ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 40

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 07.01.2014 Αρ. πρωτ.: 40"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙ659-85Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : Μαρούσι Ιστοσελίδα : Πληροφορίες : Ιωάννης Μπαθιανάκης Σοφία Ντίντα Τηλέφωνο : Fax : Μαρούσι, Αρ. πρωτ.: 40 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση Μαθητειών με χορήγηση Υποτροφίας σε αποφοίτους Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Β ΚΥΚΛΟΣ - στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: 1.1 Των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 242 του Ν.4072/2012 «Βελτίωση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική Μορφή - Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων Ναυτιλίας, Λιμένων και Αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α 86). 1.2 Του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους & Άλλες Διατάξεις» (A 247). 1.3 Του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (Α 267). 1.4 Του άρθρου 50 του Ν. 2413/1996 (Α124) για τη σύσταση του Ειδικού Λογαριασμού του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. 1.5 Του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α 98). 1.6 Του ΠΔ. 85/2012 (ΦΕΚ141 Α/ ) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών». 1.7 Του ΠΔ. 86/2012 (ΦΕΚ141 Α/ ) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών». 2. Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως το άρθρο 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/Α/ ) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» περί σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 παρ. 12 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/Α/ ). 3. Την υπ αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 2665/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων η οποία τροποποίησε την με αρ. πρωτ / (ΦΕΚ 1343/Β/ ) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Οργάνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ» και με την οποία μετονομάστηκε η ΕΥΕ Προγραμμάτων ΚΠΣ σε ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων Υπ. Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 11726/2010 (ΦΕΚ 2126Β) όμοια απόφαση. 1/11

2 4. Την υπ αριθ. 329/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών (Β 210) σχετικά με τη σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 4327/2010 (Β 1387). 5. Τις με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ 22274/ και 22273/ Αποφάσεις 1 ης Τροποποίησης των υπ αρ. πρωτ. 3290/ και 3291/ Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 αντίστοιχα του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία των Πράξεων. 6. Τις υπ αρ. πρωτ. 2312/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-Ω4Θ) και 2313/ (ΑΔΑ: ΒΕΥΖ9-70Η) Αποφάσεις Έγκρισης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Οργάνωση και διαχείριση της Πράξης», των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 4&5 αντιστοίχως, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 7. Την υπ αρ. πρωτ. 6564/ (ΑΔΑ: Β41Ω9-ΤΟΖ) (ΦΕΚ 1844/Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οικονομικών «Υποτροφίες σε Αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του ΕΣΠΑ για την υλοποίηση Προγράμματος Μαθητείας για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας». 8. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ909-ΒΥΘ) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Β ΚΥΚΛΟΣ - και την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛΛΙ9-ΨΡ6) Απόφαση παράτασής της. 9. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛΛ39-Τ08) Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς αποφοίτους για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας Β ΚΥΚΛΟΣ - και την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ179-ΕΗΖ) Απόφαση παράτασης της. 10. Την υπ αρ. πρωτ / (ΑΔΑ: ΒΛ109-ΖΜΔ) Εγκύκλιο Γ.Γ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. «Διαδικασίες Έναρξης Μαθητειών στο πλαίσιο των Πράξεων «Πρόγραμμα Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»». Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε Την πραγματοποίηση Μαθητείας έξι (06) μηνών Αποφοίτων Δημόσιας Τεχνικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε Επιχειρήσεις, για απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας, με χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μαθητείας Αποφοίτων Τεχνικής Εκπαίδευσης για Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας - Β ΚΥΚΛΟΣ - των Αξόνων Προτεραιότητας 4 και 5 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ Α.Δ.Τ. ΑΠΟΦ. 1 ΑΓΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ ΑΓΓΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΣΤΑΣ ΑΚ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Φ.Υ.Μ.) ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΩΝΗ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΠΕΡΩΝΗ ΟΕ ΑΦΜ Φ.Υ.Μ Πιερίας Κιλκίς ΝΟΜΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ιωαννίνων 4 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΠΑΝΟΥ,,ΔΗΜΗΤΡΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 5 ΑΔΑΜΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΚ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΣΤΕΛΙΟΣ Αχαίας 6 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΖ ΑΔΑΜΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ AK ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΜΗΛΑΝΘΗΣ ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ Πρεβέζης Τρικάλων 8 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΗ ΜΠΑΡΩΝΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έβρου 9 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΖ Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Δράμας 10 ΑΜΠΟΒΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΜΛΕΤ ΑΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Χ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ-ΠΕ Έβρου Έβρου 2/11

3 12 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΑΦΟΙ ΑΚΟΝΙΔΗ ΟΕ Πέλλας 13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλονίκης 14 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΔΗΛΟΣ ΟΕ Σάμου 15 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ,ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ,ΑΝΔΡΕΑΣ Θεσσαλονίκης 16 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒ ΦΑΡΑΝΤΟΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αιτωλοακαρνα νίας 17 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΗ ΖΙΑΜΠΡΑ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κοζάνης 18 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΑ ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 19 ΑΡΜΟΥΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑ ΣΩΚΡΑΤΗ ΑΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,,ΣΩΤΗΡΙΑ,ΔΗΜΟΛΑΚΗΣ Έβρου 20 ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ Τ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΤΣΑ ΟΕ Πιερίας 21 ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΟΣΜΑΣ ΑΚ ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΖΗΣΙΜΟΣ Αττικής 22 ΒΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΖ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥ,,ΖΩΗ,ΘΩΜΑΣ Λάρισας 23 ΒΑΡΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΒ ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρεθύμνου 24 ΒΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΡΕΝΤΙΦΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 25 ΒΑΤΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΒΑΤΤΕΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΓΕΩ Χίου 26 ΒΕΛΟΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΡΟΔΙΝΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΜΙΧΑΗΛ Ρεθύμνου 27 ΒΕΛΟΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AI ΒΕΝΖΙΝΑΚΑΚΗ ΚΛΕΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΑΝΩ ΒΟΛΟΥ - Α.ΜΠΙΣΑΚΟΣ- Α.ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕ Ρεθύμνου Μαγνησίας 29 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΣΕΙΖΗ,,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θεσσαλονίκης 30 ΓΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΚΑΡΑΣΤΡΑΤΙΔΗΣ,, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Έβρου 31 ΓΑΡΟΥΦΑ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΣΑΡΜΑΝΙΩΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λάρισας 32 ΓΑΡΥΦΑΛΛΑΚΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΚ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ,,ΕΥΣΤΡΑΤ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αττικής 33 ΓΕΡΟΠΑΣΧΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έβρου 34 ΓΕΩΡΓΑΤΖΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Καρδίτσας 35 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΚΑΛΤΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δράμας 36 ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΗ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΖΩΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΓΙΑΒΑΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΜΑΡΚΟΒΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΩΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΕ Ηλείας Ιωαννίνων Τρικάλων 39 ΓΙΑΚΟΥΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΩΡΓΟΣ Z ΧΑΤΖΗ,,ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αττικής 40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α ΓΙΟΥΛΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΗΝΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Ι ΖΙΩΓΑ Ι ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Λάρισας Ιωαννίνων 42 ΓΚΑΤΖΙΑ ΤΡΥΦΩΝΙΑ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΓΚΟΓΚΟΧΙΑ ΡΟΛΑΝΤ ΜΠΑΝΤΡΙ ΑΕ ΓΚΟΡΕΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ ΒΕ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΡΑΔΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΤΟΥΡΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΟΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΟΕ Καρδίτσας Έβρου Ιωαννίνων 3/11

4 45 ΓΚΟΥΛΕΜΑ ΚΑΡΟΛΑΙΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΚΑΡΑΣΜΑΝΑΚΗ Μ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 46 ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Καρδίτσας 47 ΓΚΟΥΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ ΚΥΡΙΤΣΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ Μαγνησίας 48 ΓΡΑΜΟΖΗ 49 ΓΡΑΜΠΟΒΑ ΕΛΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΞΑΝΘΗ ΠΕΤΡΟ ΑΒ ΚΑΤΣΑΒΑΚΗ,,ΒΑΙΑ,ΛΑΖΑΡΟΣ Λάρισας ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΖ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Μαγνησίας Έβρου Κοζάνης 52 ΔΑΔΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΗ ΡΟΥΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Θεσσαλονίκης 53 ΔΑΛΕΝΤΖΑ ΑΜΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΣΕΛΛΗ,,ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ,ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 54 ΔΑΝΔΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ρεθύμνου 55 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΗ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ηρακλείου 56 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΦΟΙ ΟΥΣΤΡΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλας 57 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΛΕΓΓΕΤΣΗ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έβρου 58 ΔΙΓΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΕΒΕ Πρεβέζης 59 ΔΙΝΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καστοριάς 60 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΔΟΔΟΝΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΟΥΜΟΥΡΕΚΗΣ, ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλείας Μαγνησίας 62 ΔΟΛΜΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΖ Β ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Λάρισας 63 ΔΟΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΖ ΜΩΚΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΣΥΜΕΩΝ Θεσπρωτίας 64 ΔΟΥΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΒ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΟΥΜΑ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ AI ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣ ΔΗΜ Ηλείας 66 ΔΡΑΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΑΝΘΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΣΟΥΜΑΧΕΡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΑΝΤΡΕΑ ΟΕ Αιτωλοακαρνα νίας Ηρακλείου 67 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΓΚΑΝΤΑ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θεσσαλονίκης 68 ΕΛΜΑΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΗ ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΜΠΟΥΚΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΟΕ Αττικής 69 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ ΤΣΙΛΙΝΙΚΟΥ ΣΤ ΧΑΡΙΣΗΣ Ι ΟΕ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τρικάλων 70 ΕΣΤΕ ΑΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ ΤΣΑΚΙΡΗ,,ΘΕΟΚΛΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λάρισας 71 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΙ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων 72 ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δράμας 73 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΧΑΤΖΗ,,ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αττικής 74 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΡΟΜΠΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηρακλείου 75 ΖΑΧΑΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟ Καρδίτσας 76 ΖΕΖΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΚ ΖΕΡΒΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΙ ΖΕΡΒΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΠΑΛΑΙΟΘΟΔΩΡΟΥ, ΡΕΓΓΙΝΑ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ Ε ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΣΑΙΤΗ Ε ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ Ζακύνθου Ηρακλείου Ηρακλείου 4/11

5 79 ΖΗΚΟΥ ΑΡΙΣΤΕΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΑΓΓΕΛΟΣ Αττικής 80 ΖΗΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΑΕΒΕ Πρεβέζης 81 ΖΙΩΓΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΒΑΛΣΑΜΗΣ Έβρου 82 ΖΟΥΜΠΑ ΦΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Ιωαννίνων 83 ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αττικής 84 ΖΩΗ ΜΙΚΕΛ ΒΕΡΟΝ ΑΚ ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Αττικής 85 ΗΛΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΙ ΘΕΡΜΟΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΛΑΜΠΡΟΣ Αττικής 86 ΗΛΙΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΒ ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Αττικής Θεσσαλονίκης 88 ΘΕΟΔΟΥΛΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΑ ΜΠΑΡΤΖΑΚΗ,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεσσαλονίκης 89 ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΘΕΟΔΩΡΙΤΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΣΚΟΠΙΩΤΗΣ Ζακύνθου 90 ΘΥΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ,,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Έβρου 91 ΚΑΚΑΖΙΑΝΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ CRETA INTERCLINIC ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ- ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ηρακλείου 92 ΚΑΚΑΡΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ AH ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κιλκίς 93 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΗ ΛΕΓΓΕΤΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έβρου 94 ΚΑΛΤΣΟΥΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΚ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας 95 ΚΑΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙ ΔΗΜΑΚΗΣ,,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Χανίων 96 ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ ΜΑΡΙΤΣΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙ ΒΑΡΑΚΛΗ,,ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Θεσσαλονίκης 97 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΙΩΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΜΠΑΒΕΛΗΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χαλκιδικής 98 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έβρου 99 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ,ΙΩΣΗΦ Τρικάλων 100 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚ Σ ΔΑΣΑΚΛΗΣ Γ ΣΙΓΑΛΟΣ ΟΕ Αττικής 101 ΚΑΡΑΣΜΑΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, ΙΩΑΝΝ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Μαγνησίας 102 ΚΑΡΑΤΕΓΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ Χ ΚΑΙ Α ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ ΟΕ Λάρισας 103 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Πέλλας 104 ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρ MYLONAKIS,,PATRICIA MARY,NORMAN Λασιθίου 105 ΚΑΤΣΗ ΑΝΕΣΤΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΒ ΡΩΣΙΑΔΟΥ,,ΟΛΥΜΠΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αττικής 106 ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΒΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΟΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΕ Τρικάλων 107 ΚΑΤΣΙΦΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒ ΚΟΛΛΙΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΙΩΑΝΝΗΣ Αττικής 108 ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΞΕΝΟΦΩΝ ΑΙ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΔΗΜΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MYKONOS CONCIERGE ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ Αττικής Αττικής 110 ΚΑΨΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Τρικάλων 111 ΚΕΧΑΓΙΑ ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΖ ΚΙΛΙΝΚΑΡΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΡΕΝ ΑΖ ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ Χ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ - Β ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Ο.Ε ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΟΕ Ροδόπης Έβρου Δράμας Δράμας 5/11

6 115 ΚΙΤΡΑΚΗ ΠΟΛΥΜΝΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΙ ΣΑΙΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΕ Ηρακλείου 116 ΚΛΩΝΤΖΑ ΣΙΛΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΖ ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λασιθίου 117 ΚΟΚΑ ΑΝΝΑ ΜΙΧΑΛ ΑΙ ΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής 118 ΚΟΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΙΧΑΛ AK ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΣΩΤΗΡΙΟΣ Αττικής 119 ΚΟΚΚΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ,ΓΕΩΡΓΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αττικής 120 ΚΟΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ AH ΚΡΕΖΙΑΣ,,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ζακύνθου 121 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ,ΙΩΑΚΕΙΜ Θεσσαλονίκης 122 ΚΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΑΝΘΡΑΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Πέλλας 123 ΚΟΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΑΙΚ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο Ε Ιωαννίνων 124 ΚΟΡΝΤΑΛΛΗ ΤΖΕΝΣΙΛΝΤΑ ΣΠΥΡΟ BB ΚΑΛΕΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Πέλλας 125 ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΕ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΜΙΧΑΗΛ Δράμας 126 ΚΟΤΑΡΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΖ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,,ΑΝΝΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλονίκης 127 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΗ ΑΚΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πέλλας 128 ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 129 ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΕ ΚΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ ΚΟΥΛΑΚΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Τ ΤΣΙΧΛΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ρεθύμνου ΝΤΟΥΜΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΜΗΤΙΛΥΝΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ,ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Έβρου Θεσσαλονίκης Σερρών 132 ΚΟΥΜΛΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΖ ΚΟΛΕΟΓΛΟΥΔΗ,,ΕΛΕΝΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σερρών 133 ΚΟΥΡΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΖ Β ΦΤΑΚΑ-Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΟΕ Κοζάνης 134 ΚΟΥΤΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΙΣΚΑΣ,,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θεσσαλονίκης 135 ΚΟΥΤΕΛΙΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙNA 136 ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΚ ΝΤΑΛΤΑΣ,,ΑΛΕΚΟΣ,ΦΙΛΙΠΠΟΣ Αττικής ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Μαγνησίας 137 ΚΡΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΜΑΤΣΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Μαγνησίας 138 ΚΥΠΑΡΙΣΣΗ ΦΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΕ ΚΟΥΣΗ,,ΜΗΤΡΟΔΩΡΑ,ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πιερίας 139 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΝΕΛΑ ΘΩΜΑΣ ΑΙ ΨΟΥΛΗ, ΤΣΑΚΟΥΜΗ,ΜΑΡΙΑ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ιωαννίνων 140 ΚΩΣΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΣΠΑΝΟΥ,,ΑΙΚΑΤΕΡ,ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Θεσσαλονίκης 141 ΛΑΛΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΙ ΤΣΑΚΙΡΗ,,ΘΕΟΚΛΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λάρισας 142 ΛΑΛΛΑ ΕΛΟΝΑ ΦΙΚΙΡΕΤ BB ΚΑΝΕΛΛΗ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Θεσσαλονίκης 143 ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΛΑΤΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΛΑΦΑΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ ΔΗΜΗΤΡHΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΓΚΙΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σάμου Πέλλας Πιερίας 146 ΛΕΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ Μ Κ Π ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΟΕ Έβρου 147 ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ- ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Χ ΛΕΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙ ΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ AE ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΒΑΛΑΣ,,ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΒΛΑΣΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗ,,ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αττικής Λευκάδας Σάμου 150 ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΒ ΑΘ ΡΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλονίκης 151 ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΚΑΝΑΚΙΔΗΣ Χ ΜΠΕΖΥΡΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Θ Κ ΣΙΑ Ο Ε Έβρου 152 ΜΑΚΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΕ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ Σ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Έβρου 153 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΓΟΥΔΑΣ Τ ΡΙΓΓΑ Ε Ο Ε Έβρου 154 ΜΑΡΑΒΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Φ ΝΕΖΗ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 155 ΜΑΡΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΗ ΔΗΜ-ΝΙΚ ΖΗΝΔΡΟΣ ΟΕ Τρικάλων 6/11

7 156 ΜΑΡΚΟΥ ΕΝΧΗΙ ΒΙΚΤΟΡ BF ΜΑΡΜΑΝΙΔΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΕ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ Αργολίδας Κοζάνης 158 ΜΑΣΕΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΓΚΛΑΒΑ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πέλλας 159 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΡΥΦΩΝ ΑΚ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ,,ΠΑΥΛΟΣ,ΛΑΖΑΡΟΣ Κοζάνης 160 ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΡΑΞΗΣ ΑΖ ΚΕΧΑΓΙΑ,,ΔΕΣΠΟΙΝΑ,ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Έβρου 161 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΕ ΣΑΒΒΙΔΗΣ,,ΑΜΦΙΛΟΧΙΟΣ,ΟΡΕΣΤΗΣ Χαλκιδικής 162 ΜΕΜΑΙΝΤΙΝΙ ΝΑΖΙΚΕ ΣΑΜΠΡΙ BJ ΜΕΡΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΖ ΜΠΛΕΤΣΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αττικής Θεσσαλονίκης 164 ΜΗΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΣΙΤΣΩΝΗ,,ΙΩΑΝΝΑ,ΝΑΟΥΜ Θεσσαλονίκης 165 ΜΗΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ AZ ΜΗΤΚΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 166 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΙ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙ ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ,,ΣΑΝΤΡΑ ΤΖΕΝΗΝ,ΡΟΜΠΕΡΤ ΓΚΛΕΝΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗ ΣΙΑ Ε Ε Αττικής Αττικής 168 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ Λ ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ,,ΒΕΡΩΝΙΚΑ,ΧΡΗΣΤΟΣ Κοζάνης 169 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΖ ΣΑΝΤΗΣ,,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κερκύρας 170 ΜΟΥΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΙ ΚΟΥΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ηλείας 171 ΜΟΥΤΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Έβρου Ιωαννίνων 173 ΜΠΑΛΙΟΥ ΜΕΡΙΝΤΙΑΝ ΖΑΙΜ BF ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ Καρδίτσας 174 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΕ Θ ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ηρακλείου 175 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΜΠΑΣΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΑΡΙΛΑΚΗ ΑΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ-ΠΕ - ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε Ε ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Έβρου Λακωνίας 177 ΜΠΑΤΑΡΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΗ ΦΛΩΡΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΑΥΛΟΣ Έβρου 178 ΜΠΗΤΙΑ ΛΥΔΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Θεσσαλονίκης 179 ΜΠΙΝΕΡΙ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛ BE ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΙΔΩΝΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αττικής 180 ΜΠΙΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΙ ΚΟΝΤΟΣ,,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλείας 181 ΜΠΟΛΟΤΣΗ ΑΝΝΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΖ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΛΩΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε Θεσπρωτίας 182 ΜΠΟΝΤΕ ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΩΣΤΑ ΑΖ ΜΠΟΥΡΜΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ,ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λάρισας Έβρου 184 ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τ ΠΑΠΑΣΑΝΔΑΣ ΘΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αττικής 185 ΜΠΟΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΕ ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ Έβρου 186 ΜΠΡΑΜΙ ΣΙΛΒΑ ΝΙΚΟ ΑΙ ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ,,ΘΩΜΑΣ,ΣΠΥ Σερρών 187 ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΚΟΡΩΝΙΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓ,ΧΡΗΣΤΟΣ Δράμας 188 ΝΙΚΗΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ,,ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λασιθίου 189 ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Χ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΖ ΤΣΟΥΚΑΛΑ, ΔΙΟΝΥΣΙΑ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλείας Έβρου 191 ΝΙΤΑ ΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΙΚΟ ΑΒ ΠΑΠΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Ιωαννίνων 192 ΝΟΥΣΙ ΕΝΕΑ ΜΑΚΣΙΜ ΑΙ ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΓΙΟΣ Πέλλας 7/11

8 193 ΝΟΥΤΣΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒ ΤΑΡΚΑΖΙΚΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΖΗΣΙΜΟΣ Αττικής 194 ΝΤΑΙΑΚΑ ΜΕΡΣΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΗ ΣΟΥΛΑ,,ΒΕΑΤΡΙΚΗ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τρικάλων 195 ΝΤΑΚΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΕ ΤΣΑΟΥΣΗΣ,,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αρτας 196 ΝΤΕΜΠΡΟΒΑ ΜΕΡΙΤΑ ΣΑΧΙΝ BR ΤΖΗΝΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πέλλας 197 ΝΤΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΝΤΟΣΤΙΜΠΕΓΚΙΑΝ ΜΠΑΧΣΟ ΑΛΕΞΙ 09AR95031 ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Π ΖΑΚΑΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Αττικής Θεσσαλονίκης 199 ΝΤΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Φ ΒΑΛΑΣΣΑΣ,,ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ,ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Μαγνησίας 200 ΞΕΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΖ ΣΤΑΘΙΑ,,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,ΧΡΗΣΤΟΣ Αχαίας 201 ΞΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ηλείας 202 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΑΣΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΑΝΕΣΤΗ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ροδόπης 203 ΟΣΑΦΙ ΑΡΙΛΝΤΑ ΑΝΤΡΙΑΝ BC ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πέλλας 204 ΠΑΖΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕ ΘΑΛΑΣΣΕΛΛΗ,,ΜΑΡΙΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λέσβου 205 ΠΑΖΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΕ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ,,ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΧΡΗΣΤΟΣ Σερρών 206 ΠΑΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AA ALLSOFT ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αττικής 207 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΙΩΑΝΝΟΥ,,ΗΛΙΑΣ,ΠΑΥΛΟΣ Φλωρίνης 208 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΒ Μ ΤΑΜΗΛΙΑ Ε ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ Ι ΣΙΔΕΡΑ ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΟ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΕΝΕSIS SPA OE Αττικής 209 ΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Ιωαννίνων 210 ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ LABORMARKET ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑΣ ΟΕ Αττικής 211 ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΑΖ ΗΛΙΑΣ Κ ΔΑΛΑΚΛΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ξάνθης 212 ΠΑΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ AI ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,,ΜΑΡΙΑ,ΑΝΔΡΕΑΣ Ιωαννίνων 213 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΠΡΙΕΛ ΑΝΤΡΙΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΙ ΚΟΟΡΝΤΙΝΕΙΤΟΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤ ΣΥΜΒΟΥΛ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡ Αττικής 214 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑ ΕΥΓΕΝΗΣ ΑΗ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χανίων 215 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΒ ΠΕΝΤΑΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Χανίων 216 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΗ ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ρεθύμνου 217 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ρεθύμνου 218 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ-ΚΟΝΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ,,ΔΗΜΗΤΡ,ΣΠΥ Ζακύνθου 219 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΩΠΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ AI ΤΟΥΣΤΣΟΓΛΟΥ,,ΑΦΡΟΔΙΤΗ,ΣΤΑΥΡΟΣ Θεσσαλονίκης 220 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΙ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας 221 ΠΑΠΑΘΩΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΠΑΠΑΙΓΝΑΤΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΗ ΑΛΦΑ ΓΑΒΑΝΟΥΔΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΕ Έβρου Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων 224 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ ΠΕΜΑΣ,,ΠΕΤΡΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κοζάνης 225 ΠΑΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛ, ΓΕΩΡΓ,ΔΙΟ Αττικής Ηλείας 227 ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΖ ΜΠΟΥΣΒΑΡΟΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων 8/11

9 228 ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,,ΗΛΙΑΣ,ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Θεσπρωτίας 229 ΠΑΡΝΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΖΗΣΗΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟ Λάρισας 230 ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π ΚΑΝΤΑΡΑΣ,,ΙΩΑΝΝΗΣ,ΣΑΒΒΑΣ Δράμας 231 ΠΑΦΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AH Μ ΓΩΓΟΣ Η ΙΩΑΝΝΟΥ Ε Ε Φλωρίνης 232 ΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΠΑΧΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Καστοριάς 233 ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΛΙΛΙΤ ΧΕΝΡΙΚ ΑΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΑΣ Α ΧΑΜΟΣ Γ ΟΕ Έβρου 234 ΠΕΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ Ηλείας 235 ΠΕΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 236 ΠΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ ΠΕΤΡΟΣ ΑΙ ΜΟΥΚΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ Θεσπρωτίας 237 ΠΙΕΤΡΑΙ ΛΟΥΙΖΑ ΦΡΑΝ AI ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ,,ΚΩΝΣΤ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων 238 ΠΛΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΗ ΚΑΚΑΡΙΚΑΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χαλκιδικής 239 ΠΟΛΟΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΖ ΜΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Μ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ρεθύμνου Έβρου 241 ΠΟΥΛΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΖ Ε ΤΡΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Δράμας 242 ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΖ ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Ξάνθης 243 ΠΡΙΟΝΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΖ ΑΣΒΕΣΤΑ,,ΧΡΙΣΤΙΝΑ,ΦΩΤΙΟΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Θεσσαλονίκης 244 ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ,,ΧΡΗΣΤΟΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ Πρεβέζης 245 ΡΑΜΑΖΑΝ ΟΓΛΟΥ ΓΙΑΣΑΡ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΑΖ Γ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Έβρου 246 ΡΑΠΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Αττικής 247 ΡΑΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΑ ΚΟΝΤΟΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ζακύνθου 248 ΡΙΤΣΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ Έβρου 249 ΡΟΥΣΙΝΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΪ ΑΚ ΠΑΣΧΩΝΗ ΦΛΩΡΑ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Πέλλας 250 ΣΑΒΒΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΚ ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Κοζάνης 251 ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΣΑΒΟΥΙΔΑΚΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ Ηρακλείου 252 ΣΑΝΤΥΚΟΒΑ ΝΤΙΝΑΡΑ ΤΑΛΓΚΑΤ CA ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ,ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Έβρου 253 ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΗ ΠΕΤΡΙΔΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πιερίας 254 ΣΑΡΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ AK ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ιωαννίνων 255 ΣΕΜΕΡΤΖΗ ΠΕΠΑ ΔΗΜΗΤΑΡ ΑΕ ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ,,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΣΠΥΡΙΔΩΝ Έβρου 256 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΗΣΗΣ ΑΕ Κ ΘΩΜΑΣΙΑΔΗΣ Σ ΤΣΕΛΙΟΣ ΟΕ Ημαθίας 257 ΣΙΝΙΟΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑΚΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ,ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χανίων 258 ΣΙΣΚΟΥ ΣΟΦΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΛΕΓΓΕΤΣΗ,,ΚΥΡΙΑΚΗ,ΑΝΤΩΝΙΟΣ Έβρου 259 ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒ ΣΜΥΡΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Αττικής Ηρακλείου 261 ΣΟΥΛΑΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΗ ΖΗΣΑΚΟΣ,,ΣΤΕΡΓΙΟΣ,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κοζάνης 262 ΣΠΑΘΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΕ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ Ζακύνθου 263 ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ AI ΓΩΓΟΣ,,ΜΙΧΑΗΛ,ΤΡΥΦΩΝ Φλωρίνης 264 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΖ ΣΑΜΠΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πέλλας 265 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΑΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Α ΚΑΙ ΜΠΑΔΙΑΝΟΥΔΗ Μ ΟΕ Έβρου 266 ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΖ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ Ζακύνθου 267 ΣΤΡΑΤΗ ΔΟΝΑΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΜΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΩΜΑΣ Θεσπρωτίας 268 ΤΑΙΓΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΠΡΑΓΚΑΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΡΓΙΟΣ Πέλλας 269 ΤΑΜΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ AI ΜΠΟΜΠΟΛΟΥ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λάρισας 9/11

10 270 ΤΕΓΚΟ ΕΛΗΟΡ ΔΗΜΙΤΡΑΚΗ Α ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ Ιωαννίνων 271 ΤΕΠΕΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΒΒΑΣ ΑΖ ΤΕΤΡΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΕ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΟΕ ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πιερίας Ζακύνθου 273 ΤΖΙΑΦΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ ΚΟΣΜΑ,,ΦΩΤΕΙΝΗ,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ιωαννίνων 274 ΤΖΙΤΖΗΣ ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Θεσσαλονίκης 275 ΤΖΟΥΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΤΡΑΓΑΡΑΚΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΕ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣ/ΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΡΑΒΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΑΕ Λασιθίου Θεσσαλονίκης Έβρου 278 ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΑ ΜΥΣΤΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΩΙΔΗΣ Ρεθύμνου 279 ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ ΤΣΑΓΚΑΡΙΝΟΥ,,ΕΛΕΝΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ Καρδίτσας 280 ΤΣΑΓΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΖ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Ιωαννίνων 281 ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΓΑΘΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΗ ΜΕΣΕΜΑΝΩΛΗ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέλλας 282 ΤΣΑΜΑΤΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΖ ΚΟΝΤΟΥ ΔΑΡΟΥΣΟΥ ΟΕ Θεσπρωτίας 283 ΤΣΑΡΤΣΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΗ ΤΣΕΡΕΝΤΖΟΥΛΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΚ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ,ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πέλλας Θεσσαλονίκης 285 ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΖ ΦΛΩΡΟΥ,,ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,ΠΑΥΛΟΣ Έβρου 286 ΤΣΙΒΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ AA ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Η ΠΙΝΔΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ιωαννίνων Λάρισας 288 ΤΣΙΛΕΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΗ ΤΣΙΦΤΣΙΔΗΣ,,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Καβάλας 289 ΤΣΙΛΙΓΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Μαγνησίας 290 ΤΣΙΛΙΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΙ ΓΕΝΙΤΣΑΡΗ, ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ,ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Θεσσαλονίκης 291 ΤΣΙΟΥΜΠΕΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΑΙΚ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ Λάρισας 292 ΤΣΙΟΥΡΗ ΑΓΑΘΟΥΛΑ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΚ ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Ιωαννίνων 293 ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΕ ΑΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ Πέλλας 294 ΥΦΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΗ ΘΕΜΟΣ,,ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,ΜΙΧΑΗΛ Πρεβέζης 295 ΦΑΡΡΟΥΚΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΑ ΣΚΕΛΚΙΜ ΑΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΗΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κιλκίς Αττικής 297 ΦΛΕΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΗ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ,,ΘΕΟΔΩΡΑ,ΣΤΕΛΙΟΣ Αχαίας 298 ΦΛΟΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙAΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Θεσσαλονίκης 299 ΦΛΟΥΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΗ ΔΑΒΑΡΙΑΣ,,ΣΑΒΒΑΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ρεθύμνου 300 ΦΟΥΣΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΖ ΑΦΟΙ ΧΑΜΟΥ Ε.Ε Έβρου 301 ΦΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΖ ΑΣΤΗΡ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έβρου 302 ΧΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΡΕΤΟΣ ΑΕ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,,ΕΛΕΝΗ,ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θεσσαλονίκης 10/11

11 303 ΧΑΜΑΜΤΖΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,ΖΑΧΑΡΙΑΣ Αττικής 304 ΧΑΜΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ AI ΡΟΔΙΝΟΥ,,ΧΡΥΣΗ,ΜΙΧΑΗΛ Ρεθύμνου 305 ΧΗΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΑΒ ΣΕΡΕΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Αρτας 306 ΧΛΩΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΙ ΜΟΣΧΟΥ,,ΒΑΣΙΛΙΚΗ,ΑΘΩΣ Αττικής 307 ΧΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΚ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ AI ΛΕΒΕΝΤΑΚΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ,ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΟΥ Δ ΣΙΟΝΤΗ Α ΚΑΙ ΠΑΝΤΑΖΗ ΟΕ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΕΠΕ Αττικής Αττικής Ηρακλείου 310 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΕ ΝΤΙΝΑΣ,,ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,ΙΩΑΝΝΗΣ Ξάνθης 311 ΨΑΡΑΔΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΑ ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΡΒΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Χαλκιδικής Οι μαθητευόμενοι / υπότροφοι θα πρέπει να παρουσιαστούν στις Επιχειρήσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσα απόφασης, για να πραγματοποιήσουν Μαθητεία έξι (06) μηνών, σύμφωνα με τους όρους της υπ αριθμ. πρωτ. 6564/ Κ.Υ.Α. και της σχετικής πρόσκλησης προς τις Επιχειρήσεις. Με την παρουσίαση των μαθητευομένων / υποτρόφων υπογράφεται Συμφωνητικό Μαθητείας μεταξύ υποτρόφου και επιχείρησης (ένα πρωτότυπο αποστέλλεται στην Υπηρεσία), και συμπληρώνεται από την Επιχείρηση μέσω της ηλεκτρονικής πύλης η ακριβής ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας. Ως ημερομηνία έναρξης της Μαθητείας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παρουσίασης του μαθητευομένου υποτρόφου στην Επιχείρηση και η ημερομηνία υπογραφής του Συμφωνητικού Μαθητείας. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ. 2. Γραφείο Προϊσταμένου της ΕΥΕ ΕΔ του Υ.ΠΑΙ.Θ. 3. Μονάδα Β3 11/11

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ

ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΠΟΣ ΠΕ71 ΠΕ70.50 ΡΟΗ 1 ΕΑΕ ΓΚΕΝΑ ΣΑΝΤΡΑ-ΚΑΡΟΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝ ΝΤΟΡΟΤΑ ΠΕ71 452 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 2 ΕΑΕ ΓΕΡΟΣΤΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΧΡΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕ71 527 Α Μαγνησίας Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΜΑΓΝΙΑΣ 3 ΕΑΕ ΦΕΡΤΕΚΛΙΔΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΟΥΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Διεύθυνση Δ/νση : Διοικητικού Τμήμα : Προσωπικού Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Α. Τσαμάτης Τηλ.: 210 74 90 479 Fax : 74 88 282 283 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Μαρούσι, 16-12-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 15629 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, Σεπτεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΑΑ ΑΑ ΡΟΗΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ 1 1 ΖΑΡΚΑΝΤΖΑ ΣΥΜΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 3 ΣΙΩΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ 3 4 ΧΑΣΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΩΙΤΣΑ 4 5 ΤΣΕΛΕΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΣΕΒΙΑ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: "ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ" (ΔΙΠ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ B Α/Α EΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1 ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ 297 229/54004572 2 ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :105 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης εν ελλείψει: ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. Η ΣΟΧ Πρόεδρος: 3/2011 Θεοφανία Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

10η/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 28-07-2009, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Α/ Α ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΣΤΡΕΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛ ΑΝΑΤ.ΣΤΕΡ.ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :103 Ειδικότητα :ΤΟΜΕΑΡΧΩΝ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ή εν ελλείψει ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΠΑΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΙ621641 Οχι Οχι 1 15 0 0 0 0 0 7,74 53 800 0 0 0 0 0 309,60 371 Οχι 1 Οχι 1.480,60 1

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 Αθήνα, 18-12-2015 Αρ. Πρωτ.: 131956 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/12/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,357 1,603 1,553 1,036 0,763 0,674 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,413 1,654 1,603 1,080 0,806 0,741 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,385

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 Αθήνα, 26-01-2016 Αρ. Πρωτ.: 8320 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 25/1/2016 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,306 1,549 1,502 0,945 0,686 0,644 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,361 1,621 1,546 0,993 0,734 0,723 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,339

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος

ΓΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος. Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος. Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αδελφοπούλου Χριστίνα Κωνσταντίνος Ανδρίκος Πέτρος Γεώργιος Αντωνίου Μαρία Ιωάννα Μελέτιος Αποστολίδη Ευγενία Μαρία Αλέξανδρος Αραβάνης Θεόδωρος Ιωάννης Σπυρίδων Βαρασσάς Χρήστος Παναγιώτης Βασιλείου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Χρήστου ΑΤΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α ΑΘΗΝΑΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Αριστομένη ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Δημητρίου ΜΑΝΔΕΛΕΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ του Γεωργίου ΜΠΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π ΚΟΧ.Π. 13.605/1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ - 68 Α Αθήνας (Π.Ε.) - 65 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ - 4 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 55 Β Αθήνας (Π.Ε.) 74 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 Γ Αθήνας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ #363960-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ_ΓΕΩΡΓΙΑ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΣ #363413-ΑΙΤΗΣΗ_ΔΡΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ #363769-ΑΙΤΗΣΗ_ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ_ΠΑΝΤΕΛΗΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363827-ΑΙΤΗΣΗ_ΖΗΚΟΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ_ #363852-ΑΙΤΗΣΗ_ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ_ΜΙΧΑΗΛ_ΓΙΑ_ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ_ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Vellum Global Educational Services A.E. ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Μάιος 2015) Αθήνα, 11.06.2015 Στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα υποψήφιων καθώς και οι ενότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΑΔΑ: ΒΕ279-Ζ9Ξ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 ----- Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 1 593296 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ70 ΑΡΚΑΔΙΑΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & Δ.Ε. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) ΠΑΤΡΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ 1 ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑ ΜΥΡΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ξ640252 ΟχιΝαι 1 1 0 0 0 0 0 19,00 5 0 0 0 0 0 0 380,00 35 Οχι 1 Ναι 415,00 1 2 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ877217 ΟχιΝαι Α 11 4 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Έτος : 0 Προκήρυξη: Β0900/09-0-0 ΓΑΛΑΤΣΙ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99**** ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 789**** 8 0 ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΒΕΡΒΙΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0**** ΠΑΡΑΣΧΗ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ **** ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ. Μαρούσι, 17/06/2015 Αρ. πρωτ. : 4559 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ B1 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 ΠΡΟΣ: Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

100m ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ 50m 1 ΠΑΛΙΟΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΟΑΡΓΥΡ 00:56.52 4 2 ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΚΜΣΠΚΟΖ 00:57.84 2 3 ΛΥΚΟΒΑΡΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΣ.ΙΩΑΝ. 00:59.48 1 4 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡ-ΤΙΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :125 Ειδικότητα : ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΡΙΠΟΛΗ,07/03/2012 Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Ανακοίνωσης εν ΣΟΧ ελλείψει: 2/2012ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΚΥ-ΕΤΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΜΑΣΤΕΡ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ A/A Αρ. Πρωτοκόλλου Ημερομηνία Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων

Ο Γενικός Γραμματέας τουυπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΛΛΕΙΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μπράτης Δημήτρης Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr Τηλ. 6974754 1179-144884 Fax: 14689 Παληγιάννης Βασίλειος Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε. paligiannis@hotmail.gr Τηλ. 69747549 Fax: 14487

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ Α/Α. Συνδυασμοί και μεμονωμένοι υποψήφιοι. Αριθμοί ψηφοδελτίων κατά τη σειρά εξαγωγής τους από την κάλπη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 0 2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 0 3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0 Περιφέρεια Α' ΑΘΗΝΩΝ 4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 50.702 /1/ 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 61.904/1/2012 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΕΡΓΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΟΤΗΤΑΣ 8: "ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015

ΘΕΜΑ: Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ για το σχολικό έτος 2014-2015 Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ----- Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΠΙΝΑΚΑΣ 1: - ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 1. 4400****** ΦΟΥΝΤΑΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΙΑ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 2. 7493****** ΜΠΕΣΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕ12.08-ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 3. 3416****** Φορλίδας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες : Αθ. Σιδηροπούλου

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΑ:100 ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΔΝΣΗ ΠΡ/ΤΕΕ ΒΑΡΗ, 27 Ιουν 13 ΣΧ.'A': ΣΣΕ/Όπλα,ΣΝΔ,ΣΙ/ΙΠΤ,ΣΜΥ/Όπλα ΣΧ.'B': ΣΣΕ/Σώμ.,ΣΙ/Μηχ.ΣΣΑΣ,ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώμ.,ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.

ΑΔΑ: ΒΛ1Γ9-Ν43. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Μαρούσι, 21/11/2013 Αρ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14032660 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 14032661 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14032662 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 14032719

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ Α.Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΜ. ΜΟΡΙΑΑΠΟΡΡΙΨΗ? 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΓΓΛΙΚΑ-Θεωρητικό-Δ 1 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΡΜΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 42,830 2 ΛΑΖΑΡΗ ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 31,393 3 ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 31,000 4 ΖΑΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 29,491 5

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22η/2008 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 12-11-2008, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 1 ΑΓΓΕΛΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΒΗΘΛΕΕΜ ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)»

ΑΔΑ: ΒΕΥΘ9-ΧΗΓ Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη οδηγών και συνοδών σχολικών λεωφορείων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ)

ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΡΕΦΗ Α (8 ΜΗΝΩΝ-1.5 ΕΤΩΝ) ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 50 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 1 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΙΓΔΕΛΗ ΑΚΟ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 45 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 2 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΦΟΣ Α ΝΑΙ 40 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 3 ΒΝΣ ΣΕΡΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ.Π /1/2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΡΟΣ A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΌΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ 1 NΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΩΤΗΡΗΣ 2 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493

ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 486 ΜΟΥΧΤΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 439 ΦΛΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΚΟΣ 534 ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΟΣ 493 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-201 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛ.: 2102896760, 2102896974 Fax: 2102835647 e-mail:eidlog2@aspete.gr Μαρούσι, 20/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ταχ. Δ/νση: Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ.: 999655324 ΔΟΥ: Αμαρουσίου ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ONOMA ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Θ.Π. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α1 1 ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10140005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 2 ΑΔΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 10170005 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 3 ΑΛΕΥΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ 10140010 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 4 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η. Αρ. Πρωτ.: /Ε1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1/2007 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ./007 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ 49/6/3/07 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 644/-9-00 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14031981 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13032289 ΑΝΤΥΠΑ ΕΙΡΗΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 14031982 ΒΑΒΑΤΣΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗ 14031958

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002340258 2014-10-14

14PROC002340258 2014-10-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθμός Προτεραιότητας: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΑΓΑΠΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2 ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ΘΩΜΑΣ 3 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΝΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4 ΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 5 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6 ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 7

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ)

ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΜΥΝ (Ρ) ΟΜΑΔΑ: 503 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΥΕ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ: 15-07-2015 ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 15027297 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΔ. ΥΠΟΨ: 14101473 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΣΒΙΝΤΖΗΡΑ ΟΝΟΜΑ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΤΡ/ΜΟ: ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΚΩΔ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6

ΑΘΗΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒ331622 ΚΩΛΥΜΜΑ Π.Δ.164/04 ΑΡ.6 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2012 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕ ΣΩΡΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%)

Επιτυχόντες Επιλογής Γενικού Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. Ομάδας Β 2014 (90%) Κωδ. Υποψηφ. Επώνυµο Όνοµα Όν. Πατρός Όν. Μητρός 14033805 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033747 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 14033748 ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 14033795

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. Π.Α.Σ.Κ. - ΔΗ.ΣΥ. Ψηφοδέλτιο ΚΥΣΠΕ Αβράμης Παναγιωτόπουλος Φώτιος του Παναγιώτη Αγιάννογλου Νικόλαος του Ευδόκιμου

Διαβάστε περισσότερα

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος)

1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 1. Α ΑΘΗΝΩΝ ΚΙΤΣΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (άνεργη, απόφοιτος Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ) ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (δικηγόρος) 2. B ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΛΑΝΙΔΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλεφωνήτρια στη VODAFONE, συνδικαλίστρια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΔΕ001] 2011 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟ ΣΕ [001.ΔΕ001] 2011 Γραφείο/Διεύθυνση κατάθεσης αίτησης Κωδικός Ονομασία ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142

ΑΔΑ: ΒΛΠΠΩΛΦ-43Δ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φ. ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ. Μυτιλήνη 28-6-2013 Αριθ. Πρωτ. 51142 ΕΠΩΝ ΥΜΟ ΟΝΟΜ Α ΟΝΟΜ Α ΠΑΤΡ ΟΣ ΑΡΙΘΜ. ΤΑΥΤΟ Τ. ΑΙΤΙΟΛ ΟΓΙΑ Φορέας : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Υπηρεσία : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Έδρα Υπηρεσίας : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 13-17 Διάρκεια Σύμβασης :Ένα (1) έτος από υπογραφή σύμβασης με δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου. ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη. ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Ελευθερίου ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ (ΧΑΡΗΣ) του Αλκιβιάδη ΜΠΙΝΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Φωτίου ΣΙΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ του Ιωάννη ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΟΧ 2.101/01/2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους

Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους Στοιχεία από το Survey: Β5: Εκτεταμένα Στοιχεία Σχολικών Μονάδων Στη συγκεκριμένη «ενότητα» δίνονται στοιχεία για τον αριθμό των Τμημάτων, τους ενεργούς Μαθητές και τους Εκπαιδευτικούς της κάθε σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I Α) Η λίστα συμπληρώνεται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο που παραδίδει σάκο (τακτικός αντιπρόσωπος ή σε περίπτωση αναπλήρωσης ο αναπληρωτής δικαστικός αντιπρόσωπος που

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ. 1 Αβραμίδου Πετρούλα Αναστάσιος. 2 Αγαϊτση Παρασκευή Αναστάσιος. 3 Αγελαράκη Ευτυχία - Ραφαέλα Απόστολος Αποτελέσματα προγράμματος επιβράβευσης φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, που έχουν εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της χώρας μας ως πρωτοετείς φοιτητές και είναι μόνιμοι κάτοικοι των

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μαρούσι, 7-10-2010 Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Αρ. Πρωτ. 101554 /Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α/Α ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΓΙΑ 1 1271 ΠΑΝΤΑΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 65.5 2 1312 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 60.05 3 1472 ΤΡΙΚΟΛΑ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΛΛΙΚΑ 57.05 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 4 ης Ιουνίου 2014 ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α)Μετατίθενται οι παρακάτω Εισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής: Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών 1)Κορίνθου, Ευγενία Αυλίδου του Κωνσταντίνου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ανακοινώνονται τα ονόματα των φοιτητών Α' έτους σπουδών έως πτυχίο που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Έγκριση μετακίνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΝΙΚΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 75,80 Δ.Σ. 2 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 3 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 71,00 Δ.Σ. 4 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η

ΑΔΑ: ΒΙΞ69-2Ψ7. αποφασίζει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ ------------- ΠΡΑΞΗ 10η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Πάτρα 24-03-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 197 Σήμερα 24 Μαρτίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα