ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ (SECURITY) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ι Δ Ρ Υ Μ Α ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: , ΦΑΞ: E mail: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ : Αριθ. πρωτ. : Αριθ. Διακ. : 3/ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 2013 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙKΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Ημερομηνία Ημερομηνία ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ δημοσίευσης δημοσίευσης στον στο Ημερήσιο Τύπο ΦΕΚ ΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 22/11/ /11/2013 ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις περί Διοικήσεως της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 2. Την αριθ. 245/ απόφαση του Δ.Σ. της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη ποσού ,00 μαζί με το Φ.Π.Α. 23% και ,17 καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ, για τη διενέργεια Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία των υπηρεσιών φύλαξης (security) των χώρων της ΣΔΣΤΕ. 2

3 3. Την με αριθμ. 46/ απόφαση της Ε.Ε. της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου της φύλαξης των χώρων της Σχολής. 4. Το με αριθμ. πρωτ. 7795/ αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης του με αριθμ. 1/2013 Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (ΑΔΑ : ΒΛΠΠ469ΒΨ1-Φ9Κ) για την ανάδειξη αναδόχου εταιρείας παροχής υπηρεσιών για τη φύλαξη (security) των χώρων της Σιβιτανιδείου Σχολής. 5. Την αριθμ. 283/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 6. Την αριθμ. 179/ αιτιολογημένη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, περί συντμήσεως της προθεσμίας διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.α / ). 7. Το Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/ ) "Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων", όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Φ.Ε.Κ 145/Α/95 Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις ). 8. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» ΦΕΚ 141/α / και το Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » ΦΕΚ 14/τ.α / ) και ισχύει και το ΠΔ 496/1974 «Περί του τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των ΝΠΔΔ», όπως ισχύει. 9. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/τ.α / ) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.». 10. Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις». 11. Το Π.Δ.118/2007(Φ.Ε.Κ.150/τ.α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)». 12. Το Π.Δ. 60/ΦΕΚ64/τ.α / «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 13. Την οδηγία 2004/18 Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 3

4 14. Το άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» (ΦΕΚ 115/τ.α / ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88/τ.α / ). 15. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.α / ). 16. Το άρθρο 11 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/τ.α / ) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 14/τ.α / ). 17. Την αριθμ. Π1/2380/ Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 3400/τ.β / ). 18. Τον κανονισμό 1251/2011 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την τροποποίηση των κατωτάτων ορίων σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων. 19. Την με αρ. πρωτ /ΙΒ/ απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού περί προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης. 20. Την αρ. πρωτ. 4190/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με α/α 327 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάθεση σε ιδιωτική εταιρεία των υπηρεσιών φύλαξης (security) των χώρων της ΣΔΣΤΕ. που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Οι λεπτομέρειες για το ακριβές αντικείμενο, τους όρους και τις προδιαγραφές, καθώς και το χρονοδιάγραμμα προσφοράς των υπηρεσιών που θα αναλάβει ο Ανάδοχος, περιγράφονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας Διακήρυξης. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι έως ,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και ,17 καθαρό ποσό χωρίς ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό Προϋπολογισμό της Σχολής των οικονομικών ετών 2013 και Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις 22/11/2013 στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και σε δύο (2) ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες, όπως ο Νόμος προβλέπει. Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν τη ΣΔΣΤΕ. 4

5 Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΣΔΣΤΕ. 3. Τόπος - χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΒΨ1-1Μ1 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Τμήμα Διαχείρισης ισογ. Γρ.109 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ έως και την 9/12/ :00 μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου Γρ.104 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 9/12/ :00 μ Σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών, η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο τμήμα Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής (ισόγειο γρ.122) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Αθήνα, Ελλάδα, Τ.Κ , έως και την 9/12/2013 και ώρα 12:00 μ. με απόδειξη. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να παραλαμβάνονται προσφορές που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και εφόσον είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα, όπως ο Νόμος ορίζει Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από την υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται Δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 9/12/2013 και ώρα 12:00 μ. στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Γραφείο 104 της Σιβιτανιδείου Σχολής από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού που έχει συγκροτηθεί σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2014/ (ΑΔΑ : ΒΕΤ9469ΒΨ1-ΕΨΣ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή του Ιδρύματος. 4. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν: 4.1. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής 4.2. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 4.3. συνεταιρισμοί 4.4. κοινοπραξίες προσώπων Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο Διαγωνισμό θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία 5

6 Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997. Επίσης, δικαιούνται συμμετοχής φυσικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών εγκαταστημένοι σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. ή νομικά πρόσωπα που έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 5. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 6. Αποκλεισμός προσφερόντων 6.1. Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού, όταν έχει εκδοθεί σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση που αφορά τα παρακάτω αδικήματα : α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 Παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο Άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο Άρθρο 3 Παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. γ) απάτη, κατά την έννοια του Άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο Άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες Κάθε προσφέρων μπορεί να αποκλείεται από τη διαδικασία διαγωνισμού, όταν : α) τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. β) έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. γ) έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του. δ) έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 6

7 ε) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος όσο και του ελληνικού δικαίου. στ) δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωμή των φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος όσο και του ελληνικού δικαίου. ζ) είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ εφαρμογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. η) αποκλείσθηκε τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις. θ) αποκλείσθηκε από διαγωνισμούς του δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχει επαγγελματική εγκατάσταση ή αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη των ανωτέρω περιγράφονται στο Παράρτημα Β, Άρθρο Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη της παρούσας Διακήρυξης από το τμήμα Διαχείρισης της Σιβιτανιδείου Σχολής από 10:00 π.μ. έως και 13:00 μ.μ κατά τις εργάσιμες ημέρες και έως την 5/12/2013 (ισόγειο γρ. 109) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, τηλ & , fax Η παρούσα Διακήρυξη με τη συγγραφή υποχρεώσεων και όλα τα συμπληρωματικά έγγραφα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του φορέα και οι προσφέροντες μπορούν να έχουν ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σε όλα τα παραπάνω έγγραφα. Στην περίπτωση λήψης των παραπάνω εγγράφων με ηλεκτρονική μορφή, οι παραλήπτες οφείλουν να αποστείλουν ενημερωτικό με τα στοιχεία τους 7

8 ώστε στην περίπτωση διευκρινίσεων από την Αναθέτουσα Αρχή να είναι δυνατή η ενημέρωσή τους. 10. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες του Διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Διαχείρισης της Σιβιτανιδείου Σχολής (ισόγειο γρ. 109) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, τηλ & , fax στην κ. Χ. Καΐρη. Σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Σιβιτανιδείου Σχολής, Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, τηλ στην κ. Ηλιανή Μιχαηλίδου. 11. Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και το συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στο τμήμα Διαχείρισης της Σιβιτανιδείου Σχολής και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 12. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε (4) ημέρες. 13. Σε περίπτωση που ζητηθούν γραπτώς από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 9 παρ.9.2. περ του παρόντος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 9 παρ 9.2. περ του παρόντος. 14. Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε καμία περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Σιβιτανιδείου Σχολής. Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ 8

9 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΘΡΟ 1. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΜΕΡΗ ΑΥΤΗΣ ΑΡΘΡΟ 2. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 3. ΤΙΜΕΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΥΛΑΞΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 7. ΓΕΝΙΚΑ

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ % ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ (SECURITY) ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ,00 ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α.23% & ,17 ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2013 και 2014 Για ένα (1) έτος (12 μήνες) από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης ΜΤΠΥ: 3% επί καθαρής αξίας Χαρτ/μο: 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ ΟΓΑ Χαρτ/μου: 20% επί της κράτησης Χαρτοσήμου Φόρος: 8% επί του ποσού: Καθαρή αξία μείον λοιπές κρατήσεις Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων:0,10% επί της αξίας της αρχικής, εκτός ΦΠΑ, σύμβασης ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΣΔΣΤΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η φύλαξη όλων των εγκαταστάσεων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων θα γίνεται κατά περίπτωση ως εξής: 1. Φύλαξη της Σχολής τις εργάσιμες ημέρες α) Κεντρική Είσοδος 1 φύλακας κατά την πρωινή βάρδια ο οποίος θα ελέγχει εσωτερικά περιφερόμενος το κεντρικό κτίριο καθώς και την πρόσοψη του κτιρίου της Σχολής. Σύνολο: 1 φύλακας β) Νότια Πύλη (Γυμναστήριο) 1 φύλακας κατά την πρωινή βάρδια και 1 φύλακας κατά την απογευματινή περιφερόμενος με κλειστή την πύλη κατά το απογευματινό ωράριο. Σύνολο: 2 φύλακες γ) Βόρεια Πύλη 1 φύλακας κατά την πρωινή βάρδια και 1 φύλακας κατά την απογευματινή Σύνολο: 2 φύλακες δ) 1 η ΕΠΑ.Σ. 10

11 1 φύλακας κατά την διάρκεια της πρωινής βάρδιας Η Κεντρική Πύλη της 1 ης ΕΠΑ.Σ. κατά τις απογευματινές ώρες θα παραμένει κλειδωμένη. Σύνολο: 1 φύλακας ΑΔΑ: ΒΛ1Φ469ΒΨ1-1Μ1 2. Φύλαξη της Σχολής τις ημέρες των αργών 1 φύλακας κατά την πρωινή βάρδια και 1 φύλακας κατά την απογευματινή Σύνολο: 2 φύλακες Προσδιορίζουμε ως αργίες για να εφαρμοστούν τα παραπάνω, τις παρακάτω αργίες: - όλα τα Σαββατοκύριακα του έτους - η 28 η Οκτωβρίου - η 25 η και 26 η Δεκεμβρίου - η 1 η Ιανουαρίου - η 6 η Ιανουαρίου -η Καθαρά Δευτέρα - η 25 η Μαρτίου - η Μεγάλη Παρασκευή και η επομένη της Κυριακής του Πάσχα - η εορτή του Αγίου Πνεύματος 3. Φύλαξη της σχολής τις νυχτερινές ώρες Νύχτα (365) ημέρες 1 Φύλακας εξωτερικά ο οποίος θα έχει την επίβλεψη του Νότιου τμήματος της Σχολής. 1 φύλακας εξωτερικά ο οποίος θα έχει την επίβλεψη του κεντρικού και βόρειου τμήματος της Σχολής Σύνολο: 2 φύλακες 4. Φύλαξη της Σχολής κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών, εορτών και αργιών Κατά τη διάρκεια των διακοπών η φύλαξη της Σχολής θα γίνεται ως εξής: α) Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων: Τις ημερομηνίες 27, 28, 29, 30, 31/12 και 2, 3, 4, 5/1 η Σχολή θα φυλάσσεται από 2 φύλακες το πρωί και 2 φύλακες το βράδυ. β) Κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα :Από την Μεγάλη Δευτέρα έως και την Μεγάλη Πέμπτη και από την Τρίτη μετά το Πάσχα έως την Παρασκευή μετά το Πάσχα η Σχολή θα φυλάσσεται από 2 φύλακες το πρωί και 2 φύλακες το βράδυ. γ) Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από 10 ης Ιουλίου εκάστου έτους και μέχρι 20 Αυγούστου η φύλαξη της Σχολής θα γίνεται με τις βάρδιες όπως αυτές περιγράφονται για τις ημέρες των αργιών. Μετά την 20 η Αυγούστου η φύλαξη θα γίνεται κανονικά, όπως όλες τις εργάσιμες ημέρες. 11

12 δ) Τις ημέρες των επίσημων αργιών ισχύει το ό,τι περιγράφεται στην παράγραφο 2. Σε κάθε περίπτωση και για την τυχόν ασφαλέστερη φύλαξη και εύρυθμη λειτουργία της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε μπορεί η Εκτελεστική Επιτροπή αυτής να αλλάξει τις θέσεις φύλαξης με απόφασή της και ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής. ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΑΚΩΝ α) Έλεγχος εισερχομένων και εξερχομένων μαθητών στο σχολικό χώρο. Η έξοδος των μαθητών θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν αδείας από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκει ο μαθητής. β) Έλεγχος εισερχομένων και εξερχομένων πολιτών. γ) Εποπτεία περιβάλλοντος χώρου και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. Απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων μπροστά από το χώρο της Σχολής, επί της οδού Θεσσαλονίκης. δ) Ενημέρωση αρμοδίων οργάνων (Αστυνομίας, Σχολής κ.λ.π.), σε περίπτωση που η συμπεριφορά τους προκαλέσει βάσιμες ποινικές υποψίες. ε) Με ευθύνη και εποπτεία του Γενικού Διευθυντή της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε και των αρμοδίων υπηρεσιών μπορεί να εκδοθεί ανάλογο καθημερινό καθηκοντολόγιο, το οποίο πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα από τους φύλακες. AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΔΙΝΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ α) Αυστηρός έλεγχος και εποπτεία για τη διαφύλαξη του χώρου. β) Γραπτή ενημέρωση προς τον Αρχικλητήρα της Σχολής, ο οποίος θα αξιολογεί την πληροφορία και θα προβαίνει στις ανάλογες ενέργειες. Σε περίπτωση απουσίας του θα ενημερώνεται ο Διευθυντής της εταιρίας Security ο οποίος εάν χρειαστεί θα παρεμβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες και θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλισθεί η ασφάλεια των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος. Οι παραπάνω υπάλληλοι φύλακες υποχρεούνται να είναι ενδεδυμένοι ομοιόμορφα (να φορούν στολή). Το προσωπικό φύλαξης θα επικοινωνεί με ενδοσυνεννόηση και θα συνεργάζεται με τον αρχικλητήρα της Σχολής. Σε κάθε περίπτωση η Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. επιφυλάσσεται να καταγγείλει οποτεδήποτε την σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου φύλαξης, αν διαπιστωθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που τελικά θα υπογραφεί. 12

13 Π ΑΡ ΑΡ Τ Η Μ Α Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Με ποινή να μη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα, σε δύο αντίτυπα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κύριος φάκελος) από τα οποία το ένα θα είναι το πρωτότυπο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» σε όλες τις σελίδες των εγγράφων ή εντύπων του και το άλλο θα είναι το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «αντίγραφο» επίσης σε όλες τις σελίδες του. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και να μονογράφει και να σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και παραλαβής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον Διαγωνισμό Ο αριθμός της Διακήρυξης Η ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού Τα στοιχεία του αποστολέα Ο κυρίως φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τους εξής υποφακέλους: Το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και στον οποίο τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία του Άρθρου 2 παρ.2.1 περ , του παρόντος παραρτήματος, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα είναι το πρωτότυπο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε όλες τις σελίδες των εγγράφων ή εντύπων του και το άλλο θα είναι το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» επίσης σε όλες τις σελίδες του Το φάκελο τεχνικής προσφοράς ο οποίος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και στον οποίο τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του Άρθρου 3, του παρόντος παραρτήματος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε δύο αντίτυπα, 13

14 από τα οποία το ένα θα είναι το πρωτότυπο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε όλες τις σελίδες των εγγράφων ή εντύπων του και το άλλο θα είναι το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» επίσης σε όλες τις σελίδες του. Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων του φακέλου δικαολογητικών και του φακέλου τεχνικής προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω Το φάκελο οικονομικής προσφοράς, ο οποίος θα πρέπει να είναι επί ποινή απορρίψεως σφραγισμένος και στον οποίο τοποθετούνται τα στοιχεία της προσφοράς του Άρθρου 4, του παρόντος παραρτήματος με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", σε δύο αντίτυπα, από τα οποία το ένα θα είναι το πρωτότυπο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε όλες τις σελίδες των εγγράφων ή εντύπων του και το άλλο θα είναι το αντίγραφο που πρέπει να φέρει την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» επίσης σε όλες τις σελίδες του Οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Επισημαίνεται ότι: Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Ομοίως δεν γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις, μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο Η προσφορά για μέρος τών προς παροχή υπηρεσιών που προκηρύχθηκε, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 14

15 Η υπέρβαση του χρόνου παροχής αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει εμπρόθεσμα την ένσταση του άρθρου 9 παρ.9.2. περ του παρόντος κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους ανωτέρω όρους Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. ΑΡΘΡΟ 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 2.1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν με την προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 8 του παρόντος. β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία : i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση 6.1 της παρ. 6 (αποκλεισμός προσφερόντων) της παρούσας διακήρυξης, - δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, -είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, 15

16 - δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα), -δεν αποκλείστηκαν από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ΑΕ του Δημοσίου Τομέα, γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, -δεν αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς του Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή αντίστοιχης Αρχής έκαστης χώρας στην οποία έχει επαγγελματική εγκατάσταση. iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ του παρόντος άρθρου κατά το στάδιο της κατακύρωσης, σύμφωνα και με τα οριζόμενα σε αυτό. γ. Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια του προσφέροντα καθώς και οι τεχνικές και επαγγελματικές δυνατότητές του αποδεικνύονται με τα δικαιολογητικά της περ της παρ του παρόντος άρθρου, τα οποία υποβάλλονται στο στάδιο της κατακύρωσης από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα Διακήρυξη, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ' αυτόν και παραλαβή αυτής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από την επιτροπή του Διαγωνισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα: Οι Έλληνες πολίτες: 16

17 α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση τής ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, - για κάποιο από τα αδικήματα της περ της παρ. 6 (αποκλεισμός προσφερόντων) της παρούσας διακήρυξης, - για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β) και γ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Οι αλλοδαποί: α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περ α) της παρ του παρόντος άρθρου. β) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ β) της παρ του 17

18 παρόντος άρθρου ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ γ)της παρ του παρόντος άρθρου. γ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περ και της παρ του παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). γ) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περ α) της παρ του παρόντος άρθρου. δ) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης β) της παρ του παρόντος άρθρου εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση 18

19 του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης Οι Συνεταιρισμοί: α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περ α) της παρ του παρόντος άρθρου. β) Τα δικαιολογητικά των περ β)και γ) της παρ.2.3. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περ β) της παρ.2.3. του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης β) της παρ του παρόντος άρθρου. γ)βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: α)τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση. β)η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. γ)με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. δ)σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν 19

20 την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ.2.3. του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του υπόχρεου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις Προκειμένου να διαπιστωθεί η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια καθώς και οι τεχνικές και επαγγελματικές δυνατότητες τού προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, θα πρέπει να υποβάλει στο στάδιο της κατακύρωσης και τα παρακάτω δικαιολογητικά: Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιριών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσιών για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις κατ ανώτατο όριο, συναρτήσει της ημερομηνίας δημιουργίας του οικονομικού φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών. Αν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, θα πρέπει να καταθέσει δήλωση, στην οποία θα τεκμηριώνει επαρκώς τη μη δυνατότητα προσκόμισης των δικαιολογητικών και μπορεί να αποδεικνύει 20

21 την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο η αναθέτουσα αρχή θα κρίνει κατάλληλο. Ο προσφέρων μπορεί, ενδεχομένως και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Κατάλογος των κυριότερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά τα τρία τελευταία έτη, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Οι παροχές αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με βεβαίωση του αποδέκτη ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του παρόχου. Σε περίπτωση όπου στα έργα που θα παρουσιαστούν στους παραπάνω καταλόγους ο προσφέρων συμμετείχε με τη μορφή κοινοπραξίας, θα πρέπει να αναφέρεται το ποσοστό που κατείχε στην κοινοπραξία. Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της σύμβασης. Αναφορά του προσωπικού που θα ασχοληθεί με την παροχή των υπηρεσιών ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων του παρόχου υπηρεσιών και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης ιδίως του ή των υπευθύνων για την παροχή των υπηρεσιών. Στην περίπτωση Ένωσης Προσώπων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, όλα τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε μέλος της Ένωσης. Ο προσφέρων μπορεί, ενδεχομένως και για συγκεκριμένη σύμβαση, να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτές. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να αποδεικνύει 21

22 στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων αυτών. Υπό τις ίδιες συνθήκες, μια κοινοπραξία οικονομικών φορέων μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες των μετεχόντων στην κοινοπραξία ή άλλων φορέων. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών κατά το άρθρο 6 του παρόντος παραρτήματος, ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν και παραλαβής αυτής, οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα παραπάνω δικαιολογητικά της παρ του παρόντος άρθρου. Τα ανωτέρω αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 5 του παρόντος παραρτήματος. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των παραπάνω δικαιολογητικών της παρ.2.3. του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό Επισημαίνεται ότι: Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ.2.1. και 2.3. του παρόντος άρθρου θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα από τις αρμόδιες Αρχές Δικαιολογητικά που εκδίδονται στην αλλοδαπή, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών του Άρθρου 2 η υποψηφιότητα θα απορριφθεί Η Σιβιτανίδειος μπορεί να καλεί τους συμμετέχοντες να συμπληρώνουν ή να διευκρινίζουν τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλαν. 22

23 ΑΡΘΡΟ 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφέροντες υποχρεούνται να υποβάλουν στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς τους τα εξής: 1. Πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι η ενδυμασία (στολή) έχει όλες τις απαραίτητες από το Νόμο εγκρίσεις. Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς για κάθε μέλος της ένωσης. 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να συντάξει τεχνική μελέτη με βάση τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές του Παρ.Α, Άρθρο 2, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος υλοποίησης του έργου της φύλαξης των εγκαταστάσεων της Σχολής, ο εξοπλισμός (με πλήρη τεχνικά στοιχεία) που οι διαγωνιζόμενοι προτίθενται να χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης και η κατανομή του προσωπικού ανά χώρο κ.λπ. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει κατά το δυνατό να μένει σταθερό καθ όλη την διάρκεια του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση αλλαγής θα πρέπει ο Ανάδοχος να ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία της Σχολής. Επίσης η υπηρεσία δύναται να ζητήσει από τον Ανάδοχο κατάσταση του προσωπικού του και την τήρηση βιβλίου εισόδου και εξόδου στις εγκαταστάσεις του εργοδότη καθώς και καταστάσεις από τις οποίες να προκύπτει ότι το προσωπικό είναι ασφαλισμένο 3. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να εποπτεύσουν τις παρεχόμενες εργασίες σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης, καταθέτοντας υπ.δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι θα διαθέτουν καθ όλη την διάρκεια του έργου επιβλέποντα με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα και υπεύθυνο για την διοίκηση του έργου με τα πλήρη στοιχεία τους. Επίσης θα πρέπει να αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ο έλεγχος συμπεριφοράς και απόδοσης του προσωπικού τους, ο έλεγχος ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο έλεγχος παρακολούθησης του ωραρίου εργασίας κ.λπ. 4. Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να περιγράψουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να εξασφαλίσουν τη συνεχή διατήρηση του απαιτούμενου επιπέδου φύλαξης. 5. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την δυνατότητα επαρκούς τεχνικής υποστήριξης του έργου ώστε να ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες φύλαξης στα πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της Σχολής, σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης. 6. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει την δυνατότητα επαρκούς τεχνικής υποστήριξης του έργου ώστε να ανταποκρίνεται σε έκτακτες ανάγκες φύλαξης στα 23

24 πλαίσια των λειτουργικών αναγκών της Σχολής (π.χ. διοργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων κ.λ.π.), σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης. 7. Σε ξεχωριστό κεφάλαιο της προσφοράς του ο υποψήφιος Ανάδοχος με ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να προσκομίσει και τα παρακάτω στοιχεία: α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχολήσει κατά τη διάρκεια της σύμβασης. β) Αναλυτικά τις ημέρες και ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο. 8. Εκτός των παραπάνω ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. ΑΡΘΡΟ 4. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 4.1. Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων, χωρίς Φ.Π.Α. που βαρύνει τον εργοδότη Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την εργασία που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω, εάν είναι μικρότερο του πέντε Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες Οποιαδήποτε αύξηση των εργοδοτικών εισφορών θα βαρύνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές είναι σε προφανή δυσαναλογία με τις εικαζόμενες δαπάνες για την εκτέλεση του έργου η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να 24

25 ζητήσει από τους συμμετέχοντες οικονομικά στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού και ο χρόνος καθημερινής απασχόλησης του, θα προκύπτει από τις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις του Αναδόχου και θα πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνεται και στις μισθολογικές καταστάσεις του οικείου Ασφαλιστικού Φορέα. Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι που απασχολεί ο Ανάδοχος πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Η Σιβιτανίδειος Σχολή ΔΕΝ θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του Αναδόχου να εργάζεται αν δεν είναι ασφαλισμένος. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό η ΣΔΣΤΕ δικαιούται να θεωρήσει ότι είναι παράβαση ουσιώδους όρου της σύμβασης και να καταγγείλει αυτή οπότε και θα επέλθουν εις βάρος του Αναδόχου οι συνέπειες που προβλέπονται στη παρούσα και σε όλα τα σχετικά έγγραφα. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την φύλαξη των χώρων της ΣΔΣΤΕ, όπως ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα αδειών και εορτών, ο Φ.Π.Α. σε περίπτωση που το προσωπικό είναι ασφαλισμένο στο ΤΕΒΕ, καθώς επίσης και η αξία του εξοπλισμού που θα χρειαστεί. Ο Ανάδοχος στην προσφορά του θα πρέπει να υπολογίζει εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών του, των αναλωσίμων, του εργολαβικού του κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Πέραν των ανωτέρω καμία διαφορά ή αύξηση σε οποιαδήποτε άλλης μορφής δαπάνη ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΕΝ καταβάλλεται από την ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ, καθόσον όλες τις άλλες δαπάνες μετά τις τυχόν αυξήσεις που πιθανόν να επέλθουν σ αυτές κατά τη διάρκεια εφαρμογής της σύμβασης τις έχει λάβει υπόψη του ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατά τη σύνταξη της προσφοράς του και τις περιέλαβε μέσα στις τιμές που προσέφερε. ΑΡΘΡΟ 5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5.1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού Η επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. 25

26 Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είτε οι ίδιοι είτε νόμιμος εκπρόσωπός τους, και να λάβουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: Κατά την αποσφράγιση, η Επιτροπή ανοίγει τον κυρίως φάκελο προσφοράς που πρέπει να περιέχει: - το φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2.1 του άρθρου 2 του παρόντος παραρτήματος, - το φάκελο της τεχνικής προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του παρόντος και - το φάκελο της οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος, αποσφραγίζει τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής και μονογράφει όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. Οι φάκελοι της τεχνικής και οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την επιτροπή και στη συνέχεια οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή και παραδίδεται στην Υπηρεσία, μαζί με τους φακέλους της τεχνικής προσφοράς, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημερομηνία και την ώρα που θα οριστεί. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σε αυτό. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του Διαγωνισμού η οποία συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα. Η Επιτροπή ενημερώνει εγγράφως για τα αποτελέσματα του ελέγχου των δικαιολογητικών όλους τους συμμετέχοντες Οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το προηγούμενο στάδιο αποσφραγίζονται σε ανοικτή συνεδρίαση σε ημερομηνία και ώρα που έχει γνωστοποιηθεί εγγράφως στους προσφέροντες. Με αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής δύναται να απορριφθεί για ουσιώδεις λόγους κάποια από τις προσφορές, διότι δε συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης καθώς και με τα οριζόμενα στο άρθρο 3. Η Επιτροπή αξιολογεί τις τεχνικές προσφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 6, συντάσσει πρακτικό και ενημερώνει 26

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο. 17-4-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ0Β6ΣΙ-Γ2Σ ΑΔΑΜ: 14PROC002004853 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 15 Απριλίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002140184 2014-07-02

14PROC002140184 2014-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Διακ: 9/2014 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Α.Δ.Α.:7ΡΨΩΟΡΕ1-Τ5Ξ Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 19/04/2013 19/04/2013 Παλλήνη, 16/04/ 2013 Αρ πρωτ :72708 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 31.01.2014 31.01.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 10.30π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 26 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 200409(6335) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 13PROC001529656 ΑΔΑ: ΒΛ4Ω7ΛΛ-2ΙΥ 2013-07-03 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΒΛΓΨ469ΗΚΥ-91Ξ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Δ/νση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο Ηράκλειο 13.12.2013 Πληροφορίες : κ. Νικόλαο Καλαϊτζάκη ΑΠ(ΤΥ):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Τηλ.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού για τις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις του ΑΠΘ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 14643/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ: Προμήθεια εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προϋπολογισμού 338.000,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 21% Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 16.4.2010 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρ. Διακήρυξης 1766 Τ.Ε.I. ΛΑΜΙΑΣ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαμίας Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>>

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ <<ΕΝΤΥΠΩΝ>> ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΉΡΙΟ ΚΑΤΑΚΎΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.8391/25-06 -2012

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001612482 2013-09-10

13PROC001612482 2013-09-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 6 Σεπτεμβρίου 203 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 328966(054) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το Έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ 6-8 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11141 ΤΗΛ. 210 2120700 FAX. 210 2285122 Αριθμός πρωτοκόλλου: 941/08.05.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810

ΥΠΟΕΡΓΟ 2. Ταχ. Δ/νση. : Νικολάου. Τ.Κ. 700 13 Ηράκλειο. Ηράκλειο, 18/02/2013 Αρ. Πρωτ. : 109. 391575 Φαξ: 2810. Τηλ.: 2810 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ ΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00

ΑΡ. ΠΡΩΤ :4700/694076 25/04 /2012. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (συμπ/νου ΦΠΑ) 1.000.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΝΑ ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΑΙΔΑΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 12461 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΜ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ ΣΠ. ΤΗΛ. 213 2046170-171 ΦΑΞ 213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΕΖ046ΗΚΥ-ΕΕΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616

Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Αριθ. Πρωτ : 616 Ν. ΜΕΝΕΜΕΝΗ, Τ.Κ. 546 28 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αριθ. Πρωτ : 616 Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες Προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή, για το έργο : «Ασφαλτόστρωση

Διαβάστε περισσότερα