Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Συμφερότερη προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο Συμφερότερη προσφορά 27-12-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 21/2012 Μεσογείων 284, Χολαργός Πληροφορίες:Κ.Σαξιώνη Τηλ.: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την προμήθεια: - 2 ηλεκτρονικών αναλυτικών ζυγών 5 δεκαδικών δαπάνης (10.000,00) - εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης (φαρμακευτικό ψυγείο) δαπάνης (6.000,00) - ιξωδομέτρου περιστροφικού δαπάνης (5.000,00) - Στερεοσκόπιο και παρελκόμενα δαπάνης(8.000,00) και συνολικής δαπάνης αυτών (29.000,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Ε.Ο.Φ. Τεχνικές Προδιαγραφές Δείγμα Κριτήριο κατακύρωσης Ημερομηνία δημοσίευσης στον Ημερήσιο Τύπο ΟΧΙ Συμφερότερη προσφορά Α Π Ο Φ Α Σ Η Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις : α) Του Ν.1316/83 «Ίδρυση, Οργάνωση & αρμοδιότητες του ΕΟΦ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.». β) Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». γ) Το άρθρ. 83 του Ν.2362/95(ΦΕΚ247/Α/95)«Περί Δημοσίου Λογιστικού.& άλλες διατάξεις». δ) Το αρθρ.1 παρ.2 εδαφ. β του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/ )«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 2.Την αριθμ / απόφαση του Προέδρου του ΔΣ /ΕΟΦ περί έγκρισης σκοπιμότητας προμήθειας οργάνων για τα εργαστήρια του ΕΟΦ έτους Την αριθ / απόφαση ανάληψης υποχρέωσης

2 4. Την Κ.Υ.Α. με αριθ. 6588/ των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Προμηθειών, Υπηρεσιών και φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έτους 2011( Φ.Ε.Κ. 1650/ τ. Β ) 5. Την αριθ.8414/ έγγραφο της Ε.Π.Υ., σχετικά με οδηγίες εκτέλεσης και εφαρμογής του Προγράμματος Προμηθειών Υγείας (ΠΠΥΥ) έτους 2011,πιστώσεις 2011 & Την αρίθμ.10791/ έγκριση της ΕΠΥ των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια δύο (2) ηλεκτρονικών αναλυτικών ζυγών,ενός (1)φαρμακευτικού ψυγείου,ενός (1) περιστροφικού ιξωδομέτρου και ενός (1) στερεοσκόπιου και τα παρελκόμενά του Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Τη διενέργεια Πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: - Δύο (2) ηλεκτρονικών αναλυτικών ζυγών 5 δεκαδικών δαπάνης (10.000,00) - Ενός (1)φαρμακευτικού ψυγείου δαπάνης (6.000,00) - Ενός (1) ιξωδομέτρου περιστροφικού δαπάνης (5.000,00) και - Ενός (1)Στερεοσκόπιο και τα παρελκόμενα του δαπάνης(8.000,00) για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Ε.Ο.Φ. με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά και με προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια το ποσό των (29.000,00), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Επιτροπή του διαγωνισμού στα γραφεία του Ε.Ο.Φ (3 ος όροφος, Δ/νση Οικονομικού - Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 284, Χολαργός, την ημέρα Τετάρτη και ώρα π.μ. 2. Οι προσφορές θα κατατίθενται σε φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι : Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό Ο αριθμός της διακήρυξης Η ημερομηνία του διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα προσφέροντος 3.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: -ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ α) Υποβάλλεται υποχρεωτικά επί ποινή απόρριψης υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και η οποία θα αναφέρεται : ότι αυτός που την κάνει έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους και χωρίς καμία επιφύλαξη, ότι δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου για οποιοδήποτε λόγο, ότι όλα τα είδη που προσφέρει είναι καινούργια και αμεταχείριστα ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης, για οποιαδήποτε απόφαση του Ε.Ο.Φ., ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης του Ε.Ο.Φ., ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης. β) Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έντυπο όπου ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τα αντίστοιχα της συνημμένης κατάστασης οργάνων τη διακήρυξης. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή. -ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο,με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

3 -ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο,επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο,με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα αναφέρεται η τιμή μονάδος ανα προσφερόμενο είδος χωρίς Φ.Π.Α. 4. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένα σε σφραγισμένο φάκελο 5. Η αποσφράγιση του κυρίου φακέλου της προσφοράς θα γίνει από την αρμόδια τριμελή Επιτροπή του πρόχειρου διαγωνισμού( άρθρο 38 παρ.6 του Π.Δ. 118/07 και άρθρ.26 ν.4024/11 ) παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους με την κάτωθι διαδικασία: α) Μονογράφονται από όλα τα μέλη της Επιτροπής όλοι οι φάκελοι των προσφορών που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα δηλ. μέχρι την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την οικεία διακήρυξη και αποσφραγίζονται. Προσφορές που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα, δεν αποσφραγίζονται,αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή. Β)Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό,εφόσον το επιθυμούν, λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα,των οικονομικών στοιχείων της προσφοράς κατά την ημέρα και ώρα αποσφράγισής τους. 6. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. 7.Οι προμηθευτές υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή μέρους των ειδών της διακήρυξης. 8.Η αξιολόγηση και κατακύρωση των προς προμήθεια ειδών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά ανά είδος. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότέρων των μια προσφορών,για το σύνολον των ειδών, με την ίδια τιμή, η κατακύρωση γίνεται στο σύνολο των προμηθευτών που μειοδότησαν εξίσου το σύνολο της ποσότητας για το συγκεκριμένο είδος. 9.Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να κατακυρώσει την προμήθεια σε περισσότερους από έναν μειοδότες. 10. Οι αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. 11. Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Όποιος έχει καταθέσει προσφορά δεσμεύεται από αυτή να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, στην περίπτωση που κατακυρωθεί ο διαγωνισμός σ αυτόν, εκτός αν εμφανισθεί περίπτωση ανωτέρας βίας. 12.Εγγύηση συμμετοχής και καλής εκτέλεσης στον διαγωνισμό δεν απαιτείται (άρθρο 25 παρ 9 του ΠΔ118/07). 13.Κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή : Με βάσει το άρθρο 7 του Ν. 2286/95, το Ν.187/93, αρθρ. 3 Ν. 3580/07 και το άρθρο 15 παρ.19 Κ.Τ.Χ. α) υπέρ ΜΤΠΥ 3,072%, β) υπέρ Δημοσίου 0,256%, γ) υπέρ του ΤΑΥΥ εμπορίου 0,3072%. δ) Κράτηση 2 % Παρακράτηση φόρου με βάση το άρθρο 24 του Ν 2198/94, ποσοστό 4%. 14.Επισυνάπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας που θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης και ο πίνακας συντελεστών βαρύτητας βάσει του οποίου θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση-βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς. 15. Χρόνος παράδοσης (60) μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Πρέπει να αναγράφεται στην προσφορά του κάθε συμμετέχοντος στο διαγωνισμό. 16. Η γνωστοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης του αρμοδίου προς τούτο οργάνου του φορέα που διενεργεί τον πρόχειρο διαγωνισμό, γίνεται με έγγραφη ειδοποίηση που αποστέλλεται με φαξ και καλείται άμεσα ο προμηθευτής να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης `. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση στην οριζόμενη προθεσμία ο Ε.Ο.Φ. απευθύνεται στον επόμενο στην κατάταξη μειοδότη προμηθευτή. 17. Η παραλαβή των συμβατικών ειδών, ο χρόνος παραλαβής τους, κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση, απόρριψη υλικών κλπ, διέπονται από τα οριζόμενα στα άρθρα 27, 28, 32,33 και 34 του ΠΔ118/ Η πληρωμή της αξίας του συμβατικού είδους,θα γίνει με εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συμβατικού είδους,από την Υπηρεσία του Φορέα για την οποία προορίζεται). Τα απαιτούμενα για την πληρωμή δικαιολογητικά ορίζονται στο άρθρο 35 του

4 Π.Δ. 118/ Το κείμενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείμενο, σχετικό με τον διαγωνισμό, εκτός από προφανή σφάλματα ή παραδρομές 20. Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/Ε.Ο.Φ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

5 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ Προϋπολογισμός δαπάνης: Ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) Το εν λόγω σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για τη φύλαξη-διατήρηση φαρμακευτικών ουσιών: Α. Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές: Το εν λόγω εργαστηριακό ψυγείο πρέπει να διαθέτει: 1. Πόρτες με διπλό τζάμι, αντιθαμβωτικό και με δυνατότητα ανάκλασης της υπεριώδους ακτινοβολίας, οι οποίες να κλειδώνουν. 2. Ωφέλιμη χωρητικότητα: ψύξη 350 λίτρα περίπου, κατάψυξη 100 λίτρα περίπου. 3. Αυτόματη απόψυξη. 4. Το ψυκτικό υγρό να είναι CFC-Free. 5. Εξατμιστήρα, συμπυκνωτή και κυκλοφορία ψυχρού αέρα. 6. Η ρύθμιση της θερμοκρασία να γίνεται ανεξάρτητα στη ψύξη και στην κατάψυξη. Για την ψύξη η δυνατότητα ρύθμισης να είναι από 2 ο C έως +10 o C τουλάχιστον και για την κατάψυξη από -10 ο C έως -30 o C τουλάχιστον με ακρίβεια ±1 o C τουλάχιστον. 7. Μικροεπεξεργαστή για τον έλεγχο της θερμοκρασίας και ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με δυνατότητα σύνδεσης με καταγραφέα της θερμοκρασίας. 8. Θάλαμο ψύξης με 5 τουλάχιστον ράφια και/ή συρτάρια και καταψύκτη με 1 τουλάχιστον ράφι. Η συμπληρωματική ύπαρξη συρταριών είναι επιθυμητή. 9. Οπτικοακουστικό συναγερμό σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης της θερμοκρασίας. 10. Κατασκευή εσωτερικά από ανοξείδωτο χάλυβα και εξωτερικά από γαλβανισμένο χάλυβα με βαφή φούρνου ή ισοδύναμο. 11. Αθόρυβο σύστημα για την ομοιόμορφη κατανομή της ψύξεως. 12. Εσωτερικό φωτισμό. 13. Κατάλληλη μόνωση. 14. Ειδική οπή στο τοίχωμα για την έξοδο καλωδίων (π.χ. Data logger). Β. Γενικές απαιτήσεις: 1. Το σύστημα να είναι ολοκληρωμένο. Να διαθέτει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, παρελκόμενα, υλικά εγκατάστασης και σύνδεσης. Να είναι γενικά σε θέση να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του με

6 βάση τον προσφερόμενο εξοπλισμό και χωρίς καμία περαιτέρω προσθήκη ή αναβάθμιση του εξοπλισμού. 2. Να γίνει εγκατάσταση, σύνδεση και έναρξη λειτουργίας του συστήματος σε χώρο του Ε.Ο.Φ. που θα υποδειχθεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Ε.Ο.Φ. 3. Να δοθεί γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη μετά την παράδοση και εγκατάσταση του συστήματος. Η εγγύηση να καλύπτει και τη δωρεάν άμεση (εντός 10 ημερών το πολύ) αντικατάσταση κάθε εξαρτήματος που παρουσιάζει βλάβη. 4. Ο χρόνος παράδοσης να μην υπερβαίνει τους δύο μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης. 5. Να υπάρχει η δυνατότητα τεχνικής υποστήριξης (ανταλλακτικά, συντήρηση κ.ο.κ.) για 10 έτη τουλάχιστον από την ημερομηνία παράδοσης του συστήματος από τον ίδιο τον προσφέροντα και μόνο (να διαθέτει τουλάχιστον 2 εξειδικευμένα άτομα στο προσωπικό της εταιρείας). 6. Όλα τα μέρη του συστήματος να λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα 220 V, 50 Hz. 7. Να δοθούν όλα τα σχετικά εγχειρίδια λειτουργίας και/ή CD-ROM που προσφέρει ο κατασκευαστής του συστήματος στα Αγγλικά. Να δοθεί φυλλάδιο που να περιέχει τις βασικές (τουλάχιστον) οδηγίες λειτουργίας του συστήματος στα Ελληνικά. 8. Στο χώρο εγκατάστασης του συστήματος να εκπαιδευθούν υπάλληλοι του Ε.Ο.Φ. από έμπειρα στελέχη του προμηθευτή. 9. Να δοθεί κατάλογος των πελατών οι οποίοι έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο ή ανάλογο σύστημα. 10.Η συσκευή να διαθέτει CE mark. 11.Να δοθεί πιστοποιητικό διακρίβωσης του συστήματος πριν και μετά την εγκατάστασή του στον ΕΟΦ. 12.Να δοθεί υποχρεωτικά φύλλο συμμόρφωσης, στο οποίο να αναφέρεται ρητώς η συμμόρφωση προς τα ζητούμενα, ένα προς ένα και με την ίδια σειρά που αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και οι τυχόν αποκλίσεις. Η συμμόρφωση αυτή να αποδεικνύεται και από τα σχετικά φυλλάδια του συστήματος. Γ. Προτεινόμενο σύστημα βαθμολόγησης: Α Ομάδα στοιχείων αξιολόγησης: 1. Συμφωνία προσφοράς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών της διακήρυξης 2. Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης 1. 50% 2. 20%

7 Σύνολο Α ομάδας: Β Ομάδα στοιχείων αξιολόγησης: 1. Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας 2. Τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 3. Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος Σύνολο Β ομάδας: 70% 1. 10% 2. 10% 3. 10% 30% Τεχνικές προδιαγραφές στερεοσκοπίου με προσπίπτοντα ψυχρό φωτισμό και φωτογραφική έξοδο Το στερεοσκόπιο θα πρέπει να φέρει προστασία τεχνολογίας ESD (Electro Static Discharge) και να περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη και εξαρτήματα: Σύστημα οπτικής Greenough Zoom, μεγέθυνσης από 1x έως 4,5x, της τάξης 6,7:1, με απόσταση εργασίας περίπου 100 mm, με ρυθμιζόμενα όρια μεγέθυνσης (άνω και κάτω) Διοφθάλμια κεφαλή, με εύρος οπτικού πεδίου 22, με κλίση φακών 45, με ρυθμιζόμενη διόπτρα -8 έως +5, με φωτογραφική έξοδο και προσαρμογέα μεγέθυνσης 0,5x Ζεύγος προσοφθάλμιων φακών, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου 22, με ρυθμιζόμενη εστίαση, με υποδοχή για νηματόσταυρο Βοηθητικό φακό μεγέθυνσης 2x, με κατάλληλη απόσταση και κατάλληλο άνοιγμα Ορθοστάτη, με ομοαξονικούς κοχλίες αδρής εστίασης (αντιολισθητικής διάταξης), με εύρος εστίασης περίπου 120 mm και υποδοχείς ι) για κυκλική αντικειμενοφόρο τράπεζα και ιι) φίλτρου Αντικειμενοφόρο τράπεζα, κυκλική, με πλευρές άσπρου και μαύρου χρώματος Κάλυμμα προστασίας για όλο το σύστημα Ο προσπίπτων φωτισμός θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη και εξαρτήματα: Φωτιστική πηγή, ψυχρού φωτισμού, ισχύος 8 V / 20 W (να συμπεριλαμβάνεται η λυχνία), με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 230 V / 50 Hz, με ηλεκτρονικές (3 θέσεις) ρυθμίσεις φωτισμού, με διάμετρο δέσμης φωτός 6mm, με υποδοχέα φίλτρων (17 mm) Ανταλλακτική λυχνία αλογόνου 8 V / 20 W Βραχίονα οπτικών ινών, διπλής απόληξης, εύκαμπτο (τύπου Gooseneck), με μήκος περίπου 500 mm και αποδοτική διάμετρο 3,5 mm Φίλτρο ισοστάθμισης (Balancer), του λευκού χρώματος (DayLight), με διάμετρο 17mm Ζεύγος εστιακών φακών, κατάλληλο για οδηγό οπτικών ινών με μέγιστη διάμετρο 5 mm Οι εταιρείες τόσο του κατασκευαστή όσο και του προμηθευτή να είναι πιστοποιημένες κατά ISO

8 Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα από τεχνικό τμήμα στελεχωμένο από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους από τον κατασκευαστή οίκο τεχνικούς και με πιστοποιητικό ISO Παράδοση εντός 45 ημερών από την παραγγελία Εγγύηση 2 ετών τουλάχιστον Τεχνική υποστήριξη / ανταλλακτικά για 10 χρόνια Το όργανο να έχει CE mark Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά ή / και Αγγλικά Δωρεάν εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του οργάνου Γ. Προτεινόμενο σύστημα βαθμολόγησης: Α Ομάδα στοιχείων αξιολόγησης: 3. Συμφωνία προσφοράς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών της διακήρυξης 4. Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης Σύνολο Α ομάδας: Β Ομάδα στοιχείων αξιολόγησης: 4. Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας 5. Τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 6. Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος Σύνολο Β ομάδας: 4. 50% 5. 20% 70% 3. 10% 4. 10% 6. 10% 30% ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΙΞΩΔΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Προϋπολογισμός δαπάνης: Ευρώ (περιλαμβανομένου ΦΠΑ)

9 Το εν λόγω σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον προσδιορισμό ιξώδους φαρμακευτικών προϊόντων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας 7.0, και να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις: Α. Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές: 1. Περιστροφικό ιξωδόμετρο με ελάχιστο εύρος μέτρησης mpa s. 2. Ρυθμιζόμενη ταχύτητα περιστροφής, με ελάχιστο εύρος ρύθμισης από 0,3 έως 200 rpm. 3. Η επιλογή της ταχύτητας πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ελεύθερη. Να δηλωθεί το πλήθος των επιτρεπτών επιλογών ταχύτητας. 4. Η ακρίβεια της μέτρησης να είναι τουλάχιστον 1.0%. 5. Η επαναληψιμότητα των μετρήσεων να είναι τουλάχιστον 0.2%. 6. Nα διαθέτει ψηφιακή οθόνη για την αναγραφή του ιξώδους, θερμοκρασίας, ταχύτητας περιστροφή. 7. Να διαθέτει έξοδο RS-232 για την αμφίδρομη επικοινωνία με Η/Υ. 8. Να συνοδεύεται από τουλάχιστον έξι άξονες περιστροφής και στατώ στήριξης. 9. Να συνοδεύεται από 2 σειρές προτύπων διαλυμάτων ιξώδους για την βαθμονόμηση σε όλο το εύρος μετρήσεων. Γ. Προτεινόμενο σύστημα βαθμολόγησης: Α Ομάδα στοιχείων αξιολόγησης: 5. Συμφωνία προσφοράς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών της διακήρυξης 6. Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης Σύνολο Α ομάδας: Β Ομάδα στοιχείων αξιολόγησης: 7. Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας 8. Τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 9. Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος Σύνολο Β ομάδας: 7. 50% 8. 20% 70% 5. 10% 6. 10% 9. 10% 30%

10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΖΥΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ/ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Ο εν λόγω αναλυτικός ζυγός πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: Α. Ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές 1.1. Ακρίβεια ανάγνωσης 0,01 mg Περιοχή ζύγισης g τουλάχιστον Επαναληψιμότητα 0,1 mg ή καλύτερη Χρόνος σταθεροποίησης 2 s ή καλύτερο Δυνατότητα βαθμονόμησης με χρήση εξωτερικού ή εσωτερικού πρότυπου βάρους (στην πρώτη περίπτωση να συνοδεύεται από διακριβωμένο πρότυπο βάρος) Υάλινο προστατευτικό κάλυμμα με τα κατάλληλα παράθυρα για προστασία από ρεύματα αέρος Δυνατότητα απομνημόνευσης απόβαρου και καθαρού βάρους χωριστά Κάλυμμα για την προστασία από τη σκόνη Λειτουργία στα 220V/50HZ Πιστοποιητικό διακρίβωσης του οργάνου πριν και μετά την εγκατάστασή του στον κατάλληλο χώρο του ΕΟΦ Δύο (2) διακριβωμένα πρότυπα βάρη των 10 mg και 50 mg για τον καθημερινό έλεγχο καλής λειτουργίας του. Β. Γενικές Προδιαγραφές 1.1 Η διάταξη πρέπει να είναι πρόσφατης τεχνολογίας, να μην έχει σταματήσει η παραγωγή της και κατά την ημερομηνία της παραγγελίας να μην έχει δρομολογηθεί από τον αντίστοιχο κατασκευαστή αλλαγή / βελτίωση του προτεινόμενου μοντέλου. 1.2 Το σύστημα να είναι ολοκληρωμένο. Να διαθέτει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα, παρελκόμενα, υλικά εγκατάστασης και σύνδεσης. Να είναι γενικά σε θέση να τεθεί σε πλήρη λειτουργία και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές του με βάση τον προσφερόμενο εξοπλισμό και χωρίς καμία περαιτέρω προσθήκη ή αναβάθμιση του εξοπλισμού. 1.3 Η διάταξη πρέπει να διαθέτει CE. 1.4 Ο χρόνος παράδοσης πρέπει να είναι εντός 60 (ημερολογιακά) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

11 1.5 Ο χρόνος παραλαβής πρέπει να είναι εντός 30 (ημερολογιακά) ημερών από το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης. 1.6 Η διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 τουλάχιστον χρόνια από την ημερομηνία παραλαβής του. 1.7 Ο προμηθευτής / εγκαταστάτης πρέπει να εγγυηθεί την παροχή ανταλλακτικών και αναλωσίμων απευθείας από τον κατασκευαστή για τουλάχιστον 7 χρόνια. 1.8 Ο προμηθευτής / εγκαταστάτης πρέπει να διαθέτει συνεργείο συντήρησης / επισκευής (service) διαθέσιμο εντός 3 το πολύ ημερών στο χώρο εγκατάστασης της διάταξης. 1.9 Ο προμηθευτής / εγκαταστάτης πρέπει να παρέχει αμέσως μετά την εγκατάσταση 1 ημέρας ενημέρωση εκπαίδευση σχετικά με τις λειτουργίες και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των εξαρτημάτων της διάταξης Η διάταξη πρέπει να συνοδεύεται από: ένα (1) πλήρες εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή στα Αγγλικά και οπωσδήποτε ένα (1) αντίγραφο του εγχειριδίου μεταφρασμένο στα Ελληνικά. Γ. Προτεινόμενο σύστημα βαθμολόγησης: Α Ομάδα στοιχείων αξιολόγησης: 7. Συμφωνία προσφοράς με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προδιαγραφών της διακήρυξης 8. Λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης Σύνολο Α ομάδας: Β Ομάδα στοιχείων αξιολόγησης: 10. Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας 11. Τεχνική υποστήριξη και εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών 12. Εκπαίδευση προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος Σύνολο Β ομάδας: % % 70% 7. 10% 8. 10% % 30%

12