ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011 και ώρα 09:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου (απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Ρόδου, αριθ. 2/ ), σύµφωνα µε την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Τσουκαλά Νικολάου, µε αριθµ. πρωτ. 2/53864 / , η οποία κοινοποιήθηκε νοµότυπα και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, σύµφωνα και πάλι µε τις διατάξεις του ανωτέρω νόµου, η νόµιµη απαρτία µε : ΠΑΡΟΝΤΕΣ τους κ.κ.: 1.Ταρασλιά Κων/νο (Αντιπρόεδρο) 2. Καµπουρόπουλο Εµµανουήλ, 3. Σαββή Εµµανουήλ, 4.Κινδυλίδη Μιχαήλ, 5. Περδίκη Ιωάννη, 6. Κορωναίο Ιωάννη, 7. Χατζηκωνσταντίνου Τίνα, 8. Μαχραµά Μιχαήλ, 9. Ζαννετίδη Φιλήµoνα, 10. Στάγκα Στέργο, ΑΠΟΝΤΕΣ : ουδείς, παρόντος του Γραµµατέα της Επιτροπής δηµοτικού υπαλλήλου, κ. Μάκρα Ιωάννη, ο ίδιος (ο Πρόεδρος) κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αφού προηγήθηκε σύντοµη γενική ενηµέρωσή του, έθεσε υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ύπαρξη τριών (3) θεµάτων προς εξέταση, εκτός της ήδη κοινοποιηµένης ηµερησίας διατάξεως, µε την µορφή των κατεπειγόντων, βάσει του άρθρου 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010, σχετικών µε : α. «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση µίσθωσης βυτιοφόρων για την άντληση βοθρολυµάτων µε την διαδικασία του κατεπείγοντος», λόγω της έκθεσης σε κίνδυνο της δηµόσιας υγείας από την ρύπανση που προκαλείται από υπερχειλισµένες δεξαµενές βοθρολυµάτων, β. «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απ ευθείας ανάθεση προµήθειας καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε την διαδικασία του κατεπείγοντος», µετά τις τεράστιες διαστάσεις που τείνει να πάρει το φαινόµενο της κλοπής καλωδίων αγωγών (χαλκού), γ. «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση προµήθειας υλικών για επισκευές δικτύων ύδρευσης µε την διαδικασία του κατεπείγοντος», για να αντιµετωπισθεί µεγάλος αριθµός αποκατάστασης βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης, 1

2 κατάσταση που επέτεινε και η απρόσµενη θεοµηνία που έπληξε τις ευρύτερες περιοχές Καλάθου, Λίνδου, Λάρδου την 28 η , εν όψει και της απαιτητικής, σε κατανάλωση νερού, τουριστικής περιόδου, που επιβαρύνει περαιτέρω τα ανωτέρω δίκτυα. Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση η Επιτροπή αποφασίζει οµόφωνα να εξεταστούν τα ανωτέρω θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης µε την µορφή των κατεπειγόντων. ΘΕΜΑ ( 1 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 109/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-ΕΛ) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση µίσθωσης βυτιοφόρων για την άντληση βοθρολυµάτων µε την διαδικασία του κατεπείγοντος. (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που υπογράφεται από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών, κ. Σαββή Εµµ,. στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «1. Γίνεται γνωστό ότι ο ήµος µας διαθέτει τρία βυτιοφόρα εκκένωσης λυµάτων (Χωρικών Ενοτήτων Ιαλυσού, Καµείρου, Αρχαγγέλου) εκ των οποίων τα δύο είναι εκτός λειτουργίας λόγω µηχανικών βλαβών και το ένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλου του νησιού. 2. Λόγω της έκθεσης σε κίνδυνο της δηµόσιας υγείας από την ρύπανση που προκαλείται από υπερχειλισµένες δεξαµενές βοθρολυµάτων και της τουριστικής περιόδου που διανύουµε, κρίνεται κατεπείγουσα η ανάγκη της άµεσης εκκένωσης των. 3. Επειδή η διαδικασία ανάθεσης µίσθωσης βυτιοφόρων µε διαγωνισµό είναι σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα προτείνεται η µίσθωση βυτιοφόρων µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος (Πρόγραµµα Καλλικράτης, Νόµος 3852 άρθρο 72 παρ 1δ). Η δέσµευση ποσού ύψους µε το Φ.Π.Α θα γίνει σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου. Η /νση Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.» Ο κ. Στάγκας Στέργος παίρνοντας τον λόγο αναφέρει ότι θα καταψηφίσει το ανωτέρω θέµα διότι ο ήµος Ιαλυσού και ο σύνδεσµος συνεργασίας διαθέτουν τα απαιτούµενα µέσα (βυτιοφόρα) για την ανωτέρω παρέµβαση. 2

3 Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, και εγκρίνει την διάθεση πίστωσης 3.000,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. (Κ.Α ), για τις ανάγκες της απευθείας ανάθεσης µίσθωσης βυτιοφόρων για την άντληση βοθρολυµάτων µε την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρ. 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010), σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ , µε την οποία βεβαιώνεται ότι ο ήµος Ρόδου διαθέτει τρία βυτιοφόρα εκκένωσης λυµάτων (Χωρικών Ενοτήτων Ιαλυσού, Καµείρου, Αρχαγγέλου) εκ των οποίων τα δύο είναι εκτός λειτουργίας λόγω µηχανικών βλαβών και το ένα δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες όλου του νησιού. Η ανωτέρω έγκριση δαπάνης συνοδεύεται από την προβλεπόµενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύει την επιµέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών. ΘΕΜΑ ( 2 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 110/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Υ8) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση προµήθειας καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε την διαδικασία του κατεπείγοντος. (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ ) 3

4 Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που υπογράφεται από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών, κ. Σαββή Εµµ,. στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «1. Όπως σας είναι γνωστό το φαινόµενο της κλοπής καλωδίων, αγωγών (χαλκού) έχει πάρει πλέον τεράστιες διαστάσεις. Το τελευταίο διάστηµα διαπιστώνουµε καθηµερινά όλο και σε περισσότερα σηµεία, όχι µόνον της πόλης της Ρόδου αλλά σε όλο το νησί, δολιοφθορές και κλοπές στα ηµοτικά δίκτυα ηλεκτροφωτισµού καθώς επίσης και στην αντικεραυνική προστασία των ηµοτικών και σχολικών κτιρίων. 2. Τα σηµεία στα οποία ήδη έχουν διαπιστωθεί οι κλοπές και για τα οποία έχουν γίνει σχετικές µηνυτήριες αναφορές στην Αστυνοµική /νση και στην Υποδ/νση Ασφαλείας Ρόδου είναι τα εξής: Χωρική Ενότητα Ρόδου -πάροδος Νικ. Βρεττάκου αντικαταστάθηκε δύο φορές συνολικά 600 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ -οδός ιαγοριδών 650 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ -οδός Κ. Ουράνη αντικαταστάθηκε δύο φορές συνολικά 450 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Πάρκο Ροδιακής Έπαυλης 200 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Εθνική οδός Ρόδου Καλλιθέας (δρόµος προς ξενοδοχείο EDEN ROCK) 300 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Περιοχή Αγ. Αποστόλων 580 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Περιοχή Ηλιούπολης 50 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ Χωρική Ενότητα Νότιας Ρόδου - Περιοχή Μεγάλη Γη 1000 µέτρα καλωδίου 5Χ10 ΝΥΥ - Περιοχή Μεγάλη Γη 300 µέτρα καλωδίου 5Χ10 ΝΥΥ -Φράγµα Απολακκιάς 200 µέτρα καλωδίου 5Χ16 ΝΥΥ - Φράγµα Απολακκιάς 300 µέτρα καλωδίου 3Χ mm ΝΥΥ - Ε.Ο. Λίνδου Γενναδίου 2000 µέτρα καλωδίου 5Χ10 ΝΥΥ Χωρική Ενότητα Αφάντου - Περιοχή Κολυµπίων 400 µέτρα καλωδίου 4Χ6 ΝΥΥ - Παραλιακή οδός (γκολφ) 1600 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ Χωρική Ενότητα Λίνδου - Καλάθου παραλιακή 1500 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ και 1500 µέτρα χαλκού 16 mm Χωρικές Ενότητες Καµείρου - Ατταβύρου - Περιοχή Αγ. Σύλα 150 µέτρα καλωδίου 5Χ10 ΝΥΥ - Σορωνής Παραλιακή 50 µέτρα καλωδίου 5Χ6 ΝΥΥ Χωρική Ενότητα Πεταλουδών - Παραλιακός Κρεµαστής 200 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Επαρχιακή οδός Κρεµαστή Μαριτσά 300 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ - Παραποτάµια οδός Κρεµαστής 600 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ 4

5 - Τουριστική ζώνη Θεολόγου200 µέτρα καλωδίου 4Χ10 ΝΥΥ συνολικής αξίας Τα συνεργεία µας αντικατέστησαν µέρος των ανωτέρω καλωδίων εξαντλώντας όλο το απόθεµα µας, όµως επειδή έχουν δηµιουργηθεί επισφαλείς συνθήκες για τα υπόλοιπα σηµεία µε αποτέλεσµα την πιθανή πρόκληση ατυχηµάτων όπως: - ηλεκτροπληξία (εκτεθειµένοι ρευµατοφόροι αγωγοί), - τροχαία ατυχήµατα (σκοτεινότητα οδών και πεζοδροµίων) και επειδή η διαδικασία προµήθειας των ηλεκτρολογικών υλικών τα οποία έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα, απαιτείται η άµεση προµήθεια των καλωδίων. 4. Μετά τα ανωτέρω για την άρση των επισφαλών συνθηκών λόγω εξαντλήσεως των αποθεµάτων του ήµου µας, προτείνεται η προµήθεια των καλωδίων αξίας µε το ΦΠΑ να γίνει µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος (Πρόγραµµα Καλλικράτης, Νόµος 3852 άρθρο 72 παρ 1δ). η δέσµευση του ποσού θα γίνει σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου. Η /νση Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.» Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, και εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. (ΚΑ ), για τις ανάγκες της απευθείας ανάθεσης προµήθειας καλωδίων ηλεκτροφωτισµού µε την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρ. 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) και την απαρέγκλιτη προϋπόθεση κατάθεσης τριών (3) τουλάχιστον προσφορών προς αξιολόγηση, σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 2/ , µε την οποία βεβαιώνεται, µεταξύ άλλων ότι τα συνεργεία του ήµου Ρόδου αντικατέστησαν µέρος των ανωτέρω καλωδίων εξαντλώντας όλο το απόθεµα, αλλά και ότι έχουν δηµιουργηθεί επισφαλείς 5

6 συνθήκες για τα υπόλοιπα σηµεία µε αποτέλεσµα την πιθανή πρόκληση ατυχηµάτων όπως: - ηλεκτροπληξία (εκτεθειµένοι ρευµατοφόροι αγωγοί), - τροχαία ατυχήµατα (σκοτεινότητα οδών και πεζοδροµίων) και επειδή η διαδικασία προµήθειας των ηλεκτρολογικών υλικών τα οποία έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα, απαιτείται η άµεση προµήθεια των καλωδίων. Η ανωτέρω έγκριση δαπάνης συνοδεύεται από την προβλεπόµενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύει την επιµέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. η οποία επιπροσθέτως έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών. ΘΕΜΑ ( 3 ο προ ηµερησίας διατάξεως): Απόφ. Αρ. 111/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-ΨΟ) (κατεπείγον µε τη συνδροµή του άρθρου 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την απευθείας ανάθεση προµήθειας υλικών για επισκευές δικτύων ύδρευσης µε την διαδικασία του κατεπείγοντος. (Εισήγηση /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 3/ / ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που υπογράφεται από τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών, κ. Σαββή Εµµ,. στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «1. Λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου και κατά συνέπεια της κατακόρυφης αύξησης που παρατηρείται στην κατανάλωση του νερού, η υπηρεσία ύδρευσης της δηµοτικής ενότητας Λινδίων αναγκάστηκε να χρησιµοποιήσει όλα τα εναλλακτικά δίκτυα ύδρευσης και γεωτρήσεις αντλιοστάσια που ήταν σε στάση λόγω του χειµώνα. ιαπιστώθηκε ότι υπήρχαν αρκετές βλάβες που είχαν δηµιουργηθεί από τις φυσικές καταστροφές ( ) ειδικότερα στις δηµοτικές ενότητες της Καλάθου, Λίνδου και Λάρδου. Τα φαινόµενα αυτά είχαν σαν αποτέλεσµα να καταστραφούν ολοσχερώς ορισµένα από τα αντλιοστάσια, γεωτρήσεις και δεξαµενές που τροφοδοτούν µε πόσιµο νερό τους καταναλωτές της δηµοτικής ενότητας, καθώς και προκάλεσαν σοβαρές ζηµιές στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων της Λίνδου, όπως και στο βασικό αντλιοστάσιο λυµάτων της παραλίας της Λίνδου. Εκτός από τις ολοκληρωτικές καταστροφές που κατέστησαν άχρηστες τις παραπάνω υποδοµές, µερικές ζηµιές υπέστησαν και σχεδόν το σύνολο των γεωτρήσεων και αντλιοστασίων δεξαµενών, που βρίσκονται στην Κάλαθο και την Λάρδο, λόγω της εισροής λάσπης στον χώρο. Να τονιστεί ότι το σύνολο του νερού που αντλείται γίνεται από γεωτρήσεις που 6

7 βρίσκονται µόνο στην Κάλαθο και την Λάρδο. Επιπρόσθετα ζηµιές έχουν υποστεί και δίκτυα υποδοµής (ύδρευσης & αποχέτευσης) Επιγραµµατικά αναφέρονται οι ζηµιές στις βασικότερες εγκαταστάσεις ύδρευσης : Αντλιοστάσιο Κούρου Κάλαθος : Τροφοδοτεί µε νερό τους οικισµούς Κάλαθου, Πυλώνας, Λάρδου. Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα Γεώτρηση Κούρου Λίνδος : Τροφοδοτεί Λίνδο Πεύκους Βλυχά. Ζηµιές σε µεταλλικές & πλαστικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα ίκτυα ύδρευσης στην Κάλαθο : εκάδες µέτρα δικτύων PVC & PE διαφόρων διατοµών που παρασύρθηκαν από την πληµµύρα, και τροφοδοτούσαν τις δεξαµενές από τις γεωτρήσεις Αντλιοστάσιο Ευλώ : Εναλλακτική δροµολόγηση του νερού σε Λίνδο Πεύκους Βλυχά. Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα. Γεωτρήσεις αεροδροµίου : Βασικός τροφοδότης Λίνδου σε νερό. Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα. Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων Λίνδου: Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα Αντλιοστάσιο Λυµάτων Λίνδου: Βρίσκεται στην παραλία της Λίνδου και ανυψώνει τα λύµατα προς τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυµάτων. Ζηµιές σε µεταλλικές σωληνώσεις, ειδικά εξαρτήµατα 2. Για να µπορέσουµε να ανταπεξέλθουµε στις απαιτήσεις για παροχή πόσιµου νερού που παρατηρούνται την καλοκαιρινή περίοδο, κρίνεται αναγκαία η προµήθεια των παρακάτω υλικών, ώστε να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε όλα τα εφεδρικά και δευτερεύοντα δίκτυα ύδρευσης και γεωτρήσεις - αντλιοστάσια: Εξάρτηµα Μονάδες Μέτρησης Ποσ. Κόστος / Τεµ Κόστος Ηλεκτροµούφες Φ250 Τεµάχια 25 57, Καµπύλη Φ250/45' PE Τεµάχια 5 123,65 618,25 Σύνδεσµοι Φ250 Τεµάχια Σωλήνες Φ250/16PE Μέτρα Ύψηλον Φ250 Τεµάχια Βάνα Φ150 Φλ. Τεµάχια Βάνα Φ250 Φλ. Τεµάχια Φλαντζοκεφαλές Adaptor 242/268 Τεµάχια 4 275, ,04 Λαιµός Φ160 PE Τεµάχια 1 10,54 10,54 Φλάντζα Τρελή Φ160 Τεµάχια 1 13,96 13,96 Ηλεκτροµούφα Φ160 Τεµάχια 1 15,36 15,36 Φλάντζες Ελ. Φ250 Τεµάχια 4 2,6 10,4 Φλάντζες Ελ. Φ160 Τεµάχια 4 1,7 6,8 Βίδες-Παξιµάδια Μ20 Τεµάχια Μανσόν Φ63 Τεµάχια 2 3,9 7,8 7

8 Μανσόν Φ160 Τεµάχια 2 20,42 40,84 Σέλλα Τ.Ε Τεµάχια 1 84,48 84,48 Ρακόρ Τ/Ε 1'' ορειχ. Τεµάχια 3 11,14 33,42 Ρακόρ Φ28 ορειχ. Τεµάχια 8 4,29 34,32 Ρακόρ Φ22 ορειχ. Τεµάχια Ταυ Φ28/1'' ορειχ. Τεµάχια 2 8,58 17,16 Βάνα 1'' σφαιρικές Τεµάχια 3 5,85 17,55 Συστολές 1->3/4'' Τεµάχια 2 0,54 1,08 Σωλήνας Β.Τ. γαλβανιζέ 1/2'' Μέτρα 30 2,5 75 Βάνα θηλ. 1/2'' Τεµάχια 20 2,67 53,4 Βάνα θηλ. 3/4'' Τεµάχια 10 3,93 39,3 Βάνα θηλ. 1'' Τεµάχια 6 5,85 35,1 Κεφαλές Τρυπητές Ντουζ Τεµάχια 30 2,9 87 Ταυ ορειχ. Φ22->3/4'' Τεµάχια 10 4,93 49,3 Συστολή 3/4'' ->1/2'' Τεµάχια 10 0,6 6 Ρακόρ Φ16 αρσ. Τεµάχια 20 0,9 18 Γωνία Εξωβόλτα 1'' ορειχ. Τεµάχια 2 3,31 6,62 Συστολή 1''->3/4 Τεµάχια 2 0,54 1,08 Μαστός ορειχ. 3/4'' Τεµάχια 6 0,93 5,58 Ταυ ορειχ. 3/4'' Τεµάχια 5 2,52 12,6 Συνδεσµοι adaptor 109/133 Τεµάχια 3 83,95 251,85 Συνδεσµοι Φ63 ορειχ. Τεµάχια 2 31,47 62,94 Ρακόρ Φ63->2'' ορειχ. Τεµάχια 4 20,79 83,16 Ρακόρ Τ/Ε ορειχ 1/2'' Τεµάχια 4 6,7 26,8 Ρακόρ Τ/Ε ορειχ 3/4'' Τεµάχια Σέλλα Τ/Ε 192/202 INOX Τεµάχια 3 250,56 751,68 Σέλλα Τ/Ε 76/82 Τεµάχια Σέλλα Τ/Ε για Φ150 αµίαντο Τεµάχια 4 254, ,28 Σύνδεσµοι adaptor για Φ150 αµίαντο -> Φ200 PVC Τεµάχια 2 122,46 244,92 Παροχή Φ150 αµίαντο Β.Τ. Τεµάχια Βάνα Φ63 Φλ. Τεµάχια 1 90,5 90,5 Φλάντζα Τόρνου Φ63->2'' Βιδωτές Τεµάχια 2 16,15 32,3 Ρακόρ Τ/Ε 2'' αρσ. Τεµάχια 2 29,86 59,72 Ταυ Φ63->2 Θηλ. ορειχ. Τεµάχια 1 52,25 52,25 Μαστός 2'' Τεµάχια 5 2,4 12 Βάνα 2'' ορειχ. Τεµάχια 1 23,25 23,25 Γωνία 2'' Θηλ. Τεµάχια Βάνα Φ250 φλ + Κεφάλια Φ250 + Τεµάχια

9 Λάστιχα + Βίδες (ΚΟΜΠΛΕ) Φλάντζα Τόρνου Φ150 Τεµάχια 7 18,4 128,8 Ταυ Φ125->Φ100 Τεµάχια Βάνα Φ100 Τεµάχια Βάνα Φ125 Τεµάχια Φλάντζες Ελαστικές Φ125 Τεµάχια 4 1,46 5,84 Φλάντζες Ελαστικές Φ100 Τεµάχια Φλάντζες Ελαστικές Φ150 Τεµάχια 18 1,7 30,6 Συνδεσµοι adaptor 301/327 Τεµάχια 1 310,4 310,4 Μανσόν Φ160 Τεµάχια 2 20,4 40,8 Αντεπίστροφη Βαλβίδα Φ150 Τεµάχια Σωλήνας ΜΑΝ. 4'' Μέτρα 6 29,5 177 Σωλήνας ΜΑΝ 6'' Μέτρα Ταυ 150->100 Τεµάχια 1 110,43 110,43 Καµπύλη 4'' Χυτ. Κολητή Τεµάχια 1 16,87 16,87 Καµπύλη 6'' Χυτ. Κολητή Τεµάχια 6 52,92 317,52 Σταυρός Φ100 Τεµάχια 1 105,42 105,42 Φλάντζες Κεφαλής Φ110 Τεµάχια 2 23,85 47,7 Σέλλες Τ/Ε 120/130 Τεµάχια 1 162,82 162,82 Σύνδεσµοι Φ32 Ορειχ. Τεµάχια Γωνιά 1/2'' Ε.Β. Τεµάχια 4 0,4 1,6 Μανσόν Φ250 Τεµάχια 4 102,9 411,6 Σωλήνας Φ200/16Ατµ PVC Μέτρα Σωλήνας Φ250/16Ατµ PVC Μέτρα 6 58,5 351 Σωλήνας Φ110/16 PVC Μέτρα 12 11,8 141,6 Συστολή Φ150->Φ100 Φλ. Τεµάχια 1 80,75 80,75 Ζωστήρας Φ160->2'' Β.Τ. Τεµάχια 1 40,97 40,97 Μαστός 2'' Τεµάχια 1 2,4 2,4 Ταφ 2'' Τεµάχια 1 4,72 4,72 Συστολή 2''->1'' Τεµάχια 2 2,4 4,8 Μανόµετρο Γλυκερίνη 16bar Τεµάχια 1 12,5 12,5 Σύνολο ,77 ΦΠΑ 4.162,363 Κόστος ,13 3. Όµως ήδη παρουσιάζονται προβλήµατα στην τροφοδότηση µε νερό των καταναλωτών επειδή το σύστηµα ύδρευσης λειτουργεί οριακά όλο το 24ώρο, και σε περίπτωση βλάβης δεν υπάρχει εναλλακτική δροµολόγηση του νερού, καθώς και καµία εφεδρεία. Με την αύξησης της τουριστικής κίνησης το πρόβληµα θα 9

10 διογκώνεται µέρα µε την µέρα και είναι άµεσος και ορατός ο κίνδυνος η δηµοτική ενότητα να καταστεί ανήµπορη να λειτουργεί ένα σύστηµα ύδρευσης µε αδιάλειπτη παροχή πόσιµου ύδατος και επειδή η διαδικασία προµήθειας των υδραυλικών υλικών τα οποία έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του 2011 βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα, προτείνεται η ανωτέρω προµήθεια αξίας µε το ΦΠΑ να γίνει µε την διαδικασία της απ ευθείας ανάθεσης λόγω του κατεπείγοντος (Πρόγραµµα Καλλικράτης, Νόµος 3852 άρθρο 72 παρ 1δ). Η δέσµευση του ποσού θα γίνει σε βάρος του ΚΑ του προϋπολογισµού του ήµου. Η /νση Οικονοµικής Υπηρεσίας στην οποία κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να προχωρήσει στην διαδικασία ανάληψης υποχρέωσης της δαπάνης. Μετά τα ανωτέρω ζητείται από την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.» Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, και εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α. (ΚΑ ), για τις ανάγκες της απευθείας ανάθεσης προµήθειας υλικών για επισκευές δικτύων ύδρευσης µε την διαδικασία του κατεπείγοντος (άρθρ. 72 παρ.1, εδαφ.δ & 75 παρ. 3 του Ν. 3852/2010) και την απαρέγκλιτη προϋπόθεση κατάθεσης τριών (3) τουλάχιστον προσφορών προς αξιολόγηση, σύµφωνα και µε την εισήγηση της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών αρ. πρωτ. 3/ / , µε την οποία βεβαιώνεται ότι λόγω των εκτεταµένων βλαβών ήδη παρουσιάζονται προβλήµατα στην τροφοδότηση µε νερό των καταναλωτών επειδή το σύστηµα ύδρευσης λειτουργεί οριακά όλο το 24ώρο, και σε περίπτωση βλάβης δεν υπάρχει εναλλακτική δροµολόγηση του νερού, καθώς και καµία εφεδρεία. Επιπροσθέτως µε την αύξηση της τουριστικής κίνησης το πρόβληµα θα διογκώνεται µέρα µε την µέρα και είναι άµεσος και ορατός ο κίνδυνος οι ηµοτικές Ενότητες που αντιµετωπίζουν τα ανωτέρω προβλήµατα να καταστούν ανήµπορες να λειτουργούν ένα σύστηµα ύδρευσης µε αδιάλειπτη παροχή πόσιµου ύδατος και επειδή η διαδικασία προµήθειας των υδραυλικών υλικών τα οποία έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του

11 βρίσκεται σε εξέλιξη και είναι χρονοβόρα, κρίνεται απαραίτητη η ανωτέρω έγκριση δαπάνης για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας, η οποία συνοδεύεται από την προβλεπόµενη «πρόταση ανάληψης υποχρέωσης» που δεσµεύει την επιµέρους πίστωση στον σχετικό Κ.Α. και έχει ελεγχθεί και καταχωρηθεί στο Μητρώο εσµεύσεων, όπως ακριβώς προβλέπεται στο Π..113/2010 και την κοινή εγκύκλιο αρ.30 (Α.Π 19664/20/4/2011) του ΥΠΕΣ Α και του Υπουργείου Οικονοµικών. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος προτείνει να εξετασθούν τα θέµατα της ήδη κοινοποιηµένης ηµερήσιας διάταξης ως κατωτέρω: ΘΕΜΑ 1 ο : Απόφ. Αρ. 112/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Ρ) Έγκριση για την παράσταση του Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιώς κατά την εκδίκαση υποθέσεων κατά του ήµου Ρόδου. (Εισήγηση Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµ. αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση του νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: Νοµιµοποίηση παράστασης στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά στις Η Μαριέττα σύζυγος Νικολάου Μιχαήλ, το γένος Γεωργίου Κάζη άσκησε εναντίον και του πρώην ήµου Ροδίων την από και µε αριθµό κατάθεσης 650/2009 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η µε αριθµό 4020/2009 οικ. και ηµεροµηνία απόφαση του Προϊσταµένου του Τµήµατος Πολεοδοµικού Σχεδιασµού και Προστασίας του Περιβάλλοντος της νσης Πολεοδοµίας του πρώην ήµου Ροδίων, µε την οποία ήρθη η αναστολή των µε αριθµούς 86/2002 και 27/2006 οικοδοµικών αδειών και το σήµα διακοπής των εργασιών, στις οποίες αφορούν οι άδεις αυτές. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «έσποινα Αναστάση Α.Ε.», που εδρεύει στη Ρόδο και εκπροσωπείται νόµιµα, άσκησε εναντίον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιµατικής Αλλαγής την από και µε αριθµό κατάθεσης 638/2010 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η µε αριθµό πρωτ. 3183/ απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων του πρώην ήµου Ροδίων, η οποία εκδόθηκε σχετικά µε την 11

12 µε αριθµό 4/2009 έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού προστίµου της ιεύθυνσης Πολεοδοµικών Εφαρµογών του πρώην ήµου Ροδίων και κάθε άλλης προγενέστερης ή µεταγενέστερης συναφούς πράξης ή παράλειψης της ιοίκησης. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Η Σταµατία χήρα Αντωνίου Μουστακάκη, άσκησε εναντίον του πρώην ήµου Ροδίων την από και µε αριθµό κατάθεσης 622/2010 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η µε αριθµό πρωτ. 2869/ απόφαση της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων του πρώην ήµου Ροδίων, κατά το µέρος που απέρριψε την ένστασή της κατά της µε αριθµό 14/ έκθεσης αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής και υπολογισµού προστίµου της /νσης Πολεοδοµίας του πρώην ήµου Ροδίων και έκρινε αυθαίρετη την κατασκευή οικίας. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Ο Παναγιώτης Σταµόπουλος του Κωνσταντίνου, άσκησε εναντίον του πρώην ήµου Ροδίων την από και µε αριθµό κατάθεσης 45/2011 αίτησή του, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η από πράξη/απάντηση του Αντιδηµάρχου του πρώην ήµου Ροδίων Ευστρατίου Καρίκη επί των µε αριθµούς πρωτοκόλλου 12751/2009 και 4101/2009 αιτήσεών του, µε τις οποίες ζητούσε τη µετάταξή του από τον κάδο Ε23 ( ηµοτική Αστυνοµία) στον κλάδο ΠΕ23, καθώς και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή µεταγενέστερης πράξης ή παραλείψεως του αντιδίκου ήµου Ροδίων. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Η Τσαµπίκα Μιχαλάκη του Μιχαήλ, άσκησε εναντίον του ήµου Ρόδου, ως διαδόχου του πρώην ήµου Καµείρου την από και µε αριθµό κατάθεσης 52/2011 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθεί η µε αριθµό 347/2010 απόφαση του πρώην ηµάρχου του ήµου Καµείρου ως προς το µέρος που αφορά τη µη χορήγηση σαυτήν διπλής εννεάµηνης άδειας ανατροφής τέκνων, λόγω του ότι γέννησε δίδυµα. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε η Η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΑΒΒ Α.Ε.» που εδρεύει στη µεταµόρφωση Αττικής και εκπροσωπείται νόµιµα, άσκησε εναντίον και του πρώην ήµου Ροδίων την από και µε αριθµό κατάθεσης 724/2009 αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθούν: 1) Η µε αριθµό πρωτ. 4958/ απόφαση της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του πρώην ήµου Ροδίων, µε την οποία ανακλήθηκε η µε αριθµό 77/2009 οικοδοµική άδεια που αφορά την «ανέγερση τριώροφου κτιρίου µε υπόγειο για κέντρο διανοµής Υ/Σ 150 KV/20 KV και γραφεία από τη ΕΗ Α.Ε., 2) η µε αριθµό 1064/2009 απόφαση του ηµάρχου Ροδίων (αρ. πρωτ. ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ήµου Ροδίων 4958/ ), καθώς και η µε αριθµό 597/2009 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ροδίων και 3) κάθε συναφή µε τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε µετά από αναβολή η Επίσης η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε. ( ΕΗ) που εδρεύει στη Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα, άσκησε εναντίον και 12

13 του πρώην ήµου Ροδίων την από αίτησή της, που απευθύνεται στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά, µε την οποία ζητά να ακυρωθούν: 1) Η µε αριθµό πρωτ. 4958/ απόφαση της ιεύθυνσης Πολεοδοµίας του πρώην ήµου Ροδίων, µε την οποία ανακλήθηκε η µε αριθµό 77/2009 οικοδοµική άδεια που αφορά την «ανέγερση τριώροφου κτιρίου µε υπόγειο για κέντρο διανοµής Υ/Σ 150 KV/20 KV και γραφεία από τη ΕΗ Α.Ε., 2) η µε αριθµό 1064/2009 απόφαση του ηµάρχου Ροδίων (αρ. πρωτ. ιεύθυνσης Πολεοδοµίας ήµου Ροδίων 4958/ ), καθώς και η µε αριθµό 597/2009 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ροδίων και 3) κάθε συναφή µε τις ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις της διοίκησης. ικάσιµος της αίτησης αυτής ορίστηκε µετά από αναβολή η Για την παράστασή µου στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά την παραπάνω δικάσιµο ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο µετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, για τη υπεράσπιση του ήµου Ρόδου, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Ρόδου, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010, µε την οποία να δίνεται σε εµένα, ως δικηγόρος του ήµου µε πάγια εντολή, η εντολή, το δικαίωµα και η πληρεξουσιότητα να παραστώ στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά στις ή σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο µετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσω το ήµο Ρόδου, να υποβάλω υποµνήµατα, να εξετάζω µάρτυρες και γενικά να προβαίνω σε κάθε νόµιµη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθούν οι παραπάνω αιτήσεις ακύρωσης.» Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση προέτρεψε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ, και εγκρίνει την παράσταση του Νοµικού Συµβούλου κ. Σαλαµαστράκη ηµητρίου στο ιοικητικό Εφετείο Πειραιά στις για υποθέσεις που αφορούν το ήµο Ρόδου, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αλλά και τη σχετική εισήγηση του ιδίου (αρ. πρωτ. 2/ ). Επιπροσθέτως δίνεται στον ίδιο η εντολή, το δικαίωµα και η πληρεξουσιότητα να παραστεί σε οποιαδήποτε άλλη δικάσιµο µετά από αναβολή ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο και να εκπροσωπήσει το ήµο Ρόδου, να υποβάλει υποµνήµατα, να εξετάζει µάρτυρες και γενικά να προβαίνει σε κάθε νόµιµη ενέργεια ούτως ώστε να απορριφθούν οι παραπάνω αιτήσεις ακύρωσης. 13

14 ΘΕΜΑ 2 ο : Απόφ. Αρ. 113/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Σ) Ορισµός υπολόγων για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής προς τις Τοπικές & ηµοτικές Κοινότητες του ήµου Ρόδου. (Εισήγηση /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ : Ορισµός υπολόγων για την διαχείριση της πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ήµου Ρόδου. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 266, παρ.8, του Ν.3852/2010 και την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης (αριθµ.πρωτ / ), στις Τοπικές & ηµοτικές Κοινότητες συνίσταται πάγια προκαταβολή, όπως ο κατωτέρω πίνακας : α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 14

15 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος H σύσταση πάγιας προκαταβολής προς τις Τοπικές & ηµοτικές Κοινότητες του νεοσύστατου ήµου Ρόδου, για την αποπληρωµή οποιασδήποτε έκτακτης δαπάνης που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που τους απονέµονται βάσει του ν. 3852/2010, όπως: A) απάνες για την άµεση αποκατάσταση ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82, εδάφ. γ ). Β) απάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82, εδαφ. δ ). Γ) απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82, εδαφ.ε ). 15

16 α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης 16

17 Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος ) απάνες για επείγουσες εργασίες καθορισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83, παρ.2, εδαφ.δ ). Υπόλογος της πάγιας προκαταβολής, είναι ο πρόεδρος της κάθε Τοπικής & ηµοτικής Κοινότητας του ήµου Ρόδου, ως ανωτέρω.» Αµέσως µετά και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος καλεί τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, και ορίζει ως υπολόγους για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής στις ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες του ήµου Ρόδου, σύµφωνα µε την εισήγηση της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου αρ. πρωτ. 2/ και την αποπληρωµή οποιασδήποτε έκτακτης δαπάνης που σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που τους απονέµονται βάσει του ν. 3852/2010, όπως: A) απάνες για την άµεση αποκατάσταση ζηµιών επείγοντος χαρακτήρα στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82, εδάφ. γ ). Β) απάνες για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82, εδαφ. δ ). Γ) απάνες για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82, εδαφ.ε ). ) απάνες για επείγουσες εργασίες καθορισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83, παρ.2, εδαφ.δ ). ως ακολούθως: 17

18 α/α Περιγραφή Κ.Α.Ε. Ποσό Ονοµατεπώνυµο Προέδρου 1 ηµοτική Κοινότητα Ρόδου ,00 Ευθυµιάδης Χαράλαµπος 2 ηµοτική Κοινότητα Αρχαγγέλου ,00 Παρδαλός Στέργος 3 ηµοτική Κοινότητα Μαλώνας Χατζηκωνσταντίνου 2.000, Εµµανουήλ 4 Τοπική Κοινότητα Μασάρων ,00 Καλούδης Σπύρος 5 ηµοτική Κοινότητα Έµπωνας ,00 Μαστροσαββάκη Σταµατία (Ματίνα) 6 Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας ,00 Κορρέ Άννα 7 Τοπική Κοινότητα Αγ. Ισιδώρου ,00 Αναστασάς Σάββας 8 Τοπική Κοινότητα Μονολίθου ,00 Κονίσσης ιαµάντης 9 Τοπική Κοινότητα Σιαννών ,00 Μενεγάκης Κων/νος 10 ηµοτική Κοινότητα Αφάντου ,00 Καλοπήτας Ανδρέας 11 Τοπική Κοινότητα Αρχίπολης ,00 Μακρής Σάββας 12 ηµοτική Κοινότητα Ιαλυσού ,00 Ρουσάκης ηµήτριος 13 ηµοτική Κοινότητα Καλυθιών ,00 Σταυρής Μιχαήλ 14 ηµοτική Κοινότητα Κοσκινού ,00 Αϊβαζής Τσαµπίκος 15 ηµοτική Κοινότητα Ψίνθου ,00 Κωστοµοίρης Αντώνης 16 ηµοτική Κοινότητα Σορωνής ,00 Μαρίνος Ιωάννης 17 Τοπική Κοινότητα Καλαβαρδών ,00 Φιλίππου Ξενοφών 18 Τοπική Κοινότητα Πλατανίων ,00 Πετράς Ιωάννης 19 Τοπική Κοινότητα ιµυλιάς ,00 Σαρικάς Γεώργιος 20 Τοπική Κοινότητα Σαλάκου ,00 Ευθυµίου Ευθύµιος 21 Τοπική Κοινότητα Φανών ,00 Νικολίτσης Βασίλης 22 Τοπική Κοινότητα Απολλώνων ,00 Πιπέρης Βασίλειος 23 ηµοτική Κοινότητα Λίνδου ,00 Παρισίδης Γεώργιος 24 ηµοτική Κοινότητα Λάρδου ,00 Καλαθενός Μιχαήλ 25 Τοπική Κοινότητα Καλάθου ,00 Φάκκας Γεώργιος 26 Τοπική Κοινότητα Λαέρµων ,00 ιακογεωργίου Γεώργιος 27 Τοπική Κοινότητα Πυλώνας ,00 Αγκάς Βασίλειος 28 Τοπική Κοινότητα Γενναδίου ,00 Κάπρος Στέργος 29 Τοπική Κοινότητα Απολλακιάς ,00 ιαµαντής Ευστάθιος 30 Τοπική Κοινότητα Αρνίθας ,00 Σαββίδης Γεώργιος 31 Τοπική Κοινότητα Ασκληπείου ,00 Χατζηλαζάρου Σταµάτης 32 Τοπική Κοινότητα Βατίου ,00 Καλαποδάκης Βασίλειος 33 Τοπική Κοινότητα Ιστρίου ,00 Βουκκής Βασίλειος 34 Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς ,00 Ζαννετάκης Νικόλαος 35 Τοπική Κοινότητα Λαχανιάς ,00 Μακριάς Ιωάννης 36 Τοπική Κοινότητα Μεσαναγρού ,00 Λάµπρου Χαράλαµπος 37 Τοπική Κοινότητα Προφύλιας ,00 Χατζησάββας-Νικολαϊδης 18

19 Σταµάτιος 38 ηµοτική Κοινότητα Κρεµαστής ,00 Κεφαλάκης Νικόλαος 39 ηµοτική Κοινότητα Μαριτσών ,00 Ζερβός Μόσχος 40 ηµοτική Κοινότητα Παραδεισίου ,00 Χατζηκαντής Μιχάλης 41 ηµοτική Κοινότητα Παστίδας ,00 Μοσχής Σταύρος 42 Τοπική Κοινότητα αµατριάς ,00 Πηδιάκης Μιχαήλ 43 Τοπική Κοινότητα Θεολόγου ,00 Νικολάου Στέργος ΘΕΜΑ 3 ο : Απόφ. Αρ. 114/2011 (Α..Α: 4ΑΘ3Ω1Ρ-Κ) Ορισµός υπολόγου υπευθύνου για την εξόφληση της οικονοµικής συµµετοχής του ήµου Ρόδου για την επαύξηση ισχύος ρεύµατος για την καλή λειτουργία αντλίας νερού στην περιοχή «Καλάθου» ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου. (Εισήγηση ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ροδου αρ. πρωτ. 3/ ) Ο Πρόεδρος ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής για την ανάγκη λήψης νέας απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε τον ορισµό υπολόγου υπευθύνου για την εξόφληση της οικονοµικής συµµετοχής του ήµου Ρόδου για την επαύξηση ισχύος ρεύµατος για την καλή λειτουργία αντλίας νερού στην περιοχή «Καλάθου» ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου, µετά και την ακύρωση προηγούµενης (αρ. αποφ. 46/2011) µε θέµα «Έγκριση για διάθεση πίστωσης ποσού ,22 ευρώ, (ΚΑΕ ), καθώς και ορισµός υπολόγου για την έκδοση του σχετικού Χ.Ε.Π., για την επαύξηση της παροχής ρεύµατος από Νο 5 σε Νο 7, για την καλή λειτουργία της αντλίας νερού στην περιοχή «Καλάθου», της ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου») (αρ. αποφ. 46/2011), η οποία δεν υλοποιήθηκε στο µεσοδιάστηµα λόγω εσφαλµένου κωδικού (Κ.Α ). Με την απόφαση αρ. 105/2011 µε θέµα «Ορθή επανάληψη εγκρίσεων για διαθέσεις πιστώσεων βάσει σχετικής εισήγησης της /νσης Οικονοµικών & Ταµείου & ακύρωση της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής αρ. 46/2011.», ακυρώθηκε η ανωτέρω (αρ. 46/2011) απόφαση και εγκρίθηκε η σχετική διάθεση της δαπάνης. Με την παρούσα και βάσει της εισηγήσεως της ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ροδου αρ. πρωτ. 3/ , προτείνεται, εκ νέου, ο ορισµός υπολόγου και συγκεκριµένα της υπαλλήλου της /νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών κας Παπαγιάννη Πηγής στην οποία θα εκδοθεί και το σχετικό Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής. Σηµειώνεται επίσης ότι η απόδοση λογαριασµού, από τον υπόλογο, για το υπό έκδοση Χρηµατικό Ένταλµα θα πρέπει να γίνει έως τις 20/08/2011 (εντός τριµήνου) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Αµέσως µετά ζητά και παίρνει το λόγο ο κ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος αναφέρεται στην αντίρρηση του για το ανωτέρω θέµα επειδή έχει υλοποιηθεί θεωρητικά, όπως είπε, και µόνον η συνέννωση των πρώην έξι ΕΥΑ του νησιού αλλά επι της ουσίας σε θέµατα. ύδρευσης, αποχέτευσης, δράσης, τελών κλπ, µοιράζεται το νησί σε δύο διαφορετικές ταχύτητες. 19

20 Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση και αφού προηγήθηκε σύντοµη διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων οκτώ (8)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τρεις (3)}, και εγκρίνει τον ορισµό, ως υπολόγου, την κα Παπαγιάννη Πηγή υπαλλήλου της /νσης των Τεχνικών Υπηρεσιών στην οποία και θα εκδοθεί το σχετικό Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής, βάσει της απόφασης αρ. 105/2011 που εγκρίνει διάθεση πίστωσης ποσού ,22 Ευρώ (Κ.Α ), για την εξόφληση της οικονοµικής συµµετοχής του ήµου Ρόδου για την επαύξηση ισχύος ρεύµατος για την καλή λειτουργία αντλίας νερού στην περιοχή «Καλάθου» ηµοτικής Ενότητας Λινδίων ήµου Ρόδου, σύµφωνα και µε την εισήγηση της ηµοτικής Ενότητας Νότιας Ροδου αρ. πρωτ. 3/ Ορίζεται επίσης, όπως προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις (αρθρ του Β. /τος 17-5 / 15/06/1959), ότι η προθεσµία απόδοσης του ανωτέρω λογαριασµού, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του τριµήνου και ειδικότερα της 20 ης Αυγούστου ΘΕΜΑ 4 ο : Απόφ. Αρ. 115/2011 (Α..Α: 4ΑΘΘΩ1Ρ-ΦΧ) Ορισµός υπολόγου υπευθύνου για την διαχείριση-επιµέλεια καταβολής των προνοιακών επιδοµάτων Μαρτίου Απριλίου 2011, στους δικαιούχους. (Εισήγηση Τµήµατος Πρόνοιας ήµου Ρόδου αρ. πρωτ. 14/ ) Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν των µελών της Επιτροπής την ανωτέρω εισήγηση του Τµήµατος Πρόνοιας ήµου Ρόδου µε αρ. πρωτ. 14/ που υπογράφεται από την Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, κα. Κρεµαστινού-Ροδίτη Φλώρα, στην οποία αναφέρονται τα κάτωθι: «ΘΕΜΑ: «Ορισµός υπολόγου». Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρ. 94, παρ. 3β, περίπτ, 17 του Ν. 3852/2010, η αρµοδιότητα χορήγησης των προνοιακών επιδοµάτων µεταβιβάζεται στους ήµους, οι δε πιστώσεις των, καλύπτονται από τους ΚΑΠ. Προκειµένου να προβεί ο ήµος µας στην εκκαθάριση των επιδοµάτων στους δικαιούχους, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί ο προβλεπόµενος µηχανισµός 20

21 έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του άρθρ. 32, παρ. 1 Β 17/5-15/6/1959, µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, (άρθρ. 172, Ν. 3463/2007 και άρθρ.72, Ν. 3852/2010), στην οποία απόφασή της πρέπει να ορίζεται και η προθεσµία απόδοσης του λογαριασµού, που δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του τριµήνου. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούµε όπως ορίσετε, την ΤΡΟΥΛΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, υπάλληλο του δήµου µας, κλάδου ΤΕ17, µε βαθµό Γ, ως υπόλογο, η οποία θα έχει την διαχείριση και την επιµέλεια, προκειµένου να καταβληθεί το ποσό, ,00 που αφορά τα προνοϊακά επιδόµατα περιόδου Μαρτίου Απριλίου 2011 στους δικαιούχους.» Στη συνέχεια ζητά και παίρνει το λόγο ο κ. Στάγκας Στέργος, ο οποίος θέλοντας να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους θα καταψηφίσει στη συνέχεια το ανωτέρω θέµα, τονίζει, ότι βάσει του σχετικού περί της απογραφής νόµου έπρεπε η συσταθείσα αρµόδια Επιτροπή µέχρι και την 21 η Φεβρουαρίου να επιληφθεί της παραλαβής του συνόλου των αρµοδιοτήτων της καταργούµενης Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Παρ ότι λοιπόν, συνέχισε, παραδόθηκαν επανειλληµένως απογραφικά στοιχεία, δεν υπάρχουν αντίστοιχα απογραφικά στοιχεία, µέχρι και σήµερα, για τους τοµείς της Πρόνοιας και της Πολεοδοµίας. Γι αυτό τον λόγο, είπε τελειώνοντας καταψηφίζει το ανωτέρω θέµα. Ο Πρόεδρος αµέσως µετά δίνει τον λόγο στον κ. Ζαννετίδη, ο οποίος αναφερόµενος στο θέµα υποστηρίζει ότι δεν είναι αυτό καθ αυτό το θέµα του ορισµού του υπολόγου των προνοιακών επιδοµάτων αλλά οι προεκτάσεις του. Για οποιαδήποτε διαδικασία, συνεχίζει, που έπεται θα έπρεπε προηγουµένως να προηγηθούν οι ενέργειες και οι προβλεπόµενες διαδικασίες για την απογραφή. Για όλες λοιπόν τις πράξεις που απορρέουν από την απογραφή, είπε τελειώνοντας, η οποία δεν έχει τελεσφορήσει, εµπεριέχεται ένα µεγάλο ερωτηµατικό. Αµέσως µετά ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να ψηφίσουν σχετικά. Η Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, µε τις θετικές ψήφους των κ.κ.: Τσουκαλά Νικολάου (Πρόεδρος), Καµπουρόπουλου Εµµ, Σαββή Εµµ., Κινδυλίδη Μιχαήλ, Κορωναίου Ιωάννη, Περδίκη Ιωάννη, Χατζηκωνσταντίνου Τίνας, {σύνολο θετικών ψήφων επτά (7)}, και τις αρνητικές ψήφους των κ.κ. : Ταρασλιά Κων/νου (Αντιπρόεδρος), Ζαννετίδη Φιλήµωνα, Μαχραµά Μιχαήλ, Στάγκα Στέργου (σύνολο αρνητικών ψήφων τέσσερις (4)}, 21

22 εγκρίνει τον ορισµό της κας Τρουλλάκου Μαρίας, υπαλλήλου του ήµου µας, του κλάδου ΤΕ17, µε βαθµό Γ, ως υπολόγου (άρθρ. 172, Ν. 3463/2007 και άρθρ.72, Ν. 3852/2010), η οποία θα έχει την ευθύνη διαχείρισης και επιµέλειας, καταβολής του ποσού των ,02 Ευρώ (Κ.Α ) (Αρχικό ποσό ,00 Προµήθεια Τ.Π ,98 = Υπόλοιπο ,02) που έχει ήδη µε σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (αριθµ.αποφ.106/2011) εγκριθεί για να διατεθεί στους δικαιούχους, αφού ενεργοποιηθεί ο προβλεπόµενος µηχανισµός έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του άρθρ. 32, παρ. 1 Β 17/5-15/6/1959. Ορίζεται επίσης, όπως προβλέπεται από τις ανωτέρω διατάξεις, ότι η προθεσµία απόδοσης του ανωτέρω λογαριασµού, δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του τριµήνου και ειδικότερα της 20 ης Αυγούστου ΘΕΜΑ 5 ο : Απόφ. Αρ. 116/2011 (Α..Α: 4ΑΘ Ω1Ρ-Β) Κατάρτιση όρων διακήρυξης και έγκριση µελέτης, για τη διεξαγωγή δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας του ήµου Ρόδου (Κ.Α. 6635)» έτους 2011, ενδεικτικού προϋπολογισµού ,00 ευρώ µε Φ.Π.Α.. Ο Πρόεδρος θέτει υπ όψιν της Επιτροπής τα κατωτέρω κείµενα που κοινοποιήθηκαν δια του Τµήµατος Προµηθειών της /νσης Εσόδων & Περιουσίας, στα οποία εµπεριέχεται η Τεχνική Έκθεση, η Γενική & Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, o πίνακας µε τα προς προµήθεια είδη και οι προδιαγραφές τους, καθώς και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός τους, ως κατωτέρω: «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας «ειδών υγιεινής και καθαριότητας, έτους 2011 (κωδ.6635)». Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε δηµόσιο ανοικτό µειοδοτικό διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του άρθρου 209 του ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα(Ν.3463/2006) και του Ν. 3852/2010 Νόµος Καλλικράτη. Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των ευρώ µε ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του ήµου Ρόδου του οικονοµικού έτους 2011 στον κωδικό ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1ο - Αντικείµενο της παρούσης Αντικείµενο της παρούσας είναι η προµήθεια «ειδών υγιεινής και καθαριότητας έτους 2011 (κωδ. 6635)». 22

23 Άρθρο 2ο - Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις : α) του νέου Ν. 3463/2006(Περί Κυρώσεως ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα άρθρο 209) β) του Ν. 2286/95 γ) του ΕΚΠΟΤΑ (Υπουργική Απόφαση ) δ) του Ν.3852/2010 Νόµος Καλλικράτη. Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό(άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ) µε τους όρους που καθορίζει η Οικονοµική Επιτροπή. Άρθρο 4ο - Ανακοίνωση αποτελέσµατος Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος υποχρεούται να προσέλθει στο ήµο µέσα σε διάστηµα 10 δέκα ηµερολογιακών ηµερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης(άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 5ο - Σύµβαση Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία, βάση του άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ µέσα στο πρώτο 10ήµερο από την ανακοίνωση του µειοδότη. Άρθρο 6ο - Εγγυήσεις καλής εκτελέσεως Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει µε την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίας είναι 10% χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει λήξη την 31/12/2011. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). Άρθρο 7ο - Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου Εφόσον, υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της προµήθειας µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια και µέσα στη συσκευασία τους. Άρθρο 8ο - Πληµµελής κατασκευή Εάν, επίσης, κατά την παραλαβή των υλικών, αυτά δεν πληρούν τους όρους της σύµβασης, τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στον ΕΚΠΟΤΑ(άρθρα 28, 33, 35). Άρθρο 9ο - Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού. Το ΦΠΑ 23

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 33 / 02-12-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 2 εκεµβρίου 2011 και ώρα 14:00, συνήλθε σε συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 22 / 05-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 05 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 6 / 10-03-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 10 Μαρτίου 2011 και ώρα 11:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 25 / 11-08-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 11 Αυγούστου 2011 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 15 / 05-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 05 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 5 / 10-03-2014 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 10:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 16 / 01-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 01 η Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 29 / 17-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (όπισθεν ηµαρχείου, γραφεία πρώην Τ.Ε..Κ.. Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 22-10-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 28 / 28-09-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τετάρτη, 28 Σεπτεµβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 17 / 03-09-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Τρίτη, 03 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 11:30 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 10 / 01-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 24 / 25-11-2013 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Νοεµβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 12 / 23-07-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 23 Ιουλίου 2012 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / 26-05-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα Πέµπτη, 26 Μαΐου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 30 / 31-10-2011 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 13:00, συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας.

Συµβούλου ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κεφαλληνίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΘΨΩΕ5-ΤΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 6 η Σεπτεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 11 / 25-06-2012 Στη Ρόδο και στο ηµοτικό Κατάστηµα (Πλατεία Ελευθερίας 1), σήµερα ευτέρα, 25 Ιουνίου 2012 και ώρα 11:00 π.µ., συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΝΗΣΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης ριθµός: 11 / 24 ης -05-2013 & 27 ης -05-2013 (Η συνεδρίαση της Παρασκευής 24 Μαΐου 2013 διεκόπη, για να συνεχισθεί και να περαιωθεί την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 9 / 26-04-2013 Στη Ρόδο και στα γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν του ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, (αντί της αίθουσας του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πρακτικό Συνεδρίασης Αριθµός: 18 / 23-09-2013 Στη Ρόδο και στα Γραφεία της Περιφερειακής Ένωσης ήµων (Π.Ε..) Νοτίου Αιγαίου, όπισθεν ηµοτικού Καταστήµατος ήµου Ρόδου, Πλατεία Ελευθερίας 1, σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προς. 3. Νοµικό Σύµβουλο κ. Εµµ. Στάγκα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 14 / 07 / 2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 92738 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 22 η / 18-07-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ενέκρινε κατάλληλα για την εν λόγω µίσθωση τα προσφερόµενα ακίνητα των κ.κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΕΙΩΩΕ5-ΚΞΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 2 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Ιανουαρίου 2013 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

«Xάρτα ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ηµότη»

«Xάρτα ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ηµότη» Ρόδος:23/3/2011 Α.Π:31232 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Η Χάρτα ικαιωµάτων και Υποχρεώσεων του ηµότη που έχετε στα χέρια σας εκδόθηκε από το ήµο ΡΟ ΟΥ του Νοµού ωδεκανήσου

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014

Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Πρακτικό 25/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουνίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουνίου 2014, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 12930 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Ορισµός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του ιοικητικού Εφετείου Πατρών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 41 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 16 η Σεπτεµβρίου 2014 ήµου Κεφαλλονιάς.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Α Α: ΩΣ3ΙΩΕ5-ΤΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 38 ης (τακτικής) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 22 η Αυγούστου 2014 ήµου

Διαβάστε περισσότερα