α) Οργανικός Νόµος του 1900 β) Φροντιστήριο της Τραπεζούντας γ) Ταµείο Περιθάλψεως προσφύγων ε) Συνθήκη Σεβρών (10)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "α) Οργανικός Νόµος του 1900 β) Φροντιστήριο της Τραπεζούντας γ) Ταµείο Περιθάλψεως προσφύγων ε) Συνθήκη Σεβρών (10)"

Transcript

1 4 ο ιαγώνισµα στην Ιστορία Κατεύθυνσης Γ Λυκείου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ Οµάδα Α Θέµατα Θέµα Α1 1. Να αϖοδώσετε µε συντοµία το ϖεριεχόµενο των ϖαρακάτω όρων: α) Οργανικός Νόµος του 1900 β) Φροντιστήριο της Τραπεζούντας γ) Ταµείο Περιθάλψεως προσφύγων δ) ΓΣΕΕ ε) Συνθήκη Σεβρών (10) 2. Αφού συγκρίνετε τα συντάγµατα του 1844 και του 1864, να ϖαρουσιάσετε τις σϖουδαιότερες οµοιότητες και διαφορές τους. (10) Θέµα Α2 1. Να χαρακτηρίστε το περιεχόµενο των παρακάτω προτάσεων (Σ/Λ) α) Ο Βούλγαρης προσπαθούσε να µείνει στην εξουσία µε αντικοινοβουλευτικές µεθόδους β) Η οργανωµένη βάση του κόµµατος των φιλελευθέρων διέφερε σηµαντικά από τη βάση των παραδοσιακών κοµµάτων. γ) Η εθνική αφύπνιση των Τούρκων αµβλύνθηκε µετά την εδαφική συρρίκνωση της Οθωµανικής αυτοκρατορίας δ) Το κίνηµα στο Θέρισο παρά την αξιοσηµείωτη απήχησή του στις πόλεις είχε περιορισµένη απήχηση στην ύπαιθρο ε) Στα τέλη του 1911 επικρατούσε επαναστατικό κλίµα στο νησί (5) 2. Ποια ήταν τα σϖουδαιότερα ναυτιλιακά κέντρα της ϖεριοχής του Εύξεινου Πόντου και ϖοιο ρόλο διαδραµάτιζαν στην οικονοµία της ϖεριοχής (10) 3. Ποιοι ϖαράγοντες λειτούργησαν ανασταλτικά στην εϖιδίωξη των Ποντίων για ϖοντιοαρµενικό κράτος. (15) Οµάδα Β Θέµα Β1 Αντλώντας στοιχεία αϖό τις ϖαρακάτω ϖηγές και αξιοϖοιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις: α) Ποιοι ήταν οι όροι της Συνθήκης της Λοζάνης σχετικά µε το ζήτηµα των ανταλλάξιµων ϖληθυσµών; β) Να ϖροσδιορίσετε τους λόγους ϖου οδήγησαν στη υϖογραφή της συγκεκριµένης σύµβασης (20)

2 Πηγή α : Τα ϖέντε ϖρώτα άρθρα της Σύµβασης της Λοζάνης ΣΥΜΒΑΣΙΣ Αφορώσα την ανταλλαγήν των Ελληνοτουρκικών ϖληθυσµών και Πρωτόκολλον, υϖογραφέντα την 30ην Ιανουαρίου Η Κυβέρνησις της Μεγάλης Εθνοσυνελεύσεως της Τουρκίας και η Ελληνική Κυβέρνησις συνεφώνησαν εϖί των ακολούθων όρων. Άρθρον 1. Αϖό της 1 Μαΐου 1923, θέλει διενεργηθή η υϖοχρεωτική ανταλλαγή των Τούρκων υϖηκόων Ελληνικού Ορθοδόξου θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων εϖί των τουρκικών εδαφών, και των Ελλήνων υϖηκόων Μουσουλµανικού θρησκεύµατος, εγκατεστηµένων εϖί των ελληνικών εδαφών. Τα ϖρόσωϖα ταύτα δεν θα δύνανται να έλθωσιν ίνα εγκατασταθώσιν εκ νέου εν Τουρκία ή αντιστοίχως εν Ελλάδι, άνευ της αδείας της Τουρκικής Κυβερνήσεως ή αντιστοίχως της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Άρθρον 2. εν θα ϖεριληφθώσιν εις την εν τω ϖρώτω άρθρω ϖροβλεϖοµένην ανταλλαγήν: α) οι Έλληνες κάτοικοι της Κων/ϖόλεως, β) οι Μουσουλµάνοι κάτοικοι της υτικής Θράκης Θέλουσι θεωρηθή ως Έλληνες κάτοικοι της Κων/ϖόλεως ϖάντες οι Έλληνες οι εγκατεστηµένοι ήδη ϖρο της 30 Οκτωβρίου 1918, εν τη ϖεριφέρεια της Νοµαρχίας Κωνσταντινουϖόλεως, ως αύτη καθορίζεται δια του Νόµου του Θέλουσι θεωρηθή ως Μουσουλµάνοι κάτοικοι της υτικής Θράκης ϖάντες οι Μουσουλµάνοι οι εγκατεστηµένοι εν τη ϖεριοχή ανατολικώς της µεθορίου γραµµής της καθορισθείσης τω 1913, δια της Συνθήκης του Βουκουρεστίου. Άρθρον 3. Οι Έλληνες και οι Μουσουλµάνοι, οι εγκαταλείψαντες ήδη αϖό της 18 Οκτωβρίου 1912 τα εδάφη, ων οι Έλληνες και Τούρκοι κάτοικοι θέλουσιν αµοιβαίως ανταλλαγή, θα θεωρηθώσι ϖεριλαµβανόµενοι εν τη ανταλλαγή τη ϖροβλεϖοµένη εν τω 1 άρθρα». Η έκφρασις «µετανάστης» εν τη ϖαρούση συµβάσει, ϖεριλαµβάνει ϖάντα τα φυσικά και νοµικά ϖρόσωϖα τα µέλλοντα να µεταναστεύσωσιν ή έχοντα µεταναστεύσει αϖό της 18 Οκτωβρίου Άρθρον 4. Πάντες οι ικανοί άρρενες, οι ανήκοντες εις τον Ελληνικόν ϖληθυσµόν, ων αι οικογένειαι εγκατέλειψαν ήδη το τουρκικόν έδαφος, οι κρατούµενοι νυν εν Τουρκία, θα αϖοτελέσωσι το ϖρώτον τµήµα εξ Ελλήνων, οίτινες θα σταλώσιν εις Ελλάδα συµφώνως τη ϖαρούση συµβάσει. Αρθρον 5. Υϖό την εϖιφύλαξιν των διατάξεων των άρθρων 9 και 10 της ϖαρούσης συµβάσεως, τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας και αι αϖαιτήσεις των εν Τουρκία Ελλήνων ή των εν Ελλάδι

3 Μουσουλµάνων, ουδόλως θέλουσι θιγή συνεϖεία της γενησοµένης δυνάµει της ϖαρούσης συµβάσεως ανταλλαγής. ΠΗΓΗ β : Σήµερον ελήφθη τηλεγράφηµα Οργανωτικής Εϖιτροϖής Συλλαλητηρίου Προσφύγων. Κύριος Βενιζέλος ανέγνωσε µετά βαθείας συγκινήσεως τόσον εύγλωττον ψήφισµα κατά αναγκαστικής ανταλλαγής ϖληθυσµών. Ατυχώς τουρκική εϖιµονή όϖως µη εϖιτραϖή εϖάνοδος ϖροσφύγων και συµϖληρωθή αϖέλασις υϖολειφθέντων Ελλήνων εν Τουρκία είναι τόσον ισχυρά και ϖόθος υνάµεων δια ταχείαν σύναψιν Ειρήνης τόσον ζωηρός, ώστε ϖαρά θαρραλέαν αϖοδοκιµασίαν, ήτις διετυϖώθη υϖό Αντιϖροσώϖων Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ηνωµένων Πολιτειών, ουδείς είναι διατεθειµένος να εϖιβάλη εις Τούρκους ϖαλιννόστησιν ϖροσφύγων και εγγυηθή ασφάλειαν αυτών µετά ϖαλιννόστησιν. Εν τοιαύτη ϖεριϖτώσει, Ελληνική Αντιϖροσωϖεία, ισχυρώς εϖίσης αϖοκρούσασα αναγκαστικόν εκϖατρισµόν, ηναγκάσθη να ζήτηση όϖως εν ϖεριϖτώσει µη εϖιτεύξεως ϖαλιννοστήσεως υϖοχρεωθώσι τουλάχιστον και οι Μωαµεθανοί της Ελλάδος να αϖέλθωσι της χώρας, όϖως αφ' ενός µεν διευκολυνθή εν µέρει εγκατάστασις ϖροσφύγων αφ' ετέρου δε καταστή δυνατή η ϖαροχή ϖρος τους ϖρόσφυγας αϖοζηµιώσεως δια τας εγκαταλειφθείσας ακίνητους ϖεριουσίας. Υϖοχρεωτικής ανταλλαγής εδέχθη µεν να εξαιρεθώσι Μωαµεθανοί υτικής Θράκης εις αντάλλαγµα ϖαραµονής Ελλήνων Κωνσταντινουϖόλεως. Υϖό τοιούτους όρους συνοµολογείται ανταλλαγή ϖροσφύγων χωρίς άλλως τε να εϖιτευχθή εισέτι συµφωνία εϖί τριών ουσιωδών σηµείων. ιαµαρτυρία ϖροσφύγων κατά αϖάνθρωϖου µέτρου είναι φυσική, ευνόητος δε η δια ψηφίσµατος διακηρυσσοµένη εϖιµονή όϖως µη ϖαύσωσι διαµαρτυρόµενοι µέχρι τέλους. Αλλ' εάν Ελληνική Αντιϖροσωϖεία δεν εϖεδίωκε σύναψιν συµφωνίας ϖερί ανταλλαγής, το αϖοτέλεσµα θα ήτο ϖαραµονή Μωαµεθανικού ϖληθυσµού Ελλάδος, ήτις θα εδυσχέραινεν έτι µάλλον έργον εγκαταστάσεως ϖροσφύγων, καθιστάµενον ούτως αϖολύτως άλυτον, οι δε ϖρόσφυγες θα έχανον αξίαν εγκαταλειφθεισών ϖεριουσιών. [Αϖάντηση του µέλους της Ελληνικής Αντιϖροσωϖείας στη Λωζάννη, ϖρέσβη Κακλαµάνου στο ψήφισµα των ϖροσφύγων, , ανέκδοτο αρχείο Κ.Γ. Τενεκίδη, στο Η Έξοδος, Κέντρο Μικρασιατικών Σϖουδών, Αθήνα 1980, τόµος Α', σελ. κβ']. Θέµα Β2 Συνδυάζοντας στοιχεία αϖό τις ιστορικές σας γνώσεις και τις ϖηγές ϖου ακολουθούν, να αϖαντήσετε στην εξής ερώτηση: Ποιοι λόγοι υϖαγόρευσαν την ϖολιτική του Βενιζέλου στο ϖολιτειακό ζήτηµα και ϖοιες ήταν τελικά οι συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις ϖου ϖροωθήθηκαν; (20) Πηγή 1 (Γ. Βεντήρη, Η Ελλάς του ) Αλλ ο Βενιζέλος ουδέϖοτε ελησµόνησεν ότι η ϖολιτική είναι η τέχνη του δυνατού. Αι ιδέαι του ανήκαν, η εφαρµογή των όµως εξηρτάτο αϖό το ϖεριβάλλον. Η Ελλάς του 1910 δεν ήτο ακόµη δηµοκρατική αστική κοινωνία. Αι µάζαι του λαού εµάνθανον εϖί ογδοήκοντα έτη ότι η δηµοκρατία είναι «κακοϖοιόν τέρας». Το σϖουδαιότερον όλων: το εθνικόν ζήτηµα, κρητικόν και µακεδονικόν, δεν συνεχώρει ριζικάς εσωτερικάς κρίσεις. Εϖί τη βάσει των δεδοµένων αυτών

4 και της σχετικής αδυναµίας του Στρατιωτικού Συνδέσµου, δεν εϖετρέϖετο αλλαξοβασιλεία ή ανατροϖή της δυναστείας. Πηγή 2 (Γ.Ασπρέα, Πολιτική Ιστορία) Οι εχθροί του [Βενιζέλου] και οι εχθροί της εϖαναστάσεως τον εκήρυττον ως αντιδυναστικόν και θα συνήσϖιζον εναντίον του συνηνωµένην την αντίδρασιν των εν τη χώρα φιλοδυναστικών στοιχείων. Πηγή 3 (Αλ. Σβώλου, Τα ελληνικά συντάγµατα) Η αστική τάξις και εις το σηµείον αυτό ευκόλως ηκολούθησε τον Βενιζέλον, διότι εις την εϖιδίωξιν της εθνικής ϖολιτικής, εις την οϖοίαν µετ ολίγον εντόνως αϖεδύθη, η βασιλεία ήτο χρήσιµος ως σύµβολον. Πηγή 4 (Douglas Dakin, Η ενοποίηση της Ελλάδας) Μεγάλη ήταν η έκϖληξη ϖου ϖροξενήθηκε στο κοινό, όταν ανέφερε [ο Βενιζέλος] ότι η Συνέλευση έϖρεϖε να είναι αναθεωρητικό και όχι συντακτικό σώµα. ήλωσε εϖίσης ότι, αν και κατά τη γνώµη του το στέµµα δεν είχε χρησιµοϖοιήσει ϖάντα εϖωφελώς τις εξουσίες ϖου διέθετε, ο ίδιος ϖίστευε στη µοναρχία. Είϖε τέλος ότι θα σχηµάτιζε ένα κόµµα αρχών, ϖου θα εργαζόταν για την υλική και ηθική ανύψωση της Ελλάδας, και ότι έλϖιζε ϖως ο βασιλιάς θα ενθάρρυνε ένα µεταρρυθµιστικό ϖρόγραµµα. Εδώ ϖραγµατικά φανέρωσε τη µεγαλοφυΐα του και τον καιροσκοϖισµό του. Πίστευε και αυτός ότι η µοναρχία, µε τον ίδιο για στυλοβάτη του θρόνου, αϖοτελούσε λογική µορφή διακυβέρνησης, και γι αυτό έστρεψε µια εϖαναστατική κατάσταση, στην οϖοία υϖέβοσκαν ισχυρά αντιδραστικά ρεύµατα, σε κίνηµα ϖου εϖιδίωκε συνταγµατικές µεταρρυθµίσεις. Θέµα Β3 Στηριγµένοι στην ϖηγή ϖου ακολουθεί και στις ιστορικές σας γνώσεις, να καταγράψετε τις ϖροσϖάθειες των Ποντίων, την ϖερίοδο να δηµιουργήσουν ανεξάρτητο κράτος. (10) Πηγή (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόµος ΙΕ, σελ ) Αϖό τον Αϖρίλιο του 1919 η εκϖροσώϖηση των ϖοντιακών διεκδικήσεων ανατίθεται στο µητροϖολίτη Χρύσανθο, ϖου ϖείθεται να υιοθετήσει τη συµβιβαστική άϖοψη του Βενιζέλου νια Οµοσϖονδιακό Αρµενικό κράτος, όϖου θα ίσχυε για τους Έλληνες καθεστώς αυτονοµίας. Στις εϖαφές του µε τους ιθύνοντες του Συνεδρίου ο µητροϖολίτης συνάντησε ευνοϊκή αϖοδοχή των αϖόψεών του. Ο Ουίλσον, ο Κλεµανσώ και ο Ταρντιέ έδειξαν διατεθειµένοι να υϖοστηρίξουν τις ϖροτάσεις του, ϖου αντίθετα ϖροκάλεσαν την αντίδραση τόσο των Αρµενίων όσο και των Ελλήνων του Πόντου. Την 1/ 14 Μαΐου 1919 οι εκϖρόσωϖοι των Ποντίων στο Παρίσι µε υϖόµνηµα τους στη Συνδιάσκεψη εϖιµένουν στη δηµιουργία ανεξάρτητης Ποντιακής δηµοκρατίας κάτω αϖό την ελληνική ϖροστασία ή µε εντολή των Η.Π.Α. Αλλά τα αλλεϖάλληλα αντιφατικά διαβήµατα των ενδιαφεροµένων µερών εξάντλησαν την υϖοµονή των

5 Συνέδρων και είχαν αρνητικές εϖιϖτώσεις στην ϖοντιακή υϖόθεση. Ο Βρετανός αρµόδιος Formbes Adam, ϖου µελέτησε τις ϖροτάσεις του Χρύσανθου, αϖοφάνθηκε ότι η δηµιουργία αυτόνοµου κράτους στον Πόντο θα εγκαινίαζε νέα σειρά ϖοντιακών αξιώσεων για ένωση µε την Ελλάδα και εϖικίνδυνο ϖροηγούµενο για ανάλογες διεκδικήσεις των υϖολοίϖων µειονοτήτων της Αρµενίας. Αϖό τον Αϖρίλιο του 1919 οι Πόντιοι ϖροσανατολίζονται στη δηµιουργία εθνικού στρατού για την αϖόκτηση της ανεξαρτησίας τους. Παράλληλα ο Χρύσανθος εϖιστρέφοντας στην Κωνσταντινούϖολη το Σεϖτέµβριο του 1919, συζητεί µε Τούρκους ιθύνοντες και αντιϖροσώϖους του Κεµάλ την ϖροοϖτική αυτονοµίας του Πόντου µε ισοϖολιτεία Τούρκων και Ελλήνων υϖό την κηδεµονία της Κοινωνίας των Εθνών. Τελικά όµως ϖροκρίθηκε η λύση Ποντοαρµενικής οµοσϖονδίας και τον Ιανουάριο του 1920 υϖογράφηκε σχετική συµφωνία αϖό το µητροϖολίτη Χρύσανθο και τον ϖρόεδρο της Αρµενικής ηµοκρατίας Χατισιάν. Συµφωνήθηκε στρατιωτική συνεργασία Ελλάδος και Αρµενίας για την ϖροστασία του Πόντου αϖό τουρκικά στρατεύµατα. Η άρνηση των Άγγλων να εϖιτρέψουν την εφαρµογή του στρατιωτικού µέρους της συµφωνίας και τη συγκρότηση εθνικών ϖοντιακών ταγµάτων συνετέλεσε στην ήττα των Αρµενίων στο Ερζερούµ, στη συνθηκολόγηση τους µε τον Κεµάλ ( εκέµβριος 1920) και στην εγκατάλειψη του ϖοντιακού ϖληθυσµού στο έλεος των τουρκικών στρατευµάτων.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ: Σημειώστε δίπλα σε κάθε μια από τις παρακάτω προτάσεις Σ, αν θεωρείτε ότι το περιεχόμενό της είναι σωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο των προτάσεων που ακολουθούν είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

44 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ. Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470

44 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Χρυσ. Σµύρνης 3 : Τηλ.: 2107601470 ΟΜΑ Α Α 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασµένες. Α) Κατα την περίοδο του Κριµαϊκού Πολέµου το γαλλικό και το αγγλικό κόµµα κέρδισαν την εµπιστοσύνη των οπαδών τους. Β) Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ÔÑÉÐÔÕ Ï ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 Ε_3.Ιλ3Κ(ε) ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α1 Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ ΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα»

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ. «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Σηµειώσεις από τις προφορικές παραδόσεις του µαθήµατος «Σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας: από τη Λωζάνη έως σήµερα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Ορεινοί β. Ομάδα των Ιαπώνων γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως.

ΟΜΑ Α ΠΡΩΤΗ Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Ορεινοί β. Ομάδα των Ιαπώνων γ. Υπηρεσία Παλιννοστήσεως και Περιθάλψεως. Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. 167 2. 175 3. 177 4. 184 5. 204 6. 208 7. 213 8. 217 9. 224 10. 227 11. 228 1. 230 2. 246 3. 263 4. 271 272

1. 167 2. 175 3. 177 4. 184 5. 204 6. 208 7. 213 8. 217 9. 224 10. 227 11. 228   1. 230 2. 246 3. 263 4. 271 272 Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΤΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Γ. Οι οικονοµικές εξελίξεις κατά τον 20ό αιώνα 1. Το αγροτικό ζήτηµα 6 2. Τα πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ 2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α1 α. σχολικό βιβλίο σελίδα 77 «Οι ορεινοί των πλοιοκτητών» β. σχολικό βιβλίο σελίδα 157 «Για τη στέγαση των προσφύγων τηρήθηκε (αυτεπιστασία)»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΘΕΜΑ Α1 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ - http://www.filologikofrontistirio.gr ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ α. Φεντερασιόν : Σχολικό βιβλίο σ. 46 «Η κατάσταση αυτή. εργατικής ιδεολογίας στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΩΝ Ημερησίων 2001 α. Με βάση το παρακάτω κείμενο του Χαρίλαου Τρικούπη και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναλύσετε τις βασικές γραμμές του εκσυγχρονιστικού προγράμματός του και να αναφέρετε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Πρόσφυγες από την Κιλικία της Μικράς Ασίας, µέσα στο ατµό-

ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. Πρόσφυγες από την Κιλικία της Μικράς Ασίας, µέσα στο ατµό- ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ο ελληνικός πληθυσµός πριν και µετά την άφιξη των προσφύγων του 1922 Από τους Βαλκανικούς πολέµους µέχρι και το 1928 ο πληθυσµός της Ελλάδας µεταβάλλεται συνεχώς ως αποτέλεσµα των επεκτάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Μ.Ε. ΠΡΟΟ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΟΜΑΔΑ Α A1.1.Να αποδώσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: -Ελληνικό τυπογραφείο -Προσωρινή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα

ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ. Τα πολιτικά κόµµατα ΘΕΜΑ ΕΥΤΕΡΟ Τα πολιτικά κόµµατα 172 Ερωτήσεις ανάπτυξης 1. ΠΗΓΗ 1 Η σχέση πελατείας είναι µια σχέση εκούσιας διπολικής ανταλλαγής ανάµεσα σε κοινωνικούς φορείς άνισης κοινωνικής και οικονοµικής ισχύος,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Μαρτίου 2012

Σηµειώσεις Μαρτίου 2012 Η αυγή του 21ου αιώνα βρίσκει τη µία από τις δύο µειονότητες, αυτή των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως, πλήρως εξαφανισµένη λόγω ακριβώς της κατάφωρης παραβιάσεως της Συνθήκης της Λωζάνης. Η δεύτερη µειονότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. 2. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό

Α. 2. α. Λάθος β. Λάθος γ. Σωστό δ. Λάθος ε. Σωστό ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 - Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 29 ΜΑΪΟΥ 2015 ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ: ΧΑΙΡΗ ΤΡΙΠΑΜΠΟΥΚΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΖΟΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΙΡΗΣ Ν. ΡΑΠΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ» ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, φιλόλογος ΛΑΡΙΣΑ, 2013 (13 η έκδοση) 2 ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Από

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο των ακολούθων προτάσεων είναι σωστό ή όχι, γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη «Σωστό»

Διαβάστε περισσότερα

İstanbul Rum Cemaati * e-tarih

İstanbul Rum Cemaati * e-tarih Ιστορική παρουσίαση του Ελληνισµού της Πόλης İstanbul Rum Cemaati * e-tarih tanıtım m pdf Στις σελίδες αυτές θα δούµε µια σύντοµη αναδροµή στην ιστορία του Πολίτικου Ελληνισµού καθώς και την ιστορική πορεία

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1914-1922

Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1914-1922 Ο ΑΦΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 1914-1922 Σκοπός της Έκθεσης Η παρούσα Έκθεση έχει σκοπό να παρουσιάσει µε αντικειµενικό τρόπο την εξόντωση του Ελληνισµού της Ανατολής που ζούσε για 3000 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΜΑ Α A' ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Ποια ήταν η εξωτερική πολιτική του Καποδίστρια µετά την άφιξη του στην Ελλάδα (1828); Μονάδες 13 Α.1.2. Ποια ήταν η ηγεσία της επανάστασης του 1922, ποιες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576)

ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΛΟΥΒΕΡΔΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Αμυραδάκη 20, Νίκαια (2104903576) ΤΑΞΗ...Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.. ΜΑΘΗΜΑ...ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ... ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1] Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Εθνικό Κόμμα

Διαβάστε περισσότερα

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913».

«Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». «Η αναδιοργάνωση του ελληνικού κράτους εν όψει των Βαλκανικών Πολέμων, 1912-1913». Υπό του ΝΔ(ΙV) Κυριάκου Ιωάννου. Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος.... 3 Κεφάλαιο 1:Το Κίνημα στο Γουδί.... 4 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2012 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α1 Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: α. Φεντερασιόν β. Πεδινοί γ. Εθνικό Κόμμα (Κ. Μαυρομιχάλη). Μονάδες 15 ΘΕΜΑ Α2 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός

Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1896-1909 ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΥΝΑΜΕΙΣ Αντισυνταγµατάρχης (ΤΘ) Βασίλειος Αναστασόπουλος Ιστορικός Η νευραλγική θέση της Κρήτης στο µέσο σχεδόν της κλειστής θάλασσας

Διαβάστε περισσότερα

Υροντιστήριο Μ.Ε. Υιλολογικό & Οικονομικό Ιωαννίδης Άρης

Υροντιστήριο Μ.Ε. Υιλολογικό & Οικονομικό Ιωαννίδης Άρης 1 2 Άρης Ιωαννίδης Σχεδιασμός εξωφύλλου: schooltime.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : Η τεχνική των απαντήσεων στις εξετάσεις 3 Ιστορικό για Ερωτήσεις Α1: 1.Σο πρώτο μέρος του εξεταστικού δοκιμίου (Α1) αποτελείται συνήθως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Στρασβούργο, 27 Σεπτεµβρίου 2006 ECRML (2006) 3 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Η ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πρώτος Εξεταστικός Κύκλος Α. Έκθεση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922 ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922 ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙ ΘΡΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΟΥ 1922 ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΒΑΛΑΣ *** Θεοφάνη Μαλκίδη *** 1. Εισαγωγή Η Μικρασιατική καταστροφή και η έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα το 1922, αποτελεί μία μεγάλη τομή στη σύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα