ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 40

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 07.01.2014 Αρ. πρωτ.: 40"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Ιωάννης Μπαθιανάκης Σοφία Ντίντα Τηλέφωνο : Fax : Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 40 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητειών με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Β ΚΥΚΛΟΣ - στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86). 1.2 Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες Διατάξεις» (A 247). 1.3 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Α 267). 1.4 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 1.6 Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ141 Α/ ) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 1.7 Του ΠΔ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/ ). 3. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποίησε την με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 1343/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 (ΦΕΚ 2126Β) όμοια απόφαση. 1/11

2 4. Την υπ αριθ. 329/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 210) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 4327/2010 (Β 1387). 5. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 22274/ και 22273/ Αποφάσεις 1 ης Τροποποίησης των υπ αρ. πρωτ. 3290/ και 3291/ Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων. 6. Τις υπ αρ. πρωτ. 2312/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-Ω4Θ) και 2313/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-70Η) Αποφάσεις Έγκρισης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης», των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4&5 αντιστοίχως, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 7. Την υπ αρ. πρωτ. 6564/ (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών «Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας». 8. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ909-ΒΥΘ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Β ΚΥΚΛΟΣ - και την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛΛΙ9-ΨΡ6) Απόφαση παράτασής της. 9. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛΛ39-Τ08) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Β ΚΥΚΛΟΣ - και την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ179-ΕΗΖ) Απόφαση παράτασης της. 10. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ109-ΖΜΔ) Εγκύκλιο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την πραγματοποίηση Μαθητείας έξι (06) μηνών Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Επιχειρήσεις, για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας - Β ΚΥΚΛΟΣ - των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΠΟΦ. 1 ΑΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΑΣ ΑΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Φ.Υ.Μ.) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΩΝΗ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΩΝΗ ΟΕ ΑΦΜ Φ.Υ.Μ Πιερίας Κιλκίς ΝΟΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ιωαννίνων 4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΠΑΝΟΥ,,ΔΗΜΗΤΡΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 5 ΑΔΑΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΣΤΕΛΙΟΣ Αχαίας 6 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΖ ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AK ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΜΗΛΑΝΘΗΣ ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ Πρεβέζης Τρικάλων 8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΗ ΜΠΑΡΩΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έβρου 9 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΖ Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Δράμας 10 ΑΜΠΟΒΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΜΛΕΤ ΑΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ-ΠΕ Έβρου Έβρου 2/11

3 12 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΑΦΟΙ ΑΚΟΝΙΔΗ ΟΕ Πέλλας 13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλονίκης 14 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΔΗΛΟΣ ΟΕ Σάμου 15 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ Θεσσαλονίκης 16 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ ΦΑΡΑΝΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιτωλοακαρνα νίας 17 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ ΖΙΑΜΠΡΑ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κοζάνης 18 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΑ ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 19 ΑΡΜΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,,ΣΩΤΗΡΙΑ,ΔΗΜΟΛΑΚΗΣ Έβρου 20 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΤΣΑ ΟΕ Πιερίας 21 ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΑΚ ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΖΗΣΙΜΟΣ Αττικής 22 ΒΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ,,ΖΩΗ,ΘΩΜΑΣ Λάρισας 23 ΒΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρεθύμνου 24 ΒΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΡΕΝΤΙΦΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 25 ΒΑΤΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΒΑΤΤΕΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΓΕΩ Χίου 26 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΡΟΔΙΝΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΜΙΧΑΗΛ Ρεθύμνου 27 ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AI ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ - Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ- Α.ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕ Ρεθύμνου Μαγνησίας 29 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΣΕΙΖΗ,,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θεσσαλονίκης 30 ΓΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΙΔΗΣ,, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έβρου 31 ΓΑΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λάρισας 32 ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ,,ΕΥΣΤΡΑΤ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αττικής 33 ΓΕΡΟΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έβρου 34 ΓΕΩΡΓΑΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Καρδίτσας 35 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δράμας 36 ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΖΩΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΓΙΑΒΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΜΑΡΚΟΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ Ηλείας Ιωαννίνων Τρικάλων 39 ΓΙΑΚΟΥΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ Z ΧΑΤΖΗ,,ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αττικής 40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ι ΖΙΩΓΑ Ι ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λάρισας Ιωαννίνων 42 ΓΚΑΤΖΙΑ ΤΡΥΦΩΝΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΓΚΟΓΚΟΧΙΑ ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΑΝΤΡΙ ΑΕ ΓΚΟΡΕΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΕ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΟΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΕ Καρδίτσας Έβρου Ιωαννίνων 3/11

4 45 ΓΚΟΥΛΕΜΑ ΚΑΡΟΛΑΙΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 46 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Καρδίτσας 47 ΓΚΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ ΚΥΡΙΤΣΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Μαγνησίας 48 ΓΡΑΜΟΖΗ 49 ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟ ΑΒ ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ,,ΒΑΙΑ,ΛΑΖΑΡΟΣ Λάρισας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΖ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Μαγνησίας Έβρου Κοζάνης 52 ΔΑΔΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΗ ΡΟΥΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θεσσαλονίκης 53 ΔΑΛΕΝΤΖΑ ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΣΕΛΛΗ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 54 ΔΑΝΔΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρεθύμνου 55 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ηρακλείου 56 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΦΟΙ ΟΥΣΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλας 57 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΛΕΓΓΕΤΣΗ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έβρου 58 ΔΙΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΕΒΕ Πρεβέζης 59 ΔΙΝΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καστοριάς 60 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλείας Μαγνησίας 62 ΔΟΛΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΖ Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Λάρισας 63 ΔΟΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΖ ΜΩΚΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΣΥΜΕΩΝ Θεσπρωτίας 64 ΔΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΒ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ AI ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣ ΔΗΜ Ηλείας 66 ΔΡΑΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΜΑΧΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΡΕΑ ΟΕ Αιτωλοακαρνα νίας Ηρακλείου 67 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΓΚΑΝΤΑ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θεσσαλονίκης 68 ΕΛΜΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΗ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ Αττικής 69 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΣΤ ΧΑΡΙΣΗΣ Ι ΟΕ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρικάλων 70 ΕΣΤΕ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ ΤΣΑΚΙΡΗ,,ΘΕΟΚΛΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λάρισας 71 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων 72 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δράμας 73 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΧΑΤΖΗ,,ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αττικής 74 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηρακλείου 75 ΖΑΧΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Καρδίτσας 76 ΖΕΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚ ΖΕΡΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΙ ΖΕΡΒΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ, ΡΕΓΓΙΝΑ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ Ε ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΑΙΤΗ Ε ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ Ζακύνθου Ηρακλείου Ηρακλείου 4/11

5 79 ΖΗΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ Αττικής 80 ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΕΒΕ Πρεβέζης 81 ΖΙΩΓΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΛΣΑΜΗΣ Έβρου 82 ΖΟΥΜΠΑ ΦΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Ιωαννίνων 83 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αττικής 84 ΖΩΗ ΜΙΚΕΛ ΒΕΡΟΝ ΑΚ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αττικής 85 ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΙ ΘΕΡΜΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ Αττικής 86 ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΒ ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Αττικής Θεσσαλονίκης 88 ΘΕΟΔΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ ΜΠΑΡΤΖΑΚΗ,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεσσαλονίκης 89 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ Ζακύνθου 90 ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Έβρου 91 ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηρακλείου 92 ΚΑΚΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ AH ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κιλκίς 93 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΗ ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έβρου 94 ΚΑΛΤΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας 95 ΚΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙ ΔΗΜΑΚΗΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Χανίων 96 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΒΑΡΑΚΛΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλονίκης 97 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΜΠΑΒΕΛΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χαλκιδικής 98 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έβρου 99 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ,ΙΩΣΗΦ Τρικάλων 100 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚ Σ ΔΑΣΑΚΛΗΣ Γ ΣΙΓΑΛΟΣ ΟΕ Αττικής 101 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μαγνησίας 102 ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ Χ ΚΑΙ Α ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΟΕ Λάρισας 103 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Πέλλας 104 ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ MYLONAKIS,,PATRICIA MARY,NORMAN Λασιθίου 105 ΚΑΤΣΗ ΑΝΕΣΤΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ ΡΩΣΙΑΔΟΥ,,ΟΛΥΜΠΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 106 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ Τρικάλων 107 ΚΑΤΣΙΦΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ ΚΟΛΛΙΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 108 ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΙ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΔΗΜΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MYKONOS CONCIERGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Αττικής Αττικής 110 ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Τρικάλων 111 ΚΕΧΑΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΖ ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΕΝ ΑΖ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ Χ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ - Β ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ο.Ε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΕ Ροδόπης Έβρου Δράμας Δράμας 5/11

6 115 ΚΙΤΡΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΙ ΣΑΙΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ Ηρακλείου 116 ΚΛΩΝΤΖΑ ΣΙΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΖ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λασιθίου 117 ΚΟΚΑ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛ ΑΙ ΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής 118 ΚΟΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧΑΛ AK ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αττικής 119 ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αττικής 120 ΚΟΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ AH ΚΡΕΖΙΑΣ,,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ζακύνθου 121 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΚΕΙΜ Θεσσαλονίκης 122 ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Πέλλας 123 ΚΟΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΙΚ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε Ιωαννίνων 124 ΚΟΡΝΤΑΛΛΗ ΤΖΕΝΣΙΛΝΤΑ ΣΠΥΡΟ BB ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέλλας 125 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ Δράμας 126 ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,,ΑΝΝΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλονίκης 127 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ ΑΚΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πέλλας 128 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 129 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ ΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ ΚΟΥΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ ΤΣΙΧΛΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρεθύμνου ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΗΤΙΛΥΝΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ,ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Έβρου Θεσσαλονίκης Σερρών 132 ΚΟΥΜΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΖ ΚΟΛΕΟΓΛΟΥΔΗ,,ΕΛΕΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σερρών 133 ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΖ Β ΦΤΑΚΑ-Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΕ Κοζάνης 134 ΚΟΥΤΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΙΣΚΑΣ,,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θεσσαλονίκης 135 ΚΟΥΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNA 136 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ ΝΤΑΛΤΑΣ,,ΑΛΕΚΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ Αττικής ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μαγνησίας 137 ΚΡΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΜΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Μαγνησίας 138 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΚΟΥΣΗ,,ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πιερίας 139 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΘΩΜΑΣ ΑΙ ΨΟΥΛΗ, ΤΣΑΚΟΥΜΗ,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ιωαννίνων 140 ΚΩΣΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΣΠΑΝΟΥ,,ΑΙΚΑΤΕΡ,ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Θεσσαλονίκης 141 ΛΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΙ ΤΣΑΚΙΡΗ,,ΘΕΟΚΛΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λάρισας 142 ΛΑΛΛΑ ΕΛΟΝΑ ΦΙΚΙΡΕΤ BB ΚΑΝΕΛΛΗ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Θεσσαλονίκης 143 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΛΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΛΑΦΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ ΔΗΜΗΤΡHΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σάμου Πέλλας Πιερίας 146 ΛΕΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ Μ Κ Π ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΟΕ Έβρου 147 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Χ ΛΕΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ AE ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΒΑΛΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΛΑΣΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αττικής Λευκάδας Σάμου 150 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΒ ΑΘ ΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλονίκης 151 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Χ ΜΠΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ Κ ΣΙΑ Ο Ε Έβρου 152 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Έβρου 153 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΓΟΥΔΑΣ Τ ΡΙΓΓΑ Ε Ο Ε Έβρου 154 ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ ΝΕΖΗ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 155 ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΗ ΔΗΜ-ΝΙΚ ΖΗΝΔΡΟΣ ΟΕ Τρικάλων 6/11

7 156 ΜΑΡΚΟΥ ΕΝΧΗΙ ΒΙΚΤΟΡ BF ΜΑΡΜΑΝΙΔΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Αργολίδας Κοζάνης 158 ΜΑΣΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΓΚΛΑΒΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πέλλας 159 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΡΥΦΩΝ ΑΚ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ,,ΠΑΥΛΟΣ,ΛΑΖΑΡΟΣ Κοζάνης 160 ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΡΑΞΗΣ ΑΖ ΚΕΧΑΓΙΑ,,ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Έβρου 161 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ ΣΑΒΒΙΔΗΣ,,ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ,ΟΡΕΣΤΗΣ Χαλκιδικής 162 ΜΕΜΑΙΝΤΙΝΙ ΝΑΖΙΚΕ ΣΑΜΠΡΙ BJ ΜΕΡΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΖ ΜΠΛΕΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αττικής Θεσσαλονίκης 164 ΜΗΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΣΙΤΣΩΝΗ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΝΑΟΥΜ Θεσσαλονίκης 165 ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ AZ ΜΗΤΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 166 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ,,ΣΑΝΤΡΑ ΤΖΕΝΗΝ,ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΚΛΕΝΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΣΙΑ Ε Ε Αττικής Αττικής 168 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ,,ΒΕΡΩΝΙΚΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Κοζάνης 169 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΖ ΣΑΝΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κερκύρας 170 ΜΟΥΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΚΟΥΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλείας 171 ΜΟΥΤΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Έβρου Ιωαννίνων 173 ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΕΡΙΝΤΙΑΝ ΖΑΙΜ BF ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Καρδίτσας 174 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΕ Θ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρακλείου 175 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΜΠΑΣΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΛΑΚΗ ΑΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ-ΠΕ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Έβρου Λακωνίας 177 ΜΠΑΤΑΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΗ ΦΛΩΡΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΑΥΛΟΣ Έβρου 178 ΜΠΗΤΙΑ ΛΥΔΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλονίκης 179 ΜΠΙΝΕΡΙ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛ BE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αττικής 180 ΜΠΙΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙ ΚΟΝΤΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλείας 181 ΜΠΟΛΟΤΣΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Θεσπρωτίας 182 ΜΠΟΝΤΕ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ ΑΖ ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ,ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λάρισας Έβρου 184 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ ΠΑΠΑΣΑΝΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 185 ΜΠΟΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΕ ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Έβρου 186 ΜΠΡΑΜΙ ΣΙΛΒΑ ΝΙΚΟ ΑΙ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ,,ΘΩΜΑΣ,ΣΠΥ Σερρών 187 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΧΡΗΣΤΟΣ Δράμας 188 ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ,,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λασιθίου 189 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλείας Έβρου 191 ΝΙΤΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΙΚΟ ΑΒ ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Ιωαννίνων 192 ΝΟΥΣΙ ΕΝΕΑ ΜΑΚΣΙΜ ΑΙ ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΓΙΟΣ Πέλλας 7/11

8 193 ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΖΗΣΙΜΟΣ Αττικής 194 ΝΤΑΙΑΚΑ ΜΕΡΣΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΣΟΥΛΑ,,ΒΕΑΤΡΙΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τρικάλων 195 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ ΤΣΑΟΥΣΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρτας 196 ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΜΕΡΙΤΑ ΣΑΧΙΝ BR ΤΖΗΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πέλλας 197 ΝΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΝΤΟΣΤΙΜΠΕΓΚΙΑΝ ΜΠΑΧΣΟ ΑΛΕΞΙ 09AR95031 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Π ΖΑΚΑΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής Θεσσαλονίκης 199 ΝΤΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Φ ΒΑΛΑΣΣΑΣ,,ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μαγνησίας 200 ΞΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ ΣΤΑΘΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ Αχαίας 201 ΞΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλείας 202 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΑΝΕΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ροδόπης 203 ΟΣΑΦΙ ΑΡΙΛΝΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝ BC ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πέλλας 204 ΠΑΖΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ ΘΑΛΑΣΣΕΛΛΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λέσβου 205 ΠΑΖΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΕ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΧΡΗΣΤΟΣ Σερρών 206 ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AA ALLSOFT ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αττικής 207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΙΩΑΝΝΟΥ,,ΗΛΙΑΣ,ΠΑΥΛΟΣ Φλωρίνης 208 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ Μ ΤΑΜΗΛΙΑ Ε ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ Ι ΣΙΔΕΡΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΕΝΕSIS SPA OE Αττικής 209 ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Ιωαννίνων 210 ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ LABORMARKET ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΟΕ Αττικής 211 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΖ ΗΛΙΑΣ Κ ΔΑΛΑΚΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ξάνθης 212 ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AI ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ Ιωαννίνων 213 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΝΤΡΙΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ ΚΟΟΡΝΤΙΝΕΙΤΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΣΥΜΒΟΥΛ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡ Αττικής 214 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χανίων 215 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χανίων 216 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΗ ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ρεθύμνου 217 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρεθύμνου 218 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΣΠΥ Ζακύνθου 219 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ AI ΤΟΥΣΤΣΟΓΛΟΥ,,ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΣΤΑΥΡΟΣ Θεσσαλονίκης 220 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας 221 ΠΑΠΑΘΩΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΠΑΠΑΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΑΛΦΑ ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΕ Έβρου Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων 224 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ ΠΕΜΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κοζάνης 225 ΠΑΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ, ΓΕΩΡΓ,ΔΙΟ Αττικής Ηλείας 227 ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων 8/11

9 228 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,,ΗΛΙΑΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Θεσπρωτίας 229 ΠΑΡΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΖΗΣΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ Λάρισας 230 ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π ΚΑΝΤΑΡΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΑΒΒΑΣ Δράμας 231 ΠΑΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AH Μ ΓΩΓΟΣ Η ΙΩΑΝΝΟΥ Ε Ε Φλωρίνης 232 ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καστοριάς 233 ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΛΙΛΙΤ ΧΕΝΡΙΚ ΑΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ Α ΧΑΜΟΣ Γ ΟΕ Έβρου 234 ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ Ηλείας 235 ΠΕΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 236 ΠΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΙ ΜΟΥΚΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ Θεσπρωτίας 237 ΠΙΕΤΡΑΙ ΛΟΥΙΖΑ ΦΡΑΝ AI ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων 238 ΠΛΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ ΚΑΚΑΡΙΚΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χαλκιδικής 239 ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρεθύμνου Έβρου 241 ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Δράμας 242 ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΖ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ξάνθης 243 ΠΡΙΟΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Θεσσαλονίκης 244 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ Πρεβέζης 245 ΡΑΜΑΖΑΝ ΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΑΖ Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 246 ΡΑΠΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Αττικής 247 ΡΑΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΑ ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 248 ΡΙΤΣΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ Έβρου 249 ΡΟΥΣΙΝΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΑΚ ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πέλλας 250 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΚ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κοζάνης 251 ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ Ηρακλείου 252 ΣΑΝΤΥΚΟΒΑ ΝΤΙΝΑΡΑ ΤΑΛΓΚΑΤ CA ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Έβρου 253 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πιερίας 254 ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ AK ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ιωαννίνων 255 ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΠΕΠΑ ΔΗΜΗΤΑΡ ΑΕ ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ,,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Έβρου 256 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΗΣΗΣ ΑΕ Κ ΘΩΜΑΣΙΑΔΗΣ Σ ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΕ Ημαθίας 257 ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χανίων 258 ΣΙΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΛΕΓΓΕΤΣΗ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έβρου 259 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αττικής Ηρακλείου 261 ΣΟΥΛΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΗ ΖΗΣΑΚΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κοζάνης 262 ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ Ζακύνθου 263 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AI ΓΩΓΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΤΡΥΦΩΝ Φλωρίνης 264 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΣΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πέλλας 265 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ Έβρου 266 ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΖ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 267 ΣΤΡΑΤΗ ΔΟΝΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΜΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ Θεσπρωτίας 268 ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΓΙΟΣ Πέλλας 269 ΤΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ AI ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λάρισας 9/11

10 270 ΤΕΓΚΟ ΕΛΗΟΡ ΔΗΜΙΤΡΑΚΗ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Ιωαννίνων 271 ΤΕΠΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΖ ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πιερίας Ζακύνθου 273 ΤΖΙΑΦΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ ΚΟΣΜΑ,,ΦΩΤΕΙΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ιωαννίνων 274 ΤΖΙΤΖΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλονίκης 275 ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΤΡΑΓΑΡΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣ/ΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΡΑΒΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ Λασιθίου Θεσσαλονίκης Έβρου 278 ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΑ ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ Ρεθύμνου 279 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καρδίτσας 280 ΤΣΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΖ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Ιωαννίνων 281 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΜΕΣΕΜΑΝΩΛΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέλλας 282 ΤΣΑΜΑΤΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΟΝΤΟΥ ΔΑΡΟΥΣΟΥ ΟΕ Θεσπρωτίας 283 ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέλλας Θεσσαλονίκης 285 ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΖ ΦΛΩΡΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΑΥΛΟΣ Έβρου 286 ΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ AA ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ιωαννίνων Λάρισας 288 ΤΣΙΛΕΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗ ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ,,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Καβάλας 289 ΤΣΙΛΙΓΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μαγνησίας 290 ΤΣΙΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης 291 ΤΣΙΟΥΜΠΕΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΑΙΚ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Λάρισας 292 ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΓΑΘΟΥΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΚ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Ιωαννίνων 293 ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΕ ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας 294 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΘΕΜΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ Πρεβέζης 295 ΦΑΡΡΟΥΚΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΣΚΕΛΚΙΜ ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κιλκίς Αττικής 297 ΦΛΕΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΣΤΕΛΙΟΣ Αχαίας 298 ΦΛΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θεσσαλονίκης 299 ΦΛΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΗ ΔΑΒΑΡΙΑΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ρεθύμνου 300 ΦΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ ΧΑΜΟΥ Ε.Ε Έβρου 301 ΦΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΖ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έβρου 302 ΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΤΟΣ ΑΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θεσσαλονίκης 10/11

11 303 ΧΑΜΑΜΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αττικής 304 ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ AI ΡΟΔΙΝΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΜΙΧΑΗΛ Ρεθύμνου 305 ΧΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΒ ΣΕΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αρτας 306 ΧΛΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΜΟΣΧΟΥ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΘΩΣ Αττικής 307 ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΚ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ AI ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ ΣΙΟΝΤΗ Α ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΕ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΠΕ Αττικής Αττικής Ηρακλείου 310 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΝΤΙΝΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ξάνθης 311 ΨΑΡΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Χαλκιδικής Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσα απόφασης, για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. πρωτ. 6564/ Κ.Υ.Α. και της σχετικής πρόσκλησης προς τις Επιχειρήσεις. Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας μεταξύ υποτρόφου και επιχείρησης (ένα πρωτότυπο αποστέλλεται στην Υπηρεσία), και συμπληρώνεται από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας. Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου υποτρόφου στην Επιχείρηση και η ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μαθητείας. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. 2. Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 3. Μονάδα Β3 11/11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 21.05.2013 Αρ. πρωτ., 6089

ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 21.05.2013 Αρ. πρωτ., 6089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΝΜ9-7ΦΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 151

Διαβάστε περισσότερα

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔA Β1 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - - - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταx. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 15180 Μαρούσι e-mail : eye-ypepth@ypepth.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας:

ΑΔΑ: 4Α899-Ε75. Βαθμός ασφαλείας: Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μαρούσι, 16-09- 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα : «Ανάκληση πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δ/θμιας Εκπ/σης, σχολικού έτους 2011-2012» E Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -----

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015»

ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2014-2015» Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι 14/7/2014 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8589

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αποστολή με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΟΣ. ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β' Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Αρ. Φύλλου 549 4 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝΝΒ-Τ1Υ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΑΔΑ: ΒΟΝ2Β-3ΟΨ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα 12-01-2012 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 105/3628 ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓ. ΜΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Μεσογείων 56, 115 27 ΑΘΗΝΑ A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 6 Οκτωβρίου 2014. Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. 160585/Δ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κοραή 4 ΤΚ 10564 Πληροφορίες : Λ. Σιαμαντά Τηλ : 210-3256762

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.-Πόλη : 151 80 Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ70 ΚΑΙ ΠΕ60 ΜΑΡΟΥΣΙ, 07.09.2013 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : Μαρούσι, 06 Σεπτεμβρίου 2013 ΚΩΝ/ΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ --------- Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα