ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/ (ΦΕΚ τ.β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες υπουργικές αποφά σεις και αφορά στην έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργά νωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπι στημίου Πειραιώς με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρή σεων Μάνατζμεντ Τουρισμού (Master in Business Administration Tourism Management)» Αναμόρ φωση του Προγράμματος... 1 Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 287/Β/ (ΦΕΚ 2 τβ ) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Με ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτι κή Πολιτική» Αναμόρφωση του προγράμματος. 2 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννή σου, με τίτλο «Δραματική τέχνη και παραστατι κές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθη ση MA in drama and performing arts in education and lifelong learning»... 3 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ /B7 (1) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/ (ΦΕΚ τ.β / ) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε με νεότερες υπουργικές αποφάσεις και αφορά στην έγκριση του Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραι ώς με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού (Master in Business Administration Tourism Management)» Αναμόρφωση του Προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 38/2008 και ιδίως το άρθρο, (ΦΕΚ 18 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 379/2009 (ΦΕΚ 1 τ.α / ) και του άρθρου 37, παρ. του Ν. 388/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 009/ 2011 (ΦΕΚ 19 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. γ του Ν. 02/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 07/2012 (ΦΕΚ 19 τ.α ) και του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 11/2013 (ΦΕΚ 2 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 337/200 και ιδίως τα άρθρα 1 και 1 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/200 (ΦΕΚ 98 τ.α ).. Το Π.Δ. 7 (ΦΕΚ 119/Α / ) «Ίδρυση Σχολών κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς».Την Φ.711/2/Β7/23/ (ΦΕΚ τ.β / ) υπουρ γική απόφαση «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοικήσεως Επιχειρήσεων στη «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς» όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ αριθμ. Β7/23/ (ΦΕΚ 13 τ.β /2 1999), 99/Β7/ (ΦΕΚ 1 τ.β / ) και /Β7/ (ΦΕΚ 239Β/ ) υπουργικές αποφάσεις. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ σης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (της 2/3/201). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 10/1..201). 9. Το υπ αριθμ / έγγραφο του Προ έδρου του Τμήματος 10. Το αριθμ. 2038/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική

2 22 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/ (ΦΕΚ τ.β / ) υπουργική απόφαση που αφο ρά στην έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι χειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Δι οίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master in Business Administration Tourism Management), ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master in Business Administration Tourism Management) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 38/2008 (ΦΕΚ 18 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρι σμού (ΠΜΣ.ΔΕ ΜΤ) του Τμήματος Οργάνωσης & Διοί κησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι: Η προαγωγή των γνώσεων στη Διοίκηση Επιχειρήσεων [συνδυασμένη με πρόσθετη γνώση του ευρύτερου του ριστικού τομέα (hospitality, travel and leisure industries)]. Η δημιουργία υψηλού επιπέδου στελεχών (επιχειρήσε ων και οργανισμών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα) με σύγχρονες διοικητικές / επαγγελματικές γνώσεις Η προαγωγή της ακαδημαϊκής καθώς και της εφαρμο σμένης έρευνας (οικονομικής επιχειρηματικής, κοινωνι κής, περιβαλλοντικής και πολιτισμικής) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και του τουρισμού σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η δια βίου εκπαίδευση στελεχών ελληνικών ή διεθνών επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Η ανάπτυξη συνεργασιών συναφών με το αντικείμενο σκοπό του προγράμματος με άλλα Α.Ε.Ι. της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ σης με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάνατζμεντ Τουρισμού» (Master in Business Administration Tourism Management). Άρθρο Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμέ νων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος, απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μο νάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) ( πιστω τικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο) μέσω της συμμετοχής του φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος. Η διδασκαλία και η εξέταση μαθημάτων, καθώς και η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών, μπορεί να γίνεται στην αγγλική γλώσσα μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Τμήματος. Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Α Εξάμηνο ΔΤΕ1 Χρηματοοικονομική ΔΤΕ1 Διοικητική Λογιστική 3 ΔΤΕ1 Μάρκετινγκ Τουριστικών & Μεταφορι κών Επιχ/σεων ΔΤΕ13 Διοίκηση Ταξιδιωτικών & Μεταφορι κών Επιχ/σεων 3 ΔΤΕ19 Μάνατζμεντ Ανθρωπίνων Πόρων 3 ΔΤΕ12 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσε ων (Ι) ΔΤΕ10 Οικονομική για Διοίκηση ΔΤΕ11 Αρχές Τουρισμού & Τουριστική Πο λιτική 3 ΣΥΝΟΛΟ Β Εξάμηνο ΔΤΕ 2 ΔΤΕ22 Ηγεσία Σεμινάριο Διακεκριμένων Ομιλητών 3 Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσε ων (ΙI) ΔΤΕ20 Τουριστική Νομοθεσία 3 ΔΤΕ29 Τουριστικές Επενδύσεις 3 ΔΤΕ2 Έρευνα Μάρκετινγκ 3 ΔΤΕ2 Οικονομοτεχνικές Μελέτες ΔΤΕ27 1 Ποιότητα σε Υπηρεσίες 3 ΔΤΕ2 Νέες Τεχνολογίες στον Τουρισμό ΔΤΕ21 2 Στρατηγικό Μάνατζμεντ 3 ΣΥΝΟΛΟ Γ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 22 Με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστη μίου Πειραιώς μπορεί να γίνει τροποποίηση του προ γράμματος των μαθημάτων και η ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε εξήντα (0) άτομα κατ έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγο ρίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν.38/2008 (ΦΕΚ 18 τ.α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ χουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος (πχ αίθου σες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κλπ) και του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 009/2011 (ΦΕΚ 19 τ.α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.38/2008 (ΦΕΚ 18 τ. Α ) το % του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά τις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΑ ( ) Α) Αμοιβές Αποζημιώσεις διδακτικού, τε χνικού και διοικητικού προσωπικού Β) Υποτροφίες Γ) Λοιπά έξοδα 9.00 ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλυ φθεί από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΠΜΣ μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με την προηγούμενη υπουργική από φαση. Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 201 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθ /B7 (2) Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 287/Β/ (ΦΕΚ 2 τβ ) Υ.Α. που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχι ακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννή σου με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» Αναμόρφωση του προγράμματος. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 38/2008 και ιδίως το άρθρο, (ΦΕΚ 18 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 379/2009 (ΦΕΚ 1 τ.α / ) και του άρθρου 37, παρ. του Ν. 388/2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 009/ 2011 (ΦΕΚ 19 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. γ του Ν. 02/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 07/2012 (ΦΕΚ 19 τ.α ) και του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 11/2013 (ΦΕΚ 2 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 337/200 και ιδίως τα άρθρα 1 και 1 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/200 (ΦΕΚ 98 τ.α ).. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 119/Α / ) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου». Την υπ αριθμ. Β7/287/ (ΦΕΚ 2 τ. Β / ) υπουργική απόφαση που αφορά στο Πρό γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινω νικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 7. Το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι δευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση 88/13 201). 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ( συνεδρί αση 39/1 201). 9. Το υπ αριθμ. 22/ έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

4 22 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντικαθιστούμε την υπ αριθμ. 287/Β7/ (ΦΕΚ 2 τβ ) Υ.Α., που αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πο λιτικής) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως ακολούθως: Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 38/2008 (ΦΕΚ 18, τ.α / ), όπως τροποποι ήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παραγωγή και μετάδοση γνώσεων και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και εν γένει ερευνητικών απο τελεσμάτων στο γνωστικό επιστημονικό πεδίο της Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, το ΠΜΣ αποσκοπεί, αφενός μεν, στην προαγωγή της έρευνας στο πεδίο της Κοινωνικής και Εκπαιδευτι κής Πολιτικής, αφετέρου δε, στη θεωρητική εμβάθυνση και στην εξειδίκευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό αυτό πεδίο, παρέχοντας σε αυτούς τα αναγκαία εφόδια για την περαιτέρω επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία τους αλλά και για την ενεργό συμμετοχή τους στην κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Σκοπός του ΠΜΣ είναι: Η παροχή μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου Η εκπαίδευση επιστημόνων ώστε να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για επιτυχή στα διοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο, ακαδημαϊκό και ερευ νητικό τομέα στα επιστημονικά πεδία της Κοινωνικής Πολιτικής και της Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Η προετοιμασία επιστημόνων για σπουδές διδακτο ρικού επιπέδου. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Κοινωνική και Εκπαιδευτική Πολιτική» με τις εξής κατευθύνσεις: α) Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e Μορφές) β) Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική γ) Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας δ) Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη ε) Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση Άρθρο Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμη μάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρι σμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων 1. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τρία (3) εξά μηνα (90 πιστωτικές μονάδες ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στο 1ο και 2ο εξάμηνο και έχει βα ρύτητα μονάδων ECTS ανά εξάμηνο. Η μεταπτυχιακή εργασία εκπονείται στο 3ο εξάμηνο σπουδών και έχει βαρύτητα μονάδων ECTS. 2. Μέρος του προγράμματος μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση της ΓΣΕΣ. 3. Οι τίτλοι και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων που προσφέρονται ανά εξάμηνο πα ρατίθενται στους παρακάτω πίνακες ανά κατεύθυνση. α) Κατεύθυνση Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση 1. Σχολική Γνώση και Αναλυτικά Προγράμματα 2. Κοινωνιολογία της Γνώσης και των Εκπαιδευτικών Πρα κτικών 3. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκ παίδευση. Νέες Μορφές Εκπαίδευσης. Ανάλυση και σχεδιασμός της αξιολόγησης εκπαιδευτι κών προγραμμάτων. Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό: Σχεδια σμός και Πρακτικές 2. Κοινωνιολογία της εκπαιδευτικής γνώσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής 3. Ηλεκτρονική Μάθηση (e learning. Καινοτόμες προσεγγίσεις Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης. Πρακτικές αξιολόγησης και εκπαιδευτικά προγράμματα. Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη Μεταπτυχιακή εργασία

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 227 β) Κατεύθυνση Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική 1. Ποιοτική & Ποσοτική Έρευνα Κοινωνικής Πολιτικής 2. Θεωρητική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 3. Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση και Ευρωπαϊκή Κοινωνική Οικονομική & Συγκριτική Ανάλυση Κοινωνικής Πολιτικής 2. Εφαρμογές Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτική 1 3. Προκλήσεις & Προοπτικές Ευρωπαϊκής Κοινω νικής Πολιτικής 8 Μεταπτυχιακή εργασία γ) Κατεύθυνση Θεσμοί και Πολιτικές Υγείας 1. Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 2. Ποσοτικές Μέθοδοι Έρευνας 3. Θεσμικό Πλαίσιο και Οργάνωση Συστημάτων Υγείας. Ιστορία της Υγείας και της Πρόνοιας. Δικαιώματα Ασθενών και Κώδικες Ιατρικής Δεο ντολογίας. Σχεδιασμός και Πολιτικές Υγείας 1. Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Πολιτικές υγείας. 2. Ανθρωπολογία της Υγείας 3. Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Πολιτικές Υγείας. Ποινική και Αστική Ευθύνη Ιατρών. Οικονομικά και Τεχνολογία της Υγείας. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Μεταπτυχιακή εργασία δ) Κατεύθυνση «Κοινωνικές Διακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη» Υποχρεωτικά 1. Ποσοτικές και Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας 2. Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός 9 Υποχρεωτικά 1. Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας 2. Μετασχηματισμοί του Κράτους Μαθήματα επιλογής (3 από τα ) 1. Κοινωνικές Ανισότητες: εργασία, απασχόληση, φύλο 2. Ιδιότητα του Πολίτη και Μετανάστευση 3. Κοινωνικές Ανισότητες και Εκπαίδευση. Κοινωνικές Διακρίσεις και Ανισότητες, Δημόσιες Πολιτικές και Εφαρμογές Μαθήματα επιλογής (3 από τα ) 1. Μετανάστευση στη Νεότερη και Σύγχρονη Εποχή 2. Μετανάστευση και Δίκαιο 3. Μετανάστευση και Πολιτικές Ένταξης. Κράτος και Πολιτικές για τις Διακρίσεις. Ιδιότητα του Πολίτη και Εκπαίδευση Μεταπτυχιακή εργασία

6 228 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ε) Κατεύθυνση «Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση» Υποχρεωτικά 1. Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 2. Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων 3. Κοινωνικές ανισότητες και εκπαιδευτική πολιτική. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Σπουδών. Η εκπαιδευτική Έρευνα ως εργαλείο λήψης απο φάσεων. Αξιολόγηση και εκπαιδευτική πολιτική Υποχρεωτικά 1. Πολιτικές Δια βίου Εκπαίδευσης 2. Εκπαιδευτική ηγεσία 3. Εκπαιδευτικές Αλλαγές και Καινοτομίες. ΤΠΕ και Πολιτικές Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Μαθήματα επιλογής (2 από τα ) 1. Ποιότητα στην Εκπαίδευση 2. Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και κατάρτιση 3. Οικονομικά της Εκπαίδευσης. Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής Μεταπτυχιακή εργασία Με πρόταση της ΓΣΕΣ μπορεί να γίνει τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων 1. Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ανά έτος σπουδών ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε 10. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήμα τος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλ λες κατηγορίες διδασκόντων επιστημόνων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του 38/2008 (ΦΕΚ 18 Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Οι ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος Μετα πτυχιακών Σπουδών θα καλύπτονται από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Κοινω νικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου καθώς και πρόσθετοι χώροι αιθουσών, γραφείων και εργαστηρίων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Άρθρο 10 Διάρκεια Λειτουργίας Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 009/2011 (ΦΕΚ 19 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος Λειτουργίας 1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 38/2008 (ΦΕΚ 18 Α ) το % του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχε ται στο ποσό των ευρώ και αναλύεται ως εξής: Ποσά Είδος δαπάνης (ευρώ) Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Δαπάνες μετακίνησης και διαμονής Προμήθεια και συντήρηση εξοπλισμού Αγορά εκπαιδευτικού υλικού, βιβλίων και λογισμικού Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες προμή θειες Γενικά έξοδα Σύνολο Το κόστος λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών θα καλύπτεται από δίδακτρα, ερευνη τικά, επιμορφωτικά και άλλα χρηματοδοτούμενα προ γράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ. Άρθρο 12 Μεταβατικές Διατάξεις Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που εισήχθησαν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος θα περατώσουν τις σπου δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης υπουργικής απόφασης. Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι δευτικής Πολιτικής., καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 201 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 229 Αριθ. 1073/B7 (3) Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με τίτ λο «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση MA in drama and performing arts in education and lifelong learning» ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 38/2008 και ιδίως το άρθρο, (ΦΕΚ 18 τ.α / ) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 39/2008 (ΦΕΚ 177 τ.α / ), του άρθρου 27 του Ν. 379/2009 (ΦΕΚ 1 τ.α / ) και του άρθρου 37, παρ. του Ν. 388/ 2010 (ΦΕΚ 71 τ.α ). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 009/ 2011 (ΦΕΚ 19 τ.α ) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. γ του Ν. 02/2011 (ΦΕΚ 228 τ.α ), του άρθρου, παρ. 8 του Ν. 07/2012 (ΦΕΚ 19 τ.α ) και του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 11/2013 (ΦΕΚ 2 τ.α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 337/200 και ιδίως τα άρθρα 1 και 1 (ΦΕΚ 189, τ.α, ) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 3/200 (ΦΕΚ 98 τ.α ).. Το Π.Δ. 70 (ΦΕΚ 119/Α / ) «Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου». Την υπ αριθμ. 31/ απόφαση του Πανε πιστημίου Πελοποννήσου, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ/290/ τ. Β, «Θέματα Λειτουργίας Μονο τμηματικής Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Πελο ποννήσου» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος του ν. 18/2013 (ΦΕΚ Α/193/ ). 7. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ αρ. 3ης/ συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Καλών Τε χνών 8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ( συνεδρί αση 39/1 201). 9. Το υπ αριθμ. πρωτ της 01/0/201 έγγραφο της ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρω θεί η εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών (Τ.Θ.Σ.) της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Πελοποννή σου με τίτλο: «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέ χνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση MA in drama and performing arts in education and lifelong learning», σύμφωνα με τα εξής. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τε χνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση MA in drama and performing arts in education and lifelong learning», σύμφωνα με τις δια τάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 38/2008 (ΦΕΚ 18 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 2 Αντικείμενο Σκοπός Το ΠΜΣ του Τ.Θ.Σ. με τίτλο «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση MA in drama and performing arts in education and lifelong learning» έχει ως σκοπό τη μελέτη, την προαγωγή και τη μετάδοση γνώσεων σχετικών με τη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και τις Πα ραστατικές Τέχνες, καθώς επίσης και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και κατάλληλων εφαρμογών στο χώρο της θεατρολογίας, της εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό το ΠΜΣ αποσκοπεί αφενός στην ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση και των Παραστα τικών Τεχνών και αφετέρου στην εξειδίκευση επιστη μόνων και καλλιτεχνών στο επιστημονικό αυτό πεδίο για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και για την ενεργή συμμετοχή τους στην κοινωνικο πολιτισμική και εκπαιδευτική ανάπτυξη της χώρας σε σχέση με το δι εθνή χώρο και τις επικρατούσες καινοτόμες μεθόδους. Άρθρο 3 Μεταπτυχιακός Τίτλος Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Δραματική τέχνη και παραστατικές τέχνες στην εκπαίδευση και διά βίου μάθηση MA in drama and performing arts in education and lifelong learning» Άρθρο Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Πανε πιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμη μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Άρθρο Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυ χιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Το πρόγραμμα μαθημάτων διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα και είναι το παρακάτω:

8 220 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Μορφές και είδη Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση και Επιστήμες της Αγωγής Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση: Θεατροπαι δαγωγικά προγράμματα Ποιοτικές & ποσοτικές μέθοδοι έρευνας στις αν θρωπιστικές επιστήμες Μέθοδοι αξιολόγησης/μέτρησης θεατροπαιδα γωγικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο Ι Σύνολο Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS Παραστατικές τέχνες: Μορφές και είδη Παραστατικές τέχνες και άλλες τέχνες Διασύνδεση Τεχνών: Πολύτεχνο δρώμενο Μορφές θεάματος Εκδηλώσεις πολιτισμού στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση Δραματική Τέχνη στην εκπαίδευση: Ερευνητικό Σχέδιο ΙΙ Σύνολο Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας ECTS ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 90 Τροποποίηση και ανακατανομή των μαθημάτων με ταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Άρθρο 7 Αριθμός εισακτέων Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορί ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα δύο (32) άτομα κατά έτος. Άρθρο 8 Προσωπικό Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ΤΘΣ ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοπον νήσου και άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 38/2008 (ΦΕΚ 18 τ. Α ). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική υποδομή Η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου θα καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας του Προγράμματος (κατάλληλη κτι ριακή υποδομή, βιβλιοθήκη, οπτικοακουστικά μέσα, Η/Υ). Άρθρο 10 Διάρκεια λειτουργίας Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 009/2011(ΦΕΚ 19 Α ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Άρθρο 11 Κόστος λειτουργίας Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 38/2008 (ΦΕΚ 18 Α ) το % του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του προγράμματος αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής: Κατηγορίες δαπανών Κόστος 1. Αμοιβές αποζημιώσεις διδακτικού προσωπικού 2. Γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη Δαπάνες μετακινήσεων και μεταφορικά έξοδα 3.0. Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού, ερευ νητικών εργαλείων, ειδικού εξοπλισμού και λογισμικών. Έξοδα δημοσιότητας, διάχυση Συνέδρια, εκθέσεις και εκδηλώσεις πο λιτισμού Λοιπά έξοδα Αναλώσιμα 800 ΣΥΝΟΛΟ Το ανωτέρω κόστος θα καλύπτεται από τα δίδακτρα των φοιτητών καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες και λοιπά. Άρθρο 12 Μεταβατικές διατάξεις Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 10 Ιουλίου 201 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 3 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 838 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 11 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 27 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. www.psych.uoa.gr Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΣΧΟΛΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» Ακαδημαϊκό έτος 201-2016 www.psych.uoa.gr Πληροφορίες για το ΠΜΣ όπως αυτές αναφέρονται στο σχετικό ΦΕΚ ίδρυσής του και στην Προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΣΟΝΙΑ O.E.» με δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα