ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 47659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός βασικών αρχών εκπόνησης του επιχειρη σιακού σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματι κών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφω να με το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/ ) Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών Μεταφορά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμή μα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματος, μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ/Α.15/3/15056/1115 (1) Ορισμός βασικών αρχών εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/ ). Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/ ) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμά των και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρη ματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 42, παρ. 3 αυτού. 2. Το Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ γανα». 3. Το Π.Δ. 229/Α/1986 (ΦΕΚ 96/Α/86) «Σύσταση και Ορ γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 396/1989 (ΦΕΚ 172/Α/89) «Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομη χανίας», το Π.Δ. 189/1995 (ΦΕΚ 99/Α/95) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του Π.Δ. 396/89», το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχωνεύσεις των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», και το Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α/ ) «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού». 4. Το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/13) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνι στικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παι δείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 5. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/Α/13) «Διορισμός Αντι προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 6. Την υπ αριθ. ΔΠ/Φ6.12/οικ. 5977/ (ΦΕΚ 210/ Υ.Ο.Δ.Δ / ) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Διορισμός του Γεωργίου Στερ γίου ως Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας». 7. Την υπ αριθ /ΔΙΟΕ/546/ (ΦΕΚ 1653/ Β/4 7 13) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανά θεση Αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Αθανάσιο Σκορδά». 8. Την Μελέτη Προσανατολισμού της παρέμβασης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στον τομέα των Νέων Βιομηχανικών και Επιχειρημα τικών Περιοχών Εθνικής Εμβέλειας, που εκπονήθηκε από την «ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ» Α.Ε. μετά από ανάθεση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 9. Το από Ενημερωτικό Εισηγητικό Σημεί ωμα του Α. Μουρτσιάδη, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της ΓΓΒ. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα τικού προϋπολογισμού και των ΟΤΑ, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Επιχειρησιακό σχέδιο 1. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μεριμνά για την εκπόνηση, ή ανάθεση της εκπόνησης, επιχειρησιακού σχεδίου για την ανάπτυξη Επιχειρημα τικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια. Σκοπός του επιχειρησιακού σχεδίου είναι ο προσδιορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων της Επικράτειας όπου καθί σταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων καθώς και του αριθμού, της

2 47660 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) έκτασης και των τύπων των Πάρκων αυτών. Σκοπός του είναι επίσης ο προσδιορισμός στην Επικράτεια των Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων με άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων μεγαλύ τερο του 15% της συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως και συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως άνω των 50 στρεμμάτων, των οποίων καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα οργάνωσή τους. 2. Ο προσδιορισμός των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται στις βασικές αρχές και αξιολόγηση που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας και θα αναθεωρείται ανά τριετία. Κατά την αναθεώρησή του δύναται να περιληφθούν και επιπλέον κριτήρια. Το επιχειρηματικό σχέδιο λαμβάνεται υπ όψιν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά την άσκηση της πολιτικής του στον τομέα ανάπτυξης νέων Επιχειρηματικών Πάρκων και εξυγίανσης Άτυπων Βιομηχανικών Συγκεντρώσεων. 3. Στις Περιφερειακές Ενότητες όπου έχουν θεσμο θετηθεί περιοχές βιομηχανικών χρήσεων γης (μέσω ΓΠΣ, ΖΟΕ, ΣΧΟΑΠ, κ.λπ.), θα προσδιορίζονται ειδικότε ρα αυτές στις οποίες καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων. Για τον προσδιορισμό των περιοχών αυτών εφαρμόζονται αναλογικά οι βασικές αρχές και αξιολόγηση που ανα φέρονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας. Άρθρο 2 Κριτήρια αξιολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων και τρόπος βαθμολόγησής τους 1. Η αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων θα στηρίζεται με πολυκριτηριακή μέθοδο με βάση τα πα ρακάτω κριτήρια: εγγύτητα σε αστικό κέντρο οικονομική ευρωστία δείκτης επιχειρηματικότητας ζήτηση βιομηχανικής γης σε ΟΥΜΕΔ διαθεσιμότητα βιομηχανικής γης σε υφιστάμενους ΟΥΜΕΔ εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων τύπου Α θα λαμβάνονται επιπλέον τα εξής κριτήρια, και η κατάταξη αυτών των Περιφερειακών Ενοτήτων θα γίνεται σε χωριστό πίνακα: εξυπηρέτηση από διεθνή μεταφορικά δίκτυα εγγύτητα σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών διασυνοριακός χαρακτήρας Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου καθίσταται απαραίτητη η ανάπτυξη Τε χνοπόλεων, θα λαμβάνεται επιπλέον το εξής κριτήριο, δεν θα λαμβάνεται υπόψη το κριτήριο «εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου», και η κατάταξη αυτών των Περιφερειακών Ενοτήτων θα γίνεται σε χωριστό πίνακα: γειτνίαση με κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης έρευ νας καινοτομίας Ειδικότερα για την αξιολόγηση των Άτυπων Βιομη χανικών Συγκεντρώσεων με άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων μεγαλύτερο του 15% της συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως και συνολικής οριοθετούμενης εκτάσεως άνω των 50 στρεμμάτων, των οποίων καθίσταται απαραίτητη η κατά προτεραιότητα οργάνωσή τους, θα λαμβάνεται επιπλέον το εξής κριτή ριο, και η κατάταξη τους θα γίνεται σε χωριστό πίνακα: περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή της ΑΒΣ 3. Ο τρόπος βαθμολόγησης των κριτηρίων ορίζεται ως εξής: εγγύτητα σε αστικό κέντρο 4 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες της Πε ριφέρειας Αττικής και Θεσσαλονίκης. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων βρίσκονται οι έδρες των Περιφερειών και Απο κεντρωμένων Διοικήσεων στην ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη. Επίσης την ίδια βαθμολογία θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφ όσον περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων κατά την τελευταία απογραφή. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμ βάνουν Δήμους με λιμάνια πύλες εισόδου της χώρας ή Δήμους επί της Εγνατίας Οδού ή του άξονα ΠΑΘΕ, ή Δήμους που συνορεύουν με τα όρια της Περιφέρειας Αττικής. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εφ όσον περιλαμβάνουν ένα τουλάχιστον Δήμο με πληθυσμό μεγαλύτερο των κατοίκων, κατά την τελευταία απογραφή, ή έναν Δήμο από τον οποίο διέρχεται η χάραξη της Ιώνιας Οδού. Τέλος το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερεια κές Ενότητες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. γειτνίαση με κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης έρευ νας καινοτομίας 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν Δήμο όπου βρίσκονται έδρες ΑΕΙ τεχνο λογικής κατεύθυνσης της εκπαίδευσης, Τεχνοπόλεις του Ν.2545/1997 και Ν.3982/2011, Επιστημονικά Τεχνολογικά Πάρκα του Ν.2741/1999 και Ερευνητικά Κέντρα και Αυ τοτελή Ινστιτούτα του Ν.2919/2001 εποπτευόμενα από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν Δήμο όπου βρίσκονται έδρες ΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης της εκπαίδευσης. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνουν Δήμο όπου βρίσκονται Σχολές ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της εκπαίδευσης, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες που είναι όμορες των Περιφερειακών Ενοτήτων Αττικής και Θεσσαλονί κης. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. οικονομική ευρωστία Ως δείκτης οικονομικής ευρωστίας, για τις ανάγκες της παρούσας, ορίζεται ένας δείκτης που αντιστοιχεί στη συνολική Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας του έτους που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία της κάθε Περιφερειακής Ενότητας διαιρείται δια την συνολική Εγχώρια Προστι θέμενη Αξία της χώρας. Το ποσοστό που θα προκύψει θα βαθμολογείται ως εξής: το βαθμό 4 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότη τες που θα παρουσιάσουν διψήφια ποσοστά, το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες με μονοψήφιο

