ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 40

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 07.01.2014 Αρ. πρωτ.: 40"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Ιωάννης Μπαθιανάκης Σοφία Ντίντα Τηλέφωνο : Fax : Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 40 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητειών με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Β ΚΥΚΛΟΣ - στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86). 1.2 Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες Διατάξεις» (A 247). 1.3 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Α 267). 1.4 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 1.6 Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ141 Α/ ) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 1.7 Του ΠΔ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/ ). 3. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποίησε την με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 1343/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 (ΦΕΚ 2126Β) όμοια απόφαση. 1/11

2 4. Την υπ αριθ. 329/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 210) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 4327/2010 (Β 1387). 5. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 22274/ και 22273/ Αποφάσεις 1 ης Τροποποίησης των υπ αρ. πρωτ. 3290/ και 3291/ Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων. 6. Τις υπ αρ. πρωτ. 2312/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-Ω4Θ) και 2313/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-70Η) Αποφάσεις Έγκρισης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης», των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4&5 αντιστοίχως, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 7. Την υπ αρ. πρωτ. 6564/ (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών «Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας». 8. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ909-ΒΥΘ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Β ΚΥΚΛΟΣ - και την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛΛΙ9-ΨΡ6) Απόφαση παράτασής της. 9. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛΛ39-Τ08) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Β ΚΥΚΛΟΣ - και την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ179-ΕΗΖ) Απόφαση παράτασης της. 10. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ109-ΖΜΔ) Εγκύκλιο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την πραγματοποίηση Μαθητείας έξι (06) μηνών Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Επιχειρήσεις, για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας - Β ΚΥΚΛΟΣ - των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΠΟΦ. 1 ΑΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΑΣ ΑΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Φ.Υ.Μ.) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΩΝΗ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΩΝΗ ΟΕ ΑΦΜ Φ.Υ.Μ Πιερίας Κιλκίς ΝΟΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ιωαννίνων 4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΠΑΝΟΥ,,ΔΗΜΗΤΡΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 5 ΑΔΑΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΣΤΕΛΙΟΣ Αχαίας 6 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΖ ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AK ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΜΗΛΑΝΘΗΣ ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ Πρεβέζης Τρικάλων 8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΗ ΜΠΑΡΩΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έβρου 9 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΖ Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Δράμας 10 ΑΜΠΟΒΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΜΛΕΤ ΑΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ-ΠΕ Έβρου Έβρου 2/11

3 12 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΑΦΟΙ ΑΚΟΝΙΔΗ ΟΕ Πέλλας 13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλονίκης 14 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΔΗΛΟΣ ΟΕ Σάμου 15 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ Θεσσαλονίκης 16 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ ΦΑΡΑΝΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιτωλοακαρνα νίας 17 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ ΖΙΑΜΠΡΑ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κοζάνης 18 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΑ ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 19 ΑΡΜΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,,ΣΩΤΗΡΙΑ,ΔΗΜΟΛΑΚΗΣ Έβρου 20 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΤΣΑ ΟΕ Πιερίας 21 ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΑΚ ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΖΗΣΙΜΟΣ Αττικής 22 ΒΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ,,ΖΩΗ,ΘΩΜΑΣ Λάρισας 23 ΒΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρεθύμνου 24 ΒΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΡΕΝΤΙΦΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 25 ΒΑΤΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΒΑΤΤΕΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΓΕΩ Χίου 26 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΡΟΔΙΝΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΜΙΧΑΗΛ Ρεθύμνου 27 ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AI ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ - Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ- Α.ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕ Ρεθύμνου Μαγνησίας 29 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΣΕΙΖΗ,,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θεσσαλονίκης 30 ΓΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΙΔΗΣ,, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έβρου 31 ΓΑΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λάρισας 32 ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ,,ΕΥΣΤΡΑΤ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αττικής 33 ΓΕΡΟΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έβρου 34 ΓΕΩΡΓΑΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Καρδίτσας 35 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δράμας 36 ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΖΩΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΓΙΑΒΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΜΑΡΚΟΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ Ηλείας Ιωαννίνων Τρικάλων 39 ΓΙΑΚΟΥΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ Z ΧΑΤΖΗ,,ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αττικής 40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ι ΖΙΩΓΑ Ι ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λάρισας Ιωαννίνων 42 ΓΚΑΤΖΙΑ ΤΡΥΦΩΝΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΓΚΟΓΚΟΧΙΑ ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΑΝΤΡΙ ΑΕ ΓΚΟΡΕΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΕ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΟΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΕ Καρδίτσας Έβρου Ιωαννίνων 3/11

4 45 ΓΚΟΥΛΕΜΑ ΚΑΡΟΛΑΙΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 46 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Καρδίτσας 47 ΓΚΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ ΚΥΡΙΤΣΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Μαγνησίας 48 ΓΡΑΜΟΖΗ 49 ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟ ΑΒ ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ,,ΒΑΙΑ,ΛΑΖΑΡΟΣ Λάρισας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΖ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Μαγνησίας Έβρου Κοζάνης 52 ΔΑΔΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΗ ΡΟΥΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θεσσαλονίκης 53 ΔΑΛΕΝΤΖΑ ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΣΕΛΛΗ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 54 ΔΑΝΔΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρεθύμνου 55 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ηρακλείου 56 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΦΟΙ ΟΥΣΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλας 57 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΛΕΓΓΕΤΣΗ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έβρου 58 ΔΙΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΕΒΕ Πρεβέζης 59 ΔΙΝΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καστοριάς 60 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλείας Μαγνησίας 62 ΔΟΛΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΖ Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Λάρισας 63 ΔΟΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΖ ΜΩΚΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΣΥΜΕΩΝ Θεσπρωτίας 64 ΔΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΒ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ AI ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣ ΔΗΜ Ηλείας 66 ΔΡΑΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΜΑΧΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΡΕΑ ΟΕ Αιτωλοακαρνα νίας Ηρακλείου 67 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΓΚΑΝΤΑ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θεσσαλονίκης 68 ΕΛΜΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΗ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ Αττικής 69 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΣΤ ΧΑΡΙΣΗΣ Ι ΟΕ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρικάλων 70 ΕΣΤΕ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ ΤΣΑΚΙΡΗ,,ΘΕΟΚΛΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λάρισας 71 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων 72 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δράμας 73 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΧΑΤΖΗ,,ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αττικής 74 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηρακλείου 75 ΖΑΧΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Καρδίτσας 76 ΖΕΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚ ΖΕΡΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΙ ΖΕΡΒΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ, ΡΕΓΓΙΝΑ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ Ε ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΑΙΤΗ Ε ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ Ζακύνθου Ηρακλείου Ηρακλείου 4/11

5 79 ΖΗΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ Αττικής 80 ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΕΒΕ Πρεβέζης 81 ΖΙΩΓΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΛΣΑΜΗΣ Έβρου 82 ΖΟΥΜΠΑ ΦΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Ιωαννίνων 83 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αττικής 84 ΖΩΗ ΜΙΚΕΛ ΒΕΡΟΝ ΑΚ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αττικής 85 ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΙ ΘΕΡΜΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ Αττικής 86 ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΒ ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Αττικής Θεσσαλονίκης 88 ΘΕΟΔΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ ΜΠΑΡΤΖΑΚΗ,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεσσαλονίκης 89 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ Ζακύνθου 90 ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Έβρου 91 ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηρακλείου 92 ΚΑΚΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ AH ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κιλκίς 93 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΗ ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έβρου 94 ΚΑΛΤΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας 95 ΚΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙ ΔΗΜΑΚΗΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Χανίων 96 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΒΑΡΑΚΛΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλονίκης 97 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΜΠΑΒΕΛΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χαλκιδικής 98 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έβρου 99 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ,ΙΩΣΗΦ Τρικάλων 100 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚ Σ ΔΑΣΑΚΛΗΣ Γ ΣΙΓΑΛΟΣ ΟΕ Αττικής 101 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μαγνησίας 102 ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ Χ ΚΑΙ Α ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΟΕ Λάρισας 103 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Πέλλας 104 ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ MYLONAKIS,,PATRICIA MARY,NORMAN Λασιθίου 105 ΚΑΤΣΗ ΑΝΕΣΤΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ ΡΩΣΙΑΔΟΥ,,ΟΛΥΜΠΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 106 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ Τρικάλων 107 ΚΑΤΣΙΦΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ ΚΟΛΛΙΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 108 ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΙ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΔΗΜΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MYKONOS CONCIERGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Αττικής Αττικής 110 ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Τρικάλων 111 ΚΕΧΑΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΖ ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΕΝ ΑΖ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ Χ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ - Β ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ο.Ε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΕ Ροδόπης Έβρου Δράμας Δράμας 5/11

6 115 ΚΙΤΡΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΙ ΣΑΙΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ Ηρακλείου 116 ΚΛΩΝΤΖΑ ΣΙΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΖ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λασιθίου 117 ΚΟΚΑ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛ ΑΙ ΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής 118 ΚΟΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧΑΛ AK ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αττικής 119 ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αττικής 120 ΚΟΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ AH ΚΡΕΖΙΑΣ,,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ζακύνθου 121 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΚΕΙΜ Θεσσαλονίκης 122 ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Πέλλας 123 ΚΟΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΙΚ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε Ιωαννίνων 124 ΚΟΡΝΤΑΛΛΗ ΤΖΕΝΣΙΛΝΤΑ ΣΠΥΡΟ BB ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέλλας 125 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ Δράμας 126 ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,,ΑΝΝΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλονίκης 127 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ ΑΚΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πέλλας 128 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 129 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ ΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ ΚΟΥΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ ΤΣΙΧΛΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρεθύμνου ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΗΤΙΛΥΝΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ,ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Έβρου Θεσσαλονίκης Σερρών 132 ΚΟΥΜΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΖ ΚΟΛΕΟΓΛΟΥΔΗ,,ΕΛΕΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σερρών 133 ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΖ Β ΦΤΑΚΑ-Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΕ Κοζάνης 134 ΚΟΥΤΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΙΣΚΑΣ,,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θεσσαλονίκης 135 ΚΟΥΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNA 136 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ ΝΤΑΛΤΑΣ,,ΑΛΕΚΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ Αττικής ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μαγνησίας 137 ΚΡΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΜΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Μαγνησίας 138 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΚΟΥΣΗ,,ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πιερίας 139 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΘΩΜΑΣ ΑΙ ΨΟΥΛΗ, ΤΣΑΚΟΥΜΗ,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ιωαννίνων 140 ΚΩΣΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΣΠΑΝΟΥ,,ΑΙΚΑΤΕΡ,ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Θεσσαλονίκης 141 ΛΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΙ ΤΣΑΚΙΡΗ,,ΘΕΟΚΛΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λάρισας 142 ΛΑΛΛΑ ΕΛΟΝΑ ΦΙΚΙΡΕΤ BB ΚΑΝΕΛΛΗ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Θεσσαλονίκης 143 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΛΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΛΑΦΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ ΔΗΜΗΤΡHΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σάμου Πέλλας Πιερίας 146 ΛΕΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ Μ Κ Π ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΟΕ Έβρου 147 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Χ ΛΕΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ AE ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΒΑΛΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΛΑΣΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αττικής Λευκάδας Σάμου 150 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΒ ΑΘ ΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλονίκης 151 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Χ ΜΠΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ Κ ΣΙΑ Ο Ε Έβρου 152 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Έβρου 153 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΓΟΥΔΑΣ Τ ΡΙΓΓΑ Ε Ο Ε Έβρου 154 ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ ΝΕΖΗ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 155 ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΗ ΔΗΜ-ΝΙΚ ΖΗΝΔΡΟΣ ΟΕ Τρικάλων 6/11

7 156 ΜΑΡΚΟΥ ΕΝΧΗΙ ΒΙΚΤΟΡ BF ΜΑΡΜΑΝΙΔΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Αργολίδας Κοζάνης 158 ΜΑΣΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΓΚΛΑΒΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πέλλας 159 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΡΥΦΩΝ ΑΚ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ,,ΠΑΥΛΟΣ,ΛΑΖΑΡΟΣ Κοζάνης 160 ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΡΑΞΗΣ ΑΖ ΚΕΧΑΓΙΑ,,ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Έβρου 161 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ ΣΑΒΒΙΔΗΣ,,ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ,ΟΡΕΣΤΗΣ Χαλκιδικής 162 ΜΕΜΑΙΝΤΙΝΙ ΝΑΖΙΚΕ ΣΑΜΠΡΙ BJ ΜΕΡΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΖ ΜΠΛΕΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αττικής Θεσσαλονίκης 164 ΜΗΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΣΙΤΣΩΝΗ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΝΑΟΥΜ Θεσσαλονίκης 165 ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ AZ ΜΗΤΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 166 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ,,ΣΑΝΤΡΑ ΤΖΕΝΗΝ,ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΚΛΕΝΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΣΙΑ Ε Ε Αττικής Αττικής 168 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ,,ΒΕΡΩΝΙΚΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Κοζάνης 169 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΖ ΣΑΝΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κερκύρας 170 ΜΟΥΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΚΟΥΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλείας 171 ΜΟΥΤΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Έβρου Ιωαννίνων 173 ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΕΡΙΝΤΙΑΝ ΖΑΙΜ BF ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Καρδίτσας 174 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΕ Θ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρακλείου 175 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΜΠΑΣΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΛΑΚΗ ΑΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ-ΠΕ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Έβρου Λακωνίας 177 ΜΠΑΤΑΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΗ ΦΛΩΡΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΑΥΛΟΣ Έβρου 178 ΜΠΗΤΙΑ ΛΥΔΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλονίκης 179 ΜΠΙΝΕΡΙ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛ BE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αττικής 180 ΜΠΙΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙ ΚΟΝΤΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλείας 181 ΜΠΟΛΟΤΣΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Θεσπρωτίας 182 ΜΠΟΝΤΕ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ ΑΖ ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ,ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λάρισας Έβρου 184 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ ΠΑΠΑΣΑΝΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 185 ΜΠΟΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΕ ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Έβρου 186 ΜΠΡΑΜΙ ΣΙΛΒΑ ΝΙΚΟ ΑΙ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ,,ΘΩΜΑΣ,ΣΠΥ Σερρών 187 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΧΡΗΣΤΟΣ Δράμας 188 ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ,,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λασιθίου 189 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλείας Έβρου 191 ΝΙΤΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΙΚΟ ΑΒ ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Ιωαννίνων 192 ΝΟΥΣΙ ΕΝΕΑ ΜΑΚΣΙΜ ΑΙ ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΓΙΟΣ Πέλλας 7/11

8 193 ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΖΗΣΙΜΟΣ Αττικής 194 ΝΤΑΙΑΚΑ ΜΕΡΣΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΣΟΥΛΑ,,ΒΕΑΤΡΙΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τρικάλων 195 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ ΤΣΑΟΥΣΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρτας 196 ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΜΕΡΙΤΑ ΣΑΧΙΝ BR ΤΖΗΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πέλλας 197 ΝΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΝΤΟΣΤΙΜΠΕΓΚΙΑΝ ΜΠΑΧΣΟ ΑΛΕΞΙ 09AR95031 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Π ΖΑΚΑΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής Θεσσαλονίκης 199 ΝΤΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Φ ΒΑΛΑΣΣΑΣ,,ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μαγνησίας 200 ΞΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ ΣΤΑΘΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ Αχαίας 201 ΞΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλείας 202 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΑΝΕΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ροδόπης 203 ΟΣΑΦΙ ΑΡΙΛΝΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝ BC ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πέλλας 204 ΠΑΖΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ ΘΑΛΑΣΣΕΛΛΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λέσβου 205 ΠΑΖΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΕ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΧΡΗΣΤΟΣ Σερρών 206 ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AA ALLSOFT ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αττικής 207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΙΩΑΝΝΟΥ,,ΗΛΙΑΣ,ΠΑΥΛΟΣ Φλωρίνης 208 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ Μ ΤΑΜΗΛΙΑ Ε ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ Ι ΣΙΔΕΡΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΕΝΕSIS SPA OE Αττικής 209 ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Ιωαννίνων 210 ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ LABORMARKET ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΟΕ Αττικής 211 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΖ ΗΛΙΑΣ Κ ΔΑΛΑΚΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ξάνθης 212 ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AI ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ Ιωαννίνων 213 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΝΤΡΙΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ ΚΟΟΡΝΤΙΝΕΙΤΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΣΥΜΒΟΥΛ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡ Αττικής 214 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χανίων 215 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χανίων 216 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΗ ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ρεθύμνου 217 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρεθύμνου 218 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΣΠΥ Ζακύνθου 219 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ AI ΤΟΥΣΤΣΟΓΛΟΥ,,ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΣΤΑΥΡΟΣ Θεσσαλονίκης 220 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας 221 ΠΑΠΑΘΩΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΠΑΠΑΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΑΛΦΑ ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΕ Έβρου Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων 224 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ ΠΕΜΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κοζάνης 225 ΠΑΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ, ΓΕΩΡΓ,ΔΙΟ Αττικής Ηλείας 227 ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων 8/11

9 228 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,,ΗΛΙΑΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Θεσπρωτίας 229 ΠΑΡΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΖΗΣΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ Λάρισας 230 ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π ΚΑΝΤΑΡΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΑΒΒΑΣ Δράμας 231 ΠΑΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AH Μ ΓΩΓΟΣ Η ΙΩΑΝΝΟΥ Ε Ε Φλωρίνης 232 ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καστοριάς 233 ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΛΙΛΙΤ ΧΕΝΡΙΚ ΑΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ Α ΧΑΜΟΣ Γ ΟΕ Έβρου 234 ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ Ηλείας 235 ΠΕΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 236 ΠΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΙ ΜΟΥΚΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ Θεσπρωτίας 237 ΠΙΕΤΡΑΙ ΛΟΥΙΖΑ ΦΡΑΝ AI ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων 238 ΠΛΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ ΚΑΚΑΡΙΚΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χαλκιδικής 239 ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρεθύμνου Έβρου 241 ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Δράμας 242 ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΖ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ξάνθης 243 ΠΡΙΟΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Θεσσαλονίκης 244 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ Πρεβέζης 245 ΡΑΜΑΖΑΝ ΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΑΖ Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 246 ΡΑΠΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Αττικής 247 ΡΑΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΑ ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 248 ΡΙΤΣΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ Έβρου 249 ΡΟΥΣΙΝΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΑΚ ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πέλλας 250 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΚ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κοζάνης 251 ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ Ηρακλείου 252 ΣΑΝΤΥΚΟΒΑ ΝΤΙΝΑΡΑ ΤΑΛΓΚΑΤ CA ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Έβρου 253 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πιερίας 254 ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ AK ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ιωαννίνων 255 ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΠΕΠΑ ΔΗΜΗΤΑΡ ΑΕ ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ,,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Έβρου 256 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΗΣΗΣ ΑΕ Κ ΘΩΜΑΣΙΑΔΗΣ Σ ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΕ Ημαθίας 257 ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χανίων 258 ΣΙΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΛΕΓΓΕΤΣΗ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έβρου 259 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αττικής Ηρακλείου 261 ΣΟΥΛΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΗ ΖΗΣΑΚΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κοζάνης 262 ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ Ζακύνθου 263 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AI ΓΩΓΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΤΡΥΦΩΝ Φλωρίνης 264 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΣΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πέλλας 265 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ Έβρου 266 ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΖ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 267 ΣΤΡΑΤΗ ΔΟΝΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΜΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ Θεσπρωτίας 268 ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΓΙΟΣ Πέλλας 269 ΤΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ AI ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λάρισας 9/11

10 270 ΤΕΓΚΟ ΕΛΗΟΡ ΔΗΜΙΤΡΑΚΗ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Ιωαννίνων 271 ΤΕΠΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΖ ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πιερίας Ζακύνθου 273 ΤΖΙΑΦΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ ΚΟΣΜΑ,,ΦΩΤΕΙΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ιωαννίνων 274 ΤΖΙΤΖΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλονίκης 275 ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΤΡΑΓΑΡΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣ/ΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΡΑΒΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ Λασιθίου Θεσσαλονίκης Έβρου 278 ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΑ ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ Ρεθύμνου 279 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καρδίτσας 280 ΤΣΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΖ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Ιωαννίνων 281 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΜΕΣΕΜΑΝΩΛΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέλλας 282 ΤΣΑΜΑΤΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΟΝΤΟΥ ΔΑΡΟΥΣΟΥ ΟΕ Θεσπρωτίας 283 ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέλλας Θεσσαλονίκης 285 ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΖ ΦΛΩΡΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΑΥΛΟΣ Έβρου 286 ΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ AA ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ιωαννίνων Λάρισας 288 ΤΣΙΛΕΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗ ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ,,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Καβάλας 289 ΤΣΙΛΙΓΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μαγνησίας 290 ΤΣΙΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης 291 ΤΣΙΟΥΜΠΕΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΑΙΚ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Λάρισας 292 ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΓΑΘΟΥΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΚ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Ιωαννίνων 293 ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΕ ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας 294 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΘΕΜΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ Πρεβέζης 295 ΦΑΡΡΟΥΚΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΣΚΕΛΚΙΜ ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κιλκίς Αττικής 297 ΦΛΕΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΣΤΕΛΙΟΣ Αχαίας 298 ΦΛΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θεσσαλονίκης 299 ΦΛΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΗ ΔΑΒΑΡΙΑΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ρεθύμνου 300 ΦΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ ΧΑΜΟΥ Ε.Ε Έβρου 301 ΦΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΖ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έβρου 302 ΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΤΟΣ ΑΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θεσσαλονίκης 10/11

11 303 ΧΑΜΑΜΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αττικής 304 ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ AI ΡΟΔΙΝΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΜΙΧΑΗΛ Ρεθύμνου 305 ΧΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΒ ΣΕΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αρτας 306 ΧΛΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΜΟΣΧΟΥ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΘΩΣ Αττικής 307 ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΚ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ AI ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ ΣΙΟΝΤΗ Α ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΕ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΠΕ Αττικής Αττικής Ηρακλείου 310 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΝΤΙΝΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ξάνθης 311 ΨΑΡΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Χαλκιδικής Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσα απόφασης, για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. πρωτ. 6564/ Κ.Υ.Α. και της σχετικής πρόσκλησης προς τις Επιχειρήσεις. Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας μεταξύ υποτρόφου και επιχείρησης (ένα πρωτότυπο αποστέλλεται στην Υπηρεσία), και συμπληρώνεται από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας. Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου υποτρόφου στην Επιχείρηση και η ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μαθητείας. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. 2. Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 3. Μονάδα Β3 11/11

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος)

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 2. B ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλεφωνήτρια στη VODAFONE, συνδικαλίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΜΟΡΙΑ (βάσει Πινάκων 1 ΦΙΛΙΟΥ ΝΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 52,781 2 ΚΑΠΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜΟΣ 43,536 3 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 43,203 4 ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΣ 43,097 5 ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 30-8-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ: 10039 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΡΦ-ΤΞ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Σελίδα ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 448 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 48 5059 50594 ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΦΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ866768 ΑΖ758 Ν6099 4408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007

ΑΓΩΝΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 18μ Α/Γ/Ε/Ν ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 15 & 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ Α' ΓΥΡΟΣ Β' ΓΥΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝ (10) ΣΥΝ (9) 1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚ.Ο.Α.Α.Π.Θ. 272 274 546 21 26 2 ΑΥΓΕΡΙΝΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Κλούρας Δημήτριος 2103375771 grammateia_gspp@minfin.gr Καρ.Σερβίας 8 10184 Αθήνα Αττικής Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών 2103375816 privatization@minfin.gr

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Α. ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 17/03/ 2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 Παραιτήσεις μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Όλα τα ονόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης" ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010).

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/τ. Α /07-072010). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νικήτη 14 Μαΐου 2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτ: 9634 ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση :630 88 Νικήτη Πληροφορίες: Χολογγούνη Αθανασία Τηλέφωνο : (2375350105 ) FAX : (23750) 23244 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 35/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 4/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πρέβεζας Θέμα: Έγκριση δαπανών Π.Ο.Ε. (παρελθόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 15014467 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 15039719 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 15035401 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15018781 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

7 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΙ703594 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. 8 ΔΗΜΟΛΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΒ997205 ΟΧΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ υποψηφίων βάσει της ανακοίνωσης ΔΑΝΠΟ/1258/22.1.2014 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για τον Τομέα Αρχείων/Ιστορικό Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 5: - ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΤΕΙ 2859****** ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ14.04.02-ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 2. 5207******

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/4 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΨΥΧΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΟΜΑΔΑ: 130 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/07/2015 1 15071796 ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 2 14027879 ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ 3 14071641 ΒΑΡΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΣΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ 4 15073698 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΝΕ7ΛΛ-ΜΑΖ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 21. «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων παραβόλων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (σχετ. αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271

ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΤΑΥΡΩΝ. 978 Εννιακόσια εβδομήντα. ΒΑΦΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 271 ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 8ης ΜΑΪΟΥ 0 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΓΓΕΓΡΑ ΨΗΦΙΣΑΝ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΥΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 13 Αυγούστου 2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή ιοίκησης της Σχολής Προπονητών της Θεσσαλονίκης, αφού προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων, γνωστοποίησε τα ονόµατα αυτών που γίνονται αποδεκτοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αβραμίδης Κωνσταντίνος Σταύρος. Αβραμίδου Γεωργία Σάββας. Αγγελάκαρου Ειρήνη Ιωάννης. Αγγελίτση Σοφία Γεώργιος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 1 581 / 4 06 2007 ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΖΑΦΕΙΡΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΒ 652777 2 634 / 4 06 2007 ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ρ 988582 ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 259 / 31 05 2007 ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μ 910315 4 587 / 4 06 2007 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 5.204/01/2012 (Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-0ΤΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5705 / 3581 /A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς.

Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Από τον Δήμο Καλαμπάκας ανακοινώθηκαν τα ονόματα των βρεφών και νηπίων που επανεγγραφονται και εγγραφονται στους παιδικούς σταθμούς. Τα ομόματα είναι: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΒΡΕΦΗ 1 /

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14039874 ΑΡΜΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 14039833 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 14039875 ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14039876 ΓΡΕΝΤΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14035414 ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 14035436 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14035438 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14035415

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ PRECI XHUDILIANA SPIRO SELYAVO ANASTASIYA ΒΑΛΕΡΙ ΑΔΑΜ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 15097

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΦΥ4691ΩΓ-ΠΗΛ. Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 Αναρτητέα στο διαδίκτυο Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 8 Μαΐου 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση :Μενάνδρου 41-43 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ - ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΛ. 210-5531742 / 210-5531744 / FAX 210-5531755 Σκαραµαγκάς 22-Μαϊ-13 Α/Α Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπών στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα και για φάρμακα υψηλού κόστους ειδικών παθήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 21 / 2 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012

ΜΑΖΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 2011-2012 : ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 1 ΛΟΛΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 111 20 0 24,33 0 1 10 166,33 2 ΤΑΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 0 20 0 28,50 0 0 20 68,50 3 ΝΕΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 0 20 0 20,47 5 0 20 65,47 4 ΠΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 20 0 20,01 0 0 10 50,01

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ "ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ'' Εκπρόσωπος: Αγγελική Τριανταφύλλου 1 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 109417 2 ΖΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 94744 3 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Κατάταξης δύο (2) ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Νίκου Ξυλούρη και Φούμη γωνία Τ.Κ: 712 03 Ηράκλειο Κρήτης Τηλ: 2810.215080, 2810.21508 Ηράκλειο 6 Οκτωβρίου 2010 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ : ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2810.215090 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 3. 1. ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, 2. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΝΟΗΣΙΣ, 4. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ «Λ&Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Α.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ E-MAIL 99 130 Αβραμίδου 15 Αθανασιάδης Φωτεινή Κυριακή Γρηγόριος Μιλτιάδης 126 Αλεξανδρίδου Αναστασία Ιωσήφ 1 Ανδριανάκη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΙΛΚΙΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009)

Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ/νση: (322) - Δ/ΝΣΗ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 1ο ΓΕΝ. ΛΥΚ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ΚΩΔ. 4151009) 14075392 ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ 14029308 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ

www.outsports.gr SFENDAMI mountain bike race ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΛΗ ΚΑΤ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Α/Α ΑΡΙΘΜ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 57 ΔΙΤΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1961 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 40+ 2.08.25 2 96 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κων/νος 1962 ΒΕΡΟΙΑ 40+ 2.10.27 3 183 ΚΟΥΓΙΩΝΗΣ Βασίλης 1981 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 19+ 2.14.29

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ (11-11-2014) (ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Βαθμός προτεραιότητας: ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β44Ν7ΛΛ-1Α8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ 15 Ο «Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση εργαστηρίου οινοποιείας & εμφιάλωσης οίνων στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ "

Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. "ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ " ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ14 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΟΥ) ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/572Μ/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 14123750 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΝΑ ΤΕΙ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 13123906 ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΑΓΔΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Π.Κ.Μ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΜΑ Ο «Ίδρυση Λαϊκής Αγοράς στην τοπική κοινότητα Αρχαγγέλου του Δήμου Αλμωπίας της Περιφερειακής Ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΜΥΡΣΙΝΗ- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Με τη με αριθμ. 55645οικ./03.08.2015 πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι κατωτέρω έχουν πιστοποιηθεί ως διαμεσολαβητές με απόφαση της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολαβητών,

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία

Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Προς: Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Θεσσαλία Ταχ. Κώδ. : 35 100 Λαμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Στερεάς Ελλάδας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Λαμία 21 /06 /2012 Αριθ. Πρωτ. 2789 Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ 1 ΑΓΓΕΛΕΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) 2 ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 3 ΑΛΕΞΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014)

ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αριθ. Πρωτ.: 660/1/1658 (17-01-2014) AA ONOMA ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΤΥΧΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ Α.Ε.Ι. ΜΕΤΑ- ΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 2ας ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012».

Θέμα: «Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) για το σχολικό έτος 2011-2012». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------- ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠ/ΚΟ ΣΑΜΟΥΧΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Α.Μ. 213924,ΠΕ06, ΔΔΕ Α ΚΥΚΛΑΔΩΝ (διορθώθηκε το ν.31 της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100)

ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΩΔΙΚΟΣ 100) 1 ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΙ 917610 ΧΩΡΙΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ 2 ΠΡΙΦΤΗ ΘΑΝΑΣ SOTIR ΟΜΟΓ. Α0299401

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π.

ΑΔΑ: ΒΙΚ3Θ-ΤΜ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 7/3/ 2014 Αριθμ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 21239 Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας : 101 87 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014.

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2013-2014. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-02-2014 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 21582 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

«ΟΡΑΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» Γιάννης Αναγνωστόπουλος Υποψήφιος Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ (ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ TOY ΚΩΝ/ΝΟΥ 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ - ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α (2000) ΜΑΡΚΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΡΝΑΚΗ ΟΛΓΑ ΠΕΛΚΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΟΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΧΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΦΘ ΑΣΤΕΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στο Φ.Ε.Κ.1221 τ.β /23-06-2015 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Γ Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΣ 9/10/2013 ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com39810 9 Όχι

ΔΠΣ 9/10/2013 ΠΕΜΠΤΗ 9.00-11.00 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com39810 9 Όχι ΠΕΜΠΤΗ 9.00-.00 9/0/203 ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ E-MAIL AM ΕΞΑΜ. ΕΠΑΝΑΛΗ ΠΤΙΚΟΣ Παναγιώτης Λάβδας P.lavdas@yahoo.com3980 9 Όχι ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ilias.stathopoulos@hotmail.com 4506 9 Όχι Ευάγγελος Αγρίμης vaggos_hell@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα