ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1

2 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cetrotide 0.25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει: 0,26-0,27 mg cetrorelix acetate που ισοδυναμεί με 0,25 mg cetrorelix. Μετά την ανασύσταση με τον διατειθέμενο διαλύτη, η συγκέντρωση σε cetrorelix είναι 0,25 mg/ml. Έκδοχα βλέπε τομέα ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Πρόληψη πρόωρης ωορρηξίας επί ασθενών υπό ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών, ακολουθούμενη από την λήψη του ωαρίου καιτεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σε κλινικές μελέτες το Cetrotide 0,25mg χρησιμοποιήθηκε με την ανθρώπινη μεταεμμηνοπαυσιακή γοναδοτροπίνη (HMG), όμως περιορισμένη εμπειρία με ανασυνδιασμένη FSH υπαινίσσει παρόμοια δράση. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το Cetrotide 0.25 mg θα πρέπει να συνταγογραφείται μόνον από ιατρό ειδικευμένο στον τομέα αυτό. Το Cetrotide 0.25 mg προορίζεται για υποδόρια ένεση στο κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα. Το Cetrotide 0.25 mg μπορεί να χορηγηθεί από την ίδια την ασθενή, μετά από κατάλληλες οδηγίες του ιατρού της. Οδηγίες χρήσεως και χειρισμού βλέπε τομέα 6.6. Το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου (0,25 mg cetrorelix) θα πρέπει να χορηγείται άπαξ ημερησίως, ανά 24ωρα διαστήματα, πρωί ή βράδυ. Χορήγηση το πρωί: Η θεραπεία με το Cetrotide 0.25 mg θα πρέπει να αρχίζει την 5 η ή 6 η ημέρα της διέγερσης των ωοθηκών(κατά προσέγγιση 96 έως 120 ώρες μετά την έναρξη της διέγερσης των ωοθηκών) με με ουρικές η ανασυνδιασμένες γοναδοτροπίνες και να συνεχίζεται καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας με γοναδοτροπίνες, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας πρόκλησης της ωορρηξίας. Χορήγηση το βράδυ: Η θεραπεία με το Cetrotide 0.25 mg θα πρέπει να αρχίζει την 5 η ημέρα της διέγερσης των ωοθηκών(κατά προσέγγιση 96 έως 108 ώρες μετά την έναρξη της διέγερσης των ωοθηκών) με με ουρικές η ανασυνδιασμένες γοναδοτροπίνες και να συνεχίζεται καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας με γοναδοτροπίνες, μέχρι το βράδυ πριν την ημέρα πρόκλησης της ωορρηξίας. 4.3 Αντενδείξεις 2

3 Υπερευαισθησία στο cetrorelix acetate, στις εξωγενείς πεπτιδικές ορμόνες ή την μαννιτόλη,. Κύηση και γαλουχία. Mετεμμηνοπααυσιακές γυναίκες. Ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νεφρική και ηπατική βλάβη. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Κατά τη διάρκεια ή μετά τη διέγερση των ωοθηκών, μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Το συμβάν αυτό θα πρέπει να θεωρείται ως ενδογενής κίνδυνος της διαδικασίας διέγερσης με γοναδοτροπίνες. Το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται συμπτωματικά, π.χ. με ανάπαυση, ενδοφλέβιους ηλεκτρολύτες/κολλοειδή και θεραπεία με ηπαρίνη. Υποστήριξη της ωχρινοποιητικής φάσεως θά πρέπει να δίδεται ανάλογα με τις πρακτικές του ιατρικού κέτρου αναπαραγωγής. Εως σήμερα υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σχετικά με τη χορήγηση του Cetrotide 0.25 mg κατά τη διάρκεια διαδικασίας επαναληπτικής διέγερσης των ωοθηκών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιήτε το Cetrotide 0.25 mg σε επαναληπτικούς κύκλους μόνο μετά από προσεκτική ανάλυση των κινδύνων/οφελών. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι αλληλεπιδράσεις με φάρμακα τα οποία μεταβολίζονται δια του κυτοχρώματος Ρ450 η σχηματίζουν γλυκουρονίδια η υφίστανται σύζευξη με κάποιο άλλο τρόπο είναι απίθανες. Παντως, η πιθανότητα αλληλεπιδράσεως με συνήθως χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά παρασκευάσματα δεν μπορεί παντελώς να αποκλεισθεί. 4.6 Κύηση και γαλουχία Το Cetrotide 0.25 mg δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας (βλέπε τομέα 4.3 «Αντενδείξεις»). Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι το cetrorelix ασκεί μια δοσοεξαρτώμενη επίδραση στην γονιμότητα, την αναπαραγωγική ικανότητα και την κύηση. Η χορήγηση του φαρμάκου κατά την ευαίσθητη φάση της κύησης δεν προκάλεσε την εμφάνιση τερατογόνων δράσεων. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Λόγω των φαρμακολογικών ιδιοτήτων του, θεωρείται απίθανο το cetrorelix να παραβλάπτει την ικανότητα οδήγησης της ασθενούς ή την ικανότητά της για χειρισμό μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Ήπιες και παροδικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης, π.χ. ερύθημα, κνησμός και οίδημα. Εχουν αναφερθεί περιστασιακά συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ναυτία και κεφαλαλγία. Επίσης ένα μεμονωμένο περιστατικό κνησμού έχει παρατηρηθεί κατά τη αγωγή με cetrorelix. Σε μια ασθενή παρατηρήθηκε σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας με βήχα, εξάνθημα και υπόταση, μετά από 7μηνη θεραπεία καρκινώματος της ωοθήκης με cetrorelix (10mg/ημέρα). Η ασθενής ανένηψε πλήρως εντός 20 λεπτών. Δεν κατέστη δυνατόν να αποκλειστεί μια σχέση αιτίου/αποτελέσματος. 3

4 Σε ορισμένα περιστατικά μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών, που αποτελεί ενδογενή κίνδυνο της διαδικασίας διέγερσης (βλέπε τομέα 4.4 «Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση»). 4.9 Υπερδοσολογία Η υπερδοσολογία επί ανθρώπων δυνατόν να προκαλέσει παρατεταμένη διάρκεια δράσης, θεωρείται όμως απίθανο να σχετίζεται με φαινόμενα οξείας τοξικότητας. Σε μελέτες οξείας τοξικότητας επί τρωκτικών παρατηρήθηκαν μη ειδικά συμπτώματα τοξικότητας μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση cetrorelix, σε δόσεις μεγαλύτερες από 200 φορές την φαρμακολογικώς δραστική δόση μετά από υποδόρια χορήγηση. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: LHRH-ανταγωνιστής, Κωδικός ATC: H01CC02 Το cetrorelix είναι ένας ανταγωνιστής της ορμόνης απελευθέρωσης της ωχρινοποιητικής ορμόνης (luteinising hormone releasing hormone (LHRH). Η LHRΗ συνδέεται με υποδοχείς της μεμβράνης στα κύτταρα της υπόφυσης. Το cetrorelix ανταγωνίζεται την σύνδεση της ενδογενούς LHRH στους υποδοχείς αυτούς. Λόγω του τρόπου δράσης του αυτού, το cetrorelix ελέγχει την έκκριση των γοναδοτροπινών (LH και FSH). Το cetrorelix αναστέλλει με τρόπο δοσοεξαρτώμενο την έκκριση των LH και FSH από την υπόφυση. Η έναρξη της καταστολής είναι πρακτικώς άμεση και διατηρείται με την συνεχή θεραπεία, χωρίς αρχική διεγερτική δράση. Επί γυναικών, το cetrorelix καθυστερεί την έκκριση LH και συνεπώς την ωορρηξία. Σε γυναίκες υπό διέγερση των ωοθηκών, η διάρκεια της δράσης του cetrorelix είναι δοσοεξαρτώμενη. Μετά από εφ άπαξ δόση 3 mg cetrorelix έχει υπολογιστεί διάρκεια δράσης 4 τουλάχιστον ημερών. Κατά την ημέρα 4 η καταστολή ήταν κατά προσέγγιση 70%. Οι επαναλαμβανόμενες, ανά 24 ώρες, ενέσεις δόσης 0,25 mg ανά ένεση, διατηρούν την δράση του cetrorelix. Η ανταγωνιστική ορμονική δράση του cetrorelix είναι πλήρως αναστρέψιμη, μετά το πέρας της θεραπείας, τόσο επί πειραματοζώων όσο και επί ανθρώπων. 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα του cetrorelix μετά από υποδόρια χορήγηση είναι περίπου 85%. Η ολική κάθαρση πλάσματος και η νεφρική κάθαρση είναι 1,2 mlxmin -1 xkg -1 και 0,1 mlxmin -1 xkg - 1, αντίστοιχα. Ο όγκος κατανομής (V d,area) είναι 1,1 lxkg -1. Οι μέσοι χρόνοι τελικής ημιζωής μετά από ενδοφλέβια και υποδόρια χορήγηση είναι περίπου 12 ώρες και 30 ώρες αντίστοιχα, γεγονός που καταδεικνύει το αποτέλεσμα των διεργασιών της απορρόφησης στο σημείο της ένεσης. Η υποδόρια χορήγηση εφ άπαξ δόσεων (0,25 mg έως 3 mg cetrorelix) καθώς και η καθημερινή χορήγηση επί 14 ημέρες, παρουσιάζουν γραμμική κινητική. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα στα όργανα-στόχους μετά από υποδόρια χορήγηση cetrorelix σε μελέτες οξείας, υποξείας και χρόνιας τοξικότητας επί αρουραίων και σκύλων. Μετά από ενδοφλέβια, 4

5 ενδαρτηριακή και παραφλεβική ένεση cetrorelix σε σκύλους και σε δόσεις σαφώς υψηλότερες από τη προβλεπόμενη για κλινική χρήση σε ανθρώπους, δεν παρατηρήθηκαν σχετιζόμενα με το φάρμακο σημεία τοπικού ερεθισμού ή ασυμβατότητας. Το cetrorelix δεν παρουσίασε μεταλλαξιογόνο ή διαιρετικό δυναμικό, σε μελέτες προσδιορισμού μεταλλάξεων γονιδίων και χρωμοσωμάτων. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων Μαννιτόλη, ενέσιμο ύδωρ. 6.2 Ασυμβατότητες Το cetrorelix παρουσιάζει ασυμβατότητα με αρκετά συστατικά των συνήθων διαλυμάτων παρεντερικής χορήγησης. Ως εκ τούτου, η ουσία θα πρέπει να διαλύεται μόνο με ενέσιμο ύδωρ. 6.3 Διάρκεια ζωής 2 έτη. Το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Να μην διατηρείται σε θερμοκρασίες άνω των 25 C. Ο περιέκτης θα πρέπει να διατηρείται εντός της εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κουτί με 1 ή 7 υάλινα φιαλίδια υδρολυτικής κλάσης Ι που περιέχουν 55,7 mg κόνεως για ενέσιμο διάλυμα, σφραγισμένα με ελαστικό πώμα. Επιπροσθέτως το κουτί περιέχει, για κάθε φιαλίδιο: 1 προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη φύσιγγα υδρολυτικής κλάσης Ι σφραγισμένη με ελαστικό πώμα) με 1 ml διαλύτη για παρεντερική χρήση 1 βελόνα για ένεση (20 gauge) 1 βελόνα για υποδερμική ένεση (27 gauge) 2 τολύπια αλκοόλης. 6.6 Οδηγίες χρήσεως και χειρισμού, και απόρριψης Η ανασύσταση του Cetrotide 0.25 mg θα πρέπει να γίνεται με απαλή περιστροφική κίνηση, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον διαλύτη που διατίθεται. Θα πρέπει να αποφεύγεται η έντονη ανακίνηση του διαλύματος με σχηματισμό φυσαλίδων. Το διάλυμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν περιέχει σωματίδια ή εάν δεν είναι διαυγές. Αναρροφήσατε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου. Τούτο διασφαλίζει απόδοση στην ασθενή δόσης τουλάχιστον 0,23 mg cetrorelix. Το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του. Η θέση της ένεσης θα πρέπει να είναι διαφορετική καθημερινά. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 5

6 ASTA Medica Aktiengesellschaft An der Pikardie Dresden Γερμανία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EU/.../.../.../ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 6

7 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cetrotide 3 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φιαλίδιο περιέχει: 3,12-3,24 mg cetrorelix acetate που ισοδυναμεί με 3 mg cetrorelix. Μετά την ανασύσταση με τον διατειθέμενο διαλύτη, η συγκέντρωση σε cetrorelix είναι 1 mg/ml. Έκδοχα βλέπε τομέα ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Πρόληψη πρόωρης ωορρηξίας επί ασθενών υπό ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών, ακολουθούμενη από την λήψη του ωαρίου και τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σε κλινικές μελέτες το Cetrotide 3 mg χρησιμοποιήθηκε με την ανθρώπινη μεταεμμηνοπαυσιακή γοναδοτροπίνη (HMG), όμως περιορισμένη εμπειρία με ανασυνδιασμένη FSH υπαινίσσει παρόμοια δράση. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Το Cetrotide 3 mg θα πρέπει να συνταγογραφείται μόνον από ιατρό ειδικευμένο στον τομέα αυτό. Το Cetrotide 3 mg προορίζεται για υποδόρια ένεση στο κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα. Το Cetrotide 3 mg μπορεί να χορηγηθεί από την ίδια την ασθενή, μετά από κατάλληλες οδηγίες του ιατρού της. Οδηγίες χρήσεως και χειρισμού βλέπε τομέα 6.6. Το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου (3 mg cetrorelix) θα πρέπει να χορηγείται την 7 η ημέρα(κατά προσέγγιση 132 έως 144 ώρες μετά την έναρξη της διέγερσης των ωοθηκών) της διέγερσης των ωοθηκών με ουρικές η ανασυνδιασμένες γοναδοτροπίνες. Εάν η ωρίμανση των ωοθυλακίων δεν επιτρέπει την πρόκληση ωορρηξίας την 5 η ημέρα από την ένεση του Cetrotide 3 mg, θα πρέπει επιπροσθέτως να χορηγηθούν 0,25 mg cetrorelix (Cetrotide 0,25 mg) άπαξ ημερησίως, ξεκινώντας 96 ώρες από την ένεση του Cetrotide 3 mg μέχρι την ημέρα πρόκλησης της ωορρηξίας. 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο cetrorelix acetate, στις εξωγενείς πεπτιδικές ορμόνες ή την μαννιτόλη. Κύηση και γαλουχία. Mετεμμηνοπααυσιακές γυναίκες. Ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή νεφρική και ηπατική βλάβη. 7

8 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση Κατά τη διάρκεια ή μετά τη διέγερση των ωοθηκών, μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών Το συμβάν αυτό θα πρέπει να θεωρείται ως ενδογενής κίνδυνος της διαδικασίας διέγερσης με γοναδοτροπίνες. Το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών θα πρέπει να αντιμετωπίζεται συμπτωματικά, π.χ. με ανάπαυση, ενδοφλέβιους ηλεκτρολύτες/κολλοειδή και θεραπεία με ηπαρίνη. Υποστήριξη της ωχρινοποιητικής φάσεως θά πρέπει να δίδεται ανάλογα με τις πρακτικές του ιατρικού κέτρου αναπαραγωγής. Εως σήμερα υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σχετικά με τη χορήγηση του cetrotide 3 mg κατά τη διάρκεια διαδικασίας επαναληπτικής διέγερσης των ωοθηκών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιήτε το cetrotide 3 mg σε επαναληπτικούς κύκλους μόνο μετά από προσεκτική ανάλυση των κινδύνων/οφελών. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Εργαστηριακές μελέτες έδειξαν ότι αλληλεπιδράσεις με φάρμακα τα οποία μεταβολίζονται δια του κυτοχρώματος Ρ450 η σχηματίζουν γλυκουρονίδια η υφίστανται σύζευξη με κάποιο άλλο τρόπο είναι απίθανες. Παντως, η πιθανότητα αλληλεπιδράσεως με συνήθως χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά παρασκευάσματα δεν μπορεί παντελώς να αποκλεισθεί. 4.6 Κύηση και γαλουχία Το Cetrotide 3 mg δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας (βλέπε τομέα 4.3 «Αντενδείξεις»). Μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει ότι το cetrorelix ασκεί μια δοσοεξαρτώμενη επίδραση στην γονιμότητα, την αναπαραγωγική ικανότητα και την κύηση. Η χορήγηση του φαρμάκου κατά την ευαίσθητη φάση της κύησης δεν προκάλεσε την εμφάνιση τερατογόνων δράσεων. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Λόγω των φαρμακολογικών ιδιοτήτων του, θεωρείται απίθανο το cetrorelix να παραβλάπτει την ικανότητα οδήγησης της ασθενούς ή την ικανότητά της για χειρισμό μηχανών. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Ήπιες και παροδικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης όπως π.χ. ερύθημα, κνησμός και οίδημα. Εχουν αναφερθεί περιστασιακά συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ναυτία και κεφαλαλγία. Επίσης ένα μεμονωμένο περιστατικό κνησμού έχει παρατηρηθεί κατά τη αγωγή με cetrorelix. Σε μια ασθενή παρατηρήθηκε σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας με βήχα, εξάνθημα και υπόταση, μετά από 7μηνη θεραπεία καρκινώματος της ωοθήκης με cetrorelix (10mg/ημέρα). Η ασθενής ανένηψε πλήρως εντός 20 λεπτών. Δεν κατέστη δυνατόν να αποκλειστεί μια σχέση αιτίου/αποτελέσματος. Σε ορισμένα περιστατικά μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών, που αποτελεί ενδογενή κίνδυνο της διαδικασίας διέγερσης (βλέπε τομέα 4.4 «Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση»). 4.9 Υπερδοσολογία Η υπερδοσολογία επί ανθρώπων δυνατόν να προκαλέσει παρατεταμένη διάρκεια δράσης, θεωρείται όμως απίθανο να σχετίζεται με φαινόμενα οξείας τοξικότητας. 8

9 Σε μελέτες οξείας τοξικότητας επί τρωκτικών παρατηρήθηκαν μη ειδικά συμπτώματα τοξικότητας μετά από ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση cetrorelix, σε δόσεις μεγαλύτερες από 200 φορές την φαρμακολογικώς δραστική δόση μετά από υποδόρια χορήγηση. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: LHRH-ανταγωνιστής, Κωδικός ATC: H01CC02 Το cetrorelix είναι ένας ανταγωνιστής της ορμόνης απελευθέρωσης της ωχρινοποιητικής ορμόνης (luteinising hormone releasing hormone (LHRH). Η LHRΗ συνδέεται με υποδοχείς της μεμβράνης στα κύτταρα της υπόφυσης. Το cetrorelix ανταγωνίζεται την σύνδεση της ενδογενούς LHRH στους υποδοχείς αυτούς. Λόγω του τρόπου δράσης του αυτού, το cetrorelix ελέγχει την έκκριση των γοναδοτροπινών (LH και FSH). Το cetrorelix αναστέλλει με τρόπο δοσοεξαρτώμενο την έκκριση των LH και FSH από την υπόφυση. Η έναρξη της καταστολής είναι πρακτικώς άμεση και διατηρείται με την συνεχή θεραπεία, χωρίς αρχική διεγερτική δράση. Επί γυναικών, το cetrorelix καθυστερεί την έκκριση LH και συνεπώς την ωορρηξία. Σε γυναίκες υπό διέγερση των ωοθηκών, η διάρκεια της δράσης του cetrorelix είναι δοσοεξαρτώμενη. Μετά από εφ άπαξ δόση 3 mg cetrorelix έχει υπολογιστεί διάρκεια δράσης 4 τουλάχιστον ημερών. Κατά την ημέρα 4 η καταστολή ήταν κατά προσέγγιση 70%. Οι επαναλαμβανόμενες, ανά 24 ώρες, ενέσεις δόσης 0,25 mg ανά ένεση, διατηρούν την δράση του cetrorelix. Η ανταγωνιστική ορμονική δράση του cetrorelix είναι πλήρως αναστρέψιμη, μετά το πέρας της θεραπείας, τόσο επί πειραματοζώων όσο και επί ανθρώπων. 5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Η απόλυτη βιοδιαθεσιμότητα του cetrorelix μετά από υποδόρια χορήγηση είναι περίπου 85%. Η ολική κάθαρση πλάσματος και η νεφρική κάθαρση είναι 1,2 mlxmin -1 xkg -1 και 0,1 mlxmin -1 x kg - 1, αντίστοιχα. Ο όγκος κατανομής (V d,area) είναι 1,1 lxkg -1. Οι μέσοι χρόνοι τελικής ημιζωής μετά από ενδοφλέβια και υποδόρια χορήγηση είναι περίπου 12 ώρες και 30 ώρες αντίστοιχα, γεγονός που καταδεικνύει το αποτέλεσμα των διεργασιών της απορρόφησης στο σημείο της ένεσης. Η υποδόρια χορήγηση εφ άπαξ δόσεων (0,25 mg έως 3 mg cetrorelix) καθώς και η καθημερινή χορήγηση επί 14 ημέρες, παρουσιάζουν γραμμική κινητική. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Δεν παρατηρήθηκε τοξικότητα στα όργανα-στόχους μετά από υποδόρια χορήγηση cetrorelix σε μελέτες οξείας, υποξείας και χρόνιας τοξικότητας επί αρουραίων και σκύλων. Μετά από ενδοφλέβια, ενδαρτηριακή και παραφλεβική ένεση cetrorelix σε σκύλους και σε δόσεις σαφώς υψηλότερες από τη προβλεπόμενη για κλινική χρήση σε ανθρώπους, δεν παρατηρήθηκαν σχετιζόμενα με το φάρμακο σημεία τοπικού ερεθισμού ή ασυμβατότητας. Το cetrorelix δεν παρουσίασε μεταλλαξιογόνο ή διαιρετικό δυναμικό, σε μελέτες προσδιορισμού μεταλλάξεων γονιδίων και χρωμοσωμάτων. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1 Κατάλογος εκδόχων 9

10 Μαννιτόλη, ενέσιμο ύδωρ. 6.2 Ασυμβατότητες Το cetrorelix παρουσιάζει ασυμβατότητα με αρκετά συστατικά των συνήθων διαλυμάτων παρεντερικής χορήγησης. Ως εκ τούτου, η ουσία θα πρέπει να διαλύεται μόνο με ενέσιμο ύδωρ. 6.3 Διάρκεια ζωής Δύο (2) έτη. Το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος Να μην διατηρείται σε θερμοκρασίες άνω των 25 C. Ο περιέκτης θα πρέπει να διατηρείται εντός της εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κουτί με 1 υάλινo φιαλίδιο υδρολυτικής κλάσης Ι που περιέχει 167,7 mg κόνεως για ενέσιμο διάλυμα, σφραγισμένο με ελαστικό πώμα. Επιπροσθέτως το κουτί περιέχει: 1 προγεμισμένη σύριγγα (υάλινη φύσιγγα υδρολυτικής κλάσης Ι σφραγισμένη με ελαστικό πώμα) με 3 ml διαλύτη για παρεντερική χρήση 1 βελόνα για ένεση (20 gauge) 1 βελόνα για υποδερμική ένεση (27 gauge) 2 τολύπια αλκοόλης. 6.6 Οδηγίες χρήσεως και χειρισμού, και απόρριψης Η ανασύσταση του Cetrotide 3 mg θα πρέπει να γίνεται με απαλή περιστροφική κίνηση, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον διαλύτη που διατίθεται. Θα πρέπει να αποφεύγεται η έντονη ανακίνηση του διαλύματος με σχηματισμό φυσαλίδων. Το διάλυμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται εάν περιέχει σωματίδια ή εάν δεν είναι διαυγές. Αναρροφήσατε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου. Τούτο διασφαλίζει απόδοση στην ασθενή δόσης τουλάχιστον 2,82 mg cetrorelix. Το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του. 10

11 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ASTA Medica Aktiengesellschaft An der Pikardie Dresden Γερμανία 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ EU/.../.../.../ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 11

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ Β. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 12

13 Α. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΤΙΔΩΝ Όνομα και διεύθυνση του παρασκευαστή που είναι υπεύθυνος για την αποδέσμευση των παρτίδων ASTA Medica Aktiengesellschaft, Weismüllerstraße 45, D Frankfurt, Γερμανία. Η άδεια παραγωγής εκδόθηκε στις 7 Νοεμβρίου 1997 από την Bezirksregierung Detmold, Γερμανία. Β. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΡΟΙ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται περιορισμένη ιατρική συνταγή (βλ. παράρτημα Ι: Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, σημείο 4.2). 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 14

15 A. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 15

16 Κείμενο γιά την εξωτερική χάρτινη συσκευασία (Κουτί με 1 φιαλίδιo) Cetrotide 0.25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Cetrorelix (ως οξικό άλας) 1 φιαλίδιο με κόνι για ενέσιμο διάλυμα. 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη για παρεντερική χρήση. Κάθε φιαλίδιο με 55,7 mg κόνεως περιέχει: 0,26-0,27 mg cetrorelix acetate που ισοδυναμεί με 0,25 mg cetrorelix. Έκδοχο: Μαννιτόλη. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη περιέχει: 1 ml ενέσιμου ύδατος. Υποδόρια χρήση. Ανασύσταση μόνον με τον διατιθέμενο διαλύτη. Μόνον για εφ άπαξ χρήση. Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά ΗΜ.ΛΗΞ.: Χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύσταση. Να μην διατηρείται σε θερμοκρασίες άνω των 25 C. Ο περιέκτης θα πρέπει να διατηρείται εντός της εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας. ASTA Medica AG An der Pikardie Dresden Γερμανία EU/.../.../.../... ΑΡ.ΠΑΡΤ.: ΑΡ.ΠΑΡΤ. για τον διαλύτη: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 16

17 Κείμενο γιά την εξωτερική χάρτινη συσκευασία (Κουτί με 7 φιαλίδια) Cetrotide 0.25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Cetrorelix (ως οξικό άλας) 7 φιαλίδια με κόνι για ενέσιμο διάλυμα. 7 προγεμισμένες σύριγγες με διαλύτη για παρεντερική χρήση. Κάθε φιαλίδιο με 55,7 mg κόνεως περιέχει: 0,26-0,27 mg cetrorelix acetate που ισοδυναμεί με 0,25 mg cetrorelix. Έκδοχο: Μαννιτόλη. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη περιέχει: 1 ml ενέσιμου ύδατος. Υποδόρια χρήση. Ανασύσταση μόνον με τον διατιθέμενο διαλύτη. Μόνον για εφ άπαξ χρήση. Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά ΗΜ.ΛΗΞ.: Χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύσταση. Να μην διατηρείται σε θερμοκρασίες άνω των 25 C. Ο περιέκτης θα πρέπει να διατηρείται εντός της εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας. ASTA Medica AG An der Pikardie Dresden Γερμανία EU/.../.../.../... ΑΡ.ΠΑΡΤ.: ΑΡ.ΠΑΡΤ. για τον διαλύτη: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 17

18 Κείμενα γιά το φιαλίδιo καί την προγεμισμένη σύριγγα φιαλίδιo Cetrotide 0.25 mg Cetrorelix (ως οξικό άλας) Υποδόρια χρήση. ΗΜ.ΛΗΞ.: ΑΡ.ΠΑΡΤ.: 55,7 mg προγεμισμένη σύριγγα Διαλύτης για το Cetrotide 0.25 mg 1 ml ενέσιμο ύδωρ ΗΜ.ΛΗΞ.: ΑΡ.ΠΑΡΤ.: 18

19 Κείμενο γιά την εξωτερική χάρτινη συσκευασία Cetrotide 3 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Cetrorelix (ως οξικό άλας) 1 φιαλίδιο με κόνι για ενέσιμο διάλυμα. 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη για παρεντερική χρήση. Κάθε φιαλίδιο με 167,7 mg κόνεως περιέχει: 3,12-3,24 mg cetrorelix acetate που ισοδυναμεί με 3 mg cetrorelix. Έκδοχο: Μαννιτόλη. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη περιέχει: 3 ml ενέσιμου ύδατος. Υποδόρια χρήση. Ανασύσταση μόνον με τον διατιθέμενο διαλύτη. Μόνον για εφ άπαξ χρήση. Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά ΗΜ.ΛΗΞ.: Χρησιμοποιείται αμέσως μετά την ανασύσταση. Να μην διατηρείται σε θερμοκρασίες άνω των 25 C. Ο περιέκτης θα πρέπει να διατηρείται εντός της εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας. ASTA Medica AG An der Pikardie Dresden Γερμανία EU/.../.../.../... ΑΡ.ΠΑΡΤ.: ΑΡ.ΠΑΡΤ. για τον διαλύτη: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. 19

20 Κείμενα γιά το φιαλίδιo καί την προγεμισμένη σύριγγα φιαλίδιo Cetrotide 3 mg Cetrorelix (ως οξικό άλας) Υποδόρια χρήση. ΗΜ.ΛΗΞ.: ΑΡ.ΠΑΡΤ.: 167,7 mg προγεμισμένη σύριγγα Διαλύτης για το Cetrotide 3 mg 3 ml ενέσιμο ύδωρ ΗΜ.ΛΗΞ.: ΑΡ.ΠΑΡΤ.: 20

21 B. ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 21

22 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το φύλλο οδηγιών προσεκτικά διότι περιέχει σημαντικές πληροφορίες για σας. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, παρακαλούμε όπως συμβουλευθείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Το προϊόν αυτό έχει συνταγογραφηθεί συγκεκριμένα για σας και δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cetrotide 0.25 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Cetrorelix (ως οξικό άλας) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ποια είναι τα συστατικά του Cetrotide 0.25 mg; Κάθε φιαλίδιο με 55,7 mg κόνεως περιέχει ως δραστικό συστατικό 0,26-0,27 mg cetrorelix acetate που ισοδυναμεί με 0,25 mg cetrorelix. Η κόνις περιέχει επίσης μαννιτόλη ως έκδοχο. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 1 ml ενέσιμου ύδατος. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Ποιος είναι υπεύθυνος για την κυκλοφορία και την παρασκευή του Cetrotide 3 mg; Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ASTA Medica Aktiengesellschaft An der Pikardie Dresden Γερμανία Παρασκευαστής ASTA Medica Aktiengesellschaft Weismόllerstraίe Frankfurt Γερμανία ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από τι αποτελείται το Cetrotide 0.25 mg; Το Cetrotide 0.25 mg είναι μια κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Διατίθεται σε κουτιά 1 ή 7 φιαλιδίων. Επιπροσθέτως το κουτί περιέχει, για κάθε φιαλίδιο 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη (ενέσιμο ύδωρ) για παρεντερική χρήση για τη διαλυτοποίηση της κόνεως στο φιαλίδιο 1 βελόνα για ένεση με κίτρινο σημάδι για την ένεση του ύδατος στο φιαλίδιο και την αναρρόφηση του διαλύματος από το φιαλίδιο 1 βελόνα για ένεση με γκρι σημάδι για την ένεση του διαλύματος 2 τολύπια αλκοόλης για καθαρισμό. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 22

23 Με ποιο τρόπο δρα το Cetrotide 0.25 mg; Το Cetrotide 0.25 mg αναστέλλει τις δράσεις μιας φυσιολογικής ορμόνης, που ονομάζεται ορμόνη απελευθέρωσης της ωχρινοποιητικής ορμόνης (LHRH). Η LHRΗ ρυθμίζει την έκκριση μιας άλλης ορμόνης, που ονομάζεται ωχρινοποιητική ορμόνη (LH), η οποία προκαλεί την ωορρηξία κατά τον έμμηνο κύκλο. Το Cetrotide 0.25 mg αναστέλλει την πρόωρη ωορρηξία, η οποία είναι ανεπιθύμητη κατά την ορμονική θεραπεία για διέγερση των ωοθηκών, αφού μόνον τα ώριμα κύτταρα ωαρίων είναι κατάλληλα για γονιμοποίηση. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Cetrotide 0.25 mg; Το Cetrotide 0.25 mg χρησιμοποιείται για την πρόληψη της πρόωρης ωορρηξίας κατά την ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών, ακολουθούμενη από την λήψη του ωαρίου και τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σε κλινικές μελέτες το Cetrotide 0.25 mg χρησιμοποιήθηκε με την ανθρώπινη μεταεμμηνοπαυσιακή γοναδοτροπίνη (HMG), όμως περιορισμένη εμπειρία με ανασυνδιασμένη θυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH) υπαινίσσει παρόμοια δράση. HMG και FSH είναι ορμόνες που προάγουν την ωρίμανση του ωοθυλακίων. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Cetrotide 0.25 mg; Μην χρησιμοποιήσετε το Cetrotide 0.25 mg αν είστε αλλεργική στο cetrorelix acetate, την μαννιτόλη ή τις εξωγενείς πεπτιδικές ορμόνες (φάρμακα παρόμοια με το Cetrotide 0.25 mg) είστε έγκυος ή θηλάζετε. Εχετε ήδη φθάσει στην εμμηνόπαυση. Πάσχετε από μέτρια η σοβαρή νεφρική η ηπατική βλάβη. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποιες προφυλάξεις θα πρέπει να παίρνονται; Κατά τη διάρκεια ή μετά την ορμονική διέγερση των ωοθηκών, μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Το συμβάν αυτό σχετίζεται με την διαδικασία διέγερσης με γοναδοτροπίνες (ορμόνες που προάγουν την ωρίμανση των ωαρίων). Όσον αφορά τα συμπτώματα και τα κατάλληλα μέτρα, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη του φαρμάκου που περιέχει γοναδοτροπίνη το οποίο σας συνταγογραφήθηκε. Υποστήριξη της ωχρινοποιητικής φάσεως (μία μέτρηση για την υποστήριξη της έναρξης της εγκυμοσύνης) θά πρέπει να δίδεται ανάλογα με τις πρακτικές του ιατρικού κέτρου αναπαραγωγής. Εως σήμερα υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σχετικά με τη χορήγηση του Cetrotide 0.25 mg κατά τη διάρκεια διαδικασίας επαναληπτικής διέγερσης των ωοθηκών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιήτε το Cetrotide 0.25 mg σε επαναληπτικούς κύκλους μόνο μετά από προσεκτική ανάλυση των κινδύνων/οφελών από τον ιατρό σας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οδήγηση ή χρήση μηχανών: 23

24 Απ όσο είναι γνωστό, το Cetrotide 0.25 mg δεν παραβλάπτει την ικανότητά σας για οδήγηση ή για χειρισμό μηχανών. Ποιες ειδικές προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες; Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Cetrotide 0.25 mg αν είστε ήδη ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή αν θηλάζετε. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Ποια άλλα προϊόντα επηρεάζουν τη δράση του Cetrotide 0.25 mg και ποια άλλα προϊόντα μπορεί να επηρεάσει το Cetrotide 0.25 mg; Πειραματικές μελέτες έδειξαν, ότι αλληλεπιδράσεις με φάρμακα τα οποία μεταβολίζονται στο ήπαρ είναι απίθανες. Πάντως η πιθανότητα αλληλεπίδρασης με συνήθως χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά προϊόντα δεν μπορεί να αποκλεισθεί παντελώς. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Πόσο συχνά και σε τι ποσότητα θα πρέπει να παίρνετε το Cetrotide 0.25 mg; Τα ακόλουθα δεδομένα ισχύουν για το Cetrotide 0.25 mg, εκτός αν σας έχουν δοθεί διαφορετικές συστάσεις από τον ιατρό σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις συστάσεις αυτές για την χρήση, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ωφεληθείτε πλήρως από τη χρήση του Cetrotide 0.25 mg. Το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου (0,25 mg Cetrorelix) θα πρέπει να χορηγείται μια φορά την ημέρα, ανά 24ωρα διαστήματα, το πρωί ή το βράδυ. Χορήγηση το πρωί: Η θεραπεία με το Cetrotide 0.25 mg θα πρέπει να αρχίζει την 5η ή 6η ημέρα της διέγερσης των ωοθηκών (κατά προσέγγιση 96 έως 120 ώρες μετά την έναρξη της διέγερσης των ωοθηκών) με ουρικές η ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες και να συνεχίζεται καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας με γοναδοτροπίνες, συμπεριλαμβανομένης της ημέρας πρόκλησης της ωορρηξίας. Χορήγηση το βράδυ: Η θεραπεία με το Cetrotide 0.25 mg θα πρέπει να αρχίζει την 5η ημέρα της διέγερσης των ωοθηκών (κατά προσέγγιση 96 έως 108 ώρες μετά την έναρξη της διέγερσης των ωοθηκών) με ουρικές η ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες και να συνεχίζεται καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου θεραπείας με γοναδοτροπίνες, μέχρι το βράδυ πριν από την ημέρα πρόκλησης της ωορρηξίας. Πως θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Cetrotide 0.25 mg; Μπορείτε να χορηγείτε το Cetrotide 0.25 mg μόνη σας, μετά από κατάλληλες οδηγίες του ιατρού σας. Το Cetrotide 0.25 mg προορίζεται για ένεση κάτω από το δέρμα του κατώτερου κοιλιακού τοιχώματος, κατά προτίμηση γύρω από τον ομφαλό. Παρακαλούμε διαλέξτε διαφορετικό μέρος για τη χορήγηση της ένεσης κάθε ημέρα, ώστε να ελαχιστοποιήσετε τον τοπικό ερεθισμό. Η κόνις Cetrotide 0.25 mg διαλύεται μόνο με το ύδωρ που περιέχεται στην προγεμισμένη σύριγγα. Μην χρησιμοποιήσετε το διάλυμα Cetrotide 0.25 mg αν περιέχει σωματίδια ή αν δεν είναι διαυγές. Πριν χορηγήσετε μόνη σας το Cetrotide 0.25 mg, παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά: 1. Πλύνετε τα χέρια σας. Είναι σημαντικό τα χέρια σας και όλα τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσετε να είναι όσο το δυνατόν καθαρότερα. 24

25 2. Απλώστε σε μια καθαρή επιφάνεια όλα όσα θα χρειαστείτε (ένα φιαλίδιο, μια προγεμισμένη σύριγγα, μια βελόνα για ένεση με κίτρινο σημάδι, μια βελόνα για ένεση με γκρι σημάδι και δυο τολύπια αλκοόλης). 3. Ανοίξτε το πλαστικό κάλυμμα του φιαλιδίου. Σκουπίστε τον δακτύλιο αλουμινίου και την ελαστική σφραγίδα με ένα τολύπιο αλκοόλης. 4. Βγάλτε την βελόνα για ένεση με το κίτρινο σημάδι και αφαιρέστε το περιτύλιγμα. Πάρτε την προγεμισμένη σύριγγα και αφαιρέστε το κάλυμμα. Τοποθετήστε τη βελόνα στην σύριγγα και αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας. 5. Πιέστε την βελόνα μέσα από το κέντρο της ελαστικής σφραγίδας του φιαλιδίου. Ενέσατε το ύδωρ στο φιαλίδιο, πιέζοντας αργά το έμβολο της σύριγγας. 6. Αφήστε τη σύριγγα στο φιαλίδιο. Αναταράξτε απαλά το φιαλίδιο μέχρις ότου το διάλυμα γίνει διαυγές και δεν αφήνει υπόλειμμα. Αποφύγετε τον σχηματισμό φυσαλίδων κατά τη διαλυτοποίηση. 7. Αναρροφήστε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου στη σύριγγα. Αν παραμένει διάλυμα στο φιαλίδιο, αναστρέψτε το φιαλίδιο, τραβήξτε τη βελόνα προς τα πίσω, μέχρις ότου το άνοιγμα της βελόνας βρεθεί ελάχιστα μέσα στο σφράγισμα. Κοιτώντας από το πλάι μέσα από το κενό στο σφράγισμα, μπορείτε να ελέγξετε την κίνηση της βελόνας και το υγρό. Είναι σημαντικό να αναρροφήσετε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου. 8. Αποσυνδέστε τη σύριγγα από τη βελόνα και αφήστε κάτω τη σύριγγα. Πάρτε τη βελόνα για ενέσεις με το γκρι σημάδι και αφαιρέστε το περιτύλιγμά της. Βάλτε τη βελόνα στη σύριγγα και αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας. 9. Αναστρέψτε τη σύριγγα και πιέστε το έμβολο μέχρι να εκδιωχθούν όλες οι φυσαλίδες αέρα. Μην αγγίζετε τη βελόνα και μην τη φέρετε σε επαφή με οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. 10. Επιλέξτε το σημείο της ένεσης στο κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα, κατά προτίμηση γύρω από τον ομφαλό. Πάρτε το δεύτερο τολύπιο αλκοόλης και καθαρίστε το δέρμα στο σημείο της ένεσης. Κρατήστε τη σύριγγα στο ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, τσιμπήστε μαλακά το δέρμα στο σημείο της ένεσης και κρατήστε το σταθερά. 11. Κρατείστε τη σύριγγα με το τρόπο που θα κρατούσατε ένα μολύβι, εισάγετε τη βελόνα εντελώς μέσα στο δέρμα με γωνία 45 περίπου μοιρών. 12. Όταν η βελόνα έχει εισχωρήσει πλήρως, απελευθερώστε το δέρμα που κρατούσατε. 13. Τραβήξτε προς τα πίσω απαλά το έμβολο της σύριγγας. Αν εμφανιστεί αίμα, συνεχίστε όπως περιγράφεται στο βήμα 14. Αν δεν εμφανιστεί αίμα, ενέσατε το διάλυμα αργά, πιέζοντας το έμβολο απαλά προς τα μπρος. Αφού ενεθεί όλο το διάλυμα, απομακρύνετε τη βελόνα αργά, πιέζοντας απαλά το δέρμα με το τολύπιο αλκοόλης, στο σημείο εισαγωγής της βελόνας. Απομακρύνατε τη βελόνα με την ίδια γωνία που την είχατε βάλει. 14. Αν εμφανιστεί αίμα, απομακρύνατε τη βελόνα με τη σύριγγα και πιέστε απαλά το σημείο της ένεσης. Μην χρησιμοποιήσετε το διάλυμα αυτό, αλλά αδειάστε το περιεχόμενο της σύριγγας σε ένα νεροχύτη. Ξαναρχίστε από το βήμα Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα και τις βελόνες μόνο μια φορά. Πετάξτε αμέσως μετά τη χρήση τη σύριγγα και τις βελόνες (τοποθετείστε τα καλύμματά τους ώστε να αποφύγετε τραυματισμό). ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που χρησιμοποιήσατε υπερβολικά μεγάλη δόση Cetrotide 0.25 mg; 25

26 Η υπερδοσολογία με Cetrotide 0.25 mg είναι δυνατόν να προκαλέσει παρατεταμένη διάρκεια δράσης, θεωρείται όμως απίθανο να σχετίζεται με φαινόμενα οξείας τοξικότητας. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση υπερδοσολογίας δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων. Τι θα πρέπει να κάνετε, αν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση; Αν ξεχάσατε να πάρετε μια δόση Cetrotide 0.25 mg κάποια ημέρα, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας και ζητήστε την συμβουλή του. Ο ιδανικός τρόπος χορήγησης του Cetrotide 0.25 mg είναι ανά 24ωρα διαστήματα. Αν όμως ξεχάσατε να πάρετε μια δόση Cetrotide 0.25 mg την σωστή ώρα, και εφ όσον πάρετε τη δόση αυτή κάποια άλλη χρονική στιγμή μέσα στην συγκεκριμένη ημέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να προκαλέσει το Cetrotide 0.25 mg; Ήπιες και παροδικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης όπως π.χ. ερύθημα, κνησμός και οίδημα. Εχουν αναφερθεί περιστασιακά συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ναυτία και κεφαλαλγία. Επίσης ένα μεμονωμένο περιστατικό κνησμού έχει παρατηρηθεί κατά τη αγωγή με cetrorelix. Σε μια ασθενή παρατηρήθηκε σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας με βήχα, εξάνθημα και υπόταση (χαμηλή αρτηριακή πίεση), μετά από 7μηνη θεραπεία καρκινώματος της ωοθήκης με cetrorelix (10mg/ημέρα). Η ασθενής ανένηψε πλήρως εντός 20 λεπτών. Δεν κατέστη δυνατόν να αποκλειστεί μια σχέση αιτίου/αποτελέσματος μεταξύ της χορήγησης του Cetrorelix και της αντίδρασης αυτής. Σε ορισμένα περιστατικά η διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες (ορμόνες που προάγουν την ωρίμανση των ωαρίων) μπορεί να προκαλέσει το λεγόμενο σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS). Συμπτώματα όπως κοιλιακός πόνος, τάση, ναυτία, έμετος, διάρροια και δυσκολία στην αναπνοή, δυνατόν να αποτελούν ενδείξεις του OHSS. Παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως τον ιατρό σας, αν αισθανθείτε τέτοια συμπτώματα. Αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φύλλο των οδηγιών ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις δράσεις του συγκεκριμένου προϊόντος, παρακαλούμε ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ Για πόσο καιρό μπορείτε να διατηρήσετε το Cetrotide 0.25 mg; Η κόνις Cetrotide 0.25 mg στο φιαλίδιο και ο διαλύτης στην προγεμισμένη σύριγγα έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης. Αυτή είναι τυπωμένη στις ετικέτες και στο χάρτινο κουτί. Μην χρησιμοποιείτε την κόνι Cetrotide 0.25 mg ή τον διαλύτη μετά από την ημερομηνία αυτή. Για πόσο καιρό μπορείτε να διατηρήσετε το Cetrotide 0.25 mg μετά την παρασκευή του διαλύματος; Το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του. Τα φάρμακα φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. Πως θα πρέπει να διατηρείται το Cetrotide 0.25 mg; Μην διατηρείτε το Cetrotide 0.25 mg σε θερμοκρασίες άνω των 25 C. Διατηρείστε τον περιέκτη εντός της εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας ώστε να προφυλάσσεται από το φως. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ 26

27 Πότε ετοιμάστηκε το φύλλο αυτό οδηγιών χρήσης; Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 27

28 Περαιτέρω πληροφορίες Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με αυτό το φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας. België/Belgique/Belgien ASTA Medica S.A./N.V. Rue de l Etuve Stoofstraat B-1000 Bruxelles/Brussel/Brüssel Tel.: Luxembourg/Luxemburg ASTA Medica S.A. Rue de l Etuve B-1000 Bruxelles/ Brüssel Tel.: Danmark ASTA Medica AB Kemistvägen 17 S Täby Tel.: Deutschland ASTA Medica AWD GmbH Weismüllerstaße 45 D Frankfurt Tel.: Ελλάδα ΦΑΡΜΑΛΕΞ Α.Ε.Β.Ε. Τσόχα GR Αθήνα Τηλ.: España ASTA Medica S.A.U. Avda Fuentemar 27 E Coslada (Madrid) Tel.: France Laboratoire ASTA Medica Avenue J. F. Kennedy-B.P. 100 F Merignac Cedex Tel.: Ireland ASTA Medica Ltd 168 Cowley Road Cambridge CB4 0DL, UK Tel.: Nederland ASTA Medica B.V. Postbus 171 NL-1110 BC Diemen Tel.: Österreich ASTA Medica Arzneimittel Ges.m.b.H. Liesinger Flur-Gasse 2c A-1230 Wien Tel.: Portugal ASTA Medica Produtos Farmacêuticos, Lda Rua do Centro Cultural, 13 P Lisboa Tel.: Suomi/Finland ASTA Medica Tiedotuskeskus Kehräsaari FIN Tampere Tel.: Sverige ASTA Medica AB Kemistvägen 17 S Täby Tel.: United Kingdom ASTA Medica Ltd 168 Cowley Road Cambridge CB4 0DL, UK Tel.: Italia Industria Farmaceutici Serono S.p.A. Via Casilina I Roma Tel.:

29 ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το φύλλο οδηγιών προσεκτικά διότι περιέχει σημαντικές πληροφορίες για σας. Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, παρακαλούμε όπως συμβουλευθείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Το προϊόν αυτό έχει συνταγογραφηθεί συγκεκριμένα για σας και δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Cetrotide 3 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Cetrorelix (ως οξικό άλας) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Ποια είναι τα συστατικά του Cetrotide 3 mg; Κάθε φιαλίδιο με 167,7 mg κόνεως περιέχει ως δραστικό συστατικό 3,12-3,24 mg cetrorelix acetate που ισοδυναμεί με 3 mg cetrorelix. Η κόνις περιέχει επίσης μαννιτόλη ως έκδοχο. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα περιέχει 3 ml ενέσιμου ύδατος. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ Ποιος είναι υπεύθυνος για την κυκλοφορία και την παρασκευή του Cetrotide 3 mg; Κάτοχος άδεας κυκλοφορίας ASTA Medica Aktiengesellschaft An der Pikardie Dresden Γερμανία Παρασκευαστής ASTA Medica Aktiengesellschaft Weismόllerstraίe Frankfurt Γερμανία ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Από τι αποτελείται το Cetrotide 3 mg; Το Cetrotide 3 mg είναι μια κόνις για ενέσιμο διάλυμα. Διατίθεται σε κουτί 1 φιαλιδίου. Επιπροσθέτως το κουτί περιέχει 1 προγεμισμένη σύριγγα με διαλύτη (ενέσιμο ύδωρ) για παρεντερική χρήση για τη διαλυτοποίηση της κόνεως στο φιαλίδιο 1 βελόνα για ένεση με κίτρινο σημάδι για την ένεση του ύδατος στο φιαλίδιο και την αναρρόφηση του διαλύματος από το φιαλίδιο 1 βελόνα για ένεση με γκρι σημάδι για την ένεση του διαλύματος 2 τολύπια αλκοόλης για καθαρισμό. ΦΑΡΜΑΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 29

30 Με ποιο τρόπο δρα το Cetrotide 3 mg; Το Cetrotide 3 mg αναστέλλει τις δράσεις μιας φυσιολογικής ορμόνης, που ονομάζεται ορμόνη απελευθέρωσης της ωχρινοποιητικής ορμόνης (LHRH). Η LHRΗ ρυθμίζει την έκκριση μιας άλλης ορμόνης, που ονομάζεται ωχρινοποιητική ορμόνη (LH), που προκαλεί την ωορρηξία κατά τον έμμηνο κύκλο. Το Cetrotide 3 mg αναστέλλει την πρόωρη ωορρηξία, η οποία είναι ανεπιθύμητη κατά την ορμονική θεραπεία για διέγερση των ωοθηκών, αφού μόνον τα ώριμα κύτταρα ωαρίων είναι κατάλληλα για γονιμοποίηση. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Cetrotide 3 mg; Το Cetrotide 3 mg χρησιμοποιείται για την πρόληψη της πρόωρης ωορρηξίας κατά την ελεγχόμενη διέγερση των ωοθηκών, ακολουθούμενη από την λήψη του ωαρίου και τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Σε κλινικές μελέτες το Cetrotide 3 mg χρησιμοποιήθηκε με την ανθρώπινη μεταεμμηνοπαυσιακή γοναδοτροπίνη (HMG), όμως περιορισμένη εμπειρία με ανασυνδιασμένη θυλακιοτρόπο ορμόνη (FSH) υπαινίσσει παρόμοια δράση. HMG και FSH είναι ορμόνες που προάγουν την ωρίμανση του ωοθυλακίων. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Σε ποιες περιπτώσεις δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Cetrotide 3 mg; Μην χρησιμοποιήσετε το Cetrotide 3 mg αν είστε αλλεργική στο cetrorelix acetate, την μαννιτόλη ή τις εξωγενείς πεπτιδικές ορμόνες (φάρμακα παρόμοια με το Cetrotide 3 mg) είστε έγκυος ή θηλάζετε. Εχετε φθάσει ήδη στην εμμηνόπαυση. Πάσχετε από μέτρια η σοβαρή νεφρική η ηπατική βλάβη. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ποιες προφυλάξεις θα πρέπει να παίρνονται; Κατά τη διάρκεια ή μετά την ορμονική διέγερση των ωοθηκών, μπορεί να εμφανιστεί σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών. Το συμβάν αυτό σχετίζεται με την διαδικασία διέγερσης με γοναδοτροπίνες (ορμόνες που προάγουν την ωρίμανση των ωαρίων). Όσον αφορά τα συμπτώματα και τα κατάλληλα μέτρα, παρακαλούμε ανατρέξτε στο Φύλλο Οδηγιών για το Χρήστη του φαρμάκου που περιέχει γοναδοτροπίνη το οποίο σας συνταγογραφήθηκε. Υποστήριξη της ωχρινοποιητικής φάσεως (μία μέτρηση για την υποστήριξη της έναρξης της εγκυμοσύνης) θά πρέπει να δίδεται ανάλογα με τις πρακτικές του ιατρικού κέτρου αναπαραγωγής. Εως σήμερα υπάρχει περιορισμένη εμπειρία σχετικά με τη χορήγηση του cetrotide 3 mg κατά τη διάρκεια διαδικασίας επαναληπτικής διέγερσης των ωοθηκών. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να χρησιμοποιήτε το cetrotide 3 mg σε επαναληπτικούς κύκλους μόνο μετά από προσεκτική ανάλυση των κινδύνων/οφελών από τον ιατρό σας. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οδήγηση ή χρήση μηχανών: 30

31 Απ όσο είναι γνωστό, το Cetrotide 3 mg δεν παραβλάπτει την ικανότητά σας για οδήγηση ή για χειρισμό μηχανών. Ποιες ειδικές προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται από έγκυες ή θηλάζουσες γυναίκες; Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Cetrotide 3 mg αν είστε ήδη ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή αν θηλάζετε. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ Ποια άλλα προϊόντα επηρεάζουν τη δράση του Cetrotide 3 mg και ποια άλλα προϊόντα μπορεί να επηρεάσει το Cetrotide 3 mg; Πειραματικές μελέτες έδειξαν, ότι αλληλεπιδράσεις με φάρμακα τα οποία μεταβολίζονται στο ήπαρ είναι απίθανες. Πάντως η πιθανότητα αλληλεπίδρασης με συνήθως χρησιμοποιούμενα φαρμακευτικά προϊόντα δεν μπορεί παντελώς να αποκλεισθεί. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Πόσο συχνά και σε τι ποσότητα θα πρέπει να παίρνετε το Cetrotide 3 mg; Τα ακόλουθα δεδομένα ισχύουν για το Cetrotide 3 mg εκτός αν σας έχουν δοθεί διαφορετικές συστάσεις από τον ιατρό σας. Παρακαλούμε ακολουθήστε τις συστάσεις αυτές για την χρήση, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα ωφεληθείτε πλήρως από τη χρήση του Cetrotide 3 mg. Το περιεχόμενο ενός φιαλιδίου (3 mg cetrorelix) θα πρέπει να χορηγείται την 7 η ημέρα της διέγερσης των ωοθηκών (κατά προσέγγιση 132 έως 144 ώρες μετά την έναρξη της διέγερσης των ωοθηκών) με ουρικές η ανασυνδυασμένες γοναδοτροπίνες. Η εφ άπαξ δόση του Cetrotide 3 mg έχει ως αποτέλεσμα διάρκεια δράσης 4 τουλάχιστον ημερών. Εάν η ωρίμανση των ωοθυλακίων δεν επιτρέπει την πρόκληση ωορρηξίας την 5 η ημέρα από την ένεση του Cetrotide 3 mg, θα πρέπει επιπροσθέτως να χορηγηθούν 0,25 mg cetrorelix (Cetrotide 0,25 mg) άπαξ ημερησίως, ξεκινώντας 96 ώρες από την ένεση του Cetrotide 3 mg μέχρι την ημέρα πρόκλησης της ωορρηξίας. Πως θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το Cetrotide 3 mg; Μπορείτε να χορηγείτε το Cetrotide 3 mg μόνη σας, μετά από κατάλληλες οδηγίες του ιατρού σας. Το Cetrotide 3 mg προορίζεται για ένεση κάτω από το δέρμα του κατώτερου κοιλιακού τοιχώματος, κατά προτίμηση γύρω από τον ομφαλό. Η κόνις Cetrotide 3 mg διαλύεται μόνο με το ύδωρ που περιέχεται στην προγεμισμένη σύριγγα. Μην χρησιμοποιήσετε το διάλυμα Cetrotide 3 mg αν περιέχει σωματίδια ή αν δεν είναι διαυγές. Πριν χορηγήσετε μόνη σας το Cetrotide 3 mg, παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά: 1. Πλύνετε τα χέρια σας. Είναι σημαντικό τα χέρια σας και όλα τα αντικείμενα που θα χρησιμοποιήσετε να είναι όσο το δυνατόν καθαρότερα. 2. Απλώστε σε μια καθαρή επιφάνεια όλα όσα θα χρειαστείτε (ένα φιαλίδιο, μια προγεμισμένη σύριγγα, μια βελόνα για ένεση με κίτρινο σημάδι, μια βελόνα για ένεση με γκρι σημάδι και δυο τολύπια αλκοόλης). 31

32 3. Ανοίξτε το πλαστικό κάλυμμα του φιαλιδίου. Σκουπίστε τον δακτύλιο αλουμινίου και την ελαστική σφραγίδα με ένα τολύπιο αλκοόλης. 4. Βγάλτε την βελόνα για ένεση με το κίτρινο σημάδι και αφαιρέστε το περιτύλιγμα. Πάρτε την προγεμισμένη σύριγγα και αφαιρέστε το κάλυμμα. Τοποθετήστε τη βελόνα στην σύριγγα και αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας. 5. Πιέστε την βελόνα μέσα από το κέντρο της ελαστικής σφραγίδας του φιαλιδίου. Ενέσατε το ύδωρ στο φιαλίδιο, πιέζοντας αργά το έμβολο της σύριγγας. 6. Αφήστε τη σύριγγα στο φιαλίδιο. Αναταράξτε απαλά το φιαλίδιο μέχρις ότου το διάλυμα γίνει διαυγές και δεν αφήνει υπόλειμμα. Αποφύγετε τον σχηματισμό φυσαλίδων κατά τη διαλυτοποίηση. 7. Αναρροφήστε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου στη σύριγγα. Αν παραμένει διάλυμα στο φιαλίδιο, αναστρέψτε το φιαλίδιο, τραβήξτε τη βελόνα προς τα πίσω, μέχρις ότου το άνοιγμα της βελόνας βρεθεί ελάχιστα μέσα στο σφράγισμα. Κοιτώντας από το πλάι μέσα από το κενό στο σφράγισμα, μπορείτε να ελέγξετε την κίνηση της βελόνας και το υγρό. Είναι σημαντικό να αναρροφήσετε όλο το περιεχόμενο του φιαλιδίου. 8. Αποσυνδέστε τη σύριγγα από τη βελόνα και αφήστε κάτω τη σύριγγα. Πάρτε τη βελόνα για ενέσεις με το γκρι σημάδι και αφαιρέστε το περιτύλιγμά της. Βάλτε τη βελόνα στη σύριγγα και αφαιρέστε το κάλυμμα της βελόνας. 9. Αναστρέψτε τη σύριγγα και πιέστε το έμβολο μέχρι να εκδιωχθούν όλες οι φυσαλίδες αέρα. Μην αγγίζετε τη βελόνα και μην τη φέρετε σε επαφή με οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια. 10. Επιλέξτε το σημείο της ένεσης στο κατώτερο κοιλιακό τοίχωμα, κατά προτίμηση γύρω από τον ομφαλό. Πάρτε το δεύτερο τολύπιο αλκοόλης και καθαρίστε το δέρμα στο σημείο της ένεσης. Κρατήστε τη σύριγγα στο ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, τσιμπήστε μαλακά το δέρμα στο σημείο της ένεσης και κρατήστε το σταθερά. 11. Κρατείστε τη σύριγγα με το τρόπο που θα κρατούσατε ένα μολύβι, εισάγετε τη βελόνα εντελώς μέσα στο δέρμα με γωνία 45 περίπου μοιρών. 12. Όταν η βελόνα έχει εισχωρήσει πλήρως, απελευθερώστε το δέρμα που κρατούσατε. 13. Τραβήξτε προς τα πίσω απαλά το έμβολο της σύριγγας. Αν εμφανιστεί αίμα, συνεχίστε όπως περιγράφεται στο βήμα 14. Αν δεν εμφανιστεί αίμα, ενέσατε το διάλυμα αργά, πιέζοντας το έμβολο απαλά προς τα μπρος. Αφού ενεθεί όλο το διάλυμα, απομακρύνετε τη βελόνα αργά, πιέζοντας απαλά το δέρμα με το τολύπιο αλκοόλης, στο σημείο εισαγωγής της βελόνας. Απομακρύνατε τη βελόνα με την ίδια γωνία που την είχατε βάλει. 14. Αν εμφανιστεί αίμα, απομακρύνατε τη βελόνα με τη σύριγγα και πιέστε απαλά το σημείο της ένεσης. Μην χρησιμοποιήσετε το διάλυμα αυτό, αλλά αδειάστε το περιεχόμενο της σύριγγας σε ένα νεροχύτη. 15. Χρησιμοποιήστε τη σύριγγα και τις βελόνες μόνο μια φορά. Πετάξτε αμέσως μετά τη χρήση τη σύριγγα και τις βελόνες (τοποθετείστε τα καλύμματά τους ώστε να αποφύγετε τραυματισμό). ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τι θα πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που χρησιμοποιήσατε υπερβολικά μεγάλη δόση Cetrotide 3 mg; 32

33 Η υπερδοσολογία με Cetrotide 3 mg είναι δυνατόν να προκαλέσει παρατεταμένη διάρκεια δράσης, θεωρείται όμως απίθανο να σχετίζεται με φαινόμενα οξείας τοξικότητας. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση υπερδοσολογίας δεν απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων. Τι θα πρέπει να κάνετε, αν ξεχάσετε να πάρετε μια δόση; Αν ξεχάσατε να πάρετε τη δόση Cetrotide 3 mg, παρακαλούμε επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας και ζητήστε την συμβουλή του. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ποιες ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να προκαλέσει το Cetrotide 3 mg; Ήπιες και παροδικές αντιδράσεις στο σημείο της ένεσης όπως π.χ. ερύθημα, κνησμός και οίδημα. Εχουν αναφερθεί περιστασιακά συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ναυτία και κεφαλαλγία. Επίσης ένα μεμονωμένο περιστατικό κνησμού έχει παρατηρηθεί κατά τη αγωγή με cetrorelix. Σε μια ασθενή παρατηρήθηκε σοβαρή αντίδραση υπερευαισθησίας με βήχα, εξάνθημα και υπόταση (χαμηλή αρτηριακή πίεση), μετά από 7μηνη θεραπεία καρκινώματος της ωοθήκης με cetrorelix (10mg/ημέρα). Η ασθενής ανένηψε πλήρως εντός 20 λεπτών. Δεν κατέστη δυνατόν να αποκλειστεί μια σχέση αιτίου/αποτελέσματος μεταξύ της χορήγησης του Cetrorelix και της αντίδρασης αυτής. Σε ορισμένα περιστατικά η διέγερση των ωοθηκών με γοναδοτροπίνες (ορμόνες που προάγουν την ωρίμανση των ωαρίων) μπορεί να προκαλέσει το λεγόμενο σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών (OHSS). Συμπτώματα όπως κοιλιακός πόνος, τάση, ναυτία, έμετος, διάρροια και δυσκολία στην αναπνοή, δυνατόν να αποτελούν ενδείξεις του OHSS. Παρακαλούμε ενημερώστε αμέσως τον ιατρό σας, αν αισθανθείτε τέτοια συμπτώματα. Αν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται σε αυτό το φύλλο των οδηγιών ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις δράσεις του συγκεκριμένου προϊόντος, παρακαλούμε ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ Για πόσο καιρό μπορείτε να διατηρήσετε το Cetrotide 3 mg; Η κόνις Cetrotide 3 mg στο φιαλίδιο και ο διαλύτης στην προγεμισμένη σύριγγα έχουν την ίδια ημερομηνία λήξης. Αυτή είναι τυπωμένη στις ετικέτες και στο χάρτινο κουτί. Μην χρησιμοποιείτε την κόνι Cetrotide 3 mg ή τον διαλύτη μετά από την ημερομηνία αυτή. Για πόσο καιρό μπορείτε να διατηρήσετε το Cetrotide 3 mg μετά την παρασκευή του διαλύματος; Το διάλυμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την παρασκευή του. Τα φάρμακα φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά. Πως θα πρέπει να διατηρείται το Cetrotide 3 mg; Μην διατηρείτε το Cetrotide 3 mg σε θερμοκρασίες άνω των 25 C. Διατηρείστε τον περιέκτη εντός της εξωτερικής χάρτινης συσκευασίας ώστε να προφυλάσσεται από το φως. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ Πότε ετοιμάστηκε το φύλλο αυτό οδηγιών χρήσης; Αν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, παρακαλούμε συμβουλευθείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. 33