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ποσοστό άνω του 2,0, το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Πε ριφερειακές Ενότητες με μονοψήφιο ποσοστό άνω του 1,0 και μέχρι και το 2,0. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. δείκτης επιχειρηματικότητας Ως δείκτης επιχειρηματικότητας, για τις ανάγκες της παρούσας, επιλέγεται ένας σύνθετος δείκτης που συ ντίθεται κατά 50% από το μέσο όρο των εξαγωγών της Περιφερειακής Ενότητας της τελευταίας πενταετίας και κατά 50% από την Προστιθέμενη Αξία της Περι φερειακής Ενότητας στη μεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Όπου απαιτείται, η αναγωγή των τιμών θα γίνεται λαμβάνοντας υπ όψιν τον ετήσιο πληθωρισμό αγοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα αποτελέ σματα που θα προκύπτουν για κάθε Περιφερειακή Ενό τητα θα διαιρούνται δια το άθροισμα του μέσου όρου των εξαγωγών της χώρας της τελευταίας πενταετίας και της συνολικής Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας στη μεταποίηση για το έτος που προηγείται του χρόνου εκπόνησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθ μό 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που παρουσιάζουν μονοψήφια και διψήφια ποσοστά, το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες με ποσοστό κάτω της μονάδας, και άνω του 0,5, το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες με ποσοστό άνω του 0.25 και μέχρι και το 0,5. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες. ζήτηση βιομηχανικής γης σε ΟΥΜΕΔ 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για την τελευταία πενταετία, η μέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιομηχανικών οικοπέ δων (ποσοστό βιομηχανικής γης που πουλήθηκε κατά τη διάρκεια του έτους προς το σύνολο της διαθέσιμης βιομηχανικής γης στην αρχή του ίδιου έτους) είναι με γαλύτερη από 30%. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περι φερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για την τελευταία πενταετία, η μέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιομηχανικών οικοπέδων κυμαίνεται μεταξύ 5 και 30%. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για την τελευταία πενταετία, η μέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιομηχανικών οικο πέδων κυμαίνεται μεταξύ 2 και 5%. Επίσης το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ αλλά είναι όμορες της Περιφέρειας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενό τητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για την τελευταία πε νταετία, η μέση ετήσια ποσοστιαία ζήτηση βιομηχανικών οικοπέδων είναι κάτω του 2% ως και οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ. διαθεσιμότητα βιομηχανικής γης σε υφιστάμενους ΟΥΜΕΔ 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για τις οποίες τα έτη εξάντλη σης της βιομηχανικής γης είναι λιγότερα από 10 έτη με βάση το μέσο ετήσιο ρυθμό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιομηχανικής γης κυμαίνονται από 10 έως 20 έτη με βάση το μέσο ετήσιο ρυθμό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που διαθέτουν ΟΥΜΕΔ και για τις οποίες τα έτη εξάντλησης της βιομηχανικής γης κυμαίνονται από 20 έως 30 έτη με βάση το μέσο ετήσιο ρυθμό πώλησης της τελευταίας πενταετίας. Επίσης το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες που δεν διαθέτουν ΟΥΜΕΔ αλλά είναι όμορες της Περιφέρει ας Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενό τητες που δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται αγωγός φυσικού αερίου υψηλής ή μέσης πίεσης. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι υπό λοιπες Περιφερειακές Ενότητες. εξυπηρέτηση από διεθνή μεταφορικά δίκτυα Το κριτήριο αυτό βαθμολογείται ως εξής: το βαθ μό 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες εντός των οποίων υπάρχουν σιδηροδρομικοί σταθμοί του άξονα ΠΑΘΕ ή διέρχονται οι επτά ενεργοποιημένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπα ϊκό χώρο (Ιωάννινα Κακαβιά, Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή, Κοζάνη Φλώρινα Νίκη, Θεσσαλονίκη Εύζωνοι, Θεσσα λονίκη Σέρρες Προμαχώνας, Δράμα Νευροκόπι Εξο χή, Αρδάνιο Ορμένιο). Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες προβλέπεται να διέρχεται η μελλοντική χάραξη της Ιώνιας Οδού ή ο βόρειος άξονας της Κρήτης. Τέλος το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες εκείνες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. εγγύτητα σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών 4 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ και επιπλέον υπάρχουν αεροδρόμιο, λιμάνι και σιδηροδρομικός σταθμός. Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ, ή ο βόρειος άξονας της Κρήτης ή οι επτά προαναφερθέντες ενεργοποιημένοι κάθετοι άξονες σύν δεσης της Εγνατίας Οδού με τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο και επιπλέον διαθέτουν δυο από τις τρεις παραπάνω υποδομές (αεροδρόμιο, λιμάνι, σι δηροδρομικό σταθμό). Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες από τις οποίες διέρχεται ή κατασκευάζεται η Εγνατία Οδός ή ο άξονας ΠΑΘΕ, ή οι επτά προαναφερθέντες ενεργοποιημένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού με τον ευρύτερο βαλκανικό και ευρωπαϊκό χώρο και επιπλέον διαθέτουν αεροδρόμιο ή λιμάνι ή σιδηροδρομικό σταθμό. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες.

4 47662 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) διασυνοριακός χαρακτήρας 4 θα λαμβάνουν όλες οι μεθοριακές Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας με χερσαία σύνορα που συνορεύουν με τη Βουλγαρία και την Τουρκία και από τους οποίους διέρχονται οι προαναφερθέντες ενεργοποιημένοι κάθετοι άξονες σύνδεσης της Εγνατίας Οδού. Την ίδια βαθμολογία θα λαμβάνουν επίσης οι Περιφερειακές Ενότητες όπου υπάρχουν λιμάνια πύλες εισόδου της χώρας από την ΕΕ (Πάτρα, Ηγουμενίτσα). Το βαθμό 3 θα λαμβάνουν όλες οι μεθοριακές Περιφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελ λάδας με χερσαία σύνορα και δεν περιελήφθησαν στην προηγούμενη κατηγορία. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν οι Πε ριφερειακές Ενότητες της ηπειρωτικής Ελλάδας και της νησιωτικής Ελλάδας οι οποίες διαθέτουν σημαντικά λιμά νια επικοινωνίας με άλλες χώρες. Τέλος, το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι Περιφερειακές Ενότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν σε καμία από τις παραπάνω τρεις κατηγορίες. περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή της ΑΒΣ 4 θα λαμβάνουν οι ΑΒΣ για τις οποίες υπάρχουν έγγραφα Ευ ρωπαϊκών, Ελληνικών ή Δικαστικών Αρχών που να αποδει κνύουν προβλήματα ρύπανσης στην περιοχή της ΑΒΣ και επιπλέον θα υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Το βαθμό 3 θα λαμ βάνουν όλες οι ΑΒΣ για τις οποίες θα υπάρχουν έγγραφα Ελληνικών ή Δικαστικών Αρχών που να αποδεικνύουν προ βλήματα ρύπανσης στην περιοχή της ΑΒΣ και επιπλέον θα υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής μετεγκα τάστασης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Το βαθμό 2 θα λαμβάνουν όλες οι ΑΒΣ για τις οποίες θα υπάρχουν έγγραφα Δικαστικών Αρχών που να αποδεικνύουν προβλήματα ρύπανσης στην περιοχή της ΑΒΣ και επιπλέον θα υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής μετεγκατάστασης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Τέλος το βαθμό 1 θα λαμβάνουν όλες οι ΑΒΣ για τις οποίες υπάρχουν διοικητικές πράξεις υποχρεωτικής μετεγκα τάστασης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ΑΒΣ για περιβαλλοντικούς λόγους. Τα δεδομένα για την βαθμολόγηση θα πρέπει να λαμ βάνονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, εφόσον διατίθενται απ αυτήν. Σε περίπτωση σώρευσης προϋ ποθέσεων, εντός του ιδίου κριτηρίου, η Περιφερειακή Ενότητα βαθμολογείται για την μία μόνο από τις προ ϋποθέσεις (αυτήν με τον υψηλότερο βαθμό). Στο πλαίσιο της εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδί ου και της βαθμολόγησης των Περιφερειακών Ενοτήτων ο ανάδοχος του δύναται, κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης η οποία θα πρέπει να γίνει αποδεκτή την αναθέτουσα Αρχή, να αυξομειώνει κατά μία μονάδα την βαθμολογία των παραπάνω κριτηρίων εφόσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι οι οποίοι δεν ελήφθησαν υπόψη στην παρούσα Απόφαση. Στην περίπτωση αλλαγής της βαθμολογίας κατ αυτόν το τρόπο, η αλλαγή αυτή θα πρέπει να σημει ώνεται ξεκάθαρα σε κάθε πίνακα κατάταξης του επιχει ρησιακού σχεδίου που επηρεάζεται από την αλλαγή αυτή. Άρθρο 3 Εξαγωγή τελικού αποτελέσματος της αξιολόγησης Για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος, η βαθ μοί που θα λαμβάνουν οι Περιφερειακές Ενότητες για κάθε κριτήριο, θα πολλαπλασιάζονται επί τους συντε λεστές βαρύτητας, βάσει του παρακάτω πίνακα: Κριτήρια αξιολόγησης Συντελεστές βαρύτητας εγγύτητα σε αστικό κέντρο 4 γειτνίαση με κέντρα υπηρεσιών εκπαίδευσης έρευνας καινοτομίας 2 οικονομική ευρωστία 3 δείκτης επιχειρηματικότητας 3 ζήτηση βιομηχανικής γης σε ΟΥΜΕΔ 2 διαθεσιμότητα βιομηχανικής γης σε υφιστά μενους ΟΥΜΕΔ 1 εξυπηρέτηση από δίκτυο φυσικού αερίου 1 εξυπηρέτηση από διεθνή μεταφορικά δίκτυα 4 εγγύτητα σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών 3 διασυνοριακός χαρακτήρας 1 περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή της ΑΒΣ και τα γινόμενα θα αθροίζονται για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα έχει τη μορφή ξεχωριστών πινάκων κατάταξης ανά τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου (ένας πίνακας για τα ΕΠ τύπου Γ και ΕΠ τύπου Β, ένας πίνακας για τα ΕΠ τύπου Α, ένας πίνακας για τις Τεχνοπόλεις και ένας πίνακας για τις ΑΒΣ), στους οποίους θα περιλαμβά νονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες, βάσει της συνολικής βαθμολογίας που έλαβαν, σε φθίνουσα σειρά. Σε κάθε έναν από τους πίνακες θα υπάρχει χωριστή στήλη με το εκτιμώμενο εμβαδόν και τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου, ανά Περιφερειακή Ενότητα. Η εκτίμηση του εμβαδού και του τύπου θα γίνει από τον μελετητή με βάση τα στοιχεία για τις υφιστάμενες δραστηριότητες σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Για την εκτίμηση αυτή δύναται να χρησιμοποιηθούν στοι χεία από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη Βιομηχανία (ΦΕΚ 151/ ΤΑΑΠΘ/ ). Ο πίνακας των ΑΒΣ θα συνοδεύ εται από χάρτες εντοπισμού σε κλίμακα 1: και 1: ανά Περιφερειακή Ενότητα, με σημειωμένο το περίγραμμα της κάθε ΑΒΣ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας μπορεί να μεριμνά για την εκπόνηση, ή ανάθεση της εκπόνησης και ξεχωριστών επιχειρησιακών σχεδίων για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελ ληνική Επικράτεια, ανά τύπο Επιχειρηματικού Πάρκου (ή ΑΒΣ). Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μπορεί να αναθεωρούνται ανά τριετία και οι Περιφερειακές Ενότητες του Παραρτήματος ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 56, παρ.12 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/ ). Άρθρο 4 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Aθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2013 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ F Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών. 1. Με την Φ /2013/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθα γένειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΣΠΑΡ ΤΑΚΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α431317, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 2. Με την Φ.15811/2013/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του όρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από αίτηση πο λιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει ας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΓΑΡΟΥΦΑΛΑ ΛΑΛΑ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α261976, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 3. Με την Φ.15813/2013/ / απόφα του Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση υπό στοιχεία ΕΡΙΟΝ ΜΙΧΟΣ ον. πατρός ΜΙΣΑ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α259378, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 4. Με την Φ /2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση υπό στοιχεία ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΑΣ ον. πατρός ΑΓΚΡΟΝ, (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α259816, που γεννήθηκε στην ΑΛ ΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 5. Με την Φ /2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΒΑΣΙΛΩ TΣENE ον. πατρός ΠΙΛΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) (2) με αριθμό Α468657, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 6. Με την Φ /2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση υπό στοιχεία ΔΟΝΕ ΜΑΝΟΣ ον. πατρός ΑΝΤΩΝΗΣ, (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α260637, που γεννήθηκε στην ΑΛ ΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 7. Με την Φ /2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση υπό στοιχεία ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΑΡΟΣ ον. πατρός ΘΕΟΔΩ ΡΟΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α234734, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 8. Με την Φ /2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση υπό στοιχεία ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΛΗΣ ον. πατρός ΒΑΓΓΕΛΗΣ, (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α258968, που γεννήθηκε στην ΑΛ ΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 9. Με την Φ.15911/2013/ / απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου που εκδόθηκε σύμ φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ49/Α) γίνεται αποδεκτή η από αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγέ νειας του ομογενούς αλλοδαπού υπό στοιχεία ΑΛΕΞΗΣ ΓΚΑΖΓΚΑΣ ον. πατρός ΚΩΣΤΑΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α261620, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 10. Με την Φ.15944/2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση υπό στοιχεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΚΟΣ ον. πατρός ΣΤΕΦΑΝΟΣ, (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α449811, που γεννήθηκε στην ΓΕΡ ΜΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 11. Με την Φ /2013/ / απόφα

6 47664 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΒΙΟΛΤΣΑ ΚΥΡΟΛΛΑΡΗ ον. πατρός ΠΑ ΝΑΓΙΩΤΗ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α451174, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 12. Με την Φ /2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση υπό στοιχεία ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΟΥΠΗΣ ον. πατρός ΓΛΗΓΟΡΗΣ, (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α430799, που γεννήθηκε στην ΑΛ ΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 13. Με την Φ /2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία ΜΑΡΙΚΑ ΣΤΟΥΠΗ ον. πατρός ΦΙΛΙΠΠΟΣ, (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α430762, που γεννήθηκε στην ΑΛ ΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 14. Με την Φ /2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση υπό στοιχεία ΣΚΕΡΝΤΗ ΛΑΚΟΣ ον. πατρός ΔΗΜΟΣΘΕ ΝΗΣ, κατόχου του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομο γενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α466914, που γεννήθηκε στην ΑΛΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. 15. Με την Φ.15967/2013/ / απόφα αίτηση πολιτογράφησης για την απόκτηση υπό στοιχεία ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ ΛΑΚΟΣ ον. πατρός ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, (Ε.Δ.Τ.Ο.) με αριθμό Α466916, που γεννήθηκε στην ΑΛ ΒΑΝΙΑ την και κατοικεί στο Δήμο ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑΡΑ F Αριθμ (3) Μεταφορά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύμα τος, μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επί κουρου Καθηγητή Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του Ν.2817/2000 και την Πρυτ. Πράξη αριθμ. 3146/ (ΦΕΚ 1645/ , τ.β ), 2) Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνεδρία αριθμ. 1316/20/ ), και 3) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση μετα φοράς θέσης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Μεταφέρουμε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Τμήμα Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ιδρύματός μας μία (1) θέση Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ιωάννινα, 20 Δεκεμβρίου 2013 Ο Πρύτανης ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

7

8 47666 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX