνισμα των τροφίμων να γίνεται με ξύλα διαφόρων ειδών (κεράσι, μήλο, σφένδαμος) τα οποία να τοποθετούνται σε ειδική συρταρωτή θήκη στο πίσω μέρος εκάστου θαλάμου. Η συσκευή να διαθέτει πίνακα ελέγχου ανά θάλαμο στο οποίο θα υπάρχει διακόπτης ΟN/OFF, κομβίο ρύθμισης της θερμοκρασίας μαγειρέματος (από 94 C έως 16 C), κομβίο ρύθμισης της θερμοκρασίας συντήρησης του φαγητού (από 16 C έως 96 C), ψηφιακή οθόνη, πλήκτρο αυξομείωσης του χρόνου και χρονοδιακόπτη 60 λεπτών ρύθμισης του χρόνου καπνίσματος. Επίσης να διαθέτει ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας των διαδικασιών μαγειρέματος, συντήρησης και καπνίσματος. Η ισχύς της συσκευής να είναι 5,5kW (240V/50Hz) περίπου και το βάρος της περίπου 170 κιλά. Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE. 6 ΨΥΓΕΙΟ - ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Να έχει εξωτερικές διαστάσεις 111 x 82,5 x 202,5 cm ύψος περίπου και χωρητικότητα 875 λίτρα τουλάχιστον ή 1000 μπουκάλια των 330 ml Το ψυγείο να είναι κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα λευκού χρώματος στα πλαϊνά και στο εσωτερικά τοιχώματα Να διαθέτει μόνωση από πολυουρεθάνη (αυτοσβενόμενη οικολογική) CFC- & HCFC- Free, πυκνότητας 42 kg/m³ Οι γωνίες του θαλάμου του ψυγείου να είναι στρογγυλεμένες για τον ευκολότερο καθαρισμό του και αποφυγή συγκέντρωσης μικροβίων

7 Να φέρει δύο συρόμενες πόρτες με διπλά κρύσταλλα και επαναφορά. Η κάσα της πόρτας να είναι μαύρου χρώματος από πλαστικό και να διαθέτει ενσωματωμένο χερούλι καθ ύψος Να λειτουργεί μέσω βεβιασμένης ψύξης και να φέρει ψυκτικό στοιχείο βεβιασμένης κυκλοφορίας και συμπιεστή κλειστού τύπου, ισχύος 1800 W τουλάχιστον, ο οποίος να είναι κατάλληλος για σύνδεση σε δίκτυο ΕΡ μονοφασικό, τάσης 230 V, συχνότητας 50 Hz Το ψυγείο να λειτουργεί με ψυκτικό υγρό FREON R 134a Να είναι εφοδιασμένο με αναλογικό θερμόμετρο και να έχει δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας μέσω του θερμοστάτη από +1 C έως +10 C Να φέρει 5 πλαστικοποιημένες σχάρες (ανά πόρτα) ρυθμιζόμενου ύψους, οι οποίες δεν θα εφάπτονται στα τοιχώματα του ψυγείου για να μην εμποδίζεται η διανομή της ψύξης. Οι σχάρες να διαθέτουν ετικέτες τιμής Τα ποδαρικά να είναι ρυθμιζόμενα καθ ύψος Το εσωτερικό του θαλάμου να διαθέτει φωτισμό για την συνεχή προβολή των προϊόντων, ενώ στο άνω μέρος του ψυγείου να υπάρχει φωτιζόμενη διαφημιστική πινακίδα των προϊόντων Η απόψυξη να γίνεται αυτόματα. Το νερό που να συλλέγεται κατά τη διαδικασία της απόψυξης, να εξατμίζεται αυτόματα Το ψυγείο να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να διαθέτει πιστοποιητικά CE ΨΥΧΟΜΕΝΗ ΚΡΕΑΤΟΜΗΧΑΝΗ Εξωτερικές διαστάσεις 450 x 400 x 600 mm ύψος περίπου Κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι Η μπούκα, ο σαλίγκαρος, το στεφάνι, η σίτα και το μαχαίρια θα πρέπει να είναι ανοξείδωτα Να φέρει ισχυρό μειωτήρα λαδιού για καλύτερη απόδοση Η λειτουργία της μηχανής θα πρέπει να γίνεται με γρανάζια από ατσάλι Η ωριαία παραγωγή της μηχανής θα πρέπει να είναι πάνω από 600 κιλά Να διαθέτει ερμητικά κλειστό μονοφασικό αερόψυκτο σύστημα καθώς επίσης και κάλυμμα για την προστασία του κρέατος από βακτηρίδια Η στήριξη να γίνεται σε λαστιχένιες βάσεις για την απορρόφηση των κραδασμών Η ισχύς θα πρέπει να είναι περίπου 3Hp/380V Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφαλείας και να φέρει πιστοποιητικό CE. 7 ΨΥΓΕΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ Διαστάσεις: Μήκος: 682 mm Βάθος: 450 mm Ύψος: 675 mm Βάρος: 39 kg 'Ογκος/Χωρητικότητα: 100lt Εύρος Θερμοκρασίας: +2 έως +12 C Ψύξη: Βεβιασμένης Ψύξης Είδος Ψύξης: Συντήρησης

8 Ισχύς: Φωτισμός: Τάση: Έλεγχος: Ράφια: 160 W Ναι 230 V Μηχανικός θερμοστάτης (πάτος) ΟΜΑΔΑ Β προϋπολογισμού 2.200,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι 1.788,62 και 411,38 ΦΠΑ). a/a Είδος εξοπλισμού CPV's Κόστος ( ) 1 ΤΑΨΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ (10 τεμ.) ΤΣΙΓΓΕΛΙΑ (10 τεμ.) ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΙΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (15 τεμ.) ΣΧΑΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ (10 τεμ.) ΣΥΝΟΛΟ 2.200,00 που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 8 ΤΑΨΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΒΙΤΡΙΝΑΣ Ταψιά από ανοξείδωτο Χάλυβα (INOX) στις διαστάσεις Νο 0 (16 Χ 27cm) ΤΣΙΓΓΕΛΙΑ Τσιγκέλια κρεοπωλείου - γαντζάκια (10 τεμ. σετ) από ανοξείδωτο ατσάλι υψηλής ποιότητας και μεγάλης αντοχής, στις διαστάσεις των 100Χ4 mm ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΦΙΛΕΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Μαχαίρια ανοξείδωτα διαφόρων διαστάσεων για φιλετάρισμα ψαριών ΣΧΑΡΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ Σχάρες ανάλογων διαστάσεων με τις εσωτερικές διαστάσεις του φούρνου καπνίσματος ΟΜΑΔΑ Γ (προϋπολογισμού 1.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, ήτοι 1.138,21 και 261,79 ΦΠΑ) a/a Είδος εξοπλισμού CPV's Κόστος ( ) 1 ph-μετρο ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΑΡΚΑΣ

9 2 ΖΥΓΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (2 τεμ.) ΣΥΝΟΛΟ 1.400,00 που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ph-μετρο ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΣΑΡΚΑΣ Εύρος ph: -2 με 16 και ακρίβεια: ± 0,1 Εύρος mv: έως Εύρος Θερμοκρασίας: -10 έως ο C Διαστάσεις: 78 mm πλάτος x 184 mm μήκος Βάρος: 272 g (περίπου) με τη μπαταρία Όρια λειτουργίας : Σχετική υγρασία: έως 95% Θερμοκρασία: 0 έως 50 C Πιστοποίηση: IP67 Μνήμη ικανή για αποθήκευση 50 σετ μετρήσεων Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 30 λεπτά αδράνειας Ηχητικά σχόλια σε όλα τα πλήκτρα Λειτουργία αυτόματου κλειδώματος Τροφοδοσία με μπαταρία 9 Volt, 1000 ώρες χρήση περίπου Επιπλέον ηλεκτρόδιο ph για τρόφιμα και ρευστά προϊόντα (δηλαδή, ηλεκτρόδιο με ένα μέτρο καλώδιο με ειδική μύτη για διάτρηση σε ρευστά και μαλακά προϊόντα 9 ΖΥΓΑΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ζυγαριά εργαστηρίου 150g-3Kg υψηλής ανάλυσης: Ευανάγνωστη οθόνη LCD, 6 ψηφίων Αδιάβροχο πληκτρολόγιο Ειδικός κλωβός προστασίας από ρεύματα αέρος Ανοξείδωτο τάσι, διαμετρήματος 12x14 cm ή στρογγυλό 11 cm Μέτρηση απόβαρου Λειτουργία AUTO ZERO Δυνατότητα 13 διαφορετικών μονάδων μέτρησης βάρους (gr, lb, oz, dr κλπ.) Δυνατότητα μέτρησης τεμαχίων Δυνατότητα μέτρησης του βάρους σε ποσοστό % (για συσκευασίες υγρών) Δυνατότητα λειτουργίας με 4 αλκαλικές μπαταρίες (μεγέθους C) Μετασχηματιστή Δυνατότητα σύνδεσης με εξωτερική οθόνη Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ (RS232) Διαστάσεις: 18x24x8 cm

