GARDENA. Art Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GARDENA. Art. 1198. Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu"

Transcript

1 Art PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Automatyczny dzielnik wody Hasznбlati ъtmutatу Automatikus vнzelosztу Nбvod k pouћitн Automatickэ rozdмlovaи vody Nбvod na pouћнvanie Automatickэ rozdeѕovaи vody GR Οδηγίες Χρήσεως Αυτόματος Διανομέας νερού 6 καναλιών RUS Инструкция по эксплуатации Автоматический распределитель воды SLO Navodila za uporabo Avtomatski razdelilnik vode UA HR Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu

2 p Proszк uwaїnie przeczytaж instrukcjк obsіugi przed montaїem i uruchomieniem urz dzenia. Przed przeczytaniem rozіoїyж okіadki instrukcji. Spis treњci Strona 1. Wskazуwki dotycz ce instrukcji obsіugi 4 2. Zastosowanie automatycznego dzielnika wody 4 3. Czкњci funkcjonuj ce automatycznego dzielnika wody 4 4. Dziaіanie 4 5. Czynnoњci przed uruchomieniem 4 6. Uruchomienie 5 7. Zastosowanie czujnika wilgotnoњci 6 8. Wskazуwki bezpieczeсstwa 7 9. Konserwacja, pielкgnacja, przechowywanie 7 Gwarancja 8 H Kйrjьk, kйszьlйke цsszeszerelйse йs ьzembe helyezйse elхtt gondosan olvassa el ezt a Vevхtбjйkoztatуt. Olvasбs kцzben hajtsa ki a borнtу oldalakat. Tartalomjegyzйk oldal 1. Utasнtбsok a hasznбlati ъtmutatуhoz 9 2. Hasznбlati terьlet 9 3. Alkatrйszek 9 4. Funkciу 9 5. A beьzemeltetйs lйpйsei 9 6. Ьzembe helyezйs Nedvessйgйrzйkelх hasznбlata Biztonsбgi utasнtбsok Karbantartбs, Tisztнtбs, Tбrolбs 12 Garancia 13 C Proиtмte si prosнm pozornм tento nбvod k pouћitн pшed montбћн a uvedenнm Vaљeho pшнstroje do provozu. Pшi иtenн nбvodu k pouћitн vyklopte prosнm pшednн strбnky. Obsah Strana 1. Upozornмnн k nбvodu na pouћitн Pouћitн Funkиnн dнly Funkce Kroky pшed uvedenнm do provozu Uvedenн do provozu Pouћitн иidla vlhkosti Bezpeиnostnн pokyny Ъdrћba, pйиe, skladovбnн 17 Zбruka 18 X Preинtajte si prosнm pozorne tento nбvod na pouћitie pred montбћou a uvedenнm Vбљho prнstroja do prevбdzky. Pri инtanн nбvodu na pouћitie vyklopte prosнm prednй strбnky. Obsah Strana 1. Pokyny k nбvodu na pouћнvanie Oblasќ pouћitia Funkиnй иasti Funkcia Opatrenia pred uvedenнm do prevбdzky Uvedenie do иinnosti Pouћitie senzora vlhkosti Bezpeиnostnй pokyny Ъdrћba, oљetrovanie a skladovanie 22 Zбruka 23 R Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες λειτουργίας και ανατρέξτε σ' αυτές όποτε παρουσιαστεί κάποια απορία ή πρόβλημα. Περιεχόμενα Σελίδα 1. Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης Κατά τη χρήση Τμήματα του Διανομέα Λειτουργία Προετοιμασία πριν την χρήση Κατά τη λειτουργία Λειτουργία σε συνδυασμό με Υγρασιόμετρο Για την ασφάλειά σας Συντήρηση, καθαρισμός, αποθήκευση 27 Εγγύηση 27 U Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией до монтажа и использования. При изучении инструкции по эксплуатации разверните боковые стороны обложки. Содержание Страница 1. Примечания к инструкции по эксплуатации Область применения Составные части Работа устройства Подготовка к эксплуатации Эксплуатация Применение датчика влажности Правила безопасности Уход, обслуживание и хранение 31 Гарантия 32 l Prosimo vas, da navodila za uporabo љe pred postavitvijo in priklopom izdelka natanиno preuиite. Ob branju razgrnite strani, ki vsebujejo skice. Vsebina Stran 1. Napotki v zvezi z navodilom za uporabo Podroиje uporabe Funkcijski deli Funkcija Ukrepi pred zagonom Zagon Uporaba senzorja za vlago Varnostni napotki Vzdrћevanje, nega, shranjevanje 36 Servisiranje 36 Garancija 37 u Будь ласка, тримаєте посібник з експлуатації в надійному місці й звертайтеся до нього щораз, коли виникнуть які або питання. 1. Про цей посібник з експлуатації Область застосування розподільника Функціональні частини (Рис. A) Дія приладу Підготовка приладу до роботи Дія розподільника Застосування розподільника разом із датчиком вологості ґрунту Правила техніки безпеки Обслуговування, догляд, зберігання 41 Сервис 42 k Molimo da upute za koriљtenje paћljivo prouиite i da vodite raиuna o navedenim upozorenjima. Objaљnjenje љto moћete proиitati na stranicama uputstva za upotrebu. Sadrћaj Strana 1. Upute za koriљtenje Podruиje primjene Funkcionalni dijelovi Funkcija Mjere prije stavljanja u pogon Stavljanje u pogon Uporaba osjetnika za vlaћnost Sigurnosne upute Odrћavanje, njega, иuvanje 46 Servisiranje 47 Garancija 47

3 A B

4 Αυτόματος Διανομέας νερού 6 καναλιών 1. Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης R Αυτή είναι η μετάφραση από το Γερμανικό κείμενο των πρωτότυπων οδηγιών χρήσεως. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά και χρησιμοποιήστε τη συσκευή αναλόγως. Χρησιμοποιείστε τις οδηγίες χρήσης για να εξοικειωθείτε με το διανομέα, τη σωστή του χρήση και τους κανονισμούς ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας A παιδιά κάτω των 16 ετών καθώς και όσοι δεν γνωρίζουν καλά τις οδηγίες λειτουργίας δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν την συσκευή. Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες λειτουργίας και ανατρέξτε σ αυτές όποτε παρουσιαστεί κάποια απορία ή πρόβλημα. 2. Κατά τη χρήση Ο αυτόματος διανομέας νερού έχει σχεδιαστεί να παρέχει αυτόματο έλεγχο για μέχρι 6 ξεχωριστά κανάλια ποτίσματος όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κομπιούτερ ποτίσματος προγραμμάτων την ημέρα. Η χρήση του αυτόματου διανομέα 6 καναλιών συνίσταται όταν η ταυτόχρονη λειτουργία ενός συστήματος ποτίσματος (όπως Pop-up, Drip, Βεντάλιες ποτίσματος κλπ.) είναι αδύνατη λόγω της πίεσης ή της ποσότητας του νερού ή ακόμα όταν ποικιλία φυτών έχει διαφορετικές ανάγκες σε νερό. Ο αυτόματος διανομέας 6 καναλιών έχει σχεδιαστεί για χρήση εξωτερική (στον κήπο, στην ταράτσα) και πάντα σε συνδυασμό με το κομπιούτερ ποτίσματος 1060 για να ποτίζει διαφορετικά κανάλια ποτιστικών συστημάτων. Ο αυτόματος διανομέας A 6 καναλιών δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική χρήση ή για χρήση με χημικά ή τρόφιμα ή εύφλεκτα προϊόντα. Η βάση για τη σωστή χρήση της συσκευής είναι να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο διανομέα 6 καναλιών μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. 3. Λειτουργικά μέρη (εικ Α) 1. Διαφανές καπάκι προστασίας 2. Αριθμημένος δίσκος (1-6) 3. Είσοδος νερού 26,5mm (3/4 ) 4. Φίλτρο καθαρισμού 5. Ρακόρ 3/4 profi 6. Έξοδοι νερού 26,5mm (3/4 ) 7. Ρακόρ 3/4 O.G.S (Original System) 8. Τάπες για βούλωμα εξόδων 4. Λειτουργία Τα 6 κανάλια του διανομέα ανοίγουν αυτόματα και κλείνουν διαδοχικά ανάλογα με τον προγραμματισμό του προγραμματιστή ποτίσματος 1060 /1030. Η δυνατότητα μεμονωμένης λειτουργίας των καναλιών του αυτόματου διανομέα επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερων ποτιστικών συστημάτων ή την ταυτόχρονη χρήση πολλών ποτιστικών καναλιών ακόμα και όταν η παροχή νερού είναι μικρή σε συνδυασμό με προγραμματιστή ποτίσματος. 5. Πριν τη χρήση П Бхфьмбфпт ДйбнпмЭбт рпфяумбфпт ресйэчей: 24 1 x Сбкьс Profi Maxi-Flow System (еущф. 15 mm) (5) 4 x Сбкьс Original System (еущф. 9 mm) (7) 3 x ФЬрет гйб впэлщмб еоьдщн (8)

5 5.1. Σύνδεση με το κομπιούτερ ποτίσματος 1060 Η είσοδος του νερού Νο 3 μπορεί να συνδεθεί με το συμπεριλαμβανόμενο ρακόρ σύνδεσης profi Νο 5 ή ρακόρ σύνδεσης του O.G.S. Όταν λειτουργούν ποτιστικά της πρέπει να χρησιμοποιείται το ρακόρ profi οπότε σε αυτήν την περίπτωση 5.2. Σύνδεση με τα εξαρτήματα ποτίσματος Η σύνδεση με το ποτιστικό σύστημα Sprinkler system γίνεται με λάστιχο 19 mm (3/4 ) και ένα σετ σύνδεσης Maxi flow (Κωδ. 1505). Εάν χρησιμοποιείτε το σύνδεσμο του ποτιστικού συστήματος με κωδικό 2761, η σύνδεση με το κομπιούτερ 1060 γίνεται με σωλήνα 19 mm (3/4 ) (Κωδ.1505). Εάν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα σύστημα Micro- Drip ή Sprinklers παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα από τα (συμπεριλαμβανόμενα στη συσκευασία) ρακόρ 3/4 του πρέπει να καλύψετε το σπείρωμα με Τεφλόν (π.χ. με Τεφλόν Gardena κωδ. 7219). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε άλλα ποτιστικά συστήματα ή εξαρτήματα, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τα ρακόρ που συμπεριλαμ-βάνονται (7). R O.G.S Η σύνδεση με το κομπιούτερ ποτίσματος 1060 γίνεται σε αυτήν την περίπτωση με ένα σωλήνα 13 mm 1/2 και τον ταχυσύνδεσμο. Για να προληφθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρακαλούμε τοποθετήστε το συμπεριλαμβανόμενο φίλτρο καθαρισμού (Νο 4) στην είσοδο του νερού. Παρακαλούμε κλείστε τις εξόδους που δεν χρησιμοποιείτε με τις τάπες που συμπεριλαμβάνονται (8). Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα κατάστημα με είδη. 6. Λειτουργία Βάλτε τον αριθμημένο δίσκο (Νο 2) στην θέση 1. Για να το κάνετε αυτό βγάλτε το καπάκι προστασίας (Νο 1) ξεβιδώνοντας το προς τα αριστερά. Τραβήξτε τον αριθμημένο δίσκο Νο 2 ελαφρά προς τα επάνω και γυρίστε τον προς τα δεξιά μέχρι να δείξει το βέλος την έξοδο νερού Νο 1. Μετά ξαναβιδώστε το καπάκι προστασίας Νο 1. Το κομπιούτερ ποτίσματος 1060 μπορεί τώρα να προγραμματιστεί. Είναι σημαντικό και τα 6 προγράμματα του κομπιούτερ να προγραμματιστούν και να ταιριάξουν με τις αντίστοιχες έξι (6) εξόδους νερού του αυτόματου διανομέα. (Δηλαδή για κάθε πρόγραμμα του κομπιούτερ θα αντιστοιχεί μια έξοδος του διανομέα. Πρόγραμμα 1- Έξοδος 1καθώς Πρόγραμμα 2- Έξοδος 2 κτλ. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι και τα 6 προγράμματα λειτουργούν σε προγραμματισμό της ίδιας ημέρας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε και τις 6 εξόδους νερού, για τις αχρησιμοποίητες εξόδους νερού πρέπει οπωσδήποτε να προγραμματίσετε τα αντίστοιχα προγράμματα στο κομπιούτερ για να είναι βέβαιο πως ο αυτόματος διανομέας νερού θα γυρίσει στην κανονική του ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή. Προτείνουμε ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός λεπτού για όλες τις αχρησιμοποίητες εξόδους. Για τη σωστή λειτουργία A του μηχανισμού που θέτει σε λειτουργία τον διανομέα παρακαλούμε αφήστε ανάμεσα στην λήξη ενός προγράμματος και την έναρξη του επομένου ένα κενό τουλάχιστον 10 λεπτών. Όταν όμως υπάρχει κλειστή έξοδος αφήστε 30 λεπτά για την ταπωμένη έξοδο. Προσέχετε ιδιαίτερα τις παραπάνω διευκρινήσεις. Παράδειγμα: Πρόγραμμα Ώρα εκκίν Διάρκεια Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκ Σάββατο Κυριακή Εξόδου νερού ποτίσματος 1 19:00 0:30 X X X 2 19:40 0:30 X X X 3 20:20 0:30 X X X 4 21:00 0:05 X X X 5 Sealed un- 21:15 0:01 X X X used outlets 6 } 21:46 0:01 X X X 25

6 Όταν χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή ποτίσματος 1060, στην επιλογή «ειδική λειτουργία» / «Prog 11», αν ενερ-γοποιήσετε αυτή την επιλογή και κάνετε τις ρυθμίσεις για το πρώτο πρόγραμμα, τα υπόλοιπα προγράμματα θα προγραμματισθούν αυτόματα. Με αυτό τον τρόπο κάθε πρόγραμμα θα ισχύσει για ένα συγκεκριμένο κανάλι του αυτόματου διανομέα ποτίσματος χωρίς να χρειάζεται εσείς να προγραμ-ματίσετε ξεχωριστά τα 6 κανάλια. Οι κατασκευαστικές ρυθμίσεις (διάρκεια ποτίσματος 1 λεπτό), μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σε συνδυασμό με τον προγραμματιστή ποτίσματος 1030 ή 1060, ο αυτόματος διανομέας ποτίσματος ενεργοποιεί ένα κανάλι επιπλέον από το κάθε πότισμα. Και οι δυο προγραμματιστές ποτίσματος επιτρέπουν την ενεργοποίηση έως 3 καναλιών ημερησίως και σε αυτά τα πλαίσια ο αυτόματος διανομέας μπορεί να ανοίξει έως 3 εξόδους. Έτσι το ίδιο κανάλι μπορεί να ανοίγει το πολύ κάθε δύο ημέρες. Eάν η τοποθέτηση του A αυτόματου διανομέα 6 καναλιών γίνει χαμηλότερα από τις συνδεδεμένες συσκευές ποτίσματος η ανώτερη διαφορά ύψους δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Αν χρησιμοποιηθούν λιγότερες από 6 έξοδοι υπάρχει η προοπτική να θέσετε σε λειτουργία μια ή περισσότερες γραμμές νερού δύο φορές την ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε συνδέστε τις εξόδους όπως υποδεικνύεται στην εικόνα Β και προγραμματίστε το κομπιούτερ R ποτίσματος ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Η μικρότερη πίεση νερού που χρειάζεται για να λειτουργήσει ο αυτόματος διανομέας είναι 1 bar. Σε περίπτωση που έχετε συνδέσει περισσότερες από μια συσκευές σε μια γραμμή, η πίεση μπορεί να πέσει κάτω από 1 bar και δεν θα είναι αρκετή για τη σωστή λειτουργία των υπόλοιπων εξαρτημάτων. Είναι κατασκευαστικά σχεδιασμένο για τη σωστή λειτουργία του Αυτόματου Διανομέα παράλληλα με την ροή του νερού που γίνεται από την προγραμματισμένη έξοδο να ρέει ταυτόχρονα και από τις άλλες εξόδους μια μικρή ποσότητα νερού (μερικά λίτρα την ώρα ανάλογα με την πίεση του νερού. 7. Συνδυασμός με το Υγρασιόμετρο Το υγρασιόμετρο (Κωδ. 1188) μπορεί να συνδεθεί με τον αυτόματο διανομέα ποτίσματος μόνο αν χρησιμοποιείτε προγραμματιστή ποτίσματος 1060 που διαθέτει επιλογή «ειδικής λειτουργίας». Εάν το υγρασιόμετρο ανιχνεύσει αρκετή υγρασία στο χώμα, αυτόματα μειώνει τη διάρκεια ποτίσματος του προγράμματος στο ελάχιστο των 30 δευτερολέπτων (ένδειξη 1 λεπτό). Με αυτό τον τρόπο ο διανομέας ενεργοποιεί το επόμενο κανάλι ποτίσματος. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή διανομή των προγραμ-μάτων ποτίσματος στα αντίστοιχα κανάλια του αυτόματου διανομέα ποτίσματος. Όταν χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή 1060 που δεν διαθέτει την επιλογή ειδικής λειτουργίας, ή τον προγραμματιστή 1030 ή χρονοδιακόπτη, τα προγράμματα που έχετε ενεργοποιήσει δεν θα λειτουργήσουν αν το Υγρασιόμετρο ανιχνεύσει υγρασία. Έτσι τα προεπιλεγμένα προγράμματα δεν αντιστοιχούν στα προκαθορισμένα κανάλια του Αυτόματου Διανομέα ποτίσματος. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης A αν το επιθυμητό πρόγραμμα ποτίσματος δεν μπορεί να συνδεθεί με το αντίστοιχο κανά-λι- το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εκτελεστεί μέσω ενός άλλου καναλιού ποτίσματος. 8. Για την ασφάλειά σας Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι τα προγράμματα A του κομπιούτερ ποτίσματος και οι αντίστοιχοι έξοδοι νερού του αυτόματου διανομέα συνδυάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας καθώς και ότι οι προγραμ-ματισμένες ημέρας ποτίσματος όλων των προγραμμάτων είναι ίδιες. 26 Εάν η τάπα είναι κλειστή A τότε ο αυτόματος διανομέας ανοίγει την ενσωματωμένη βαλβίδα στις επιλεγμένες ώρες, αλλά δεν υπάρχει ροή νερού. Έτσι ο αυτόματος διανομέας ποτίσματος δεν μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο κανάλι, με αποτέλεσμα τα προγράμματα να μην συνδυάζονται πλέον με τα επιλεγμένα κανάλια. Εάν έχετε τον προγραμματιστή ποτίσματος στη A χειροκίνητη λειτουργία (On / Off) ενώ είναι συνδεδεμένος με τον Αυτόματο διανομέα ποτίσματος, η συσκευή θα προχωρήσει στο επόμενο κανάλι. Γι αυτό το λόγο μην

7 χρησιμοποιείτε την χειροκίνητη λειτουργία του προγραμματιστή ποτίσματος. Εάν χρησιμοποιήσετε τη A χειροκίνητη λειτουργία, βεβαιωθείτε στη συνέχεια ότι τα προγράμματα συνδυάζονται με τα κανάλια όπως είχατε αρχικά επιλέξει. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του διανομέα αφήστε ένα κενό 10 λεπτών ανάμεσα στα προγράμματα. Το κενό αυτό γίνεται A 30 λεπτά αν έχετε μια κλειστή έξοδο. R 9. Συντήρηση, καθαρισμός, αποθήκευση Ο αυτόματος διανομέας δεν χρειάζεται συντήρηση. Μόνο το φίλτρο καθαρισμού Νο 4 πρέπει να καθαρίζεται κατά διαστήματα. Παρακαλούμε προφυλάξτε τον αυτόματο διανομέα από πάγο γιατί θα σπάσει. Τονίζουμε ότι σύμφωνα με τους νόμους εγγύησης ενός προϊόντος δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από το προϊόν μας αν αυτό έχει επισκευασθεί σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά που δεν είναι. Το ίδιο ισχύει όταν δεν χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση εξαρτήματα και αξεσουάρ αποκλειστικά της. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατά τόπους αντιπρόσωπο της ή με το κεντρικό σέρβις της (δείτε διεύθυνση στην τελευταία σελίδα). 10. Εγγύηση Η προσφέρει εγγύηση δύο ετών (από την ημερομηνία αγοράς). Η εγγύηση αυτή καλύπτει όλα τα σοβαρά ελαττώματα του προϊόντος που αποδεδειγμένα προέρχονται από το υλικό του ή από τον κατασκευαστή. Κάτω από την εγγύηση είτε θα αντικαταστήσουμε το προϊόν είτε θα το επισκευάσουμε δωρεάν, κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Θα πρέπει να έχετε χειριστεί σωστά το προϊόν τηρώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης. Ούτε ο αγοραστής, ούτε κάποιο άλλο τρίτο μη εξουσιοδοτημένο άτομο θα πρέπει να έχουν επιχειρήσει να επισκευάσουν το προϊόν. Οι τάπες είναι αναλώσιμο προϊόν και δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Η εγγύηση του εργοστασίου δεν εμποδίζει ή δεν καλύπτει τους τυχόν όρους εγγύησης από το κατάστημα πώλησης. Σε περίπτωση βλάβης στείλτε το προϊόν μαζί με μια φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής και περιγραφή του σφάλματος στο Τεχνικό Τμήμα της, με πληρωμένα έξοδα αποστολής, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα. 27

8 D EG-Konformitätserklärung Der Unterzeichnete Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. GB EU Declaration of Conformity The undersigned Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval. F Certificat de conformité aux directives européennes Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, déclare qu à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l accord express de Husqvarna supprime la validité de ce certificat. NL EU-overeenstemmingsverklaring Ondergetekende Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid. S EU Tillverkarintyg Undertecknad firma Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd. DK EU Overensstemmelse certificat Undertegnede Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produkt-specifikationsstandarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor god kendelse. FIN EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittanut Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EY-direktiivien, EY-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen. I Dichiarazione di conformità alle norme UE La sottoscritta Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione. E Declaración de conformidad de la UE El que subscribe Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez. P Certificado de conformidade da UE Os abaixo mencionados Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação. PL Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej Niїej podpisany Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, potwierdza, їe poniїej opisane urz dzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu speіnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardуw bezpieczeсstwa Unii Europejskiej i standardуw specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaњnienie to traci swoj waїnoњж. H EU azonossбgi nyilatkozat Alulнrott, Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, igazolja, hogy az alбbb felsorolt, бltalunk forgalomba hozott termйkek megfelelnek az EU elvбrбsoknak, EU biztonsбgi normбknak йs a termйkspecifikus szabvбnyoknak egyarбnt. A kйszьlйk velьnk nem egyeztetett vбltoztatбsa esetйn ez a nyilatkozat йrvйnyйt veszti. CZ ES Prohlášení o shodě Níže podepsaná společnost Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, potvrzuje, že níže označený přístroj v provedení, který jsme uvedli na trh, splňuje požadavky uvedené v harmonizovaných směrnicích EU, v bezpečnostních standardech EU a ve standardech pro daný produkt. V případě změny přístroje, která námi nebyla odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení platnost. SK ES Vyhlásenie o zhode Dolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, potvrdzuje, že ďalej označený prístroj vo vyhotovení nami uvedenom do prevádzky spĺňa požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných štandardov EU a štandardov špecifických pre produkt. V prípade zmeny prístroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto vyhlásenie platnosť. GR Πιστoπoιητικό συμφωνίας EK Η υπoγεγραμμένη: Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden πιστoπoιεί ότι τα μηχανήματα πoυ υπoδεικνύoνται κάτωθι, όταν φεύγoυν από τo εργoστάσιo, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις oδηγίες της Ευρωπαϊκής Κoινότητας, τα Κoινoτικά πρότυπα ασφαλείας και τις πρoδιαγραφές. Αυτό το πιστοποιητικό δεν ισχύει σε περίπτωση που τα προϊόντα τροποποιηθούν χωρίς την έγκρισή μας. SLO Izjava o skladnosti s pravili EU Podpisano podjetje, Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, potrjuje, da v nadaljevanju navedena naprava v razliиici, ki smo jo poslali na trg, izpolnjuje zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU in standardov tovrstnih proizvodov. Izjava ne velja za spremembe na napravi, ki niso opravljene v soglasju z nami. RO UE - Certificat de conformitate Prin prezenta Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in momentul in care produsele menюionate mai jos ies din fabrica sunt in concordanta cu directivele UE, standardele de siguranюa UE si standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificгrii aparatului fгrг aprobarea noastrг. BG EС-Декларация за съответствие Подписаната фирма Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden декларира, че описаните подолу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност. EST ELi vastavusdeklaratsioon Allakirjutanu Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse. LT ES Atitikties deklaracija Pasirašanti Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą. LV ES-atbilstības deklarācija Parakstījusies Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifiskajiem standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu. 48

9 Bezeichnung des Gerätes: Automatischer Wasserverteiler Description of the unit: Automatic Water Distributor Désignation du matériel : Sélecteur automatique Omschrijving van het apparaat: Automatische waterverdeler Produktbeskrivning: Automatisk Vattenfördelare Beskrivelse af enhederne: Automatisk vandfordeler Laitteiden nimitys: Automaattinen vedenjakelu ohjain Descrizione del prodotto: Distributore automatico d acqua Descripción de la mercancía: Distribuidor automático Descrição do aparelho: Distribuidor automático de água Opis urz dzenia: Automatyczny dzielnik wody A kйszьlйk megnevezйse: Automatikus vнzelosztу Oznaиenн pшнstroje: Automatickэ rozdмlovaи vody Označenie prístroja: Automatickэ rozdeѕovaи vody Oνομασία της συσκευής: Αυτόματος Διανομέας νερού 6 καναλιών Oznaka naprave: Avtomatski razdelilnik vode Descrierea articolelor: Distribuitorul de Apa Automat Обозначение на уредите: Автоматичен воден разпределител Seadmete nimetus: Automaatne veejagaja Gaminio pavadinimas: Automatinis vandens skirstytuvas Iekārtu apzīmējums: Automātiskais ūdens sadalītājs Typ: Art.-Nr.: Tнpusok: Cikkszбm: Type: Art. No.: Typ: И.vэr: Type : Référence : Typ: И.vэr: Typ: Art. nr.: Τ πος: Κωδ. Νο.: Typ: Art.nr. : Tip: Љt. art.: Type: Varenr. : Tipuri: Nr art.: Tyypit: Art.-n:o. : Типове: Aрт.- : Modello: Art. : Tüübid: Toote nr : Tipo: Art. Nº: Tipas: Gaminio Nr.: Tipo: Art. Nº: Tipi: Art.-Nr.: Typ: Nr art.: 1198 EU-Richtlinien: EU directives: Directives européennes : EU-richtlijnen: EU direktiv: EU Retningslinier : EY-direktiivit: Direttive UE: Normativa UE: Directrizes da UE: Dyrektywy UE: EU szabvбnyok: Smмrnice EU: Smernice EU: Προδιαγραφές ΕΚ: Smernice EU: Directive UE: EС-директиви: ELi direktiivid: ES direktyvos: ES-direktīvas: 2006/42/EC Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Date d apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding: CE-Märkningsår : CE-Mærkningsår : CE-merkin kiinnitysvuosi: Anno di rilascio della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Rok nadania znaku CE: 1995 CE bejegyzйs kelte: Rok pшidмlenн znaиky CE: Rok pridelenia oznaиenia CE: Έτος πιστοποιητικο ποι τητας CE: Leto namestitve oznake CE: Anul de marcare CE: Година на поставяне на CE-маркировка: CE-märgistuse paigaldamise aasta: CE- marķējuma uzlikšanas gads: Metai, kuriais paženklinta CE-ženklu: Ulm, den Fait à Ulm, le Ulm, Ulm, Ulmissa, r. V Ulmu, dne Улм, Ulm, Ulma, Der Bevollmächtigte Authorised representative Représentant légal Gemachtigde Behörig Firmatecknare Teknisk direktør Valtuutettu edustaja Rappresentante autorizzato Representante autorizado Representante autorizado Uprawniony do reprezentacji Meghatalmazott Zplnomocnмnec Splnomocnenec Ν μιμος εκπρ σωπος της εταιρίας Vodja tehniиnega oddelka Conducerea tehnicг Упълномощен Volitatud esindaja Įgaliotasis atstovas Pilnvarotā persona Harmonisierte EN: Hinterlegte Dokumentation: Deposited Documentation: Documentation déposée : EN ISO Technische Dokumentation E. Renn Ulm Technical Documentation E. Renn Ulm Documentation technique E. Renn Ulm A. Disch Vice President Category Watering 49

10 Deutschland / Germany GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D Ulm Produktfragen: (+49) Reparaturen: (+49) Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 4000 Tirana Argentina Husqvarna Argentina S.A. Vera 745 (C1414AOO) Buenos Aires Phone: (+54) Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC, NSW 2252 Phone: (+61) (0) husqvarna.com.au Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile Linz Tel.: (+43) Belgium Belgium NV/SA Sterrebeekstraat Zaventem Phone: (+32) Mail: Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb Tešanj Brazil Palash Comércio e Importação Ltda. Rua São João do Araguaia, 338 Jardim Califórnia Barueri SP - Brasil CEP Phone: (+55) Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. Андрей Ляпчев Nº София Тел.: (+359) 02/ Canada / USA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) Chile Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara Zagreb Phone: (+385) Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box , Digeni Akrita Ave Nicosia Phone: (+357) Czech Republic / Slovak Republic Husqvarna Иesko s.r.o. Tьrkova 2319/5b Praha 4 Chodov Phone: (+420) Denmark Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S Malmö Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald Harju maakond Estonia Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhankatu 8 B / PL HELSINKI France France Immeuble Exposial 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanniers, B.P. 99 -F GENNEVILLIERS cedex Tél. (+33) gardena.fr Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP Greece HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Υπ /μα Ηφαίστου 33Α Βι. Πε. Κορωπίου Κορωπί Αττικής V.A.T. EL Phone: (+30) Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u Budapest Telefon: (+36) husqvarna.hu Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi Reykjavik Ireland McLoughlin s RS Unit 5, Northern Cross Business Park North Road, Finglas Dublin 11 Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Como VALMADRERA (LC) Phone: (+39) Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F, 5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku, Tokyo Phone: (+81) Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bakužu iela 6 LV-1024 Riga Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT Kaunas Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) Netherlands Nederland B.V. Postbus AD ALMERE Phone: (+31) Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) Norway Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien Vestby Poland Husqvarna Poland Sp. z o.o. ul. Wysockiego 15 B Warszawa Phone: (+48) Portugal Portugal Lda. Sintra Business Park Edifício 1, Fracção 0-G Sintra Phone: (+351) Romania Madex International Srl Soseaua Odaii , RO , Bucureєti, S1 Phone: (+40) Russia ООО Хускварна , Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, строение 6, помещение NoОВ02_04 Serbia Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad b.b Beograd Phone: (+381) Singapore Hy- Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore Phone: (+65) Slovenia d.o.o. Brodiљиe Trzin Phone: (+386) South Africa South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box Vorna Valley 1686 Phone: (+27) Spain Husqvarna España S.A. C/ Basauri, nº 6 La Florida Madrid Phone: (+34) Sweden Husqvarna AB S Huskvarna Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse Mägenwil Phone: (+41) (0) Turkey Dost Diþ Ticaret Mümessillik A.Þ. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal Istanbul Phone: (+90) Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) / 0211 Manufacturing GmbH D Ulm

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR Οδηγ ες χρ σης

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR Οδηγ ες χρ σης GARDENA Art. 1805 D Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic T 1030 F Mode d emploi Programmateur electronic T 1030 I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 1030 NL Instructies voor gebruik

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης GARDENA Art. 1820 D F I Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic C 14 e Mode d emploi Programmateur electronic C 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico C 14 e NL Instructies voor gebruik

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. Art. 1198. Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu

GARDENA. Art. 1198. Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu GDEN rt. 1198 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi utomatyczny dzielnik wody Hasznбlati ъtmutatу utomatikus vнzelosztу Nбvod k pouћitн utomatickэ rozdмlovaи vody Nбvod na pouћнvanie utomatickэ rozdeѕovaи vody

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. T 1030 plus Art. 1860-29

GARDENA. T 1030 plus Art. 1860-29 GARDENA SK CZ H PL T 030 plus Art. 860-29 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadnian Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхуra Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн hodiny Nбvod na pouћitie Zavlaћovacie hodiny Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20 GARDENA D T 1030 D Art. 1825-20 Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Instructies voor gebruik Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. MultiControl Art. 1862

GARDENA SLO. MultiControl Art. 1862 SLO SK PL CZ H MultiControl Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн poинtaи Nбvod na pouћitie Zavlaћovacн poинtaи Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. Κωδ GR Οδηγίες χρήσεως Υγρασιόμετρο

GARDENA. Κωδ GR Οδηγίες χρήσεως Υγρασιόμετρο GARDENA GR Κωδ.1188 GR Οδηγίες χρήσεως Υγρασιόμετρο GR Υγρασιόμετρο GARDENA Ακριβής μετάφραση των αρχικών οδηγιών χρήσης από τα Γερμανικά. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσεως και

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862 GARDENA PL SK CZ H C 1030 plus Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн poинtaи Nбvod na pouћitie Zavlaћovacн poинtaи

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. T 1030 plus Art. 1860

GARDENA SLO. T 1030 plus Art. 1860 860-29.960.02_20.03.2008.qxd 26.03.2008 5:4 Seite GARDENA SK CZ PL H T 030 plus Art. 860 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхуra Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн hodiny

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. WT 1030 Art. 1825

GARDENA. WT 1030 Art. 1825 GARDENA D WT 1030 Art. 1825 F D Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Β. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ Pandemrix εναιώρημα και γαλάκτωμα για ενέσιμο γαλάκτωμα Εμβόλιο πανδημικής γρίπης (H1N1) (τμήμα ιού, αδρανοποιημένο, ανοσοενισχυμένο)

Διαβάστε περισσότερα

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς.

2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. Το παρόν εγχειρίδιο διατίθεται µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς. Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε αυτό υπόκεινται σε αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. FlexControl Art. 1883. İşletim kılavuzu Su Bilgisayarı Инструкция за експлоатация Компютър за вода

GARDENA. FlexControl Art. 1883. İşletim kılavuzu Su Bilgisayarı Инструкция за експлоатация Компютър за вода GARDENA FlexControl Art. 1883 GR Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρονικός προγραμματιστής ποτίσματος PL Instrukcja obsługi Sterownik nawadniania CZ Návod k použití Zavlažovací počítač SK Návod na použitie Zavlažovací

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Οδηγός εγκατάστασης ποτιστικών 2012

GARDENA Οδηγός εγκατάστασης ποτιστικών 2012 GARDENA Οδηγός εγκατάστασης 2012 GARDENA Sprinklersystem Χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση των ; Επικοινωνήστε μαζί μας ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.gardena.gr Σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

AERO 20 AERO

AERO 20 AERO www.nilfisk-alto.com AERO 20 AERO 25 302002328-2008-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚA - Οδηγίες λειτουργίας IΣημαντικές υποδείξεις ασφάλειας Πριν να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή, διαβάστε οπωσδήποτε τις οδηγίες λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 21 Νοεμβρίου 2007 0 Πέντε κύριες προτεραιότητες στη στρατηγική της ΔΕΗ Εναρμόνιση με μετο τορυθμιστικό Πλαίσιο Στρατηγική Παραγωγής Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Declaration of Conformity based on ISO/IEC and EN

Declaration of Conformity based on ISO/IEC and EN Declaration of Conformity based on ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 1 / 4 Declaration of Conformity based on ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 2 / 4 Declaration of Conformity based on ISO/IEC 17050-1 and EN

Διαβάστε περισσότερα

Declaration of Conformity based on ISO/IEC and EN

Declaration of Conformity based on ISO/IEC and EN Declaration of Conformity based on ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 Име напроизводителя Адрес на производителя Декларация за Cъответствие съгласно ISO/IEC 17050-1 и EN 17050-1 декларира на собствена отговорност

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. EasyControl Art İşletim kılavuzu Su Bilgisayarı Инструкция за експлоатация Компютър за вода

GARDENA. EasyControl Art İşletim kılavuzu Su Bilgisayarı Инструкция за експлоатация Компютър за вода GARDENA EasyControl Art. 1881 GR Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρονικός προγραμματιστής ποτίσματος PL Instrukcja obsługi Sterownik nawadniania CZ Návod k použití Zavlažovací počítač SK Návod na použitie Zavlažovací

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ

Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ Κατεύθυνση Φορολογικού Δικαίου ΠΜΣ 2016-2017 27.1.2017 Ειδικά καθεστώτα Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών Μικρές επιχειρήσεις Καταβολή του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης Ανακυκλώσιμα απορρίμματα Κατ αποκοπή

Διαβάστε περισσότερα

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ

Το P σηµαίνει Passenger Vehicle δηλαδή Επιβατικό όχηµα. Ο πρώτος αριθµός 165 είναι το πλάτος ελαστικού σε χιλιοστά. Ο δεύτερος αριθµός 70 είναι η αναλ ΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ) µια αναλυτική προσέγγιση στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών τους ή τι σηµαίνουν τα γράµµατα και οι αριθµοί (δηλ. Τα ιερογλυφικά) στην πλευρά των ελαστικών οχηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno LOGICA ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ME ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ AQUAUNO LOGICA ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣEΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. Upute za uporabu Ventil za navodnjavanje Instrucţiuni de utilizare Electrovalvă Инструкция за експлоатация Клапан за поливане

GARDENA. Upute za uporabu Ventil za navodnjavanje Instrucţiuni de utilizare Electrovalvă Инструкция за експлоатация Клапан за поливане BG CZ PL GARDENA H PL H CZ SK Instrukcja obsługi Zawór automatyczny Használati útmutató Öntözőszelep Návod k použití Zavlažovací ventil Návod na použitie Zavlažovací ventil Οδηγίες χρήσεως Ηλεκτροβάνα

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20 GARDENA D T 1030 D Art. 1825-20 Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Instructies voor gebruik Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 19-02-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-434 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 15

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862 1862-29.960.02_22.03.2008.qxd 27.03.2008 13:24 Seite 1 GARDENA SK CZ PL H C 1030 plus Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 746 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Instrukcja obsіugi Hasznбlati ъtmutatу Nбvod k pouћitн SK Nбvod na pouћitie GR Οδηγ ες χρ σεως RUS Инструкция по эксплуатации

GARDENA Instrukcja obsіugi Hasznбlati ъtmutatу Nбvod k pouћitн SK Nбvod na pouћitie GR Οδηγ ες χρ σεως RUS Инструкция по эксплуатации GARDENA PL SK CZ RO BG HR UA SLO RUS H Art. 1242 PL Instrukcja obsіugi Programator H Hasznбlati ъtmutatу Programozу egysйg CZ Nбvod k pouћitн Programovacн jednotka SK Nбvod na pouћitie Programovacia jednotka

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2013 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, παρέχεται δε αποκλειστικά και μόνο προς ενημέρωση. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί

Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Δημόσια υγεία του παιδιού και κοινωνική παιδιατρική: πεδίο - έννοιες - ορισμοί Φεβρουάριος 2008 Τ. Παναγιωτόπουλος Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας Τομέας Υγείας του Παιδιού Όροι π.χ. δημόσια υγεία του παιδιού

Διαβάστε περισσότερα

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ

Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Τουρκία: Εξαγωγές Μαρμάρου 2011-2015 (*2515) Αξία Εξαγωγών σε χιλίαδες ευρώ Importers 2011 2012 2013 2014 2015 World 553,015.00 721,765.00 843,510.00 734,227.00 785,603.00 China 452,579.00 606,384.00 735,665.00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. SelectControl Art İşletim kılavuzu Su Bilgisayarı Инструкция за експлоатация Компютър за вода

GARDENA. SelectControl Art İşletim kılavuzu Su Bilgisayarı Инструкция за експлоатация Компютър за вода GARDENA SelectControl Art. 1885 GR Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρονικός προγραμματιστής ποτίσματος PL Instrukcja obsługi Sterownik nawadniania CZ Návod k použití Zavlažovací počítač SK Návod na použitie Zavlažovací

Διαβάστε περισσότερα

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου

Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος, ΚΕΣΥΠ Βόλου Προϋποθέσεις Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού στην προοπτική αποδυνάμωσης / κατάργησης των υφιστάμενων εξετάσεων για εισαγωγή στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κατσούρας Σταύρος Δρ. Κοινωνιολόγος,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία & Αριθμοί για την Κλινική Έρευνα Επιτροπή Κλινικών Μελετών

Στοιχεία & Αριθμοί για την Κλινική Έρευνα Επιτροπή Κλινικών Μελετών Στοιχεία & Αριθμοί για την Κλινική Έρευνα Επιτροπή Κλινικών Μελετών Ημέρα Κλινικής Έρευνας Αθήνα, 20 Μαΐου 2017 Η ανάπτυξη ενός νέου φαρμάκου σε αριθμούς 10.000 μόρια ανακαλύπτονται 5 μόρια δοκιμάζονται

Διαβάστε περισσότερα

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art. 1754 5000/5 eco Art. 1755 5000/5 eco inox Art.

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. 4000/5 eco Art. 1754 5000/5 eco Art. 1755 5000/5 eco inox Art. D Betriebsanleitung Hauswasserwerk GB Operating Instructions Pressure Tank Unit F Mode d emploi Groupe de surpression NL Gebruiksaanwijzing Hydrofoorpomp S Bruksanvisning Hydroforpump DK Brugsanvisning

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. EasyControl Art İşletim kılavuzu Su Bilgisayarı Инструкция за експлоатация Компютър за вода

GARDENA. EasyControl Art İşletim kılavuzu Su Bilgisayarı Инструкция за експлоатация Компютър за вода GARDENA EasyControl Art. 1881 GR Οδηγίες χρήσης Ηλεκτρονικός προγραμματιστής ποτίσματος PL Instrukcja obsługi Sterownik nawadniania CZ Návod k použití Zavlažovací počítač SK Návod na použitie Zavlažovací

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA RUS SLO SRB BIH. Art. 1197

GARDENA RUS SLO SRB BIH. Art. 1197 GARDENA SK PL CZ H Art. 1197 RUS PL Instrukcja eksploatacji Automatyczny dzielnik wody H Használati útmutató Vízelosztó automatic CZ Návod k použití Rozdělovač vody automatic SK Návod na použitie Rozdeľovač

Διαβάστε περισσότερα

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?)

Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Τί είναι Γεωθερμική Ενέργεια; (What is Geothermal Energy?) Συγγραφή : Mary H. Dickson και Mario Fanelli Istituto di Geoscienze e Georisorse, CNR, Pisa, Italy Μετάφραση : Μιχάλης Φυτίκας και Μαρία Παπαχρήστου

Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET

12 Νοεμβρίου 2015 Δήμος Θεσσαλονίκης. metrics.ekt.gr. Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT. Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET 2 Νοεμβρίου 205 Δήμος Θεσσαλονίκης metrics.ekt.gr Η ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα ICT Ηρακλής Αγιοβλασίτης NCP ICT & FET Οι προκηρύξεις του 204 & 205 Προκήρυξη Ημερομηνία υποβολής Αριθμός προτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS

1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS PLACEMENTS 2011-2012 Αγαπητοί φοιτητές/τριες, από όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακοί μεταπτυχιακοί υποψήφιοι διδάκτορες),

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA modular Art. 1276

GARDENA modular Art. 1276 GARDENA PL SK CZ BG HR UA SLO RUS H 00 modular Art. 1276 PL Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania H Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхrendszer vezйrlхegysйg CZ Nбvod k pouћitн Systйm шнzenн zavlaћovбnн SK Nбvod

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP100

Walkie Talkie APMP100 Walkie Talkie APMP100 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1. Γενικές οδηγίες ασφαλείας. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία. Περιεχόμενο συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD

GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD GREEN DOT (CYPRUS) PUBLIC CO LTD 16 Μαΐου 2013 Κυριάκος Παρπούνας Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες, σήμερα, αύριο. Ανακύκλωση στην Κύπρο, χτες... Δεν είναι τόσο νέα όσο νομίζουμε Πρώτο στίγμα το 1930 με ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN I E GR RUS SLO AL EST. 6000/ 5 automatic Art. 1476. PL Instrukcja obsługi Pompa zanurzeniowociњnieniowa

GARDENA FIN I E GR RUS SLO AL EST. 6000/ 5 automatic Art. 1476. PL Instrukcja obsługi Pompa zanurzeniowociњnieniowa GB F FIN N I E P PL H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV DK S NL D GARDENA 6000/ 5 automatic Art. 1476 D Betriebsanleitung Tauch-Druckpumpe GB Operating Instructions Submersible Pressure

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ)

Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία (ΤΕΑΠΗ) Γιάννης Ρουσσάκης 19/10/2016 Εκπαίδευση για Δημιουργικότητα και Ανάπτυξη στη Σύγχρονη Κοινωνία και Οικονομία της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

Η φορολογία ακινήτων

Η φορολογία ακινήτων www.pwc.gr Η φορολογία ακινήτων Υπό το πρίσμα διεθνών τάσεων Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 «Η Φορολογία Ακινήτων στην Ελλάδα είναι χαμηλή» Athens Prodexpo 2 Οκτωβρίου 2013 Slide 2 Στοιχεία ΟΟΣΑ προ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ. Α. Ανδρέου & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι. Κιαπέκου 1 (Πάρκο Λαού) Χαλκίδα Ελλάδα ανέπτυξε και εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. ΕΛΟΤ 1801 : 2008 / OHSAS 18001 : 2007 466225 OH GRC 2014-03-12 2017-03-11 DQS Hellas Ltd. Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή. Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Vimpat 10 mg/ml διάλυμα προς έγχυση Λακοσαμίδη Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης

Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση. Δαπάνες διαβίωσης Οικονομικοί κανόνες για την κινητικότητα προσωπικού για διδασκαλία και επιμόρφωση Οι οικονομικοί κανόνες που ισχύουν για τα δύο είδη κινητικότητας προσωπικού είναι οι ίδιοι. Η υποτροφία συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών

Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Σύγχρονες Εφαρμογές Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών Ενότητα 2: Η αξιολόγηση PISA Διδάσκων: Νικόλαος Τσέλιος Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σημείωμα

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια)

ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) ΕΕΤΤ και Προώθηση της Ευρυζωνικότητας (κυρίως στην Περιφέρεια) Καθηγητής Νικήτας Αλεξανδρίδης, Πρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων www.eett.gr 12 Απριλίου 2006 ΕΕΤΤ και Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου)

Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ (Αιτήσεις μέχρι 19 Απριλίου) Αγαπητοί προς αποφοίτηση φοιτητές, Στα πλαίσια της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, και κάτω από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ιστορικό του φακέλου. Επόμενα βήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ιστορικό του φακέλου. Επόμενα βήματα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 11 Απριλίου 2013 Ιστορικό του φακέλου Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από την Eurostat στο πλαίσιο της έρευνας για το εργατικό δυναμικό στην ΕΕ, η οποία παρέχει δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012

Εκπαιδευτικά Συστήματα. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 Εκπαιδευτικά Συστήματα Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 21/5/2012 PISA: Program for International Student Assessment PISA: Ευρήματα έρευνας για τις ακαδημαϊκές γνώσεις μαθητών 15 ετών Επανάληψη από προηγούμενο μάθημα:

Διαβάστε περισσότερα

LANDCO ΕΠΕ Τ , .

LANDCO ΕΠΕ Τ ,  . 1 2 Ξεκινώντας Χαρακτηριστικά Πάνω από 3 ενάρξεις ημερησίως Τροφοδοσία με μπαταρία Εύκολη εγκατάσταση Πλήρως αδιάβροχος Εύκολος προγραμματισμός Μέρη λειτουργίας 1. Καπάκι οθόνης 2. Οθόνη 3. Πηνίο 4. Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP300

Walkie Talkie APMP300 Walkie Talkie APMP300 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια 1 1.1 Προοριζόμενη χρήση 3 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 3. Προετοιμασία για τη χρήση.1 Αποσυσκευασία 4. Περιεχόμενο συσκευασίας 5.3 Φορτίστε τις μπαταρίες.4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ôïõ ÔïìÝá Åðåßãïõóáò êáé ÅíôáôéêÞò ÍïóçëåõôéêÞò ôïõ Åèíéêïý ÓõíäÝóìïõ Íïóçëåõôþí ÅëëÜäáò Ìåóïãåßùí 2, à êôßñéï Ðýñãïò Áèçíþí, ÁèÞíá 115 27 ÔÅÕ ÏÓ 40, ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011 ΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (METEONET) ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ.

Παρόχθιες Ζώνες. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων. Δρ. Παρόχθιες Ζώνες Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Δρ. Σταμάτης Ζόγκαρης 1. Εισαγωγικά Ποταμολογική Προσέγγιση 2. Ορισμοί 3. Αναγνώριση Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN I E. ErgoCut 48 Art. 8875 ErgoCut 58 Art. 8876 GR RUS SLO AL EST

GARDENA FIN I E. ErgoCut 48 Art. 8875 ErgoCut 58 Art. 8876 GR RUS SLO AL EST D GARDENA GB F I E P PL H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV N FIN DK S NL ErgoCut 48 Art. 8875 ErgoCut 58 Art. 8876 D Betriebsanleitung Elektro-Heckenschere GB Operating Instructions Electric

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN I E GR RUS SLO EST. AccuCut 450 Li Art AccuCut 400 Li Art GR Οδηγίες χρήσεως Κουρευτικό πετονιάς

GARDENA FIN I E GR RUS SLO EST. AccuCut 450 Li Art AccuCut 400 Li Art GR Οδηγίες χρήσεως Κουρευτικό πετονιάς GB I E H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG LV AL PL EST LT P N FIN DK S NL F D GARDENA AccuCut 450 Li Art. 8841 AccuCut 400 Li Art. 8840 D GB F NL S DK FIN N I E Betriebsanleitung Operating Instructions

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ)

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΑΜΟΑ) ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 2001-2005 2005 10 5 0-5 -10-15 Πορτογαλία - 25% Σουηδία -24.5% Ολλανδία

Διαβάστε περισσότερα

1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από )

1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από ) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 1) Νέα ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων (ισχύς από 1.1.2017) 2) Η παρακράτηση του φόρου μερισμάτων από 10% σε 15% (εφαρμόζεται για τα εισοδήματα από 1 1 2017 και

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA RUS SLO. C 2030 duo plus Art. 1874-29

GARDENA RUS SLO. C 2030 duo plus Art. 1874-29 GARDENA RUS SK PL CZ H C 2030 duo plus Art. 1874-29 SLO PL H CZ SK Instrukcja obsługi Sterownik nawadniania Használati útmutató Öntözőkomputer Návod k použití Zavlažovací počítač Návod na použitie Zavlažovací

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738 Wide Transport Stretcher Model 738 Modèle 738 De Civière Large Pour Le Transport Breites Transport-Bahre-Modell 738 Breed Model 738 van de Brancard van het Vervoer Modello Largo 738 Della Barella Di Trasporto

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080-1-2, Fax: 2103310083 E-mail: kpolykentro@gmail.com ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: o ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ

Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Φύλλο πρωτοκόλλου QIAsymphony RGQ Ρυθμίσεις για την εκτέλεση του κιτ artus CT/NG QS-RGQ (λογισμικό Rotor-Gene Q.) Ελέγξτε την διαθεσιμότητα νέων ηλεκτρονικών αναθεωρήσεων επισήμανσης στη διεύθυνση www.qiagen.com/products/artusctngqsrgqkitce.aspx

Διαβάστε περισσότερα

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012

Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Καλές πρακτικές καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων, TALETE Χαρίκλεια Τσαλαπάτα, 19/11/2012 Πρόγραμμα TALETE (Θαλής) Teaching Math through Innovative Learning Approach and Contents «Διδασκαλία Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας

Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ήλιος Κίνηση και ελκτικό δυναμικό του ήλιου, της σελήνης και της γης Γεωθερμική ενέργεια εκλύεται από ψύξη του πυρήνα, χημικές αντιδράσεις και ραδιενεργό υποβάθμιση στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. DUVAXYN WNV Ενέσιµο γαλάκτωµα για άλογα

ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ. DUVAXYN WNV Ενέσιµο γαλάκτωµα για άλογα ΦΥΛΛΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ DUVAXYN WNV Ενέσιµο γαλάκτωµα για άλογα 1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456

aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 aquauno VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ VIDEO 2 8454 VIDEO 6 8456 AQUAUNO VIDEO ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR Οδηγίες χρήσης CZ Návod k použití SK Návod na použitie

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR Οδηγίες χρήσης CZ Návod k použití SK Návod na použitie GARDENA Art. 1820 D F I Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic C 14 e Mode d emploi Programmateur electronic C 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico C 14 e NL Instructies voor gebruik

Διαβάστε περισσότερα

Walkie Talkie APMP500

Walkie Talkie APMP500 Walkie Talkie APMP500 1. Πίνακας περιεχομένων Ασφάλεια 1.1 Προοριζόμενη χρήση 1. Ετικέτες στο εγχειρίδιο 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας 5. Προετοιμασία για τη χρήση 5.1 Αποσυσκευασία 5. Περιεχόμενο συσκευασίας.3

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο

Παγκόσμιο επιχειρηματικό κλίμα μέτρια αύξηση το εκέμβριο EUWIFO AG Rigistrasse 9 CH-86 Ζυρίχη ελτίο τύπου Stefan James Lang Rigistrasse 9 Τηλ.: +41 ()44 344 5681 86 Ζυρίχη Κινητό: +41 ()79 373 7919 www.euwifo.ch Email: stefan.lang@euwifo.ch 2 Ιανουαρίου 214

Διαβάστε περισσότερα

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ

μ μ μ μ μ, μ ,.. μ : μ μ. μ μ 2003 μ μ μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ μ μ μ μ μ μ. μ μ,,.. μ μ μ μ μ μ. μ,,. μ : μ μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ 2003 μ μ. μ μ μ μ, μ 2004 μ μ μ μ 1 bar μ 1 2003 μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ :,,, μ,,. μ μ μ μ...... 1, μ, μ. 2 μ μ,,

Διαβάστε περισσότερα

Norvasc 5 mg - Tabletten 5 mg Δισκίο Από του στόματος. 10 mg Δισκίο Από του στόματος. Norvasc 10 mg - Tabletten. Norvasc 10 mg Δισκίο Από του στόματος

Norvasc 5 mg - Tabletten 5 mg Δισκίο Από του στόματος. 10 mg Δισκίο Από του στόματος. Norvasc 10 mg - Tabletten. Norvasc 10 mg Δισκίο Από του στόματος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ Αυστρία Αυστρία

Διαβάστε περισσότερα

Η εισαγωγή οίνου στο Ισραήλ

Η εισαγωγή οίνου στο Ισραήλ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 3 Daniel Frisch Str.,11th floor, 64731 Tel Aviv, Israel Tel. 972 3 6055299 Fax 6055296 E-mail: ecocom-telaviv@mfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού

Laser LAR-200. Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi SLO. HR Upute za rukovanje Istruzioni per l'uso. GR Οδηγίες χειρισϝού 16 664 09-06 D GB F I E NL P N FIN DK S TR CZ SK Laser LAR-200 Bedienungsanleitung Operating instructions PL SLO Instrukcja obsæugi Navodila za uporabo Mode d'emploi HR Upute za rukovanje Istruzioni per

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA

Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Αξιολόγηση της περιβαλλοντικής αποδοτικότητας των πρωτογενών τομέων των χωρών μελών της ΕΕ με εφαρμογή της DEA Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Β Λ Ο Ν Τ Ζ Ο Σ Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ H Μ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

PISA: Program for International Student Assessment

PISA: Program for International Student Assessment PISA: Program for International Student Assessment Γιατί; Ειδικές δυσκολίες στην ανάπτυξη μαθηματικής γνώσης: PISA PISA: Programme for International Student Assessment προωθείται από τον ΟΟΣΑ Κάθε 3 χρόνια:

Διαβάστε περισσότερα

AccuCut 450 Li Art AccuCut 400 Li Art SK Návod na použitie. Manual përdorimi Prerëse bari PL EST

AccuCut 450 Li Art AccuCut 400 Li Art SK Návod na použitie. Manual përdorimi Prerëse bari PL EST LV GB I E H CZ PL P N FIN DK S NL F D GARDENA AccuCut 450 Li Art. 8841 AccuCut 400 Li Art. 8840 D GB F NL S DK FIN N Betriebsanleitung Operating Instructions Mode d emploi Coupe bordures Instructies voor

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ML18 και ML20 Ακουστικό Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ESBE ΣΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΜΕ ΤΑ ΣΩΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΔEIΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΧΗΣ Καθιστά εύκολη την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. T 1030 plus Art

GARDENA. T 1030 plus Art 860-29.960.05_0.02.202_GARDENA.qxp 3.05.202 23:3 Seite GARDENA PL SK CZ H T 030 plus Art. 860-29 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadnian Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхуra Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. Instrukcja obsługi Zawór automatyczny

GARDENA. Instrukcja obsługi Zawór automatyczny 1251-29.960.08_20.03.2015_GARDENA.QXP 06.04.2015 18:04 Seite 1 GARDENA D PL CZ H PL Instrukcja obsługi Zawór automatyczny SK H Használati útmutató Öntözőszelep CZ Návod k použití Zavlažovací ventil SK

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ακουστικά ML10 και ML12 Bluetooth ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΥΜΠΙ ΚΛΗΣΗΣ Αποδοχή ή τερματισμός κλήσης (πατήστε 1 φορά) Επανάκληση (πατήστε 2 φορές) Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης (πατήστε για 2 δευτερόλεπτα

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST SRB BIH

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST SRB BIH GARDENA D GB I PL E N P FIN DK S H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT NL LV F EasyCut 400 Art. 8846 ComfortCut 450 Art. 8847 PowerCut 500 Art. 8848 EasyCut 480 Art. 8846-40 D Betriebsanleitung

Διαβάστε περισσότερα

International Freight Forwarding Mastering the Cost

International Freight Forwarding Mastering the Cost International Freight Forwarding Mastering the Cost Νίκος Ροδόπουλος Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος OnLine Data AE Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Logistics Η ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας και τα logistics

Διαβάστε περισσότερα

Declaration of Conformity based on ISO/IEC and EN

Declaration of Conformity based on ISO/IEC and EN Manufacturer's Name: Manufacturer's Address: Declaration of Conformity based on ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1 declare, under its sole responsibility that the product: Product Name and/or Model: Regulatory

Διαβάστε περισσότερα