ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/53864 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1.Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρο) 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4.Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Περδίκη Ιωάννη, 6. Κορωναίο Ιωάννη, 7. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 8. Μαχραµά Μιχαήλ, 9. Ζαννετίδη Φιλήµoνα, 10. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ : ουδείς, παρόντος του Γραµµατέα της Επιτροπής δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του, έθεσε υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ύπαρξη τριών (3) θεµάτων προς εξέταση, εκτός της ήδη κοινοποιηµένης ηµερησίας διατάξεως, µε την µορφή των κατεπειγόντων, βάσει του άρθρου 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, σχετικών µε : α. «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση µίσθωσης βυτιοφόρων για την άντληση βοθρολυµάτων µε την διαδικασία του κατεπείγοντος», λόγω της έκθεσης σε κίνδυνο της δηµόσιας υγείας από την ρύπανση που προκαλείται από υπερχειλισµένες δεξαµενές βοθρολυµάτων, β. «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απ ευθείας ανάθεση προµήθειας καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε την διαδικασία του κατεπείγοντος», µετά τις τεράστιες διαστάσεις που τείνει να πάρει το φαινόµενο της κλοπής καλωδίων αγωγών (χαλκού), γ. «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση προµήθειας υλικών για επισκευές δικτύων ύδρευσης µε την διαδικασία του κατεπείγοντος», για να αντιµετωπισθεί µεγάλος αριθµός αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης, 1

2 κατάσταση που επέτεινε και η απρόσµενη θεοµηνία που έπληξε τις ευρύτερες περιοχές Καλάθου, Λίνδου, Λάρδου την 28 η , εν όψει και της απαιτητικής, σε κατανάλωση νερού, τουριστικής περιόδου, που επιβαρύνει περαιτέρω τα ανωτέρω δίκτυα. Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να εξεταστούν τα ανωτέρω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης µε την µορφή των κατεπειγόντων. ΘΕΜΑ ( 1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 109/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-ΕΛ) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση µίσθωσης βυτιοφόρων για την άντληση βοθρολυµάτων µε την διαδικασία του κατεπείγοντος. (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που υπογράφεται από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών, κ. Σαββή Εµµ,. στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «1. Γίνεται γνωστό ότι ο ήµος µας διαθέτει τρία βυτιοφόρα εκκένωσης λυµάτων (Χωρικών Ενοτήτων Ιαλυσού, Καµείρου, Αρχαγγέλου) εκ των οποίων τα δύο είναι εκτός λειτουργίας λόγω µηχανικών βλαβών και το ένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλου του νησιού. 2. Λόγω της έκθεσης σε κίνδυνο της δηµόσιας υγείας από την ρύπανση που προκαλείται από υπερχειλισµένες δεξαµενές βοθρολυµάτων και της τουριστικής περιόδου που διανύουµε, κρίνεται κατεπείγουσα η ανάγκη της άµεσης εκκένωσης των. 3. Επειδή η διαδικασία ανάθεσης µίσθωσης βυτιοφόρων µε διαγωνισµό είναι σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα προτείνεται η µίσθωση βυτιοφόρων µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος (Πρόγραµµα Καλλικράτης, Νόµος 3852 άρθρο 72 παρ 1δ). Η δέσµευση ποσού ύψους µε το Φ.Π.Α θα γίνει σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου. Η /νση Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.» Ο κ. Στάγκας Στέργος παίρνοντας τον λόγο αναφέρει ότι θα καταψηφίσει το ανωτέρω θέµα διότι ο ήµος Ιαλυσού και ο σύνδεσµος συνεργασίας διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα (βυτιοφόρα) για την ανωτέρω παρέµβαση. 2

3 Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, και εγκρίνει την διάθεση πίστωσης 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. (Κ.Α ), για τις ανάγκες της απευθείας ανάθεσης µίσθωσης βυτιοφόρων για την άντληση βοθρολυµάτων µε την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρ. 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010), σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ , µε την οποία βεβαιώνεται ότι ο ήµος Ρόδου διαθέτει τρία βυτιοφόρα εκκένωσης λυµάτων (Χωρικών Ενοτήτων Ιαλυσού, Καµείρου, Αρχαγγέλου) εκ των οποίων τα δύο είναι εκτός λειτουργίας λόγω µηχανικών βλαβών και το ένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλου του νησιού. Η ανωτέρω έγκριση δαπάνης συνοδεύεται από την προβλεπόµενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύει την επιµέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών. ΘΕΜΑ ( 2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 110/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Υ8) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση προµήθειας καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε την διαδικασία του κατεπείγοντος. (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ ) 3

4 Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που υπογράφεται από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών, κ. Σαββή Εµµ,. στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «1. Όπως σας είναι γνωστό το φαινόµενο της κλοπής καλωδίων, αγωγών (χαλκού) έχει πάρει πλέον τεράστιες διαστάσεις. Το τελευταίο διάστηµα διαπιστώνουµε καθηµερινά όλο και σε περισσότερα σηµεία, όχι µόνον της πόλης της Ρόδου αλλά σε όλο το νησί, δολιοφθορές και κλοπές στα ηµοτικά δίκτυα ηλεκτροφωτισµού καθώς επίσης και στην αντικεραυνική προστασία των ηµοτικών και σχολικών κτιρίων. 2. Τα σηµεία στα οποία ήδη έχουν διαπιστωθεί οι κλοπές και για τα οποία έχουν γίνει σχετικές µηνυτήριες αναφορές στην Αστυνοµική /νση και στην Υποδ/νση Ασφαλείας Ρόδου είναι τα εξής: Χωρική Ενότητα Ρόδου -πάροδος Νικ. Βρεττάκου αντικαταστάθηκε δύο φορές συνολικά 600 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ -οδός ιαγοριδών 650 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ -οδός Κ. Ουράνη αντικαταστάθηκε δύο φορές συνολικά 450 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Πάρκο Ροδιακής Έπαυλης 200 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Εθνική οδός Ρόδου Καλλιθέας (δρόµος προς ξενοδοχείο EDEN ROCK) 300 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Περιοχή Αγ. Αποστόλων 580 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Περιοχή Ηλιούπολης 50 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ Χωρική Ενότητα Νότιας Ρόδου - Περιοχή Μεγάλη Γη 1000 µέτρα καλωδίου 5Χ10 ΝΥΥ - Περιοχή Μεγάλη Γη 300 µέτρα καλωδίου 5Χ10 ΝΥΥ -Φράγµα Απολακκιάς 200 µέτρα καλωδίου 5Χ16 ΝΥΥ - Φράγµα Απολακκιάς 300 µέτρα καλωδίου 3Χ mm ΝΥΥ - Ε.Ο. Λίνδου Γενναδίου 2000 µέτρα καλωδίου 5Χ10 ΝΥΥ Χωρική Ενότητα Αφάντου - Περιοχή Κολυµπίων 400 µέτρα καλωδίου 4Χ6 ΝΥΥ - Παραλιακή οδός (γκολφ) 1600 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ Χωρική Ενότητα Λίνδου - Καλάθου παραλιακή 1500 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ και 1500 µέτρα χαλκού 16 mm Χωρικές Ενότητες Καµείρου - Ατταβύρου - Περιοχή Αγ. Σύλα 150 µέτρα καλωδίου 5Χ10 ΝΥΥ - Σορωνής Παραλιακή 50 µέτρα καλωδίου 5Χ6 ΝΥΥ Χωρική Ενότητα Πεταλουδών - Παραλιακός Κρεµαστής 200 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Επαρχιακή οδός Κρεµαστή Μαριτσά 300 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Παραποτάµια οδός Κρεµαστής 600 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ 4

5 - Τουριστική ζώνη Θεολόγου200 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ συνολικής αξίας Τα συνεργεία µας αντικατέστησαν µέρος των ανωτέρω καλωδίων εξαντλώντας όλο το απόθεµα µας, όµως επειδή έχουν δηµιουργηθεί επισφαλείς συνθήκες για τα υπόλοιπα σηµεία µε αποτέλεσµα την πιθανή πρόκληση ατυχηµάτων όπως: - ηλεκτροπληξία (εκτεθειµένοι ρευµατοφόροι αγωγοί), - τροχαία ατυχήµατα (σκοτεινότητα οδών και πεζοδροµίων) και επειδή η διαδικασία προµήθειας των ηλεκτρολογικών υλικών τα οποία έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα, απαιτείται η άµεση προµήθεια των καλωδίων. 4. Μετά τα ανωτέρω για την άρση των επισφαλών συνθηκών λόγω εξαντλήσεως των αποθεµάτων του ήµου µας, προτείνεται η προµήθεια των καλωδίων αξίας µε το ΦΠΑ να γίνει µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος (Πρόγραµµα Καλλικράτης, Νόµος 3852 άρθρο 72 παρ 1δ). η δέσµευση του ποσού θα γίνει σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου. Η /νση Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.» Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, και εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. (ΚΑ ), για τις ανάγκες της απευθείας ανάθεσης προµήθειας καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρ. 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) και την απαρέγκλιτη προϋπόθεση κατάθεσης τριών (3) τουλάχιστον προσφορών προς αξιολόγηση, σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ , µε την οποία βεβαιώνεται, µεταξύ άλλων ότι τα συνεργεία του ήµου Ρόδου αντικατέστησαν µέρος των ανωτέρω καλωδίων εξαντλώντας όλο το απόθεµα, αλλά και ότι έχουν δηµιουργηθεί επισφαλείς 5

6 συνθήκες για τα υπόλοιπα σηµεία µε αποτέλεσµα την πιθανή πρόκληση ατυχηµάτων όπως: - ηλεκτροπληξία (εκτεθειµένοι ρευµατοφόροι αγωγοί), - τροχαία ατυχήµατα (σκοτεινότητα οδών και πεζοδροµίων) και επειδή η διαδικασία προµήθειας των ηλεκτρολογικών υλικών τα οποία έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα, απαιτείται η άµεση προµήθεια των καλωδίων. Η ανωτέρω έγκριση δαπάνης συνοδεύεται από την προβλεπόµενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύει την επιµέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών. ΘΕΜΑ ( 3 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 111/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-ΨΟ) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση προµήθειας υλικών για επισκευές δικτύων ύδρευσης µε την διαδικασία του κατεπείγοντος. (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 3/ / ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που υπογράφεται από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών, κ. Σαββή Εµµ,. στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «1. Λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου και κατά συνέπεια της κατακόρυφης αύξησης που παρατηρείται στην κατανάλωση του νερού, η υπηρεσία ύδρευσης της δηµοτικής ενότητας Λινδίων αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει όλα τα εναλλακτικά δίκτυα ύδρευσης και γεωτρήσεις αντλιοστάσια που ήταν σε στάση λόγω του χειµώνα. ιαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αρκετές βλάβες που είχαν δηµιουργηθεί από τις φυσικές καταστροφές ( ) ειδικότερα στις δηµοτικές ενότητες της Καλάθου, Λίνδου και Λάρδου. Τα φαινόµενα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα να καταστραφούν ολοσχερώς ορισµένα από τα αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαµενές που τροφοδοτούν µε πόσιµο νερό τους καταναλωτές της δηµοτικής ενότητας, καθώς και προκάλεσαν σοβαρές ζηµιές στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων της Λίνδου, όπως και στο βασικό αντλιοστάσιο λυµάτων της παραλίας της Λίνδου. Εκτός από τις ολοκληρωτικές καταστροφές που κατέστησαν άχρηστες τις παραπάνω υποδοµές, µερικές ζηµιές υπέστησαν και σχεδόν το σύνολο των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων δεξαµενών, που βρίσκονται στην Κάλαθο και την Λάρδο, λόγω της εισροής λάσπης στον χώρο. Να τονιστεί ότι το σύνολο του νερού που αντλείται γίνεται από γεωτρήσεις που 6

7 βρίσκονται µόνο στην Κάλαθο και την Λάρδο. Επιπρόσθετα ζηµιές έχουν υποστεί και δίκτυα υποδοµής (ύδρευσης & αποχέτευσης) Επιγραµµατικά αναφέρονται οι ζηµιές στις βασικότερες εγκαταστάσεις ύδρευσης : Αντλιοστάσιο Κούρου Κάλαθος : Τροφοδοτεί µε νερό τους οικισµούς Κάλαθου, Πυλώνας, Λάρδου. Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα Γεώτρηση Κούρου Λίνδος : Τροφοδοτεί Λίνδο Πεύκους Βλυχά. Ζηµιές σε µεταλλικές & πλαστικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα ίκτυα ύδρευσης στην Κάλαθο : εκάδες µέτρα δικτύων PVC & PE διαφόρων διατοµών που παρασύρθηκαν από την πληµµύρα, και τροφοδοτούσαν τις δεξαµενές από τις γεωτρήσεις Αντλιοστάσιο Ευλώ : Εναλλακτική δροµολόγηση του νερού σε Λίνδο Πεύκους Βλυχά. Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα. Γεωτρήσεις αεροδροµίου : Βασικός τροφοδότης Λίνδου σε νερό. Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Λίνδου: Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα Αντλιοστάσιο Λυµάτων Λίνδου: Βρίσκεται στην παραλία της Λίνδου και ανυψώνει τα λύµατα προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα 2. Για να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε στις απαιτήσεις για παροχή πόσιµου νερού που παρατηρούνται την καλοκαιρινή περίοδο, κρίνεται αναγκαία η προµήθεια των παρακάτω υλικών, ώστε να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε όλα τα εφεδρικά και δευτερεύοντα δίκτυα ύδρευσης και γεωτρήσεις - αντλιοστάσια: Εξάρτηµα Μονάδες Μέτρησης Ποσ. Κόστος / Τεµ Κόστος Ηλεκτροµούφες Φ250 Τεµάχια 25 57, Καµπύλη Φ250/45' PE Τεµάχια 5 123,65 618,25 Σύνδεσµοι Φ250 Τεµάχια Σωλήνες Φ250/16PE Μέτρα Ύψηλον Φ250 Τεµάχια Βάνα Φ150 Φλ. Τεµάχια Βάνα Φ250 Φλ. Τεµάχια Φλαντζοκεφαλές Adaptor 242/268 Τεµάχια 4 275, ,04 Λαιµός Φ160 PE Τεµάχια 1 10,54 10,54 Φλάντζα Τρελή Φ160 Τεµάχια 1 13,96 13,96 Ηλεκτροµούφα Φ160 Τεµάχια 1 15,36 15,36 Φλάντζες Ελ. Φ250 Τεµάχια 4 2,6 10,4 Φλάντζες Ελ. Φ160 Τεµάχια 4 1,7 6,8 Βίδες-Παξιµάδια Μ20 Τεµάχια Μανσόν Φ63 Τεµάχια 2 3,9 7,8 7

8 Μανσόν Φ160 Τεµάχια 2 20,42 40,84 Σέλλα Τ.Ε Τεµάχια 1 84,48 84,48 Ρακόρ Τ/Ε 1'' ορειχ. Τεµάχια 3 11,14 33,42 Ρακόρ Φ28 ορειχ. Τεµάχια 8 4,29 34,32 Ρακόρ Φ22 ορειχ. Τεµάχια Ταυ Φ28/1'' ορειχ. Τεµάχια 2 8,58 17,16 Βάνα 1'' σφαιρικές Τεµάχια 3 5,85 17,55 Συστολές 1->3/4'' Τεµάχια 2 0,54 1,08 Σωλήνας Β.Τ. γαλβανιζέ 1/2'' Μέτρα 30 2,5 75 Βάνα θηλ. 1/2'' Τεµάχια 20 2,67 53,4 Βάνα θηλ. 3/4'' Τεµάχια 10 3,93 39,3 Βάνα θηλ. 1'' Τεµάχια 6 5,85 35,1 Κεφαλές Τρυπητές Ντουζ Τεµάχια 30 2,9 87 Ταυ ορειχ. Φ22->3/4'' Τεµάχια 10 4,93 49,3 Συστολή 3/4'' ->1/2'' Τεµάχια 10 0,6 6 Ρακόρ Φ16 αρσ. Τεµάχια 20 0,9 18 Γωνία Εξωβόλτα 1'' ορειχ. Τεµάχια 2 3,31 6,62 Συστολή 1''->3/4 Τεµάχια 2 0,54 1,08 Μαστός ορειχ. 3/4'' Τεµάχια 6 0,93 5,58 Ταυ ορειχ. 3/4'' Τεµάχια 5 2,52 12,6 Συνδεσµοι adaptor 109/133 Τεµάχια 3 83,95 251,85 Συνδεσµοι Φ63 ορειχ. Τεµάχια 2 31,47 62,94 Ρακόρ Φ63->2'' ορειχ. Τεµάχια 4 20,79 83,16 Ρακόρ Τ/Ε ορειχ 1/2'' Τεµάχια 4 6,7 26,8 Ρακόρ Τ/Ε ορειχ 3/4'' Τεµάχια Σέλλα Τ/Ε 192/202 INOX Τεµάχια 3 250,56 751,68 Σέλλα Τ/Ε 76/82 Τεµάχια Σέλλα Τ/Ε για Φ150 αµίαντο Τεµάχια 4 254, ,28 Σύνδεσµοι adaptor για Φ150 αµίαντο -> Φ200 PVC Τεµάχια 2 122,46 244,92 Παροχή Φ150 αµίαντο Β.Τ. Τεµάχια Βάνα Φ63 Φλ. Τεµάχια 1 90,5 90,5 Φλάντζα Τόρνου Φ63->2'' Βιδωτές Τεµάχια 2 16,15 32,3 Ρακόρ Τ/Ε 2'' αρσ. Τεµάχια 2 29,86 59,72 Ταυ Φ63->2 Θηλ. ορειχ. Τεµάχια 1 52,25 52,25 Μαστός 2'' Τεµάχια 5 2,4 12 Βάνα 2'' ορειχ. Τεµάχια 1 23,25 23,25 Γωνία 2'' Θηλ. Τεµάχια Βάνα Φ250 φλ + Κεφάλια Φ250 + Τεµάχια

9 Λάστιχα + Βίδες (ΚΟΜΠΛΕ) Φλάντζα Τόρνου Φ150 Τεµάχια 7 18,4 128,8 Ταυ Φ125->Φ100 Τεµάχια Βάνα Φ100 Τεµάχια Βάνα Φ125 Τεµάχια Φλάντζες Ελαστικές Φ125 Τεµάχια 4 1,46 5,84 Φλάντζες Ελαστικές Φ100 Τεµάχια Φλάντζες Ελαστικές Φ150 Τεµάχια 18 1,7 30,6 Συνδεσµοι adaptor 301/327 Τεµάχια 1 310,4 310,4 Μανσόν Φ160 Τεµάχια 2 20,4 40,8 Αντεπίστροφη Βαλβίδα Φ150 Τεµάχια Σωλήνας ΜΑΝ. 4'' Μέτρα 6 29,5 177 Σωλήνας ΜΑΝ 6'' Μέτρα Ταυ 150->100 Τεµάχια 1 110,43 110,43 Καµπύλη 4'' Χυτ. Κολητή Τεµάχια 1 16,87 16,87 Καµπύλη 6'' Χυτ. Κολητή Τεµάχια 6 52,92 317,52 Σταυρός Φ100 Τεµάχια 1 105,42 105,42 Φλάντζες Κεφαλής Φ110 Τεµάχια 2 23,85 47,7 Σέλλες Τ/Ε 120/130 Τεµάχια 1 162,82 162,82 Σύνδεσµοι Φ32 Ορειχ. Τεµάχια Γωνιά 1/2'' Ε.Β. Τεµάχια 4 0,4 1,6 Μανσόν Φ250 Τεµάχια 4 102,9 411,6 Σωλήνας Φ200/16Ατµ PVC Μέτρα Σωλήνας Φ250/16Ατµ PVC Μέτρα 6 58,5 351 Σωλήνας Φ110/16 PVC Μέτρα 12 11,8 141,6 Συστολή Φ150->Φ100 Φλ. Τεµάχια 1 80,75 80,75 Ζωστήρας Φ160->2'' Β.Τ. Τεµάχια 1 40,97 40,97 Μαστός 2'' Τεµάχια 1 2,4 2,4 Ταφ 2'' Τεµάχια 1 4,72 4,72 Συστολή 2''->1'' Τεµάχια 2 2,4 4,8 Μανόµετρο Γλυκερίνη 16bar Τεµάχια 1 12,5 12,5 Σύνολο ,77 ΦΠΑ 4.162,363 Κόστος ,13 3. Όµως ήδη παρουσιάζονται προβλήµατα στην τροφοδότηση µε νερό των καταναλωτών επειδή το σύστηµα ύδρευσης λειτουργεί οριακά όλο το 24ώρο, και σε περίπτωση βλάβης δεν υπάρχει εναλλακτική δροµολόγηση του νερού, καθώς και καµία εφεδρεία. Με την αύξησης της τουριστικής κίνησης το πρόβληµα θα 9

10 διογκώνεται µέρα µε την µέρα και είναι άµεσος και ορατός ο κίνδυνος η δηµοτική ενότητα να καταστεί ανήµπορη να λειτουργεί ένα σύστηµα ύδρευσης µε αδιάλειπτη παροχή πόσιµου ύδατος και επειδή η διαδικασία προµήθειας των υδραυλικών υλικών τα οποία έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα, προτείνεται η ανωτέρω προµήθεια αξίας µε το ΦΠΑ να γίνει µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος (Πρόγραµµα Καλλικράτης, Νόµος 3852 άρθρο 72 παρ 1δ). Η δέσµευση του ποσού θα γίνει σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου. Η /νση Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.» Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, και εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. (ΚΑ ), για τις ανάγκες της απευθείας ανάθεσης προµήθειας υλικών για επισκευές δικτύων ύδρευσης µε την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρ. 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) και την απαρέγκλιτη προϋπόθεση κατάθεσης τριών (3) τουλάχιστον προσφορών προς αξιολόγηση, σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 3/ / , µε την οποία βεβαιώνεται ότι λόγω των εκτεταµένων βλαβών ήδη παρουσιάζονται προβλήµατα στην τροφοδότηση µε νερό των καταναλωτών επειδή το σύστηµα ύδρευσης λειτουργεί οριακά όλο το 24ώρο, και σε περίπτωση βλάβης δεν υπάρχει εναλλακτική δροµολόγηση του νερού, καθώς και καµία εφεδρεία. Επιπροσθέτως µε την αύξηση της τουριστικής κίνησης το πρόβληµα θα διογκώνεται µέρα µε την µέρα και είναι άµεσος και ορατός ο κίνδυνος οι ηµοτικές Ενότητες που αντιµετωπίζουν τα ανωτέρω προβλήµατα να καταστούν ανήµπορες να λειτουργούν ένα σύστηµα ύδρευσης µε αδιάλειπτη παροχή πόσιµου ύδατος και επειδή η διαδικασία προµήθειας των υδραυλικών υλικών τα οποία έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του

11 βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα, κρίνεται απαραίτητη η ανωτέρω έγκριση δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας, η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόµενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύει την επιµέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. και έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος προτείνει να εξετασθούν τα θέµατα της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 112/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Ρ) Έγκριση για την παράσταση του Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιώς κατά την εκδίκαση υποθέσεων κατά του ήµου Ρόδου. (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµ. αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση του νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: Νοµιµοποίηση παράστασης στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά στις Η Μαριέττα σύζυγος Νικολάου Μιχαήλ, το γένος Γεωργίου Κάζη άσκησε εναντίον και του πρώην ήµου Ροδίων την από και µε αριθµό κατάθεσης 650/2009 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η µε αριθµό 4020/2009 οικ. και ηµεροµηνία απόφαση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Προστασίας του Περιβάλλοντος της νσης Πολεοδοµίας του πρώην ήµου Ροδίων, µε την οποία ήρθη η αναστολή των µε αριθµούς 86/2002 και 27/2006 οικοδοµικών αδειών και το σήµα διακοπής των εργασιών, στις οποίες αφορούν οι άδεις αυτές. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «έσποινα Αναστάση Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπείται νόµιµα, άσκησε εναντίον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής την από και µε αριθµό κατάθεσης 638/2010 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η µε αριθµό πρωτ. 3183/ απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων του πρώην ήµου Ροδίων, η οποία εκδόθηκε σχετικά µε την 11

12 µε αριθµό 4/2009 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού προστίµου της ιεύθυνσης Πολεοδοµικών Εφαρµογών του πρώην ήµου Ροδίων και κάθε άλλης προγενέστερης ή µεταγενέστερης συναφούς πράξης ή παράλειψης της ιοίκησης. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Η Σταµατία χήρα Αντωνίου Μουστακάκη, άσκησε εναντίον του πρώην ήµου Ροδίων την από και µε αριθµό κατάθεσης 622/2010 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η µε αριθµό πρωτ. 2869/ απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων του πρώην ήµου Ροδίων, κατά το µέρος που απέρριψε την ένστασή της κατά της µε αριθµό 14/ έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού προστίµου της /νσης Πολεοδοµίας του πρώην ήµου Ροδίων και έκρινε αυθαίρετη την κατασκευή οικίας. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Ο Παναγιώτης Σταµόπουλος του Κωνσταντίνου, άσκησε εναντίον του πρώην ήµου Ροδίων την από και µε αριθµό κατάθεσης 45/2011 αίτησή του, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η από πράξη/απάντηση του Αντιδηµάρχου του πρώην ήµου Ροδίων Ευστρατίου Καρίκη επί των µε αριθµούς πρωτοκόλλου 12751/2009 και 4101/2009 αιτήσεών του, µε τις οποίες ζητούσε τη µετάταξή του από τον κάδο Ε23 ( ηµοτική Αστυνοµία) στον κλάδο ΠΕ23, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή παραλείψεως του αντιδίκου ήµου Ροδίων. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Η Τσαµπίκα Μιχαλάκη του Μιχαήλ, άσκησε εναντίον του ήµου Ρόδου, ως διαδόχου του πρώην ήµου Καµείρου την από και µε αριθµό κατάθεσης 52/2011 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η µε αριθµό 347/2010 απόφαση του πρώην ηµάρχου του ήµου Καµείρου ως προς το µέρος που αφορά τη µη χορήγηση σαυτήν διπλής εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνων, λόγω του ότι γέννησε δίδυµα. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΒΒ Α.Ε.» που εδρεύει στη µεταµόρφωση Αττικής και εκπροσωπείται νόµιµα, άσκησε εναντίον και του πρώην ήµου Ροδίων την από και µε αριθµό κατάθεσης 724/2009 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθούν: 1) Η µε αριθµό πρωτ. 4958/ απόφαση της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του πρώην ήµου Ροδίων, µε την οποία ανακλήθηκε η µε αριθµό 77/2009 οικοδοµική άδεια που αφορά την «ανέγερση τριώροφου κτιρίου µε υπόγειο για κέντρο διανοµής Υ/Σ 150 KV/20 KV και γραφεία από τη ΕΗ Α.Ε., 2) η µε αριθµό 1064/2009 απόφαση του ηµάρχου Ροδίων (αρ. πρωτ. ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ήµου Ροδίων 4958/ ), καθώς και η µε αριθµό 597/2009 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ροδίων και 3) κάθε συναφή µε τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε µετά από αναβολή η Επίσης η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. ( ΕΗ) που εδρεύει στη Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, άσκησε εναντίον και 12

13 του πρώην ήµου Ροδίων την από αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθούν: 1) Η µε αριθµό πρωτ. 4958/ απόφαση της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του πρώην ήµου Ροδίων, µε την οποία ανακλήθηκε η µε αριθµό 77/2009 οικοδοµική άδεια που αφορά την «ανέγερση τριώροφου κτιρίου µε υπόγειο για κέντρο διανοµής Υ/Σ 150 KV/20 KV και γραφεία από τη ΕΗ Α.Ε., 2) η µε αριθµό 1064/2009 απόφαση του ηµάρχου Ροδίων (αρ. πρωτ. ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ήµου Ροδίων 4958/ ), καθώς και η µε αριθµό 597/2009 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ροδίων και 3) κάθε συναφή µε τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε µετά από αναβολή η Για την παράστασή µου στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά την παραπάνω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο µετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του ήµου Ρόδου, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, µε την οποία να δίνεται σε εµένα, ως δικηγόρος του ήµου µε πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωµα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά στις ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο µετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το ήµο Ρόδου, να υποβάλω υποµνήµατα, να εξετάζω µάρτυρες και γενικά να προβαίνω σε κάθε νόµιµη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθούν οι παραπάνω αιτήσεις ακύρωσης.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση προέτρεψε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την παράσταση του Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά στις για υποθέσεις που αφορούν το ήµο Ρόδου, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αλλά και τη σχετική εισήγηση του ιδίου (αρ. πρωτ. 2/ ). Επιπροσθέτως δίνεται στον ίδιο η εντολή, το δικαίωµα και η πληρεξουσιότητα να παραστεί σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο µετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσει το ήµο Ρόδου, να υποβάλει υποµνήµατα, να εξετάζει µάρτυρες και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθούν οι παραπάνω αιτήσεις ακύρωσης. 13

14 ΘΕΜΑ 2 ο : Απόφ. Αρ. 113/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Σ) Ορισµός υπολόγων για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής προς τις Τοπικές & ηµοτικές Κοινότητες του ήµου Ρόδου. (Εισήγηση /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ : Ορισµός υπολόγων για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ήµου Ρόδου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 266, παρ.8, του Ν.3852/2010 και την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (αριθµ.πρωτ / ), στις Τοπικές & ηµοτικές Κοινότητες συνίσταται πάγια προκαταβολή, όπως ο κατωτέρω πίνακας : α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 14

15 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος H σύσταση πάγιας προκαταβολής προς τις Τοπικές & ηµοτικές Κοινότητες του νεοσύστατου ήµου Ρόδου, για την αποπληρωµή οποιασδήποτε έκτακτης δαπάνης που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που τους απονέµονται βάσει του ν. 3852/2010, όπως: A) απάνες για την άµεση αποκατάσταση ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82, εδάφ. γ ). Β) απάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82, εδαφ. δ ). Γ) απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82, εδαφ.ε ). 15

16 α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης 16

17 Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος ) απάνες για επείγουσες εργασίες καθορισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83, παρ.2, εδαφ.δ ). Υπόλογος της πάγιας προκαταβολής, είναι ο πρόεδρος της κάθε Τοπικής & ηµοτικής Κοινότητας του ήµου Ρόδου, ως ανωτέρω.» Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, και ορίζει ως υπολόγους για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ήµου Ρόδου, σύµφωνα µε την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ και την αποπληρωµή οποιασδήποτε έκτακτης δαπάνης που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που τους απονέµονται βάσει του ν. 3852/2010, όπως: A) απάνες για την άµεση αποκατάσταση ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82, εδάφ. γ ). Β) απάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82, εδαφ. δ ). Γ) απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82, εδαφ.ε ). ) απάνες για επείγουσες εργασίες καθορισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83, παρ.2, εδαφ.δ ). ως ακολούθως: 17

18 α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης 18

19 Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος ΘΕΜΑ 3 ο : Απόφ. Αρ. 114/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Κ) Ορισµός υπολόγου υπευθύνου για την εξόφληση της οικονοµικής συµµετοχής του ήµου Ρόδου για την επαύξηση ισχύος ρεύµατος για την καλή λειτουργία αντλίας νερού στην περιοχή «Καλάθου» ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου. (Εισήγηση ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ροδου αρ. πρωτ. 3/ ) Ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής για την ανάγκη λήψης νέας απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό υπολόγου υπευθύνου για την εξόφληση της οικονοµικής συµµετοχής του ήµου Ρόδου για την επαύξηση ισχύος ρεύµατος για την καλή λειτουργία αντλίας νερού στην περιοχή «Καλάθου» ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου, µετά και την ακύρωση προηγούµενης (αρ. αποφ. 46/2011) µε θέµα «Έγκριση για διάθεση πίστωσης ποσού ,22 ευρώ, (ΚΑΕ ), καθώς και ορισµός υπολόγου για την έκδοση του σχετικού Χ.Ε.Π., για την επαύξηση της παροχής ρεύµατος από Νο 5 σε Νο 7, για την καλή λειτουργία της αντλίας νερού στην περιοχή «Καλάθου», της ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου») (αρ. αποφ. 46/2011), η οποία δεν υλοποιήθηκε στο µεσοδιάστηµα λόγω εσφαλµένου κωδικού (Κ.Α ). Με την απόφαση αρ. 105/2011 µε θέµα «Ορθή επανάληψη εγκρίσεων για διαθέσεις πιστώσεων βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου & ακύρωση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αρ. 46/2011.», ακυρώθηκε η ανωτέρω (αρ. 46/2011) απόφαση και εγκρίθηκε η σχετική διάθεση της δαπάνης. Με την παρούσα και βάσει της εισηγήσεως της ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ροδου αρ. πρωτ. 3/ , προτείνεται, εκ νέου, ο ορισµός υπολόγου και συγκεκριµένα της υπαλλήλου της /νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών κας Παπαγιάννη Πηγής στην οποία θα εκδοθεί και το σχετικό Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Σηµειώνεται επίσης ότι η απόδοση λογαριασµού, από τον υπόλογο, για το υπό έκδοση Χρηµατικό Ένταλµα θα πρέπει να γίνει έως τις 20/08/2011 (εντός τριµήνου) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Αµέσως µετά ζητά και παίρνει το λόγο ο κ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος αναφέρεται στην αντίρρηση του για το ανωτέρω θέµα επειδή έχει υλοποιηθεί θεωρητικά, όπως είπε, και µόνον η συνέννωση των πρώην έξι ΕΥΑ του νησιού αλλά επι της ουσίας σε θέµατα. ύδρευσης, αποχέτευσης, δράσης, τελών κλπ, µοιράζεται το νησί σε δύο διαφορετικές ταχύτητες. 19

20 Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων οκτώ (8)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τρεις (3)}, και εγκρίνει τον ορισµό, ως υπολόγου, την κα Παπαγιάννη Πηγή υπαλλήλου της /νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία και θα εκδοθεί το σχετικό Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής, βάσει της απόφασης αρ. 105/2011 που εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,22 Ευρώ (Κ.Α ), για την εξόφληση της οικονοµικής συµµετοχής του ήµου Ρόδου για την επαύξηση ισχύος ρεύµατος για την καλή λειτουργία αντλίας νερού στην περιοχή «Καλάθου» ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου, σύµφωνα και µε την εισήγηση της ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ροδου αρ. πρωτ. 3/ Ορίζεται επίσης, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις (αρθρ του Β. /τος 17-5 / 15/06/1959), ότι η προθεσµία απόδοσης του ανωτέρω λογαριασµού, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του τριµήνου και ειδικότερα της 20 ης Αυγούστου ΘΕΜΑ 4 ο : Απόφ. Αρ. 115/2011 (Α..Α: 4ΑΘΘΩ1Ρ-ΦΧ) Ορισµός υπολόγου υπευθύνου για την διαχείριση-επιµέλεια καταβολής των προνοιακών επιδοµάτων Μαρτίου Απριλίου 2011, στους δικαιούχους. (Εισήγηση Τµήµατος Πρόνοιας ήµου Ρόδου αρ. πρωτ. 14/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Πρόνοιας ήµου Ρόδου µε αρ. πρωτ. 14/ που υπογράφεται από την Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Κρεµαστινού-Ροδίτη Φλώρα, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: «Ορισµός υπολόγου». Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 94, παρ. 3β, περίπτ, 17 του Ν. 3852/2010, η αρµοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων µεταβιβάζεται στους ήµους, οι δε πιστώσεις των, καλύπτονται από τους ΚΑΠ. Προκειµένου να προβεί ο ήµος µας στην εκκαθάριση των επιδοµάτων στους δικαιούχους, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόµενος µηχανισµός 20

21 έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του άρθρ. 32, παρ. 1 Β 17/5-15/6/1959, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, (άρθρ. 172, Ν. 3463/2007 και άρθρ.72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η προθεσµία απόδοσης του λογαριασµού, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του τριµήνου. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούµε όπως ορίσετε, την ΤΡΟΥΛΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, υπάλληλο του δήµου µας, κλάδου ΤΕ17, µε βαθµό Γ, ως υπόλογο, η οποία θα έχει την διαχείριση και την επιµέλεια, προκειµένου να καταβληθεί το ποσό, ,00 που αφορά τα προνοϊακά επιδόµατα περιόδου Μαρτίου Απριλίου 2011 στους δικαιούχους.» Στη συνέχεια ζητά και παίρνει το λόγο ο κ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος θέλοντας να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θα καταψηφίσει στη συνέχεια το ανωτέρω θέµα, τονίζει, ότι βάσει του σχετικού περί της απογραφής νόµου έπρεπε η συσταθείσα αρµόδια Επιτροπή µέχρι και την 21 η Φεβρουαρίου να επιληφθεί της παραλαβής του συνόλου των αρµοδιοτήτων της καταργούµενης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Παρ ότι λοιπόν, συνέχισε, παραδόθηκαν επανειλληµένως απογραφικά στοιχεία, δεν υπάρχουν αντίστοιχα απογραφικά στοιχεία, µέχρι και σήµερα, για τους τοµείς της Πρόνοιας και της Πολεοδοµίας. Γι αυτό τον λόγο, είπε τελειώνοντας καταψηφίζει το ανωτέρω θέµα. Ο Πρόεδρος αµέσως µετά δίνει τον λόγο στον κ. Ζαννετίδη, ο οποίος αναφερόµενος στο θέµα υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτό καθ αυτό το θέµα του ορισµού του υπολόγου των προνοιακών επιδοµάτων αλλά οι προεκτάσεις του. Για οποιαδήποτε διαδικασία, συνεχίζει, που έπεται θα έπρεπε προηγουµένως να προηγηθούν οι ενέργειες και οι προβλεπόµενες διαδικασίες για την απογραφή. Για όλες λοιπόν τις πράξεις που απορρέουν από την απογραφή, είπε τελειώνοντας, η οποία δεν έχει τελεσφορήσει, εµπεριέχεται ένα µεγάλο ερωτηµατικό. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, 21

22 εγκρίνει τον ορισµό της κας Τρουλλάκου Μαρίας, υπαλλήλου του ήµου µας, του κλάδου ΤΕ17, µε βαθµό Γ, ως υπολόγου (άρθρ. 172, Ν. 3463/2007 και άρθρ.72, Ν. 3852/2010), η οποία θα έχει την ευθύνη διαχείρισης και επιµέλειας, καταβολής του ποσού των ,02 Ευρώ (Κ.Α ) (Αρχικό ποσό ,00 Προµήθεια Τ.Π ,98 = Υπόλοιπο ,02) που έχει ήδη µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (αριθµ.αποφ.106/2011) εγκριθεί για να διατεθεί στους δικαιούχους, αφού ενεργοποιηθεί ο προβλεπόµενος µηχανισµός έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του άρθρ. 32, παρ. 1 Β 17/5-15/6/1959. Ορίζεται επίσης, όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, ότι η προθεσµία απόδοσης του ανωτέρω λογαριασµού, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του τριµήνου και ειδικότερα της 20 ης Αυγούστου ΘΕΜΑ 5 ο : Απόφ. Αρ. 116/2011 (Α..Α: 4ΑΘ Ω1Ρ-Β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση µελέτης, για τη διεξαγωγή δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του ήµου Ρόδου (Κ.Α. 6635)» έτους 2011, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.. Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής τα κατωτέρω κείµενα που κοινοποιήθηκαν δια του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Εσόδων & Περιουσίας, στα οποία εµπεριέχεται η Τεχνική Έκθεση, η Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, o πίνακας µε τα προς προµήθεια είδη και οι προδιαγραφές τους, καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός τους, ως κατωτέρω: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας «ειδών υγιεινής και καθαριότητας, έτους 2011 (κωδ.6635)». Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006) και του Ν. 3852/2010 Νόµος Καλλικράτη. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ µε ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ήµου Ρόδου του οικονοµικού έτους 2011 στον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια «ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2011 (κωδ. 6635)». 22

23 Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις : α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) β) του Ν. 2286/95 γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση ) δ) του Ν.3852/2010 Νόµος Καλλικράτη. Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό(άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ) µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή. Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσµατος Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος υποχρεούται να προσέλθει στο ήµο µέσα σε διάστηµα 10 δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 5ο - Σύµβαση Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ µέσα στο πρώτο 10ήµερο από την ανακοίνωση του µειοδότη. Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει µε την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 10% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2011. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και µέσα στη συσκευασία τους. Άρθρο 8ο - Πληµµελής κατασκευή Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35). Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Το ΦΠΑ 23

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 20-12-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 20 εκεµβρίου 2012 και ώρα 14:00, συνήλθε σε έκτακτη δηµόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 02 / 02 / 2012 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 12499 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 2 η / 06-02-2012 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25-10-2013 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 132514 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 21 η / 29-10-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051. Προς ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 30-04-2014 ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 2 / 46051 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 8 η / 05-05-2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 10/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 107/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 96/2015 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 8/19-2-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 85/2015 ΘΕΜΑ. Ανάληψη υποχρέωσης (δέσµευση πίστωσης),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η /

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 25 / 07 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 87329 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 14 η / 29-07-2013 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ.

Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 22/6/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 12/22-6-2015 Αριθ. Απόφασης:365/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-12-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 33/17-12-2013 Αριθ. Απόφασης: 859/17-12-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6 Ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 4/4/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 58/03-01-2012 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ:167/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Υλικά συντήρησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 48/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 16 / 31-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Σύσταση και χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Έργο: Προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών. εκτυπώσεων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Έργο: υλικών µηχανογράφησης Κωδ.Προϋπ/σµού: ΚΑ 10-6613 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια Εντύπων και υλικών µηχανογράφησης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Νοµικού Προσώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της µε αρ. 25 ης /3-8-2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 287/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014

Της από 28/11/ 2014 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 22/ Αριθ. Απόφασης: 747/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 28// 204 Έκτακτης Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 22/28--204 Αριθ. Απόφασης: 747/204 Στη Ρόδο σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 77/2015 ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Πολίτου Ζωή Τηλ.:2531352426

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 2-04-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 7/2-04-2014 Αριθ. Απόφασης: 205/2-4-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 731/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204773/1951 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής ΗΜΟΣ ΗΜΟΥ Κ.Α. : 1. Κ.Α. 10.6643.02 2. Κ.Α. 20.6641.03 3. Κ.Α. 30.6641.03 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Με την µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες του ήµου Κοµοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 12 ης /12-3-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ρ. 68 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 8 / 1 / 2013 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΤΜΗΜΑ : Ταχ. /νση : Τηλέφωνο : Φαξ : Ηλεκ/κό Ταχ. : Ιστοσελίδα : ηµάρχου Πλ. Ελευθερίας 1 Τ.Κ. 851 00 - ΡΟ ΟΣ 2241361387

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 114/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 18/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013

Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ. Απόφασης: 321/17-5-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-5-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ Πρακτικού: 16/17-5-2013 Αριθ Απόφασης: 321/17-5-2013 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01,

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΤΩΝ 2013 K.A.:10.6643.01 20.6643, 20.6641.01, ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την υπ αριθ. 78/2013 µελέτη αυτή προβλέπεται να γίνει η προµήθεια υγρών καυσίµων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ήµου Κοµοτηνής για το έτος 2013. Η προµήθεια θα περιλαµβάνει:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016

Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 15/ Αριθ. Απόφασης: 904/2016 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 25/11/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 15/25-11-2016 Αριθ. Απόφασης: 904/2016 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 38 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 205 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 4/11/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA

Α ΑΜ: 14REQ002371053 ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Προς κάθε ενδιαφερόµενο

Προς κάθε ενδιαφερόµενο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο 8/12/ 2011 Αριθµός Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44ΡΩΗΑ-ΑΣΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 14367 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 27/2012 Από το Πρακτικό της 8ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ.

Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 2/ Αριθ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/2/ 2016 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αριθ. Πρακτικού: 2/19-2-2016 Αριθ. Απόφασης: 84/2016 Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 24/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 29/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 303/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ 8 ο : «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση. απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..31η/2014.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ της 16ης-12-2014 Οικονοµική Επιτροπή Ταχ. /νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..421/2014.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016

ΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ. Aριθµός Μελέτης : 3 / 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ Ο ΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Τεχνικές προδιαγραφές, 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς την Π.Α.Υ. και τα επιµέρους ποσά) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 11/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 117/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ

Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΜΕΛΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ. 30ης/28-08-2014 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αριθμ. απόφ. 338/ 2014 Περίληψη: «Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015

Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 30/3/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 8/30-3-2015 Αριθ. Απόφασης: 187/2015 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /15-4-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. Α Α: ΒΙ0ΩΩΚΑ-8Θ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ:

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 792/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα

Σας καλούµε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που θα ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Πειραιάς, 17 Απριλίου 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ.: 2132022340-5, FAX: 2132022343 Αριθ. πρωτ. 428/16123 e-mail: oikepitr@pireasnet.gr ΠΡΟΣ: Τακτικά µέλη: Αργουδέλης Αλέξανδρος, Ελληνιάδης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ. Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 11-9-2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:22/11-9-2012 Αριθ. Απόφασης: 618/11-9-2012 Στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 27/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ

Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης για τις ανάγκες της πισίνας του Παγκρητίου Σταδίου και του ΑΠΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Θέµα: Προµήθεια πετρελαίου θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α

(INTEREG) 1 1-4-2013 Α SYSTEMA Ε.Π.Ε. 2 1-4-2013 Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 23/12-6-2013 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 232/2013 ΘΕΜΑ. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης οικονοµικών προσφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 380/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 31 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 4-12-2013 ΘΕΜΑ 7 Ο: «Γνωµοδότηση Επιτροπής για κήρυξη άγονου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα.

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Υ Σ Α. Πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η µόνιµη υπάλληλος του ήµου κα Ζωγράφου Παναγιώτα. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 25 ης /2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 584/2013 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 2 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 19-12-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:29/19-12-2012 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-03-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 5/4-03-2014 Αριθ.Απόφασης: 121/4-3-2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014

Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ.Πρακτικού: 18/ Αριθ. Απόφασης: 583/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 20 /10/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 18/20-10-2014 Αριθ. Απόφασης: 583/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΩ10-ΙΕΥ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15REQ002775200 2015-05-14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 19/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8.122,50 + ΦΠΑ 23% 1.868,18 Συνολική δαπάνη 9.990,68

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ

«Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού για την αντιµετώπιση χιονοπτώσεων» ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ Αριθ. µελέτης 69 /2014 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ «Προµήθεια ακατέργαστου αλατιού ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 7.910,00 Κ.Α. 30.6699.02 «Προµήθεια αλατιού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών» Αριθ. µελέτης 69/2014

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 969,00. πλέον ΦΠΑ(23%) ήτοι 1191,87. Αρ.πρωτ 74434. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.πρωτ 74434. Ηµεροµ 10/06/2015.. Μ Ε Λ Ε Τ Η «Προµήθεια φιαλών υγραερίου, για τις ανάγκες των δέκα (10) Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.-Α.Π.Η.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης ηµοτικού Συµβουλίου Αιγιαλείας 29 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ αριθμ. 702/2013 Απόφασης της Οικονομικής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΤΡΑ,6 Αυγούστου 2013 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Αρ. πρωτ. 204993/1970 Ταχ. Δ/νση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32 26441 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 13 ης /2014 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθ. Απόφασης 430/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012.

ΑΔΑ: Β43ΕΩ10-ΘΙΩ ========================= 10-10-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 32 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1281/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 1281/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 11/05/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/40073 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 372 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου

Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 23 /11/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 20/23-11-2014 Αριθ.Απόφασης:712/2014 Στη Ρόδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από ( ) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 23/2015 από (30-07- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ αριθµ. 50/23-12-2015 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Θέρµης Αριθµ.Αποφ. 613/2015 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση επιτροπών διενέργειας δηµοπρασιών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 16/07/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτοκ: 2/65827 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 17-10-2012 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΔΑ: Β42ΑΩ1Ρ-2ΝΝ Αριθ. Πρακτικού:24/17-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου

Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του ήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας (LED) για τη συντήρηση του εορταστικού στολισμού του Κ. Μ.: Π122/2014 K.A: 30.6654.0016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 24-01-2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ.Πρακτικού: 1/24-01-2014 Αριθ.Απόφασης: 35/24-1-2014 Στη

Διαβάστε περισσότερα