o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "o εκτός ημερησίας Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα."

Transcript

1 Συνεδρίαση 58 η φαση υπ αριθμ. 2415/2013 ΑΔΑ: ΒΛ1Λ7Λ7-7ΦΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού Τ.Κ.: Αθήνα Τηλ.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Στην Αθήνα, σήμερα στις 01/11/2013, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00.μ., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 29/10/2013. o εκτός ημερησίας Θέμα 1 Έγκριση συμβάσεων - παρατάσεων μεταφοράς μαθητών μετά τη διαμόρφωση των δρομολογίων κατά την έναρξη του σχολικού έτους Παρόντες: Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Δημοσθένης Μπαρούτας Άννα Μεθυμάκη Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Χαράλαμπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής κα.: Αλεξάνδρα Μαντσίωκα ντες: Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: Γεώργιος Καστρινάκης Ελένη Ζαφειρίου Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα Νοδάρα η οποία ενημερώνει τα μέλη για τα εξής: Η υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Α) Την παρ.3 του άρθρου 7 του Ν 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α ), «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου <Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος (Α 171)> μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις» Β) Την παρ. 1 της ΚΥΑ με αρ / (ΦΕΚ 1449/Β/ ), των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με την οποία τίθενται οι όροι και η διαδικασία μεταφοράς μαθητών από τις Περιφέρειες. Γ) Την παρ. 1 του άρθρου 100 του Ν 4182/ (ΦΕΚ 185/Α / ), στην οποία αναφέρεται: «1.Οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον τόπο διαμονής στα σχολεία φοίτησης, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των μαθητών - 1 -

2 μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ καθώς και σχολείων ειδικής αγωγής, συνάπτονται, για το σχολικό έτος , σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ αρ.24001/ Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις αυτές δεν καταρτιστούν μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους ή δεν είναι δυνατόν, για οποιοδήποτε λόγο, να εκτελεστούν, η μεταφορά των μαθητών γίνεται με παράταση συμβάσεων που έχουν παραταθεί ή συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4089/12 από τις Περιφέρειες, Στις περιπτώσεις που η μεταφορά μαθητών πραγματοποιούταν με συμβάσεις Δήμων που είχαν καταρτιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ αρ / , οι οποίες έχουν λυθεί αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4089/12, αυτές ανασυστήνονται και η οικεία Περιφέρεια υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και υποχρεώσεις των Δήμων της χωρικής της αρμοδιότητας, που είχαν καταρτίσει τις σχετικές συμβάσεις. 2.Οι συμβάσεις που παρατείνονται, γίνονται κατόπιν αποφάσεως του Περιφερειακού Συμβουλίου και μέχρι την υπογραφή των συμβάσεων των διαγωνισμών που έχουν προκηρυχθεί από τις Περιφέρειες, σύμφωνα με την υπ αρ / απόφαση, οπότε με την κατάρτιση των σχετικών συμβάσεων λύονται αυτομάτως και αζημίως. 3. Οι συμβάσεις που παρατείνονται κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1, εκτελούνται μέχρι τη λύση τους με το κόστος που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του Για όσα δρομολόγια εκ των συμβάσεων των προηγουμένων παραγράφων προκύψει αδυναμία των μεταφορέων να τα πραγματοποιήσουν, καθώς και για τυχόν νέα δρομολόγια, οι Περιφέρεις αναθέτουν καθένα από αυτά με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με κόστος μικρότερο ή ίσο από αυτό που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2013 για υφιστάμενα δρομολόγια είτε με το κόστος που προκύπτει από παρεμφερή δρομολόγια, προκειμένου για νέα. 5.Το συμβατικό κόστος δρομολογίου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δε μπορεί να υπερβαίνει τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ αρ / ΚΥΑ. Δ) Την εγκύκλιο 19/2013 «Διαδικασία και προϋποθέσεις παράτασης συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών». Ε) Το με αριθμό 37460/ έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου υπ αριθμ. 19/2013 για τη μεταφορά μαθητών» ΣΤ) Τη με αριθμ. 284 / απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, βάσει της οποίας παρατείνονται οι συμβάσεις μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Περιφέρειας Αττικής για τη σχολική χρονιά Ζ) Τη με αριθμ.1933/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, βάσει της οποίας εγκρίνεται η παράταση των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών που έχουν συνάψει η Περιφέρεια και οι Δήμοι που πραγματοποιούσαν μεταφορές μαθητών με συμβάσεις, για το σχολικό έτος έως την υπογραφή των συμβάσεων των προκηρυχθέντων διαγωνισμών από την Περιφέρεια. Κατόπιν των ανωτέρω, η υπηρεσία εισηγείται στην οικονομική επιτροπή να αποφασίσει: Την έγκριση συμβάσεων παρατάσεων μεταφοράς μαθητών μετά τη διαμόρφωση των δρομολογίων κατά την έναρξη του σχολικού έτους , όπως αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα, καθώς και τη μείωση του ημερήσιου κόστους 39 δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το Σχολ. Έτος , που τον Ιούνιο του 2013 υπερέβαινε τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ αρ / ΚΥΑ, για τη χρονική περίοδο από έως τη λήξη της παράτασης της σύμβασης. Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει Την έγκριση συμβάσεων παρατάσεων μεταφοράς μαθητών μετά τη διαμόρφωση των δρομολογίων κατά την έναρξη του σχολικού έτους , όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα, - 2 -

3 Α/Α Τομέας 1 ΔΥΤΙΚ 2 ΔΥΤΙΚ 3 ΔΥΤΙΚ 4 ΝΟΤΙ 5 ΒΟΡΕΙ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυφλών- Πολυαναπήρων 1ο 8/θέσιο Ιλίου Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 1 ο Καλλιθέας Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ηρακλείου Αττικής Δρομολόγιο Ιουνίου 2013 και παράτασης Γαλάτσι - Μεταμόρφωση Αχαρναί Ίλιον - Ίλιον - Δρομολόγιο 4 Πετράλωνα Κολωνός Ταύρος - Πετράλωνα Κουκάκι Μοσχάτο Καλλιθέα - Ροδόπολη - Δροσιά - Κηφισιά - Μαρούσι - Ν. Ιωνία (Αλσούπολη) - Ηράκλειο - Λυκόβρυση - Μεταμόρφωση - Τιμές Ισχύουσες τον Ιούνιο ,74 Τιμή Μαθ. Τύπου Τελική τιμή Τροποποίησ η 11/9/2013 ΓΑΛΑΤΣΙ- ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΗ-Ν.ΙΩΝΙΑ- ΑΧΑΡΝΑΙ- ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΧΟΛΕΙΟ) Τιμή Μαθ. Τύπου Τελική τιμή τροποποίη σης 81,59 81,59 Μεταφορέας ΕΥΘΥΜΙ Ν. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛ Αριθμός Σύμβασης Όχημα 1/2011 ΤΑΞΙ 39,00 24,26 24,26 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΛΙΒΑΣ 1/2013 ΤΑΞΙ 155,00 167,43 155,00 205,00 159,36 189,10 159,36 Πετράλωνα - Ταύρος - Καλλιθέα - Καλλιθέα 225,09 205,00 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (HELLENIC SUN TRAVEL) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (HELLENIC SUN TRAVEL) ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) 2/2012 2/2012 2/ ΔΥΤΙΚ 8/θ Ειδ. Δημ. υ Εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού - 8/θ Ειδ. Δημ. Σχ. για παιδιά με κινητικά προβλήματα,. Δρομολόγιο 7 Αμπελόκηποι 69,50 70,10 69,50 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟ Σ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3/

4 7 ΝΟΤΙ 8 ΒΟΡΕΙ 9 ΔΥΤΙΚ 10 ΒΟΡΕΙ 11 ΒΟΡΕΙ 12 ΝΟΤΙ 13 ΔΥΤΙΚ ΒΟΡΕΙ Τυφλών Καλλιθέας Ειδικού Δημοτικού υ Μεταμόρφωσης Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Ειδικού Δημοτικού υ Μεταμόρφωσης Ειδικού Δημοτικού υ Μεταμόρφωσης Τυφλών Καλλιθέας Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου 10ο Δημοτικό Σχολέιο Αθηνών πρώην 6/θέσιο Πειραματικό Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α. Κωφών - Βαρηκόων Πεύκης Δρομολόγιο 8 Κηφισιά Ιλίσσια - Ζωγράφου Καλλιθέα Πεύκη-Ν. Ιωνία- Μεταμόρφωση- Μεταμόρφωση Δρομολόγιο 7 - Περιστέρι - Ανθούπολη - Πετρούπολη - Ίλιον Δρομολόγιο Περιστέρι Αθήνα Κάτω Πατήσια - Μεταμόρφωση Εκάλη - Κηφισιά - Μεταμόρφωση Δρομολόγιο 6 Ελευσίνα-Κερατσίνι - Πέραμα-Πειραϊκή- 4 Πέραμα (Ίλιον) Δρομολόγιο 5 Βούλα - Ηλιούπολη - Άγ. Δημήτριος - Γκύζη- Αμπελόκηποι- Γαλάτσι 98,00 84,32 84,32 51,79 66,27 51,79 125,89 157,41 125,89 99,6 79,65 79,65 91,63 82,38 82,38 121,12 75,00 64,39 64,39 112,05 83,66 82,95 82,95 25/10/2013 Δρομολόγιο 8 Νέα Κηφισιά - Ιλίσια - Ζωγράφου 22/10/2013 Πεύκη - Κηφισιά - Μεταμόρφωση - Μεταμόρφωση Δρομολόγιο 6 Πέραμα- Πέραμα- Πειραϊκή Δρομολόγιο 5 Βούλα - Βύρωνας - 89,78 89,78 ΝΛΑ ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ 62,72 51,79 ΖΚΕΡΗΣ 5/ ,58 99,58 90,57 90,57 Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΕΤΗΣ ΝΛΑ ΤΖΟΥΜΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ 4/2012 ΤΑΞΙ 6/2012 6/2013 7/2013 8/2011 9/ / /2011 ΤΑΞΙ - 4 -

5 16 ΒΟΡΕΙ Γυμνάσιο - Λύκειο - ΤΕΕ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Δρομολόγιο 7 Αρτέμιδα - Αγ. Παρασκευή 83,66 80,22 80,22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ 10/ ΔΥΤΙΚ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυφλών- Πολυαναπήρων Δρομολόγιο 4 Παγκράτι - Άγιος Δημήτριος - Νίκαια - Κορυδαλλός - 103,58 Δρομολόγιο 4 ΑΘΗΝΑ- ΓΟΥΔΙ- ΠΑΓΚΡΑΤΙ- ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙ -ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΧΟΛΕΙΟ) 82,95 82,95 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ 10/2011 ΤΑΞΙ 18 ΝΟΤΙ 19 ΝΟΤΙ 20 ΔΥΤΙΚ 21 ΔΥΤΙΚ 22 ΔΥΤΙΚ Τυφλών Καλλιθέας Τυφλών Καλλιθέας ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας 1ο 8/θέσιο Δημοτικό Ιλίου Δρομολόγιο 4 Ίλιον Περιστέρι - Κορυδαλλός Δρομολόγιο 5 Μαγούλα - Κορυδαλλός Δρομολόγιο 5 Αμπελόκηποι- Κολωνός-Ακαδημία Πλάτωνος- () Δρομολόγιο 4 Αθήνα - () Δρομολόγιο 4 Πετρούπολη Ίλιον 87,78 113,25 75,00 74,20 74,20 80,00 58,38 58,38 53,95 47,71 47,71 Δρομολόγιο 4 Ίλιον - Περιστέρι - Κορυδαλλός - Καλλιθέα Δρομολόγιο 5 Μαγούλα - Νίκαια - 76,40 76,4 134,82 113,25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ ΔΗΜΗΤΡΙ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΛΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ 10/2011 ΤΑΞΙ 10/ / / / ΔΥΤΙΚ ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας Καματερό-Ίλιον- Πετρούπολη- Περιστέρι-Χαϊδάρι- Αγ. Βαρβάρα 140,00 Καματερό - Ίλιον - Πετρούπολη - Περιστέρι ,84 140,00 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ (ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ TRAVEL) 12/

6 24 ΔΥΤΙΚ ΒΟΡΕΙ 8/θ Ειδ. Δημ. υ Εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού - 8/θ Ειδ. Δημ. Σχ. για παιδιά με κινητικά προβλήματα,. 10ο Αθηνών πρώην 6/θέσιο Πειραματικό Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α. Πεντέλης (Π.Ι.Κ.Π.Α) /2012 Άνω Λιόσια Αχαρναί Ζεφύρι Καματερό Περιστέρι Δρομολόγιο 6 Χαλάνδρι Μαρούσι - Αθήνα Κ. Χαλάνδρι- Πολύδροσο- Π.Πεντέλη 161,02 247,28 161,02 100,70 87,02 87,02 69,72 68,73 68,73 17/09/2013 Άνω Πατήσια - Κάτω Χαλάνδρι-Π. Πεντέλη 86,75 68,73 ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Ε.Π.Ε. (ΟΙΑΝΘΗ Ε.Π.Ε.) ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΓΟΥΔΕ 13/ / / ΒΟΡΕΙ Κωφών - Βαρηκόων Πεύκης Δρομολόγιο 5 Ν. Μάκρη - Αγ. Παρασκευή - Παράδεισος Αμαρουσίου - Πεύκη 97,45 91,14 91,14 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ 15/2012 ΤΑΞΙ 28 ΝΟΤΙ 29 ΒΟΡΕΙ 30 ΒΟΡΕΙ Τυφλοκωφών Καλλιθέας Πεντέλης (Π.Ι.Κ.Π.Α) Πεντέλης (Π.Ι.Κ.Π.Α) 3 Ριζούπολη-Πατήσια- Καλλιθέα 98,00 Καλλιθέα Ν. Σμύρνη - Χαλάνδρι Πεντέλη 104,83 Πολυδένδρι - Ν. Κηφισιά - Π. Πεντέλη 104,83 106,95 116,78 104,83 104,83 Δρομολόγιο 13 Ριζούπολη 76,92 76,92 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ Κωνσταντίνος Κουρκούνης Ευάγγελος Κασάπογλου 15/ / /

7 31 ΒΟΡΕΙ Γυμνάσιο - Λύκειο - ΤΕΕ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Δρομολόγιο 8 Πόρτο Ράφτη- Κάντζα-Παλλήνη - Αγία Παρασκευή 99,60 Δρομολόγιο 8 Πόρτο Ράφτη- Κάντζα-Αγία Παρασκευή 100,15 99,60 ΨΩΜΑΚΕΛΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 16/ ΔΥΤΙΚ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυφλών- Πολυαναπήρων Δρομολόγιο 5 Σαλαμίνα - 124,50 Δρομολόγιο 5 ΣΑΛΑΜΙΝΑ- ΝΙΚΑΙΑ- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ Σ-ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΧΟΛΕΙΟ) 181,23 150,00 ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΘΕΝΗΣ 17/2012 ΤΑΞΙ 33 ΒΟΡΕΙ 34 ΔΥΤΙΚ 35 ΒΟΡΕΙ 36 ΔΥΤΙΚ Γυμνάσιο - Λύκειο - ΤΕΕ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Πεντέλης (Π.Ι.Κ.Π.Α) Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου 2 Ντράφι - Λούτσα - Γλυκά Νερά - Αγ. Παρασκευή 2 Κινέττα - Ν. Πέραμος ( Μ.Πεύκο) Ίλιον Δρομολόγιο 5 Μαρούσι - Μαρούσι Μελίσσια - Π. Πεντέλη 3 Βίλια Μάνδρα Ίλιον 124,50 63,84 63,84 166,00 178,50 166,00 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΨΩΜΑΚΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙ ΝΤΕΝΤΕΣ 18/ / ,72 77,47 69,72 ΝΛΑ ΚΙΝΤΗΣ 19/ ,25 164,50 145,25 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΑΡΑΪΣΚ 19/ ΝΟΤΙ 38 ΝΟΤΙ Τυφλών Καλλιθέας Τυφλών Καλλιθέας Δρομολόγιο Νο 1 Χαραυγή-Χαϊδάρι- Περιστέρι-Καλλιθέα Δρομολόγιο 9 Αχαρνές - Πλ. Βάθης - Καλλιθέα 91,63 85,68 85,68 67,73. 25/10/2013 Χαραυγή - Χαϊδάρι - Δρομολόγιο 9 Άνω Λιόσια - Μενίδι - 106,95 106,95 79,40 79,40 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΚΟΤΙΔΑ 20/ /2012 ΤΑΞΙ - 7 -

8 39 ΒΟΡΕΙ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ηρακλείου Αττικής Δρομολόγιο 5 Χαλκούτσι Ωρωπός Αγ. Στέφανος - Ηράκλειο 101,43 151,20 101,43 ΔΗΜΗΤΡΙ ΣΑΡΡΗΣ 22/ ΒΟΡΕΙ Γυμνάσιο - Λύκειο - ΤΕΕ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής 1 Χαϊδάρι Σχιστό Κορυδαλλού Άγιοι Ανάργυροι - 122,61 95,51 95,51 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 23/2011 ΤΑΞΙ 41 ΝΟΤΙ Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας Ανω Λιόσια- Ιλιον- - (Καλλιθέα) 75,72. ΑΝΩ ΛΙΙΑ- ΙΛΙΟΝ- ΚΑΛΛΙΘΕΑ (ΣΧΟΛΕΙΟ) 73,40 73,40 ΣΤΥΛΙΑΝ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 23/ ΒΟΡΕΙ Γυμνάσιο - Λύκειο - ΤΕΕ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Ανω Λιόσια- Αχαρνές- Ολυμπιακό χωριό- Αδάμες- Αγία Παρασκευή () 90,00 96,60 90,00 ΠΕΤΡΟΧΕΙΛ ΠΟΛΥΚΑΡΠ 24/2012 ΤΑΞΙ 43 ΔΥΤΙΚ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυφλών- Πολυαναπήρων Δρομολόγιο 6 Νίκαια- Καλλιθέα - 65,63 Δρομολόγιο 6 Νίκαια- Κορυδαλλός- 62,18 62,18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ 26/ ΒΟΡΕΙ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ηρακλείου Αττικής Μεταμόρφωση - 39,84 39,27 39,27 ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΟ Σ ΦΩΤΙ 27/ ΒΟΡΕΙ Κωφών - Βαρηκόων Πεύκης /2012 Κερατσίνι-Περιστέρι- 95,00 85,68 85,68 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛ ΔΗΜΗΤΡΙ 28/2012 ΤΑΞΙ 46 ΒΟΡΕΙ 47 ΝΟΤΙ Κωφών - Βαρηκόων Πεύκης Τυφλών Καλλιθέας Νέο δρομολόγιο Περιστέρι Ιλιον Νέο Ηράκλειο - 0 Πετρούπολη Ίλιον - Περιστέρι - 70,59 63,84 63,84 72,51 Δρομολόγιο 10 Ίλιον - Αθήνα 63,84 63,84 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ ΓΕΩΡΓΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 29/2012 ΤΑΞΙ 30/

9 48 ΒΟΡΕΙ 49 ΝΟΤΙ 50 ΒΟΡΕΙ 51 ΝΟΤΙ 52 ΝΟΤΙ Κωφών - Βαρηκόων Πεύκης Τυφλών Καλλιθέας Νηπιαγωγείο- Δημοτικό Αμαρουσίου στο Σικιαρίδειο Γυμνάσιο Λύκειο Κωφών Βαρηκόων Αργυρούπολης για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση Αργυρούπολης Νέο δρομολόγιο Κηπούπολη- Μεταμόρφωση - 1 ΠΙΚΠΑ Βούλας- Γλυφάδα-Ν. Σμύρνησχολέιο Άνοιξη-Κηφισιά- Δρομολόγιο Νο 7 Αχαρνές-Σεπόλια- Μεταξουργείο-Πλ. Κουμουνδούρου - σχολέιο» Αχαρνές-Νέα Φιλαδέλφεια- 62,75 69,30 62,75 89,16 69,30 69,30 86,21 80,20 80,20 115,00 107,57 29/10/2013 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜ (Βύρωνος 14) - ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ ΣΗ- ΠΕΥΚΗ (ΣΧΟΛΕΙΟ) Δρομολόγιο 7 Μενίδι - Σεπόλια- Μεταξουργείο -Άγ. Δημήτριος - Αργυρούπολη Γέρακας- Αργυρούπολη 150,38 150,38 82,95 82,95 98,21 98,21 ΘΕΟΔΩΡ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΠΑΝΤ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡ ΤΖΟΒΑΡΑΣ ΛΑΜΠΡ 30/2012 ΤΑΞΙ 31/2011 ΤΑΞΙ 33/2012 ΤΑΞΙ 35/2011 ΤΑΞΙ 35/ ΝΟΤΙ Νηπιαγωγείο Τυφλών Καλλιθέας Πεντέλη- 108,44 Λυκαβητός- 61,9 61,9 ΜΑΝΟΥΣΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 35/ ΝΟΤΙ Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αλίμου 3 Καλλιθέα-Άλιμος 59,76 46,1 46,1 ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΖ 36/2011 ΤΑΞΙ - 9 -

10 55 ΒΟΡΕΙ 56 ΝΟΤΙ 57 ΔΥΤΙΚ 58 ΔΥΤΙΚ ΔΥΤΙΚ Νηπιαγωγείο- Δημοτικό Αμαρουσίου στο Σικιαρίδειο Ειδικού Δημοτικού υ για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση Αργυρούπολης Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α Βαθμίδας 1ο 2/θ Ειδ. - 2ο 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ - 2ο 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Νέο Δρομολόγιο 7 Χολαργός-Αγία Παρασκευή- Μαρούσι /2012 Αγία Μαρίνα Κορωπίου - Αργυρούπολη () Χαϊδάρι-Περιστέρι- Νέα Ζωή- Κηπούπολη- Ανθούπολη- Παλατιανή- Πετρούπολη- Ιλιον() Ταύρος- Κορυδαλλός- Δρομολόγιο 8 Πετρούπολη - Άνω Λιόσια - Θρακομακεδόνες - Ολυμπιακό Χωριό Ιλιον - Παγκράτι Καλλιθέα - Ν. Φάληρο - Ταύρος - Ρέντη - 94, ,00 118, ,09 118,64 52,00 55,65 52,00 374,50 310,75 292,76 292,76 Δρομολόγιο 7 Παπάγου - Αγία Παρασκευή- Μελίσσια- Μαρούσι Δρομολόγιο 8 Θρακομακεδ όνες - Αχαρνές - Ολυμπ. Χωριό - Ζωγράφου - 91,93 91,93 446,66 374,50 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) ΣΑΒΒΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 37/ / / / / / ΔΥΤΙΚ Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Δρομολόγιο 6 Ελληνικό - Αγ. Δημήτριος - 302,78 342,83 302,78 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 43/ ΔΥΤΙΚ Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Δρομολόγιο 7 Άγ. Στέφανος - Ν. Ερυθραία - Πεντέλη - Αγ. Παρασκευή - Χαλάνδρι - 310,75 485,39 310,75 ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΤΣΑΝΗΣ 43/

11 63 ΝΟΤΙ Μουσικό Αλίμο (Γυμνάσιο- Γενικό Λύκειο) Πειραιάς-Μοσχάτο- Καλλιθέα-Π.Φάληρο- Αλιμος 131,47 Μοσχάτο - Καλλιθέα - Π. Φάληρο - Άλιμος - 199,31 131,47 ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) 43/ ου Δημοτικού υ Ν. Φιλαδέλφειας 1Οο Δημοτικό Σχολέιο Ν.Φιλ/λφειας 4Ο Ν. Φιλ/λφειας 39,66 34,73 34,73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜ & ΣΙΑ Ε.Ε 44/ ου Δημοτικού υ Ν. Φιλαδέλφειας 1Οο Δημοτικό Σχολέιο Ν.Φιλ/λφειας 4ο Ν. Φιλ/λφειας 39,66 34,73 34,73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜ & ΣΙΑ Ε.Ε 44/ ου Δημοτικού υ Ν. Φιλαδέλφειας Δρομολόγιο 4 1Οο Δημοτικό Σχολέιο Ν.Φιλ/λφειας 4ο Ν. Φιλ/λφειας 39,66 34,73 34,73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜ & ΣΙΑ Ε.Ε 44/ ου Δημοτικού υ Ν. Φιλαδέλφειας Δρομολόγιο 5 1Οο Δημοτικό Σχολέιο Ν.Φιλ/λφειας 4ο Ν. Φιλ/λφειας 39,66 34,73 34,73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜ & ΣΙΑ Ε.Ε 44/ ου Δημοτικού υ Ν. Φιλαδέλφειας Δρομολόγιο 6 1Οο Δημοτικό Σχολέιο Ν.Φιλ/λφειας 4 Ν. Φιλ/λφειας 39,66 34,73 34,73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜ & ΣΙΑ Ε.Ε 44/ ου Δημοτικού υ Ν. Φιλαδέλφειας Δρομολόγιο 7 1Οο Δημοτικό Σχολέιο Ν.Φιλ/λφειας 4Ο Ν. Φιλ/λφειας 39,66 34,73 34,73 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜ & ΣΙΑ Ε.Ε 44/

12 70 ΒΟΡΕΙ Νηπιαγωγείο- Δημοτικό Αμαρουσίου στο Σικιαρίδειο Δρομολόγιο 4 Χολαργός- Αγ.Παρασκευή- Χαλάνδρι- Βριλήσσια-Νέα Πεντέλη-Μελίσσια- Μαρούσι 124,34 323,59 124,34 Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) 45/ ΒΟΡΕΙ Νηπιαγωγείο- Δημοτικό Αμαρουσίου στο Σικιαρίδειο Δρομολόγιο 5 Νέα Φιλαδέλφεια-Νέα Ιωνία-Ηράκλειο- Λυκόβρυση-Πεύκη- Μαρούσι 110,19 269,28 110,19 Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) 45/ ΒΟΡΕΙ Νηπιαγωγείο- Δημοτικό Αμαρουσίου στο Σικιαρίδειο Δρομολόγιο 6 Ελληνορώσων-Νέο Ψυχικό-Κάτω Χαλάνδρι-Χαλάνδρι- Μαρούσι-Ριζάρειος- Μαρούσι 100,76 232,23 100,76 Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) 45/ ο (πρώην 8ο) Αθηνών Πλ. Αμερικής- Πλ.Κολιάτσου- Κ.Πατήσια-Γαλάτσι- Κυψέλη-Λαμπρινή- Αθήνα 153,51 169,75 153,51 ΒΑΣΙΛΕΙ ΣΙΑΜ & ΣΙΑ ΕΠΕ 46/ ΔΥΤΙΚ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυφλών- Πολυαναπήρων Πρωινό Βάρη- Γλυφάδα- Μεσημεριανό - Σύνταγμα Βάρη 105,00 Πρωινό Βάρη- Γλυφάδα- Καλλιθέα- Μεσημεριανό - Σύνταγμα- Καλλιθέα Βάρη 119,92 119,92 ΠΑΥΛ ΜΕΤΑΛΛΙΔΗΣ 48/ ΔΥΤΙΚ Νηπιαγωγείο Ιλίου Πετρούπολη Καματερό Ίλιον - Ίλιον 137, ,02 122,02 ΒΑΣΙΛΕΙ ΣΙΑΜ & ΣΙΑ ΕΠΕ 49/

13 76 ΔΥΤΙΚ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Τυφλών- Πολυαναπήρων Ασπρόπυργος Ελευσίνα Κορυδαλλός - () 133,75 Ασπρόπυργος Ελευσίνα Ίλιον - Περιστέρι - () 123,90 123,90 ΤΣΙΚΙΡΙΔΗΣ 50/2011 ΤΑΞΙ 77 ΒΟΡΕΙ Νηπιαγωγείο- Δημοτικό Αμαρουσίου στο Σικιαρίδειο Δρομολόγιο 9 Παπάγου Αγ.Παρασκευή Μαρούσι 91,44 90,84 90,84 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΔΗΜ 51/ ο Αθηνών Αχαρνών-Τέρμα Πατησίων-Κυψέλη - Πολύγωνο - Γαλάτσι - Νέα Χαλκηδόνα - Νέα Φιλαδέλφεια - Άγιος Ελευθέριος - Κάτω Πατήσια - 165,00 205,08 165,00 Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (FREE TRAVEL) 53/ ΔΥΤΙΚ 3/θέσιο Νηπιαγωγείο "Εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού" Καματερό Πετρούπολη- Περιστέρι-- Ιλιον-Χαϊδάρι 144,00 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ Ο 1 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛ Η-ΙΛΙΟΝ- ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ- ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ- ΑΙΓΑΛΕΩ- ΑΙΓΑΛΕΩ (ΣΧΟΛΕΙΟ) 172,43 144,00 ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) 54/ ΝΟΤΙ 2ο Γυμνάσιο - 2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Γηροκομείο - Πανόρμου - Μετρό Αμπελοκήπων - Λεωφ. Βασ. Σοφίας - Λεωφ. Βουλιαγμένης - Πλ. Καλογήρων - Άγ. Δημήτριος - Άλιμος - Ελληνικό ( ) 116,09 143,81 116,09 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 60/

14 81 ΝΟΤΙ 2ο Γυμνάσιο - 2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ελληνικού Δρομολόγιο 6 Άγιος Αντώνιος - Κολωνός - Πλ. Ομονοίας - Πλ. Συντάγματος - Λεωφ. Συγγρού - Οδός Φραντζή - Λεωφ. Βουλιαγμένης - Ελληνικό 111,15 143,81 111,15 ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 60/ ο Δημοτικό Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθηνών Οδός Πατησίων - Οδός Αχαρνών - Κολωνός - Κεραμικός - Βοτανικός 111,55 ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ- ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ Σ-ΑΧΑΡΝΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ-Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σ-ΣΧΟΛΕΙΟ 131,43 111,55 ΕΥΦΡΥΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΟΛΥΜΠ ΕΞΠΡΕΣ) 62/ ο Δημοτικό Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αθηνών Άγ. Ιωάννης Ρέντη - Ταύρος - Καλλιθέα - Νέα Σμύρνη - Βοτανικός 102,79 ΣΕΠΟΛΙΑ- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟ ΥΣ (ΑΘΗΝΑ)- ΜΑΡΚΟΝΙ- ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ- ΟΡΦΕΩΣ-Λ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥΠΟΛΕΩΣ- ΣΧΟΛΕΙΟ 181,58 102,79 ΕΥΦΡΥΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ (ΟΛΥΜΠ ΕΞΠΡΕΣ) 62/ ο Αθηνών Γλυκά Νερά - Αγ. Παρασκευή - Χαλάνδρι - Ν. Ψυχικό - Ελληνορώσων - Αμπελόκηποι - Γκύζη - Αθήνα 191,23 Αμπελόκηποι - Γηροκομείο - Παπάγου - Ζωγράφου - 134,76 134,76 Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) 64/

15 85 9 ο Αθηνών Δρομολόγιο 4 Λαμπρινή - Γαλάτσι - Κυψέλη - Πολύγωνο - Π. Ψυχικό - Αθήνα 151,39 Δρομολόγιο 4 Κυψέλη - Γκύζη - Αμπελόκηποι - Πολύγωνο - 128,03 128,03 Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) 64/ ΒΟΡΕΙ 87 ΒΟΡΕΙ Ειδικο Δημοτικο Νέου Ηρακλείου Ειδικο Δημοτικο Νέου Ηρακλείου Μελίσσια - Μαρούσι - Πεύκη - Μεταμόρφωση - Ν. Ηράκλειο Αγ. Παρασκευή - Ν. Ιωνία - Περισσός - Ν. Ηράκλειο 155,38 195,18 155,38 147,41 Αγ. Παρασκευή- Μαρούσι- Πεύκη-Ν. Ιωνία- Ηράκλειο 205,08 147,41 Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) 64/ / ΒΟΡΕΙ Γυμνάσιο - Λύκειο - ΤΕΕ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Δρομολόγιο 4 Υμηττός-Παγκράτι- Ζωγράφου-Γουδί- Χολαργός-Χαλάνδρι- Αγ. Παρασκευή 171,18 279,19 171,18 Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) 64/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) 2 Άνω Κυψέλη - Κυψέλη - Ευελπίδων - Οδός Πατησίων - Πατήσια - Καυτατζόγλου - Οδός Αχαρνών - Άγ. Ανάργυροι - Ίλιον 135,46 167,65 135,46 Π. ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (METHONI TOURS) 64/ ο Δημοτικό Σχολέιο Αθηνών πρώην 6/θέσιο Πειραματικό Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α Πετρούπολη - Άγ. Ανάργυροι - Ά. Πατήσια - Αχαρνών - Σεπόλια - Μεταξουργείο - 148,57 Ν. Χαλκηδόνα, Πατήσια, Άγ. Νικόλαος, Μεταξουργείο, Πλ. Κουμουνδούρ ου, Αθήνα, 172,43 148,57 ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) 65/

16 91 10ο Δημοτικό Σχολέιο Αθηνών πρώην 6/θέσιο Πειραματικό Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α Ταύρος-Καλλιθέα Πετράλωνα- Ακρόπολη- Μακρυγιάννη - 96,28 Ταύρος, Καλλιθέα, Πετράλωνα, Κουκάκι, Ακρόπολη, Αθήνα, 143,81 96,28 ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) 65/ ΔΥΤΙΚ 8/θ Ειδ. Δημ. υ Εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού - 8/θ Ειδ. Δημ. Σχ. για παιδιά με κινητικά προβλήματα,. Δρομολόγιο 4 Θησείο -Άνω Πετράλωνα- Κουκάκι-Ν. Σμύρνη- Καλλιθέα-Μοσχάτο - 183,26 Δρομολόγιο 4 Πειραιάς - Καλλιθέα - Θησείο - Αθήνα - 146,31 146,31 ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) 65/ ΝΟΤΙ Μουσικό Αλίμου (Γυμνάσιο Γενικό Λύκειο) Δρομολόγιο 7 Ζωγράφου - Άνω Ιλίσια - Καισαριανή - Παγκράτι - Δάφνη - Άγ. Δημήτριος - Λεωφ. Βουλιαγμένης - Άλιμος - 136,12 146,34 136,12 ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) 65/ ου 5/θέσιου Ειδ. Δημ. Σχ. Αθηνών Κυψέλη-Πατήσια-Πλ. Αττικής- Μεταξουργείο- Βοτανικός-Σεπόλια- Κολωνός 147,41 ΚΥΨΕΛΗ-Κ. ΠΑΤΗΣΙΑ-ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙ -ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ- ΘΥΜΑΡΑΚΙΑ- ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ- ΣΕΠΟΛΙΑ-ΠΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ 150,06 147,41 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΚΑΣΤΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 67/ ο Δημοτικό Σχολέιο Αθηνών πρώην 6/θέσιο Πειραματικό Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α Γαλάτσι-Κυψέλη- Πλ.Αμερικής- Πλ.Βικτωρίας- Εξάρχεια 150,48 Γαλάτσι - Λαμπρινή - Κυψέλη - Γκύζη - Αθήνα - 185,27 150,48 Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (FREE TRAVEL) 68/

17 96 10ο Δημοτικό Σχολέιο Αθηνών πρώην 6/θέσιο Πειραματικό Μαρασλείου Π.Τ.Δ.Ε.Π.Α Δρομολόγιο 4 Ηλιούπολη-Αγιος Δημήτριος-Δάφνη- Ν. Κόσμος- Αθήνα 184,79 Δάφνη, Ν. Κόσμος, Αθήνα, 108,71 108,71 Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (FREE TRAVEL) 68/ ΒΟΡΕΙ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ηρακλείου Αττικής Δρομολόγιο 4 Κυψέλη Άνω Κυψέλη Πατήσια Άνω Πατήσια Λαμπρινή Ν. Χαλκηδόνα Φιλαδέλφεια Ν. Ιωνία Ν. Ιωνία (Αλσούπολη) - Ηράκλειο -» 236,75 309,82 236,75 Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (FREE TRAVEL) 68/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Λυκόβρυση - Μεταμόρφωση - Ν. Ηράκλειο - Ν. Ιωνία - Αλσούπολη - Περισσός - Ν. Χαλκηδόνα - Ν. Φιλαδέλφεια - Κόκκινος Μύλος - Ανάκασα - Άγ. Ανάργυροι - Ίλιον 156,99 355,90 156,99 Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (FREE TRAVEL) 68/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Δρομολόγιο 9 Ν. Ιωνία - Καλογρέζα - Γαλάτσι - Πατήσια - Οδός Πατησίων - Ν. Χαλκηδόνα - Άγ. Ανάργυροι - Ανάκασα - Ίλιον 129,74 163,72 129,74 Ν. ΜΠΟΧΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (FREE TRAVEL) 68/ ου 2/θ Ειδ. 2 ου 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 2 ου 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Γέρακας - Χαλάνδρι - Φιλοθέη - Ζωγράφου - Ιλίσια - Καισαριανή - Παγκράτι 414,34 Φιλοθέη - - Ιλίσια - Αμπελόκηποι - Παγκράτι 258,65 258,65 ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Ε.Π.Ε. (ΟΙΑΝΘΗ Ε.Π.Ε.) 69/

18 101 του 1 ου 2/θ Ειδ. 2 ου 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 2 ου 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Δρομολόγιο 9, Πατήσια - Γαλάτσι - Κυψέλη - Παγκράτι 414,34 202,15 202,15 ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Ε.Π.Ε. (ΟΙΑΝΘΗ Ε.Π.Ε.) 69/ ου 2/θ Ειδ. 2 ου 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 2 ου 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 0 Γκύζη - Εξάρχεια - Ν. Κόσμος - Δάφνη - Παγκράτι 382,46 Δρομολόγιο 10 Ν. Κόσμος - Δάφνη - Παγκράτι 210,89 210,89 ΑΦΟΙ Μ. ΚΑΙ Γ. ΚΑΚΑΓΙΑ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Ε.Π.Ε. (ΟΙΑΝΘΗ Ε.Π.Ε.) 69/ ου 2/θ Ειδ. 2 ου 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 2 ου 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Χαραυγή Γλυφάδα-Ελληνικό- Αργυρούπολη-Ανω Ηλιούπολη-Αγ. Μαρίνα-Καρέας- Βύρωνας-Παγκράτι 358,56 Γλυφάδα - Ηλιούπολη - Βύρωνας - Καισαριανή - Παγκράτι 307,61 307,61 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (HELLENIC SUN TRAVEL) 70/ ου 2/θ Ειδ. 2 ου 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 2 ου 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Δρομολόγιο 4 Παλαιό Φάληρο- Αλιμος-Αγ. Δημήτρης-Νέα Σμύρνη-Νέος Κόσμος-Παγκράτι 350,59 Δρομολόγιο 4 Π. Φάληρο - Άλιμος - Άγ. Δημήτριος - Ν. Σμύρνη - 259,46 259,46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (HELLENIC SUN TRAVEL) 70/ ου 2/θ Ειδ. 2 ου 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 2 ου 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Δρομολόγιο 6 Πειραιάς-Νέο Φάληρο-Ταύρος- Καλλιθέα-Νέος Κόσμος-Παγκράτι 346,61 11/9/2013 Δρομολόγιο 6 Καλλιθέα - Πετράλωνα - Ταύρος - Πειραιάς - Ν. Φάληρο - 292,76 292,76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (HELLENIC SUN TRAVEL) 70/

19 106 ΔΥΤΙΚ 1ο 8/θέσιο Δημοτικό Ιλίου Πλ. Αγίων Αναργύρων- Ανάκασα-Γεροβουνό Καματερού- Καματερό-Αγιος Νικόλαος Ιλίου-Αγιος Φανούριος Ιλίου- Ιλιον 143,42 146,96 143,42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (HELLENIC SUN TRAVEL) 70/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) 0 Λεωφ. Αλεξάνδρας - Γκύζη - Εξάρχεια - Οδός Λιοσίων - Λεωφ. Δημοκρατίας - Πλαστήρα - Άγ. Ανάργυροι - Ίλιον 120,35 199,31 120,35 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. (HELLENIC SUN TRAVEL) 70/ ου 2/θ Ειδ. 2 ου 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 2 ου 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Δρομολόγιο 5 Νίκαια - Κερατσίνι - Αμφιάλη - Κορυδαλλός - Αγ. Βαρβάρα - Ρέντης - - Πετράλωνα - Θησείο - Ακρόπολη - Παγκράτι 406,37 Κερατσίνι - Κορυδαλλός - Νίκαια - Πειραιάς - Μοσχάτο - Αγ. Ιωάννης ρέντης - Χαϊδάρι - Αγ. Βαρβάρα - 488,23 406,37 Α. ΓΑΣΠΑΡΑΤ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. (ALEXIS TOURS) 71/ ου 2/θ Ειδ. 2 ου 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 2 ου 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Δρομολόγιο 7 Αγ. Βαρβάρα-Χαϊδάρι Περιστέρι- Κηπούπολη- Κολωνός- Κολοκυνθούς- Σεπόλια-Παγκράτι. 326,69 Περιστέρι - Σεπόλια - Κολωνός- Κολοκυνθού - Κεραμεικός - Κ. Πατήσια - Αθήνα - 287,25 287,25 ΕΛΕΝΗ Γ. ΚΤΕΝΑ 72/ /θ Ειδ. Δημ. υ Εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού - 8/θ Ειδ. Δημ. Σχ. για παιδιά με κινητικά προβλήματα,. Καματερό-Άνω Λιόσια-Αχαρνές- Πετρούπολη-Αγ. Ανάργυροι- 318,72 Πετρούπολη - Καματερό - Άγιοι Ανάργυροι- Ίλιον - 348,34 318,72 ΕΛΕΝΗ Γ. ΚΤΕΝΑ 72/

20 111 ΔΥΤΙΚ 112 ΔΥΤΙΚ 113 ΔΥΤΙΚ 8/θ Ειδ. Δημ. υ Εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού - 8/θ Ειδ. Δημ. Σχ. για παιδιά με κινητικά προβλήματα,. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Πειραιώς- Δραπετσώνα- Κερατσίνι-Χαϊδάρι- -. Χαϊδάρι-Αγ. Βαρβάρα-Νίκαια- -. Ίλιον-Αγ. Ανάργυροι- Πετρούπολη- Περιστέρι- 318,72 131,47 179,28 Πειραιάς- Δραπετσώνα- Κερατσίνι- Κορυδαλλός- Καμίνια- Χαϊδάρι-. Χαϊδάρι-Αγ. Βαρβάρα- - Καματερό - Ίλιον - Άγιοι Ανάργυροι - Περιστέρι ,49 318,72 ΕΛΕΝΗ Γ. ΚΤΕΝΑ 72/ ,61 131,47 ΕΛΕΝΗ Γ. ΚΤΕΝΑ 72/ , ΕΛΕΝΗ Γ. ΚΤΕΝΑ 72/ Ειδικού Γυμνασίου - Λυκείου Αθηνών Πέραμα - Κερατσίνι - Νίκαια - Ηλιούπολη - 390,43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ- ΝΙΚΑΙΑ-ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ- ΣΧΟΛΕΙΟ 427,6 390,43 ΜΑΡΙ Δ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. 73/ ΔΥΤΙΚ Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Δραπετσώνα - Αμφιάλη - Κερατσίνι - Κορυδαλλός - 390,43 310,92 310,92 ΜΑΡΙ Δ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. 73/ ΔΥΤΙΚ Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Κορυδαλλός - Παλιά Κοκκινιά ,43 192,04 192,04 ΜΑΡΙ Δ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. 73/

21 117 ΔΥΤΙΚ 118 ΔΥΤΙΚ 119 ΔΥΤΙΚ Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Δρομολόγιο 4 Ν. Ιωνία - Πατήσια - Ν. Χαλκηδόνα - Δρομολόγιο 5 Αχαρνών - Πλ. Αττικής - Πλ. Αμερικής - Κυψέλη - Γκύζη - Δρομολόγιο 8 Αχαρνές - Άνω Λιόσια - Καματερό - 390,43 274,19 274,19 390,43 237,92 237,92 366,53 348,35 348,35 7/10/2013 Δρομολόγιο 5 Αμπελόκηποι - Γκύζη - Κολωνάκι - Αθήνα - Ίλιον 261,05 261,05 ΜΑΡΙ Δ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΙ Δ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΜΑΡΙ Δ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. 73/ / / ΔΥΤΙΚ Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου Δρομολόγιο 9 Λυκόβρυση - Καλογρέζα - Γαλάτσι - Ν. Φιλαδέλφεια - 390,43 233,46 233,46 ΜΑΡΙ Δ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. 73/ ου 2/θ Ειδ. 2 ου 2/θ Ειδ. - 12/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ 2 ου 4/θ Ειδ. Δημ. Σχ. ΕΛΕΠΑΠ Κηφισιά - Μαρούσι - Μεταμόρφωση - Ά. Πατήσια - Πατήσια - Κυψέλη - Γαλάτσι - Αμπελόκηποι - Παγκράτι 314,74 Ν. Ιωνία- - Πατήσια - Κυψέλη - Γαλάτσι - Πλ. Βικτωρίας- Παγκράτι 258,65 258,65 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Π.Ε. 74/ ΒΟΡΕΙ Ειδικού Νηπιαγωγείου Νέου Ηρακλείου Μαρούσι - Πεύκη - Μεταμόρφωση - Ν. Ηράκλειο - 133,07 279,19 133,07 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Π.Ε. 74/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) 3 Μενίδι - Ίλιον 94,82 95,01 94,82 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΣΑΡΡΗΣ Ε.Π.Ε. 74/ ΒΟΡΕΙ Κωφών - Βαρηκόων Πεύκης Δρομολόγιο 6 Βαρυπόμπη- Άγιος Στέφανος(οικοτροφεί ο)- Δροσιά- Κάτω Κηφισιά- Μαρούσι 191,23 242,13 191,23 ΔΗΜΗΤΡΙ ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 75/

22 125 ΔΥΤΙΚ Γυμνάσιο - Λύκειο ΤΕΕ Ιλίου 0 Χαϊδάρι - Αγ. Βαρβάρα - Ίλιον - Περιστέρι - 314,74 277,91 277,91 ΔΗΜΗΤΡΙ ΣΑΡΡΗΣ ΜΟΝ/ΠΗ Ε.Π.Ε. 75/ ΝΟΤΙ Ειδικού Γυμνασίου - Λυκείου Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης Δάφνη-Καλλιθέα- Αργυρούπολη 191,73 Πειραιάς - Μοσχάτο - Καλλιθέα - Νέα Σμύρνη - Νέος Κόσμος - Αργυρούπολη 191,73 165,00 ΣΠΥΡ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 76/ ΝΟΤΙ Ειδικού Γυμνασίου - Λυκείου Κωφών & Βαρηκόων Αργυρούπολης Πετρούπολη- Περιστέρι-- Καλαμάκι-Λιόσια- Αργυρούπολη 133,46 Αγία Βαρβάρα - - Περιστέρι - Αργυρούπολη 185,27 185,00 ΣΠΥΡ Π. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 76/ ΒΟΡΕΙ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ηρακλείου Αττικής Γαλάτσι-Ψυχικό- Ελληνορώσων-Κάτω Χαλάνδρι-Χολαργός- Παπάγου- Ηράκλειο ( 176,61 212,43 176,61 ΜΕΤΕOP ΕΠΕ 78/ ΒΟΡΕΙ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Ηρακλείου Αττικής Μελίσσια Χαλάνδρι Γέρακας Αγ. Παρασκευή Μαρούσι - 185,73 222,23 185,73 ΜΕΤΕOP ΕΠΕ 78/ ΒΟΡΕΙ Γυμνάσιο - Λύκειο - ΤΕΕ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Δρομολογιο 3 Πλ. Αττικής Πλ. Κολιάτσου Πατήσια Ν. Φιλαδέρφεια Αλσούπολη Λυκόβρυση Ν. Ηράκλειο - Αγ. Παρασκευή 207,17 212,43 207,17 ΝΛΑ & ΕΥΑΓΓΕΛ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ 79/

23 131 ΔΥΤΙΚ 132 ΔΥΤΙΚ 133 ΔΥΤΙΚ 8/θ Ειδ. Δημ. υ Εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού - 8/θ Ειδ. Δημ. Σχ. για παιδιά με κινητικά προβλήματα,. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ Δρομολογιο 5 Πατήσια - Ν. Φιλαδέλφεια - Ίλιον - Περιστέρι - Ανθούπολη - Δρομολογιο 1 Καματερό-Ιλιον-Αγ. Ανάργυροι- Πετρούπολη- Περιστέρι- Δρομολογιο Νο 1 Χαϊδάρι-Αγ. Βαρβάρα- 207,17 159,36 Δρομολογιο 5 Άγιος Ελευθέριος (Αθήνα) - Κάτω Πατήσια -Ίλιον - Περιστέρι - - (σχολ είο) Δρομολογιο 1 Πετρούπολη - Ίλιον - Περιστέρι ,27 185,27 ΝΛΑ & ΕΥΑΓΓΕΛ ΤΣΟΚΑΣ ΕΠΕ 79/ ,09 159,36 ΑΤΣΕΛ ΣΥΝ.ΠΕ 80/ ,36 245,90 159,36 ΑΤΣΕΛ ΣΥΝ.ΠΕ 80/ ΔΥΤΙΚ 1ο 8/θέσιο Δημοτικό Ιλίου Δρομολογιο Νο 1 Πετρούπολη - Πανόραμα Πετρούπολης - Θέατρο Πέτρας - Ανθούπολη - Κηπούπολη - Παλατιανή - Ίλιον - 115,54 Δρομολογιο 1 Πετρούπολη - ΆνωΛιόσια - Ίλιον - Ίλιον 264,21 115,54 ΑΘΑΝΑΣΙ ΓΕΩΡΓ. ΚΤΕΝΑΣ 81/ ΔΥΤΙΚ 8/θ Ειδ. Δημ. υ Εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού - 8/θ Ειδ. Δημ. Σχ. για παιδιά με κινητικά προβλήματα,. Δρομολογιο 3 Άνω Κορυδαλλός - Κορυδαλλός - Αγ. Βαρβάρα - Χαϊδάρι ,39 Δρομολογιο 3 Νίκαια - Κορυδαλλός - Χαϊδάρι - Αγία Βαρβάρα ,25 151,39 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ 83/

24 136 ΝΟΤΙ 2ο Γυμνάσιο 2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμιοκής Εκπ/σης Ελληνικού Δρομολόγιο Νο 4 Βάρκιζα - Βάρη - Βλάχικα - Νοσ. Βούλας - Βούλα - Γλυφάδα - Άνω Γλυφάδα - 130,68 158,61 130,68 ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΨΑ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. 84/ ΝΟΤΙ 2ο Γυμνάσιο 2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμιοκής Εκπ/σης Ελληνικού Πλ. Αμερικής - Πατησίων - Λεωφ. Αλεξάνδρας - Λεωφ. Βασ. Σοφίας - Λεωφ. Βουλιαγμένης - Ελληνικό - 171,31 218,8 171,31 ΣΙΑΜ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. 86/ ΝΟΤΙ 2ο Γυμνάσιο 2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμιοκής Εκπ/σης Ελληνικού Δρομολόγιο Νο 5 Πειραιάς - Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη - Λεωφ. Ποσειδώνος - Άλιμος - 150,60 220,88 150,60 ΣΙΑΜ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. 86/ ΝΟΤΙ 2ο Γυμνάσιο 2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμιοκής Εκπ/σης Ελληνικού Δρομολόγιο 7 Γενικό Κρατικό Νίκαιας - Λεωφ. Πέτρου Ράλλη - Οδός Χαμοστέρνας - Καλλιθέα - Νέα Σμύρνη - Άγ. Δημήτριος - Άλιμος - Ελληνικό - 171,31 297,67 171,31 ΣΙΑΜ ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε. 86/ ΝΟΤΙ 141 ΝΟΤΙ 2ο Γυμνάσιο 2ο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμιοκής Εκπ/σης Ελληνικού Μουσικό Γυνάσιο- Λύκειο Αλίμου Νεκροταφείο Ζωγράφου - Ζωγράφου - Υμηττός - Ηλιούπολη - Αργυρούπολη - Καλλιθέα - ΚΕΑΤ - Ν. Σμύρνη - Άγ. Δημήτριος - Άλιμος - 145,81 240,72 145,81 116,20 203,76 116,20 ΑΠΤΟΛ ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 87/ / ΝΟΤΙ Μουσικό Γυνάσιο- Λύκειο Αλίμου Ν. Σμύρνη - Άγ. Δημήτριος - Άλιμος - 116,20 171,14 116,20 ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 88/

25 143 ΝΟΤΙ Μουσικό Γυνάσιο- Λύκειο Αλίμου Δρομολόγιο 5 Βύρωνας - Καρέας - Αγ. Μαρίνα Ηλιούπολης - Ηλιούπολη - Αργυρούπολη - Άλιμος - 116,24 220,88 116,24 ΑΦΟΙ ΣΟΥΠΙΑΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε 88/ ΒΟΡΕΙ Κωφών - Βαρηκόων Πεύκης 2 Νέα Μάκρη Ραφήνα Αγ. Παρασκευή Μαρούσι 144,50 137,55 137,55 ΚΑΡΥΔΗΣ ΝΛΑ 94/2011 ΤΑΞΙ ο Αθηνών πρώην 6/θέσιο Πειραματικό Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πετρούπολη 70,55 71,46 70,55 ΛΙΒΑΣ ΧΡΗΣΤ 100/ /θέσιο Πειραματικό ΜΔΔΕ "Ρόζα Ιμβριώτη" Καισαριανής Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη, Νέος Κόσμος, Δάφνη, Καισαριανή 122,47 150,06 Δρομολόγιο Μοσχάτο, Νέα Σμύρνη, Νέος Κόσμος, Δάφνη, Παγκράτι Καισαριανή 184,78 146,94 ΚΟΤΣΙΡΗΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ ΕΠΕ 13772/ /θέσιο Πειραματικό ΜΔΔΕ "Ρόζα Ιμβριώτη" Καισαριανής Νέος Κόσμος, Παγκράτι Καισαριανή, Δάφνη, Υμηττός Καρέας Καισαριανή μόνο μεσημέρι για ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 58,49 83,72 58,49 ΕΥΦΡΥΝΗ ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ 10965/ ΒΟΡΕΙ Γυμνάσιο - Λύκειο - ΤΕΕ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής ΑΓΙ ΣΤΕΦΑΝ- ΕΚΑΛΗ-ΔΡΙΑ- ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ- ΣΧΟΛΕΙΟ 182,03 344,68 182,03 ΚΟΤΣΙΡΗΣ Π. ΜΟΝΟΠΡΩΠΗ Ε.Π.Ε /

26 149 ΒΟΡΕΙ Γυμνάσιο - Λύκειο - ΤΕΕ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής Δρομολόγιο 9 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓ- ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ- ΙΛΙΟΝ - Ν. ΙΩΝΙΑ- ΣΧΟΛΕΙΟ 79,71 99,33 79,71 01/10/2013 ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛ Η - ΖΕΦΥΡΙ - Ν.ΙΩΝΙΑ -ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΣΧΟΛΕΙΟ) 87,86 79,71 ΜΑΡΑΓΟΥΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙ 44244/ ΤΑΞΙ 150 ΒΟΡΕΙ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης Πατησίων-Κυψέλη- Γαλάτσι-Λαμπρινή- Αλσούπολη 146,85 187,99 146,85 ΓΕΩΡΓΙ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ 30029/ ΒΟΡΕΙ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης Σταθμός Λαρίσης- Πλατεία Αττικής- Βικτώρια-Πατησίων- Δικαστήρια- Βαρβάκειο- Π.Ψυχικό- Ν.Φιλοθέη- Αλσούπολη Επιστροφή: Αλσούπολη- Γαλάτσι-Πολύγωνο- Πατησίων- Λ.Αλεξάνδρας- Β.Σοφίας-Χίλτον 154,71 302,90 154,71 ΘΥΑΜΙΣ ΤΟΥΡΣ ΑΕ 30030/ ΒΟΡΕΙ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης Αλσούπολη- Γαλάτσι-Πολύγωνο- Πατησίων- Λ.Αλεξάνδρας- Β.Σοφίας-Χίλτον 142,40 302,90 142,40 ΓΕΩΡΓΙ ΑΝΥΨΗΣ ΕΠΕ 33296/ ΒΟΡΕΙ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης Δρομολόγιο 6 Αγ.Παρασκευή Χαλάνδρι Περισσός Αλσούπολη 44,55 52,37 44,55 ΓΕΩΡΓΙ ΚΙΣΣΑΣ & ΔΗΜΗΤΡΙ ΚΙΣΣΑΣ 33128/ ΒΟΡΕΙ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης Δρομολόγιο 7 Μόνο Μεσημέρι Αλσούπολη-Νέα Ιωνία-Γαλάτσι- Πατησίων- Λ.Αλεξάνδρας- Πλ.Μαβίλη-Χίλτον 79,80 281,32 79,80 Ι & Ι ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΟΕ 30040/

27 155 ΒΟΡΕΙ ΣΜΕΑ Νέας Ιωνίας Δρομολόγιο 9 Νέα Ερυθραία-Πεύκη- Ν.Ηράκλειο- Χαλάνδρι- Αλσούπολη 98,28 271,49 98,28 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΠΕ 30033/ ΔΥΤΙΚ Νηπιαγωγείο Περιστερίου -Χαϊδάρι- Πετρούπολη-Ίλιον- Περιστέρι- 96,89 185,27 96,89 ΚΤΕΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙ 39288/ ΔΥΤΙΚ 1ο Περιστερίου Λόφος Αξιωματικών -κέντρο Περιστερίου- Μπουρνάζι-γήπεδο Ατρομήτου- 108,41 166,92 108,41 ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΕΥΦΡΥΝΗ 39287/ ΔΥΤΙΚ 1ο Περιστερίου Κηπούπολη - Ανθούπολη- Χρυσούπολη-Άγιος Ιερόθεος-Άσπρα Χώματα-Νέα Ζωή- 113,02 172,43 113,02 ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΕΥΦΡΥΝΗ 39287/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) α Στάση Μετρό Σεπολίων-Κολωνός -Βοτανικός- Αχαρνών - Κ.Πατήσια- μόνο πρωί 56,79 71,05 56,79 ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 50876/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) β -Κάτω Πατήσια-Αχαρνών- Σεπόλια-Κολωνός- Σπύρου Πάτση Βοτανικός μόνο μεσημέρι 56,79 71,05 56,79 ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 50876/

28 161 ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Δρομολόγιο 4α Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 21, Δαφνί-Χαϊδάρι- -Περιστέρι- Μπουρνάζι- μόνο πρωί 64,79 112,21 64,79 ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 50876/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Δρομολόγιο 4β -Μπουρνάζι- Περιστέρι-- Χαϊδάρι-Βασιλείου Βουλγαροκτόνου 21, Δαφνί μόνο μεσημέρι 64,79 112,21 64,79 ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 50876/ ΔΥΤΙΚ 164 ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Δρομολόγιο 5α Θέμιδος 15 Μάνδρα- Μαγούλα-Ελευσίνα- Ζωφριά- μόνο πρωί Δρομολόγιο 5β -Ζωφριά- Ελευσίνα-Μαγούλα- Θέμιδος 15 Μάνδρα μόνο μεσημέρι 69,90 110,1 69,90 69,90 110,01 69,90 ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 50876/ / ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Δρομολόγιο 6α Ολυμπιακό χωριό- Θρακομακεδόνες- Βαρυμπόμπη- Αχαρνές-Καματερό- μόνο πρωί 72,95 153,83 72,95 ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 50876/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Δρομολόγιο 6β -Καματερό- Αχαρνές- Βαρυμπόμπη- Θρακομακεδόνες- Ολυμπιακό χωρίό μόνο μεσημέρι 72,95 153,83 72,95 ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 50876/ ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Δρομολόγιο 8α Πλατεία Δημαρχείου Φυλής -Άνω Λιόσια- Καματερό -Αχαρνές- Άγιοι Ανάργυροι- μόνο πρωί 58,92 131,65 58,92 ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 50876/

29 168 ΔΥΤΙΚ Μουσικό Ιλίου (Γυμνάσιο - Λυκειακές τάξεις) Δρομολόγιο 8β - Άγιοι Ανάργυροι-Αχαρνές- Καματερό-Άνω Λιόσια-Πλατεία Δημαρχίου Φυλής μόνο μεσημέρι 58,92 131,65 58,92 ΣΠΥΡ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ 50876/ ΔΥΤΙΚ 11ο Νηπιαγωγείο και 6ο Δημοτικό Δαφνίου-3ο Γυμνάσιο 1 ο Δρομολόγιο: Περιμετρικά (Αφαία και Σκαραμαγκά) - 11 ο Νηπιαγωγείο και 6 ο Δημοτικό Δαφνίου(οδός Κομνηνών ) - 3 ο Γυμνάσιο (Πελοπονήσου και Ιερά Οδός) μόνο πρωί 50,72 51,92 50,72 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΛΑ - ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΔΥΤΙΚ 11ο Νηπιαγωγείο και 6ο Δημοτικό Δαφνίου 2 ο Δρομολόγιο: 11 ο Νηπιαγωγείο και 6 ο Δημοτικό Δαφνίου (οδός Κομνηνών ) - Περιμετρικά (Αφαία και Σκαραμαγκά) μόνο μεσημέρι 32,02 44,36 32,02 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΛΑ - ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΔΥΤΙΚ 6ο Δημοτικό Δαφνίου 3 ο Δρομολόγιο: 6 ο Δαφνίου(οδός Κομνηνών ) - Περιμετρικά (Αφαία και Σκαραμαγκά) μόνο μεσημέρι 32,02 44,36 32,02 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΛΑ - ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΔΥΤΙΚ 6ο Δημοτικό Δαφνίου- 3ο Γυμνάσιο 4ο Δρομολόγιο: 6ο Δαφνίου(οδός Κομνηνών)-3ο Γυμνάσιο(Πελοπονή σου και Ιερά οδός)- Περιμετρικά (Αφαία και Σκαραμαγκά) μόνο μεσημέρι 35,50 44,36 35,50 ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΛΑ - ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ TRAVEL ΤΟΥΡΙΣΤ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΝΟΤΙ 1ο Αγίου Δημητρίου Άλιμος -Π. Φάληρο - Καλλιθέα - Ν. Σμύρνη- Άγιος Δημήτριος 153,44 232,23 153,44 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ /

30 174 ΝΟΤΙ 175 ΝΟΤΙ 176 ΝΟΤΙ 177 ΝΟΤΙ 1ο Αγίου Δημητρίου 1ο Αγίου Δημητρίου Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Ηλιούπολη-Νέος Κόσμος-Δάφνη- Υμηττός- Άγιος Δημήτριος Βάρη-Βουλιαγμένη- Βάρκιζα-Βούλα- Γλυφάδα-Ελληνικό- Αργυρούπολη- Άλιμος-Άγιος Δημήτριος Δρομολόγιο 4 Πατήσια-Γαλάτσι- Κυψέλη-Βοτανικός Πετράλωνα- Κεραμικός-Κολωνός Καλλιρόης- Βουλιαγμένης- Άγιος Δημήτριος Δρομολόγιο 5 Βάρκιζα-Βούλα- Γλυφάδα- Αργυρούπολη- Άλιμος-Άνω Καλαμάκι-Άγιος Δημήτριος 121,52 185,27 121,52 171,36 171,36 171,36 173,58 208,75 173,58 150,84 384,72 150,84 21/10/2013 Βάρη- Βουλιαγμένη- Βάρκιζα- Βούλα- Γλυφάδα-- Άγιος Δημήτριος 259,56 171,36 ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ ΣΙΑΜ ΚΩΝ. (ANEMONH TOURS) ΤΣΑΤΣΟΥΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙ / / / / ΝΟΤΙ Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Δρομολόγιο 6 Υμηττός-Βύρωνας- Ηλιούπολη- Αργυρούπολη- Άγιος Δημήτριος 148,36 309,82 148,36 ΣΙΑΜ ΚΩΝ. (ANEMONH TOURS) / ΝΟΤΙ Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Δρομολόγιο 7 Μοσχάτο-Καλλιθέα- Νεα Σμύρνη- Δάφνη-Π. Φάληρο- Άλιμος-Άγιος Δημήτριος 168,15 309,82 168,15 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ /

31 180 ΝΟΤΙ Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Δρομολόγιο 8 Χολαργός- Κατεχάκη- Μεσογείων- Πανόρμου - Αμπελόκηποι- Γουδη-Ζωγράφου- Καισαριανή- Βύρωνας-Παγκράτι- Δάφνη-Λ. Βουλιαγμένης-Άγιος Δημήτριος 188,82 356,29 188,82 ΣΙΑΜ ΙΩΑΝ. (KORONA TRAVEL / ΝΟΤΙ Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Δρομολόγιο 9 Πετρούπολη-Αγ. Ιερόθεος-Περιστέρι- -Ταύρος- Καλλιθέα-Ν. Κόσμος -Άγ. Ιωάννης- Βουλιαγμένης-Άγιος Δημήτριος 182,99 232,23 182,99 ΜΠΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ ΕΕ / ΝΟΤΙ Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου 0 Κορυδαλλός-Νίκαια- Κερατσίνι-Πέραμα- Πειραιάς- Χατζηκυριάκειο- Καστέλλα-Λ. Ποσειδώνος- Καλαμάκι-Λ. Αλίμου- Άγιος Δημήτριος 169,70 323,59 169,70 ΙΑΚΩΒ & ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ Ο.Ε. (INTERLAND TRAVEL) / ΝΟΤΙ 184 ΝΟΤΙ 185 ΝΟΤΙ Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου 1 Καματερό-Γκύζη- Κουκάκι-Άγιος Δημήτριος 2 Πολύγωνο- Εξάρχεια-Λ. Αλεξάνδρας-Κέντρο Αθήνας-Άγιος Δημήτριος 3 Εξάρχεια-Βύρωνας- Παγκράτι-Άγιος Δημήτριος 68,84 103,43 68,84 66,36 82,95 66,36 59,73 76,13 59,73 ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ ΚΑΡΑΪΣΚ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΕΚΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ / / / ΤΑΞΙ ΤΑΞΙ ΤΑΞΙ 186 ΝΟΤΙ Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου 4 Καρέας-Βύρωνας- Άγιος Δημήτριος 52,02 69,3 52,02 ΦΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ / ΤΑΞΙ

32 187 ΝΟΤΙ 188 ΝΟΤΙ Επαγγελματικό Γυμνάσιο & ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αλίμου 5 Λαγονήσι-Αγία Μαρίνα-Άνω Γλυφάδα-Άλιμος- Άγιος Δημήτριος Δρομολόγιο 4: Παγκράτι, Βύρωνας, Υμηττός, Δάφνη (Χαραυγή), Ηλιούπολη, Αργυρούπολη, Άλιμος 96,88 97,97 96,88 159,36 297,67 159,36 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΜ KΩΝ. ΜΟΝ. ΕΠΕ / ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΗΣΗ 6503/ / ΤΑΞΙ 189 ΝΟΤΙ Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αλίμου Δρομολόγιο Κ. Πατήσια, Κυψέλη, Πεδίο Άρεως, Λ.Αλεξάνδρας, Αμπελόκηποι, Ιλίσσια, Ζωγράφου, Καισαριανή, Παγκράτι, Δάφνη, Άλιμος 186,06 297,67 186,06 ΣΙΑΜ KΩΝ. ΜΟΝ. ΕΠΕ / ΝΟΤΙ Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αλίμου Δρομολόγιο 8 Ταύρος, Πετράλωνα, Κουκάκι, Νέος Κόσμος, Δάφνη, Άγιος Δημήτριος, Άλιμος. 150,95 199,31 150,95 ΣΙΑΜ KΩΝ. ΜΟΝ. ΕΠΕ / ΝΟΤΙ Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αλίμου Δρομολόγιο 9 Βουλιαγμένη, Βάρη, Βούλα, Γλυφάδα, Ελληνικό, Άλιμος. 166,16 291,19 166,16 ΣΙΑΜ KΩΝ. ΜΟΝ. ΕΠΕ / ΝΟΤΙ 193 ΝΟΤΙ Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Αλίμου Τυφλών Καλλιθέας 0 Πανόραμα Βούλας, Άνω Γλυφάδα, Τερψιθέα, Αργυρούπολη, Άλιμος Ασπρόπυργος- Πειραιάς- 148,98 226,00 148,98 57,41 78,04 57,41 ΣΙΑΜ KΩΝ. ΜΟΝ. ΕΠΕ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙ / ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ 2/11/2012 ΤΑΞΙ

33 194 ΝΟΤΙ Τυφλών Καλλιθέας Μελίσσια-Μαρούσι- Ζωγράφου- 58,49 80,49 58,49 ΒΑΛΙΟΥΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ 2/11/2012 ΤΑΞΙ 195 ΝΟΤΙ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π. Φαλήρου Παγκράτι-Δάφνη-Ν. Κόσμος-Ν. Σμύρνη - Π. Φάληρο 124,69 155,64 124,69 ΣΙΑΜ ΚΩΝ/Ν ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε / ΝΟΤΙ 197 ΒΟΡΕΙ 198 ΒΟΡΕΙ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Π. Φαλήρου 8ο Δημοτικό Κηφισιάς 8ο Δημοτικό Κηφισιάς Πειραιάς-Μοσχάτο- Καλλιθέα-Π. Φάληρο α Περιοχή Αδάμες- μόνο πρωί β - περιοχή Αδάμες μόνο Μεσημέρι 166,59 166,92 166,59 60,00 128,25 60,00 60,00 128,25 60,00 ΣΙΑΜ ΚΩΝ/Ν ΤΟΥ ΑΘΑΝ. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε / ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ 30/4/2013 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ 30/4/ ΒΟΡΕΙ 3ο Δημοτικό Κηφισιάς, 7ο & 10ο Νηπιαγωγεία Κηφισιάς α Περιοχή Αδάμες και Νέα Κηφισιά - μόνο πρωί 88,00 177,07 88,00 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ 30/4/ ΒΟΡΕΙ 3ο Δημοτικό Κηφισιάς, 7ο & 10ο Νηπιαγωγεία Κηφισιάς β -Περιοχή Αδάμες και Νέα Κηφισιά μόνο μεσημέρι 88,00 177,07 88,00 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ 30/4/ ΒΟΡΕΙ 1ο Δημοτικό Κηφισιάς- 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς-2ο Κηφισιάς α περιοχή ΚΑΤ, Νέα Κηφισιά, Κάτω Κηφισιά, Πολιτεια- μόνο πρωί 99,00 233,93 99,00 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ 30/4/ ΒΟΡΕΙ 1ο Δημοτικό Κηφισιάς- 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς-2ο Κηφισιάς β -περιοχή ΚΑΤ, Νέα Κηφισιά, Κάτω Κηφισιά, Πολιτεια μόνο μεσημέρι 99,00 233,93 99,00 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ε.Π.Ε ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗ ΝΙΑ 30/4/

34 καθώς και τη μείωση του ημερήσιου κόστους 39 δρομολογίων για τη μεταφορά των μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης για το Σχολ. Έτος , που τον Ιούνιο του 2013 υπερέβαινε τη μέγιστη αποζημίωση που προκύπτει από την εφαρμογή της υπ αρ / ΚΥΑ, για τη χρονική περίοδο από έως τη λήξη της παράτασης της σύμβασης. Η Πρόεδρος Λιλίκα Βασιλάκου Η Γραμματέας Μαρία Ντόβα Τα Μέλη Στυλιανός Μαριδάκης Βασίλειος Κόκκαλης Δημοσθένης Μπαρούτας Άννα Μεθυμάκη Ιωάννης Αξαρλής Σπυρίδων Σπυρίδων Χαράλαμπος Καραθάνος Χρήστος Κουρούσης Αλεξάνδρα Μαντσιώκα

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΜΕΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1ος ΤΟΜΕΑΣ Αγκίστρι Κ. Ψ. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Αίγινα Δ/νση: Μπουμπουλίνας και Νοταρά 16, Τ.Κ. 18535 Αμπελάκια Τηλ.: 210-4170500, 4118748 Αντικύθηρα Δραπετσώνα Παιδοψυχιατρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2015-2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής επιλογής μαθητών στην Α τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΕΝΔΕΙΞ Η ΔΙΑΜΟ ΡΦΩΜ ΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑ ΤΟΣ ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ 1 ΔΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ΕΞΥΠΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΠΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΩΝ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ & 8/Θ Ε.Δ.Σ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΤΙΚΑ ΠΒΛΜΑΤΑ 8/Θ Ε.Δ.Σ ΕΚΠ/Σ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 2012-2013 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 50 η Απόφαση υπ αριθ. 1996/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7Λ7-Β84. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΗΔ7Λ7-Β84. Τηλ.: 213-2063532, 213-2063718, 213-2063775 fax : 213 2063533 e-mail : ssona@patt.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού Συµβουλίου Αττικής Ταχ. δ/νση : Λεωφ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝIΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤIΚΗ ΕΠIΤΡΟΠΗ Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ Η Νo 4 ΑΘΗΝΑ, 12.3.2012 Η Κ.Ε.Ε. oρίζει ως εκλoγικά τμήματα για τις εκλoγές πoυ πρoκήρυξε από τις 2 έως και

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 45 η Απόφαση υπ αριθ. 1979/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 2013-2014 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ. Διακήρυξης 1 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αριθμ. Διακήρυξης 1 / 2012 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ : 523Γ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ. : Κάνιγγος 20 ΤΑΧ.ΚΩΔ..:101 81 Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΟ... : 210-3824816 εσωτ.186 FAX.: 210-3825256 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ πρ.

Διαβάστε περισσότερα

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ

Δράση εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ Δήμος Αγίας Βαρβάρας ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔΗ.Κ. Ε.Α.Β.) 355 ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ" 23 2.800,00 Ωράριο: 7:00-16:00 6 Διεύθυνση: ΣΙΠΥΛΟΥ 18 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7Λ7-Ξ16. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr

ΑΔΑ: ΒΙΚΜ7Λ7-Ξ16. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 fax : 213 2063 533 e-mail: ssona@patt.gov.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την ηµεροµηνία συνεδρίασης) Αθήνα, 11-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα Συλλογικών Οργάνων και Επιτροπών Γραµµατεία Περιφερειακού

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συγκεκριμένα, κλειστά θα είναι: Παιδικοί σταθμοί: Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Α ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Προς τους Συντάκτες Αυτοδιοίκησης Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Σύμφωνα με την ενημέρωση των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013.

Θέμα 66 o Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιχορήγηση προνοιακών ιδρυμάτων Β & Γ Τριμήνου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 40 η Απόφαση υπ αριθμ. 1624/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 57 η Απόφαση υπ αριθμ. 2286/2013 ΑΔΑ: ΒΛ147Λ7-8ΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦ ΩΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩ Ν ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡ ΟΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟ ΡΕΙΟ. ΟΧΙ ΝΑΙ 8:05:00 πµ 12:25:00 µµ ΜΙΚΡΟ

ΠΡΟΣΦ ΟΡΟΤΕ ΡΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΦ ΟΡΑΣ ΕΝ ΕΙΞΗ ΙΑΜΟΡΦ ΩΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤ ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩ Ν ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡ ΟΝΤΑΙ ΛΕΩΦΟ ΡΕΙΟ. ΟΧΙ ΝΑΙ 8:05:00 πµ 12:25:00 µµ ΜΙΚΡΟ 1 Μ ΕΞΥΠΡΕΤΟΥΜ 1ο ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚ ΟΝ Ν.ΦΙΛ/ΛΦΕΙΑΣ 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ΙΘΕΣΙΟ 1 ΙΘΕΣΙΟ 1 ΙΘΕΣΙΟ 1 ΙΘΕΣΙΟ 10ο 10ο 10ο 10ο ΠΕΡΙΓΡΑΦ ΜΟΛΟΓΙΟΥ 1Ο Ν.ΦΙΛ/ΛΦΕΙΑΣ 4Ο Ν. ΦΙΛ/ΛΦΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙ -ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΑΘΝΑ () ΚΥΨΕΛ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ψυχοτεχνικών δοκιμασιών και υγειονομικών εξετάσεων υποψηφίων πρώην δημοτικών αστυνομικών για ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 03 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΟΠΩΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 1 η Απόφαση υπ αριθ. 14/2015 Στην

Διαβάστε περισσότερα

o εκτός ημερήσιας διάταξης

o εκτός ημερήσιας διάταξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΚΝΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤ ΔΙΑΔΙΚΤΥ Συνεδρίαση 67 η Απόφαση υπ αριθ. 2428/2014 Στην Αθήνα, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 12 η Απόφαση υπ αριθ. 390/2015 Στην Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α/Α ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΠΟΠΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 01 ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΡΔΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡ. ΚΑΨΑΛΗ 6 30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 2631055518 02 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 5 21100 ΝΑΥΠΛΙΟ 2752027498 03 ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΠΟΡΟΒΗΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΡΜΟΥ 21 22100

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: 230/93 Καθορισµός του απαιτουµένου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (ΦΕΚ 94/Α/15-06-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 24 η Απόφαση υπ αριθ. 1140/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Ιωάννης Ν. Βαφειάδης ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11/3/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ.9854

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής. Ιωάννης Ν. Βαφειάδης ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 11/3/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ.9854 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 11/3/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ.9854 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΥΣΩΝΑ ANATOΛΙΚΗ 21/7/2015 σελ. 1 /4 ΠΕ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΩΡΑΡΙΟ πλατείας Αγ. Νικολάου (παλαιό ΑΧΑΡΝΩΝ Δημαρχείο) 1ο ΚΑΠΗ 210 2402122 ΑΧΑΡΝΩΝ Κουρμούση και Ωρωπού 5 2ο ΚΑΠΗ 210 2449320 ΑΧΑΡΝΩΝ Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /15-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1167/2012 ΘΕΜΑ: 89 ο Εισήγηση για την έγκριση παράτασης των παλαιών και σύναψης νέων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Άφιξ ΑΘΗΝΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ, ΝΟΤΙΟΣ, ΒΟΡΕΙΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ Σ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1 3 2 9 3 11 4 13 5 14 6 15 ΒΟΡΕΙΟΥ Δρομολόγιο 8 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μαρούσι-Μαρούσι ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights

Έρευνα. Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ. Research Department Ιούνιος. Highlights Reserch Deprmen Ιούνιος Έρευνα 2010 Αγοράς Κατοικίας ΑΤΤΙΚΗ - ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ Highlighs Περιορισμένος αριθμός νέων αναπτύξεων και επιβράδυνση στην εξέλιξη των εργασιών των υπάρχοντων κατασκευών. POLAND

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση»

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών για θέματα που απαιτούν υγειονομική κρίση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αριθ. τηλ/νου: 210 5215 272-273-279

Διαβάστε περισσότερα