Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,75 ΕΥΡΩ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 699.999,75 ΕΥΡΩ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)» Μ Ε Λ Ε Τ Η "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,75 ΕΥΡΩ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη του Δήμου Αμαρουσίου έχει σκοπό την εφαρμογή ενός συστηματικού προγράμματος καθαρισμού και ευπρεπισμού των οδών και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου, για την διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη του Αμαρουσίου. Στo πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, ο Δήμος θέλει να παρουσιάζει σε σταθερή βάση μια ευπρεπή εικόνα σε όλες τις Πολεοδομικές του Ενότητες, ήτοι δέκα επτά (17) στο σύνολό τους. Ο Δήμος με την υπ αριθμ. 334/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την ανάθεση σε τρίτο της εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού των δημοτικών οδών και των κοινόχρηστων χώρων, στη συνέχεια δε, με το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου, δόθηκε εντολή για την διενέργεια όλων των απαιτούμενων διαδικασιών προκειμένου να υλοποιηθεί η ως άνω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η Δ/νση μας, μετά από συνεργασία των αρμόδιων Τμημάτων, προβαίνει στη σύνταξη της παρούσας μελέτης, της οποίας το αντικείμενο είναι ο "Καθαρισμός των Δημοτικών Οδών και Κοινόχρηστων Χώρων (πλην του Ιστορικού Κέντρου)". Ο Δήμος θα αναθέσει με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού την προαναφερόμενη υπηρεσία σε ανάδοχο που θα διαθέτει το αναγκαίο στελεχιακό δυναμικό και τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Η ανάθεση του έργου θα πραγματοποιηθεί με υποβολή σφραγισμένων προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, σύμφωνα με την σχετική διακήρυξη και τους όρους της παρούσας μελέτης. Η μελέτη εκπονείται σύμφωνα με το Π.Δ. 28/1980. Η κατάθεση των προσφορών οφείλει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4144/2014. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι δώδεκα (12) μήνες. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των ,75, συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. (23%). Για τον σκοπό αυτό, έχει εγγραφεί πίστωση ύψους ,00 στον προϋπολογισμό του έτους 2015, με Κ.Α , το υπόλοιπο δε συμβατικό ποσό θα καλυφθεί στη συνέχεια από τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους (2016). 2

3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Προσδιορισμός του χώρου εργασίας του αναδόχου Όπως προαναφέρθηκε, ο Δήμος Αμαρουσίου αποτελείται από 17 Πολεοδομικές Ενότητες. Οι εργασίες οδοκαθαρισμού θα αφορούν όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες (που εφεξής θα ονομάζονται Ζώνη Α) εκτός της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου που περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς (Ζώνη Β) : την οδό Ερμού μεταξύ της Πλατείας Ευτέρπης έως την οδό Βασιλίσσης Σοφίας, την οδό Διονύσου από την οδό 28 ης Οκτωβρίου μέχρι την οδό Θησέως, την οδό Δήμητρος από την Πλατεία Ευτέρπης μέχρι Βασιλίσσης Σοφίας, την οδό Πλαστήρα από 28 η Οκτωβρίου έως Θησέως, την οδό Παναθηναίων, την οδό Διάμεση, την οδό Μητροπόλεως από Βασιλίσσης Σοφίας μέχρι Λεωφόρο Κηφισίας, την Πλατεία Αγίας Λαύρας. Οι οδοί και οι κοινόχρηστοι χώροι, όπου ο ανάδοχος θα δραστηριοποιείται, κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 1. Οι δρόμοι και οι πεζόδρομοι σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες (Π.Ε.) του Δήμου. 2. Τα πεζοδρόμια με τις εσοχές των χώρων στάθμευσης. 3. Οι πλατείες και τα πάρκα του Δήμου (πλην του χώρου του Κτήματος Συγγρού). 4. Οι οδοί των Λαϊκών Αγορών, οι οποίες θα καθαρίζονται μετά το πέρας της λειτουργίας αυτών. 5. Οι Αθλητικοί υπαίθριοι χώροι του Δήμου (πλην του χώρου και των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Κ.Α.). Η συνολική έκταση της Ζώνης Α, όπως περιγράφεται ανωτέρω, εκτιμάται σε περίπου στρέμματα. ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Προσδιορισμός της εργασίας του αναδόχου Η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας του αναδόχου θα γίνεται σε καθημερινή βάση, για έξι ημέρες την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Σε περίπτωση έκτακτων και επειγουσών σημειακών αναγκών (π.χ. λάδια σε οδόστρωμα από τροχαίο ατύχημα, μη προγραμματισμένες συγκεντρώσεις κλπ.), ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνά σε 24ωρη βάση, μετά από σχετική υπόδειξη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο ανάδοχος είναι οι ακόλουθες: 1. Χειρωνακτικός καθαρισμός των δρόμων, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και των κοινοχρήστων χώρων (πάρκων, πλατειών κλπ.) με τον κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό. Στο πλαίσιο του καθαρισμού αυτού, ο ανάδοχος οφείλει να καθαρίζει και τον χώρο γύρω από τους τροχήλατους κάδους ανακύκλωσης και σύμμεικτων απορριμμάτων. 2. Τακτικός έλεγχος και άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων (παντός τύπου) από τις οδούς και τους κοινόχρηστους χώρους, στον πλησιέστερο τροχήλατο κάδο σύμμεικτων απορριμμάτων, καθώς και τοποθέτηση πλαστικής σακούλας σ' αυτά. 3. Χειρωνακτικός καθαρισμός των κοινόχρηστων χώρων, όπου θα λαμβάνουν χώρα πανηγύρια, εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικές εκδηλώσεις κλπ., πριν την έναρξη και μετά το πέρας λειτουργίας τους. 4. Καθαριότητα και ευπρεπής διατήρηση του περιβόλου των εκκλησιών, πριν και μετά το πέρας εορτών και εκδηλώσεων, καθώς και κάθε φορά που θα υποδεικνύεται από την αρμόδια υπηρεσία. 5. Περισυλλογή νεκρών ζώων από οδούς και κοινόχρηστους χώρους. 3

4 6. Έκτακτες επεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους για την προστασία πεζών και οχημάτων, όπως καθαρισμός από λάδια, πετρέλαια κλπ. τροχαίων ατυχημάτων. Η παρεχόμενη εργασία θα γίνεται μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. 7. Ο χημικός καθαρισμός ή βάψιμο με χρώμα για καθαρισμό συνθημάτων από στοιχεία αστικού εξοπλισμού, όπως παγκάκια, πινακίδες σήμανσης κλπ., μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Η προμήθεια του τεχνικού εξοπλισμού και των υλικών (π.χ. καθαριστικά, σακούλες, χρώματα κλπ.) είναι υποχρέωση του αναδόχου και έχει συνυπολογιστεί στη κατηγορία Β του προϋπολογισμού. Η καταλληλότητα αυτών θα ελεγχθεί και εγκριθεί κατά την έναρξη της σύμβασης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επιπρόσθετη εργασία Οι επιπρόσθετες εργασίες θα αφορούν όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Αμαρουσίου και της περιοχής του Ιστορικού Κέντρου (Ζώνη Β). Πρόκειται για εργασίες οδοκαθαρισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2 και θα εκτελούνται από τον ανάδοχο σε έκτακτες ανάγκες (ατυχήματα, μη προγραμματισμένες συγκεντρώσεις κλπ.), καθώς και πριν και μετά το πέρας εορτών, πολιτιστικών εκδηλώσεων κ.α. μετά από υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, με εφαρμογή κατάλληλων υλικοτεχνικών μέσων. ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Προσδιορισμός των υλικών και των Μέσων Ατομικής Προστασίας του ανάδοχου Όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός για την εκτέλεση της εργασίας, χειρωνακτικά εργαλεία π.χ. σκούπες, φτυάρια, τσάπες, φαράσια, χειραμαξίδια και αναλώσιμα υλικά, θα καλυφθεί από τον ανάδοχο. Τα χειραμαξίδια θα είναι βαμμένα σε χρώμα το οποίο θα συμφωνηθεί με την υπηρεσία και θα φέρουν το λογότυπο του Δήμου Αμαρουσίου σε εμφανή θέση. Οι σακούλες που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα φέρουν το λογότυπο του Δήμου Αμαρουσίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει το ανάλογο προσωπικό και τον αντίστοιχο εξοπλισμό, ο οποίος πέραν των παραπάνω αναγκαίων εργαλείων, θα περιλαμβάνει είδη ένδυσης, όπως φόρμα εργασίας, γιλέκο φωσφορίζον, αδιάβροχη επένδυση για τις άσχημες καιρικές συνθήκες, γάντια προστασίας, γυαλιά προστασίας και ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Τα μέσα ιματισμού ατομικής προστασίας θα φέρουν το λογότυπο του Δήμου Αμαρουσίου. ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Υποχρεώσεις Αναδόχου 1. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση του έργου. 2. Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, ο ανάδοχος οφείλει να παρίσταται σε υπηρεσιακές συνεδριάσεις που αφορούν το έργο (τακτικές και έκτακτες), παρουσιάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. 3. Ο ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για τον τεχνικό εξοπλισμό, καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 4. Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει δείγματα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό μετά την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και σε περίπτωση τροποποίησή τους, για τον έλεγχο της καταλληλότητάς τους. 4

5 5. Εφόσον προκύπτουν έκτακτες εργασίες (π.χ. τροχαίο ατύχημα), θα προσκομίζει φωτογραφίες πριν και μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 6. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει στην αναθέτουσα αρχή δύο επιβατηγά αυτοκίνητα, εξοπλισμένα με Σύστημα Εντοπισμού Θέσης (φορητό ή ενσωματωμένο GPS), προς χρήση από τους υπεύθυνους επόπτες καθαριότητας (προσωπικό του Δήμου), οι οποίοι θα επιβλέπουν το έργο του οδοκαθαρισμού και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου. Τα ανωτέρω οχήματα θα πρέπει να είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (EURO 5 - EURO 6), να διαθέτουν τέσσερις πόρτες επιβίβασης, κινητήρα βενζίνης ή πετρελαίου (ντίζελ) και κυβισμό που να κυμαίνεται από έως κυβικά εκατοστά. Η απόδοση της χρήσης των οχημάτων θα γίνει από τον ανάδοχο προς το Δήμο. Οι δαπάνες συντήρησης, ασφάλισης και λοιπές δαπάνες των οχημάτων θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Το κόστος του καυσίμου θα βαρύνει το Δήμο. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχει μέριμνα για την αντικατάσταση του οχήματος σε περίπτωση βλάβης, της οποίας η αποκατάσταση υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των 24 ωρών. 7. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέσει στην αναθέτουσα αρχή μέχρι πέντε (5) κινητά τηλέφωνα (καρτοκινητά ή με συμβόλαιο), προς χρήση από τους υπεύθυνους επόπτες καθαριότητας, οι οποίοι θα επιβλέπουν το έργο του οδοκαθαρισμού και θα ενημερώνουν τις υπηρεσίες του Δήμου. 8. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο Δήμο Αμαρουσίου το τακτικό εβδομαδιαίο ή δεκαπενθήμερο πρόγραμμα εργασιών. Ο Δήμος Αμαρουσίου διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις εποχιακές ή άλλες ανάγκες και να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές. 9. Ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει εμπειρία σε παρόμοιες εργασίες την τελευταία διετία και να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά με τα οποία βεβαιώνεται η τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS ή ισοδύναμα αυτών). ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Ανάλυση Δαπανών Οι δαπάνες χωρίζονται σε δύο (2) κατηγορίες: (Α) Τις δαπάνες μισθοδοσίας του προσωπικού. Για τις δαπάνες μισθοδοσίας έχει ληφθεί υπόψη ένα μέσο ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη, ύψους 27,49, με βάση το βασικό ημερομίσθιο του Ν. 4093/2012 για εργαζόμενο άνω των 25 ετών, ήτοι 26,18 ευρώ, προσαυξημένο κατά μία τριετία προϋπηρεσίας, ήτοι κατά 5% για μία τριετία προϋπηρεσίας. Σημειωτέον, η προαναφερόμενη ηλικία των 25 ετών είναι παραδοχή για τον υπολογισμό ενός μέσου ημερομισθίου και σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύει τον ανάδοχο για την επιλογή του προσωπικού. (Β) Τις δαπάνες διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, συντήρησης αναλωσίμων, εργολαβικού κέρδους και νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων (Ν. 4144/2013, άρθρο 22). Οι δαπάνες αυτές περιλαμβάνουν τις δαπάνες προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού (εργαλεία, μέσα ατομικής προστασίας, κινητά κλπ.) και αναλώσιμων υλικών (απορρυπαντικών, απολυμαντικών κλπ.), καθώς και επιπλέον δαπάνες για το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, τη συντήρηση εξοπλισμού - αναλωσίμων, το εργολαβικό κέρδος και των νομίμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Ειδικότερα, οι ανωτέρω δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 5

6 Κατά την περίοδο του έτους και για το σύνολο των εργασιών της μελέτης, ο μέσος αριθμός εργατοτεχνιτών που εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί (κατά μέσο όρο) είναι τριάντα τέσσερις (34) εργαζόμενοι με εξαήμερη απασχόληση και τήρηση του ορίου των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης. Για τις επιπρόσθετες εργασίες που θα αφορούν τη ΖΩΝΗ Α και τη ΖΩΝΗ Β και για ένα σύνολο κατ εκτίμηση 150 εργασίμων ημερών επιπλέον ετησίως, υπολογίζεται ότι θα απαιτηθούν επιπλέον 150 ημερομίσθια ή 1050 ωρομίσθια εργατοτεχνιτών. Ο υπολογισμός του συνόλου των αμοιβών έγινε στη βάση της πλήρους απασχόλησης των 34 εργαζομένων για ένα έτος και των εκατόν πενήντα ημερομισθίων επιπλέον για τις επιπρόσθετες εργασίες στο σύνολο του έτους, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών που προκύπτουν από τις προσαυξήσεις λόγω δώρων, επιδομάτων και εργοδοτικών εισφορών. Επιπλέον, υπολογίστηκε για τον ανάδοχο και ένα ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, αναλωσίμων, εργολαβικού κέρδους και νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 4144/2013, άρθρο 22), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το κόστος της προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών. Ο υπολογισμός των δαπανών για την προμήθεια του τεχνικού εξοπλισμού και των αναλώσιμων υλικών έγινε με βάση τις τιμές του ελεύθερου εμπορίου. Μαρούσι / 06 / 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Η Προϊσταμένη Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουτραφούρη Φωτεινή Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Χάλαρης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός Κατσίλλη Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχ/κός 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06 / 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)» 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ* 1 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ (Ν.4093/2012) ΑΝΩ ΤΩΝ 25 (3-6 ΕΤΗ) 27,49 2 ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ (ημερομίσθιο Χ 6 ημέρες /40 ώρες) 4, Συνολική δαπάνη απαιτούμενων ημερομισθίων για 34 εργατοτεχνίτες ,01 4 Συνολική δαπάνη για 6 αργίες /εργαζόμενο για 34 εργατοτεχνίτες (με ,63 προσαύξηση ημερομισθίου κατά 75%) 5 Συνολική δαπάνη απαιτούμενων ημερομισθίων με αργίες ,64 6 Προσαύξηση δαπάνης λόγω ΔΠ, ΕΑ, ΔΧ, Εργοδοτικές Εισφορές Κ.Β.Α.Ε. (26,71%) ,39 και Εισφορά Υπέρ ΕΛΠΚ (20 /εργατοτεχνίτη ) για 34 εργατοτεχνίτες 7 Συνολική δαπάνη αντικατάστασης για 34 εργατοτεχνίτες (αφορά τις 26 μέρες ,76 αδείας εκάστου εργατοτεχνίτη) 8 Συνολική δαπάνη απαιτούμενων ημερομισθίων για 34 εργατοτεχνίτες ,79 9 Συνολική δαπάνη απαιτούμενων 150 ημερομισθίων για επιπρόσθετες εργασίες (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων) 6.906,71 10 Μερικό Σύνολο Δαπάνης Μισθοδοσίας (8) + (9) ,49 Σύνολο Δαπάνης Μισθοδοσίας ,49 Φ.Π.Α. 23% ,63 Σύνολο δαπάνης ,12 * Οι αναλυτικοί υπολογισμοί έχουν γίνει με βάση προσεγγιστικά λογιστικά δεδομένα. (1): Η τιμή 27,49 προκύπτει ως μία μέση τιμή ημερομισθίου για ένα εργατοτεχνίτη άνω των 25 ετών (με μία (1) τριετία προϋπηρεσίας), κατ εφαρμογή των διατάξεων του N. 4093/2012. (2): Το ωρομίσθιο υπολογίζεται: ημερομίσθιο Χ 6 ημέρες / 40 ώρες ανά εβδομάδα = 4,1235 /ώρα (3): Οι ημέρες εργασίας για ένα εργατοτεχνίτη ανά έτος είναι: Δευτέρα Σάββατο: 313 ημέρες Οι ώρες εργασίας καθημερινά είναι 6,67 στρογγυλοποιημένα σε 7 (συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος) Άρα, η συνολική δαπάνη για 34 εργατοτεχνίτες είναι: 313 ημέρες Χ 7 ώρες ανά ημέρα Χ 4,1235 ωρομίσθιο Χ 34 εργατοτεχνίτες = ,01 (4): Οι ημέρες εργασίμων αργιών για ένα εργατοτεχνίτη ανά έτος είναι: Αργίες: 6 ημέρες Οι ώρες εργασίμων αργιών είναι 6,67 στρογγυλοποιημένα σε 7 (συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος) Άρα, η συνολική δαπάνη για 34 εργατοτεχνίτες είναι: 7

8 6 ημέρες Χ 7 ώρες ανά ημέρα Χ 4,1235 ωρομίσθιο Χ 1,75 προσαύξηση ωρομισθίου Χ 34 εργατοτεχνίτες = ,63 (5): Υπολογίζεται ως άθροισμα των δαπανών (3) και (4), ήτοι , ,63 = ,64 (6): Η προσαύξηση δαπάνης λόγω Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα, Επιδόματος Αδείας, Εργοδοτικών Εισφορών Κ.Β.Α.Ε. (26,71%) και Εισφοράς υπέρ Ε.Λ.Π.Κ. (20 /εργατοτεχνίτη ) για 34 εργατοτεχνίτες προκύπτει ως εξής: Δώρο Χριστουγέννων (Δ.Χ.): 25 ημερομίσθια Χ ημερομίσθιο Χ 1,04167 προσαύξηση ημερομισθίου X 34 εργατοτεχνίτες = ,18 Δώρο Πάσχα (Δ.Π.): 15 ημερομίσθια Χ ημερομίσθιο Χ 1,04167 προσαύξηση ημερομισθίου X 34 εργατοτεχνίτες = ,11 Επίδομα Αδείας (Ε.Α.): 13 ημερομίσθια Χ ημερομίσθιο X 34 εργατοτεχνίτες = ,58 Σύνολο Δαπανών Δ.Χ. + Δ.Π. + Ε.Α. = ,87 Εργοδοτικές Εισφορές Κ.Β.Α.Ε. (26,71%): Το ποσοστό 26,71% των εργοδοτικών εισφορών IKA ETAM για βαρέα προκύπτει μετά τη μείωση του συντελεστή 29,61% περί εργοδοτικών εισφορών, κατ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014, κατά ποσοστό 2,9%, μείωση που ισχύει από (Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/2014). (Δαπάνη (5) + Σύνολο Δαπανών Δ.Χ. + Δ.Π. + Ε.Α.) Χ 26,71%, ήτοι ( , ,87 ) Χ 26,71% = ,52 Εισφορά υπέρ ΕΛΠΚ (20 /εργατοτεχνίτη ετησίως, σύμφωνα με Εγκύκλιο ΙΚΑ Ε40/573/ ): 20 X 34 εργατοτεχνίτες = 680 Συνεπώς, η συνολική προσαύξηση της δαπάνης (6) προκύπτει: Σύνολο Δαπανών Δ.Χ. + Δ.Π. + Ε.Α. + Εργοδοτικές Εισφορές Κ.Β.Α.Ε. + Εισφορά υπέρ ΕΛΠΚ, ήτοι , , = ,39 (7): Η συνολική δαπάνη αντικατάστασης για 34 εργατοτεχνίτες ετησίως (αφορά τις 26 μέρες αδείας εκάστου εργατοτεχνίτη) προκύπτει ως εξής: [Άθροισμα Δαπανών (5) + (6)] / 365 Χ 26, ήτοι ( , ,39 ) / 365 Χ 26 = ,76 (8): Η συνολική δαπάνη των απαιτούμενων ημερομισθίων ετησίως για 34 εργατοτεχνίτες προκύπτει ως εξής: Άθροισμα Δαπανών (5) + (6) + (7), ήτοι , , ,76 = ,79 (9): Η Συνολική δαπάνη των κατ εκτίμηση απαιτούμενων 150 ημερομισθίων για τις επιπρόσθετες εργασίες ή 1050 ωρών εργασίας επιπλέον (συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων) προκύπτει ως εξής: 150 ημερομίσθια Χ 7 ώρες ανά ημέρα (συμπεριλαμβανομένου του διαλείμματος) Χ 4,1235 ωρομίσθιο = 4.329,68. Δώρο Χριστουγέννων (Δ.Χ.): 150 εργάσιμες ημέρες αντιστοιχούν σε 25 εβδομάδες (εξαήμερης εργασίας), άρα σε συνολικά 175 ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών). Για μερική απασχόληση υπολογίζονται ως Δ.Χ. 2 ημερομίσθια ανά 19 ημέρες, άρα: 2 ημερομίσθια Χ 175 ημέρες / 19 ημέρες Χ ημερομίσθιο Χ 1,04167 προσαύξηση ημερομισθίου = 527,50 Δώρο Πάσχα (Δ.Π.): 150 εργάσιμες ημέρες αντιστοιχούν σε 25 εβδομάδες (εξαήμερης εργασίας), άρα σε συνολικά 175 ημέρες (συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών). Για μερική απασχόληση υπολογίζεται ως Δ.Π. 1 ημερομίσθιο ανά 19 ημέρες, άρα: 1 ημερομίσθια Χ 175 ημέρες / 19 ημέρες Χ ημερομίσθιο Χ 1,04167 προσαύξηση ημερομισθίου = 263,75 Επίδομα Αδείας (Ε.Α.): Για μερική απασχόληση υπολογίζονται ως Ε.Α. 12 ημερομίσθια (τα οποία αντιστοιχούν σε 150 εργάσιμες ημέρες) 12 ημερομίσθια Χ ημερομίσθιο = 329,88 Σύνολο Δαπανών Μισθοδοσίας: Μ +Δ.Χ. + Δ.Π. + Ε.Α., ήτοι 4.329, , , ,88 = 5.450,80 Εργοδοτικές Εισφορές Κ.Β.Α.Ε. (26,71%): Σύνολο Δαπανών Μισθοδοσίας Χ 26,71% = 5.450,80 Χ 26,71% = 1.455,91 Συνολική δαπάνη για επιπρόσθετες εργασίες : 5.450, ,91 = 6.906,71 (9): Το Μερικό Σύνολο Δαπάνης Μισθοδοσίας προκύπτει ως εξής: Άθροισμα δαπανών (8) + (9), ήτοι , ,71 = ,49 8

9 Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ (Ν. 4144/2013, ΑΡΘΡΟ 22) 1 ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ * 1.1 Σκούπες καθαρισμού 680, Τσουγκράνες - Τσουγκρανόσκουπες 1.020, Σακούλες απορριμμάτων , Είδη ατομικής προστασίας εργαζομένων 5.491, Χειραμαξίδια Οδοκαθαρισμού 7.140, Λοιπά έξοδα απορρυπαντικών υλικών απολυμαντικών καθαριστικών χρώματος 4.800,00 (συνολική τιμή κατ εκτίμηση) 1.7 Κόστος διάθεσης επιβατικών αυτοκινήτων (συνολική τιμή κατ εκτίμηση για ,00 οχήματα) 1.8 Κόστος διάθεσης πέντε (5) κινητών τηλεφώνων (συνολική τιμή κατ εκτίμηση) 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,00 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2 ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΩΝ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ,00 ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ,00 *Ενδεικτικές τιμές με βάση τις τιμές της ελεύθερης αγοράς. Η προσφορά κάθε ενδιαφερομένου θα δοθεί στο σύνολο της δαπάνης του Πίνακα 2. ΦΠΑ 23% ,63 ΣΥΝΟΛΟ ,63 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Α ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ...ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (CPV: ) ΔΑΠΑΝΗ 1 ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ: ,49 2 ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΚΟΣΤΟYΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟY ΚΕΡΔΟΥΣ: ,00 ΣΥΝΟΛΟ: ,49 Φ.Π.Α. (23%) ,26 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,75 Μαρούσι / 06 / 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Η Προϊσταμένη Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουτραφούρη Φωτεινή Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Χάλαρης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός Κατσίλλη Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχ/κός 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 06/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ: 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)» ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά τις εργασίες: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ)» Τόπος παροχής των εργασιών : Όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες του Δήμου Αμαρουσίου. Προϋπολογισθείσα δαπάνη ,75, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών (12). ΑΡΘΡΟ 2: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για την ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης, έχουν εφαρμογή οι κατωτέρω διατάξεις, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας: 1. Ν 4254/2014 (ΦΕΚ Α 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 2. N. 4250/2014 (ΦΕΚ A 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 3. Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ Α 88) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας». 4. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 5. Οι διατάξεις των άρθρων 134 έως και 138, καθώς και του άρθρου 157 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το άρθρο 201 του ιδίου νόμου περί έναρξης ισχύος τους. 6. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 9 του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ Α 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις». 10

11 7. Υ.Α. Π1/2390/ (ΦΕΚ Β 2677) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 8. Οι διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) Εγκυκλίου με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 9. Ν. 4320/2015 ( ΦΕΚ Α 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις», άρθρο Υ.Α. Π/Φ.40.4/3/1031/2012 (ΦΕΚ Β' 1317) «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο». 11. Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α 68) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 12. Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 13. Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 14. Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 15. Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (ΚΠΔ)», οι διατάξεις του οποίου έχουν αναλογική εφαρμογή για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης, συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του προαναφερόμενου Π.Δ. 60/ Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 17. Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α 173)«Δικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α 51). 18. Ν. 3469/06 (ΦΕΚ Α 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». 19. Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 20. Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α 107), υποπαραγρ. Ζ5 της παραγρ. Ζ «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 21. Υ.Α. ΠΟΛ 1163/2013 (ΦΕΚ Β' 1675) «Όροι και διαδικασία είσπραξης επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου». 22. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 11

12 23. Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 213/2008 της Επιτροπής της «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV. 24. Οδηγία 2013/16/ΕΕ του Συμβουλίου της για την προσαρμογή ορισμένων Οδηγιών στον τομέα των Δημοσίων Συμβάσεων, λόγω προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕΕΕ L 158/ ). 25. Το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 26. Π.Δ. 28/1980 (ΦΕΚ Α 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 27. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 του Π.Δ. 237/1986 (Φ.Ε.Κ. 110 Α/1986), «Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ν. 489/1976, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από τον Ν. 1569/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/183/85) και τα Προεδρικά Διατάγματα 1019/1981 (Φ.Ε.Κ. Α/253/81) και 118/1985 (Φ.Ε.Κ. Α/35/85)». 28. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 13 του Ν. 2623/1998 (Φ.Ε.Κ. 139 Α/1998), «Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με την Ελ. Συν. Πράξη 345/2006 Τμ Οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3557/2007 (Φ.Ε.Κ. Α' 100) «Τροποποίηση του Π.Δ. 237/1986 με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 και άλλες διατάξεις». 30. Οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις». 31. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 32. Υ.Α /739/2010 (ΦΕΚ Β' 1291) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». 33. Το άρθρο 55 παρ. 1 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α 151) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος». 34. Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 35. Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων», όπως ισχύει. 36. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 37. Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Π.Δ. 113/2010 (Φ.Ε.Κ. Α 194), «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 38. N. 4093/2012 (ΦΕΚ Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ». 12

13 39. Εγκύκλιος ΙΚΑ 45/ Οι εκδοθείσες σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων λοιπές (πλην των ήδη αναφερομένων) κανονιστικές διατάξεις, καθώς και άλλες διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας σύμβασης και γενικότερα κάθε διάταξη (νόμου, π.δ., υπουργικής απόφασης, κ.λ.π.) που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 41. Οι σχετικοί ισχύοντες Νόμοι, Προεδρικά Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν το Περιβάλλον και την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων γενικότερα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 42. Οι πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου έτους Η υπ αριθμ. 334/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί εγκρίσεως διενέργειας των εν λόγω εργασιών. 44. Το υπ αριθμ. πρωτ / έγγραφο του αρμόδιου Αντιδημάρχου. ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τα συμβατικά στοιχεία της εργασίας είναι: 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ενδεικτικό Τιμολόγιο 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Τεχνική Έκθεση Τεχνική Περιγραφή ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Εγγύηση συμμετοχής: Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης της εργασίας χωρίς το Φ.Π.Α. ( , ,00 = ,49), ήτοι ,11 Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. Εγγύηση καλής εκτέλεσης: Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 2% της αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α. και κατατίθεται κατά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Κατατίθεται υπό μορφή γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Συντάσσεται κατά τον ισχύοντα τύπο του δημοσίου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την ολοκλήρωση και της τελευταίας παραλαβής των εργασιών από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλομένων. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης. 13

14 ΑΡΘΡΟ 5: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι εργασίες, όπως αυτές περιγράφονται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ, θα εκτελούνται σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες (17 στο σύνολο) του Δήμου Αμαρουσίου, όπως αναφέρονται στην ΕΝΟΤΗΤΑ 1 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι εργασίες οδοκαθαρισμού θα γίνονται σε όλη την διάρκεια των δώδεκα μηνών. i ii Απαιτούνται τριάντα τέσσερις (34) οδοκαθαριστές σε καθημερινή απασχόληση για όλες τις Π.Ε. (Ζώνη Α), όπου ο καταμερισμός των οδοκαθαριστών στις Π.Ε. του Δήμου Αμαρουσίου θα γίνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. Οι επιπρόσθετες εργασίες οδοκαθαρισμού θα εκτελούνται από επιπλέον άτομα οδοκαθαριστές (πρόσθετη απασχόληση 150 ημερών ή 1050 ωρών), σύμφωνα με την ΕΝΟΤΗΤΑ 3 της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. Η προμήθεια και η συντήρηση του τεχνικού εξοπλισμού και των υλικών (π.χ. καθαριστικά, σακούλες, χρώματα κλπ.) είναι υποχρέωση του αναδόχου και έχει συνυπολογιστεί στη κατηγορία Β του προϋπολογισμού. Η καταλληλότητα των υλικών θα ελεγχθεί και εγκριθεί κατά την έναρξη της σύμβασης από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία. ΑΡΘΡΟ 6: ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υποβάλλει εγκαίρως στο Δήμο Αμαρουσίου το τακτικό εβδομαδιαίο ή δεκαπενθήμερο πρόγραμμα εργασιών. Ο Δήμος Αμαρουσίου διατηρεί το δικαίωμα να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα ανάλογα με τις εποχιακές ή άλλες ανάγκες (π.χ. ώρες εργασίας ανάλογα με τον κυκλοφοριακό φόρτο ορισμένων οδών) και να ενημερώνει εγκαίρως τον ανάδοχο για τις αλλαγές. Ο ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή Μηνιαίας Έκθεσης Συνολικής Δραστηριότητας και Εκτέλεσης Εργασιών του Αναδόχου. Ειδικότερα, κάθε τέλος του μήνα θα συντάσσεται από τον Ανάδοχο επιμέτρηση εργασιών για τον προηγούμενο μήνα, με αναλυτική κατάσταση για το προσωπικό το οποίο απασχόλησε ο ανάδοχος και για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών, η οποία θα υποβάλλεται στις υπηρεσίες του Δήμου και θα ελέγχεται από τους επιβλέποντες για την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, με έκδοση της σχετικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης. Η παραλαβή θα γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής τμηματικά, με σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος (όχι πέραν του μηνός), μετά την ολοκλήρωση του ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου και την διαπίστωση ότι η εργασία είναι επιμελημένη και σύμφωνη με τους όρους της μελέτης, καθώς και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου και την διαπίστωση της καλής εκτέλεσης του συνόλου των εργασιών. ΑΡΘΡΟ 7: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή της εργασίας θα γίνεται σταδιακά βάσει των ανωτέρω πιστοποιήσεων για τις εκτελεσθείσες εργασίες των οποίων έχει ολοκληρωθεί η τμηματική παραλαβή. 14

15 Μετά την υπογραφή της σύμβασης και εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου, ο ανάδοχος θα υποβάλει τον πρώτο λογαριασμό που θα αντιστοιχεί σε προκαταβολή ίση με το 30% του ετήσιου συμβατικού ποσού προσφοράς, που αφορά το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, αναλωσίμων, εργολαβικού κέρδους και νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων, με παράλληλη υποβολή του σχετικού τιμολογίου. Στη συνέχεια, μετά το τέλος κάθε μήνα, ύστερα από τη σύνταξη και υπογραφή της βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών, θα υποβάλλεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα αντιστοιχεί: Στο ποσό που αφορά την κάλυψη του μικτού μισθολογικού κόστους, σύμφωνα με τις καταστάσεις εργαζομένων που θα έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και Στο 1/12 του υπολειπόμενου 70% του συμβατικού ποσού του διοικητικού κόστους παροχής υπηρεσιών, αναλωσίμων, εργολαβικού κέρδους και νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών θα συνοδεύεται κάθε φορά από τα αντίστοιχα παραστατικά και θα δρομολογείται η πληρωμή του αναδόχου. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό. Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά το νόμο. ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ Το προσφερόμενο τίμημα που αφορά το διοικητικό κόστος παροχής υπηρεσιών, αναλωσίμων, εργολαβικού κέρδους και νόμιμων υπέρ δημοσίου και τρίτων κρατήσεων είναι σταθερό καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ως προς το κόστος μισθοδοσίας, το τίμημα θα προκύπτει με βάση τις αναλυτικές μισθοδοτικές καταστάσεις του αναδόχου. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση μη αναμενόμενης και αιφνίδιας πολύ μεγάλης αλλαγής ενός στοιχείου κόστους (π.χ. ημερομίσθιο), τότε το Δ.Σ. δύναται να αποφασίσει, με αιτιολογημένη απόφαση, μερική αναπροσαρμογή του τιμήματος ανάλογα με τα στοιχεία που θα παρουσιάσει ο Ανάδοχος. ΑΡΘΡΟ 9: ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται εκ του νόμου, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος. ΑΡΘΡΟ 10: ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟ Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η έγκριση παρέχεται με απόφαση του Συμβουλίου, εφόσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Έναντι του Δήμου ο ανάδοχος παραμένει πάντοτε "εις ολόκληρον" υπεύθυνος μαζί με αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ' εξαίρεση, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά ανίκανο να εργαστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. 15

16 Μαζί με την αίτηση του αναδόχου υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ μέρους του τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. Μετά την εκχώρηση οι πληρωμές γίνονται απ' ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύμβαση, υποχρεούμενος να καταθέσει τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. ΑΡΘΡΟ 11: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη υποδομή και οργάνωση που θα του εξασφαλίζει συνεχώς την απόλυτη υποστήριξη του έργου. Τα μέσα μηχανήματα και εργαλεία, που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, τα διαθέτει ο ανάδοχος, ο οποίος με ευθύνη και δαπάνες του θα τα φυλάσσει, θα τα συντηρεί και θα τα μετακινεί στους χώρους εργασίας. ΑΡΘΡΟ 12: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί κατάλληλο εργατικό προσωπικό, ενδεδυμένο με την ενδυμασία που περιγράφεται στη ΕΝΟΤΗΤΑ 4 της Τεχνικής Έκθεσης - Τεχνικής Περιγραφής. Όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να φέρουν φωσφορούχα γιλέκα καθ' όλη τη διάρκεια της εργασίας τους και ο ανάδοχος οφείλει να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί και για την προστασία της υγείας του. Το πάσης φύσεως και ειδικότητας προσωπικό για την εκτέλεση του έργου αμείβεται και ασφαλίζεται αποκλειστικά από τον ανάδοχο. Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια εργασίας, θεωρημένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες. ΑΡΘΡΟ 13: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ο Ανάδοχος οφείλει - με μέριμνα και δαπάνη του - να συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις που να καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείμενα ασφάλισης) που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. Κατά τη σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαμβάνει υπόψη του και να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης Νομοθεσίας (Ν.Δ. 400/1970, Π.Δ. 118/1985 κλπ.), όπως ισχύει κατά την ημέρα σύναψης των ασφαλιστικών συμβάσεων. Ομοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών. Ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους των ασφαλιστηρίων. Οι παρεχόμενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Ανάδοχου που απορρέουν από τη σύμβαση και ο Ανάδοχος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/ και πράγματα. Οι ασφαλίσεις περιλαμβάνουν: 16

17 Ασφάλιση του προσωπικού του έργου Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και κάθε άλλο αρμόδιο ασφαλιστικό ταμείο το σύνολο του προσωπικού που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύμφωνα με την (εκάστοτε) ισχύουσα Νομοθεσία. Ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η "ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ" του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλλουν αποζημιώσεις σε Τρίτους για σωματικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και για υλικές ζημιές σε πράγματα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θα καλύπτονται επίσης και ζημιές σε όμορες ιδιοκτησίες /εγκαταστάσεις. Ασφάλιση αυτοκινήτων Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα αυτοκίνητα που προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση του Έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία για έλεγχο, όποτε του ζητηθεί. Διάρκεια της Ασφάλισης Η ευθύνη της ασφάλισης αρχίζει με την υπογραφή της Σύμβασης και λήγει με την Οριστική Παραλαβή του Έργου ΑΡΘΡΟ 14: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί υπηρεσία έκτακτης ανάγκης καθαρισμού των οδών και κοινοχρήστων χώρων. Οι έκτακτες εργασίες καθαρισμού θα εκτελούνται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας. Ο πίνακας προσωπικού εκτάκτων αναγκών θα κοινοποιείται μαζί με το εβδομαδιαίο ή δεκαπενθήμερο πρόγραμμα καθαρισμού. Ο ανάδοχος βαρύνεται με κάθε δαπάνη αποκατάστασης ζημιών και φθορών που ενδεχομένως θα προκαλέσει από υπαιτιότητα ή και από απλή αμέλεια υπάλληλός του κατά την διάρκεια εκτέλεσης του συμβατικού του αντικειμένου. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με την ευθύνη της φύλαξης του τεχνικού εξοπλισμού και των εργαλείων του και δεν δικαιούται, σε οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από την Προϊσταμένη Αρχή αποζημίωση για τυχόν ζημία ή ολική απώλεια τεχνικού εξοπλισμού και εργαλείων, ακόμη και για την περίπτωση ανωτέρας βίας. Ο Δήμος, σε περίπτωση που διαπιστώσει πλημμελή εκτέλεση των εργασιών, δύναται να επιβάλλει βελτιώσεις και αλλαγές ωραρίων, προσωπικού και προγραμμάτων. ΑΡΘΡΟ 15: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύμβαση και από τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980 ή προς τις νόμιμες εντολές και υποδείξεις της υπηρεσίας, καλείται με Ειδική Πρόσκληση του αρμόδιου Αντιδημάρχου μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης να 17

18 συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις αυτές ή τις εντολές μέσα σε εύλογη προθεσμία, όχι πάντως μικρότερη των δέκα ημερών. Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη μέτρων για την αποτροπή προφανών κινδύνων, η τασσόμενη προθεσμία μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών. Η ειδική πρόσκληση και η προθεσμία που ορίζεται με αυτή δεν ανατρέπουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας. Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εμπρόθεσμα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας. Ο έκπτωτος ανάδοχος στερείται του δικαιώματος να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο την εκτέλεση δημοτικών και κοινοτικών προμηθειών, εργασιών, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του εξαμήνου ούτε μεγαλύτερο του έτους. ΑΡΘΡΟ 16: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας επιλύονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 273 παρ.1 και 2 του Ν.3463/2006. Μαρούσι / 06 / 2015 Η Συντάξασα Ο Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού & Εποπτείας Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Η Προϊσταμένη Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης Κουτραφούρη Φωτεινή Πολιτικός Μηχ/κός Τ.Ε. Χάλαρης Ιωάννης Μηχανολόγος Μηχ/κός Κατσίλλη Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχ/κός 18

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03 / 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α. Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 03 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΓΚΩΔΩΝ ΣΕ Χ.Υ.Τ.Α Προϋπολογισμού: 60.000,00 ΕΥΡΩ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ & I.Δ.του Δήμου. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ & I.Δ.του Δήμου. Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Προμήθεια: Υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ & I.Δ.του Δήμου. Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αρ. Μελέτης Τεχνικής Υπηρεσίας: 35/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 Προϋπ. : 121.380,40 (με Φ.Π.Α. 23 %) και έως εξαντλήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.741,36 ΜΕ Φ.Π.Α. CPV 65500000-8

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 33.741,36 ΜΕ Φ.Π.Α. CPV 65500000-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εργασία : Καταμέτρηση υδρομετρητών Δήμου Δελφών ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Ταχ. Δ/νση: Γ & Φ Τσίγκα Άμφισσα Τ.Κ.33 100 ΤΗΛ/ΦΑΞ 2265023766/22094 ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αγορά/Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π79/2015 ΠΡΟΫΠ. : 14.851,02 με το Φ. Π. Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50

15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 4/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 15.6262.0002 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α. (23%) : 62.914,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015»

«Προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ υλικού, για τις ανάγκες της Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Ιλίου, έτους 2015» Περιεχόμενα: 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Τιμολόγιο Τιμές εφαρμογής 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: A.M. : ΠΡΟΫΠ: ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων για ένα (1) έτος. Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων K. Μ. : Π 34/11 ΠΡΟΫΠ: 30.976,57 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια σάκων απορριμμάτων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια αεροπανώ για εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου K. Μ. : Π27/2011 ΠΡΟΫΠ. : 4.797,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ.: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.582,80 χωρίς Φ.Π.Α. ΣΥΝΤΑΞΑΣ : ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΤΕΧΝ. ΜΗΧ/ΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 9/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980)

ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) ΜΕΛΕΤΗ (Π.Δ 28/1980) Μ Ε Α Π Ο Φ Α Σ Η Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ Κ Α Τ Ο Π Ι Ν Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν Τ η ς υ π η ρ ε σ ί α ς «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002612824 2015-03-04

15PROC002612824 2015-03-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 4/3/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 8161 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΝΔΡΟΣΤΟΙΧΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΣΥΛΛΙΩΝ ΚΑ: 35.6262-17 ΠΡΟΫΠ.: 200.000,00 ΕΤΟΣ: 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΥΣ 2015 ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ: 333.983,10 ΣΥΝΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 410.799,20 ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΣ ΠΡΫΠΛΓΙΣΜΣ 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 10/2015 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α' ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. ΥΠΗΡ.: 22/2015 Υπηρεσία Τήρησης Πρακτικών των Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ με Φ.Π.Α (23%) : 12.970,35 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ. Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 29/9/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19497 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Προς: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Aνάθεση εργασιών σε υδραυλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /10-8-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 864/2015 ΘΕΜΑ: 38 ο «Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Μελέτης 15 / 2014 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ - ΑΙΔΗΨΟΥ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ιστιαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300

ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ. Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 2300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 3 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. ΤΗΛ.: 2221351181 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45.000,00 ΕΥΡΩ 2012 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΗΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 221.500,00 ( με ΦΠΑ 23%) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 14 / 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ρόδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003492009 2015-12-14

15PROC003492009 2015-12-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.14 13:01:03 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΔΘ34691Ο3-ΦΧΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2014 ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Περιεχόμενα: Τεχνική έκθεση Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ετήσιο) A.M. : 125/2015 232.680,00 (με Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚH EKΘΕΣΗ Η μελέτη αυτή αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων για τα τροχοφόρα και τα μηχανήματα του Δήμου και των Νομικών Προσώπων και πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια Επιδαπεδιων Απορριμματοδεκτών-Πλαστικών Κυλιόμενων Κάδων Καθαριότητας 220 L.T για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια κηπευτικού χώματος Κ.Μ. : Π28/2011 ΠΡΟΫΠ: 14.946,96 (με ΦΠΑ 23%) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΟ : Απαραίτητες εργασίες για εκδηλώσεις της Κοινωνικής Υπηρεσίας έτους 2011 (Ηχητική κάλυψη) K. Μ.: Π 36 /2011

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΕΕ 2013 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ" Μιχάλης Παπαστεργίου Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ν.. 3669/18.06.2008, (ΦΕΚ( ΦΕΚ116Α), "Κύρωση" της Κωδικοποίησης της

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. : 4/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 58.794,62 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΑΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΙΟΡ ΑΝΗΣ 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ(ΓΑΛΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου Ν.3316/05) ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 35/2013 Α.Π.: 41041 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ. Τα ακόλουθα : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλεξανδρούπολη 11/08/2014 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ. : 2311 ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Για την παροχή υπηρεσίας ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑΣ ΛΥΜΑΤΟΛΑΣΠΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙ -ΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ η περιφέρεια στο επίκεντρο της ανάπτυξης Mε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο : Αντικείµενο συγγραφής Αντικείµενο του Πρόχειρου διαγωνισµού είναι η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ» με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.- ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση, καθαρισμός, έλεγχος λειτουργίας σιντριβανιών

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ηράκλειο 16 / 09 / 2015 Διενέργεια διαχειριστικού Ελέγχου στο Δήμο Ηρακλείου για τα έτη 2010-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Το

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: AΡ. ΜΕΛ.:50/2015 «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΟΔΙΑΚΟΠΕΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η οργάνωση του προγράμματος «Αθλοδιακοπές»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΤΕΡ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ Κ.Ε.Π ΤΟΥ Δ. ΙΛΙΟΥ Κ. Μ. : Π 149/2014 ΠΡΟΫΠ. : 1.069,99 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ο /16-6-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 679/2015 ΘΕΜΑ: 61 ο Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΣΩΝ, ΟΙΚΟΠΕ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Προϋπολογισµός 44.900,00 Φ.Π.Α. (23%) 10.327,00 ΣΥΝΟΛΟ 55.227,00 1 Φορέας: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ήµο ιονύσου και αφορά στον καθαρισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012

ΑΔΑ: Β4ΣΦ7ΛΡ-ΚΒΓ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 ο /20-11-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1358/2012 ΘΕΜΑ: 96 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση επί του θέματος: «Κατακύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα