ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 49 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου δών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Δι οίκηση Μονάδων Πρόνοιας»... Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθή νας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου».... Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμη της Εφοδιαστικής».... ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 48/E () Έγκριση κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πει ραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Διοίκηση Μονάδων Πρόνοιας». ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 80 παρ. περ. α του Ν. 4009/0 (ΦΕΚ Α 9) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ θρου 47 περ. γ του Ν. 40/0 (ΦΕΚ Α 8), του άρθρου παρ. 8 του Ν. 407/0 (ΦΕΚ Α 9) και του άρθρου 4 παρ. του Ν. 4/0 (ΦΕΚ Α 4). β) Του Ν. 8/008 (ΦΕΚ Α 48) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου 0), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 9/008 (ΦΕΚ Α 77), του άρθρου 7 του Ν. 794/009 (ΦΕΚ Α ) και του άρθρου 7 παρ. του Ν. 848/00 (ΦΕΚ Α 7). γ) Του Ν. 74/00 (ΦΕΚ Α 89) «Διασφάλιση της ποιό τητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώ ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/04 (Α 4) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 944/ΣΤ/ (Β 8) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. /00 (ΦΕΚ Α 98).. Τη με αριθμ. Φ/89/Β/007 (ΦΕΚ Β 4) υπουργι κή απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».. Το Π.Δ. 9/0 (ΦΕΚ Α 9) «Μετονομασία Τμημά των Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Παραρτήματος Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πειραιά», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 7/ (Α 90). 7. Το απόσπασμα Πράξης της με αρ. / Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 8. Το απόσπασμα Πράξης της με αρ. / Συνέ λευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά. 9. Το με αριθμ. 7/ 0 0 έγγραφο της Αρχής Δια σφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη από το Μάρτιο του 0 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά από την Α.Δ.Ι.Π. 0. Το από τον Φεβρουάριο του 04 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.. Το με αριθμ. 79/ έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ.. Το με αριθμ. 8/ έγγραφο του Τ.Ε.Ι. Πειραιά.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 04 0 τη λει τουργία κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο: «Διοίκηση Μο νάδων Πρόνοιας», σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο Γενικές Διατάξεις Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπα ϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 04 0 κοινό Πρόγραμμα Με

2 0 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διοίκηση Μονάδων Πρόνοιας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν.8/008 (Α 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και του Ειδι κού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην ελληνική επικράτεια θα έχει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και όσον αφορά στις δραστηριότητες που θα λαμβάνουν χώρα στην Κύπρο, το Τμήμα Επιστημών Υγείας του Ευρωπαϊκού Πα νεπιστημίου Κύπρου. Το συντονισμό της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αναλαμβάνει Συντονιστικό Όργανο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Άρθρο Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας» είναι η παροχή εκπαίδευσης μετα πτυχιακού επιπέδου και η έρευνα σε θέματα Διοίκησης των Μονάδων Πρόνοιας, που έχουν αναπτυχθεί σε ευρωπαϊκή και εθνική κλίμακα και διέπο νται από κανονισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεί ας. Με τον όρο Μονάδες Πρόνοιας εννοούνται οι φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης όλων των βαθμίδων, τα Κέντρα Κοινωνικής Στήριξης και οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η σύνθεση γνώσεων, δεξιοτή των και συμπεριφορών που πηγάζουν από τις επιστήμες της Υγείας αφενός και από τις επιστήμες της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών αφετέρου, σε αποφοίτους ΑΕΙ με επαγγελματικό ή ερευνητικό ενδιαφέρον στο χώρο της Διοίκησης Μονάδων Πρόνοιας. Βασικός εκπαιδευτικός και ερευνητικός προσανατολισμός του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στα ανωτέρω αντικείμενα ειδικά σε εφαρμοσμένο επίπεδο. Άρθρο Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Μονάδων Πρό νοιας». Ο χορηγούμενος τίτλος είναι ενιαίος. Άρθρο 4 Κατηγορίες Πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή α) πτυχι ούχοι επιστημών Πρόνοιας β) πτυ χιούχοι επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας, Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο Χρονική διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία() εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της Μετα πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ενώ στο πρόγραμμα μερικής φοίτησης ορίζεται σε έξι () εξάμηνα, εκ των οποί ων το πέμπτο και το έκτο διατίθενται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Άρθρο Πρόγραμμα μαθημάτων Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους και μερικής φοίτησης. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρε ούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχι ακών μαθημάτων καθώς και εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμματος είναι δώδεκα (), εκ των οποίων τα δέκα (0) είναι υποχρεωτικά και δύο () από τα τέσσερα (4) προσφερόμενα κατ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε () πιστωτικές. Κάθε φοιτητής υποχρε ούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (0) πιστωτικές ανά εξάμηνο σπουδών στο πρόγραμμα πλήρους φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να συγγράψουν Με ταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (0) πιστωτικές. Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Προκειμένου να διαμορφωθεί ένα κοινό γνωστικό υπό βαθρο μεταξύ των φοιτητών του Π.Μ.Σ. που προέρχονται από τις δύο κατηγορίες πτυχιούχων, στο Β εξάμηνο της πλήρους φοίτησης και στο Γ Δ εξάμηνο αντίστοιχα της μερικής φοίτησης, θα διδάσκονται ειδικά μαθήματα υποδο μής διαφορετικά για κάθε κατηγορία πτυχιούχων. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Αναλυτικότερα το πρόγραμμα μαθημάτων έχει ως εξής: ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «Management Μονάδων Πρόνοιας» «Marketing Υπηρεσιών Πρόνοιας» Υποχρεωτικό (Υ) Υποχρεωτικό (Υ) «Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων» Υποχρεωτικό (Υ) 4 «Στατιστική» Υποχρεωτικό (Υ) Μεθοδολογία Έρευνας Υποχρεωτικό (Υ) Πληροφοριακά Συστήματα Υποχρεωτικό (Υ) ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0 Β ΕΞΑΜΗΝΟ «Δημόσια Υγιεινή επιδημιολογία» «Συστήματα Υγείας» «Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας»

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 «Νοσήματα του Ανθρώπου και η Σύγχρονη Αντιμετώπιση τους» ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Λογιστική Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Νομικό Πλαίσιο Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ε.Ε. Διαχείριση Αποθεμάτων στις Υπηρεσίες Υγείας ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΥΚ) Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ασφαλιστικά Συστήματα και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ε.Ε. Οικονομικά της Υγείας Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥ) Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΑΠΟ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ 0 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικό (Υ) 0 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟ «Management Μονάδων Πρόνοιας» 90 Υποχρεωτικό (Υ) «Marketing Υπηρεσιών Πρόνοιας» Υποχρεωτικό (Υ) «Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων) Υποχρεωτικό (Υ) ΣΥΝΟΛΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ Β ΕΞΑΜΗΝΟ «Στατιστική» Υποχρεωτικό (Υ) Μεθοδολογία Έρευνας Υποχρεωτικό (Υ) Πληροφοριακά Συστήματα Υποχρεωτικό (Υ) ΣΥΝΟΛΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ECT «Δημόσια Υγιεινή Επιδημιολογία» «Συστήματα Υγείας» «Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας» ΣΥΝΟΛΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 4 Λογιστική Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Νομικό Πλαίσιο Συστημάτων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ε. Ε. ΣΥΝΟΛΟ (ΥΥΚ) Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Διοίκησης /Οικονομίας Διοίκησης /Οικονομίας Διοίκησης /Οικονομίας Υγείας και Κοινωνική Υγείας και Κοινωνική Δ ΕΞΑΜΗΝΟ Διαχείριση Αποθεμάτων στις Υπηρεσίες Υγείας

4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 «Νοσήματα του Ανθρώπου και η Σύγχρονη Αντιμετώπιση τους» Ασφαλιστικά Συστήματα και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Ε.Ε. Οικονομικά της Υγείας Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥ) Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ( ΑΠΟ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ) ΣΥΝΟΛΟ Δ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Ε ΚΑΙ ΣΤ ΕΞΑΜΗΝΟ Μεταπτυχιακή Υποχρεωτικό (Υ) 0 Διπλωματική Εργασία Γενικό Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων του Προγράμματος (ECTS): 90 Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε πενήντα (0) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.8/008 (ΦΕΚ Α 48). Άρθρο 8 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός των μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων ιδρυμάτων, και μέλη Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπι στημίων της ημεδαπής και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν.8/008 (Α 48). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Πειραιά με την υπάρχουσα υποδομή. Άρθρο 0 Διάρκεια Λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. περ. α του Ν.4009/0 (Α 9), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν.40/0 (Α 8), του άρθρου παρ. 8 του Ν. 407/0 (Α 9) και του άρθρου 4 παρ. του Ν. 4/0 (Α 4), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 0 0, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο Κόστος λειτουργίας. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.8/008 (Α 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το % του ετήσιου συνολι 0 κού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. που αφορά στις λει τουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των και αναλύεται ως εξής: α/α Κατηγορία Δαπάνης Ποσό ( ) Ποσοστό %. Κόστος Εκπαίδευσης ,7%. Διοικητική υποστήριξη.000,4%. Κόστος επιπλέον υποδομής & Μετακινήσεις 7.0,9% ΣΥΝΟΛΟ %. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα, χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, παροχές και κληροδοτήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 8/008 (ΦΕΚ Α 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συ νεργασίας μεταξύ του Τ.Ε.Ι. Πειραιά και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 04 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. 4/Ε () Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου». ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 80 παρ. περ. α του Ν. 4009/0 (Α 9) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά των», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 40/0 (Α 8), του άρθρου παρ. 8 του Ν. 407/0 (Α 9) και του άρθρου 4 παρ. του Ν. 4/0 (Α 4). β) Του Ν. 8/008 (Α 48) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου ), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 9/008 (Α 77), του άρθρου 7 του Ν. 794/009 (Α ) και του άρθρου 7 παρ. του Ν. 848/00 (Α 7). γ) Του Ν. 74/00 (Α 89) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσ σώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/04 (Α 4) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».. Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 944/ΣΤ/ (B 8) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουρ γού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. /00 (Α 98).. Την υπ αριθμ. Φ./89/Β/007 (Β 4) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσ σώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».. Το Π.Δ. 9/0 (Α ) «Μετονομασία Σχολής και Τμη μάτων Συγχώνευση Τμημάτων Κατάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας», όπως τροποποι ήθηκε με το Π.Δ. 7/0 (Φ.Ε.Κ. 90/Α / 09 0). 7. Τα υπ αριθμ. / και / πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 8. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ αριθμ. /9 04 Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 9. Το υπ αριθμ. 79/ έγγραφο της Αρχής Δια σφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη από το Δεκέμβριο του 0 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας από την Α.Δ.Ι.Π. 0. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 04 0 τη λειτουρ γία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτ λο: «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου», σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας ορ γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 04 0 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τε χνικές Οπτομετρικού Ελέγχου», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 8/008 (Α 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο Αντικείμενο Σκοπός Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι: η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέ δου, προωθημένων γνώσεων, υπόβαθρου και τεχνογνωσίας, η έρευνα και η πρακτική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών στο επιστημονικό πεδίο των τεχνικών οπτομε τρικού ελέγχου, στην εφαρμογή εξειδικευμένων φακών επαφής, στις απεικονιστικές τεχνικές του οφθαλμού, στην πρόληψη και διάγνωση προβλημάτων και παθήσεων του οπτικού συστήματος. Σκοποί του ΠΜΣ είναι: α) να δώσει στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα του οπτομετρικού ελέγχου και πρωτοκόλλου, εξειδικευ μένες γνώσεις στο πεδίο εφαρμογής των φακών επαφής, γνώση για τον εντοπισμό προβλημάτων και παθήσεων του οφθαλμού, β) να παράσχει στους φοιτητές δεξιότητες που θα τις χρησιμοποιούν για να εκτελούν αντικειμενικές διαθλαστι κές μετρήσεις, προσυμπτωματικό έλεγχο, παρακολούθηση οπτικών προβλημάτων και οφθαλμικών παθήσεων, γ) να δημιουργήσει επιστήμονες με ακαδημαϊκή και κλινι κή εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλουν στην άνοδο του επιπέδου της οφθαλμικής Υγείας του πληθυ σμού είτε ως επαγγελματίες είτε στελεχώνοντας δομές που σχετίζονται με την παροχή οπτομετρικού ελέγχου, και παράλληλα να αναπτύξει και να προωθήσει την έρευνα στον τομέα της οπτομετρίας, δ) να δημιουργήσει επαγγελματίες ικανούς να διαμορ φώσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές προληπτικού ελέγ χου αλλά και μεταθεραπευτικής διαχείρισης οφθαλμικών παθήσεων ως εξειδικευμένο προσωπικό. Άρθρο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στις Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου. Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι Τμημάτων Οπτικής και Οπτομετρίας, Τμημάτων Ιατρικής ή άλλων Τμημάτων με συναφές γνωστικό αντικείμενο Πανε πιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρι σμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία () εξά μηνα σπουδών, εκ των οποίων το πρώτο και το δεύτερο περιλαμβάνουν διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετάσεις, ενώ το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτη τές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, ερευνητική απασχόληση, κλινική άσκηση και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξετα στεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (0) μαθήματα. Κατά το Α και το Β εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακο λουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (0) πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών (πέντε () υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Α εξάμηνο και πέντε () υποχρεωτικά μαθήματα κατά το Β εξάμηνο). Κατά το Γ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (0) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πι στωτικές μονάδες ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Α Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα α/α Κωδικός Μάθημα OPT Παθολογία της Όρασης OPT Μεθοδολογία της Έρευνας και Ιατρική Στατιστική OPT Oπτομετρικές Τεχνικές Διάθλασης 7 4 OPT 4 Οπτική της Όρασης 7 OPT Laser και Οφθαλμολογία Σύνολο: 0

6 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α/α Κωδικός Μάθημα OPT OPT OPT 4 OPT 4 OPT Κωδικός Β Εξάμηνο Υποχρεωτικά μαθήματα Τεχνικές Απεικόνισης στην Οπτομετρία Προεγχειρητικός και Μετεγχειρητικός Έλεγχος Αντιμετώπιση Χαμηλής Όρασης Γλαύκωμα και Ανάλυση Οπτικών Πεδίων Ειδικές Εφαρμογές στους Φακούς Επαφής 7 Σύνολο: 0 Γ Eξάμηνο OPT Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία Master Thesis ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ECTS Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε είκοσι πέντε () μεταπτυχιακούς φοιτητές. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί και υπότροφοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 8/008 (Α 48). Άρθρο 8 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Οπτικής και Οπτομετρίας ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημε δαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 8/008 (Α 48). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οπτικής και Οπτομε τρίας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με την υπάρχουσα υποδομή και επιπλέον αναγκαίος ειδικός εξοπλισμός θα εξασφαλίζε ται κατά περίπτωση από τους πόρους του συγκεκριμένου προγράμματος. Άρθρο 0 Διάρκεια λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. περ. α του Ν. 4009/0 (Α 9), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 40/0 (Α 8), του άρθρου παρ. 8 του Ν. 407/0 (Α 9) και του άρθρου 4 παρ. του Ν. 4/0 (Α 4), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 09 00, oπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο Κόστος Λειτουργίας. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε και αναλύεται ως εξής: α/α Κατηγορία δαπάνης Ευρώ Ποσοστό Κόστος Εκπαίδευσης.00 47% Διοικητική Τεχνική Υποστήριξη.000 % Ανανέωση Συντήρηση Εξοπλισμού.000 % 4 Αναλώσιμα.00 % Δημοσιότητα Προβολή.00 % Ε.Λ.Κ.Ε. Τ.Ε.Ι. Αθήνας.000 0% 7 Τ.Ε.Ι. Αθήνας.00 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ %. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα και χορηγίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ θρου 8 του Ν. 8/008 (Α 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχι ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 04 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ F Αριθμ. 4/Ε () Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή ματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κε ντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Επιστήμη της Εφοδια στικής». ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη:. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 80 παρ. περ. α του Ν. 4009/0 (Α 9) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμά των», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 40/0 (Α 8), του άρθρου παρ. 8 του Ν. 407/0 (Α 9) και του άρθρου 4 παρ. του Ν. 4/0 (Α 4). β) Του Ν. 8/008 (Α 48) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές» (και ιδίως του άρθρου ), όπως τροποποιήθηκε διαδοχικά με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 9/008 (Α 77), του άρθρου 7 του Ν. 794/009 (Α ) και του άρθρου 7 παρ. του Ν. 848/00 (Α 7). γ) Του Ν. 74/00 (Α 89) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσ σώρευσης πιστωτικών μονάδων Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ). Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/04 (Α 4) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». Τις διατάξεις της υπ αριθμ. 944/ΣΤ/ (B 8) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυ ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. /00 (Α 98).. Την υπ αριθμ. Φ/89/Β/007 (Β 4) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και Συσ σώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».. Το Π.Δ. 0/0 (Α ) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερ ρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας Συγχώνευση Κα τάργηση Τμημάτων Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρι κής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 7/0 (Φ.Ε.Κ. Α 90). 7. To απόσπασμα του υπ αριθμ. / 0 04 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 8. Το υπ αριθμ. 4/ Πρακτικό της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 9. Το υπ αριθμ. 40/ 0 04 έγγραφο της Αρχής Δια σφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.) με τη συνημμένη από Δεκεμβρίου 0 Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Διοί κησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακε δονίας από την Α.Δ.Ι.Π. 0. Το αριθ. 9/0 0 4 έγγραφο του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο λογισμού, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 04 0 τη λει τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Επιστήμη της Εφοδια στικής» σύμφωνα με τα εξής: Άρθρο Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 04 0 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιστήμη της Εφοδιαστικής», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 8/008 (Α 48), όπως έχει τροποποι ηθεί και ισχύει. Άρθρο Αντικείμενο Σκοπός Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής που έχουν σχέση με την Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της Διοίκησης Logistics των επιχειρήσεων και οργα νισμών. Ειδικότερα το ΠΜΣ έχει ως στόχους, αφενός μεν, την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στο σύστημα logistics των επιχειρήσεων και οργανισμών, και αφετέρου δε, την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Εφοδιαστικής. Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η υψηλού επιπέδου θεωρητι κή και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση επιστημόνων που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις του συστήματος logistics και Εφοδια στικής Αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης και οργανισμού, σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, είτε κατασκευαστικές/μεταποιητικές, είτε παροχής υπηρεσιών. Άρθρο Μεταπτυχιακοί τίτλοι Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Επιστήμη της Εφοδιαστικής». Άρθρο 4 Κατηγορίες πτυχιούχων Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιού χοι Τμημάτων Οικονομικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ. Άρθρο Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια κού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία () εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Άρθρο Πρόγραμμα Μαθημάτων Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτη τές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση μεταπτυ χιακής διπλωματικής εργασίας. Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δώδεκα () μαθήματα. Κατά το Α και Β εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τριάντα (0) πιστωτικές μονάδες ECTS ανά εξάμηνο σπουδών. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε πέντε () πιστωτικές μονάδες ECTS. Κατά το Γ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (0) πιστωτικές μονάδες ECTS. Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η ελληνική. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ α/α Τίτλος Μαθήματος Α Εξάμηνο Εισαγωγή στην διοίκηση λειτουργιών εφοδιαστικής Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας στην εφοδιαστική αλυσίδα Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας 4 Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών Οργάνωση και διοίκηση προμηθειών Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας Σύνολο: 0

8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) α/α Τίτλος Μαθήματος Β Εξάμηνο Διαχείριση αποθεμάτων και Συστήματα αποθήκευσης Συστήματα ποιότητας στην εφοδιαστική αλυσίδα Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα 4 Ειδικά θέματα εφοδιαστικής και σύγχρονες εξελίξεις στην εφοδιαστική Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα Μεθοδολογία έρευνας Σύνολο: 0 Γ Eξάμηνο Μονάδες (ECTS) Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ (ECTS) ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 90 ECTS Άρθρο 7 Αριθμός Εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων κατ έτος στο πρόγραμμα ορίζεται κατ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε () μεταπτυχιακούς φοι τητές. Επιπλέον, γίνονται δεκτοί: ένας () υπότροφος του ΙΚΥ που πέτυχε στον σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού και ένας () αλλοδαπός υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με το νόμο Ν.8/008 (Α 48) άρθρο 4, παρ.. Άρθρο 8 Προσωπικό Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Ε.Π. του Τμήματος Διοί κησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή άλλων Τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και μέλη Ε.Π. άλλων Τ.Ε.Ι. ή μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του Ν. 8/008 (Α 48). Άρθρο 9 Υλικοτεχνική Υποδομή Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήμα τος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή. Άρθρο 0 Διάρκεια λειτουργίας Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 80 παρ. περ. α του Ν. 4009/0 (Α 9), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47 περ. γ του Ν. 40/0 (Α 8), του άρθρου παρ. 8 του Ν. 407/0 (Α 9) και του άρθρου 4 παρ. του Ν. 4/0 (Α 4), το Π.Μ.Σ. θα λειτουργή σει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 08 09, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του. Άρθρο Κόστος Λειτουργίας. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε και κατανέμεται ως εξής: ΑΑ Κατηγορία Δαπάνης Ευρώ Ποσοστό... Αμοιβές/αποζημιώσεις διδακτικού προσωπικού Αμοιβές/αποζημιώσεις τεχνικού και διοικητικού προσωπικού Άλλες λειτουργικές δαπάνες (αναλώσιμα, συντήρηση εξοπλισμού, κλπ).80 44,7% 9.498,8%.00,0% 4. Λοιπά.00,00% Ε.Λ.Κ.Ε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.000 0,00% Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.000,00% Σύνολο: ,00%. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από δίδακτρα καθώς και άλλους πόρους, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 8 του Ν. 8/008 (Α 48), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Άρθρο Μεταβατικές Διατάξεις Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχι ακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 04 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 4 * ΑΘΗΝΑ 04 * ΤΗΛ * FAX 0 004

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 741 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 223 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 17 Ιουλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Φ.711/2/Β7/23/8.1.199 (ΦΕΚ τ.β / 11 1 199) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 04 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του T.E.I. Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35841 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3003 6 Νοεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. 24577/Ε5/08 03 2012 (Φ.Ε.Κ. 876/Β /20 03 2012)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4037 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3492 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1904 15 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1802 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1079 9 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7867/Β7/22.7.2008 υπουρ γικής απόφασης (ΦΕΚ 172/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25771 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2056 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1597 11 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. Β1/14 (ΦΕΚ 786/τ.Β / 6.10.1993) υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42265 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3681 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1951 18 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 138883/Β7 (ΦΕΚ 646/ 08 04 2009, τ.β ) Υ.Α. που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4087 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 31 29 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυ χιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2319 28 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 43149/Β7/09.02.2004 (ΦΕΚ 324/τ.B ) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 221 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 210 1 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Οργάνωση/Διαχείριση του Αθλητισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14805 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1329 2 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αρ. Φ.1/192329/Β3/13 12 2013 (ΦΕΚ 3185 Β ) υπουργική απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3941 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 283 25 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά το έτος 2015 για το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1171 18 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμμα τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 838 14 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση Εργαστηρίου «Οικονομική των Επιχειρήσεων και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 29 27 Φεβρουαρίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας πεδίου προσγείωσης ελαφρών αεροσκαφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1418 8 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία επιλογής και κατάταξη υπαλλήλων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12255 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1146 16 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ημερών κίνησης εκτός έδρας ενός ιδι ώτη κυβερνήτη και συγκυβερνήτη

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO

EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO EΛΛΗΝΟ-ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» PODEPRO Οδηγός σπουδών Βόλος, 2015 Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION

FACULTY OF PHILOSOPHY SCHOOL OF ENGLISH MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION HELLENIC REPUBLIC MA IN CONFERENCE INTERPRETING AND TRANSLATION ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI Information: Dafni Moustaklidou Tel.: 2310 99 7402 Fax: 2310 99 7432 Protocol No: E-mail : dtmousta@enl.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4601 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 346 11 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση, προκήρυξη, ανάθεση και κατανομή των δα πανών διενέργειας της στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα