Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε ΑΣ Τ Ο Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Υ Γ Ε Ι ΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε ΑΣ Τ Ο Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Υ Γ Ε Ι ΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 17/ 10/ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 1659 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες : Α. Μυλωνάς Τηλέφωνο : Fax : ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την ανάθεση έργου «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ ΑΜ Μ ΑΤ Ε ΑΣ Τ Ο Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Υ Γ Ε Ι ΑΣ Έχοντας υπόψη : 1. Τον Ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4270/2014 άρθρο 183, και όπως ισχύει. 2. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο (ΦΕΚ Α /267) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/ ) και όπως ισχύει. 3. Τη με αριθ. πρωτ / ΕΥΣ1749/ (ΦΕΚ 540/Β/ ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, (ειδικότερα του άρθρου 38) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ /ΕΥΘΥ2041/ (ΦΕΚ 1957/Β / ) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις με αριθ. πρωτ /ΕΥΘΥ 1212/ (ΦΕΚ 1088/Β / ) και αριθ. 5058/ΕΥΘΥ 138/ (ΦΕΚ 292/Β / ) όμοιες αποφάσεις, στις οποίες προβλέπεται ότι «Οι δαπάνες δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των ευρώ και μικρότερης των κατώτερων ορίων που θέτουν τα Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 59/2007 είναι επιλέξιμες εφόσον έχει προηγηθεί η ανάρτηση της περιληπτικής προκήρυξης για 15 τουλάχιστον ημέρες στην ιστοσελίδα του δικαιούχου ή/και της οικείας διαχειριστικής αρχής ή ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής ή/και του φορέα που αυτοί υπάγονται ή έχει προηγηθεί προσήκων βαθμός δημοσιότητας.» και ότι το παρόν οικονομικό αντικείμενο είναι μικρότερο του ως άνω ορίου των ευρώ 1

2 4. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.» και τα Π.Δ. 60 και 118 του 2007 όπως ισχύουν μετά την δημοσίευση του Ν.4281/2014, ήτοι το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α / ) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως αυτή ισχύει και το Π.Δ.118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α / ). 5. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 6. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους κι άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α / ), όπως ισχύει. 7. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α / ). 8. Το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» αρ. 21 παρ. 2 «Άρθρο 21 Ανάληψη υποχρεώσεων» (ΦΕΚ 141/Α / ). 9. Το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α / ) και ειδικότερα του άρθρου Τους Κανονισμούς του Συμβουλίου της Ε.Ε., (ΕΚ) 1083/2006 περί καθορισμού των γενικών διατάξεων για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά ταμεία και (ΕΚ) 1081/2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύουν. 11. Την με αριθμ. ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/40/οικ.20849/24/7/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (ΦΕΚ 1891/Β / ) 12. Τη με αριθ. Π1/2380/ Κ.Υ.Α. «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων» (ΦΕΚ 3400/ Β / ). 13. Τη με αριθμυ4α/γπ/οικ.48985/ ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1465) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ /2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β ), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών», των ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 14. Τη με Αριθμ. Γ.Π./ΟΙΚ / ΚΥΑ (ΦΕΚ Β /1753) «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών». των ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 15. Την αριθ. ΔΥ1α/Γ.Π.οικ.68904/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 476/ΥΟΔΔ/ ) διορισμού του Βασιλείου Κοντοζαμάνη στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας 16. Τη με αριθ /2009 Κ.Υ.Α. «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 2136/Β / ). 2

3 17. Τη με αριθ. πρωτ. ΔΥ1α/ΓΠ οικ / Υπουργικής Απόφασης Υπουργού Υγείας, περί μετακίνησης και ανάθεσης αποκλειστικών καθηκόντων Προισταμένου στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Φωτεινή Δαλαβέρη. 18. Τις εντάξεις για την χρηματοδότησή τους από το Ε.Π. ΑΝΑΔ των Πράξεων: i. Υπ αριθ. 1561/ Απόφαση Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» κωδικός MIS , στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και κωδ. Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ , όπως ισχύει ii. Υπ αριθ. 1562/ Απόφαση Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» κωδικός MIS , στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και κωδ. Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ , όπως ισχύει iii. Υπ αριθ. 1563/ Απόφαση Ένταξης του έργου «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕξΟΔΟΥ» κωδικός MIS , στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» και κωδ. Πράξης Σ.Α. 2013ΣΕ , όπως ισχύει. 19. Την από 28/3/2013 γνωστοποίηση τήρησης αρχείου/ επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (μη ευαίσθητα) στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 20. Το γεγονός α) ότι έχει διακοπεί η σύνδεση της εφαρμογής healthvoucher.gr με τα επίκαιρα στοιχεία ασφαλιστικής κατάστασης των εγγεγραμμένων στα μητρώα των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς αυτή είναι συνδεδεμένη με την παλαιότερα εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ «Αναγγελία Ασφαλισμένων» την οποία το Υπ. Εργασίας και η ΗΔΙΚΑ αντικατέστησαν από τον Ιούνιο του 2014 με τη νέα εφαρμογή αναγγελίας ασφαλισμένου «Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης Ασφαλιστικής Ικανότητας» β) ότι υφίστανται μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο της ΠΦΥ και τις υπηρεσίες προς ανασφαλίστους (ως άνω στοιχεία με αριθμ. 1, 13 και 14) και σε συνέχεια αυτών στους όρους υλοποίησης του Προγράμματος «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ» για καθολική πρόσβαση των ωφελουμένων του έργου στις υπηρεσίες υγείας σε συνδυασμό με το νέο θεσμικό πλαίσιο που υποστηρίζει η εφαρμογή γ) ότι απαιτούνται το δυνατόν ταχύτερα αναβαθμίσεις της healthvoucher.gr ως προσαρμογές στα ανωτέρω δ) ότι το ΕΠΙΣΕΥ προέβη στην healthvoucher.gr με την οποία ανταποκρίθηκε σε κάθε απαίτηση λειτουργική για το «Πρόγραμμα Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ υλοποιώντας την υφιστάμενη εφαρμογή» με δυνατότητες αξιολόγησης των ενδιαφερομένων απολύτως χωρίς έντυπα δικαιολογητικά paperless, απλουστευμένης στη χρήση και προσβάσιμης για υποβολή αιτήματος από κάθε χρήστη διαδικτύου, με υψηλή ανταπόκριση στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των αναγκών του έργου. 21. Ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό πλέον του προϋπολογισμού των ήδη κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα ενταγμένων πράξεων και ο προϋπολογισμός του έργου της παρούσας παροχής υπηρεσιών συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%, εντάσσεται σύμφωνα με την σχετική Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα, για τα υποέργα με κωδ. 2, όπως προβλέπεται: «οι κατανομές μεταξύ των επί μέρους 4 δράσεων μπορεί να αναμορφώνονται με εγκριτικές αποφάσεις του Γενικού 3

4 Γραμματέα κατά την εκτέλεση του έργου χωρίς τροποποίηση του ΤΔΠΠ των Πράξεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός αναθεωρείται μόνο μετά από τροποποίηση των αποφάσεων ένταξης.» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: 1 ο. Την προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο του αντικειμένου της δράσης 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» στο εξής αποκαλούμενης «έργο». Το έργο θα χρηματοδοτηθεί ως διακριτή δράση 2 η από τα υποέργα με κωδ. 2 και τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» των 3 συγχρηματοδοτούμενων πράξεων «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» με κωδικούς MIS , και Η αξία του έργου ανέρχεται σε ,14 ευρώ, επί πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός έργου ,00 ευρώ. 2 ο. Την έγκριση των όρων της επισυναπτόμενης Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς για τη δράση 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» 3 ο.την αποστολή της «Πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς» στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ). Συνημμένα: 1. Τεύχος ««Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για το έργο «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» των πράξεων «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» με κωδικούς MIS , και » Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας Βασίλειος Κοντοζαμάνης Εσωτερική Διανομή Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας Ε.Υ.Ε.τ.Υ.Κ.Α./Μονάδα Β1 4

5 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» προϋπολογισμού ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Το έργο αφορά υποστηρικτική δράση παροχής υπηρεσιών για την εφαρμογή σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ» που αποτελούν το Πρόγραμμα «Εισιτήριο ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» ( healthvoucher ). Ειδικότερα αφορά κυρίως τη διασύνδεση της εφαρμογής healthvoucher.gr με το νέο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης, και λοιπές παραμετροποιήσεις που απαιτούνται από τις τροποποιήσεις στο σχεδιασμό των παρεχόμενων υπηρεσιών που επεκτείνονται. Οι όροι και προϋποθέσεις για την ανάθεση και την εκτέλεση του έργου εγκρίνονται ως ακολούθως: 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Τίτλος Έργου: «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» της ηλεκτρονικής εφαρμογής Φορέας Υλοποίησης: Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Υ.Ε.Τ.Υ.Κ.Α.) Κατηγορία Έργου: Παροχή Υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου υποστήριξης εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Διάρκεια: δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με ενδιάμεσες τμηματικές προθεσμίες Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%) και λοιπών νομίμων κρατήσεων (κωδ. Π.Δ.Ε.: 2013ΣΕ , 2013ΣΕ , 2013ΣΕ ) Χωροθέτηση: Οριζόντια δράση με εμβέλεια στις 13 Περιφέρειες της χώρας. Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από τους Άξονες Προτεραιότητας 13, 14 και 15 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» , με πόρους της Ελλάδας και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου σύμφωνα με τις παρακάτω αποφάσεις ένταξης και δράσεις υποέργων: Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης Τίτλος δράσης 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» του υποέργου 2 «Δράσεις υποστήριξης της παρέμβασης» της Συγχρηματοδοτούμενης πράξης «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ» Εγκεκριμένος προϋπολογισμός δράσης: 7.522,59 ευρώ 5

6 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου Τίτλος δράσης 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» του υποέργου 2 «Δράσεις υποστήριξης της παρέμβασης» της Συγχρηματοδοτούμενης πράξης «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ» Εγκεκριμένος προϋπολογισμός δράσης: 8.645,71 ευρώ Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου Τίτλος δράσης 2 «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» του υποέργου 2 «Δράσεις υποστήριξης της παρέμβασης» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΦΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ» Εγκεκριμένος προϋπολογισμός δράσης: 1.831,70 ευρώ 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Υπουργείο Υγείας, με την υλοποίηση του Προγράμματος «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης», θέλησε να εξασφαλίσει τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόληψης στους πολίτες (και στα προστατευόμενα μέλη τους) που έχουν απωλέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από την ειδική εφαρμογή healthvoucher.gr η οποία δημιουργήθηκε από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτούμενη από πόρους της τεχνικής βοήθειας. Η εφαρμογή αυτή σχεδιάστηκε να αντλεί στοιχεία ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων από τα μητρώα της ΗΔΙΚΑ. Η εφαρμογή αύτη απαιτούσε αποστολή των στοιχείων στην ΗΔΙΚΑ σε μηνιαία βάση από των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε αντικατάσταση του μητρώου αυτού τέθηκε από την ΗΔΙΚΑ, σε λειτουργία το νέο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης το οποίο επειδή είναι σε ηλεκτρονική διασύνδεση με τα μητρώα των Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλη την Ελλάδα μπορεί να προσφέρει συνεχώς on-line επικαιροποιούμενη πληροφόρηση για την ασφαλιστική ικανότητα του συνόλου των άμεσων και έμμεσων ασφαλισμένων της χώρας. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση και η προσαρμογή της εφαρμογής στο μεταβαλλόμενο θεσμικό και τεχνολογικό περιβάλλον του Προγράμματος Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε υπηρεσίες ΠΦΥ πολιτών που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα. Ειδικότερα: 1.) Η λειτουργική διασύνδεση της εφαρμογής healthvoucher.gr με το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αποκλεισμού και ταλαιπωρίας δικαιούχων πολιτών του προγράμματος 2.) η ενσωμάτωση στη λειτουργία της εφαρμογής, των μεταβολών του έργου και των βελτιώσεων στην παροχή υπηρεσιών προς τους ανασφάλιστους πολίτες, όπως το νέο γενικό σχέδιο του Προγράμματος το οποίο επισυνάπτεται. 3.) Η συνδρομή στην κατάλληλη και επίκαιρη διαμόρφωση του site και η συνδρομή στην κατάρτιση τροποποιημένου Οδηγού υποβολής αιτήσεων όσον αφορά τα βήματα στην ηλεκτρονική εφαρμογή 4.) Η υποστήριξη λειτουργίας της ηλ. εφαρμογής και του site διάρκειας 12 μηνών. 6

7 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 3.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Στο πλαίσιο του έργου «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» ο ανάδοχος αφού λάβει υπ όψη το τροποποιούμενο βασικό σχέδιο υλοποίησης του έργου (επισυνάπτονται οι βασικές πληροφορίες), θα πραγματοποιήσει όλες τις απαραίτητες εργασίες ώστε να διασφαλιστεί η ανταπόκριση της εφαρμογής στο νέο σχεδιασμό με τις οδηγίες για λειτουργικές απαιτήσεις της ΕΥΕΤΥΚΑ, με αντικείμενο τα κάτωθι τα οποία μη εξαντλητικώς περιγράφονται: 1. Διασύνδεση της διαδικτυακής εφαρμογής για την υλοποίηση της πράξης "εισιτήριο παροχής υπηρεσιών υγείας" - "health care voucher" με το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης το οποίο είναι σε ηλεκτρονική διασύνδεση με τους παρόχους υγείας σε όλη την Ελλάδα και μπορεί να προσφέρει συνεχώς επικαιροποιούμενη πληροφόρηση για την ασφαλιστική ικανότητα του συνόλου των άμεσων και έμμεσων ασφαλισμένων της χώρας. 2. Διατήρηση της διαδικασίας αυτόματου ελέγχου αίτησης για έκδοση ΕΕΠ ώστε να καθορίζεται το αν ικανοποιείται ή όχι το κριτήριο ασφαλιστικής ικανότητας με βάση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο από την νέα υπηρεσία ιστού ασφαλιστικής ικανότητας. Προβλέπεται αντίστοιχη ενημέρωση της εφαρμογής και λειτουργία του Γραφείου Αρωγής (help desk) ώστε να παρέχεται επίκαιρη πληροφόρηση στους πολίτες για το Πρόγραμμα ΕΕΠ 3. Διασφάλιση της τροποποίησης της διαδικασίας αυτόματου ελέγχου αίτησης για έκδοση ΕΕΠ, ώστε να γίνεται χρήση των στοιχείων του οικ. έτους 2014 όπου αυτά υπάρχουν (εναλλακτικά του οικ. έτους 2013) προκειμένου να ελέγχεται αυτόματα εάν ικανοποιείται ή όχι το εισοδηματικό κριτήριο ένταξης στο Πρόγραμμα. Ακόμα θα τροποποιηθούν οι σχετικές οδηγίες, καθώς και τα σχετικά λεκτικά και βοηθητικές εικόνες οι οποίες δείχνουν που αναγράφεται ο αριθμός ειδοποίησης στο εκκαθαριστικό σημείωμα. 4. Διατήρηση της περιφερειοποιημένης κατανομής πόρων και παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Ενίσχυση των διατιθέμενων αναφορών ανά ΑΜΚΑ που ωφελείται υπηρεσιών. 5. Διαμόρφωση της ηλεκτρονικής σελίδας (site) ώστε να ενσωματώνονται στη λειτουργία του οι μεταβολές που έχουν συντελεστεί στο έργο με παράλληλη συμμετοχή στην εκ νέου δημιουργία οδηγού υποβολής αίτησης. 6. Διατήρηση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. 7. Δυνατότητες στατιστικών αναφορών και γραφημάτων και αναφορών προόδου του φυσικού αντικειμένου, κατ ελάχιστον. 8. Υποστήριξη ειδικών περιπτώσεων που αδυνατούν να εγγραφούν, διερεύνησητων σχετικών προβλημάτων, μετά από αίτημα της ΕΥΕΤΥΚΑ 9. Μεταβολή του χρόνου ισχύος όλων των ΕΕΠ 10. Άρση των περιορισμών από τα μενού εξετάσεων, ενσωμάτωση του νέου τρόπου παρακολούθησης του έργου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο και ειδικότερες περιγραφές από την ΕΥΕΤΥΚΑ ή κατά περίπτωση τους εμπλεκόμενους φορείς 11. Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες για αποτελεσματική κατανόηση των απαιτήσεων και των δυνατοτήτων ανταπόκρισης. 12. Συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας της εφαρμογής και της ηλεκτρονικής σελίδας (site) για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης 7

8 3.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο προϋπολογισμός του έργου εγκρίνεται ως εξής: Αξία έργου : ,00 ευρώ Φ.Π.Α. 23% : 3.365,85 ευρώ Συνολικός προϋπολογισμός : ,00 ευρώ Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου, θα αφορά τον προσφερόμενο συνολικό προϋπολογισμό και θα αποτελέσει κατ αποκοπή συμβατικό τίμημα που θα αποδίδεται με ένα αίτημα πρώτο πληρωμής (30%) στο τέλος της πρώτης περιόδου εργασιών που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 3 εβδομάδων, και στη συνέχεια τριμηνιαία αιτήματα πληρωμών συνοδευόμενα από εκθέσεις παραδοτέα που θα τεκμηριώνουν τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στα σταθερά «τρίμηνα αναφοράς» του έτους (π.χ , , κλπ.), την τεκμηρίωση της ωφέλειας στους εξυπηρετούμενους. Η πληρωμή θα διενεργείται μετά από έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής των εκθέσεων- παραδοτέων της αρμόδιας επιτροπής, από τον Γενικό Γραμματέα Υγείας (έγκριση Αναθέτουσας Αρχής). Ο ανάδοχος υποβάλλει έκθεση κάθε 3 μήνες και αιτείται το αντίστοιχο ποσό για πληρωμή. Τα παραδοτέα είναι εμπρόθεσμα εφ όσον υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της ΕΥΕΤΥΚΑ από μία μέχρι 20 ημερολογιακές ημέρες μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς τους ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το χρονοδιάγραμμα του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες με έναρξη την απόφαση ανάθεσης του έργου παροχής υπηρεσιών. Παράταση του συνολικού χρονοδιαγράμματος χωρίς πρόσθετο κόστος είναι δυνατόν να εγκριθεί αρμοδίως μετά από αίτημα του αναδόχου είτε για λόγους ανωτέρας βίας, όταν υποβληθεί τουλάχιστον 3 μέρες πριν την εκπνοή της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης. Για ανάλογη αιτιολογία με επαρκή τεκμηρίωση ο κύριος του έργου μπορεί να προβεί σε παρατάσεις στις προθεσμίες του έργου. 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 4.1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α. Η προσφορά απευθύνεται στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) το οποίο είναι Ν.Π.Ι.Δ. το οποίο ανήκει οργανικά στο Ε.Μ. Πολυτεχνείο. Το ΕΠΙΣΕΥ και η ομάδα έργου πρέπει να εκπληρώνουν τους όρους που τίθενται στην παρούσα ειδικότερα στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ, και να τεκμηριώνει ότι: Το νομικό πρόσωπο που υποβάλλει προσφορά πρέπει να διαθέσει τα στοιχεία ότι έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της ΕΕ και ότι έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 8

9 Ο υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει στοιχεία τεκμηριωμένης εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο απασχόλησης τουλάχιστον 3 ετών την τελευταία δεκαετία σε έργα αναλόγου περιεχομένου, συνάφειας και μεγέθους. Ο υποψήφιος ανάδοχος περιγράφει την ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ της οποίας τα στελέχη διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώσεις και εμπειρία στην αποτελεσματική εκτέλεση δραστηριοτήτων συναφών με τις δράσεις της παρούσας, καθώς και επίπεδο εξειδίκευσης που να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του έργου. Ειδικότερα, ο Υπεύθυνος Έργου πρέπει να είναι πτυχιούχος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να διαθέτει τουλάχιστον εμπειρία τριών ετών την τελευταία δεκαετία σε υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. Τα προαναφερόμενα στοιχεία θα δηλώνεται ότι εκπληρώνονται σε υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ΕΠΙΣΕΥ η οποία θα αναφέρει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτεί η παρούσα πρόσκληση, στελέχωσης, σχετικής εμπειρίας, νόμιμης λειτουργίας Β. Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 1. Οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην Αναθέτουσα Αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α). 2. Οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Αναθέτουσα Αρχή. 3. Οι προσφέροντες που δεν είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συντάξει την προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και να την υποβάλει σε ένα ενιαίο φάκελο στο πρωτόκολλο της Ε.Υ.Ε.Τ.Υ.Κ.Α. το αργότερο έως την 23/10/2014 και ώρα 11:00 π.μ Εκτός του ενιαίου σφραγισμένου (κλειστού) φακέλου, η προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από διαβιβαστικό έγγραφο σφραγισμένο (φέρει σφραγίδα) και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ένωσης, από τον εκπρόσωπο αυτής, για την πρωτοκόλλησή του, στο οποίο θα αναγράφεται οπωσδήποτε: α) ο τίτλος του έργου και β) ότι το σύνολο της προσφοράς ισχύει και δεσμεύει αυτόν για (60) εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εντός του ενιαίου φακέλου θα βρίσκονται τρείς φάκελοι: Φάκελο δικαιολογητικών Κλειστό φάκελο τεχνικής προσφοράς και Κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς Όλοι οι φάκελοι θα επιγράφονται εξωτερικά με τον τίτλο του φακέλου π.χ. φάκελος δικαιολογητικών, με τον τίτλο της αρμόδιας Υπηρεσίας Εφαρμογής δηλ. «προς Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης», την Ταχ. Διεύθυνση της Υπηρεσίας, Αριστοτέλους 17, 6 ος όροφος, ΤΚ και τη φράση υποβολή προσφοράς για το έργο «Ενέργειες αναβάθμισης και ετήσια υποστήριξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής healthvoucher.gr και του οικείου ιστότοπου» με «καταληκτική προθεσμία υποβολής την 23/10/2014». 9

10 Ο προσφέρων αν το επιθυμεί θα παρευρίσκεται κατά το άνοιγμα των προσφορών, εκπροσωπούμενος από (1) εκπρόσωπο, ο οποίος θα πρέπει να κατέχει τη σχετική προς τούτο εξουσιοδότηση. Το άνοιγμα της προσφοράς θα λάβει χώρα στα γραφεία της Ε.Υ.Ε.Τ.Υ.Κ.Α. Αριστοτέλους 17, 6ος όροφος και είναι προγραμματισμένο για την ίδια ημέρα παραλαβής προσφορών στις 11:30 π.μ. (Σε περίπτωση απροόπτου είναι δυνατόν να μετατεθεί το άνοιγμα προσφορών μετά από σχετική ενημέρωση.) Η προσφορά, περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα: Α. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Υπεύθυνη δήλωση από τον προσφέροντα, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, ότι: δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού της παραγράφου 4.1.Β. της παρούσας, και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Πρόσκλησης. 2. Παρουσίαση του προσφέροντος. Ο προσφέρων θα παρουσιάσει το προφίλ του καθώς και την επαγγελματική του εμπειρία σε συναφή έργα. Ειδικότερα θα πρέπει: 2α. Ως νομικό πρόσωπο: να καταθέσει το ισχύον καταστατικό της εταιρείας του. να παρουσιάσει το προφίλ του, σε μία σελίδα, συμπεριλαμβάνοντας εύρος δραστηριοτήτων, πελατολόγιο, απασχολούμενο δυναμικό, κ.ά. να περιγράψει σε τίτλους συναφή έργα που εκτελεί ή εκτέλεσε να υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος την περιγραφόμενη στο 4.1.Α. υπεύθυνη δήλωση. Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο προσφέρων περιγράφει: α) συνοπτικά τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της πρότασής του και δηλώνει ότι θα καλύψουν τις λειτουργικές απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και του επισυναπτόμενου βασικού σχεδίου του έργου β) την ομάδα έργου, τον υπεύθυνο έργου, ενδεχομένως περαιτέρω περιγραφή για την διάρθρωση της Ομάδας, τον ρόλο κάθε μέλους, π.χ. εκτελεστικό ή συμβουλευτικό κλπ. και επισυνάπτει τα βιογραφικά των μελών. γ) το χρονοδιάγραμμα του έργου με έμφαση στην ένταση εργασίας κατά την έναρξη του έργου για την ενσωμάτωση και εξυπηρέτηση των μεταβολών όπως περιγράφονται στην παρούσα. Η τμηματική αυτή προθεσμία για το μέρος του φυσικού αντικειμένου που αναβαθμίζει την ηλ. εφαρμογή για την υποβολή αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής, ορίζεται σε 3 εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης. Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί σε ένα (1) αντίτυπο έντυπης μορφής μέσα σε χωριστό φάκελο, ο οποίος θα είναι σφραγισμένος (κλειστός) επί ποινή αποκλεισμού, και θα βρίσκεται εντός του ενιαίου φακέλου της προσφοράς. Η προτεινόμενη κοστολόγηση του έργου θα γίνει σε ευρώ ( ),και θα περιλαμβάνει: Γ.1. Συνολική προσφερόμενη τιμή (τίμημα) για τo έργο ως εξής: (1) συνολική προσφερόμενη αξία έργου ολογράφως και αριθμητικώς, (2) αναλογών ΦΠΑ 23 % επί της συνολικής αξίας, (3) το άθροισμα των ανωτέρω (1) και (2) ως συνολικό προσφερόμενο τίμημα ολογράφως και αριθμητικώς. Από τα ανωτέρω σε περίπτωση διαφωνιών στα αναγραφόμενα στοιχεία κατισχύει όλων η ολογράφως συνολική προσφερόμενη αξία έργου, (στην οποία θα υπολογισθεί ο αναλογών ΦΠΑ) 10

11 4.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Η επιλογή του προσφέροντος ως αναδόχου θα προκύψει μετά από αξιολόγηση (ναι/οχι) των προσφορών του: Η οικονομική του προσφορά είναι αποδεκτή αν είναι μικρότερη ή ίση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Η Επιτροπή αξιολογεί την προσφορά σε ένα στάδιο που περιλαμβάνει : i) τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής, ii) τον έλεγχο της πληρότητας των ελαχίστων προϋποθέσεων και την αξιολόγηση της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς ως αποδεκτών ή μη. Η διεξαγωγή της διαδικασίας θα υλοποιηθεί με ένα «Πρακτικό αξιολόγησης προσφοράς» από την Επιτροπή διαγωνισμού που θα ορισθεί με Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Υγείας. Η Επιτροπή θα ολοκληρώσει το έργο της με τον έλεγχο και το «Πρακτικό των δικαιολογητικών «κατακύρωσης»» του υποψηφίου αναδόχου και την εισήγησή της προς τον Γενικό Γραμματέα Υγείας για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών με πρακτικό της εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Υγείας την ανάθεση του έργου αν η προσφορά κριθεί αποδεκτή σύμφωνα με τα παραπάνω. Μετά την έκδοσή της, η Απόφαση Ανάθεσης κοινοποιείται στον Ανάδοχο με fax και την ίδια ημέρα της κοινοποίησης δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα Στη σχετική σύμβαση, θα περιλαμβάνονται αναλυτικά η περιγραφή και τα παραδοτέα του έργου, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου που θα συνδέεται με τα παραδοτέα, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, που αφορά την υλοποίηση αυτού. 5. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 5.1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Το έργο που θα προσφέρει ο ανάδοχος δεν θα υπολείπεται από την τεχνική προσφορά και από το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως προδιαγράφηκε προηγούμενα, και επίσης θα αποτελέσει το περιεχόμενο των εκθέσεων - παραδοτέων που υποβάλλονται από τον ανάδοχο στο πρωτόκολλο στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής όπως περιγράφηκαν στη 3.2. «Προϋπολογισμός του έργου» Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου, θα αφορά τον συνολικό συμβατικό προϋπολογισμό και θα αποτελέσει το κατ αποκοπή συμβατικό τίμημα που θα αποδίδεται με αιτήματα πληρωμών συνοδευόμενα από εκθέσεις παραδοτέα που θα τεκμηριώνουν την ποσοτικοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρθηκαν, την τεκμηρίωση της ωφέλειας στους εξυπηρετούμενους. Συνολικά οι ενδιάμεσες εκθέσεις παραδοτέα που προβλέπονται αφορούν ετήσια τρίμηνες περιόδους αναφοράς. Προηγείται όλων η πρώτη έκθεση για την πρώτη ενδιάμεση προθεσμία του έργου, των 3 εβδομάδων από την έναρξη-υπογραφή σύμβασης, με αίτημα πληρωμής εφ όσον παραληφθεί το 30% του έργου. Διακριτά ορίζεται η υποχρέωση για την Τελική Έκθεση απολογισμού εκτέλεσης του έργου : 11

12 Υποβάλλεται το αργότερο ένα μήνα μετά την εγκεκριμένη συνολική προθεσμία του έργου ως στοιχείο τεκμηρίωσης των απαιτήσεων εκτέλεσης του συνολικού έργου. Περιλαμβάνει απολογιστικά στοιχεία, που δεν περιλήφθηκαν στις προηγούμενες εκθέσεις με τεκμηρίωση της εκτέλεσης του φυσικού αντικειμένου και ειδικές αναφορές επίτευξης στόχων ομοίως όπως στις προηγούμενες εκθέσεις απολογισμού για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που καλύπτει. Περιλαμβάνει την παράδοση του κώδικα της εφαρμογής, Συμπεριλαμβάνει την τεκμηρίωση του κόστους που αντιστοιχεί στο συνολικό ποσοστό προόδου του έργου. Συγκεφαλαιώνει συνοπτικά και με σαφήνεια όλα τα προηγούμενα παραδοτέα. Συνδέεται εφ όσον παραληφθεί με αίτημα 10% επί του συμβατικού τιμήματος. Το υπόλοιπο 60 % των πληρωμών κατανέμεται εξ ίσου στις τριμηνιαίες ενδιάμεσες εκθέσεις εφ όσον αυτές παραλαμβάνονται. Στα ενδιάμεσα παραδοτέα: Ο ανάδοχος τεκμηριώνει σε κάθε ενδιάμεσο παραδοτέο ότι η πληρωμή αναλογεί στο μέχρι τότε εκτελεσμένο έργο του το οποίο δεν υπολείπεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις. Οι δόσεις πληρωμών, ο υπολογισμός του κόστους που αντιστοιχεί στο μέχρι τότε ποσοστό προόδου του έργου γίνεται αποδεκτός ή διορθώνεται από την επιτροπή στο πρακτικό παραλαβής του παραδοτέου και κάθε πρακτικό παραλαβής εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα. Ομοίως ο ανάδοχος τεκμηριώνει ότι ολοκλήρωσε το 100% του φυσικού του αντικειμένου στην τελική Έκθεση απολογισμού και αυτή η τεκμηρίωση υπόκειται στις ως άνω διορθώσεις και εγκρίσεις παραδοτέου και πληρωμών. Εφόσον, στο πλαίσιο των ανωτέρω εκθέσεων αποτύπωσης προόδου, εντοπισθούν από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σημαντικές αποκλίσεις σε στόχους ο ανάδοχος υποχρεούται σε υποβολή αναθεωρημένης βελτιωμένης έκθεσης μετά από διορθωτικές ενέργειες που η αναθέτουσα αρχή εγκρίνοντας το πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής ΕΠΠΕ, απαίτησε. Υποβολή των Παραδοτέων Τα παραπάνω Παραδοτέα υποβάλλονται από τον ανάδοχο σε 3 αντίγραφα στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής στο πρωτόκολλο ενώ παράλληλα υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή. Κάθε έκθεση περιόδου αναφοράς θα πρέπει να παρουσιάζει αυτονομία, έτσι ώστε ο μη εξοικειωμένος αναγνώστης να μην χρειάζεται να ανατρέξει σε άλλες πηγές. Με την έννοια αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο και στους στόχους του Προγράμματος, καθώς και ένα βασικό χρηματοδοτικό πίνακα. Αναλυτικοί πίνακες, λοιπές επεξεργασίες και αναλύσεις, λεπτομερείς περιγραφές κλπ είναι απαραίτητο να συνοδεύουν την έκθεση σε Παράρτημα ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ/ ΡΗΤΡΕΣ Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει με την υπογραφή της σύμβασης του έργου ή 3 μέρες μετά την απόφαση ανάθεσης (από την ανάρτηση της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ) Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας υλοποίησης, η διάρκεια σύμβασης επεκτείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα που θα εγκριθεί χωρίς μεταβολή του συνολικού οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Τα παραδοτέα οφείλει ο Ανάδοχος να τα παραδώσει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όπως περιγράφηκε, και με μια τελική έκθεση, όπως θα τυποποιηθεί ως προς τα σημεία και την οικονομική παρακολούθηση με τις οδηγίες της ΕΥΕΤΥΚΑ. 12

13 Η μη εμπρόθεσμη εκτέλεση της τελικής ή της ενδιάμεσης προθεσμίας των τριών εβδομάδων, επισύρει ρήτρες για τον ανάδοχο για τις οποίες εισηγείται η επιτροπή παραλαβής. Η ρήτρα θα ορίζεται κατά ημέρα 50 ευρώ επί 20 ημέρες το μέγιστο για υπέρβαση προθεσμίας. Επιτρέπεται η παράτασή των ενδιάμεσων προθεσμιών αποκλειστικών και μη, με έγκριση αρμοδίως, μέχρι 50% της προβλεπόμενης διάρκειας μόνο μετά από αίτημα του αναδόχου επαρκώς αιτιολογημένο που υποβάλλεται πριν την εκπνοή της αποκλειστικής προθεσμίας ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο του αναδόχου θα παρακολουθείται καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα παραλαμβάνεται από την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της καλής εκτέλεσης εργασιών, ΕΠΠΕ. Η Επιτροπή λειτουργεί στα πλαίσια της ΕΥΕΤΥΚΑ που έχει την επίβλεψη της ανάπτυξης/ σχεδιασμού του υλικού από τον ανάδοχο. Για την εξέταση και παραλαβή των παραδοτέων η Επιτροπή Παραλαβής θα έχει στη διάθεσή της χρόνο μέχρι 10 εργάσιμες ημέρες, εκτός αν ζητήσει περαιτέρω στοιχεία ή διορθώσεις οπότε ο χρόνος των 10 ημερών ανανεώνεται από την συμπληρωματική υποβολή στοιχείων του παραδοτέου από τον ανάδοχο ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Ο συμβατικός προϋπολογισμός του παρόντος έργου θα καθορισθεί σύμφωνα με την οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου του νομίμου Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. Στο ανωτέρω τίμημα, συμπεριλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την εκτέλεση του έργου, χωρίς ουδεμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει τμηματικά και θα συνδέεται υποχρεωτικά με την πορεία υλοποίησης και τα παραδοτέα του έργου, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση. Σε κάθε αίτημα πληρωμής θα ανακεφαλαιώνεται το σύνολο του μέχρι τότε εκτελεσθέντος έργου στο πίνακα τεκμηρίωσης του ύψους του αιτήματος πληρωμής. Σε διακριτή γραμμή θα εμφαίνεται κάθε προηγούμενη δόση που πληρώθηκε, και σε δύο ακόμη γραμμές το άθροισμά τους και το απομένον από τη συνολική έγκριση προς πληρωμή ποσόν. Το πρότυπο του πίνακα θα παραδοθεί στον ανάδοχο από την ΕΥΕΤΥΚΑ. Η καταβολή εκάστης πληρωμής θα γίνεται κατόπιν έκδοσης Πρακτικού από την αρμόδια ΕΠΠΕ του έργου, και της έγκρισης του από τον Γενικό Γραμματέα, με την προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών που ορίζει η κείμενη νομοθεσία και με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί ισόποσο τιμολόγιο και έχει εξασφαλιστεί η ροή της χρηματοδότησης της Πράξης. Η εξόφληση του έργου θα γίνει μετά την ολοκλήρωσή του, η οποία θα πιστοποιείται με την έκδοση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του Έργου ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος πρέπει να υποστηρίξει το σύνολο υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος, σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις του παρόντος κειμένου, και συγκεκριμένα ο ανάδοχος του έργου πρέπει: να συνεργαστεί με την ομάδα έργου της Πράξης και να τηρεί όλους τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη 13

14 να συνεργαστεί με τα στελέχη της ΗΔΙΚΑ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη σχεδίαση και προετοιμασία υλικού και να υποστηρίξει την οργάνωση και υλοποίηση των ενεργειών των εργαζομένων στα ΚΕΠ, να τηρεί απαρέγκλιτα τους κανόνες δημοσιότητας της Ε.Ε, για το site, του ΕΣΠΑ και τις κατευθύνσεις της αναθέτουσας αρχής να μην κοινοποιεί σε τρίτους στοιχεία που παρέχονται από τις υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, παρά μόνο όταν αυτό καθίσταται απολύτως απαραίτητο και αφού προηγουμένως έχει πάρει έγκριση από την ομάδα έργου. Να αποδέχεται επιτόπιες επαληθεύσεις, ελέγχους ή /και επιθεωρήσεις από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και να διαθέτει σε αυτούς στοιχεία σχετικά με την εκτέλεση του έργου ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Το Υπουργείο Υγείας υποχρεούται να παρέχει στον ανάδοχο κάθε δυνατή διευκόλυνση και κάθε στοιχείο ή πληροφορία που θεωρείται απαραίτητη για την υλοποίηση των ανατιθέμενων υπηρεσιών. 6. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η ανταπόκριση στην πρόσκληση υποβολής προσφορών συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας εκ μέρους του προσφέροντα. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της Σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δε δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους. 14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 13-08-2015 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ Αριθ. Πρωτ.: 1530 Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη Τηλεφ.: 2131500761 E mail: fdalaveri@moh.gov.gr Θέμα: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραµµατέας Υγείας

Ο Γενικός Γραµµατέας Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Η. Τσουκάτος Τηλέφωνο: 2131500823 Γλάδστωνος 1Α & Πατησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ Αθήνα, 4/12 /2012 ΑΝΑΠΤΥΞΗ Αριθμ. Πρωτ.: 16/4-12-2012 Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42 Τ.Κ. 106 78, Αθήνα Τηλέφωνο: 210-3303060 E - mail: epeksa@otenetr.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-ΞΒΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΕΤΖΗΣ Τηλέφωνο : 2131500797

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΥΦ-Ν3Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 15.07.2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αρ.Πρωτ: 1030 Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΙΨΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404513 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 30 / 04 / 2015 Αρ. Πρωτ.: - 2396 - Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνης Προς Ταχ. Κώδικας : 501 00 Κοζάνη Όπως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : Ανδρέας I. Φιλιππόπουλος Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΝ3Χ-ΛΒ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣ0Χ-ΒΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-5ΣΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-5ΣΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 24 Ιουλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖ2Χ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖ2Χ-ΨΓΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΘ-ΕΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟΘ-ΕΦ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΣΤΕΛΛΑ ΣΤΟΥΠΗ Τηλέφωνο : 2131500771

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε. Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6985820 Fax: 210-3801777 Ταχ. Δ/νση : 210 6920082 Ταχ. Κώδικας : 115 24 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία:07/01/2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 12/11/2013 Αρ. πρωτ.: 3388 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β499Χ-ΩΑΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μηχανισμός υποστήριξης-λειτουργία Call-center/Help Desk»

«Μηχανισμός υποστήριξης-λειτουργία Call-center/Help Desk» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα 8 / 05 / 2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ: 354 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Αβέρωφ 12Α Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΩΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-ΩΝ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά σε υπηρεσίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων της Ανώτατης Εκπαίδευσης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 08-07-2016 Αρ. Πρωτ.: 1456 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ EΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 13/03/2015 Πρόσκληση για την Υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΔΔΛ-ΠΞΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αθήνα, 12.8.2013 ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 654 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αθήνα, 12.8.2013 ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 654 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αθήνα, 12.8.2013 ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 654 Πληροφορίες: Φ. Δαλαβέρη Τηλεφ.: 2132037551 E mail: fdalaveri@yyka.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Μυτιλήνη, 16/03/2016 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Διεύθ. : 1ο χιλ. Μυτιλήνης Λουτρών Α.Π.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Τo ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.),

Τo ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Ι.Ε.Π.), ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αθήνα, 14. 12. 2015 Αρ. Πρωτ.: 14201 Ταχ. Δ/νση : Αν. Τσόχα 36 Τ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκηποι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741 Πληροφορίες: Γρ. Προϊσταμένου Τηλ.: 213.150.1521

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΜΘ-83Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012

ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 28/3/2012 ΑΔΑ: Β4ΒΒΝ-2ΥΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πράξη «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και Προσλαμβανόμενους DEVELOPMEN ως Αναπληρωτές DEVELOPMENT AGENCY Εκπαιδευτικούς Σχολικού Έτους 2012-13» Date:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΚΘ-Υ35 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση : Γλάδστωνος 1α & Πατησίων ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10677 Πληροφορίες : ΕΥΑ ΦΛΕΒΑΡΗ Τηλέφωνο : 2131500800

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Χ-Λ1Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Χ-Λ1Ζ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ασπράγγελοι 25/05/2015 Αριθ. Πρωτ. : 524 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ ΒΙΚΟΥ- ΑΩΟΥ & ΠΙΝΔΟΥ Πληροφορίες: κ. Βάκκας Μιχάλης Τηλέφωνο : 26530 22283 Fax : 26530 22245 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Τηλ. : 210-3442850 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΜΕΛΕΤΗ (Π.. 28/80) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: «Επιστηµονικός και Τεχνικός Σύµβουλος Παρακολούθησης και Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Απόφαση για δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Ταχ. Δ/νση: Ν.Ε.Ο. Πατρών- Αθηνών 28 Τ.Κ.: 26441 E- mail: dytikiellada@mou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΘΝ-ΧΓ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β492Χ-6ΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Δ0Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Δ0Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕ2ΩΧ-Υ3Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, με κωδ. ΟΠΣ 311541

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, με κωδ. ΟΠΣ 311541 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα" με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έκδοση σύνταξης σε μία ημέρα με κωδικό MIS 377120 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 28 / 12/ 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ. 5828 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ. Δ/νση Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 28

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣ9-4ΚΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.22 12:22:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω415Λ-5Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Χ-ΔΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β464Χ-ΔΗΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-1Μ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛ59-1Μ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα