GARDENA. Art Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GARDENA. Art. 1198. Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu"

Transcript

1 Art PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Automatyczny dzielnik wody Hasznбlati ъtmutatу Automatikus vнzelosztу Nбvod k pouћitн Automatickэ rozdмlovaи vody Nбvod na pouћнvanie Automatickэ rozdeѕovaи vody GR Οδηγίες Χρήσεως Αυτόματος Διανομέας νερού 6 καναλιών RUS Инструкция по эксплуатации Автоматический распределитель воды SLO Navodila za uporabo Avtomatski razdelilnik vode UA HR Інструкція з експлуатації Автоматичний розподільник води Uputstva za upotrebu Automatski razdjelnik za vodu

2 p Proszк uwaїnie przeczytaж instrukcjк obsіugi przed montaїem i uruchomieniem urz dzenia. Przed przeczytaniem rozіoїyж okіadki instrukcji. Spis treњci Strona 1. Wskazуwki dotycz ce instrukcji obsіugi 4 2. Zastosowanie automatycznego dzielnika wody 4 3. Czкњci funkcjonuj ce automatycznego dzielnika wody 4 4. Dziaіanie 4 5. Czynnoњci przed uruchomieniem 4 6. Uruchomienie 5 7. Zastosowanie czujnika wilgotnoњci 6 8. Wskazуwki bezpieczeсstwa 7 9. Konserwacja, pielкgnacja, przechowywanie 7 Gwarancja 8 H Kйrjьk, kйszьlйke цsszeszerelйse йs ьzembe helyezйse elхtt gondosan olvassa el ezt a Vevхtбjйkoztatуt. Olvasбs kцzben hajtsa ki a borнtу oldalakat. Tartalomjegyzйk oldal 1. Utasнtбsok a hasznбlati ъtmutatуhoz 9 2. Hasznбlati terьlet 9 3. Alkatrйszek 9 4. Funkciу 9 5. A beьzemeltetйs lйpйsei 9 6. Ьzembe helyezйs Nedvessйgйrzйkelх hasznбlata Biztonsбgi utasнtбsok Karbantartбs, Tisztнtбs, Tбrolбs 12 Garancia 13 C Proиtмte si prosнm pozornм tento nбvod k pouћitн pшed montбћн a uvedenнm Vaљeho pшнstroje do provozu. Pшi иtenн nбvodu k pouћitн vyklopte prosнm pшednн strбnky. Obsah Strana 1. Upozornмnн k nбvodu na pouћitн Pouћitн Funkиnн dнly Funkce Kroky pшed uvedenнm do provozu Uvedenн do provozu Pouћitн иidla vlhkosti Bezpeиnostnн pokyny Ъdrћba, pйиe, skladovбnн 17 Zбruka 18 X Preинtajte si prosнm pozorne tento nбvod na pouћitie pred montбћou a uvedenнm Vбљho prнstroja do prevбdzky. Pri инtanн nбvodu na pouћitie vyklopte prosнm prednй strбnky. Obsah Strana 1. Pokyny k nбvodu na pouћнvanie Oblasќ pouћitia Funkиnй иasti Funkcia Opatrenia pred uvedenнm do prevбdzky Uvedenie do иinnosti Pouћitie senzora vlhkosti Bezpeиnostnй pokyny Ъdrћba, oљetrovanie a skladovanie 22 Zбruka 23 R Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες λειτουργίας και ανατρέξτε σ' αυτές όποτε παρουσιαστεί κάποια απορία ή πρόβλημα. Περιεχόμενα Σελίδα 1. Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης Κατά τη χρήση Τμήματα του Διανομέα Λειτουργία Προετοιμασία πριν την χρήση Κατά τη λειτουργία Λειτουργία σε συνδυασμό με Υγρασιόμετρο Για την ασφάλειά σας Συντήρηση, καθαρισμός, αποθήκευση 27 Εγγύηση 27 U Внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией до монтажа и использования. При изучении инструкции по эксплуатации разверните боковые стороны обложки. Содержание Страница 1. Примечания к инструкции по эксплуатации Область применения Составные части Работа устройства Подготовка к эксплуатации Эксплуатация Применение датчика влажности Правила безопасности Уход, обслуживание и хранение 31 Гарантия 32 l Prosimo vas, da navodila za uporabo љe pred postavitvijo in priklopom izdelka natanиno preuиite. Ob branju razgrnite strani, ki vsebujejo skice. Vsebina Stran 1. Napotki v zvezi z navodilom za uporabo Podroиje uporabe Funkcijski deli Funkcija Ukrepi pred zagonom Zagon Uporaba senzorja za vlago Varnostni napotki Vzdrћevanje, nega, shranjevanje 36 Servisiranje 36 Garancija 37 u Будь ласка, тримаєте посібник з експлуатації в надійному місці й звертайтеся до нього щораз, коли виникнуть які або питання. 1. Про цей посібник з експлуатації Область застосування розподільника Функціональні частини (Рис. A) Дія приладу Підготовка приладу до роботи Дія розподільника Застосування розподільника разом із датчиком вологості ґрунту Правила техніки безпеки Обслуговування, догляд, зберігання 41 Сервис 42 k Molimo da upute za koriљtenje paћljivo prouиite i da vodite raиuna o navedenim upozorenjima. Objaљnjenje љto moћete proиitati na stranicama uputstva za upotrebu. Sadrћaj Strana 1. Upute za koriљtenje Podruиje primjene Funkcionalni dijelovi Funkcija Mjere prije stavljanja u pogon Stavljanje u pogon Uporaba osjetnika za vlaћnost Sigurnosne upute Odrћavanje, njega, иuvanje 46 Servisiranje 47 Garancija 47

3 A B

4 Αυτόματος Διανομέας νερού 6 καναλιών 1. Πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες χρήσης R Αυτή είναι η μετάφραση από το Γερμανικό κείμενο των πρωτότυπων οδηγιών χρήσεως. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προσεκτικά και χρησιμοποιήστε τη συσκευή αναλόγως. Χρησιμοποιείστε τις οδηγίες χρήσης για να εξοικειωθείτε με το διανομέα, τη σωστή του χρήση και τους κανονισμούς ασφαλείας. Για λόγους ασφαλείας A παιδιά κάτω των 16 ετών καθώς και όσοι δεν γνωρίζουν καλά τις οδηγίες λειτουργίας δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουν την συσκευή. Παρακαλούμε κρατήστε τις οδηγίες λειτουργίας και ανατρέξτε σ αυτές όποτε παρουσιαστεί κάποια απορία ή πρόβλημα. 2. Κατά τη χρήση Ο αυτόματος διανομέας νερού έχει σχεδιαστεί να παρέχει αυτόματο έλεγχο για μέχρι 6 ξεχωριστά κανάλια ποτίσματος όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το κομπιούτερ ποτίσματος προγραμμάτων την ημέρα. Η χρήση του αυτόματου διανομέα 6 καναλιών συνίσταται όταν η ταυτόχρονη λειτουργία ενός συστήματος ποτίσματος (όπως Pop-up, Drip, Βεντάλιες ποτίσματος κλπ.) είναι αδύνατη λόγω της πίεσης ή της ποσότητας του νερού ή ακόμα όταν ποικιλία φυτών έχει διαφορετικές ανάγκες σε νερό. Ο αυτόματος διανομέας 6 καναλιών έχει σχεδιαστεί για χρήση εξωτερική (στον κήπο, στην ταράτσα) και πάντα σε συνδυασμό με το κομπιούτερ ποτίσματος 1060 για να ποτίζει διαφορετικά κανάλια ποτιστικών συστημάτων. Ο αυτόματος διανομέας A 6 καναλιών δεν έχει σχεδιαστεί για βιομηχανική χρήση ή για χρήση με χημικά ή τρόφιμα ή εύφλεκτα προϊόντα. Η βάση για τη σωστή χρήση της συσκευής είναι να χρησιμοποιείτε τον αυτόματο διανομέα 6 καναλιών μόνο σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. 3. Λειτουργικά μέρη (εικ Α) 1. Διαφανές καπάκι προστασίας 2. Αριθμημένος δίσκος (1-6) 3. Είσοδος νερού 26,5mm (3/4 ) 4. Φίλτρο καθαρισμού 5. Ρακόρ 3/4 profi 6. Έξοδοι νερού 26,5mm (3/4 ) 7. Ρακόρ 3/4 O.G.S (Original System) 8. Τάπες για βούλωμα εξόδων 4. Λειτουργία Τα 6 κανάλια του διανομέα ανοίγουν αυτόματα και κλείνουν διαδοχικά ανάλογα με τον προγραμματισμό του προγραμματιστή ποτίσματος 1060 /1030. Η δυνατότητα μεμονωμένης λειτουργίας των καναλιών του αυτόματου διανομέα επιτρέπει τη χρήση μεγαλύτερων ποτιστικών συστημάτων ή την ταυτόχρονη χρήση πολλών ποτιστικών καναλιών ακόμα και όταν η παροχή νερού είναι μικρή σε συνδυασμό με προγραμματιστή ποτίσματος. 5. Πριν τη χρήση П Бхфьмбфпт ДйбнпмЭбт рпфяумбфпт ресйэчей: 24 1 x Сбкьс Profi Maxi-Flow System (еущф. 15 mm) (5) 4 x Сбкьс Original System (еущф. 9 mm) (7) 3 x ФЬрет гйб впэлщмб еоьдщн (8)

5 5.1. Σύνδεση με το κομπιούτερ ποτίσματος 1060 Η είσοδος του νερού Νο 3 μπορεί να συνδεθεί με το συμπεριλαμβανόμενο ρακόρ σύνδεσης profi Νο 5 ή ρακόρ σύνδεσης του O.G.S. Όταν λειτουργούν ποτιστικά της πρέπει να χρησιμοποιείται το ρακόρ profi οπότε σε αυτήν την περίπτωση 5.2. Σύνδεση με τα εξαρτήματα ποτίσματος Η σύνδεση με το ποτιστικό σύστημα Sprinkler system γίνεται με λάστιχο 19 mm (3/4 ) και ένα σετ σύνδεσης Maxi flow (Κωδ. 1505). Εάν χρησιμοποιείτε το σύνδεσμο του ποτιστικού συστήματος με κωδικό 2761, η σύνδεση με το κομπιούτερ 1060 γίνεται με σωλήνα 19 mm (3/4 ) (Κωδ.1505). Εάν χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με ένα σύστημα Micro- Drip ή Sprinklers παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα από τα (συμπεριλαμβανόμενα στη συσκευασία) ρακόρ 3/4 του πρέπει να καλύψετε το σπείρωμα με Τεφλόν (π.χ. με Τεφλόν Gardena κωδ. 7219). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε άλλα ποτιστικά συστήματα ή εξαρτήματα, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε τα ρακόρ που συμπεριλαμ-βάνονται (7). R O.G.S Η σύνδεση με το κομπιούτερ ποτίσματος 1060 γίνεται σε αυτήν την περίπτωση με ένα σωλήνα 13 mm 1/2 και τον ταχυσύνδεσμο. Για να προληφθεί οποιαδήποτε δυσλειτουργία παρακαλούμε τοποθετήστε το συμπεριλαμβανόμενο φίλτρο καθαρισμού (Νο 4) στην είσοδο του νερού. Παρακαλούμε κλείστε τις εξόδους που δεν χρησιμοποιείτε με τις τάπες που συμπεριλαμβάνονται (8). Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα που δεν συμπεριλαμβάνονται, μπορείτε να επισκεφθείτε ένα κατάστημα με είδη. 6. Λειτουργία Βάλτε τον αριθμημένο δίσκο (Νο 2) στην θέση 1. Για να το κάνετε αυτό βγάλτε το καπάκι προστασίας (Νο 1) ξεβιδώνοντας το προς τα αριστερά. Τραβήξτε τον αριθμημένο δίσκο Νο 2 ελαφρά προς τα επάνω και γυρίστε τον προς τα δεξιά μέχρι να δείξει το βέλος την έξοδο νερού Νο 1. Μετά ξαναβιδώστε το καπάκι προστασίας Νο 1. Το κομπιούτερ ποτίσματος 1060 μπορεί τώρα να προγραμματιστεί. Είναι σημαντικό και τα 6 προγράμματα του κομπιούτερ να προγραμματιστούν και να ταιριάξουν με τις αντίστοιχες έξι (6) εξόδους νερού του αυτόματου διανομέα. (Δηλαδή για κάθε πρόγραμμα του κομπιούτερ θα αντιστοιχεί μια έξοδος του διανομέα. Πρόγραμμα 1- Έξοδος 1καθώς Πρόγραμμα 2- Έξοδος 2 κτλ. Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι και τα 6 προγράμματα λειτουργούν σε προγραμματισμό της ίδιας ημέρας. Εάν δεν χρησιμοποιήσετε και τις 6 εξόδους νερού, για τις αχρησιμοποίητες εξόδους νερού πρέπει οπωσδήποτε να προγραμματίσετε τα αντίστοιχα προγράμματα στο κομπιούτερ για να είναι βέβαιο πως ο αυτόματος διανομέας νερού θα γυρίσει στην κανονική του ρύθμιση οποιαδήποτε στιγμή. Προτείνουμε ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός λεπτού για όλες τις αχρησιμοποίητες εξόδους. Για τη σωστή λειτουργία A του μηχανισμού που θέτει σε λειτουργία τον διανομέα παρακαλούμε αφήστε ανάμεσα στην λήξη ενός προγράμματος και την έναρξη του επομένου ένα κενό τουλάχιστον 10 λεπτών. Όταν όμως υπάρχει κλειστή έξοδος αφήστε 30 λεπτά για την ταπωμένη έξοδο. Προσέχετε ιδιαίτερα τις παραπάνω διευκρινήσεις. Παράδειγμα: Πρόγραμμα Ώρα εκκίν Διάρκεια Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκ Σάββατο Κυριακή Εξόδου νερού ποτίσματος 1 19:00 0:30 X X X 2 19:40 0:30 X X X 3 20:20 0:30 X X X 4 21:00 0:05 X X X 5 Sealed un- 21:15 0:01 X X X used outlets 6 } 21:46 0:01 X X X 25

6 Όταν χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή ποτίσματος 1060, στην επιλογή «ειδική λειτουργία» / «Prog 11», αν ενερ-γοποιήσετε αυτή την επιλογή και κάνετε τις ρυθμίσεις για το πρώτο πρόγραμμα, τα υπόλοιπα προγράμματα θα προγραμματισθούν αυτόματα. Με αυτό τον τρόπο κάθε πρόγραμμα θα ισχύσει για ένα συγκεκριμένο κανάλι του αυτόματου διανομέα ποτίσματος χωρίς να χρειάζεται εσείς να προγραμ-ματίσετε ξεχωριστά τα 6 κανάλια. Οι κατασκευαστικές ρυθμίσεις (διάρκεια ποτίσματος 1 λεπτό), μπορούν να αλλάξουν σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Σε συνδυασμό με τον προγραμματιστή ποτίσματος 1030 ή 1060, ο αυτόματος διανομέας ποτίσματος ενεργοποιεί ένα κανάλι επιπλέον από το κάθε πότισμα. Και οι δυο προγραμματιστές ποτίσματος επιτρέπουν την ενεργοποίηση έως 3 καναλιών ημερησίως και σε αυτά τα πλαίσια ο αυτόματος διανομέας μπορεί να ανοίξει έως 3 εξόδους. Έτσι το ίδιο κανάλι μπορεί να ανοίγει το πολύ κάθε δύο ημέρες. Eάν η τοποθέτηση του A αυτόματου διανομέα 6 καναλιών γίνει χαμηλότερα από τις συνδεδεμένες συσκευές ποτίσματος η ανώτερη διαφορά ύψους δεν πρέπει να ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Αν χρησιμοποιηθούν λιγότερες από 6 έξοδοι υπάρχει η προοπτική να θέσετε σε λειτουργία μια ή περισσότερες γραμμές νερού δύο φορές την ημέρα. Σε αυτή την περίπτωση παρακαλούμε συνδέστε τις εξόδους όπως υποδεικνύεται στην εικόνα Β και προγραμματίστε το κομπιούτερ R ποτίσματος ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Η μικρότερη πίεση νερού που χρειάζεται για να λειτουργήσει ο αυτόματος διανομέας είναι 1 bar. Σε περίπτωση που έχετε συνδέσει περισσότερες από μια συσκευές σε μια γραμμή, η πίεση μπορεί να πέσει κάτω από 1 bar και δεν θα είναι αρκετή για τη σωστή λειτουργία των υπόλοιπων εξαρτημάτων. Είναι κατασκευαστικά σχεδιασμένο για τη σωστή λειτουργία του Αυτόματου Διανομέα παράλληλα με την ροή του νερού που γίνεται από την προγραμματισμένη έξοδο να ρέει ταυτόχρονα και από τις άλλες εξόδους μια μικρή ποσότητα νερού (μερικά λίτρα την ώρα ανάλογα με την πίεση του νερού. 7. Συνδυασμός με το Υγρασιόμετρο Το υγρασιόμετρο (Κωδ. 1188) μπορεί να συνδεθεί με τον αυτόματο διανομέα ποτίσματος μόνο αν χρησιμοποιείτε προγραμματιστή ποτίσματος 1060 που διαθέτει επιλογή «ειδικής λειτουργίας». Εάν το υγρασιόμετρο ανιχνεύσει αρκετή υγρασία στο χώμα, αυτόματα μειώνει τη διάρκεια ποτίσματος του προγράμματος στο ελάχιστο των 30 δευτερολέπτων (ένδειξη 1 λεπτό). Με αυτό τον τρόπο ο διανομέας ενεργοποιεί το επόμενο κανάλι ποτίσματος. Έτσι εξασφαλίζεται η σωστή διανομή των προγραμ-μάτων ποτίσματος στα αντίστοιχα κανάλια του αυτόματου διανομέα ποτίσματος. Όταν χρησιμοποιείτε τον προγραμματιστή 1060 που δεν διαθέτει την επιλογή ειδικής λειτουργίας, ή τον προγραμματιστή 1030 ή χρονοδιακόπτη, τα προγράμματα που έχετε ενεργοποιήσει δεν θα λειτουργήσουν αν το Υγρασιόμετρο ανιχνεύσει υγρασία. Έτσι τα προεπιλεγμένα προγράμματα δεν αντιστοιχούν στα προκαθορισμένα κανάλια του Αυτόματου Διανομέα ποτίσματος. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης A αν το επιθυμητό πρόγραμμα ποτίσματος δεν μπορεί να συνδεθεί με το αντίστοιχο κανά-λι- το πρόγραμμα αυτό μπορεί να εκτελεστεί μέσω ενός άλλου καναλιού ποτίσματος. 8. Για την ασφάλειά σας Παρακαλούμε σιγουρευτείτε ότι τα προγράμματα A του κομπιούτερ ποτίσματος και οι αντίστοιχοι έξοδοι νερού του αυτόματου διανομέα συνδυάζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας καθώς και ότι οι προγραμ-ματισμένες ημέρας ποτίσματος όλων των προγραμμάτων είναι ίδιες. 26 Εάν η τάπα είναι κλειστή A τότε ο αυτόματος διανομέας ανοίγει την ενσωματωμένη βαλβίδα στις επιλεγμένες ώρες, αλλά δεν υπάρχει ροή νερού. Έτσι ο αυτόματος διανομέας ποτίσματος δεν μπορεί να συνεχίσει στο επόμενο κανάλι, με αποτέλεσμα τα προγράμματα να μην συνδυάζονται πλέον με τα επιλεγμένα κανάλια. Εάν έχετε τον προγραμματιστή ποτίσματος στη A χειροκίνητη λειτουργία (On / Off) ενώ είναι συνδεδεμένος με τον Αυτόματο διανομέα ποτίσματος, η συσκευή θα προχωρήσει στο επόμενο κανάλι. Γι αυτό το λόγο μην

7 χρησιμοποιείτε την χειροκίνητη λειτουργία του προγραμματιστή ποτίσματος. Εάν χρησιμοποιήσετε τη A χειροκίνητη λειτουργία, βεβαιωθείτε στη συνέχεια ότι τα προγράμματα συνδυάζονται με τα κανάλια όπως είχατε αρχικά επιλέξει. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του διανομέα αφήστε ένα κενό 10 λεπτών ανάμεσα στα προγράμματα. Το κενό αυτό γίνεται A 30 λεπτά αν έχετε μια κλειστή έξοδο. R 9. Συντήρηση, καθαρισμός, αποθήκευση Ο αυτόματος διανομέας δεν χρειάζεται συντήρηση. Μόνο το φίλτρο καθαρισμού Νο 4 πρέπει να καθαρίζεται κατά διαστήματα. Παρακαλούμε προφυλάξτε τον αυτόματο διανομέα από πάγο γιατί θα σπάσει. Τονίζουμε ότι σύμφωνα με τους νόμους εγγύησης ενός προϊόντος δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από το προϊόν μας αν αυτό έχει επισκευασθεί σε μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά που δεν είναι. Το ίδιο ισχύει όταν δεν χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση εξαρτήματα και αξεσουάρ αποκλειστικά της. Εάν έχετε περαιτέρω απορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον κατά τόπους αντιπρόσωπο της ή με το κεντρικό σέρβις της (δείτε διεύθυνση στην τελευταία σελίδα). 10. Εγγύηση Η προσφέρει εγγύηση δύο ετών (από την ημερομηνία αγοράς). Η εγγύηση αυτή καλύπτει όλα τα σοβαρά ελαττώματα του προϊόντος που αποδεδειγμένα προέρχονται από το υλικό του ή από τον κατασκευαστή. Κάτω από την εγγύηση είτε θα αντικαταστήσουμε το προϊόν είτε θα το επισκευάσουμε δωρεάν, κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Θα πρέπει να έχετε χειριστεί σωστά το προϊόν τηρώντας πάντα τις οδηγίες χρήσης. Ούτε ο αγοραστής, ούτε κάποιο άλλο τρίτο μη εξουσιοδοτημένο άτομο θα πρέπει να έχουν επιχειρήσει να επισκευάσουν το προϊόν. Οι τάπες είναι αναλώσιμο προϊόν και δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Η εγγύηση του εργοστασίου δεν εμποδίζει ή δεν καλύπτει τους τυχόν όρους εγγύησης από το κατάστημα πώλησης. Σε περίπτωση βλάβης στείλτε το προϊόν μαζί με μια φωτοτυπία της απόδειξης πληρωμής και περιγραφή του σφάλματος στο Τεχνικό Τμήμα της, με πληρωμένα έξοδα αποστολής, στη διεύθυνση που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα. 27

8 D EG-Konformitätserklärung Der Unterzeichnete Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden bestätigt, dass die nachfolgend bezeichneten Geräte in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung die Anforderungen der harmonisierten EU-Richtlinien, EU-Sicherheitsstandards und produktspezifischen Standards erfüllen. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Geräte verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. GB EU Declaration of Conformity The undersigned Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, hereby certifies that, when leaving our factory, the units indicated below are in accordance with the harmonised EU guidelines, EU standards of safety and product specific standards. This certificate becomes void if the units are modified without our approval. F Certificat de conformité aux directives européennes Le constructeur, soussigné : Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, déclare qu à la sortie de ses usines le matériel neuf désigné ci-dessous était conforme aux prescriptions des directives européennes énoncées ci-après et conforme aux règles de sécurité et autres règles qui lui sont applicables dans le cadre de l Union européenne. Toute modification portée sur ce produit sans l accord express de Husqvarna supprime la validité de ce certificat. NL EU-overeenstemmingsverklaring Ondergetekende Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, bevestigt, dat het volgende genoemde apparaat in de door ons in de handel gebrachte uitvoering voldoet aan de eis van, en in overeenstemming is met de EU-richtlijnen, de EU-veiligheidsstandaard en de voor het product specifieke standaard. Bij een niet met ons afgestemde verandering aan het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid. S EU Tillverkarintyg Undertecknad firma Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, intygar härmed att nedan nämnda produkter överensstämmer med EU:s direktiv, EU:s säkerhetsstandard och produktspecifikation. Detta intyg upphör att gälla om produkten ändras utan vårt tillstånd. DK EU Overensstemmelse certificat Undertegnede Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden bekræfter hermed, at enheder listet herunder, ved afsendelse fra fabrikken, er i overensstemmelse med harmoniserede EU retningslinier, EU sikkerhedsstandarder og produkt-specifikationsstandarder. Dette certifikat træder ud af kraft hvis enhederne er ændret uden vor god kendelse. FIN EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Allekirjoittanut Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden vakuuttaa, että allamainitut laitteet täyttävät tehtaaltamme lähtiessään yhdenmukaistettujen EY-direktiivien, EY-turvallisuusstandardien ja tuotekohtaisten standardien vaatimukset. Laitteisiin tehdyt muutokset, joista ei ole sovittu kanssamme, johtavat tämän vakuutuksen raukeamiseen. I Dichiarazione di conformità alle norme UE La sottoscritta Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, certifica che il prodotto qui di seguito indicato, nei modelli da noi commercializzati, è conforme alle direttive armonizzate UE nonché agli standard di sicurezza e agli standard specifici di prodotto. Qualunque modifica apportata al prodotto senza nostra specifica autorizzazione invalida la presente dichiarazione. E Declaración de conformidad de la UE El que subscribe Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, declara que la presente mercancía, objeto de la presente declaración, cumple con todas las normas de la UE, en lo que a normas técnicas, de homologación y de seguridad se refiere. En caso de realizar cualquier modificación en la presente mercancía sin nuestra previa autorización, esta declaración pierde su validez. P Certificado de conformidade da UE Os abaixo mencionados Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, por este meio certificam que ao sair da fábrica o aparelho abaixo mencionado está de acordo com as directrizes harmonizadas da UE, padrões de segurança e de produtos específicos. Este certificado ficará nulo se a unidade for modificada sem a nossa aprovação. PL Deklaracja zgodnoњci Unii Europejskiej Niїej podpisany Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, potwierdza, їe poniїej opisane urz dzenie w wykonaniu wprowadzonym przez nas do obrotu speіnia wymogi zharmonizowanych wytycznych Unii Europejskiej, standardуw bezpieczeсstwa Unii Europejskiej i standardуw specyficznych dla danego produktu. W przypadku wprowadzenia zmian nie uzgodnionych z nami wyjaњnienie to traci swoj waїnoњж. H EU azonossбgi nyilatkozat Alulнrott, Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, igazolja, hogy az alбbb felsorolt, бltalunk forgalomba hozott termйkek megfelelnek az EU elvбrбsoknak, EU biztonsбgi normбknak йs a termйkspecifikus szabvбnyoknak egyarбnt. A kйszьlйk velьnk nem egyeztetett vбltoztatбsa esetйn ez a nyilatkozat йrvйnyйt veszti. CZ ES Prohlášení o shodě Níže podepsaná společnost Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, potvrzuje, že níže označený přístroj v provedení, který jsme uvedli na trh, splňuje požadavky uvedené v harmonizovaných směrnicích EU, v bezpečnostních standardech EU a ve standardech pro daný produkt. V případě změny přístroje, která námi nebyla odsouhlasena, ztrácí toto prohlášení platnost. SK ES Vyhlásenie o zhode Dolu podpísaná spoločnosť Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, potvrdzuje, že ďalej označený prístroj vo vyhotovení nami uvedenom do prevádzky spĺňa požiadavky harmonizovaných smerníc EU, bezpečnostných štandardov EU a štandardov špecifických pre produkt. V prípade zmeny prístroja, ktorá nebola nami odsúhlasená, stráca toto vyhlásenie platnosť. GR Πιστoπoιητικό συμφωνίας EK Η υπoγεγραμμένη: Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden πιστoπoιεί ότι τα μηχανήματα πoυ υπoδεικνύoνται κάτωθι, όταν φεύγoυν από τo εργoστάσιo, είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις oδηγίες της Ευρωπαϊκής Κoινότητας, τα Κoινoτικά πρότυπα ασφαλείας και τις πρoδιαγραφές. Αυτό το πιστοποιητικό δεν ισχύει σε περίπτωση που τα προϊόντα τροποποιηθούν χωρίς την έγκρισή μας. SLO Izjava o skladnosti s pravili EU Podpisano podjetje, Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, potrjuje, da v nadaljevanju navedena naprava v razliиici, ki smo jo poslali na trg, izpolnjuje zahteve smernic EU, varnostnih standardov EU in standardov tovrstnih proizvodov. Izjava ne velja za spremembe na napravi, ki niso opravljene v soglasju z nami. RO UE - Certificat de conformitate Prin prezenta Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, certifica faptul ca, in momentul in care produsele menюionate mai jos ies din fabrica sunt in concordanta cu directivele UE, standardele de siguranюa UE si standardele specifice ale produsului UE. Acest certificat devine nul in cazul modificгrii aparatului fгrг aprobarea noastrг. BG EС-Декларация за съответствие Подписаната фирма Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden декларира, че описаните подолу уреди, пуснати в продажба съгласно нашата спецификация, изпълняват изискванията на хармонизираните ЕС-директиви, ЕС-стандарти за безопасност и специфичните производствени стандарти. При промяна на уреда, която не е съгласувана с нас, тази декларация губи своята валидност. EST ELi vastavusdeklaratsioon Allakirjutanu Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden kinnitab, et kirjeldatud seade vastab meie poolt ringlusse viidud kujul ELi harmoniseeritud direktiividele, ELi ohutusstandarditele ja tootega seotud standarditele. Meiega kooskõlastamata muudatuse tegemise korral seadmel kaotab see deklaratsioon kehtivuse. LT ES Atitikties deklaracija Pasirašanti Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden patvirtina, kad žemiau nurodyti prietaisai ir jų modeliai, kuriuos paleidome į apyvartą, patenkina harmonizuotas ES direktyvas, ES saugumo standartus ir specifinius gaminio standartus. Atlikus bet kokį prietaiso pakeitimą, kuris nėra suderintas su mumis, ši deklaracija praranda galiojimą. LV ES-atbilstības deklarācija Parakstījusies Husqvarna AB, Huskvarna, Sweden, Vācija apstiprina, ka sekojoši apzīmētās iekārtas, kuras mēs izplatām, savā izpildījumā atbilst harmonizētajām ES direktīvām, ES drošības standartiem un produkta specifiskajiem standartiem. Ar mūsu neapstiprinātām izmaiņām iekārtā šī deklarācija zaudē savu derīgumu. 48

9 Bezeichnung des Gerätes: Automatischer Wasserverteiler Description of the unit: Automatic Water Distributor Désignation du matériel : Sélecteur automatique Omschrijving van het apparaat: Automatische waterverdeler Produktbeskrivning: Automatisk Vattenfördelare Beskrivelse af enhederne: Automatisk vandfordeler Laitteiden nimitys: Automaattinen vedenjakelu ohjain Descrizione del prodotto: Distributore automatico d acqua Descripción de la mercancía: Distribuidor automático Descrição do aparelho: Distribuidor automático de água Opis urz dzenia: Automatyczny dzielnik wody A kйszьlйk megnevezйse: Automatikus vнzelosztу Oznaиenн pшнstroje: Automatickэ rozdмlovaи vody Označenie prístroja: Automatickэ rozdeѕovaи vody Oνομασία της συσκευής: Αυτόματος Διανομέας νερού 6 καναλιών Oznaka naprave: Avtomatski razdelilnik vode Descrierea articolelor: Distribuitorul de Apa Automat Обозначение на уредите: Автоматичен воден разпределител Seadmete nimetus: Automaatne veejagaja Gaminio pavadinimas: Automatinis vandens skirstytuvas Iekārtu apzīmējums: Automātiskais ūdens sadalītājs Typ: Art.-Nr.: Tнpusok: Cikkszбm: Type: Art. No.: Typ: И.vэr: Type : Référence : Typ: И.vэr: Typ: Art. nr.: Τ πος: Κωδ. Νο.: Typ: Art.nr. : Tip: Љt. art.: Type: Varenr. : Tipuri: Nr art.: Tyypit: Art.-n:o. : Типове: Aрт.- : Modello: Art. : Tüübid: Toote nr : Tipo: Art. Nº: Tipas: Gaminio Nr.: Tipo: Art. Nº: Tipi: Art.-Nr.: Typ: Nr art.: 1198 EU-Richtlinien: EU directives: Directives européennes : EU-richtlijnen: EU direktiv: EU Retningslinier : EY-direktiivit: Direttive UE: Normativa UE: Directrizes da UE: Dyrektywy UE: EU szabvбnyok: Smмrnice EU: Smernice EU: Προδιαγραφές ΕΚ: Smernice EU: Directive UE: EС-директиви: ELi direktiivid: ES direktyvos: ES-direktīvas: 2006/42/EC Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Date d apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding: CE-Märkningsår : CE-Mærkningsår : CE-merkin kiinnitysvuosi: Anno di rilascio della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Rok nadania znaku CE: 1995 CE bejegyzйs kelte: Rok pшidмlenн znaиky CE: Rok pridelenia oznaиenia CE: Έτος πιστοποιητικο ποι τητας CE: Leto namestitve oznake CE: Anul de marcare CE: Година на поставяне на CE-маркировка: CE-märgistuse paigaldamise aasta: CE- marķējuma uzlikšanas gads: Metai, kuriais paženklinta CE-ženklu: Ulm, den Fait à Ulm, le Ulm, Ulm, Ulmissa, r. V Ulmu, dne Улм, Ulm, Ulma, Der Bevollmächtigte Authorised representative Représentant légal Gemachtigde Behörig Firmatecknare Teknisk direktør Valtuutettu edustaja Rappresentante autorizzato Representante autorizado Representante autorizado Uprawniony do reprezentacji Meghatalmazott Zplnomocnмnec Splnomocnenec Ν μιμος εκπρ σωπος της εταιρίας Vodja tehniиnega oddelka Conducerea tehnicг Упълномощен Volitatud esindaja Įgaliotasis atstovas Pilnvarotā persona Harmonisierte EN: Hinterlegte Dokumentation: Deposited Documentation: Documentation déposée : EN ISO Technische Dokumentation E. Renn Ulm Technical Documentation E. Renn Ulm Documentation technique E. Renn Ulm A. Disch Vice President Category Watering 49

10 Deutschland / Germany GmbH Central Service Hans-Lorenser-Straße 40 D Ulm Produktfragen: (+49) Reparaturen: (+49) Albania COBALT Sh.p.k. Rr. Siri Kodra 4000 Tirana Argentina Husqvarna Argentina S.A. Vera 745 (C1414AOO) Buenos Aires Phone: (+54) Australia Husqvarna Australia Pty. Ltd. Locked Bag 5 Central Coast BC, NSW 2252 Phone: (+61) (0) husqvarna.com.au Austria / Österreich Husqvarna Austria GmbH Consumer Products Industriezeile Linz Tel.: (+43) Belgium Belgium NV/SA Sterrebeekstraat Zaventem Phone: (+32) Mail: Bosnia / Herzegovina SILK TRADE d.o.o. Industrijska zona Bukva bb Tešanj Brazil Palash Comércio e Importação Ltda. Rua São João do Araguaia, 338 Jardim Califórnia Barueri SP - Brasil CEP Phone: (+55) Bulgaria Хускварна България ЕООД Бул. Андрей Ляпчев Nº София Тел.: (+359) 02/ Canada / USA Canada Ltd. 100 Summerlea Road Brampton, Ontario L6T 4X3 Phone: (+1) Chile Antonio Martinic y Cia Ltda. Cassillas 272 Centro de Cassillas Santiago de Chile Phone: (+56) Costa Rica Compania Exim Euroiberoamericana S.A. Los Colegios, Moravia, 200 metros al Sur del Colegio Saint Francis - San José Phone: (+506) Croatia SILK ADRIA d.o.o. Josipa Lončara Zagreb Phone: (+385) Cyprus FARMOKIPIKI LTD P.O. Box , Digeni Akrita Ave Nicosia Phone: (+357) Czech Republic / Slovak Republic Husqvarna Иesko s.r.o. Tьrkova 2319/5b Praha 4 Chodov Phone: (+420) Denmark Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgsafdelning Danmark Box 9003 S Malmö Estonia Husqvarna Eesti OÜ Consumer Outdoor Products Kesk tee 10, Aaviku küla Rae vald Harju maakond Estonia Finland Oy Husqvarna Ab Consumer Outdoor Products Lautatarhankatu 8 B / PL HELSINKI France France Immeuble Exposial 9-11 allée des Pierres Mayettes ZAC des Barbanniers, B.P. 99 -F GENNEVILLIERS cedex Tél. (+33) gardena.fr Great Britain Husqvarna UK Ltd Preston Road Aycliffe Industrial Park Newton Aycliffe County Durham DL5 6UP Greece HUSQVARNA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Υπ /μα Ηφαίστου 33Α Βι. Πε. Κορωπίου Κορωπί Αττικής V.A.T. EL Phone: (+30) Hungary Husqvarna Magyarország Kft. Ezred u Budapest Telefon: (+36) husqvarna.hu Iceland Ó. Johnson & Kaaber Tunguhalsi Reykjavik Ireland McLoughlin s RS Unit 5, Northern Cross Business Park North Road, Finglas Dublin 11 Italy Husqvarna Italia S.p.A. Via Como VALMADRERA (LC) Phone: (+39) Japan KAKUICHI Co. Ltd. Sumitomo Realty & Development Kojimachi BLDG., 8F, 5-1 Nibanncyo, Chiyoda-ku, Tokyo Phone: (+81) Latvia Husqvarna Latvija Consumer Outdoor Products Bakužu iela 6 LV-1024 Riga Lithuania UAB Husqvarna Lietuva Consumer Outdoor Products Ateities pl. 77C LT Kaunas Luxembourg Magasins Jules Neuberg 39, rue Jacques Stas Luxembourg-Gasperich 2549 Case Postale No. 12 Luxembourg 2010 Phone: (+352) Netherlands Nederland B.V. Postbus AD ALMERE Phone: (+31) Neth. Antilles Jonka Enterprises N.V. Sta. Rosa Weg 196 P.O. Box 8200 Curaçao Phone: (+599) New Zealand Husqvarna New Zealand Ltd. PO Box Manukau City 2241 Phone: (+64) (0) Norway Husqvarna Consumer Outdoor Products Salgskontor Norge Kleverveien Vestby Poland Husqvarna Poland Sp. z o.o. ul. Wysockiego 15 B Warszawa Phone: (+48) Portugal Portugal Lda. Sintra Business Park Edifício 1, Fracção 0-G Sintra Phone: (+351) Romania Madex International Srl Soseaua Odaii , RO , Bucureєti, S1 Phone: (+40) Russia ООО Хускварна , Московская обл., г. Химки, улица Ленинградская, владение 39, строение 6, помещение NoОВ02_04 Serbia Domel d.o.o. Autoput za Novi Sad b.b Beograd Phone: (+381) Singapore Hy- Ray PRIVATE LIMITED 40 Jalan Pemimpin #02-08 Tat Ann Building Singapore Phone: (+65) Slovenia d.o.o. Brodiљиe Trzin Phone: (+386) South Africa South Africa (Pty.) Ltd. P.O. Box Vorna Valley 1686 Phone: (+27) Spain Husqvarna España S.A. C/ Basauri, nº 6 La Florida Madrid Phone: (+34) Sweden Husqvarna AB S Huskvarna Switzerland / Schweiz Husqvarna Schweiz AG Consumer Products Industriestrasse Mägenwil Phone: (+41) (0) Turkey Dost Diþ Ticaret Mümessillik A.Þ. Sanayi Çad. Adil Sokak No: 1/B Kartal Istanbul Phone: (+90) Ukraine / Україна ТОВ «Хусварна Україна» вул. Васильківська, 34, офіс 204-г 03022, Київ Тел. (+38) / 0211 Manufacturing GmbH D Ulm

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST. HighCut 48-Li Art. 8882

GARDENA FIN GR RUS SLO AL EST. HighCut 48-Li Art. 8882 D GARDENA I GB F N FIN E P PL H CZ SK RUS SLO HR SRB BIH UA RO TR BG AL EST LT LV DK S NL HighCut 48-Li Art. 8882 D Betriebsanleitung Accu-Heckenschere GB Operating Instructions Cordless Hedge Trimmer

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20

GARDENA GR NL I F D. T 1030 D Art. 1825-20 GARDENA D T 1030 D Art. 1825-20 Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Instructies voor gebruik Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

Allwater.gr GARDENA EST. SmallCut 300 Art. 8845

Allwater.gr GARDENA EST. SmallCut 300 Art. 8845 GARDENA H PL PL Instrukcja obsіugi Podkaszarka їyіkowa H Vevхtбjйkoztatу Damilos fыszegйlynyнrу CZ Nбvod k obsluze Turbotrimmer SK Nбvod na pouћнvanie Turbotrimmer GR Οδηγίες χρήσεως Κουρευτικό πετονιάς

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγίες ρήσης GARDENA Art. 1820 D F I Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic C 14 e Mode d emploi Programmateur electronic C 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico C 14 e NL Instructies voor gebruik

Διαβάστε περισσότερα

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS Li-18/20 Art. 8866

HR SLO RUS GR SK CZ H PL P E I N FI DK S NL F GB D LV LT EST AL BG TR RO UA SRB. TCS Li-18/20 Art. 8866 D Betriebsanleitung Accu-Hochentaster GB Operating Instructions Battery Pole Pruner F Mode d emploi Élagueuse sur perche sur accu NL Gebruiksaanwijzing Accu-telescoopkettingzaag S Bruksanvisning Batteridriven

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. C 1060 profi Art. 1815

GARDENA. C 1060 profi Art. 1815 GARDENA D C 1060 profi Art. 1815 F D F I Gebrauchsanweisung Bewässerungscomputer Mode d emploi Programmateur d arrosage Istruzioni per l uso Computer per irrigazione NL Gebruiksaanwijzing Besproeiingscomputer

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγ ες ρ σης

GARDENA Betriebsanleitung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Instructies voor gebruik GR δηγ ες ρ σης GARDENA Art. 1805 D Betriebsanleitung Bewässerungsuhr electronic T 1030 F Mode d emploi Programmateur electronic T 1030 I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 1030 NL Instructies voor gebruik

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης GARDENA Art. 1820 D F I Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic T 14 e Mode d emploi Programmateur electronic T 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 14 e NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA. WT 1030 Art. 1825

GARDENA. WT 1030 Art. 1825 GARDENA D WT 1030 Art. 1825 F D Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic F Mode d emploi Programmateur electronic I Istruzioni per l uso Watertimer elettronico NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862

GARDENA SLO. C 1030 plus Art. 1862 1862-29.960.02_22.03.2008.qxd 27.03.2008 13:24 Seite 1 GARDENA SK CZ PL H C 1030 plus Art. 1862 PL H CZ SK Instrukcja obsіugi Sterownik nawadniania Hasznбlati ъtmutatу Цntцzхkomputer Nбvod k pouћitн Zavlaћovacн

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55

Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 Wilo-Drain MTC 32 F 39-55 D GB F GR TR S Einbau- und Betriebsanleitung Installation and operating instructions Notice de montage et de mise en service Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Montaj ve kullanma

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD

Wilo-VR-Control HVAC 2065704 0106 DDD Wilo-VR-Control HVAC GR 2065704 0106 DDD Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 4 Fig. 5 Fig. 6 4 Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9 EΛΛHNIKA Περιεχόμενα: 1 Γενικά........................................................................................................

Διαβάστε περισσότερα

ipad Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

ipad Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν ipad Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, την απόρριψη και ανακύκλωση, τους ρυθμιστικούς κανονισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Asennus- ja käyttöohje Installation and operating instructions. Beépítési és üzemeltetési utasítás Inbouw- en bedieningsvoorschriften Wilo-Star-Z 15 D Einbau- und Betriebsanleitung FIN Asennus- ja käyttöohje GB Installation and operating instructions DK Monterings- och skötselanvisning F Notice de montage et de mise en service H Beépítési

Διαβάστε περισσότερα

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

Apple TV. Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Apple TV Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, την απόρριψη και ανακύκλωση, τους ρυθμιστικούς

Διαβάστε περισσότερα

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER

CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER CONTRACTOR CONTRACTOR MASTER ES PT IT EL Manual de Instrucciones... 1-18 Manual de Instruções... 19-36 Manuale di istruzioni... 37-54 γχειριδιο οδηγιων... 55-72 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Να διαβάσετε αυτ το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930

107402584 C. Instructions for use (Original instruction) GD 930 107402584 C Instructions for use (Original instruction) Brugsanvisning Betriebsanleitung Mode d emploi GD 930 Instrucciones de USO 1 1. To open 2. Dust bag 3. Hose connection 4. Tools 4 5. Suction control

Διαβάστε περισσότερα

A0346IVZ.fm KGT 300. Kezelési utasítás...3 Instrukcja obsługi...18 Οδηγίες Χρήσης...33 115 170 4111 / 4704-1.1

A0346IVZ.fm KGT 300. Kezelési utasítás...3 Instrukcja obsługi...18 Οδηγίες Χρήσης...33 115 170 4111 / 4704-1.1 A0346IVZ.fm KGT 300 Kezelési utasítás.....................3 Instrukcja obsługi....................18 Οδηγίες Χρήσης...................33 115 170 4111 / 4704-1.1 U2A0338.fm D KONFORMITÄTSERKLÄRUNG Wir erklären

Διαβάστε περισσότερα

POSEIDON 5 107146555 B

POSEIDON 5 107146555 B 107146555 B 15 14 13 12 1 2 3 11 10 9 4 5 6 7 8 17 16 Περιεχόμενα Σήμανση υποδείξεων 1 Σημαντικές υποδείξεις ασφάλειας 2 Περιγραφή 3 Πριν από την πρώτη θέση σε λειτουργία...338...338 2.1 Χρήση για την

Διαβάστε περισσότερα

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service

Beépítési és üzemeltetési utasítás Installation and operating instructions. Instalacja i instrukcje obsługi Notice de montage et de mise en service Wilo-DrainLift KH 32-0,4 D Einbau- und Betriebsanleitung H Beépítési és üzemeltetési utasítás GB Installation and operating instructions PL Instalacja i instrukcje obsługi F Notice de montage et de mise

Διαβάστε περισσότερα

iphone 4 Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν

iphone 4 Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν iphone 4 Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν Ο παρών Οδηγός σημαντικών πληροφοριών για το προϊόν περιέχει πληροφορίες για την ασφάλεια, το χειρισμό, τους ρυθμιστικούς κανονισμούς, την άδεια λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

Mobile Media Station IVE-W530BT. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 488 εκ. & 549 εκ. Ελληνικη

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. 488 εκ. & 549 εκ. Ελληνικη Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Ultra Frame 488 εκ. & 549 εκ. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Φροντιστε να ιαβασετε, να Κατανοησετε και να Τηρησετε ολες τις Οδηγιες πολυ Προσεκτικα Πριν Εγκαταστησετε και Χρησιµοποιησετε

Διαβάστε περισσότερα

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0

Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 K0004IVZ.fm Power 150 115 166 3644 / 1400-1.0 Betriebsanleitung.....................3 Operating Instruction..................7 Instructions d utilisation...............11 Handleiding........................15

Διαβάστε περισσότερα

ES DE EN FR PT IT TR GR HU CZ SL PL RU BG KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PREDPIS UČBENIK

ES DE EN FR PT IT TR GR HU CZ SL PL RU BG KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ PREDPIS UČBENIK MANUAL DE INSTRUCCIONES BEDIENINGSANLEITUNG INSTRUCTIONN MANUAL MANUEL D INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUÇÕES LIBRETTO ISTRUZIONI KULLANMA KILAVUZU Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ HASZNÁLATI UTASÍTÁS KUCHYŇSKÝ ODSAVAČ PREDPIS

Διαβάστε περισσότερα

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO

Mobile Media Station IVA-D106R DIGITAL VIDEO FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L'UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED NAVI STATION

ADVANCED NAVI STATION FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1.

A0284IVZ.fm TKHS 315 C. Handleiding...3 Manual de operação...16 Instrukcja obsługi...29 Οδηγίες Χρήσης...42 115 168 2207 / 3603-1. A028IVZ.fm TKHS 315 C Handleiding.........................3 Manual de operação.................16 Instrukcja obsługi....................29 Οδηγίες Χρήσης...................2 115 168 2207 / 3603-1.1 U2a0280.fm

Διαβάστε περισσότερα

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français.

OPERATION MANUAL. Air Conditioners FHQ125CAVEB FXHQ100AVEB FHQ60CAVEB FHQ140CAVEB. MODELS (Ceiling Suspended type) English. Deutsch. Français. OPERATION MANUAL SPLIT SYSTEM SYSTEM Air Conditioners Air Conditioners English Deutsch MODELS (Ceiling Suspended type) Français SPLIT SYSTEM FHQ35CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ71CAVEB FHQ100CAVEB FHQ125CAVEB

Διαβάστε περισσότερα

ADVANCED NAVI STATION INA-W910R. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200

ADVANCED NAVI STATION INA-W910R. ALPINE ELECTRONICS OF AUSTRALIA PTY. LTD. 161-165 Princes Highway, Hallam Victoria 3803, Australia Phone 03-8787-1200 FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER L UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ

Διαβάστε περισσότερα