Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ"

Transcript

1 Π Α Τ Ρ Α 4/0/20 Αρ. Πρωτ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα Πληροφορίες Τηλέφωνα FAX Ηλεκτρονική Δ/νση Τσερτίδου, Τ.Κ , Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Ανωγιατη Σπυριδουλα Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ Σχετ. α) Την υπ αριθμ. Υ4α/οικ92976/ του Υ.Υ.& Κ.Α «Διαχείριση Φαρμάκων για τον εξορθολογισμο της φαρμακευτικής δαπάνης,στα κρατικά Νοσοκομεία και την αύξηση της ανάλωσης των γενοσημων» β) Την υπ αριθμ. 36/ απόφασης ΔΣ του Νοσοκομείου με ΑΔΑ 45ΟΠ46906Λ-ΧΚΙ. Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών, το Γ.Ν. Πατρών Ο Αγ. Ανδρέας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές φαρμάκων να προσφέρουν εκπτώσεις επί της Νοσοκομειακής τιμής των φαρμάκων των πιο κάτω αναφερομένων σε πίνακα. 2. Στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο κλάδο. 3. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος είναι

2 α) η έγκριση άδειας κυκλοφορίας του από τον ΕΟΦ. β) η αναφορά του στο Δελτίο Τιμών. γ) να έχει προηγηθεί η έγκριση του ή η αίτηση αξιολόγησής του από την Επιτροπή Φαρμάκων του Νοσοκομείου μας, πριν την κοινοποίηση του παρόντος. 4.Τροπος υποβολής προσφορών Α. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο επί ποινή αποκλεισμού Β. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς Β.. Η λέξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Β.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια Β.3. Η ημερομηνία διενεργείας της προμήθειας Β.4. Τα στοιχεία του αποστολέα Μέσα στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται και CD με την οικονομική προσφορά σε Excel. Γ. Οι προσφορές των προμηθευτών θα παραδοθούν στην Γραμματέα της επιτροπής Ανωγιάτη Σπυριδούλα μέχρι --20 ημέρα Τρίτη και ώρα400 μ.μ. Δ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια. 5.Κριτήριο κατακύρωσης-προσφερόμενη τιμή Α. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά δραστική ουσία, περιεκτικότητα και μορφή σύμφωνα με τον πίνακα με τα ζητούμενα είδη Β. Το ποσοστό έκπτωσης πρέπει να είναι πέραν του υποχρεωτικού rebate 5%(Ν.398/). Γ. Η προσφερόμενη τελική τιμή (χωρίς το ΦΠΑ) πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια μετά την έκπτωση ανά μονάδα (π.χ φύσιγγα, δισκίο, κάψουλα ) 6. Η προσφορά πρέπει να συνταχθεί ως εξής (5+6) Α/Α Είδος δραστικής ουσίας Φαρμακοτεχνική μορφή Εμπορική ονομασία / Εταιρεία Νοσοκομειακή τιμή (χωρίς ΦΠΑ) Ποσοστό έκπτωσης (%) πέραν του rebate 5% Τελική τιμή ανά μονάδα μέτρησης (χωρίς ΦΠΑ) 2

3 Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, εφόσον δεν προκύπτει απ αυτήν με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή για το αντίστοιχο είδος 7. Αποσφράγιση προσφορών Η Επιτροπή Αξιολόγησης Φαρμάκων θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την πρόσκληση. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή.Το άνοιγμα των προσφορών θα διενεργηθεί στις ημέρα Πέμπτη και ώρα 000 πμ στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου μας. Μετά την καταχώρηση και αξιολόγηση των γραπτών προσφορών θα ακολουθήσει περαιτέρω προφορική δημοπρασία με ποσοστό έκπτωσης επί της τιμής του μειοδότη και προς τούτο καλούνται οι αντιπρόσωποι εταιρειών να έχουν την προβλεπόμενη εξουσιοδότηση από την εταιρεία τους. 8. Ειδικοί όροι. Η λίστα των επιλεγμένων φαρμάκων θα είναι διάρκειας έξι (6) μηνών. 2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής του δελτίου τιμών των φαρμάκων από το ΥΥΚΑ προ του εξάμηνου, η τελική τιμή θα διαμορφωθεί βάσει του ποσοστού έκπτωσης που έχει ήδη προσφερθεί επί της αναπροσαρμοζόμενης τιμής. 3. Το ποσοστό της έκπτωσης θα καθορίσει τη σειρά προτίμησης του φαρμακευτικού ιδιοσκευάσματος. Σε περίπτωση που δύο σκευάσματα έχουν προσφέρει την ίδια έκπτωση θα επιμοιράζονται (50%) τις παραγγελίες του εξαμήνου. 4. Η εταιρεία υποχρεούται να έχει επάρκεια των αιτούμενων ποσοτήτων για είκοσι (20) ημέρες ασφάλειας τουλάχιστον, άλλως να ειδοποιεί εγκαίρως προκειμένου να γίνουν οι παραγγελίες από την 2 η ή τη 3 η εταιρεία κατά σειρά αξιολόγησης. 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ φαρμακοτεχνικ A/A ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ ή μορφή ACICLOVIR vials 250 mg/vial 2 ALBUMIN HUMAN 2. vials 50ml x 20% 2.2 vials 00ml x 20% 3 ALENDRONATE SODIUM 3. tab 70mg x tab 70mg x 8 4 ALFA CALCIDOL 4. soft caps 00 x 0,25mcg 4.2 soft caps 00 mcg 5 ALFUZOSINE HCL tab 0mg x 30 6 ALLOPURINOL 6. tab 00mg x tab 00mg x tab 00mg x tab 300mg x 30 7 AMIKACIN vials 500mg/2mlvial 8 AMLODIPINE 8. caps 5mg 4 5mg x caps 0mg 4 0mg x 30 9 AMPHOTERICIN-B 9. vials 9.2 IV 20ml x 00mcg x 20ml x 50mcg 0 AMPICILLIN + SULBACTAM vials x 20ml x 3gr ATENOLOL tab 00mg 2 ATORVASTATIN 2. tab 0mg tab 20mg 4 20mg x 28 20mg x tab 40mg 4 40mg x 28 40mg x 30 3 AZITHROMYCIN 3. vials 500mg/vial 3.2 tab 500mg x 6 500mg x 3 4

5 4 BACILLUS CALMETTE GUERIN 5 BICALUTAMIDE 5. tab 50mg x tab 50mg x 28 6 BRIMONIDINE ey.dro.sol 7 BUDESONIDE 8 CALCITONIN 8. nasal spray 8.2 nasal spray 9 CALCIUM CARBONATE + CHOLECALCIFEROL chw. tab 0,2% (w/v) fl x 5ml 0,25mg/ml x2ml (4 doses) 200iu (28 doses) 00iu (600mg+400iu ) x CALCIUM FOLINATE 20. vials 0ml 00mg ml x 200mg 2 CARBOMER 2. eye.gel 0,2% tub x0g 2.2 0,3% tub x0g 22 CARBOPLATIN 22. inj.so.inf mg/5mlvial 450mg/45mlvial 23 CARVEDILOL 23. tab 6,25mg x 28 6,25mg x tab 2,5mg x 28 2,5mg x tab 25mg x 28 25mg x CEFTAZIDIME 24. vials gr/vial 24.2 vials 2gr/vial 25 CEFTRIAXONE 25. vials gr/vial 25.2 vials 2gr/vial 26 CEFUROXIME SODIUM 26. vials 750mg/vial 26.2 vials,5gr/vial 27 CIPROFLOXACIN 27. vials 400mg/200mlvial 27.2 vials 200mg/00mlvial 27.3 tab 500mg 0 5

6 28 CITALOPRAM 28. tab 20mg x tab 40mg x oral sol 5 x 40mg/ml 29 CISPLATIN 29. vials 29.2 vials 0mg x20 mlvial 50mg x00 mlvial 30 CLARITHROMYCIN 30. tab 500mg x vials 500mg/vial 3 CLINDAMYCIN inj.sol 600mg/4mlamp 32 CLOPIDOGREL tab 75mg x DEXAMETHASONE amp amp x 2ml x 8mg 34 DILTIAZEM HCL 34. tab 60mg x caps retard 20mg x 20 20mg x mg x DOCETAXEL 35. vials 35.2 vials 20mg/0,5mlvial 80mg/2ml-vial 36 DOPAMINE HCL amp 50mg/5ml-amp 37 DOXORUBICIN 37. vials 0mg/5ml mg/25ml 38 EPIRUBICIN HCL 38. vials 0mg x 5mlvial 38.2 vials 50mg x 25mlvial 39 EPOETIN ALPHA iu iu iu iu iu iu iu iu iu 40 ESCITALOPRAM 40. tab 0mg 40.2 tab 20mg 6

7 40.3 oral sol 28ml x 0mg/ml 4 ESMOLOL 4. amp 2500mg/0ml 4.2 bags 250ml x 0mg/ml 42 FILGRASTIM 42. vials FLUCONAZOLE inj.sol.inf 44 FLUMAZENIL amp 5 x 0,5 x 48 MU 5 X 0,5 X 30 MU 00mg x 50mlvial 5amp x 5ml x 0,5mg 45 FLUOXETINE 45. caps 20mg 45.2 tab.disp 20mg 46 FUROSEMIDE 46. amp 5amp x 2ml x 20mg 46.2 tab 40mg 2 40mg x GEMCITABINE 47. ly.p.iv. 200mg/vial mg/vial x 48 GLIMEPIRIDE tab mg x tab 2mg x tab 3mg x tab 4mg x GLUCOSAMINE pd.ora.sol 50 GLYCERYL TRINITRATE 50. tts 50.2 tts,5gr/sachet x 36 5mg/24hrs x 30 0mg/24hrs x 30,5gr/sachet x 20 5 HUMAN NORMAL IMMUNOGLOBULIN 5. vials 5 gr 5.2 vials 0 gr 52 HYDROCORTISONE SUCCINATE SODIUM 52. vials 2ml x vials 4ml x IMIPENEM + CILASTATIN vials ( )mg/00ml vial 7

8 54 IPRATROPIUM 54. inh amp 54.2 inh amp 55 IRINOTECAN HCL 55. vials 55.2 vials 56 IRON PROTEIN SUCCINYLATE oral sol 57 IRON SUCROSE vials 500mcg/2ml x 0 500mcg/2ml x 30 40mg/2ml vial x 2ml 00mg/5ml vial x 5ml 800mcg/5mlvial 0 00mg/5mlvial x 5 58 ISOSORBIDE MONONITRATE 58. caps retard 60mg 4 60mg x tab 20mg x ITRACONAZOLE amp 250mg/25mlamp 60 LAMOTRIGINE 60. tab 25mg x tab 50mg x tab 00mg x tab 200mg x 30 6 LETROZOLE tab 2,5mg x LEUPRORELINE 62. vials 62.2 vials 3,75mg/vial x kit,25mg/vial x kit 63 LEVOCARNITINE 63. oral sol gr/0ml oral sol 2gr/0ml 0 64 LEVOFLOXACIN vials 500mg x 00ml 65 LISINOPRIL 65. tab 5mg x tab 0mg x 28 0mg tab 20mg x 28 20mg x LISINOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE t ab (20+2,5)mg 4 (20+2,5)m g x LOSARTAN 67. tab 50mg x tab 00mg x 20 00mg x 30 00mg x 28 8

9 68 MEROPENEM pd.inj.sol 000mg/vial (iv) 0 69 METFORMIN HCL tab 850mg x mg x 60 7 METRONIDAZOLE vials 72 MIDAZOLAM (Δ) 72. amp 72.2 amp 70 METHYLPREDNISOLONE SODIUM SUCCINATE 70. vials 40mg/ml-vial 70.2 vials 25mg/2mlvial 70.3 vials 500mg/8mlvial 70.4 vials gr/6ml-vial 500mg/00mlvial 5mg/3mlamp 5amps x 3ml 50mg/0mlamp 5amps x 0ml 73 MIRTAZAPINE 73. tab 30mg x tab 45mg 0 74 MOXIFLOXACIN 74. vials 400mg/250ml bottle 74.2 tab 400mg x 5 400mg x 7 75 NEBIVOLOL tab 5mg x NIFEDIPINE 76. tab/caps 0mg 76.2 tab/caps 20mg 76.3 tab/caps 30mg 76.4 tab/caps 60mg 77 NIMODIPINE vials x 50ml x 0mg 78 OLANZAPINE 78. tab 5mg x 28 5mg x tab 0mg x 28 0mg x tab 5mg x tab 20mg x 28 20mg x OMEPRAZOLE 79. ps.inj.sol 40mg/vial 79.2 caps 20mg 4 20mg x ONDANSETRON 80. amp 2ml x 4mg 80.2 amp 4ml x 8mg 80.3 tab 5 x 4mg 9

10 80.4 tab 5 x 8mg 8 OXALIPLATIN 8. vials 8.2 vials 82 PACLITAXEL 82. vials 82.2 vials 50mg/0mlvial 00mg/20mlvial 30mg/5ml-vial 00mg/6,7ml -vial 83 PANTOPRAZOLE 83. tab 40mg x 28 40mg vials 40mg/vial 84 PAROXETINE 84. tab 0mg x 60 0mg x tab 20mg x tab 30mg x tab 40mg x 60 40mg x PENTASTARCH 500ml/bag 86 PIPERACILLIN +TAZOBACTAM 86. vials 2,25gr/vial 86.2 vials 4,5gr/vial 87 PIRACETAM 87. amp 87.2 sach 87.3 sach 87.4 sach 3g/5ml bt x2amp 2400mg sach bt x mg sach bt x mg sach bt x POVIDONE IODINE 88. sol 0% fl x 240ml 88.2 surgical scrub 000ml 89 PRAVASTATIN 89. tab 20mg 4 20mg x tab 40mg 4 40mg x PROPOFOL 90. vials 90.2 vials 90.3 vials 90.4 vials % amp x 20ml % amp x 50ml % amp x 00ml 2% amp x 50ml 00 QUETIAPINE 0

11 00. tab 25mg x tab 00mg x tab 200mg x tab 300mg x 60 0 RISPERIDONE 0. tab mg x 60 mg x 30 mg x tab 2mg x 60 2mg x 30 2mg x tab 3mg x 60 3mg x 30 3mg x tab 4mg x 60 4mg x 30 4mg x tab 6mg x SALBUTAMOL + IPRATROPIUM inh.sol 2,5ml x SERTRALINE 03. tab 50mg x 30 50mg tab 00mg x 30 00mg 4 04 SIMVASTATIN 04. tab 0mg x 30 0mg tab 20mg x 30 20mg tab 40mg x 30 40mg 0 40mg x ΙΩΔΙΟΥΧΑ ΠΟΣΙΜΑ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΑ 05. oral sol x 50 ml 05.2 oral sol 00ml SODIUM PHOSPHATE DIBASIC + SODIUM PHOSPHATE 06 MONOBASIC 06. enema 33ml 06.2 enema 25ml 07 SOMATOSTATIN vials 08 AMPICILLIN + SULBACTAM vials 3mg-vial + solv 3gr/20ml-vial x 09 TAMSULOSIN caps 0,4mg x 30 0,4mg x 20 0 TEICOPLANIN 0. vials 200mg-vial 0.2 vials 400mg-vial TETRASTARCH +SODIUM CHLORIDE..2 2 TICARCILLIN + CLAVULANIC ACID 2. vials 2.2 vials 6% x 500mlbag (6+0,9%) x 500ml-bag (3+0,2)gr/vial x (5+0,2)gr/vial x 3 TOBRAMYCIN coll 0,3% x 5ml 4 TOPIRAMATE

12 4. tab 25mg x tab 50mg x tab 00mg x 60 5 TOPOTECAN 5. vials 5.2 vials 6 TRIPTORELIN / LEUPRORELIN ACETATE 6. vials 6.2 vials 4mg x 5ml x 5 vials 4mg x 4ml x 5 vials 3,75mg/vial x,25mg/vial x 7 VANCOMYCIN 7. vials iv 500mg-vial 7.2 vials iv 000mg-vial x 8 VENLAFAXINE 8. caps 37,5mg x 28 37,5mg x 30 37,5mg caps 75mg x 28 75mg x 30 75mg caps 50mg x 28 50mg x 30 50mg 00 ΕΜΒΟΛΙΑ 9 ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΙΜΟΦΙΛΟΥ ΙΝΦΛΟΥΕΝΖΑΣ ΤΥΠΟΥ Β 20 ΕΜΒΟΛΙΟ ΑΝΕΜΟΒΛΟΓΙΑΣ 2 ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ,ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ,ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΟΚΚΥΤΗ,ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β,ΙΝΦΛΟΥΕΝΖΑΣ ΤΥΠΟΥ Β 22 ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Α 23 ΕΜΒΟΛΙΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β 24 ΕΜΒΟΛΙΟ ΙΛΑΡΑΣ,ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑΣ,ΕΡΥΘΡΑΣ 25 ΕΜΒΟΛΙΟ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟΥ ΟΡΟΟΜΑΔΑΣ C ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΩΤΕΙΝΗ 26 ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΕΝΤΑΔΥΝΑΜΟ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ,ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΟΚΚΥΤΗ,ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ,ΙΝΦΛΟΥΕΝΖΑΣ ΤΥΠΟΥ Β 27 ΕΜΒΟΛΙΟ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ,ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ,ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΟΚΚΥΤΗ 28 ΕΜΒΟΛΙΟ ΤΡΙΠΛΟ ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ,ΤΕΤΑΝΟΥ,ΑΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΚΟΚΚΥΤΗ 2

13 29 ΠΡΟΣΡΟΦΗΜΕΝΟ ΣΥΖΕΥΓΜΕΝΟ ΣΑΚΧΑΡΙΔΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 30 ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΛΙΠΟΥΣ 3 ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ 32 ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ,ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ 33 ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ,ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ,ΛΙΠΩΝ 34 ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ,ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ,ΛΙΠΩΝ,ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ 35 ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 36 ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΜΕ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΡΑΣ 3