10 ΟΜΑΔΑ Δ προϋπολογισμού 975,92 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι 793,43 και 182,49 ΦΠΑ). a/a Είδος εξοπλισμού CPV's Κόστος ( ) 1 ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (AIR CONDITION) ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ 975,92 που θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται παρακάτω: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (AIR CONDITION) Τύπος Λειτουργίας Inverter Ψυκτική απόδοση (Btu/h) περίπου Θερμική απόδοση (Btu/h) περίπου Ενεργειακή Κλάση Ψύξης A+ Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER) 5.8 Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP) 3.8 / 4.0 Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (EER) 2.8 Βαθμός θερμικής απόδοσης (COP) 4 Επίπεδο Θορύβου σε db (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας 49/31 Διαστάσεις (περίπου) σε mm ( Υ x Π x Β) 275 x 790 x 205 Διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας σε mm (Υ x Π x Β) 550 x 780 x 290 Εγγύηση Προμηθευτή 2 έτη για τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη και 5 έτη για τον συμπιεστή ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ Χωρητικότητα 20 lt Ισχύς Μικροκυμάτων 800 Watt Οθόνη Ενδείξεων Ναι Πλήκτρα Αφής Ναι Προγράμματα 8 αυτόματα προγράμματα μαγειρέματος, λειτουργία για ξεπάγωμα Περιστρεφόμενος Δίσκος Ναι Χρώμα Inox Ασφάλεια κλειδώματος Ναι Επιπλέον Χρονοδιακόπτης, οθόνη LED 10

11 Βάρος σε Kg Διαστάσεις σε cm (Υ x Π x Β) Εγγύηση Προμηθευτή 11 περίπου 35.5 x x (περίπου) 2 έτη Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 και ώρα 15:00 να καταθέσουν ενυπόγραφη προσφορά για το ζητούμενο εξοπλισμό, ανά ομάδα ή/και για το σύνολο των ομάδων: προσφερόμενος εξοπλισμός, οι προδιαγραφές επιδόσεις - χαρακτηριστικά, η εγγύηση που παρέχεται, διαστήματα συντήρησης, ενδεικτικό κόστος συντήρησης, παροχή δωρεάν πρώτης συντήρησης, ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης και η συνολική τιμή προσφοράς (καθαρή αξία, ΦΠΑ, συνολική τιμή). ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ανάδοχος θα πρέπει ρητά να δηλώνει ότι αναλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών παράδοσης των ειδών στην προσφερόμενη τιμή. Γίνονται δεκτές προσφορές ανά ομάδα ή/και για όλες τις ομάδες, για το σύνολο όμως των ειδών της ομάδας/ων. Οι προσφορές θα παραδοθούν σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο (στον οποίο εξωτερικά θα υπάρχουν τα στοιχεία του αποστολέα, του παραλήπτη, ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσης και η φράση «προσφορά εξοπλισμού εργαστηρίου μεταποίησης Καλύμνου», για την ΟΜΑΔΑ... ή/και τις ΟΜΑΔΕΣ..), στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας στη Νέα Πέραμο, Καβάλας, ΤΚ Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω προθεσμία δε θα γίνουν δεκτές. Ως ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 7 Απριλίου 2015 και ώρα 10:00, στις εγκαταστάσεις του ΙΝΑΛΕ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρα Νικόλαο Σταμάτη, στο τηλέφωνο Οι προσφορές θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών του έργου με τίτλο "Μελέτη Ανάπτυξης Πιλοτικού Συσκευαστηρίου - Εργαστηρίου Μεταποίησης Αλιευμάτων στην Ν. Κάλυμνο", στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας και θα συνταχθεί πρακτικό αξιολόγησης των προσφορών. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε

12 γ) η τιμή της προσφοράς Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή, εφόσον η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. Μετά την απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνυπογράψει σύμβαση σχετικά με τα είδη που θα προμηθεύσει, το χρόνο και τον τόπο παράδοσης και τη συνολική αξία. Στη συνέχεια, να παραδώσει στην έδρα του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας ή στις εγκαταστάσεις της Ιχθυόσκαλας Καλύμνου (ανάλογα με την υπόδειξη της επιτροπής παραλαβών) εντός του χρονικού διαστήματος παράδοσης που δήλωσε στην προσφορά του, επί ποινή επιβολής ποινικής ρήτρας για κάθε καθυστέρηση που ήθελε προκύψει. Ο ανάδοχος/ανάδοχοι θα πρέπει να φροντίσει/ουν για την παράδοση των ειδών του εξοπλισμού έτοιμου προς χρήση, αναλαμβάνοντας το σύνολο των διαδικασιών παράδοσης. Τα είδη, ορισμένα από τα οποία, θα πρέπει να παραδοθούν τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον ανάδοχο/αναδόχους είτε στις εγκαταστάσεις του ΙΝΑΛΕ στην Καβάλα, είτε στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου μεταποίησης αλιευμάτων στην ιχθυόσκαλα Καλύμνου. Ο/οι ανάδοχος/οι απαιτείται να επιδείξει/ουν πλήρως τη λειτουργία του εξοπλισμού και των παρελκομένων συστημάτων του σε στελέχη που θα υποδειχθούν πριν την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή παρουσία του αναδόχου/ων υποχρεούται να προβεί σε δοκιμή λειτουργίας του εξοπλισμού στις εγκαταστάσεις της Καλύμνου ή του ΙΝΑΛΕ στην Καβάλα. 12 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την έκδοση σχετικών παραστατικών (έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης από τον ανάδοχο/ους) και την προσκόμιση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητάς του/τους. Τυχόν κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο/ους. Η προμήθεια αυτή έχει προβλεφθεί και βαρύνει τον προϋπολογισμό τού έργου με τίτλο: «Μελέτη Ανάπτυξης Πιλοτικού Συσκευαστηρίου - Εργαστηρίου Μεταποίησης Αλιευμάτων στην Ν. Κάλυμνο» που εντάχθηκε στο ΕΠΑΛ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας κατά 75 % κοινοτικούς και εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί για διάστημα δώδεκα (12) ημερολογιακών ημερών, στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

13 (www.elgo.gr), της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας (www.nagref.gr) και στην εφημερίδα Νέα Εγνατία της Καβάλας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Δρ Κωνσταντίνος Μαλλίδης 13

15PROC002839923 2015-06-11

15PROC002839923 2015-06-11 Υλοποίηση των έργων ΕΤΑΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Εκπόνηση σχεδίων Ερευνητικών & Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτομίας (ΑγροΕΤΑΚ)» (MIS 453350) του ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ «Παρακολούθηση της ποσότητας και ποιότητας των υδάτων σε εφαρµογή της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καβάλα, Αριθ.Πρωτ.: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ε 14 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλιμσού στο Γενικό Νοσοκομείο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002672914 2015-03-30

15PROC002672914 2015-03-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ------ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 19-1-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29

Μελέτη προμήθειας Σελίδα 1 από 29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Περαία, 09.03.2015 Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Θερμαϊκού» Αρ. Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ Ταχ. /νση : ερβενακίων & Α. Αλέξη

Διαβάστε περισσότερα

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013»

Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΠΑΛ) «2007-2013» Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Δ. Τράγαλος Τηλέφωνα : 2131501185 Fax : 2107774090 Email : dtragalos@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων»

ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.740,00

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΔΑ: ΒΕΧΒ1-ΣΞ0 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΝΞ Νάξος 29 Μαίου2013 Αρ. Πρωτ. ΚΑΝΞ/ΔΑΠ/107 Πληροφορίες : Κοντοστέργιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 485 Αριθμ. Πρωτ. 12-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ

ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ ΣΥΝΟ ΕΥΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΙ ΟΥΣ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ Κωδικός φορέα :0085 Ονοµασία φορέα :ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Αρµόδιος : Μόρδος Μωυσής Τηλέφωνο : 2132157762 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002480426 2014-12-16

14PROC002480426 2014-12-16 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ & ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Άρθρο 1 ο Αντικείμενο Προμήθειας ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Αγγελάκη 13, 546 21 Πληροφορίες: Μ. Πέικου Τηλέφωνο:2310.296.845 Fax: 2310.233532 E-mail: m.peikou@thessaloniki.gr ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΗΧ/ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

16,0 2,0 1. 2. , 3.

16,0    2,0  1. 2. ,   3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προµήθεια Ενός Απορριµµατοφόρου ανακύκλωσης 16 κµ. Τµήµα Κίνησης και επισκευής Οχηµάτων Αρ.Μελέτης: 56 / 2012 Προϋπολογισµός µε ΦΠΑ 23% 153.750,00

Διαβάστε περισσότερα