Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε ΑΣ Τ Ο Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Υ Γ Ε Ι ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε ΑΣ Τ Ο Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Υ Γ Ε Ι ΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 17/ 10/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 1659 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Α. Μυλωνάς Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση έργου «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε ΑΣ Τ Ο Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Υ Γ Ε Ι ΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4270/2014 άρθρο 183, και όπως ισχύει. 2. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο (ΦΕΚ Α /267) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ) και όπως ισχύει. 3. Τη με αριθ. πρωτ / ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, (ειδικότερα του άρθρου 38) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ /ΕΥΘΥ2041/ (ΦΕΚ 1957/Β / ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις με αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 1212/ (ΦΕΚ 1088/Β / ) και αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ (ΦΕΚ 292/Β / ) όμοιες αποφάσεις, στις οποίες προβλέπεται ότι «Οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των ευρώ και μικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 59/2007 είναι επιλέξιμες εφόσον έχει προηγηθεί η ανάρτηση της περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και της οικείας διαχειριστικής αρχής ή ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής ή/και του φορέα που αυτοί υπάγονται ή έχει προηγηθεί προσήκων βαθμός δημοσιότητας.» και ότι το παρόν οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ως άνω ορίου των ευρώ 1

2 4. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» και τα Π.Δ. 60 και 118 του 2007 όπως ισχύουν μετά την δημοσίευση του Ν.4281/2014, ήτοι το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως αυτή ισχύει και το Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α / ). 5. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ), όπως ισχύει. 7. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α / ). 8. Το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 141/Α / ). 9. Το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α / ) και ειδικότερα του άρθρου Τους Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε., (ΕΚ) 1083/2006 περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά ταμεία και (ΕΚ) 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύουν. 11. Την με αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849/24/7/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ 1891/Β / ) 12. Τη με αριθ. Π1/2380/ Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/ Β / ). 13. Τη με αριθμυ4α/γπ/οικ.48985/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1465) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β ), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών», των ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 14. Τη με Αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1753) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών». των ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 15. Την αριθ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.68904/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 476/ΥΟΔΔ/ ) διορισμού του Βασιλείου Κοντοζαμάνη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας 16. Τη με αριθ /2009 Κ.Υ.Α. «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 2136/Β / ). 2

3 17. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΥ1α/ΓΠ οικ / Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Υγείας, περί μετακίνησης και ανάθεσης αποκλειστικών καθηκόντων Προισταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Φωτεινή Δαλαβέρη. 18. Τις εντάξεις για την χρηματοδότησή τους από το Ε.Π. ΑΝΑΔ των Πράξεων: i. Υπ αριθ. 1561/ Απόφαση Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» κωδικός MIS , στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και κωδ. Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ , όπως ισχύει ii. Υπ αριθ. 1562/ Απόφαση Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» κωδικός MIS , στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και κωδ. Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ , όπως ισχύει iii. Υπ αριθ. 1563/ Απόφαση Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕξΟΔΟΥ» κωδικός MIS , στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και κωδ. Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ , όπως ισχύει. 19. Την από 28/3/2013 γνωστοποίηση τήρησης αρχείου/ επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (μη ευαίσθητα) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 20. Το γεγονός α) ότι έχει διακοπεί η σύνδεση της εφαρμογής healthvoucher.gr με τα επίκαιρα στοιχεία ασφαλιστικής κατάστασης των εγγεγραμμένων στα μητρώα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς αυτή είναι συνδεδεμένη με την παλαιότερα εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ «Αναγγελία Ασφαλισμένων» την οποία το Υπ. Εργασίας και η ΗΔΙΚΑ αντικατέστησαν από τον Ιούνιο του 2014 με τη νέα εφαρμογή αναγγελίας ασφαλισμένου «Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης Ασφαλιστικής Ικανότητας» β) ότι υφίστανται μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο της ΠΦΥ και τις υπηρεσίες προς ανασφαλίστους (ως άνω στοιχεία με αριθμ. 1, 13 και 14) και σε συνέχεια αυτών στους όρους υλοποίησης του Προγράμματος «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ» για καθολική πρόσβαση των ωφελουμένων του έργου στις υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμό με το νέο θεσμικό πλαίσιο που υποστηρίζει η εφαρμογή γ) ότι απαιτούνται το δυνατόν ταχύτερα αναβαθμίσεις της healthvoucher.gr ως προσαρμογές στα ανωτέρω δ) ότι το ΕΠΙΣΕΥ προέβη στην healthvoucher.gr με την οποία ανταποκρίθηκε σε κάθε απαίτηση λειτουργική για το «Πρόγραμμα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ υλοποιώντας την υφιστάμενη εφαρμογή» με δυνατότητες αξιολόγησης των ενδιαφερομένων απολύτως χωρίς έντυπα δικαιολογητικά paperless, απλουστευμένης στη χρήση και προσβάσιμης για υποβολή αιτήματος από κάθε χρήστη διαδικτύου, με υψηλή ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των αναγκών του έργου. 21. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πλέον του προϋπολογισμού των ήδη κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ενταγμένων πράξεων και ο προϋπολογισμός του έργου της παρούσας παροχής υπηρεσιών συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, εντάσσεται σύμφωνα με την σχετική Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα, για τα υποέργα με κωδ. 2, όπως προβλέπεται: «οι κατανομές μεταξύ των επί μέρους 4 δράσεων μπορεί να αναμορφώνονται με εγκριτικές αποφάσεις του Γενικού 3

4 Γραμματέα κατά την εκτέλεση του έργου χωρίς τροποποίηση του ΤΔΠΠ των Πράξεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναθεωρείται μόνο μετά από τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης.» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 1 ο. Την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο του αντικειμένου της δράσης 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» στο εξής αποκαλούμενης «έργο». Το έργο θα χρηματοδοτηθεί ως διακριτή δράση 2 η από τα υποέργα με κωδ. 2 και τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» των 3 συγχρηματοδοτούμενων πράξεων «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» με κωδικούς MIS , και Η αξία του έργου ανέρχεται σε ,14 ευρώ, επί πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός έργου ,00 ευρώ. 2 ο. Την έγκριση των όρων της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς για τη δράση 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» 3 ο.την αποστολή της «Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς» στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Συνημμένα: 1. Τεύχος ««Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» των πράξεων «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» με κωδικούς MIS , και » Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Βασίλειος Κοντοζαμάνης Εσωτερική Διανομή Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α./Μονάδα Β1 4

5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» προϋπολογισμού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Το έργο αφορά υποστηρικτική δράση παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» που αποτελούν το Πρόγραμμα «Εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ( healthvoucher ). Ειδικότερα αφορά κυρίως τη διασύνδεση της εφαρμογής healthvoucher.gr με το νέο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης, και λοιπές παραμετροποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών που επεκτείνονται. Οι όροι και προϋποθέσεις για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου εγκρίνονται ως ακολούθως: 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου: «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» της ηλεκτρονικής εφαρμογής Φορέας Υλοποίησης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.Τ.Υ.Κ.Α.) Κατηγορία Έργου: Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Διάρκεια: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%) και λοιπών νομίμων κρατήσεων (κωδ. Π.Δ.Ε.: 2013ΣΕ , 2013ΣΕ , 2013ΣΕ ) Χωροθέτηση: Οριζόντια δράση με εμβέλεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις ένταξης και δράσεις υποέργων: Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης Τίτλος δράσης 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» του υποέργου 2 «Δράσεις υποστήριξης της παρέμβασης» της Συγχρηματοδοτούμενης πράξης «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εγκεκριμένος προϋπολογισμός δράσης: 7.522,59 ευρώ 5

6 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Τίτλος δράσης 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» του υποέργου 2 «Δράσεις υποστήριξης της παρέμβασης» της Συγχρηματοδοτούμενης πράξης «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» Εγκεκριμένος προϋπολογισμός δράσης: 8.645,71 ευρώ Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου Τίτλος δράσης 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» του υποέργου 2 «Δράσεις υποστήριξης της παρέμβασης» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» Εγκεκριμένος προϋπολογισμός δράσης: 1.831,70 ευρώ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Υπουργείο Υγείας, με την υλοποίηση του Προγράμματος «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης», θέλησε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης στους πολίτες (και στα προστατευόμενα μέλη τους) που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από την ειδική εφαρμογή healthvoucher.gr η οποία δημιουργήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούμενη από πόρους της τεχνικής βοήθειας. Η εφαρμογή αυτή σχεδιάστηκε να αντλεί στοιχεία ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων από τα μητρώα της ΗΔΙΚΑ. Η εφαρμογή αύτη απαιτούσε αποστολή των στοιχείων στην ΗΔΙΚΑ σε μηνιαία βάση από των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε αντικατάσταση του μητρώου αυτού τέθηκε από την ΗΔΙΚΑ, σε λειτουργία το νέο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης το οποίο επειδή είναι σε ηλεκτρονική διασύνδεση με τα μητρώα των Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλη την Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνεχώς on-line επικαιροποιούμενη πληροφόρηση για την ασφαλιστική ικανότητα του συνόλου των άμεσων και έμμεσων ασφαλισμένων της χώρας. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση και η προσαρμογή της εφαρμογής στο μεταβαλλόμενο θεσμικό και τεχνολογικό περιβάλλον του Προγράμματος Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ πολιτών που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα. Ειδικότερα: 1.) Η λειτουργική διασύνδεση της εφαρμογής healthvoucher.gr με το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού και ταλαιπωρίας δικαιούχων πολιτών του προγράμματος 2.) η ενσωμάτωση στη λειτουργία της εφαρμογής, των μεταβολών του έργου και των βελτιώσεων στην παροχή υπηρεσιών προς τους ανασφάλιστους πολίτες, όπως το νέο γενικό σχέδιο του Προγράμματος το οποίο επισυνάπτεται. 3.) Η συνδρομή στην κατάλληλη και επίκαιρη διαμόρφωση του site και η συνδρομή στην κατάρτιση τροποποιημένου Οδηγού υποβολής αιτήσεων όσον αφορά τα βήματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή 4.) Η υποστήριξη λειτουργίας της ηλ. εφαρμογής και του site διάρκειας 12 μηνών. 6

7 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» ο ανάδοχος αφού λάβει υπ όψη το τροποποιούμενο βασικό σχέδιο υλοποίησης του έργου (επισυνάπτονται οι βασικές πληροφορίες), θα πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η ανταπόκριση της εφαρμογής στο νέο σχεδιασμό με τις οδηγίες για λειτουργικές απαιτήσεις της ΕΥΕΤΥΚΑ, με αντικείμενο τα κάτωθι τα οποία μη εξαντλητικώς περιγράφονται: 1. Διασύνδεση της διαδικτυακής εφαρμογής για την υλοποίηση της πράξης "εισιτήριο παροχής υπηρεσιών υγείας" - "health care voucher" με το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης το οποίο είναι σε ηλεκτρονική διασύνδεση με τους παρόχους υγείας σε όλη την Ελλάδα και μπορεί να προσφέρει συνεχώς επικαιροποιούμενη πληροφόρηση για την ασφαλιστική ικανότητα του συνόλου των άμεσων και έμμεσων ασφαλισμένων της χώρας. 2. Διατήρηση της διαδικασίας αυτόματου ελέγχου αίτησης για έκδοση ΕΕΠ ώστε να καθορίζεται το αν ικανοποιείται ή όχι το κριτήριο ασφαλιστικής ικανότητας με βάση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο από την νέα υπηρεσία ιστού ασφαλιστικής ικανότητας. Προβλέπεται αντίστοιχη ενημέρωση της εφαρμογής και λειτουργία του Γραφείου Αρωγής (help desk) ώστε να παρέχεται επίκαιρη πληροφόρηση στους πολίτες για το Πρόγραμμα ΕΕΠ 3. Διασφάλιση της τροποποίησης της διαδικασίας αυτόματου ελέγχου αίτησης για έκδοση ΕΕΠ, ώστε να γίνεται χρήση των στοιχείων του οικ. έτους 2014 όπου αυτά υπάρχουν (εναλλακτικά του οικ. έτους 2013) προκειμένου να ελέγχεται αυτόματα εάν ικανοποιείται ή όχι το εισοδηματικό κριτήριο ένταξης στο Πρόγραμμα. Ακόμα θα τροποποιηθούν οι σχετικές οδηγίες, καθώς και τα σχετικά λεκτικά και βοηθητικές εικόνες οι οποίες δείχνουν που αναγράφεται ο αριθμός ειδοποίησης στο εκκαθαριστικό σημείωμα. 4. Διατήρηση της περιφερειοποιημένης κατανομής πόρων και παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Ενίσχυση των διατιθέμενων αναφορών ανά ΑΜΚΑ που ωφελείται υπηρεσιών. 5. Διαμόρφωση της ηλεκτρονικής σελίδας (site) ώστε να ενσωματώνονται στη λειτουργία του οι μεταβολές που έχουν συντελεστεί στο έργο με παράλληλη συμμετοχή στην εκ νέου δημιουργία οδηγού υποβολής αίτησης. 6. Διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. 7. Δυνατότητες στατιστικών αναφορών και γραφημάτων και αναφορών προόδου του φυσικού αντικειμένου, κατ ελάχιστον. 8. Υποστήριξη ειδικών περιπτώσεων που αδυνατούν να εγγραφούν, διερεύνησητων σχετικών προβλημάτων, μετά από αίτημα της ΕΥΕΤΥΚΑ 9. Μεταβολή του χρόνου ισχύος όλων των ΕΕΠ 10. Άρση των περιορισμών από τα μενού εξετάσεων, ενσωμάτωση του νέου τρόπου παρακολούθησης του έργου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και ειδικότερες περιγραφές από την ΕΥΕΤΥΚΑ ή κατά περίπτωση τους εμπλεκόμενους φορείς 11. Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες για αποτελεσματική κατανόηση των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων ανταπόκρισης. 12. Συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας της εφαρμογής και της ηλεκτρονικής σελίδας (site) για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 7

8 3.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του έργου εγκρίνεται ως εξής: Αξία έργου : ,00 ευρώ Φ.Π.Α. 23% : 3.365,85 ευρώ Συνολικός προϋπολογισμός : ,00 ευρώ Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου, θα αφορά τον προσφερόμενο συνολικό προϋπολογισμό και θα αποτελέσει κατ αποκοπή συμβατικό τίμημα που θα αποδίδεται με ένα αίτημα πρώτο πληρωμής (30%) στο τέλος της πρώτης περιόδου εργασιών που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3 εβδομάδων, και στη συνέχεια τριμηνιαία αιτήματα πληρωμών συνοδευόμενα από εκθέσεις παραδοτέα που θα τεκμηριώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στα σταθερά «τρίμηνα αναφοράς» του έτους (π.χ , , κλπ.), την τεκμηρίωση της ωφέλειας στους εξυπηρετούμενους. Η πληρωμή θα διενεργείται μετά από έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής των εκθέσεων- παραδοτέων της αρμόδιας επιτροπής, από τον Γενικό Γραμματέα Υγείας (έγκριση Αναθέτουσας Αρχής). Ο ανάδοχος υποβάλλει έκθεση κάθε 3 μήνες και αιτείται το αντίστοιχο ποσό για πληρωμή. Τα παραδοτέα είναι εμπρόθεσμα εφ όσον υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΕΥΕΤΥΚΑ από μία μέχρι 20 ημερολογιακές ημέρες μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς τους ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με έναρξη την απόφαση ανάθεσης του έργου παροχής υπηρεσιών. Παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος χωρίς πρόσθετο κόστος είναι δυνατόν να εγκριθεί αρμοδίως μετά από αίτημα του αναδόχου είτε για λόγους ανωτέρας βίας, όταν υποβληθεί τουλάχιστον 3 μέρες πριν την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης. Για ανάλογη αιτιολογία με επαρκή τεκμηρίωση ο κύριος του έργου μπορεί να προβεί σε παρατάσεις στις προθεσμίες του έργου. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α. Η προσφορά απευθύνεται στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο ανήκει οργανικά στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Το ΕΠΙΣΕΥ και η ομάδα έργου πρέπει να εκπληρώνουν τους όρους που τίθενται στην παρούσα ειδικότερα στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, και να τεκμηριώνει ότι: Το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά πρέπει να διαθέσει τα στοιχεία ότι έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της ΕΕ και ότι έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 8

9 Ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει στοιχεία τεκμηριωμένης εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο απασχόλησης τουλάχιστον 3 ετών την τελευταία δεκαετία σε έργα αναλόγου περιεχομένου, συνάφειας και μεγέθους. Ο υποψήφιος ανάδοχος περιγράφει την ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ της οποίας τα στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώσεις και εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση δραστηριοτήτων συναφών με τις δράσεις της παρούσας, καθώς και επίπεδο εξειδίκευσης που να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του έργου. Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτει τουλάχιστον εμπειρία τριών ετών την τελευταία δεκαετία σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Τα προαναφερόμενα στοιχεία θα δηλώνεται ότι εκπληρώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ΕΠΙΣΕΥ η οποία θα αναφέρει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η παρούσα πρόσκληση, στελέχωσης, σχετικής εμπειρίας, νόμιμης λειτουργίας Β. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 1. Οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α). 2. Οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Οι προσφέροντες που δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και να την υποβάλει σε ένα ενιαίο φάκελο στο πρωτόκολλο της Ε.Υ.Ε.Τ.Υ.Κ.Α. το αργότερο έως την 23/10/2014 και ώρα 11:00 π.μ Εκτός του ενιαίου σφραγισμένου (κλειστού) φακέλου, η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο σφραγισμένο (φέρει σφραγίδα) και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ένωσης, από τον εκπρόσωπο αυτής, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε: α) ο τίτλος του έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για (60) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εντός του ενιαίου φακέλου θα βρίσκονται τρείς φάκελοι: Φάκελο δικαιολογητικών Κλειστό φάκελο τεχνικής προσφοράς και Κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς Όλοι οι φάκελοι θα επιγράφονται εξωτερικά με τον τίτλο του φακέλου π.χ. φάκελος δικαιολογητικών, με τον τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Εφαρμογής δηλ. «προς Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», την Ταχ. Διεύθυνση της Υπηρεσίας, Αριστοτέλους 17, 6 ος όροφος, ΤΚ και τη φράση υποβολή προσφοράς για το έργο «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» με «καταληκτική προθεσμία υποβολής την 23/10/2014». 9

10 Ο προσφέρων αν το επιθυμεί θα παρευρίσκεται κατά το άνοιγμα των προσφορών, εκπροσωπούμενος από (1) εκπρόσωπο, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει τη σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση. Το άνοιγμα της προσφοράς θα λάβει χώρα στα γραφεία της Ε.Υ.Ε.Τ.Υ.Κ.Α. Αριστοτέλους 17, 6ος όροφος και είναι προγραμματισμένο για την ίδια ημέρα παραλαβής προσφορών στις 11:30 π.μ. (Σε περίπτωση απροόπτου είναι δυνατόν να μετατεθεί το άνοιγμα προσφορών μετά από σχετική ενημέρωση.) Η προσφορά, περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: Α. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι: δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 4.1.Β. της παρούσας, και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης. 2. Παρουσίαση του προσφέροντος. Ο προσφέρων θα παρουσιάσει το προφίλ του καθώς και την επαγγελματική του εμπειρία σε συναφή έργα. Ειδικότερα θα πρέπει: 2α. Ως νομικό πρόσωπο: να καταθέσει το ισχύον καταστατικό της εταιρείας του. να παρουσιάσει το προφίλ του, σε μία σελίδα, συμπεριλαμβάνοντας εύρος δραστηριοτήτων, πελατολόγιο, απασχολούμενο δυναμικό, κ.ά. να περιγράψει σε τίτλους συναφή έργα που εκτελεί ή εκτέλεσε να υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος την περιγραφόμενη στο 4.1.Α. υπεύθυνη δήλωση. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο προσφέρων περιγράφει: α) συνοπτικά τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της πρότασής του και δηλώνει ότι θα καλύψουν τις λειτουργικές απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και του επισυναπτόμενου βασικού σχεδίου του έργου β) την ομάδα έργου, τον υπεύθυνο έργου, ενδεχομένως περαιτέρω περιγραφή για την διάρθρωση της Ομάδας, τον ρόλο κάθε μέλους, π.χ. εκτελεστικό ή συμβουλευτικό κλπ. και επισυνάπτει τα βιογραφικά των μελών. γ) το χρονοδιάγραμμα του έργου με έμφαση στην ένταση εργασίας κατά την έναρξη του έργου για την ενσωμάτωση και εξυπηρέτηση των μεταβολών όπως περιγράφονται στην παρούσα. Η τμηματική αυτή προθεσμία για το μέρος του φυσικού αντικειμένου που αναβαθμίζει την ηλ. εφαρμογή για την υποβολή αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής, ορίζεται σε 3 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος (κλειστός) επί ποινή αποκλεισμού, και θα βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της προσφοράς. Η προτεινόμενη κοστολόγηση του έργου θα γίνει σε ευρώ ( ),και θα περιλαμβάνει: Γ.1. Συνολική προσφερόμενη τιμή (τίμημα) για τo έργο ως εξής: (1) συνολική προσφερόμενη αξία έργου ολογράφως και αριθμητικώς, (2) αναλογών ΦΠΑ 23 % επί της συνολικής αξίας, (3) το άθροισμα των ανωτέρω (1) και (2) ως συνολικό προσφερόμενο τίμημα ολογράφως και αριθμητικώς. Από τα ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνιών στα αναγραφόμενα στοιχεία κατισχύει όλων η ολογράφως συνολική προσφερόμενη αξία έργου, (στην οποία θα υπολογισθεί ο αναλογών ΦΠΑ) 10

11 4.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Η επιλογή του προσφέροντος ως αναδόχου θα προκύψει μετά από αξιολόγηση (ναι/οχι) των προσφορών του: Η οικονομική του προσφορά είναι αποδεκτή αν είναι μικρότερη ή ίση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η Επιτροπή αξιολογεί την προσφορά σε ένα στάδιο που περιλαμβάνει : i) τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ii) τον έλεγχο της πληρότητας των ελαχίστων προϋποθέσεων και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ως αποδεκτών ή μη. Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα υλοποιηθεί με ένα «Πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς» από την Επιτροπή διαγωνισμού που θα ορισθεί με Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας. Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της με τον έλεγχο και το «Πρακτικό των δικαιολογητικών «κατακύρωσης»» του υποψηφίου αναδόχου και την εισήγησή της προς τον Γενικό Γραμματέα Υγείας για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών με πρακτικό της εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Υγείας την ανάθεση του έργου αν η προσφορά κριθεί αποδεκτή σύμφωνα με τα παραπάνω. Μετά την έκδοσή της, η Απόφαση Ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο με fax και την ίδια ημέρα της κοινοποίησης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα Στη σχετική σύμβαση, θα περιλαμβάνονται αναλυτικά η περιγραφή και τα παραδοτέα του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου που θα συνδέεται με τα παραδοτέα, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που αφορά την υλοποίηση αυτού. 5. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το έργο που θα προσφέρει ο ανάδοχος δεν θα υπολείπεται από την τεχνική προσφορά και από το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως προδιαγράφηκε προηγούμενα, και επίσης θα αποτελέσει το περιεχόμενο των εκθέσεων - παραδοτέων που υποβάλλονται από τον ανάδοχο στο πρωτόκολλο στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής όπως περιγράφηκαν στη 3.2. «Προϋπολογισμός του έργου» Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου, θα αφορά τον συνολικό συμβατικό προϋπολογισμό και θα αποτελέσει το κατ αποκοπή συμβατικό τίμημα που θα αποδίδεται με αιτήματα πληρωμών συνοδευόμενα από εκθέσεις παραδοτέα που θα τεκμηριώνουν την ποσοτικοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, την τεκμηρίωση της ωφέλειας στους εξυπηρετούμενους. Συνολικά οι ενδιάμεσες εκθέσεις παραδοτέα που προβλέπονται αφορούν ετήσια τρίμηνες περιόδους αναφοράς. Προηγείται όλων η πρώτη έκθεση για την πρώτη ενδιάμεση προθεσμία του έργου, των 3 εβδομάδων από την έναρξη-υπογραφή σύμβασης, με αίτημα πληρωμής εφ όσον παραληφθεί το 30% του έργου. Διακριτά ορίζεται η υποχρέωση για την Τελική Έκθεση απολογισμού εκτέλεσης του έργου : 11

12 Υποβάλλεται το αργότερο ένα μήνα μετά την εγκεκριμένη συνολική προθεσμία του έργου ως στοιχείο τεκμηρίωσης των απαιτήσεων εκτέλεσης του συνολικού έργου. Περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία, που δεν περιλήφθηκαν στις προηγούμενες εκθέσεις με τεκμηρίωση της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου και ειδικές αναφορές επίτευξης στόχων ομοίως όπως στις προηγούμενες εκθέσεις απολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που καλύπτει. Περιλαμβάνει την παράδοση του κώδικα της εφαρμογής, Συμπεριλαμβάνει την τεκμηρίωση του κόστους που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσοστό προόδου του έργου. Συγκεφαλαιώνει συνοπτικά και με σαφήνεια όλα τα προηγούμενα παραδοτέα. Συνδέεται εφ όσον παραληφθεί με αίτημα 10% επί του συμβατικού τιμήματος. Το υπόλοιπο 60 % των πληρωμών κατανέμεται εξ ίσου στις τριμηνιαίες ενδιάμεσες εκθέσεις εφ όσον αυτές παραλαμβάνονται. Στα ενδιάμεσα παραδοτέα: Ο ανάδοχος τεκμηριώνει σε κάθε ενδιάμεσο παραδοτέο ότι η πληρωμή αναλογεί στο μέχρι τότε εκτελεσμένο έργο του το οποίο δεν υπολείπεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι δόσεις πληρωμών, ο υπολογισμός του κόστους που αντιστοιχεί στο μέχρι τότε ποσοστό προόδου του έργου γίνεται αποδεκτός ή διορθώνεται από την επιτροπή στο πρακτικό παραλαβής του παραδοτέου και κάθε πρακτικό παραλαβής εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα. Ομοίως ο ανάδοχος τεκμηριώνει ότι ολοκλήρωσε το 100% του φυσικού του αντικειμένου στην τελική Έκθεση απολογισμού και αυτή η τεκμηρίωση υπόκειται στις ως άνω διορθώσεις και εγκρίσεις παραδοτέου και πληρωμών. Εφόσον, στο πλαίσιο των ανωτέρω εκθέσεων αποτύπωσης προόδου, εντοπισθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σημαντικές αποκλίσεις σε στόχους ο ανάδοχος υποχρεούται σε υποβολή αναθεωρημένης βελτιωμένης έκθεσης μετά από διορθωτικές ενέργειες που η αναθέτουσα αρχή εγκρίνοντας το πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής ΕΠΠΕ, απαίτησε. Υποβολή των Παραδοτέων Τα παραπάνω Παραδοτέα υποβάλλονται από τον ανάδοχο σε 3 αντίγραφα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής στο πρωτόκολλο ενώ παράλληλα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε έκθεση περιόδου αναφοράς θα πρέπει να παρουσιάζει αυτονομία, έτσι ώστε ο μη εξοικειωμένος αναγνώστης να μην χρειάζεται να ανατρέξει σε άλλες πηγές. Με την έννοια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο και στους στόχους του Προγράμματος, καθώς και ένα βασικό χρηματοδοτικό πίνακα. Αναλυτικοί πίνακες, λοιπές επεξεργασίες και αναλύσεις, λεπτομερείς περιγραφές κλπ είναι απαραίτητο να συνοδεύουν την έκθεση σε Παράρτημα ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ/ ΡΗΤΡΕΣ Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης του έργου ή 3 μέρες μετά την απόφαση ανάθεσης (από την ανάρτηση της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης, η διάρκεια σύμβασης επεκτείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που θα εγκριθεί χωρίς μεταβολή του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Τα παραδοτέα οφείλει ο Ανάδοχος να τα παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όπως περιγράφηκε, και με μια τελική έκθεση, όπως θα τυποποιηθεί ως προς τα σημεία και την οικονομική παρακολούθηση με τις οδηγίες της ΕΥΕΤΥΚΑ. 12

13 Η μη εμπρόθεσμη εκτέλεση της τελικής ή της ενδιάμεσης προθεσμίας των τριών εβδομάδων, επισύρει ρήτρες για τον ανάδοχο για τις οποίες εισηγείται η επιτροπή παραλαβής. Η ρήτρα θα ορίζεται κατά ημέρα 50 ευρώ επί 20 ημέρες το μέγιστο για υπέρβαση προθεσμίας. Επιτρέπεται η παράτασή των ενδιάμεσων προθεσμιών αποκλειστικών και μη, με έγκριση αρμοδίως, μέχρι 50% της προβλεπόμενης διάρκειας μόνο μετά από αίτημα του αναδόχου επαρκώς αιτιολογημένο που υποβάλλεται πριν την εκπνοή της αποκλειστικής προθεσμίας ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του αναδόχου θα παρακολουθείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα παραλαμβάνεται από την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της καλής εκτέλεσης εργασιών, ΕΠΠΕ. Η Επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια της ΕΥΕΤΥΚΑ που έχει την επίβλεψη της ανάπτυξης/ σχεδιασμού του υλικού από τον ανάδοχο. Για την εξέταση και παραλαβή των παραδοτέων η Επιτροπή Παραλαβής θα έχει στη διάθεσή της χρόνο μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες, εκτός αν ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή διορθώσεις οπότε ο χρόνος των 10 ημερών ανανεώνεται από την συμπληρωματική υποβολή στοιχείων του παραδοτέου από τον ανάδοχο ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο συμβατικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου θα καθορισθεί σύμφωνα με την οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. Στο ανωτέρω τίμημα, συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και τα παραδοτέα του έργου, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Σε κάθε αίτημα πληρωμής θα ανακεφαλαιώνεται το σύνολο του μέχρι τότε εκτελεσθέντος έργου στο πίνακα τεκμηρίωσης του ύψους του αιτήματος πληρωμής. Σε διακριτή γραμμή θα εμφαίνεται κάθε προηγούμενη δόση που πληρώθηκε, και σε δύο ακόμη γραμμές το άθροισμά τους και το απομένον από τη συνολική έγκριση προς πληρωμή ποσόν. Το πρότυπο του πίνακα θα παραδοθεί στον ανάδοχο από την ΕΥΕΤΥΚΑ. Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την αρμόδια ΕΠΠΕ του έργου, και της έγκρισης του από τον Γενικό Γραμματέα, με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ισόποσο τιμολόγιο και έχει εξασφαλιστεί η ροή της χρηματοδότησης της Πράξης. Η εξόφληση του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή του, η οποία θα πιστοποιείται με την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος πρέπει να υποστηρίξει το σύνολο υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του παρόντος κειμένου, και συγκεκριμένα ο ανάδοχος του έργου πρέπει: να συνεργαστεί με την ομάδα έργου της Πράξης και να τηρεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη 13

14 να συνεργαστεί με τα στελέχη της ΗΔΙΚΑ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη σχεδίαση και προετοιμασία υλικού και να υποστηρίξει την οργάνωση και υλοποίηση των ενεργειών των εργαζομένων στα ΚΕΠ, να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες δημοσιότητας της Ε.Ε, για το site, του ΕΣΠΑ και τις κατευθύνσεις της αναθέτουσας αρχής να μην κοινοποιεί σε τρίτους στοιχεία που παρέχονται από τις υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, παρά μόνο όταν αυτό καθίσταται απολύτως απαραίτητο και αφού προηγουμένως έχει πάρει έγκριση από την ομάδα έργου. Να αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις, ελέγχους ή /και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να διαθέτει σε αυτούς στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του έργου ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο κάθε δυνατή διευκόλυνση και κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίηση των ανατιθέμενων υπηρεσιών. 6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η ανταπόκριση στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας εκ μέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 14

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΒ-1Σ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 03/02/2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 30-9-2013

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΟΒΧ-ΤΛΘ. Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2011 Αρ. πρωτ.: ΕΥΣΣΕΠ/Β2/1496 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΦΛΣ. Αθήνα 18 /10 / 2013 Αρ. Πρωτ. 4713 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΑΔΑ: ΒΛΛ0Θ-ΦΛΣ. Αθήνα 18 /10 / 2013 Αρ. Πρωτ. 4713 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α : Οργάνωσης Υποστήριξης Ταχ. /νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106 77 Αθήνα Πληροφορίες: Παπακωνσταντόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Πανταζή Αικατερίνη Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΣΗΜ46Ψ8ΒΞ-6ΣΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002950642 2015-08-03

15PROC002950642 2015-08-03 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Αθήνα, 3/8/2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΠΕ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 81962 3/8/2015 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Μητρώου Παραγωγών» Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Πληροφορίες: Π.Κυριακίδης Τηλ:210 8647420, Fax : 210 8665988 e-mai l : info@eoan.gr Αθήνα, 09/12/2013 Αρ.Πρωτ.:2167 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21-5- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αριθ. Πρωτ.: 1055 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091043 2015-09-25

15PROC003091043 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ.

ΑΔΑ: 45ΨΨΒ-Ν6Ψ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003139709 2015-10-08

15PROC003139709 2015-10-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Λάρισα, 08-10 - 2015 & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 5453 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑLΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) Ταχ. Δ/νση : Χαριλάου Τρικούπη 51 & Βαλτετσίου, 106 81 - Αθήνα Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3898005, 210 3898022 Fax: 210 3898058 E-mail: kethi@kethi.gr Αθήνα, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091466 2015-09-25

15PROC003091466 2015-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 43.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ή 34.959,35 (πλέον ΦΠΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση :Πλ. Πύρρου 1, Διοικητήριο 452 21 Ιωάννινα

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ. Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΕΛΕ_2012_0281 Λαμία,19/04/2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα